T.V.-les in Nederlandse taal werd groot succes Ontwikkeling Reimerswaal pas na Sloe en Kanaalzone HALF ZWAAR - HEEL LEKKER Baron Bluff en de Bluff-Blues WERKGROEP ONTWIKKELING WESTERSCHELDE Modern medium volbrengt wat nooit mogelijk scheen FRANSTALIGE PERS: Duitse minister Mikat is beroemd om s 'n ,bons mots Planologisch en technisch wel op qui-vive zijn DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 18 JANUARI 1965 VLAMINGEN WAARDEREN HUMOR EN SATYRE Wanneer eindigt dat schandaal Spreek het zo uit Boze Franskiljons Nieuwe regisseur bij Carrell-shows Hoogste carnavalsonderscheiding Maandag 18 januari Dinsdag 19 januari Schetsplan Maandag 18 januari Streekplannen Samenhang Tot 50.000 ton Kosten (Van onze Belgische correspondent) BRUSSEL In Vlaanderen wordt in de huiselijke kring en onder vrienden nog overwegend diaiect gesproken, maar in het openbare leven en in zakenkringen maakt het gebruik van de Algemeen Beschaafde Omgangstaal toch snelle vorde ringen. Dit is stellig te danken aan de onderwijzers en leraren van de jongste Vlaamse generatie die (zij zijn de eersten!) zelf hun studies in het Nederlands deden, aan de flinke ABN-kernen, aan cultuurorganisaties zoals Davidslonds, Wil lemsfonds en Vermeylenfonds, die opstelwedstrijden en welsprekendhejdstoernooien organiseren, aai» de Mamingen die al meteen gingen beseffen dat het onvoldoende is. af en toe de Leeuw te laten klauwen en de Blauwvoet^ te laten vliegen, indien ze het instrument van hun moedertaal niet met soepelheid leren bespelen. Maar ook is die algemene vooruitgang onbetwistbaar te danken aan auditieve en audio visuele media zoals radio en TV, die zowat gemeengoed zün geworden. van Leuven en initieert er zijn kweke lingen in de theorie en de praktijk van toneel, welsprekendheid en uitdrukkings techniek. Joos Florquin heeft één hobby: bomen omhakken. Hij heeft één hartstocht: niet alleen de universitaire jeugd van Vlaanderen, maar zijn hele Vlaamse volk binnenleiden in de schatkamer der rijke Nederlandse taal. Wat de leerstof betreft veroorlooft de professor zich geen fantasietjes. Alles berust op de meest gedegen wetenschap van zijn col lega prof. Van Coetsem, die zowel in Leuven als in Leiden doceert. Zijn gren zeloze verbeelding treedt aan het licht in de wijze waarop hij zijn ,,les" verkoopt. De ingrediënten die hij gebruikt zijn even verscheiden als pikant. Een oude ballade, kolder, een spotprent, een spit se zinspeling op een politieke actualiteit. Waar het past, betrekt Joos Florquin in zijn taalles ook zijn eigen kinderen, het buurmeisje, de kapper, de schilder, de tuinman en de slager. Hij dwingt de mensen te luisteren, te kijken, te glim lachen en te. leren. Al lerend lachten de Vlamingen om de spirituele wijze waarop de draak werd gestoken met franskiljons, met de prikjes die zowel klerikalen als vrijdenkers zich moesten laten welgevallen, maar de Vlamingen lachten even hartelijk (want de humor van Florquin is nooit bitter, nooit gif tig) om de goedmoedige zelfspot over het flamingantisme en om het intrap pen van een heleboel partijpolitieke hei lige huisjes: Tijl Uilenspiegel in een moderne gedaante. Vroeger was de Vlaamse volksmens nauwelijks in staat om ooit goed Neder lands te beluisteren. De meester op school had in het Frans gestudeerd, hun pastoor en mijnheer de notaris idem. Deze mensen bedienden zich bijgevolg van een taal die weliswaar „geschaafd" was, maar die doorgaans doorspekt zat met dialectische woorden en klanken. Van een soortgelijke geschaafde gewest- spraak bedienden zich ook de overigens zeer verdienstelijke leden van de tal loze Vlaamse verenigingen van ama teurtoneel. Thans echter brengen radio en televisie in honderdduizenden Vlaam se gezinnen een vrijwel ononderbroken demonstratie van beschaafd taalgebruik. De invloed die hiervan uitgaat kan moeilijk te hoog worden aangeslagen. De groeiende