5Zusters van Veldhoven' halve eeuw in Sluiskil Warme zorg voor de pastoor Vreemde dodencultus bij Berlijners Wei VOO f Ministerieel bezoek aan Vogelwaarde VAN GRUISOVEN KERKHOF VOOR DIERBARE DIERTJES TOT OLIESTOOK f Jacq. Anc in Arnh Te* Werkzaam in verpleging en onderwijs GOORS BEDRIJF PAST NIEUWE VINDING TOE Aardgas (nog) te duur NIEUWE KAPEL EN KLOOSTER- JUBILEUM- ..GESCHENKEN" Geschiedenis Ziekenhuis Onderwijs 55 Luchtverhitter Regelmaat Uitbreiding BOEKENPLANK >rafj\ es Kerstboompjes Als een ceder van de Libanon Ol KODDIGE KATER Sedert mm teel mm Jiibmtele vief el tier oude sukkels niet meen Me ik een mien een de SPD teibend j\ wee den...% 'Dan mik Ie CyetfUenk fesoms\ Gehandicapt geboren Moeilijkh moeten k(\ DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 18 JANUARI 1965 Voorzitter van het huldigingsco mité is huisarts Th. Wechgelaar uit Sluiskil. Zijn waarnemer is ir. V. Gena, directeur van de NSM te Sluis kil, terwijl drs. F.M. Berbers, de eco noom van het ziekenhuis en de heer C. Groenewout, hoofd van de tech nische dienst respectievelijk secreta ris en penningmeester zijn. Er heb ben nog tien andere personen zitting in het comité. Het huldigingscomité heeft een erecomité gevormd. Daarin hebben o.m. zitting mr. dr. A.J.J.M. Mes, lid van G.S. van Zeeland en waarnemend commissaris van de ko ningin, de heer J.A.C.M. van Don gen, lid van G.S. en voorzitter van het provinciale Wit Gele Kruis, de burgemeesters van de gemeenten, die onder het verzorgingsgebied van het ziekenhuis vallen, de heer L. Frant- zen uit Goes, inspecteur voor het la ger onderwijs en vertegenwoordigers van provinciale, regionale en plaatse lijke instanties, in de ruime zin van het woord werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg'. v"--- „.oitt0gCVc. SLUISKIL Op 11 mei a.s. zullen de zusters van het H. Hart, tie zusters van Veldhoven, zoals het in de volksmond heet, 50 jaar werkzaam zijn geweest in Sluiskil. Werkzaam in het onderwijs aan de leerlingen van de lagere St-Anto- nieusschool en werkzaam in de ziekenverpleging, die is en wordt betracht in het St. Elisabethziekenliuis, dat overal in de streek een goede naam heeft. Dat laatste is niet in het minst te danken aan de zusters. Dit jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan: eind vorig jaar is een huldigingscomité opgericht, dat zich allereerst belastte met de vorming van een erecomité een indrukwek kende lijst van Zeeuwse en vooral Zeeuwsch-Vlaamse notabelen en zich nu doende zal houden met de coördinatie van de huldigingen, die de zusters onge twijfeld van verschillende zijden gebracht zullen worden; in verschillende plaat sen in het verzorgingsgebied van het 200 bedden tellende ziekenhuis zijn comités opgericht, die zich ten doel hebben gesteld de waardering van de mensen voor het Sluiskilse werk van de zusters aan de jubilerende zusters over te brengen. schulden. De eerste operatie in het zie ken huis, dat in het begin plaatsbood aan 15 patiënten, werd verricht door dokter Staverman. Gedurende de eerste wereld oorlog vestigde zich dokter Bokstaele in Terneuzen. Ook hij opereerde regel matig in het ziekenhuis. In 1914 vestigde zich de eerste Ne derlandse specialist in Zeeuwsch- Vlaanderen, dokter ïtamselaar, de huidige geneesheer-directeur. Op zijn verzoek begon men in 1935 met de bouw van een nieuw ziekenhuis, dat plaats bood aan 60 patiënten. Tot de oorlogsjaren ging alles naar wens, oorli De eigenlijke feestdag zal worden ge houden op 11 mei, wanneer o.m. de nieu we, thans nog in aanbouw zijnde kapel in gebruik zal worden genomen. Op 12 mei wacht de zusters een gepaste huldi ging. De feestviering zal waarschijnlijk in de loop van de maand februari van 1966 nog een vervolg krijgen, wanneer het nieuwe klooster, dat momenteel ook in aanbouw is, klaar zal komen en in gebruik zal worden genomen. De zusters kwamen naar Sluiskil op verzoek van de paters kapucijnen en met de bedoeling zich dienstbaar te maken in de ziekenverpleging en het r.