mt in 11 toe MnliSB Churchill liad rustige dag Yrome piraat wil onderduiken Beiden kunnen succes vlak voor verki< ïzingen uitstekend gebi u i ken Nieuwe Poseidon-raket twee Polarissen waard Atlantisch pact MARGRIET VANDAAG 22 WERK Aardgasleiding W.-Brabant en Z.-Vlaanderen Lunsm.l.fnog lang niet van de baan Groot geluk bij nog groter ongeluk Godsdienstprogramma stoorde radioverkeer van Vlissingen Hij moest er beslist door Open kaart over arele herbewapening Concilietoespraken dtocht in Noord-Afrika DAGBLAD VOOR ZEELAND 55 De Gaulle staat stevigst in Sovjet-Unie wil VN-schuld ten dele aflossen Buiig :ijn schoenen Handelsoffensief van Britten in rood-China Londen bedrijft uit piëteit politiek geen Praktijkman directeur Zuid-Sloe Ondernemingsrecht NKVNuttig begin In Hoek: EEN DODE BIJ FRONTALE BOTSING is de laatste tijd weer rustig ge, rond de morele herbewapening, is echter een periode dat deze' ng verdacht werd van fascistische jen. Centraal in het rumoer (of ze. zo men wil) stond indertijd ïblikatie van de Engelsman Tom g. Deze auteur had alle bezwa- e men tegen de Oxfordgroep en Herbewapening hoorde uiten, als re samengevat. Een vooraanstand n de MRA, J. P. Thornton-Dues- H. A., rector van het Sint Peters- te Oxford, heeft in een lijvig, idocumenteerd boek, de heer Dri- an repliek gediend. Onder de ti. pen kaart over morele herbewa- De teneur van het boek is; niets geheimzinnigs in de MRA. chtige fondsen bestaan inderdaad, zij worden gevormd door mensen de goede zaak geloven. MRA is lijk van origine. Natuurlijk zijn er i MRA-leden, maar waar vindt één slechte mensen? Waar moge- eft de schrijver feiten, cijfers en enten. MRA is een voorhoede. Zij door daar waar de hoofdmacht 3 kerk niet altijd kan komen." naast de publikaties van dr. Buchman, de stichter van de be- is dit boek een belangrijke bron ennis en inzicht betreffende een ing die evenals Noë probeert om openbare weg een mogelijk red- ark te timmeren. Uitg. A. W. f, Leiden. zou jaren vergen als men alle iken die op de drie eerste zit- van het concilie zijn gehouden, illen doorlezen. En toch zou dit zijn, om haarfijn te begrijpen hoe cilie zich tot dusverre heeft vol- I n. Men kan het echter ook een- j er doen, en wel door een aantal I nte toespraken aandachtig door te 1 i. Toespraken die in de concilie- I en soort schok van ontroering te- rachten, omdat zij plotseling vergezichten openden. Geïnspi- toespraken, waarvan men in het kse concilienieuws van de kran- leen de hoofdzaken terugvond, minder dan 52 van zulke kenmer- toespraken zijn nu gebundeld. Het enorm groot belang dat de keuze bepaald door drie theologen die f t ware het gehele concilie hebben n overzien en voldoende in de •it van de wereld staan. De the- zijn: Yves Congar, Hans Küng niël O'Hanlon. Het resultaat van arbeid heeft grote documentaire De 52 toespraken werden ge- n door 37 concilievaders, van 21 aliteiten. Kan men zich een bon- roep voorstellen? Even bont is de id der themata die aan de orde Merkwaardig is, dat van mgr. k geen toespraak is opgenomen, i ndel is onder de directe titel ,,Con- i espraken" uitgekomen bij Paul n.v. Hilversum. van de zwaarste veldtochten in eede wereldoorlog was de Noord- anse. Voor alle betrokken partij- is het een hel. De woestijn is in ;tijd al een oord vol dreiging en irikking. Als zich daarbij de mo- oorlogvoering voegt dan bereikt le grens van wat mensen kunnen gen. Een bewogen relaas over de in Noord-Afrika is geschreven Jeill McCallum die als jong officier ijd meemaakte. De oorlog joeg hem £1 Alamein door Lybië en Tune- lar Malta en Sicilië. Met fotogra- scherpte heeft McCallum het hele al nog eens gedaan. De tactische van de strijd heeft hem nauwe- aeroerd, maar des te meer werd roerd door het menselijk leed van en en burgers. Een hard, doch rea- i boek. Het verscheen onder de ..Veldtocht in Noord-Afrika" als a-pocket nr. 1028. 