Sofia en de fiscus Walcheren Z.-Beve!and koninklijke ..DF Nieuwe burgemeester Zuidzande geïnstalleerd Rood Chinees vrachtschip te water te Vlissingen Z.-Vlaanderen CHICAGO DER BONDSREPUBLIEK Sonderkommando s tegen Keulse misdadigerswereld DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 18 JANUARI 1965 VLISSINGEN Westkapelle GOES Kloetinge Hansweert rlULST Groede OOSTBURG Schoondijke Man ziekenhuis in na val Hulster brand gangen zijn geen wegen Jhr. De Casembroot naar ziekenhuis in Utrecht December was een dure maand... STENOTYP Veiling Meyerink Dagblad De Stem Uitnodiging van Brugge aan Z.-Vlaanderen Harmonie- en fanfare verenigingen gaan in Goes vergaderen RHBS Vlissingen schaakkampioen Veel vrienden aanwezig Autodieven en -plunderaars grootste zorg Schaken Zeeland HOOGWATER Vandaag Morgen Philatelica De plaatselijke afdeling van de internationale vereniging Phi latelica houdt op donderdag 21 januari een jaarvergadering in het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis aan de Rozen gracht. Er komen vele en velerlei zaken aan de orde. O.m. is er een bestuurs verkiezing. Afgetreden zijn de heren A, Snoodijk en F. Kuiper, die zich her-kies baar stellen. De heer C. Louwerse stelt zijn functie ter beschikking Raadsvergadering Onder voorzitter schap van burgemeester Th. H. de Mees ter, komt de raad der gemeente don- derdag in openbare vergadering bijeen. Regenval in 1964 In het afgelopen jaar is in Westkappelle 730 mm regen gevallen. De meeste regen viel in okto ber toen er 710 mm viel. In februari viel slechts 12 mm. Katholieke Vrouwengilde Op woens dagavond 20 januari wordt er in het Schuttershof voor de leden van de plaatselijke afdeling van het Katholieke Vrouwengilde een voorlichtingsbijeen komst gegeven op het gebied van elek trische huishoudelijke apparaten, zoals mixers, koffiemolens, strijkijzers, bijver warming, wasmachines etc. Aan het eind van de avond zal er een luistertest wor den gehouden over hetgeen tevoren is besproken. Als prijzen worden hiervoor twee elektrische apparaten beschikbaar gesteld. In begin maart begint het Vrouwengilde met eer cursus in bloemschikken op don derdagmiddag. Uitvoering Excelsior De muziekver eniging „Excelsior" gaf haar jaarlijkse uitvoeringen in Amicitia. Vor de pauze bracht het jeugdkorps der vereniging drie muzieknummers ten gehore, terwijl de meer gerenommeerde leden acht nummers voor hun rekening namen w.o. De Barbier van Sevilla. Na dat in de pauze een grote verloting was gehouden kwam de toneelgroep Platogo uit Goes aan bod met het blijspel „De avond van de zevende juli". Met dit stuk vol dwaze verwikkelingen hebben de tal rijke aanwezigen zich zeker vermaakt, Het openingswoord werd gesproken door Excelsior's voorzitter W. P. Beye Op de eerste avond was het gemeente bestuur vertegenwoordigd door de bur gemeester en wethouders. (Van onze correspondent) Scheldegalm bracht serenade Drs. F. de Groof te Goes, honorair-consul van België met als standplaats Hansweert, heeft te Rotterdam uit handen van de consul-generaal J. Naaykens de onder scheiding van het Burgerlijk Kruis le klasse ontvangen als waardering voor de werkzaamheden, die drs. De Groof ge durende 35 jaar als consul heeft verricht. Deze hoge onderscheiding, die te ver gelijken is met het Nederlandse Ridder schap in de Orde van Oranje-Nassau, is voor de koninklijke harmonie Schelde galm uit Hansweert jl. zaterdag aanlei ding geweest om drs. De Groof, die be schermheer van deze harmonie is, een serenade te brengen. (Advertentie) (Advertentie) Rectificatie In het verslag over de vrijdagavond gehouden vergadering van de raad dat zaterdag in ons blad werd afgedrukt zijn enkele foutjes geslopen. Naar aanleiding