-k. onder wijs. Aangezien de congregatie niet on middellijk onderwijzeressen ter beschik king kon stellen begon men met de bouw van een ziekenhuis, het „zusterhuis ten behoeve van de verpleging van hulpbe hoevenden en zieken", dat in 1915 klaar kwam. Twee zusters hielden zich bezig met de ziekenverpleging, een derde richt te een naaischooltje op en een vierde be lastte zich met de zorg over de „bewaar school". In 1917 kwam de St.-Antonius- school, die thans nog bestaat, klaar. Op 8 februari 1917 werd de stichting „R.K. Verpleging en Opvoeding" opgericht, waarin de activiteiten van de zusters werden gebundeld. Overigens is de stich ting in 1930 geruisloos ter ziele gegaan. In 1948 werd de stichting St. Elisabeth in het leven geroepen, die de exploitatie van het ziekenhuis op zich nam. De school kwam helemaal los vain het ziekenhuis te staan. Het ziekenhuis leidde in de eerste ja ren van zjjn bestaan een armetierig be staan: er waren vooral veel financiële moeilijkheden. Eerst in de twintiger ja ren bijvoorbeeld kon men beginnen met het aflossen van de vrij omvangrijke (Van een onzer verslaggevers) HULST De minister van Maatschap pelijk Werk, drs. Schouwenaar-Fransen, zal tijdens haar werkbezoek, dat zij op 4 februari aan de provincie Zeeland zal brengen, o.m. Vogelwaarde aandoen om kennis te maken met het maatschappe lijk werk van deze gemeente. De minis ter zal van vier tot vijf uur 's middags in de gemeente toeven. Zij zal worden vergezeld door o.m. hoofdambtenaar dr G. Hendriks van het ministerie, mr. dr A. Mes, de waarnemend commissaris van de koningin in Zeeland, een of meer le den van G.S., drs. Laansma, directeur van de Stichting Zeeland en de heer Van Leeuwen, hoofd van het bureau Zee land van het ministerie van Maatschap pelijk Werk. gedurende de oorlog moest men ech ter de nodige moeilijkheden door staan. Na de oorlog, toen men dikwijls 120 patiënten onder dak moest bren gen, werd de behoefte aan uitbreiding van het ziekenhuissteeds groter. Uitbreidingen kwamen tot stand in 1949, 1958, 1960 en 1964 en die heb ben het ziekenhuis tot een zeer mo dern gemaakt. Alleen het klooster voor de zusters bleef benepen ge huisvest omdat de zusters er altijd van uit zijn gegaan dat de zieken be langrijker zijn dan zijzelf. Met de bouw van het nieuwe klooster is zoals gezegd inmiddels reeds be gonnen. Ook op het gebied van het onderwijs zjjn de zusters steeds voortvarend te werk gegaan. In april 1926 werd de nieu we bewaar- en naaischool in gebruik ge nomen. In de loop der jaren kwamen er een nieuwe kleuterschool, de v.g.l.o— school, die waarschijnlijk zal worden uit gebouwd tot een huishoudschool en een gymnastieklokaal erbij, terwijl men op het ogenblik bezig is de lagere school geheel te moderniseren. Zowel op school als in het ziekenhuis worden de zusters (momenteel 60 in ge tal!) al sinds vele jaren bij hun werk zaamheden bijgestaan door een staf toe gewijde leken, die wellicht het best kun nen beoordelen hoeveel de zusters van Sluiskil hebben betekend en nog zullen gaan betekenen. 