105e JAARGANG No. 24795 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Neerlandia. Directeur: Drs. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. RedactieraadJ. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauferen, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda Reigerstraaf 16 tel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 bl«9 DINSDAG 19 JANUAfH 1965 Abonnementsprijs 9,75 per kwartaal, excl. 0,25 incasso; ƒ11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1 - telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Steenstraat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZEN: IJsbaanstraat 24 telefoon 2601 OOSTBURG. Nieuwotra RAMBOUILLET MOET SLAGEN DEN HAAG De uitbreiding van het hogedruk-voedingsnet voor het aardgas, die dit jaar zal worden uitge voerd, omvat o.a. een aansluiting op de bestaande hoofdleiding ten zuiden van Tilburg, die tot halverweg Zeeuwsch- Vlaanderen reikt. Dit gedeelte is 100 km lang en heeft een doorsnede van 60 cm. Bij de Belgische grens zal de lei ding onder de Schelde doorvoeren. Door middel van deze tak zullen West- Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen van aardgas worden voorzien. Bouwopdrachten zijn nog niet ver strekt. le jeugd, de aanwezigheid van de rme het begin van de wijsheid Ier is het een feit, dat de politie vat heeft op de jeugd, wier we- roor de politie gesloten blijft. Zo de politie zich bij een groep voegt, deze uit elkaar. Volgens de door ndervraagde commissaris zou de misschien enige kans hebben om jeugd binnen te dringen, als men ieer over jonge politiemannen be- e. iliceerde rapporten geven ons een jk duidelijk beeld van de Fran- igdcriminaliteit. Volgens de stu- van specialisten ligt de leeftijd e jongens om de zestien, die van eisj-es iets hoger. Het verzamel- van de meesten is het café. Dit constateren wij elke dag. Zij be- zich niet naar het café om te en". Velen drinken er helemaal en zij die iets willen drinken, be- i coca-cola of vruchtesap. Zij vooral naar het café om de tijd den. Er zijn er bij die naar het (aan omdat zij het thuis niet kun- inden, en er zijn er bij, die er naar lan uit (soms onbewuste) emanci; ucht. „Zolang zij in mijn cafe zei een café-houder, terwijl hij ijn hoofd naar een vijftiental jon en meisjes voor een lege tafel „doen zij geen kwaad..." Maar vaak in het café, rond een lege dat besloten wordt tot een ,,sale derde van de Franse, misdadi- igd, studeert, eenderde leert een n het resterende eenderde gedeel- >eidt in een atelier of in een fa* ens de gepubliceerde rapporten e meestvoorkomende jeugdmisda* e volgende: stelen en vernielen- anslagen zijn meer op geld en 'en (radio's, fototoestellen, enz.) dan op personen. De laatste tij» iefstallen met geweldpleging ech- lrijker geworden. In hun milieu ed-endelicten iets alledaags, iets. j zelfs niet meer als een delict >uwen. i is het niet alleen een misdadige verre van daar! Sommige bla- ijden hele kolommen aan misda- aedreven door jeugdige personen ns maar een paar regels of heie geen regel aan goede, soms held- s daden verricht door jongeren, rwaarlozen een ideaal strijdmiddel de jeugdcriminaliteit. Zij laten iro' een gelegenheid voorbijgaan om :gd de fundamentele principes on- gen te brengen van humanisme» heid, oprechtheid en zedelijke pr°" d! (Van onze Parijse correspondent Lucas Kleijn) PARIJS Vandaag en morgen zfjn de Duitse bondskanselier Er- hard en generaal De Gaulle op het kasteel van Rambouillet vijftig km buiten Parijs anderhalve dag bijeen zonder pottenkijkers, zoals jour nalisten. Pas de laatste uren mogen Pompidou, Couve de Murville en de Duitse minister van buitenlandse zaken Schroeder het gesprek bijwonen. Aan de vooravond van het bezoek heeft Erhard in het Ber- lijnse sportpaleis gezegd, dat het gesprek van vitaal belang voor Europa zal zijn en dat hij naar Rambouillet ging „met een zo open mogelijke geest". Maar hjj voegde er dadelijk aan toe: „De onafhan kelijkheid van Europa mag nooit gericht zijn tegen de Verenigde Staten". Alleen dat laatste is van concreet belang. De rest is woorden kraam- NEW YORK Rusland heeft zich gisteravond bereid verklaard een „vrij willige bijdrage" in de V.N.