van het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen merkte wethouder P. Brand op, dat de noord-oost-hoek van de huidige gemeente Clinge demografisch gezien bij de nieuwe gemeente Hulst dient te worden gevoegd. Het woord de mografisch was vervormd tot democra tisch. Het raadslid Picavet, dat zijn ont slag uit de raad nam, is behalve raadslid ook enige tijd wethouder geweest. Biljarten In het lokaal van dhr. Berckmoes, had de revanche plaats tus sen B.C.G. en „Onder Ons" Cadzand. De B.C.G. trok weer aan het langste eind. Van de 9 partijen werden er 5 in winst omgezet waardoor de beschikbaar gestel de wisselbeker een plaatsje kreeg in de prijzenkast van de B.C.G. Voorzitter Cam. de Witte was zeer tevreden over de resultaten van de jonge biljartclub. Biljarten In hotel Du Commerce werd het jaarlijkse onderlinge toernooi van de Oostburgse biljartvereniging ge speeld. De prijzen werden uitgereikt door voorzitter M. Mabesoone. De uitslag was: 1 E. HinnemanE. de Milliano; 2 J. van OverbeekeR. Verstraeten; 3 H. van SteenJ. Petit; 4 M. MabesooneA. Lob bezoo; 5 Le CocqO. Geijsels. Ongeval tijdens sport Tijdens de we kelijkse volleybalavond is de speler W. Versprille in het vuur van zijn spel met het hoofd tegen een muur van het gym nastieklokaal gelopen. De heer Verspril le, die bewusteloos neerviel, liep een her senschudding op. Hij moest per brancard naar huis worden vervoerd. (Van onze correspondent) KAPELLE De 37-jarige A. Z. uit Hoedekenskerke is in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis „Bergzicht" te Goes gebracht nadat hij van een bouw werk was gevallen bij de Timmerfabriek Bierens. Z. die op een in aanbouw zijnde muur stond verloor zijn evenwicht, viel door een golfplatendak en kwam op de, betonnen vloer terecht. Dokter Risseeuw verleende de eerste hulp. (Van een onzer verslaggevers)» HULST. De raad heeft met 10 stemmen voor en één stem (die van de heer Willemstein) tegen besloten tot vaststelling van het exploitatieplan Noord II. De heer Willemstein was „te gen" omdat in het plan niet de verhar ding van de brandgangen is opgenomen. De heer Willemstein betoogde, dat deze brandgangen dikwijls onder water staan met alle nare gevolgen voor de bewo ners van de betreffende huizen van dien. In hun pre-advies aan de raad hadden b. en w. gesteld, dat verharding van de brandgangen verhoging van de grond prijzen tot gevolg zal hebben. Boven dien, aldus b. en w. in het pre-advies, kennen velen ten onrechte aan brand gangen het karakter van wegen toe. De voorzitter, burgemeester P. J. G. Molthoff, en wethouder Martens deelden mede, dat een enquête onder belang hebbenden zal worden gehouden. Wil len die verharding van de brandgangen dan zal de gemeente de helpende hand toesteken ,,mits men zelf de kosten draagt". De heer Everaerd merkte op, dat verharding van de brandgangen in G.S.W.-verband wellicht goedkop zal uit vallen. De voorzitter antwoordde, dat men zich ook in dat geval nog voor hoge kosten geplaatst zal zien. Met algemene stemmen besloot de raad tot vaststelling van het exploitatieplan Noord I, tot toetreding tot het N.V. Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten, tot verkoop van een stukje' grond aan de Lange Belling- straat (voor f 1,aan de N.V. Morres te Hulst, tot uitgifte van een stukje grond in erfpacht aan de Stichting Hul ster Ambacht (sociale werkplaats) en tot vaststelling van twee begrotingswij zigingen. Een daarvan houdt verband met de aankoop van het perceel Steen straat 1. Een raadsbesluit daartoe werd onlangs goedgekeurd door G.S. Tijdens de behandeling van de inge komen stukken maakte de heer B. Pica- vet gewag van de brief van de Markt- commissie aan het