belangstelling van het gro te publiek voor zijn moedertaal komt ook tot uiting in Vlaamse kranten en tijdschriften, aie er een .taaltuinier" op nahouden om dagelijks onkruid te wie den en om de (steeds omvangrijker) cor respondentie met lezers over taalkundi ge aangelegenheden af te handelen. De Vlaamse televisie doet echter méér dan de massa louter passief be'- invloeden. Sinds enige jaren heeft zij een programma, bedoeld als „school" voor beschaafd taalgebruik; een school in de beste betekenis van dat woord, want niemand in Vlaanderen wandelt on verschillig van zijn kijkkast weg, in af wachting van het volgende programma. Integendeel, die taalles is met de jaren zo populair geworden dat para doxaal genoeg een campagne werd gevoerd om ze te doen verbieden! De taalrubriek van de Vlaamse tv startte op bescheiden wijze met tien mi nuten „Spreek het zo uit". Toen werd het een kwartier, en het programma werd herdoopt in „Het klankbord". De uitzendingen waren erg verdienstelijk en werden sympathiek onthaald, maar de „massa" werd er niet mee bereikt, om dat het tijdstip van de uitzendingen nog al ongelukkig was. Maar toen werd „Hier spreekt men Nederlands" later op de avond geprogrammeerd en van dat ogenblik af werd iedere uitzending een daverend succes. Ee-n taalles? Zeer zeker, doch dan zo danig dat ze werd gecamoufleerd in een „Spielerei", in kostelijke woordeffec ten, in superieur cabaret. Het „uit spraakteam" bestond (en bestaat nog) uit twee jongelui, een hond, en de man die op het geheel de stempel van zyn sterke persoonlijkheid drukt: pro fessor Joos Florquin. Hij doceert Ne derlands aan de katholieke universiteit Hoe goedmoedig ook, het kon niet an ders of de Vlaamse professor kwetste hier en daar de eigenliefde van perso nen en groepen die aan humor een broertje dood hebben. De toonaangeven de Franstalige „La Libre Belgique", weldra gevolgd door andere kranten, richtte zich tot de Belgische minister voor culturele aangelegenheden met de vraag, hoelang hij „dat schandaal" nog zou dulden Een beter bewijs voor de belangstelling die deze „taalles" genoot, is bezwaar lijk denkbaar. En de Vlamingen rea geerden op die campagne. Vlaamse kranten namen het op voor Florquin, zijn uitspraakteam en zijn hond, die vaak zulke rake dingen zei. In kanto ren en fabrieken werden petities opge steld en Vlaamse cultuurorganisaties ke ken scherp toe. Toen op onverklaarba re wijze onverwacht een uitzending weg viel, hielden vele duizenden Vlamingen hun adem in. Gelukkig is het geval niet ontaard, tot een derde „Mars op Brussel". Want de Belgische minister van cultuur, Renaat van Elslande, is niet alleen zelf een overtuigd Vlaming, hij is een man die ook best kan verdragen dat er op zijn kosten een grapje wordt verkocht. Wél werd, om een aantal overgevoelige per sonen niet op stang te jagen, besloten extra-spitse kritiekjes en spotternijtjes achterwege te late tot na de gemeen teraadsverkiezingen (die inmiddels hun beslag kregen) en de parlementaire ver kiezingen (uiterlijk in mei 1965). De zendtijd werd ingekort tot vijf mi nuten, maar daarentegen werd het een dagelijks programma. De illusies zijn de jongste tijd dus wat meer verhuld, maar „Hier spreekt men Nederlands" is des ondanks nog altijd een van de meest gevolgde en meest geliefde uitzendingen van de Vlaamse televisie, die hiermee andermaal heeft gedemonstreerd dat humor het beste wapen is, zelfs om de gelijk Nederlands te leren aan de mas- HILVERSUM Nu in de praktijk is gebleken dat 2 grote shows per maand voor regisseur Ben de Jong een te zwa re opgave betekent, heeft de VARA in overleg met Rudi Carrell een nieuwe regisseur aangetrokken voor de nog res terende vier shows, waarvan de eerste op 12 februari a.s. zal worden uitge zonden. Ben de Jong zal voortaan uitsluitend worden belast met het programma rond om Rob de Nijs, en de uitzendingen van Rudi Carrell zullen