55 Met de winter voor de deur hebben vele pastoors er weer een zorg bijgekregen. Hun probleem is even groot als het kerkgebouw waarin zij voorgaan bij de erediensten. Want er komt wat voor kijken, willen zij gedurende het koude jaargetijde voor een aangename temperatuur in de doorgaans immense kerkruimten zorgen. Natuurlijk, er blijven altijd parochianen, die klagen. Maar er zullen er doorgaans maar weinig zijn, die zeggen, dat het in de kerken 's winters te warm is. Meestal is het tegenovergestelde het geval en hoewel met het voortschrijden van de techniek ook op het stuk van kerkverwarming veel is verbeterd, is de situatie in vele gevallen nog lang niet ideaal. Tal van kerken zijn nog uitgerust met de ouderwetse gruisovens, waarmee men niet meer dan de ergste kou uit de gebouwen kan verdrijven. En men moet niet vra gen welk een vies en stoffig karwei het stoken van zo'n gruisoven is. Vooral oudere kosters weten daarvan mee te praten. Het verwarmen van kerken brengt moeilijkheden met zich, die zich niet voordoen bij het op een goede tempera tuur brengen of houden vn andere gro te gebouwen, omdat kerken n de regel architectonisch heel anders zijn opge zet Daar komt bij, dat kerken niet con tinu in gebruik zijn en, als we ons tot de zondag beperken, dus steeds voor enkele uren met warme lucht behoeven worden gevuld. Hetgeen weer betekent dat de installatie waarmee mei ver warmt, betrekkelijk kort voor de aan vang van de dienst in werking moet worden gesteld en in die korte tijd vol doende calorieën moet kunnen produce ren die voor een juiste temperatuur no dig zijn. De firma Walhof in Goor is gespecia liseerd in het aanleggen van verwar mingsinstallaties in kerken. Zij brengt eer met olie gestookte luchtverhitter in de handel, welke inmiddels op grote schaal toepassing heeft gevondèr „Se dert 1953 hebben we deze luchtverhitter circa 350 kerken in Nederland en Duitsland aangebracht", vertelt Albert Walhof, die thans samen met zijr broer het bedrijf leidt. „Toen ik ir de zaak kwam, zat de klad in de kerkverwar ming. Men wilde toen maar niet van de teen al lang verouderde gruisovens af stand doen. Je moet met iets nieuws ko men of er mee ophouden," heb ik ge zegd maar dat eerste was niet van de ene op de andere dag te verwezenlijken Er gingen enkele maanden overheen eei ik een nieuw systeem had uitgevonder (waarop octrooi werd aangevraagd) er het duurde weer enige tijd voordat dez< nieuw ontworpen apparatuur zijn kinae> ziekten kwijt was rig jaar werden niet minder dan 65 ker ken van een betere verwarming voor zien en dit jaar is men al aan de 50 toe. Daar komen er waarschijnlijk nog wel enkele bij. Men is op dit moment onder meer aan het werk in Ootmarsum waar in de katholieke kerk een gasverwarming aan gelegd wordt, de eerste van dit soort in de omgeving. Het karwei heeft heel wat voeten in de aarde temeer daar bij de r.-k. kerk in Ootmarsum de laatste tijd belangrijke oudheidkundige vondsten zijn gedaan en men bij het grondwerk de uiterste voorzichtigheid in acht moet nemen om eventuele verdere archeolo gische kostbaarheden niet te bescha digen. Buitendien moeten bij de bouw va een met aardgas gestookte gasver warming ook nog allerlei technische vraagstukken worden opgelost. Volgens de heer Walhof zal het aardgas op de duur de conventionele brandstoffen als kolen en olie nagenoeg geheel verdringen Ove tien jaar, beweert hij, vindt men in alle nieuwbouwhuizen, ook in de wo ningwetwoningen, centrale gasverwar ming. „Ik stel me voor dat men dan met de warmtetechniek een geweldige stap voorwaarts zal hebben gedaan en in ieder huis niet meer dan een klein aluminiumkastje vereist is vanwaar uit het gehele verwarmingssysteem wordt jediend. De radiatoren zullen er dan heel anders uitzien dan thans. Hoe? Dat can ik (nog) niet zeggen." Ma-ar r.oyor het 'hans nog niet. Nog Sedertdien zijn de orders met de regel maat van de klok binnengekomen. Vo- (Van onze