gemeentebestuur, waarin de commissie zegt besloten te hebben tot afschaffing van de jaarvee- markt. Zulks omdat de gemeente niet voldoende medewerking zou verlenen. Naar het oordeel van de heer Picavet kan de commissie niet tot afschaffing overgaan, omdat het houden van de jaarmarkt is vastgelegd in een (gemeen telijke) verordening. GOES. Van de zijde van het pro vinciaal bestuur vernemen wij, dat de commissaris van de koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, op advies van de staf van het Gasthuis te Middelburg, gistermiddag is overge bracht naar het academisch ziekenhuis te Utrecht. Zoals bekend moest de commissaris van de koningin op 5 januari jl. wegens een storing in de bloedsomloop worden opgenomen in het Middelburgse gast huis. De complicaties, die zich later heb ben voorgedaan, speciaal t.a.v. de adem haling, maakten deze overbrenging naar Utrecht noodzakelijk. Naar omstandigheden maakte de heer De Casembroot het gisteren redelijk wel, zo werd ons meegedeeld. (Advertentie) behalve voor dat grote aantal huid vrouwen die hun Inkopen voor de feestdagen zoals gewoonlijk op de markt of bjj de straathandelaar deden. Dat is het geheim van het succes van marktkoopman en straathandelaar. Zjj maken het de huisvrouw mogeljjk het in huis ge zellig te maken met een extra bloemetje, 'n goedverzorgde feest maaltijd en leuke aparte geschen ken. Vooral in zulke dure dagen beseft de huisvrouw eerst goed hoe voordelig en goed zjj op de markt terecht kan en hoe enorm daar de keus is. Ook in 1965 bljjft de markt het gezelligste en voor deligste koopcentrum want... OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD (Advertentie) Elke OLVEH polis is winstdelend. voor tijdelijke steno-typistes BREDA, Dr. Stniycken«tra«t 70 T*(«f«on (01600)-35879 STOPPELDIJK Naar later bekend is geworden zal de openbare veiling van het roerend goed van de vorig jaar fail liet gegane N.V. Westerschelde Textiel fabrieken G. H. Meyerink te Stoppeldijk plaatsvinden op 27 en 28 januari a.s. in hotel De Graanbeurs te Hulst. Het betreft hier de verkoop van machines en de in ventaris van werkplaatsen en van kanti nes, evenals gereedschappen en bedrijfs middelen. De veiling zal plaatsvinden ten overstaan van notaris mr. W. E. M. Seyd- litz te Hulst. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, Telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252. GOES Exploitatie- inspectie Zeeland L. K M DE JONG tel. 2377 Hulst Eerste redacteur voor Zeeland. F. DE LIGT tel. 6252 Goes privé 7300 Goes Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTERS tel. 2377 Hulst pnvé 2572 Hulst Redacteur voor tv est-Zeeuwsch- V laanderen J PETIT, v. Ostadestraat 41. Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren S AUGUSTIJN, tel. 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K MENU. tel 6252 Goes Prijs voor losse advertenties, bestem. voor de editie Zeeland t 0,18 oer mm 1 mm IngezondeD mededelingen 2W mm gewone advertenties Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels ol mindei I 1.— elke regel meer 0.25 Als één regel gelden 23 letters en/oi leestekens. Bij plaatsing ook tn de Brabantse oplag, resp. f 1.60 en 1 0.60. Bij 3 achtereenvolgende ongewjjztgu plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. (Van onze correspondent) BRUGGE De burgemeester van Brugge, de heer Pierre Vandamme, wenst voor de nabije toekomst nauwe contacten met West-Zeeuwsch-Vlaan- deren. Het initiatief voor een derge lijk contact en samenwerking is in dertijd uitgegaan van burgemeester P. F. van Hootegem van Sluis. Thans deelt burgemeester Vandamme van Brugge mede, dat hij alle burgemees ters van westelijk Zeeuwsch-Vlaande ren zal uitnodigen in zijn stad