-pot te zul len storten ter oplossing van de finan ciële crisis in de volkerenorganisatie. Deze bijdrage zou in de plaats komen van medebetaling aan de V.N.-operaties in Kongo en het Midden-Oosten, het geen de Sovjet-Unie pertinent blijft weigeren. Rusland is zelfs bereid een „aanzien lijke bijdrage" te leveren, hetgeen ook wel gewenst is, omdat het voor liefst 60 miljoen dollar bij de V.N. in het krijt staat. Aan de Russische bereidheid wordt echter de voorwaarde verbon den d^t zulks pas zal kunnen geschie den zodra de „normale procedure" (de toepassing van het stemrecht) weer in ere zal zijn hersteld. Volgens het V.N.- reglement moet Rusland minstens 21.7 miljoen dollar betalen om zijn stem recht te herkrijgen. Amerika gaat niet akkoord met deze regeling, omdat hiermee het intrekken van het stemrecht van landen, die niet aan hun financiële verplichtingen vol doen, als strafmaatregel wordt ontdo ken. Het Russische besluit werd secretaris generaal Oe Thant gisteravond meege deeld enkele uren voor hij voor de alge mene vergadering zou verschijnen om 'n klemmend beroep op de leden te doen een bijdrage in de V.N.-pot te storten, omdat Oe Thant zich anders genood zaakt zou zien gelden te lenen om de salarissen te kunnen uitbetalen. Deze betalingswijze, die Rusland zijn gezicht niet doet verliezen, is voorge steld door enkele Afro-Aziatische lan den, die voorts adviseren aan wanbeta lers hun stemrecht niet te ontnemen. GASTON NAESSENS, de Belgische bioloog, die vorig jaar meende een se rum ontdekt te hebben tegen leukemie, is namens een Canadese cliënt beschul digd van zwendel. Tegen hem is een eis van 100.000 dollar ingediend. IN DE BUURT van de Westduitse stad Wernsbach zijn twee passagierstreinen frontaal met elkaar in botsing geko men. Eenentwintig personen werden licht gewond. MINSTENS VIJFDUIZEND mensen zijn dakloos geworden als gevolg van over stromingen op Zuid-Celebes en Oost- Java. DE POLITIEMANNEN in West-Berlijn stonden in de rij om hun vingerafdruk ken te laten nemen. Men zoekt name lijk een autodief en er zijn aanwijzin gen dat hij tot de politie behoort. TSJOMBE ZOU, na de reis tweemaal te hebben uitgesteld, woensdag naar Brus sel vertrekken voor besprekingen met minister Spaak. Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond: Toenemende wind tot vry krachtig of krachtig uit richtingen tussen zuid west en noordwest. Buien met plaat- seiyk hagel of sneeuw. Kans op on- teren gere temPeraturen dan gis- Lan,doa?l: zon onc,er 17.05 uur. Maan PP 19.38 uur. 10 40geuurZOn °P UUr" ^aan onc*er De Gaulle en Erhard gaan beiden verkiezingen tegemoet. De Gaulle moet in december aftreden en heeft als te genkandidaat Gaston Defferre. Erhard moet zich als bondskanselier verdedi gen tegen Willy Brandt. Zowel Defferre als Brandt zijn burgemeester, de een van de grootste Franse havenstad Mar seille, de andere van Berlijn, symbool van de Duitse eenheid. Zouden De Gaulle en Erhard op Rambouillet spec taculaire resultaten kunnen bereiken, dan spelen zij elkaar de bal toe. Op zichzelf is dat al reden genoeg om met iets behoorlijks voor de dag te komen. Is dat mogelijk? Erhard is veel banger voor Willy Brandt en de Duitse socialisten dan De Gaulle voor Defferre en de Franse so