correspondent) BERLIJN. Buiten de beruchte „Muur" en alles wat er mee samenhangt heeft Berlin nog zeer veel bezienswaardigheden. Op een tocht door deze enorme stad houdt onze gids plotseling stil voor een poort van een park in Lankwitz en zegt: „Uitstappen, we gaan hier eens een kykje nemen". Het park blykt geen park maar een kerkhof te ztfn, een elite-kerkhof en wel voordieren. Gezien de kostbare inrichting voor dieren van lieden, die een paar centen kunnen laten rollen Als wij het kerkhof betreden, heeft zich juist een begrafenisstoet opge steld. Een klein groepje in zwarte kledij in wier midden een heer in lan ge zwarte jas, die een pakje in witte satijn verpakt plechtig op zijn armen draagt. Achter hem een dame in rouw met een krans en een strik op welker slip de gebruikelijke vrome wens in zilver: Rust in vrede. Bij een reeds uitgegraven grafje houdt de kleine stoet stil: Het satijnen pakketje wordt op de bodem van de groeve neergela ten. Een prachtige ruiker van najaars- bloemen wordt piëteitvol aan het ge opende grafje neergelegd. De plechtig heid is ten einde. In voorname afge metenheid wandelt het gezelschap te rug naar de ingang en bestijgt enige Mercesdessen Wellicht rollen de wa gens naar een voornaam restaurant aan de Kurfüstendamm, waar met een begrafenismaal de treurige dag be sloten wordt. We wandelen over het dichte sneeuw dek langs de keurig onderhouden graf jes, wier opschriften wel een staal kaart van onze hedendaagse abnormale welvaartsverschijnselen bieden. Op een zware marmeren steen lezen we: „Sabinchen, jouw leven was zonne schijn, jouw liefde verwarmde ons hart. Heb dank. Mutti en Vati". Sa- öinchen is waarschijnlijk een poes ge weest, wier oegrafenis zo op het hoog heel wat honderden marken moet ge- 'cost hebben Vlen hoeft de ogen maar Ie sluiten om de tijd in gedach ten te roepen, dat in dit Ber lijn duizenden mensen begra ven moesten worden, waar voor zelfs geen kisten ter be schikking waren, mensen, die in grof pakpapier in massa graven ter aarde besteld wer den. Op dit dierenkerkhof liggen 2000 die ren begraven. Het ene graf is al fraaier dan het andere. De nabestaanden van de „dierbare doden" hebben hun rouw in de meest groteske opschriften ge manifesteerd. „Trouw als een hond, zo trouw kan de mens niet zijn" luidt het opschrift op een arduinen steen, waar onder de resten van een herdershond rusten. Maar voor men de smakeloos heid van zulk een opschrift heeft ver werkt, leest men op een volgend graf: „In de ogen van mijn poedel lag mijn gehele geluk. Wie zoveel liefde gaf op aarde, kan nooit vergeten worden" Aan de verse bloemen is te zien, dat degene, die het geluk in de ogen van de poedel vond, nog regelmatig aan dit dierengraf verschijnt. Nog kleffer werkt het opschrift op een marmeren plaat: „Of regen, zon. sneeuw en wind. jij wacht tot we weer bij elkaar zullen zijn". Het wordt wellicht overtroffen door het bigotte: „Van de eerste tot de laatste blik: slechts liefde". Een mensenverachter moet het nog zijn, die voor zijn hond dichtte: „Als mij mijn hond het liefste was, zo denk dan niet het ware zonde, mijn hond bleet mij bij storm getrouw waar men sen bij wind niet trouw zijn konden" De wens: Ruste in Vrede of Slaap in Vrede, is wei het minste, dat de treurende achterblijvenden hun dier bare Fiffi of Herzi hebben toege wenst en ze maken de beloften, dat ze hen nooit zullen vergeten, waar door in deze Adventstijd zelfs adventskran sen met brandende kaarsen op de graf heuveltjes neer te leggen of verlichte kerstboompjes te planten. Waarschijnlijk is het een Tij! Uilenspiegel geweest, die met deze zot ternij een loopje heeft willen nemen, toen hfj op het graf van zijn hond een opschrift plaatste van de volgende in houd: „Dixi, trouw zijn en vreten was jouw lust en leven!" Wanneer we Het kerkhof verlaten, passeren we de beheerder van deze inrichting. We hebben lust, de man een knipoogje van verstandhouding te geven, want blijkens de tarie ven schijnt er in de exploitatie van deze menselijke ontsporing wel brood te zitten: 60 mark voor een kuiltje met begrafenis. 