en wel op maandag 3 mei als in de oud- Vlaamse stad de prachtige traditio nele H. Bloedprocessie uitgaat die overigens regelmatig door heel wat personen uit Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland wordt bijgewoond. Het plan van burgemeester Van damme mag wel een heel merkwaar dige voortzetting van een lang-ver- dwenen „gebruik" worden genoemd. Immers in de 15e en 16e eeuw is het meermalen voorgekomen dat de de kens der Sluisse ambachten zich naar Brugge moésten begeven „up den helighen Bloetdaghe", omdat die am bachten de regelen hadden overtre den die Brugge als wettelijk hoofd van Sluis, de Zwinstad, hun had op gelegd. Behalve dat de Sluisse over treders nederig hun verontschuldigin gen aan het overeenkomstige ambacht van Brugge moesten aanbieden, kwam het er meestal er op neer, dat zij boven dien een boete moesten betalen, of een zoenofferbestaande, zoals in 1460 bijv., uit „zes kannen ryn wyn en oostersche hespen" (ham van de Oostzeelanden). Vijfhonderd jaar nadien zal burge meester Pierre Vandamme de vroede vaderen van het Land van Cadzand ongetwijfeld op heel wat gastvrijer wijze tegemoet treden. (Van een onzer verslaggevers) GOES De Bond van Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zeeland belegt op zaterdag 23 januari in de Prins van Oranje te Goes een algemene vergade ring, waarop de verschillende in 1965 te houden evenementen ter sprake zullen komen. In verband met het solistenconcours 1965 stelt het bestuur voor dit concours in maart te Middelburg te organiseren, Wat betreft het Pinksterconcours 1965 is het dit jaar de beurt aan Walcheren om voor de organisatie te zorgen. Aan vragen hiertoe zijn binnengekomen van Veeres Genoegen te Vere (in de O.L. Vrouwe Kerk) en van de Koninklijke Harmonie „Ons Genoegen" te Vlissin gen (in het Scheldekwartier). Aanvra gen om de mars wedstrijd 1965 te mogen organiseren zijn binnengekomen van Rillandia te Rilland-Bath en van „Wil- helmina" te Colijnsplaat. Verder stelt het bestuur voor het zaalconcours 1965 te organiseren in november te Middel burg in de Concert- en Gehoorzaal. Wat betreft het Pinksterconcours 1966 is op een door het bestuur rondgezonden aan vrage reeds een verzoek binnengeko men van „Euterpe" uit Heinkenszand, die dit concours dan wil organiseren. Voorts komt tijdens deze vergadering de bestuursverkiezing aan de orde. Aftre dend zijn de heren J. Burger en A. Welleman, die zich beiden herkiesbaar stellen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN. Op de werf van de N.V. Koninklijke Mij. „de Schelde" is het eerste vrachtschip, dat Communis tisch China in West-Europa bestelde, te water gelaten. De echtgenote van Li En-Chu, de zaakgelastigde van de Chi nese Volksrepubliek, doopte het schip, dat de naam draagt van „Guang Ming" (Zonneschyn). Zij nam ook de laatste be letselen weg. De kapitein van het schip mr. Hsia Whe-Chi woonde de tewaterlating bij. Het schip is in aanbouw voor reKening van Messrs. China National Machinery Import Export Corpration, Peking/ China. De hoofdafmetingen zijn als volgt: De zaakgelastigde van de Chinese volksrepubliek en zijn echtgenote bekijken toe hoe het schip de hel ling afglijdt lengte over alles 157.40 m.; breedte 20. m.; diepgang 9.31 m.; draagvermogen als gesloten schutdekker 14.800 ton. De voortstuwing zal geschieden door een 6 cylinder Schelde-Sulzer hoofdmotor van het type RD 68 met een max. cont. ver mogen van 6.600 a.p.k. Na de tewaterlating hield de kapitein in het Scheldekwartier een toespraak, waarin hij de wens uitsprak, dat de te waterlating van de „Zonneschijn" de banden tussen de Chinese Volksrepu bliek en Nederland mag verstevigen en dat ze een steentje mag bijdragen tot de