CHURCH1LLS EINDE SCHIJNT NU ZEER NABIJ Belgische toch nog pompen droog? Waanzinnige aanslagen op drie treinen: geen ernstige gevolgen Paus zond persoonlijke boodschap voor familie Duikbootje twee man gezonken verdronken Honderden wachtten in stromende regen .D NODIG Lijk van jonge man op terras aangetroffen Premier van Boeroendi vermoord JONLIJKE LENING Zeeuwse rovers in Oirschotse boeien Zeven doden op de weg OLIESTAKING VOORBIJ: MAAR NOG DUIZEND BRITTEN NAAR MALEISIE Bonn verstoord op Moskou over beledigende nota Roofoverval twee daders snel gepakt Voorrang voor Sloegebied en Kanaalzone 11 DAGBLAD VOOR ZEELAND DUISTER ONGELUK IN ZANDVOORT |RE VERGADERING BOERENPARTIJ deze vergadering NEEM EEN INANCIERING Enkele buien Heel Engeland bidt voor rieke Rapport Reimerswaal :85e MARGANG No. 24794 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave N.V. Uitg. Mij. Neerlandia. Directeur: Drs. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. RedactieraadJ. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau Breda - Reigerstraat 16 - tel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Kiokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HulsL^Steenst^^telefoon^2377^—^U5ijbureaus^T^RN^^ -4 t- etoo MAANDAG 18 JANÜAfd I960 Abonnementsprijs ƒ9,75 per kwartaal, excl. ƒ0,25 incasso; ƒ11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. telefoon 2893) ZANDVOORT De politie te Zand- voort heeft op het terras van het strand paviljoen Riche bij de Noordboulevard het stoffelijk overschot gevonden van een 18-jarige student uit Amstelveen. De jongen, die alleen een zwembroek aan had, was ernstig bebloed en had zich kennelijk van het strand naar het terras van Riche voortgesleept. Op het strand vond men bloedsporen. Zijn kle ren vond men na enig zoeken in een kuil op het strand. De politie bewaart een volstrekt stilzwijgen over deze duis tere zaak. Het stoffelijk overschot is overge bracht naar het politiebureau te Aer- denhout voor een onderzoek naar de doodsoorzaak. Inders en allen die voor recht en |en, lid van de Tweede Kamer voor ensdag 20 januari om 7 uur: Kloos- I Leuven. Donderdag 21 januari om l/an Oosterom. Donderdag 21 ja- Jrdenburg, Hotel Rijcke. Vrijdag Sluis, Café Lamminsvliet. Vrij., uur: Oostburg, Hjotel Mabesoone, BRUSSEL De 35-jarige premier van het Afrikaanse koninkrijk Boeroen di, Pierre Ngendandoemwe, is zaterdag in de hoofdstad Boesoemboera vermoord op het moment, dat hij een ziekenhuis verliet na een bezoek te hebben ge bracht aan zyn vrouw, die juist was bevallen. De premier werd vermoedelijk door acht revolverschoten getroffen. Onmiddellijk na de moord werden al le ministers door koning Mwamboetsa naar diens paleis ontboden voor spoed overleg. De vice-voorzitter van de nationale vergadering van het land gelooft, dat aan de moord politieke rivaliteit en wedijver tussen volksgroepen ten grond slag liggen. De dood van de premier wordt in het land diep betreurd, omdat velen hadden gehoopt, dat hij in staat zou zijn geweest de politieke en econo mische toestand in het land te verbete ren. Volgens de ambassadeur van Boe roendi in Brussel moet de moord het werk van een buitenlander zijn geweest. Het leger is intussen in staat van pa raatheid gebracht. In de straten van de hoofdstad wordt gepatrouilleerd. LAAN COPES VAN CATTENBURCH 76 AN 128, TEL 01600-34989 IfERDISTRAAT 12. TEL. 01640-3858 (lOOGESTRAAT 53, TEL. 01180-4287 ONSWEG 65, TEL. 01150-2369 DE ZUID AFRIKAANSE regering is te ruggekomen op haar besluit om in En geland wapens ter waarde van ander half miljard gulden te kopen. TIJDENS EEN zware sneeuwstorm is in Zweden een vliegtuig van het type Cessna 210 verongelukt. De drie inzit tenden kwamen om. DRIE SPOORWEGARBEIDERS zijn om het leven gekomen toen een goederen trein op een station in Parijs op een stilstaande locomotief botste. EEN MOEDER en vijf van haar kin deren kwamen