cialisten. Dat maakt de positie van De Gaulle bij voorbaat sterk. Dat wil niet zeggen dat hij onver schillig zou zijn voor een mislukking op Rambouillet. Van het Frans-Duitse verdrag wil hij veel meer maken dan alleen uitwisseling van de jeugd en uit wisseling van televisieprogramma's, al of niet in kleuren. Hij wil een gemeen schappelijke Frans-Duitse buitenlandse politiek en vooral een gemeenschappe lijke Frans-Duitse militaire politiek. Niet Johnson moet op de atoomknop drukken, maar hij, De Gaulle. Amerika stelt hij de Duitser voor als een on betrouwbare bondgenoot, die in de uren van gevaar helemaal niet komt of veel te laat. Op hem, De Gaulle, of op Frankrijk als De Gaulle er eens niet meer is, kunnen de Duitsers rekenen, al was het maar met een of twee atoom bommen en met vijftig Mirages, waar van er nooit meer een op zijn vertrek basis terugkomt. Daar zal hij Erhard opnieuw van proberen te overtuigen. Het is moeilijk in te zien dat Erhard dit gelooft. Adenauer was een handige politicus en oovendien een vriend van Frankrijk, die beladen was met een be grijpelijk schuldgevoel. Erhard is daar entegen een keiharde econoom. Nog voor hij naar Rambouillet ging hebben de Duitse socialisten hem gewaar schuwd dat De Gaulle uit is op een Middellandse-Zeeverdrag tegen Ameri ka, gaande van Spanje tot Egypte, met verlengstukken in Azië en Zuid-Ame rika. Erhard zal het eerder zoeken in concessies op het gebied van de poli tieke eenheid van Europa naar de zin van De Gaulle: het Europa der vader landen zonder supranationaliteit. Erhard speculeert daarbij op tijdwinst: De Gaulle is bijna 75. Wanneer De Gaulle van zijn kant Erhard een concessie doet door aan te dringen op een Amerikaans Engels-Frans-Russische commissie tot herstel van de Duitse eenheid, kan Er hard naar zijn land terugkeren als de kampioen van de Duitse eenheid, wat een belangrijk wapen kan zijn tegen Willy Brandt en de Duitse socialisten. Vorig jaar, toen De Gaulle en Erhard elkaar in Bonn ontmoetten, was de verhouding Frankrijk-Duitsland bijzon der slecht. Sedertdien is veel verbeterd. De Duitsers hebben in Brussel conces sies gedaan over de graanprijzen. De multilaterale atoomverdediging staat in de ijskast. Het Frans-Duitse verdrag is een paar gevaarlijke klippen voorbij. Dat valt toe te juichen, want niemand is gediend bij herleving van de oude Frans-Duitse tegenstelling. Maar het feit blijft dat de Duitsers het Frans- Duitse verdrag hebben ondertekend en bekrachtigd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het nimmer gericht mag zijn tegen Europa en Amerika en dat Duitsland institutioneel gebonden moet blijven met de Verenigde Staten, dat wil zeggen: binnen het Atlantisch ver drag. WASHINGTON Minister Luns heeft gisteren in Washington verklaard, dat de gedachte aan de vorming van een multilaterale kernmacht in Amerika nog even sterk leeft als ooit tevoren. De bewindsman zei dit nadat hij ge durende 75 minuten overleg had ge pleegd met zijn Amerikaanse collega Dean Rusk. Luns verklaarde, dat Rusk sterk de wens naar voren had laten komen, dat de Verenigde Staten tot een vorm van samenwerking zouden kunnen komen met een aantal Europese bondgenoten op het gebied van de kernbewapening. Uit de woorden van de minister kon worden opgemaakt, dat Amerfka het denkbeeld van de M.L.F. nog lang niet heeft laten varen. Rusk was echter van mening, aldus minister Luns, dat er eerst verder over leg op bilaterale basis over het onder werp van de M.L.F. en het Britse plan van een Atlantische kernmacht zal moe ten plaatshebben. Luns bevestigde, dat de voorgestelde conferentie van ministers van buiten landse zaken, die later deze maand in Den Haag zou worden gehouden, is uitgesteld. Een nieuwe datum voor de bijeenkomst is niet genoemd. LONDEN