algemene wereldvrede. Na een bijzonder spannende eindstrijd tegen de RHBS uit Middelburg wisten de Vlissingers zich te plaatsen in de voor ronden om het kampioenschap van Ne derland. Dan zullen zij op 13 maart in Vlissingen uit moeten komen tegen de kampioen van de Limburgse Schaakbond II. Vlissingen heeft dit kampioenschap te danken aan de goede prestaties aan de 3 eerste borden. De normale uitslag was 33. Landheer speelde aan het eerste bord remise tegen Meyer uit Middelburg. Maar J. Blom won van zijn Middelburgse schoolgenoot Klap en ook Wise bracht zijn partij tegen R. Hahlen tot winst. Aan het vierde en vijfde bord behaalden de Middelburgers overwinningen. Krijger versloeg namelijk Stam en Flissebaalje klopte Mesman. Omdat het laatste bord Parentv. Paggee ook in remise eindigde werd dus de eindstand 33. Voor de be oordeling werden eerst de resultaten aan de eerste vijf borden bekeken. Omdat de laatste partij remise was werd dan de uitslag 2V2V/2 in het voordeel van de RHBS uit Vlissingen. Op deze wijze be haalde RHBS dus op enigszins gelukkige wijze het kampioenschap. (Van een onzer verslaggevers) ZUIDZANDE Onder grote be langstelling is in hotel De Zwaan de heer J. H- Ph. de Wilde ge ïnstalleerd tot burgemeester van deze gemeente. De nieuwbenoemde is afkomstig uit Numansdorp en was werkzaam op de secretarie van de gemeente Mijnsheerenland in de Hoekschewaard. De heer De Wilde is opvolger van burgemees ter H. P. Everwijn, die in juni 1964 benoemd werd in Westerschouwen. De installatie-bijeenkomst werd o.m. bijgewoond dor de burgemeesters uit de streek, talrijke vertegenwoordigers uit de gemeenschap Zuidzande en door een opmerkelijk groot aantal politieke (WD) vrienden van de nieuwe burgemeester. Loco-burgemeester A. Luteijn dankte in zijn toespraak de raad, wethouder De Hullu en wnd.-secretaris J. de Doel- der voor de prettige samenwerking. Hij feliciteerde de heer De Wilde namens hen en de bevolking met de ambtsaan vaarding. In het kort gaf hij een uit eenzetting over wat Zuidzande eigenlijk is en betekent. Aandacht schonk hij daarbij aan het nieuwe middel van be staan, de recreatie, die ook deze ge meente geen windeieren legt. De heer Luteijn wees voorts op de ontwikkeling van Zuidzande als woongemeente en releveerde het sterk ontwikkelde plaat selijke verenigingsleven. Hij sprak de hoop uit dat de burgemeester spoedig het dialect zou verstaan en dat het grote aantal families met de naam De Hullu, Risseeuw en Luteijn hem niet al te veel hoofdbrekens zal kosten. Raadslid P. Moll zei dat Zuidzande geen eiland is in de stroomversnelling van de ontwikkeling van Zeeland en toonde zich, namens de raad, dankbaar weer een burgemeester in het midden te hebben. Ook hij wees op Zuidzande's ontwikkeling als vakantieverblijfplaats, waardoor de bouw van zomerwoningen grote aandacht vergt. Wnd.-secretaris De Doelder bod, namens het gemeenteper- soneel, zijn gelukwensen en diensten aan en dankte loco-burgemeester Luteijn voor de prettige samenwerking. Bestemming Burgemeester A. van Walsum van Mijnsheerenland zei dat de heer De Wil de zijn levensbestemming heeft bereikt en dankte hem voor het vele werk in zijn gemeente verzet. Prijzenswaardige worden kregen de burgemeester en me vrouw De Wilde voorts te horen van Burgemeester J. de Wilde tijdens zijn installatie-redeLinks zijn echtgenote en rechts loco-burge meester A. Luteijn. een aantal politieke en persoenlijke vrienden uit Zeeland en Zuid-Holland. Burgemeester Everwijn van Wester schouwen, die een kwart eeuw in Zuid zande heeft gewerkt waarvan negen jaar als burgemeester, bood zijn harte lijke gelukwensen aan en gewaagde van een bijzonder mooie gemeente Zuidzan de. „U treft hier