om toen hun huis te Mixerville, in de Amerikaanse staat In diana, door brand werd verwoest, KARDINAAL GERLIER, aartsbisschop van Lyon, is overleden. Hij was 85 jaar en sinds 1937 aartsbisschop van Lyon. VIJFTIG krokodilleleren tassen ter waarde van 25.000 gluden, zijn gestolen uit een tassenmagazijn te Den Haag. IN DE periode van 1961 tot 2 decem ber 1964 zijn in Kongo 94 rooms-katho- lieke missionarissen vermoord. PREMIER MARIJNEN is met zijn echt genote voor een tiendaags bezoek aan de West in Paramaribo aangekomen, EEN 66-jarige Britse toerist is in Vene tië overleden aan een hartaanval, na dat hij had vernomen dat Churchill ernstig ziek was. DE N.R.U. en de N.T.S. zijn het eens geworden over de vorming van een werkcommissie, die gegevens bijeen zal brengen voor een advies aan de rege ring over de positie van het omroep- personeel. ACHTTIEN personen zijn in verband met de moord op drie ijveraars voor jassengelijkheid in Mississippi, gearres teerd en na storting van een borgsom weer vrijgelaten. Hun schuld werd be wezen geacht. De meesten waren leden an <*e Ku Klux Klan. avondeten moest gaan zorgd en bepakt met zadel, tuig deken, trad hij, zonder een woord te spreken, uit de kring* Ik volgde zijn voorbeeld, «aa* onze gastheer teveel in besla» werd genomen, om zich met on» te bemoeien. Na een veront* schuldiging aan Will, ging het dal eens verkennen. Weersverwachting, meegedeeld door vt ?AMI" Seldig tot vanavond: „,T huien, afgewisseld door m.««] ïpkUri>»!:en. Tot krachtig of matig afnemende wind tussen zuid- Lmnü.T west Ongeveer dezelf de temperaturen als gisteren. ynd»ea0gilZOn °nder 17 03 UUr' Maan onder 9.41 uur. imgeuurZ°n °P 8'37 uur' Maan °P Deze zeer recente foto van de grote Britse staatsman en oorlogsleider laat zien dat Churchill als hoogbe jaard man zijn onverwoestbare ka rakterkracht had weten te bewaren. De felle blik van de ogen, de eeuwi ge sigaar, ze typeren de man die in het uur van de diepste duisternis een heel volk, de gehele naar vrijheid hakende mensheid met nieuwe hoop wist te bezielen. (Van onze Londense correspondent) LONDEN De toestand van Sir Winston Churchill wordt van uur tot uur slechter. Gisteravond werd aan de in regen en wind voor het huis van de zieke wachtenden een kort bulletin voorgelezen waarin werd gezegd dat Churchill een rustige dag had, maar dat zijn pols onregelmatiger wordt. Later werd meegedeeld, dat ook zijn hart tekenen van zwakte begon te tonen. Men had gedurende de gehele zondag rekening gehouden met een snel einde. Maar het ijzersterke gestel van de Britse oorlogsleeuw, voor zijn land en de westerse wereld nog altijd het symbool van de zege op het nazidom, begeeft het slechts zeer langzaam. Het volgende medische bulletin zal deze morgen worden uitgegeven. Meer clan vijfhonderd mensen uit vele landen waren gisteren samengestroomd bij de woning van sir Winston, om het laatste nieuws te vernemen over de toestand van de wereldberoemde jarige zieke. De ingetogen menigte zag 's middags sir Winstons lijfarts, de 82 jarige lord Moran, naar binnen gaan om de patiënt te onderzoeken. Het duurde 52 minuten voordat de dokter terug op straat verscheen. Daar las hij een bulletin voor, waarin gezegd werd dat Churchill een vredige nacht had gehad, maar 's morgens tamelijk rusteloos was geweest. Men vroeg lord Moran naar zijn me ning over de verzwakking van de pols slag. „Dat is niet goed", antwoordde hij ernstig. Iedereen begon nu te geloven dat het einde van de oude Britse oorlogsleeuw zeer nabij was. Na de mededeling van 's middags gin gen veel mensen weg, maar een twee honderdtal personen bleef in de ijzige wind en regen staan. Verslaggevers van kranten uit de gehele wereld, van ra dio en televisie hielden reeds sedert vrijdag onafgebroken de wacht in het doodlopende straatje Hyde Park Gate. Kort na het bezoek van lord Moran kwam aartsbisschop Cardinale, aposto