worden geregis seerd door Ralph Inbar-Kamp, een 26- jarige Nederlander die de afgelopen twee jaar als regisseur verbonden is ge weest aan de Franse televisie en die daarvoor jarenlang in Israël heeft ge woond. (Van onze correspondent in Bonn) AKEN De Akense earnavalsvereni- gmg van 1859 heeft de minister van on derwijs, kunsten en wetenschappen, prof. Paul Mikat benoemd tot „ridder tegen de dierlijke ernst". Deze „hoogste on derscheiding van het Rijnland" wordt em jaar verleend aan die persoon uit °^enbare.leven' d'e in omgang h, 'n 'P zi'n hoge ambt zijn zin voor humor niet heeft verloren. Onrio, cMhka) is dc yijftiende „ridder". Onderscheiden werden sinds 1161 reeds oud-kanselier dr. Konrad Ade- rarfn' «5 ^OH^sdag vice-president prof Carlo Schmid de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken dr. Bruno Kreis- ky, de dominikanen, pater dr. Rochus Spiecker, de vroegere Beierse minister van financiën dr. Eberhard. de West- duitse minister van justitie dr. Ewald Bucher en de Neurenbergse Staatsan- walt Hans Sachs. Op 6 februari a.s. zal prof. Mikat in Aken de onderscheiding in ontvangst nemen. In de motivering staat o.a., dat prof. Mikat er altijd in is geslaagd om de verbinding tussen zijn plichten en het menselijke, leven met humor tot stand te brengen. Daarvoor getuigen o.a. een grote hoeveelheid „bons mots" die over Ce Pressor in omloop zijn. Ongewild neeft prof. Mikat de Westduitse voca- ouiaire met een nieuw woord verrijkt. tSS. voerde nl. in de deelstaat into* 'nland-Westfalen vanwege het in 5- a leerkrachten hulpleraressen u_' de bijnaam „Mikatzchen" heb ben gekregen. pp 1?£' ^kat is 39 jaren oud. Hij is upu un Je jongste ministers in de ge- ppn ?®ndsrePUbliek. Hij is bekend als aoor en door onbureaucratische bewindsman. Als jong student wilde hij arts worden, legde verschillende exa mens af ging toen katholieke theologie studeren, wisselde nogmaals naar de ju ristenstudie en doceerde van 1957 af ker kelijk recht aan de katholieke universi teit van Wurzburg, alvorens hij door de C.D.U-premier van Noord-Rijnland- Westfalen, dr. Meyers, naar Dusseldorf werd gehaald om minister van onder wijs, kunsten en wetenschappen te wor den. Om een paar grapjes van prof. Mikat aan te halen: Kort geleden moest hij spreken tot een verzameling van hoog waardigheidsbekleders uit kerk, staat, wetenschappen, economie en kunst. In- plaats van ze allen bij naam en rang te noemen, begon prof. Mikat zijn rede met de woorden: „Geachte titels". „Elke politicus heeft de eerzucht een maal half zo populair te worden als de reserve-speler van een voetbalelftal", beeft prof. Mikat eens gezegd. Hij verliet een een belangrijke vergadering met e volgende woorden: „Ik zou kunnen egen, dat ik nog een afspraak heb. ue werkelijke oorzaak is echter, dat ik iJkVier3!n«e doc^er Barbara heb be- vo°or he?nedten?'.eenS °P Üjd thuis te Zijn e,en debat in de Landdag van minift Westfalen' rieP men de minister toe: „Dan gaan de mensen op nrnf lui03. J Daarop antwoordde «Zoiets bestaat vandaag ?e dag niet meer. Men rijdt naar de «E? "j BlJ de paarderaces in Dus seldorf verklaarde de minister (van on derwijs) met een stalen gezicht: Van paarden weet ik niks af. Ik heb alleen maar op Mercurius als winnaar gezet, omdat hij een Latijnse naam heeft. Dan kun je maar zien, wat voor waarde een gymnasiale opleiding heeft". HILVERSUM I 402 m. VARA: 12.00 Lichte muziek. 12.22 Voor het platteland. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Licht instru mentaal trio. 12.55 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de middenstand. 13.20 Orgelspel. 13.45 Wikken en wegen, praat je. 14.00 Grepen uit de muziekgeschie denis, muzikale lezing. 14.30 De Slange beet, hoorspel. 15.30 Viool en piano: mo derne muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 So ciëteit: Zestig minuten voor boven de zestig. 17.00 Oude liedjes. 