Engeland heeft zijn am bassadestaf in Peking uitgebreid met een aantal handelsattachés om te trach ten de invoer van Britse produkten in communistisch China te bevorderen, al dus heeft minister van buitenlandse za ken, Patrick Gordon Walker, meege deeld. Engeland wil vooral de levering van machine-onderdelen, auto's en vliegtui gen voor de burgerluchtvaart opvoe ren. Dit is een recente foto van prinses Margriet, die vandaag haar 22e ver jaardag viert. (Foto M. Koot) Deze spectaculaire foto werd gemaakt in Sankt Moritz tydens de Zwitserse kampioenschappen voor viermans bobsleeën. Zij toont het verongeluk ken van de boh van Boretti. Van links naar rechts: Jatton, Fahrni, Bar- relet en Boretti. De gezichten staan bijzonder verschrikt. Hoewel de slee een flink stuk door de vrije ruimte zweefde alvorens met een klap neer te komen, werd geen van de vier in zittenden ernstig gewond. (Van onze Londense correspondent) LONDEN Het laatste medische bulletin dat gisteravond laat over de toestand van de zieke sir Winston Churchill werd uitgegeven maakte geen wag van belangrijke veranderingen in zijn toestand. De pols was opnieuw iets zwakker geworden. Men meent dat het einde, dat onafwendbaar lijkt, misschien nog dagen op zich kan laten wachten. 's Morgens was ook reeds een bulle tin uitgegeven. Daarin werd gezegd: „Sir Winston heeft een rustige nacht gehad. Hij is een weinig verzwakt, maar voor het overige valt er niets te melden". 's Middags was sir Winston „zeer rustig", verklaarde mevr. Sylvia Hen ley, een nicht van lady Churchill. „Hij slaapt vast", zei ze. „De verpleegsters blijven bij zijn ziekbed, maar al de an dere aanwezigen nemen wat rust". Een zegsman van de Britse medische vereniging verklaarde in verband met het zevende geneeskundige bulletin: „De ziekte van sir Winston volgt het normale verloop van toenemende ver zwakking, hetgeen te verwachten is wegens de onregelmatige polsslag". De menigte in Churchills straat Hyde Park Gate, werd gisteren op> nieuw groter. Volgens de politie zijn sedert het begin van sir Winstons ziek te naar schatting ongeveer zevendui zend personen hulde komen brengen voor de woning van de 90-jarige gewe zen ooriogsleider. Er werden gisteren nog voortdurend bloemen, brieven en telegrammen ge bracht. Een postbode kwam met drie- hpnderd brieven uit de hele wereld naar Churchills huis. Een Ierse ver pleegster overhandigde twee rode ro zen die met hun lange stengels in de vorm van een ,V"-teken bevestigd waren. Er hing een kaartje aan met de woorden: „Aan een groot man". LONDEN De eigenaar van het Britse commerciële radiostation „Radio City", Reg Calvert, heeft laten weten dat liy alles in het werk zal stellen om het scheepvaart-radioverkeer van Vlis- singen niet meer te storen. De Vlissingse loodsdienst en haven autoriteiten hadden bij de P.T.T. een klacht ingediend over de activiteiten van Radio City. Zij wezen op het ge vaar van storingen en hebben de Neder landse P.T.l. verzocht de klacht aan de Britse P.T.T. over te brengen. Reg Calvert, die zijn verontschuldi gingen over het gebeurde aanbood, zei 2 j st°rlnS.,veroorzaakt wordt tij- 5Sj- 4daêelijks twee uur durende godsdienstige uitzending op 188 meter. j golflengte zal nu iets verplaatst worden. Calvert zei dat hij met de gods dienstige programma's was begonnen undat de commerciële uitzendingen veel meer geld opbrachten dan hij had gedacht. „Ofschoon ikzelf niet gods dienstig ben. is dit misschien de manier om wat goedheid uit te zaaien", zei Calvert. Radio City zendt op het ogenblik uit vanaf een oud fort in de monding van de Theems. Verwacht wordt dat de Britse marine spoedig maatregelen zal treffen tegen Radio City en andere commerciële „piratenzenders", die van uit de Theemsmonding opereren. Calvert