lisch delegaal in Londen, naar sir Win stons huis. Hij overhandigde de 79-ja- rige lady Churchill een persoonlijke boodschap van de paus. De H. Vader, die op de hoogte wenste te blijven van het verloop van Churchills ziekte, had aartsbisschop Cardinale speciaal met deze opdracht belast. Paus Paulus sprak in de boodschap zijn diepe persoonlijke bezorgdheid en meeleven uit. Hij gaf lady Churchill de verzekering van zijn gebeden „op dit moeilijke ogenblik". Een zegsman van de Britse genees kundige vereniging zei: „Een jonger mens zou misschien meer kans op her stel hebben. Ondanks het feit dat Churchill zeer sterk geweest is en zijn vroegere ziekten buitengewoon goed doorstaan heeft, moet deze toestand op 90-jarige leeftijd als ernstig beschouwd worden. Tenzij er enige verbetering in treedt, zal hij geleidelijk verzwakken. Het kan een week of tien dagen du ren". In alle kerken van Groot-Britannië werd gisteren gebeden voor sir Win ston. De koninklijke familie, die op het kasteel van Sandringham op de hoogte gehouden werd van het verloop van j zijn toestand, woonde een kerkdienst bij in het naburige Castle Rising. In de parochiekerk van Westerham, vlak bij Churchills landhuis „Chartwell", werd een speciaal gebed voorgelezen. De dommee herinnerde er aan de oorlogsjaren en verklaarde: „Als we na twintig jaar terugblikken, moeten we trots en tevens nederig zijn omdat we die moeilijke tijd doorworsteld hebben met Winston Churchill. Hij was onze gids, leider en inspiratie". In de omgeving van Churchills huis stonden gisteravond verscheidene oud strijders uit de vorige wereldoorlog. De gehele dag werd een stroom van tele grammen en bloemen bezorgd voor de grote zieke. Een elfjarig jongetje mocht een plant afgeven. Hij zei: „Ik heb de plant zelf gekocht. Het geld leende ik van mijn moeder en ik moet het haar terugbeta len. Ik heb over Winston gelezen in geschiedenisboeken. Ik vind dat hij een zeer groot man is". Een Nieuwzeelands zeeman knielde neer om te bidden. Zijn voorbeeld werd gevolgd door een oude man met een baard, die uit zijn zak een beduimelde bijbel te voorschijn haalde en zich daarin verdiepte. Toen het gisteravond donker werd installeerden velen zich op vouwstoeltjes of bleven op en neer wandelen om niet door en door koud te worden. Zware regenbuien verjoegen een groot deel van de in spanning wach tende mannen en vrouwen. Er bleef weinig hoop over voor de man die na de oorlog verklaarde: „Wij hebben de overwinning te danken aan het Britse volk. mij was het tijdens die barre jaren slechts gegeven te brullen". De enige die optimistisch bleef inzake sir Winstons kansen op herstel, was Fritz Schmidt, een Duitser die zes jaar lang als butler en kok voor Churchill werkte. „Iemand die hem zo goed kent als ik onderschat zijn taai gestel niet", zei de gewezen huisknecht. „Volgens mij is de levenswil van sir Winston zo enorm, dat hij ons zelfs nu nog zou kunnen verrassen. Als hij vroeger onwel was en ik hem vroeg hoe hij zich voelde, placht hij te ant woorden: „best" of „rot", maar hij liet zich nooit meeslepen door zijn ziekten". AMSTERDAM Doordat de 31-jari- ge Amsterdammer N. Boots op zijn on verlichte brommer met zeer grote snel heid reed (90 a 100 km), botste hij frontaal tegen een taxi, waarvan de vier inzittenden gewond werden. De roeke loze Amsterdammer was op slag dood. WEERT De 47-jarige M. Kanter? uit Weert verongelukte het afgelopen weekeinde toen hij op zijn fiets ge grepen werd door een auto. bestuurd door Van O. uit Engelen bij Den Bosch. DEN HAAG Het oversteken van een kruising is de 76-jarige mevrouw W. Chr. H. Wethmar-Hilïen noodlottig geworden. Zij werd gegrepen door een auto en overleed gisteren aan haar ernstige verwondingen. EINDHOVEN Een jongetje van acht maanden kwam om het leven, toen de auto waarin het zat in botsing kwam met een door mevrouw H. uit Eindho ven bestuurde auto, die