15 mark per jaar voor elke verlenging varhet graf met een jaar; daarbij nog eens 10 mark voor het onderhoud. Ook zijn er speciale tarieven voor graf stenen en verdere opsmuk. En dan te denken dat er 2.000 van die gra- ven zijn. onlangs heeft men kunnen lezen dat tal van grote bedrijven, die zich juist een oliestookinstallatie hadden aangeschaft, het aardgas voorlopig nog te duui vin den en niet op korte termijn zullen over schakelen Daarom gelooft d* heer Wal hof. zeker de eerste tijd nog heel wat olie-installaties te zullen monteren. Ze zijn er in alle maten en de klan' heeft dus keus te over. De grootste luchtverhitter die het Goorse bedrijf levert, heeft bij eer. tem peratuur van dertien-tot veertienhonderd graden een capaciteit.van 300.000 kg calo rieën De installatie verbruikt circa 42 liter olie per uur. Daarmee kan dan een kerk worden verwarmd met 600 tot 800 zitplaatsen. De luchtverhitter, zoals de firm" Wal hof die produceert, heeft verder nog een belangrijk voordeel, waarop nog niet is gewezen: de ketel, waarin de olie tot ontbranding wordt gebracht verzamelt de vrijkomende warmte en houdt die gedurende een uur of vijf, zes vast, zodat de installatie niet steeds op maximum temperatuur behoeft te worden gestookt om toch voldoende warmte in de kerk te kunnen doen stromen. De grote belangstelling die er aller wegen voor de installatie van het Goor se bedrijf bestaat Albert Walhof door kruist Nederland van noord tot zuid en Met deze „ceder" bedoelt Steven de Broey, de schrijver, de bewonderens waardige Belgische monseigneur, Vic tor Scheppers stichter van de congre gaties der broeders en zusters van O.L. Vr. van Barmhartigheid, welke sinds 1839 zulk zegenrijk werk deden voor ge vangenen, verwaarloosde jeugd en later speciaal voor het onderwijs in België, Nederland, Italië, Engeland, Canada, Zuid-Amerika en Afrika. Het uiste kend geschreven werk laat zich lezen als een boeiende roman. Goed gedocu menteerd werd het veel meer dan een biografie alleen, maar komen ook de naaste medewerkers evenals belangwek kende stukken sociale en politeke ge schiedenis tot leven. Na iedere blad zijde stijgt de bewondering voor wat de ordestichter volbracht, doch ook wat de broeders, eenvoudige Vlaamse jon gens, ondanks haast onvoorstelbare moei lijkheden bereikten. De grote objecti viteit van de schrijver geeft, naast ver rassende kijkjes op verhoudingen in Bel gië, Engeland en vooral de Kerkelijke Staat, ook pittige karkaterschetsen van vooraanstaande iguren uit de 19e eeuw. De worsteling met de heerszuchtige mgr. de Merode, de lastigste vriend, die ooit een congregatie heeft gehad, is meesterlijk verteld en af en toe schiet men in de lach, om de wijze waarop de broeders, aan de hand van het ge zond verstand, deze Belgisch-Romeinse potentaat pareerden. Uit het vele leed en de grote zorg welke het deel wer den van de broeders en zusters m de eerste tientallen jaren, rijst de in gees telijke grootheid groeiende mgr. Schep pers op; niet zonder reden is onlangs het apostolisch proces geopend, dat zijn zaligverklaring beoogt. De waarde van Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van de H.H. Sacra menten der zieken, onze innig geliefde echtge note, schoonzuster, tante en nicht, mevrouw EMMA DE WINDT Echtgenote van de heer Alphonse Albert Vijlders Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uwe gebeden aan. Hulst, A. A. Vijlders Familie De Windt Familie Vijlders Hulst, 16 januari 1965. Steensedijk 19. De plechtige Uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 19 januari a.s. om 9.30 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna begra fenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Samenkomst aan het St.