heeft nu bekendgemaakt dat hij van plan is zijn zender over te bren gen op een onderzeeër. „Een duikboot is echt zon gek idee niet. Het is het enige vaartuig dat bij zwaar weer in de l heemsmonding kan blijven, waar hel hevig kan spoken", zei hij. „Bij stormweer duiken we gewoon een paar meter onder water, waar de zee rustig is, tcrwyl de 60 nieter hoge zendmast boven water blyft uitsteken. Een onderzeeër heeft bovendien het voordeel dat hij veel moeilijker te van gen is. Tenzij de marine natuurlijk met dieptebommen begint, maar dat zie ik nog zo gauw niet gebeuren. Op ons eiland is de Britse marine in staat ons uit te hongeren door een blokkade, maar tegen een duikboot doen ze niets", aldus Calvert. Het probleem blijft echter hoe aan een duikboot te komen. De eigenaar van Radio City heeft 8000 pond (80.000 gul den) voor zijn idee uitgetrokken. De Britse marine heeft al aangekondigd geen opgelegde duikboot te zullen ver kopen. Vandaag gaat Calvert zijn licht opsteken op een „botenkerkhof" in Oost-Engeland, waar een gedeeltelijk gedemonteetarde marineduikboot ligt. Als het daar niet lukt gaat hij in het buitenland rondneuzen Wegens de bezorgdheid van de Britse natie inzake sir Winstons toestand, heeft premier Wilson besloten de ver klaring die hij vandaag in het Lager huis zou afleggen over de plannen van de regering om de export aan te moe digen en de handelsbalans te verbete ren, tot later uit te stellen. Hij ziet ook af van een voor morgen avond aangekondigde televisietoe spraak. Het Britse parlement heeft besloten de viering van zijn 700-ste verjaardag, die morgen, woensdag, plaats zou vinden, af te gelasten. Zowel de regeringspartij als de op positie willen in de gegeven omstan digheden elke politieke polemiek ver mijden. Het is ook hoogst onwaarschijn lijk dat Wilson donderdag naar Borja zal kunnen vertrekken voor zijn twee daagse besprekingen met kanselier Er hard. De Westduitse regering wordt geraadpleegd over een mogelijk uitstel I van dit bezoek. Koningin Elizabeth is gisteravond van haar kasteel in Sandringham alleen per trein naar Londen teruggekeerd. De vorstin zal in de hoofdstad schik kingen treffen voor haar aanstaande reis naar Ethiopië en Soedan. Het is niet uitgesloten dat zij van de gelegen heid zal gebruik maken om een bezoek te brengen aan lady Churchill. Terwijl sir Winston sliep, kwamen zijn kinderen, kleinkinderen en andere familieleden hem gisteren weer her haaldelijk bezoeken. Lady Churchill werd door haar bloedverwanten moed ingesproken. (Van een onzer verslaggevers) GOES Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben gistermid dag de heer J. van Konijnenburg uit Noordwijk benoemd tot direc teur van het havenschap i.o. Vlis- singen-Oost (Zuid-Sloe). De heer Van Konijnenburg is een prak tijkman. Hij is geboren op 31 au gustus 1925 te Oegstgeest. Hij be haalde 't diploma hbs-B en daar na het diploma 2e stuurman gro te handelsvaart aan de kweek school voor de zeevaart te Am sterdam- Van 1946 tot 1954 was de heer Van Konijnenburg als achtereenvolgens 4e, 3e en 2e stuurman in dienst bij de Stoom vaart Maatschappij Nederland. Sedert 1954 werkt de heer Van Konijnenburg bij de kustorgani- satie van de HollandWest-Afri- kalijn. Hij heeft daar een all round opleiding gehad. Hij had verschillende standplaatsen langs de Westafrikaanse kust. Het laatst was hij manager van de ha ven van Lagos Apapa in Nigeria. In die functie was hij belast met beleidszaken, de haven betref fend, Vorig jaar is in Lagos Apa pa een belangrijke uitbreiding van de haven tot stand gekomen. De heer Van Konijnenburg is getrouwd en heeft drie zonen. Sedert september is hij met ver lof in Nederland. RIDDERKERK De 47-jarige landbouwer G. L. uit Strijen heeft gisteren geprobeerd met zyn auto