17.15 Stereo- fonische uitzending: Balletmuziek (opn.) 17.30 Joodse uitzending. 17.50 Militair commentaar. 18.00 Nieuws. 18.15 Actua-' liteiten. 18.25 Licht instrumentaal trio. 18.50 Amusementsmuziek (gr.) 19.00 On der de afwas, licht programma. 19.30 Parlementair overzicht. 19.45 Overheids voorlichting: Samenwerking met Ont wikkelingslanden. Vraaggesprek van Paul de Waart met Prof. dr. F. van Dam. hfd, dir. generaal voor Interna tionale Samenwerking. 20.00 Nieuws. 20.05 N.I.V.O.N. 40 jaar: licht ensem ble met zangsolisten. 20.30 Klein ge drukt: licht programma. 20.50 Het hangt aan de muur en het tikt: het spel van de twintig vragen. 21.10 Radio Filhar monisch Orkest en solisten: Moderne muziek. 21.55 Het Concentratiekamp Syndroom, documentaire. 22.30 Nieuws. 22.40 Radio Filharmonisch Orkest en so listen (verv.): klassieke muziek (opn.) 23.35 Lichte orkestmuziek (gr.) 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m. NCRV: 12.00 Licht orkest. 12.22 Voor boer en tuinder. 12.27 Mededelingen t. b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Variant: radio-snelbuffet. 13.30 Mu sette-ensemble en zangsolisten. 13.55 Meisjeskoor (gr.): lichte muziek. 14.05 Schoolradio. 14.30 Pianorecital moder ne muziek. 15.00 Als de kat van huis is.... (herhaling van 7 januari j.l.) 15.30 Moderne grammofoonmuziek. 16.00 Alle daags geloven, studiodienst. 16.30 Vo caal ensemble: oude en moderne liede ren. 16.50 Klassieke grammofoonmuziek. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Grammofoonmuziek voor de teenagers. 17.50 Overheidsvoorlichting: Mens en samenleving. 18.00 Mariniers kapel. 18.20 Uitzending van de Partij van de Arbeid: Bij de tijd. Een 14- daagse radio-uitgave van de Partij van de Arbeid, voor de microfoon gebracht door Theo Eerdmans en Jaap Brand. Tekst en regie: Gabri de Wagt. 18.30 Klassieke grammofoonmuziek. 18.50 Openbaar Kunstbezit. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Radiokrant. 19.30 Me tropole orkest. 19.55 Op de man af, praatje. 20.00 Promenade orkest en so list: amusementsmuziek. 20.40 Zij waren bereid.... hoorspel, (herhaling van 17 no vember 1963). 21.20 Klassieke pianomu ziek. (gr.) 21.50 Wereldpanorama. 22.00 Licht ensemblevolksliederen 22.20 Boekbespreking. 22.30 Nieuws 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Volksmuziek met commentaar. 23.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m. 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmuziek. 12.08 Voor de landbouw. 12.15 Gevari eerde muziek. (Om 12.25 Weerberichten en_ mededelingen voor de schippers.) 12.50 Beursberichten en programma overzicht. 13.00 Nieuws. 13.20 Kamermu ziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. (Om 15.00 Nieuws.) 15.45 Grammofoon muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberich ten. 16.09 Voor de zieken. 17.00 Nieuws. 17.15 Eichte muziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesport- berichten. 18.30 Grammofoonmuziek 18.45 Sportkrniek. 18.52 Gitaarmuziek. 19.00 Nieuws en radiokroniek. Corres pondentie uit Nederland. 19.40 Liederen. 20.00 Voor de teenagers en twens 20.45 Kamermuziek. 22.0 Nieuws. 22.15 In en om de opera. 22.35 Lyrische muziek. 22.45 De zeven kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Jazzmuziek. 23.30 Gevarieerde mu ziek. 23.55 Nieuws. 24.00-0.45 Voor de zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m. 12.00 Nieuws. 12.02 Gevarieerde muziek. 13.00 Nieuws. 16.08 Pianorecital. 17.00 Nieuws. 18.02 Voor de soldaten. 19.15 Gevarieerde muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Spel. 22.00 Wereldnieuws. 22.15 Jazzmu ziek. 22.55-23.00 Nieuws. HILVERSUM I 402 m. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Beiaardconcert. 7.30 Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.50 Dag opening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Ochtendgym nastiek. 9.00 De Groenteman. 