geen voorrang zou hebben verleend. Het jongetje zat op de schoot van zijn moeder, die, even als de bestuurder en nog een inzitten de, gewond raakte. DORDRECHT Als gevolg van het gladde wegdek zijn in Oud-Alblas twee auto's tegen elkaar gebotst. Daarbij werd een der inzittenden, de 78-jarige mevrouw Bruins-Janssen uit Amster dam zo ernstig gewond, dat zij later overleed. HOOFDDORP Gladheid was ook de oorzaak van een slippartij van een wagen, die bestuurd werd door de Am sterdamse arts N. van Ree. Hij vloog door de middenberm en kwam op de andere rijbaan in botsing met een te genligger. De arts was op slag dood. De andere bestuurder werd licht gewond. ELST In Eist (Gld.) is bij een verkeersongeval de 48-jarige G. Roe ven uit Homoet zo zwaar gewond, dat hij later in een ziekenhuis te Nijmegen overleed. De man werd op zijn brom fiets op een kruispunt gegrepen door een personenauto. DE 83-jarige Jaap Botha, een veteraan uit de Boerenoorlog, die 65 jaar ge leden Churchill gevangen heeft geno men, ligt in een ziekenhuis met een soortgelijke ziekte als Sir Winston, een hersenbloeding na kouvatten. (Van onze Belgische correspondent) BRUSSEL Hoewel er sinds van morgen zes uur een eind is gekomen aan de Belgische oliestaking, hangt de automobilisten nieuwe narigheden bo ven het hoofd: de ruim 3500 benzine stationhouders die België telt, hebben gedreigd hun zaken te sluiten omdat de winstmarge naar hun mening te klein is. De federatie van Belgische garagehou ders heeft zich bij dit protest aangeslo ten. Hoewel de bevoorrading van de pompen dus nu weer op gang kan ko men, is de kans groot dat men toch nog geen benzine kan tanken. Zaterdagmiddag hebben de 5000 sta kende arbeiders in de olie-industrie met een betrekkelijke geringe meerderheid besloten het werk te hervaten. Aangezien de oliemaatschappijen reeds vrijdagavond hun instemming hadden betuigd met het bemiddelingsvoorstel van de Belgische regering zal het loon- conflict, dat ernstige gevolgen voor de Belgische economie dreigde te zullen krijgen, vandaag achter de rug zijn. De stakers zullen een loonsverhoging krijgen van 4.25 frank per uur (30.5 cent) in 1965 en van 2.75 frank (20 cent) in 1966. Ook zal de pensioengrondslag worden verbeterd en een hogere nieuw jaarspremie worden uitgekeerd. Dit nieuwe voorstel wijkt maar heel weinig af van het eerste compromis-voorstel van de minister van arbeid, dat de werkgevers en de vakbonden afwezen. De enige afwijking is, dat voor 1966 en dan nog alleen voor bepaalde catego rieën gespecialiseerde arbeiders een loonsverhoging van een halve frank 3.5 cent is voorzien. Men verwacht, dat de brandstefvoor- ziening in België snel normaal zal wor den. De stakers hebben de afgelopen week belet, dat de distributie van de aanwezige voorraden stookolie en ben zine ongehinderd door niet bij de vak bonden aangesloten chauffeurs werd voortgezet. Desondanks is de voorzie ning van brandstof met of zonder poli- tie-escorte de afgelopen dagen nooit ge heel tot stilstand gekomen. De stakers verleenden daarbij trouwens hun mede werking waar het „vitale behoeften" betrof. De rijders van de Ralley de Monte Carlo die in Londen, Parijs en Frankfort gestart waren en wiens route door Ne derland en België voerde, hebben wei nig hinder ondervonden van de staking. De meesten lieten hun benzinetanks in Zundert volgooien, alvorens de grens te overschrijden. Anderen, die dit niet gedaan hadden, hadden alle moeite van dc wereld om de noodzakelijke brandstof te bemach tigen. De pechvogels moesten zelfs hun reserve-voorraad aanspreken KOEALA-LOEMPOER Engeland ral de komende zes weken opnieuw dui- zend manschappen naar Maleisie stu ren, zulks tot groot ongenoegen van president Soekarno, die zich nu aan alle kanten omringd voelt „door imperialis ten, vooral Britten". „Maar wij zijn niet bang", zo blufte de Indonesische leider zaterdag, „want wij