een bevolking aan, die een zeer hechte gemeenschap vormt met een hoog ontwikkeld verenigingsleven", aldus de heer Everwijn. „Het is een prettig slag volk dat niet houdt van wetten en artikelen, maar leeft naar de geest van de wet", zei burgemeester A. P. Kostense van Biervliet, die namens de collega's en de vereniging van B.S. en O. West-Zeeuwsch-Vlaanderen sprak. De heer Kostense betrok in de hulde ook wethouder Luteijn, die in zijn waarnemingsperiode hoogachting en respect heeft afgedwongen. Felicitaties waren er van domina H. B. de Neeling namens de Hervormde gemeente. De heer B. van de Reepe sprak namens de kleuter- en openbare lagere school. Hij zei voorzitter te zijn van de Rede rijkerskamer „Al doende leert men" en in zijn vrije tijd ook nog hoofd van de school. De heer Van de Reepe vertelde de burgemeester over de toestand op de school, die volgens hem goed was omdat hij er zelf de' leiding over heeft. Felicitaties waren er verder van de voorzitter van de plaatselijke V.V.V., de heer C. Leegsma, namens de Kruisver enigingen de heer H. Goedegebuur en van de officier der rijkspolitie in het. district Middelburg J. Chr. Warnecke. „Veronica" Tot slot sprak de heer J. Risseeuw namens het paradepaardje van Zuidzan de de Koninklijke Muziekvereniging Veronica. De verenigingsvoorzitter ver telde de heer De Wilde welke plaats het 91-jarige korps in de gemeente inneemt. Met gepaste trots legde hij voorts uit hoe Veronica aan het predikaat konink lijk is gekomen. Zoals bekend speelde dit korps het volkslied toen koningin Wilhelmina bij Eede na de tweede we reldoorlog voor het eerst voet op vader landse bodem zette. Veronica zette de bijeenkomst luister bij met een klinken de serenade. In zijn installatie-rede hoopte burge meester De Wilde op een goede samen werking en zei naar een gewest terug te keren waar zijn voorgeslacht heeft ge leefd en waar zijn echtgenote nog fami lieleden heeft wonen. Voorts gaf hij een uitvoerige uiteenzetting over het burge meestersambt. Burgemeester De Wilde besloot met de wens dat het grote aan tal zonne-uren in de kuststrook waartoe ook Zuidzande behoort, steeds de ge meenschappelijke besluiten zal verlich ten. Uitslagen in de Zeeuwse schaakcompeti tie: VSVGoes 37, Middelburg 4Kou- dekerke 8^—5^, SVKB—Landau 6—4. Dinsdag 19 januari is het hoogwater te Hansweert 4.09 en 16.44 uur; Terneuzen 3.28 en 16.03 uur; Vlissingen 2.59 en 15.28 uur; Wemeldinge 4.56 en, 17.22 uur. KEULEN Een verblijde me dedeling voor de Keulenaren, waarop ze al jaren hebben ge wacht: de criminaliteit in de op twee na grootste stad der bonds republiek (de op drie na grootste wanneer men Berlijn meerekent) is in het derde kwartaal van 1964 in vergelijking met dezelfde peri ode van het afgelopen jaar met 3.4 procent teruggelopen. Nog dit jaar moest Keulen een golf van ongunstige publiciteit in binnen- en buitenland over zich heen la ten gaan als het „Chicago der bondsrepubliek". Ook in november ging de curve der domstedelijke criminaliteit omlaag. Desondanks: de gezichten der Keulen- se criminalisten vertonen nog diepe groeven. De meeste zorgen hebben ze nog vanwege de autodieven en de „gano- ven" die geparkeerde wagens openbre ken en leegplunderen (zoals dezer dagen nog de bekende Westduitse Olympische ruiter Hans-Günther Wink ler overkwam, die op weg naar 'n ont vangst voor bondspresident dr. Hein- rich Lubke in de sporthogeschool in de buitenwijken van Keulen overnacht te, waar zün auto werd opengebroken en leeggestolen. De autodieven en autoplunderaars vormen de enige groep van misdadi gers, tegen wie de Keulense recherche op het ogenblik nog niet al te veel succes heeft. De andere gilden der mis dadigerswereld zijn vanwege