9.05 Hede- Advertentie) DRUM voor het ontvangen van schepen van bv. 50.000 ton dw. dient voor een deel van de haven niet bij voorbaat te worden afgesneden, aldus de werkgroep. j O (Van een onzer verslaggevers) GOES De werkgroep „Ont wikkeling Westerscheldebekken" heeft een rapport uitgebracht over de mogelijke ontwikkeling van het Reimerswaalplan; een plan voor een haven- en industriegebied in het Verdronken Land van Zuid-Be veland in het OosterscheLdebek- ken. Aan de hand van verschillende argumenten komt de werkgroep tot de conclusie „dat men beter zal doen de krachten voorlopig te con centreren op de ontwikkeling van het Sloegebied en de Kanaalzone". Die argumenten zijn: 1 In het Sloegebied en de Kanaalzone is reeds een industriële ontwikkeling aan de gang terwijl het Reimerswaal- plan nog van de grond af moet wor den aangepakt; uitvoering van het Reimerswaalplan vóórdat de Oosterschelde is afgeslo ten (1978) zou veel extra kosten ver gen omdat de dijk om het havenbek ken dan op stormvloeden berekend zou moeten zijn; daagse Zwitserse muziek (gr.) 9.35 Wa terstanden. 9.40 Morgenwijding. 9.55 Boekbespreking, 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.) 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws 11.02 Voor de zieken. HILVERSUM II 298 m. KRO: 7.00 Meditatie. 7.05 Lichte gram mofoonmuziek en reportages. (7.30-7.40 Nieuws. 8.00-8.05 Overweging.) 8.3Q Nieuws. 8.40 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.00 Klassieke en moderne muziek (gr.) 11.0 Voor de vrouw. 11.30 Lichte grammofoonmuziek. 11.50 Volaan vooruit, lezing. NEDERLAND I IKOR-CVK-RKK: 19.30 Bijbelvertelling voor kleuters. 19.35 Kenmerk: actuali teitenrubriek van de Kerken. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.20 Poli tieke partij: Boerenpartij. 20.30 Glamour- gils: fotomodellen en mannequins. 20.40 Whisky am Vormittag (Drank en bemoei zucht). politiefilm. 21.00 Ketenen van dc haat (The Defiant ones), speelfilm (bei de keuringen 18 jaar). 22.35-22.40 Jour naai. NEDERLAND II NTS: 20.00 Nieuws. KRO: 20.01 Waauw gedanste hit-parade. 20.25 De eerste eeu wen van het Christendom, documentair programma. NTS. 21.00 Amsterdams Kunstmaandorkest: klassieke muziek. KRO: 21.35-22.10 Spoken, documentaire. MJP-AK. BELGIë FRANS 14.15 Schooltelevisie. 15.05 Franse les. 18.30 Berichten. 18.33 Vooj- de kinderen. 19.00 Boutique: kroniek voor de vrouw. 19.30 Sportprogramma. 20.00 Journaal. 20.30 Le Saint, feuilleton. 21.20 Le point de la médecine: 40 jaar chirurgie 22.20 Journaal. BELGIë VLAAMS 14.05-15.15 Schooltelevisie. 19.00 Zand mannetje. 19.05 Internationale jeugdko- niek. 19.25 Voor de tieners. 19.55 De weerman. 20.00 Nieuws. 20.30 Ontmoe ting: een confrontatie van mens cn dier in de Antwerpse dierentuin. 20.50 Het grote oor, komedie. 23.25 Nieuws. 3 de vraag naar haven- en industrie terreinen wordt niet zo groot geacht, dat het nodig is het Sloegebied (Vlis- singen-Oost), de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen én het Rei- merswaalgebied gelijktijdig tot ont wikkeling te brengen; 4 gelijktijdige realisatie zou bovendien zeer grote financiële offers vragen; 5 er is voorzichtigheid geboden bij de beoordeling van de mogelijkheden van het Westerscheldebekken. In eer ste aanleg zal het Reimerswaal be stemd zijn voor verwerkende indu strieën. Men mag volgens de werkgroep niet aannemen dat al dergelijke industrieën, waarvoor in het Nieuwe Waterwegge bied geen plaats meer is, naar het Wes terscheldebekken zullen gaan. De werkgroep wijst er tegelijkertijd op, dat de planologische en technische voor bereiding van het Reimerswaalpla-n veel tijd vergt. „Deze voorbereiding wa.re met de nodige voortvarendheid ter hand te nemen, opdat, ten tijde dat de econo mische noodzaak zich voordoet, het nieu we havenproject voldoende snel gereali seerd kan worden "f aldus de werkgroep. Zij beveelt in dit verband