een spoorwegovergang bij Baren - drecht te passeren, hoewel deze overgang in verband met werk zaamheden was afgesloten. De man negeerde alle borden en waarschu wingstekens, zette een aantal sclirik- hekken opzij en droeg balken weg om zijn doel te bereiken. Eenmaal op de spoorwegovergang zakte zijn auto door de vlonders, die alleen voor voetgangers bestemd waren. De wa gen kon toen niet meer voor- of ach teruit. De man is daarop ylings de spoorbaan langs gerend om een aan stormende trein tegen te houden. De machinist kon nog juist op tijd stop pen. Nog drie andere treinen moes ten worden aangehouden voordat de auto door de rijkspolitie van de baan was verwijderd. Het spoorwegver keer liep een kwartier vertraging op. UTRECHT Het Nederlands Katho liek Vakverbond heeft in het gisteren verschenen nummer van zijn orgaan „Ruim Zicht" commentaar geleverd op het zo juist gepubliceerde rapport van de staatscommissie-Verdam over de herziening van het ondernemingsrecht. Hetgeen thans door de commissie is voorgesteld mei betrekking tot de ver scherping van de publikatieplicht voor vennootschappen, noemt het blad een nuttig begin, al zou het N.K.V. op dit gebied in de toekomst nog verdere voortgang wensen. Zie voor inhoud van het rapport pa gina 7. WASHINGTON President Johnson heeft het Amerikaanse congres in een speciale boodschap over de defensie een plan onthuld voor de ontwikkeling van een nieuwe raket, die aan onderzeebo ten kan worden meegegeven. Deze nieuwe raket, de Poseidon genoemd, krijgt een vernietigingskracht die twee maal zo groot is als die van de Polaris, die reeds tot de bewapening van onder zeeboten behoort. De Poseidon behoort tot een reeks nieuwe strategische wapens, welke de president aanduidde als een middel om de Amerikaanse vergeldingskracht steeds op peil te houden. Johnson zei dat ondanks de opvoering van de militaire kracht in het boek jaar dat op 1 juli begint, het mogelijk zal zijn de uitgaven voor de defensie met 300 miljoen dollar te besnoeien. De president schatte de uitgaven in het lopende boekjaar op 49,3 miljard dollar. Hij liet doorschemeren dat die van het lopende boekjaar 49 miljard dollar zullen belopen. Johnson wees er in zijn boodschap op dat het gevaar van oorlog altijd aan wezig is. De hoop op vrede is echter groter dan op enig ander tijdstiD in de afgelopen twee decennia, hetgeen wij daaraan te danken hebben dat wij het bewijs hebben geleverd dat paraatheid het meest doeltreffende middel is om de vrede te bewaren. De president beschreef de gewapen de sterkte als op dit ogenblik groter dan welke ooit eerder door welke an dere natie ook is opgebouwd en ook groter dan van welke combinatie van tegenstanders ook. Hij zei dat de bond genoten vertrouwen stelden in de sterk-, te van Amerika en tegenstanders die respecteerden. Doch met klem betoog de hij dat de noodzaak van modernise ring van militaire macht nooit verviel. (Van een onzer verslaggevers) HOEK Op de provincialeweg nabij de Braakmanpolder, onder de gemeente Hoek, zijn maandagmiddag om half zes twee personenauto's met elkaar in bot sing gekomen tengevolge waarvan de 27-jarige ongehuwde verkoper G. J. F. Paes uit Sluis op slag werd gedood. De tweede bestuurder, de 32-jarige belas tinginspecteur J. Lenstra uit Oostburg, werd met levensgevaarlijke verwondin gen in het Julianaziekenhuis te Ter- neuzen opgenomen. Gisteravond was zijn toestand zeer zorgwekkend. De juiste toedracht van het ongeval is nog niet bekend, reden waarom de politie te Hoek om getuigenverklarin gen vraagt. Naar de rijkspolitie ons meedeelde zijn vermoedelijk beide wa gens in een frontale botsing volkomen vernield. Uit de reconstructie bleek dat de heer Lenstra richting Biervliet reed.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1