de ver sterkte ,,einsatz" der politie voorlopig in hun schulp gekropen en hebben hun activiteit sterk verminderd. Een wonder is daarmede niet gebeurd. Het is uitsluitend te danken aan het harde werken van de recherche en de politie, die zich aan de anti-Keulen- publiciteit in binnen- en buitenland ongelooflijk heeft geërgerd, temeer omdat deze publiciteit ten dele niet objectief is geweest. Sindsdien zijn ,,Sonderkommando's" gevormd, die dag er nacht onderweg zijn en erin geslaagd zijn om de mis dadigerswereld respect in te boeze men. Sinds juni j.l. hebben deze „Sonderkommando's" - 't is weliswaar een gehaat woord uit de tijd van het nazi-regiem, maar geeft goed weer wat er aan de hand is - meer dan 1800 verdachte personen gegrepen, twee-en-een-half maal zoveel als in 1963. Bij een razzia in een daklozen- asiel vond men 12 personen - van de 40 slapers - tegen wie een arres tatiebevel ws uitgevaardigd. Om de automobilisten, die het de autodieven en plunderaars vaak al te gemakkelijk maken omdat zij hun wagens niet of onvoldoende hebben afgesloten een les je te leren wil de Keulense politie dergelijke auto's laten wegslepen. Zo'n afsleep-operatie is een kostbare ge schiedenis en het kost een hoop tijd en moeite om een afgeleepte auto weer vrij te krijgen. Het afslepen van on voldoende gesloten wagens zal voor de automobilisten een lesje zijn om de politie in zoverre te helpen bij de be strijding van de autodiefstallen en plun deringen dat zij hun wagen niet onbe heerd laten staan of geen waarde volle dingen in hun auto's laten lig gen, die de dieven aanlokken. Een au to, die is opengebroken om er mee te gaan joy-rijden, is volgens de Dusseldorpse „Kriminalrat" Haas. die aan de Keulense politie is toegevoegd een gevaarlijk wapen. Nog gevaarlijker zelfs dan een revolver. Want als de autodief door de politie wordt vervolgd kan het hem niet schelen of hij daarbij iemand dood rijdt of voor zijn leven ongelukkig maakt. Hij gaat eenvou dig op het gaspedaal staan en pro beert te ontkomen. „Dat moeten wij zien te verhinderen en de automobi listen zullen daarbij nolens volens moe ten helpen", aldus „Kriminalrat" Haas De chef van de Keulense „kripo", Karl Kiehne, is intussen ook aan het schrijven gegaan. Hij had het afge lopen jaar wel het meest te mak^n met de journalistendie naar de domstad kwamen om later hun le zers te verzekerendat daar zo 'ij- tig werd gemoord en geschotendat de burger er zijn leven nauwelijks zeker wasKarl Kiehne schrijft in het vakblad „Die Polizeieen serie artikelen om te bewijzendat men Keulen toch wel wat al te zwart heeft af geschilder do (Van onze Romeinse correspondent Jan Dijkgraaf) Het begrip „belastingen" is overal ter wereld iets onsympathieks in Italië is het doodgewoon een voortdu rende ramp. Belastingen betaal je aan de staat en aan de gemeente en die voeren er totaal niets voor uit. Inte gendeel, ze souperen al die miljarden in vrolijke feestjes op aldus de pu blieke opinie. Dat er van die belasting gelden formidabele dingen werden en worden gewrocht voor de moeizame vooruitgang van dit arme land, wenst niemand te zien. Het is veel plezieri ger om de vinger te leggen op de (he laas ontelbare„wonde plekken" en dan uit te roepen-, aha! En daar beta len wij onze zuurverdiende centen voor! Maar nu hebben de belastingen uit eindelijk toch wel weer één enkel lichtpuntje. En dat is de jaarlijkse pu- blikatie van wat iedereen als belast baar inkomen heeft opgegeven met daar tussen haakjes bij vermeld, wat de staat of de gemeente ervan denkt en er dus aan heeft toegevoegd. Dat ligt gedurende tien volle dagen ter inzage en de makkers van de pers laten die kans niet voorbijgaan. En zo komen al die fantastische