-Liduinaziekenhuis, in gang Tabakstraat, om 9 uur. Rozenkransgebed maandagavond om 7.30 uur in de Basiliek. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief ontvin gen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed in het R.-K. Ziekenhuis te Hulst tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde vader, behuwdvader, groot- en overgrootvader, broer, oom en neef JOSEPH FRANCISCUS DE PAU weduwnaar van Maria Justina Martens in de leeftijd van bijna 80 jaar. Wij bevelen de ziel van de overledene in uwe gebeden aan. Koewacht, 16 jan. 1965. familie De Pau familie Martens familie Selens De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 20 jan. a.s. om 10 uui in de kerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht, waarbij Ued. beleefd wordt uitge nodigd. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze bekendmaking als zo danig te beschouwen. j. Heden overleed tot on- t ze diepe droefheid, na een kortstondige ziek te, nog voorzien van het H. Sacrament der Ster venden, onze innig ge liefde echtgenoot, vader, behuwd-, groot- en over grootvader, oom en neef de heer J. DE KIND echtgenoot van mevr. L. Polfliet in de leeftijd van 85 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw gebeden aan. Kapellebrug: L. de Kind-Polfliet Kapellebrug 15 jan. 1965 Gentsevaart 50 De plechtige uitvaart dienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben op dinsdag 19 jan. 1965 om 10 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te St.-Jansteen, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Rozenkransgebed maan dagavond om 7 uur in de kapel ter Eecken te Ka- nellebrug. Avonturen van .Sn>ke en VliA- door W VAN DER STEEN 89—90. Met een smak wordt het lieve oude dame tje gevloerd. Het blijkt al lemaal nogal mee te vallen verder, want ze weet nog precies te vertellen, dat het dorp Altenfels heet en dat het er de laatste tijd niet meer veilig is. De chauf feur die haar tegen de grond kwakte komt eens even kij ken hoe het ermee staat. De grote mond, die hij op zet, valt echter niet in goe de aarde. Met zo iemand Bijn onze vrienden gewend korte metten te maken. van oost tot west en legt in zijn auto jaarlijks tussen de 60 en 80.000 km af heeft ondermeer tot gevolg gehad dat de onderneming langzamerhand uit zijn te genwoordige behuizing in het centrum van Goor is gegroeid. Men heeft daarom naar uitbreidingsmogelijkheden moeten uitzien en die gevonden op een terrein even buiten de bebouwde kom- Daar is een nieuwe fabriekshal in aanbouw, waar de werkzaamheden in de loop van vol gend jaar volledig kunnen worden ge concentreerd. En dan mogen de op drachten in verdubbelde mate komen. De kleine roosters van de gruisoven geven warmte bij mondj'esmaat. de Broey's boek wordt beklemtoond door het voorword, dat het meekreeg van kardinaal Suenens. ,,Als een ceder van de Libann" is een uitgave van „de Vroente" te Kas- terlee. Iedereen herinnert zich het drama van de Softenon-kinderen, die met vergroei de ledematen of soms geheel zonder ledematen ter wereld kwamen. Men herinnert zich ook de Luikse tragedie. Een vertwijfelde moeder doodde haar kind, omdat ze meende dat het niet zou kunnen