hebben de grootste strijdmacht van heel Zuidoost-Azie en de kracht van ons volk is de grootste van de hele wereld". De Maleisische vice-premier, Razak. heeft op zijn beurt verklaard, dat Maleisië nu sterk genoeg is om aan elke Indonesische aanval het hoofd te kunnen bieden. Hij zei, dat zijn land bereid is tot vredesbesprekingen met Indonesië, zodra duidelijk is, dat Soekarno alleen maar de vrede voor ogen heelt. Hij zei echter sterk te twij felen aan Soekarno's vredelievendheid. Intussen wijzen tekenen erop, dat Japan zal gaan bemiddelen in het conflict, Indonesië heelt gisteren aan het mili tair commando op Sumatra een alarm- order uitgevaardigd wegens de alsmaar toenemende militaire spanning. Tevens kondigde het aan dezer dagen „vloot- oefeningen" te zullen houden voor de kust van Java en Madoera. Geruchten als zou Soekarno van plan zijn af te treden zijn gisteren door minis ter van buitenlandse zaken Soebandrir. als „gemene imperialistische leugens' naar het rijk der fabelen verwezen. MOSKOU/BONN. De Sovjet-Unie heeft de Westduitse regering beschul digd van een „onbetamelijke poging" om, zoals wordt gezegd een „feitelijke amnestie" af te kondigen voor oorlogs misdadigers. In een diplomatieke nota zegt het Kremlin dat de bondsrepubliek pogin gen doet „om deze onwettige daden in de ogen van de publieke opinie in de gehele wereld van zich af te wassen." De nota houdt verband met het voor nemen van Bonn de verjaringstermijn voor oorlogsmisdaden te laten aflopen. De Westduitse regering heeft haar ambassadeur in Moskou opdracht gege ven de Russische nota terug te geven omdat het stuk „ernstige beledigingen" bevat. Volgens het Westduitse ministe rie van buitenlandse zaken wordt in de nota „opzettelijk een verkeerde voor stelling van zaken" gegeven van een oproep van de bondsregering om mate riaal betreffende oorlogsmisdaden van nazi's beschikbaar te stellen. LOCARNO De gehele dag heeft men gisteren op het Lago Maggiore (Zwitserland) gezocht naar een in Duitsland vervaardigde mini-duikboot, die al sinds zaterdagmiddag wordt ver mist na plotseling onder de waterspiegel verdwenen te zijn. Aan boord van het bootje bevonden zich twee mensen, een 31-jarige cameraman en een Italiaanse ingenieur, die bezig waren met opna men voor de Zwitserse televisie. Zeer waarschijnlijk is het bootje ge zonken en zijn de beide opvarenden verdronken. Ze hadden slechts voor zes en een half uur zuurstof aan boord. Reddingspogingen worden bemoeilijkt door een dichte mist en een krachtige wind. Gisteravond heeft men wegens ZIERIKZEE Bij de voorbereidin gen van het t.v.-spel „Eén tegen allen" hebben enkele Zierikzeeënaars in het dorp van de tegenstander, Oirschot, en kele zaken „geroofd" en als trofee mee genomen. De zwaan, die t'Mens de uit zending duidelijk was te zien, was een deel van de buit. Zaterdagmiddag werden de trofeeën keurig teruggebracht. Een stoet van 150 Zeeuwen trok vlaggend naar Oirschot. waar twee besnorde veldwachters de vijf schuldigen aan de „roof" boeiden en in een kooi stopten. Burgemeester Steger van Oirschot wilde de schurken niet vrijlaten voor dat zijn Zierikzeese collega, die immers de meesterstitel voert, een vurig plei dooi voor hen had gehouden. Burge meester Dijckmeester slaagde erin aan te tonen dat het bewijs van de roof niet was geleverd. Daarop werd de kooi geopend. Een Brabantse koffietafel vormde het slot van dit staartje van het televisie- treffen tussen de twee gemeenten. Foto: De vjjf boeven ln de boeien. UTRECHT Drie mysterieuze aan- ~m /r F 1 t »'e«1*fm<wgeïtv?oêrDep' 'een' passa^ Maniakken aan het werk gierstrein tussen Utrecht en Amersfoort op twee over de rails gelegde dwars- u *e,rS' Gisteravond om half negen hotste een trein tussen Roodcscliool en e»roningen tegen een houten dwarslig ger. De avond tevoren was op hetzelfde traject geprobeerd een posttrein te doen ontsporen, op precies