aan dat de provincies Zeeland en Noordbrabant in onderling overleg streekplannen voor het gehele Scheldebekken vaststellen om daarmee de ontwikkeling van het ge bied in de gewenste banen te leiden. De Theodorushaven wordt als een „voorloper" van d-e Reimerswaalhaven beschouwd. De werkgroep meent dat het noodzakelijk is dat „de krachten op de ze haven worden geconcentreerd en dat niet elders in Westbrabant parallelle ontwikkelingen gestimuleerd worden". De ontwikkeling van het Sloegebied is van groot belang voor een beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden van Op bijgaande situatietekening ziet men de ontwerpschets voor het Rei merswaalplan. De werkgroep voor ziet, dat het plan te gelegener tijd in drie fasen zal kunnen worden uit gevoerd. De eerste fase zal worden aangepakt vanuit de wal van Zuid- Beveland. Elke fase heeft zijn eigen visgraatvormige havenstelsel. het Reimerswaalplan. Het nu beschikbare buitendijks gelegen industrie- en haven terrein (450 ha) in 't Zuid-Sloe, kan vrij gemakkelijk met 400 ha worden uitge breid door 't nu nog binnendijks gelegen gebied ten oosten van de haven en ten westen van Borssele Daarna zou het 1500 ha grote landbouwgebied ten noor den van de haven door middel van een zeesluis toegankelijk te maken zijn. In deze uitwerking zou het doortrekken van een vaarweg naar het Veersemeer (Sloekanaal) mogelijk zijn. Zou dit gehele Zuid-Sloegebied tot aan de Sloedam na de afsluiting van de Oos terschelde ontsloten moeten worden dan kan een beslissing hierover volgens de werkgroep niet los worden gezien van het tot ontwikkeling brengen van het Reimerswaalplan, „waar uiteindelijk een veel grotere oppervlakte beschikbaar is" Overigens wijst de werkgroep op het functionele verschil tussen de haven gebieden in het Sloe en in de Ooster schelde. Vlissingen-Oost (Sloe) is vooral bestemd voor de vestiging van grote ba sis-industrieën. Het Reimerswaal is, even als de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaande ren, meer geschikt voor verwerkende in dustrieën. Met het oog op het laatste heeft de werkgroep de indruk dat de Reimers waalhaven. naar huidige maatstaven ge nomen, voldoende bereikbaar zou zijn met een sluiscapaciteit voor schepen van 15.000 ton dw. In verband met de mo gelijke ontwikkeling in de komende 15 jaar zou wel eens een grotere sluis wenselijk kunnen zijn. De mogelijkheid De werkgroep heeft een schetsplan voor het Reimerswaal uitgewerkt. (Zie bijgaande tekening). Dit is zo opgezet dat het geheel vrij van de Schelde-Rijn- verbinding tot stand kan komen. Aan sluiting op het Schelde-Rijnkanaal is wél mogelijk Het toegangskanaal vanuit de Wester- schelde naar het havengebied van Rei merswaal zal de hals van Zuid-Beveland ongeveer tussen Krabbendijke en Krui- ningen en even ten westen van Oostdijk doorsnijden. Deze „kanaaldoorsteek na bij Waarde" zal de hoofd verkeersaders van Zeeland kruisen. Het landverkeer zou volgens de werkgroep ter plaatse van het sluiscomplex afwisselend over beide sluishoofden kunnen worden ge voerd. In eerste instantie wordt een be weegbare spoorbrug voor het scheep vaartverkeer aanvaardbaar geacht. Pas in een latere fase zal ondertunneling van het kanaal noodzakelijk zijn. Het even tueel omleggen van de spoorlijn benoor den het havencomplex is volgens de werkgroep niet zo aantrekkelijk. Het ontwerpplan laat ruimte open voor ste delijke en recreatieve ontwikkelingen. Die zijn gevonden tussen de Brabantse wal en het Schelde-Rijnkanaal. Het na te streven havenpeil wordt be paald „door een wens van een minimum aan grondverzet en een zo groot moge lijke beperking van zoutbezwaar op het toekomstige Zeeuwse Meer. Het haven- peil zal waarschijnlijk liggen tussen NAP plus 0,25 m en NAP minus 0,75 m. De werkgroep concludeert dat voor de industriehaven zelf een achterwaartse binnenscheepvaartverbinding niet abso luut noodzakelijk