leven. In Frankrijk leeft een vijftigjarige vrouw, Denise Legrix, die geleerd heeft ona zich zonder ledema ten in het leven te handhaven, en wat nog meer zegt boven haar onover komelijk schijnende handicap uit te groeien tot een geestelijk gaaf mens. Denise was het kind van arme ouders. Zij was niet meer dan een romp met een hoofd erop, maar desondanks slaag de zij erin om zonder bijzondere adap taties te leren „lopen", eten, drinken, spelen, lezen en schrijven. Haar handi cap werd gecompenseerd door een grote intelligentie, waardoor zij zich kon ont wikkelen tot een kunstenares van for maat. Haar schilderstukken en borduur werken vinden gretig aftrek. Hoe zwaar de weg naar de geestelijke rust en de maatschappelijke aanpassing is geweest kan niemand die normaal voor het leven is toegerust begrijpen. Zelfs niet na lezing van de autobiografie van Denise Legrix, die onder de titel „Ge handicapt geboren" als paperback bij de Toorts is uitgekomen. Maar Denise laat de lezer in elk geval om een hoekje in haar leven kijken en wat men te zien krijgt is bijna ongelooflijk. Op bijna el ke pagina vindt men reflexen terug van de levenswil en het diepe geloof van De nise Legrix. Het boek bevat ontroerende passages, want de mensen waren voor Denise Legrix niet milder dan voor an deren. Volkomen terecht kreeg deze au tobiografie de Albert Schweitzerprijs. MONTE CORLA Carlo, 's werelds groc zijn reputatie te liandl lende Europese stede» editie, kent slechts 24| Het veelkleurige en schau (30), Stockholn (29), Athene (8), Fra coureurs hadden zond: de rug. Vanmiddag begint de g lijke route vanaf Chambe: naar Monte Carlo eigenlij echte moeilijkheden gaat tot nu toe is het in feite weest voor deze ware d weg. Waar voor de gemid bilist de zware storm en het afgelopen weekeinde werkt, zijn de rallye-deeln weers- en wegomstandigh* uitstekend te spreken, wel uit het aantal uitval avond waren er nog 226 strijd. De in Parijs, Fran| den gestarte wagens notej uitvallers, Warschau en elk 2, Minsk „verloor" Monte Carlo een lid van wegen waren over het i berijdbaar. Strafpunten "v ook nauwelijks te noteren, valt na Chambery, wann lijke gemiddelde snelheic meer voldoende zal zijn. niet alle deelnemers zond den door de eerste helft ject. De „Parijzenaars" na de start een sneeuws worsten en de in Londen pes kwamen voor het n ziek op het vasteland a; van Dover naar Boulogr van hun constellatie gevre (Van onze speciale ver ARNHEM Een even Arnhem gelegen Motel avond voor één keer he trefpunt van de internatior De Gelderse hoofdstad hij maakt om de deelnemers Rallye van Monte Carlo In het schema van Jacqi Arnhem opgenomen als tij de groepen die bi Lond en Parijs waren gestart aantal deelnemers dt steeds daalt blijkt de bela: de nonstoprit zelfs nog worden. Steeds opnieuw veelkleurige en imposant! de autosportfans aanspre< misschien de fraaie en iri ruste wagens die een d< trekkingskracht uitoef ene leert de rallye, met zijn winnen obstakels en zijn karakter, aan de sluimen tische gevoelens? Het antv lijk te geven. Feit is dat de abominabele omstandi rond en in het motel toch maar niets van wajl nemers te missen. Het is tig en tegelijk interessan De belangstellenden hei wonden routiniers als Syn< winnaar van 1952, Peter H; Brit met grote kwaliteit* en heel charmante Rosem natuurlijk, onze eigen blon list Rob Slotemaker. die se Engelse co-equipier Allen reis van Dover naar Boi comfortabele matrozenhut bracht. Slotemaker, die te met een defect aan zijn vi hoopte dat dit euvel vóór zijn verholpen. Na de kal (Advertentie) Ihipc Voor betere sp ^Céim 'extrose tafol. Jr ELMA Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6