ja astrono mische inkomens in de kranten, voor zien van commentaar, dat uiteenloopt van rechts naar uiterst links op d< manier die iedereen zich wel kan voor stellen. Nu zijn er bepaalde algemeen be kende dames en heren, die zo ver schrikkelijk rijk zijn en zo alom be kend, dat zij hun inkomsten rustig en eerlijk opgeven, maar de staat doet er toch altijd nog een schepje boven op, hetgeen waarschijnlijk in die ge vallen niet rechtvaardig is en bo vendien aan de weinige eerlijke lieden de moed ontneemt, maar dat moet dc staat zelf weten. Waar het mij nu even om gaat is het volgende geval. Sofia Loren blijki dit jaar in Rome de derde plaats in te nemen inzake het „hoogste" inkomen Prins Torlonia is al sedert anderhalve eeuw de rijkste man van Rome (en misschien van Italië), dus dat is geen nieuws meer. Hij geeft als inkomen oj 500 miljoen lire per jaar en dat i blijkbaar dermate te controleren, dal zelfs de fiscus daar geen d'einig mees over maakt- Dan volgt als tweede eer in onze landen volmaakt onbekenu heerschap, dat ik dan ook verder lacil vallen- Maar dan, zoals gezegd, koira als derde de nationale Sofia: 350 mil joen En daar zitten we met. de brokken Een vrouw van 't formaat (letterlijk en figuurlijk) van Sofia Loren kan zich eigenlijk geen geintjes veroorloven. De publiciteit is in haar vak onge veer ivat het zout is in uw on mijn pap. En als zs een nieuwe film gaas maken, dan vinden die jongens van de publiciteit het altijd toch wel nuttig om te vertellen hoeveel miljar den (lires) dië film hOu weer gaat kos ten en na een hele verdere rekensom hoeveel miss Loren erbij zal verdienesi. En gezien haar prestaties en haar top- puntelijke populariteit pleegt zo'n honorariumte schommelen tussrn de 100 en de 200 miljoen per film. En als diezelfde publiciteitsmannen dan ook nog wereldkundig maken, dat So fia een drie tot Her films per jao „maakt" dan kan tenslotte het dom ste jongetje van de eerste klas uit rekenen hoe de zaken liggen. Voort woont zij in een vorstelijk apparte ment, recht tegenover het kapitoi (jawel) en ze bezit behalve een Lav cia-Flaminia en enkele boodschap penwagentjes, zoals dat wel mag he ten, óók een Rolls-Royce „Silve Cloud", tvaarin ze zich naar werke lijk" officiële gebeurtenissen laa vervoeren. Bij die gelegenheden draagt ze eer telkens weer verschillende collectie juwelen, die zó groot en zó echt zijn- dat het op bazaar-artikeler begint te lijken. En nou zwijg ik verder over haar bont-collectie, maar ik vertel n nog even gauw, dat ze nimmer eest normale nertsmantel draagt veel te afgezaagd. Het is dus chinchilla werk en zo meer. En wat willen we dus? Ze geeft ah inkomen 350 miljoen lire per jaar op- terwijl de hele mondaine wereld van Rome en ver daarbuiten bepaalde conclusies kan en mag trekken. En nu is ze woedend op de fiscus die haas beleefd doch wel met enige nadruk heeft laten toeten, dat het door haar opgegeven inkomen misschien beter ,,per maand" zou mogen heten. En zo hebben we allemaal onze eigen problemen- We moeten nou" ofte nimmer andermans problemc- met een jaloers gebaartje van tafe vegen- Nooit..... GOES Grand 20 uur De overwinnaars, 14 MIDDELBURG City 20 uur De overwinnaars, 14 j. VLISSINGEN Alhambra 20 uur De overwinnaars 14 jaar Britannia 20 uur Toneel door Nieu Rotterdams Toneel TERNEUZEN Luxor 20 uur Strijd der Titanen HULST Bioscoopgebouw 20 uur Jong maar i raffineerd GENT Kon. Opera 20 uur Karsenly BRUGGE Stadsschouwburg 19.30 uur Manon GOES Grand: 20 uur De overwinnaars. 14 J. VLISSINGEN Alhambra: 20 uur De overwinnaars. 14 jaar. TERNEUZEN Luxor: 20 uur Strijd der Titanen. OOSTBURG Ledel: 20 uur De scherpschutter»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2