is. Voor een „eventueel vervangende binnenvaartverbinding voor het kanaal Hansweert-Wemeldinge kan gemakkelijk ruimte worden gevonden, zo merkt de werkgroep in dit verband op. Een zeer globale kostenbegroting, be gin vorig jaar opgesteld, gaf als uitkomst dat de prijs voor netto industriegrond in het Reimerswaalgebied rond f 20,- per vierkante meter zou bedragen. De be rekeningen waren afgestemd op het des tijds geldende kostenpeil. Wanneer het totale plan zou worden uitgewerkt voor schepen van 15.000 ton dw. zou dat 579 miljoen gulden kosten. Wanneer het havengebied meteen al toe gankelijk zou worden gesteld voor sche pen van 50.000 ton dw. zou het hele plan 678 miljoen gulden kosten. Nog duurder zal het Reimerswaalplan wor den (715 miljoen) wanneer het eerst op schepen van 15.000 ton en later op sche pen van 50.000 ton dw. zou worden af gestemd. Genoemde bedragen geven in teressant vergelijkingsmateriaal. Als ab solute getallen kan men ze echter nü reeds niet meer handhaven. Een getal waar men meer aan heeft is het totale oppervlak van netto industriegrond in het Reimerswaalplan. Dit bedraagt 3830 ha en zal tot ontwikkeling worden ge bracht in drie fasen (1410, 1330 en 1090 ha). (Advertentie) De meest interessante uitzending van het t.v.-weekeinde was die van Nico van Vliet. Samen met cameraman Didier van Koekenberg bracht hij enkele dagen ge leden een bezoek aan Rusland. Het ging er speciaal om de Russische export naar het Westen (waarvan Nederland de pri meur krijgt) aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De Russische camera's kennen wij reeds, zij zullen spoedig ge volgd worden door computers, die onge veer 30 procent lager in prijs zullen zijn. De econoom, professor Pen van de uni versiteit >uit Groningen, achtte deze im port niet verontrustend, waarbij hij wel duidelijk liet uitkomen, dat hij de zaak uiteraard alleen economisch bekeek. Uitstekend was ook diezelfde avond 4e reportage „Amsterdam raakt zijn hart kwijt", waarin melancholie over het ver dwijnen van de Jodenbuurt op de voet werd gevolgd door een realistische en op timistische kijk op dit gebeuren. Holiday on ice was het voornaamste t.v, gebeuren op zaterdagavond, de opnamen werden ontsierd door een zeer onbenullig vraaggesprek met Sjoukje Dijkstra, die men overigens met veel genoegen haar figuren op het ijs zal hebben zien draaien. Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipolis. 246. Diep getroffen onder ging baron Bluff het ge weld van Kristien Spinet's stem. Maar toen de jam- mer-aria tenslotte in een snikken afbrak, sloop hij met veerkrachtige passen op het huis toe en klemde zich vast aan de gevel. „Die vrouw is er erg aan toe, het is tenminste voor een gevoelig oor als het mijne te horen aan haar zang!" prevelde hij. „Hier dient onverwijld te worden gewerkt aan haar bevrij ding. De tocht naar ginds venster is voor een geoe fend bergbeklimmer als ik niet meer dan een eenvoudi ge routine-oefening." Het scheelde niet veel, of het volgende ogenblik verloor de baron zijn geoefende greep op het metselwerk en tuimelde naar beneden. Dat was toen uit het raam plot seling het hoofd van Fran- kie verscheen, dat hem glimlachend toeknikte. „Wel, wel.wie hebben we daar!" riep de zanger met de hartelijkheid van een scherprechter. „Dat is nog eens onverwacht be zoek! Kom binnen! Maar waarom maakt u eigenlijk geen gebruik van de voor deur...?" „Ik zal u zeggen waarom", sprak de baron zich zo waardig als onder de omstandigheden mogelijk was naar binnen hijsend. „Mijn entree langs deze weg is bedoeld als een ver rassing voor mevrouw Spi net Mineure! Ik heb haar stem gehoord en weet dus, dat u haar hier verborgen.. Hij stokte toen zijn blik op een platenspeler viel die juist was uitgespeela. Er naast lag een stapel platen met de naam van Kristien Spinet Mineure..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3