dezelfde manier. Uf er direct verband bestaat tussen de drie aanslagen is niet duidelijk. Dat er gevaarlijke lieden aan het werk ge weest zijn is wel duidelijk. „Dit kan alleen het werk zijn van geestelijk ge stoorden zei de politie na de aanslag tussen Utrecht en Amersfoort. Een der gelijke waanzinnige aanslag op de spoorweg kan men zich sedert de bevrij ding niet meer herinneren. Voor de ongeveer zestig passagiers van de vroege trein liep alles gelukkig goed af, al kregen ze de schrik van hun leven. De trein had gelukkig niet veel snelheid en mede daaraan is het te dan ken dat de botsing met de zware be tonnen dwarsliggers (een ervan werd totaal verpulverd) niet tot een ontspo ring leidde. Met horten en stoten kwam de trein tot stilstand en zonder ernstige vertra ging kon de reis worden voortgezet. De obstakels moeten door meer dan een persoon zijn neergelegd. Ze wegen per stuk namelijk zon negentig kilo. Een schildwacht van de vliegbasis Soesterberg, die dicht bij de plaats van de aanslag is gelegen, heeft trouwens twee mannen zien rondscharrelen op de plaats waar mogelijk een ernstig onge luk had kunnen gebeuren. Hij hield hen echter voor baanwerkers van de spoor wegen. De aanslag in de provincie Groningen leidde ook niet tot ongevallen. De ma chinist van de dieseltrein merkte dat hij over een obstakei was gereden en stopte. Hij zag echter niets. Met matige snelheid reed hij de laatste honderden meters naar het station Uithuizen Daar constateerde men dat de houten dwars ligger die over de rails was gelegd, on der het truckstel van de trein was ge schoven. Daardoor waren de remmen van de trein geblokkeerd. De spoorwgrecherche staat voor een moeilijke en delicate taak. GRONINGEN Twee Groningers, resp. 24 en 20 jaar oud, zijn gearresteerd wegens het plegen van een overval. Het tweetal had de 21-jarige G. A. V. in een auto geduwd, naar een afgelegen plaats gereden en beroofd van porte feuille, portemonnaie en polshorloge. Vervolgens gooiden zij hun slachtoffer uit de auto. V. slaagde erin het kenteken van de snel wegrijdende auto te ontcijferen. Hij deed aangifte bij de politie, die al spoe dig ontdekte dat het een huurauto be trof, die door F. en A. was gehuurd. Beide daders werden in de vroege och tend van bed gelicht. De oudste verdachte wist nog bij het uitstappen voor het bureau te ontsnap- Pen. Er volgde een achtervolging over de Grote Markt, waarbij enkele waar schuwingsschoten werden gelost. In een doodlopende gang kon de vluchteling andermaal in zijn kraag worden gepakt. het invallen van de duisternis de op- sponngswerkzaamheden moeten staken. Deze zullen vandaag evenwel voortgezet Worden. Men heeft geen poging ongemoeid ge laten om het bootje en zijn opvarenden te vinden. Kikvorsmannen, die op de plaats waar het vaartuig plotseling ver dween. een onderzoek instelden kwa men zonder resultaat weer boven water. Een televisie-camera, die de bodem van het meer afzocht, leverde eveneens geen enkel resultaat op evenmin als de hulp van een helderziende, die op een kaart de plaats aanwees, waar volgens haar het bootje moest zijn gezonken. Toen ter plaatse werd gedoken werd niets ge vonden. Het duikbootje kon een diepte berei ken van 35 meter en kon zich onder water verplaatsen met een snelheid van zeven kilometer per uur. Het vaartuig was vijf meter lang en uitgerust met een elektromotor. GOES Over de ontwikkeling van het Reimerswaalplan is door de werk groep, die zich bezig houdt met het Westerscheldebekkcn, een rapport uit gebracht. Zij is van mening, dat het plan voor een haven- en industriegebied in het Verdronken Land van Zuid-Be veland beter kan wachten. De ontwik keling van het Sloegebied en de Ka naalzone moet prevaleren. De werk groep heeft daarvoor verscheidene ar gumenten, waarover men elders in ons blad uitvoeriger wordt ingelicht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1