ORTING K Erik Vos wil zich breder oriënteren sorry perez ruimt op Baron Bluff en de Bluff-Blues ALAIN BARRIERE ZINGT VOOR NEDERLANDSE T.V. 5% tot 30% Holiday on ice" op Ie net iNTE *UIT DEEL 25 DAR nu UNSTNIEUWS house of ei iuland MILJOENEN Opa's krant 71 qct LDAR Grotschilderingen in Portugal ORT De 3 eerste maanden: KORTING OP ALLE TAPIJTEN Ella Fitzgerald verdrongen als populairste ster Kijk naar 123456789 V i DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 15 JANUARI 1965 (Advertentie) ie Sparwinkels: us 35 antastische ngspartij ÏANSE BREIWOL beperkt, dus komt PROFITEER 5 - Breda Bontmantels, Fantastische Reu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v.d. Ven, Nieuwlandstr. 3. Tilburg, tel. 04250-26617. X. Centrale verwarming, oliestook luchtverw., aanleg en onderh. Vraag geheel vrijblijvend offer te. Install, bedr. De Weerd, N.V. Markt 33. Etten, telef. 01608-2310. Woonhuis te koop. B. 143 West- dorpe. Te bevr. Wilhelminastr. 28, Westdorpe. Nieuwbouwwoningen met en zonder garage v.a. f 36.000.- Makelaarskantoor Pluyter Wilhelm inastraat 20, Breda, tel. 41155 b.g.g. 36449. X Te koop aangeboden goed on derhoud. houten woning in om geving Steenbergen. Direct te aanvaarden. Brieven onder no. 4394 van dit blad. X „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Bel- crum-garage, Min. Kanstr. 16 - 20, Breda. Tel. 01600 39900. Alle dagen geopend. X Alpenkreuzer Sr. 1963 m. voor tent en keuken als nw. f 1700- Tirolercamper Lux 6 pers. m. keuken, grondzeil en matras sen f 1475,-, 5 pers. caravan 2 tafels en voortent f 2900,-, grote 4 pers. caravan 3.90 lang met gesloten voortent 1964, prijs f 4250,-. Caravanbedrijf Frank de Lind 5, Oisterwijk, tel. 04250-20641. Zaterdag en zon dag van 2 tot 5 uur. Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 39870. X T.k.a. V.W.-busje '60 i.z.gst., nieuwe banden, nieuwe motor en radio, deskundig onderzoek toegestaan J. van de Broek, Sprangweg 48, Hoeven. Van particulier een Fiat 600 Multipla, i.pr.st. Ettingstr. 28, Roosendaal. Wegens vertrek n'aar buiten land een i.g.st.z. sportwagen M.G. TD, t.e.a.b. Palestrinastr. 3, B. op Zoom. 4398 X Renault Brix pr. staat f 500,- Volkswagens f 500,- met kente ken f 750.- Geveerde onderstel len voor aanhangwagens en kampeerwagns f 135,- Alle slooponderdelen voor VW en Opel 1956. Prima motoren voor Opel en V.W. v.a. f 285.- Wil lem Appels, Blauwehandstr. 2 Bergen op Zoom. tel. 01640- 3559. T.k.a. auto, merk Vauxhall zo goed als nieuw. 20.000 km ge lopen. Bij J. S. de Groot. Lan- geweg 13, Zevenbergen. Tel. 01630-4172. Automobielbedrijf A. v.d. List en Zn. Oosterhoutseweg 137 A, Teteringen, Telefoon 0 1691-369 Heeft deze week voor u staan op het gebied van luxe besti en vrachtautomobielen onder andere V.W. de Luxe 1959-1961 en 1964, Opel Kapitan 2960 en 1962. V.W. 15O0 S 1964, V.W. Variant 1500 S 1964, Opel Re- kort 1962, Opel Stationcar 1962, Taunus 17M 1962. met schuif- dak 4 versn. Taunus 12 M 1961, Taunus Stationcar I960, Opel Stationcar 1959. Mercedes 22o SE 1961. Mercedes 190 B 1957 en 1958. V.W. Kleinbus 1964. 1.961, 1960. V.W. beste] en com bi's vanaf 1959 t.m. 1964. V.W. Pickup open laadbak. Renault Bestel 1962. Mercedes 1962 met driezijdige kipper type L 321. M.A.N. met driezijdige kipper, Steyer met driezijdige kipper. Hanomag Garant 1962, open laadbak, Hanomag normaal ty pe 1959. Henschel met aanhang wagen, Ford truck met geslo ten laadbak. Zaterdags en zon dags geopend. Wij hebben ook inruilauto's staan vanaf f 15o,- Steeds goede gebruikte auto's met volledige garantie. Inr. en financiering. Garage v. Kaam. B. op Zoom, tel. 01640-4775. Rasechte Schotse Colli, 3 mnd. oud, teef, mooi getekend bruin, f 70,- te koop. Te bevr. bijJ. de Letter. Gravenstr. 363, Clin- ge, tel. 2936. Weg, omstandigh, goed tehuis gezocht, tegen adv. kosten 2 volwassen Duitse herderteven met stamboom. W. d'Hulst, R. v. Dalemstr. 52, Dongen. Tel. 01623-2170. Prijskamp topbiljart bij J. Ver- straeten in café Maria te Kem- seke-Paal op zat. 16 jan. '65. Ie prijs Heps, 2e fles Martini, 3e fles Martini, 4e. Haan enz. Inl. 1,50. Beg. 7 uur. Het be stuur. ESCOURAL Twee archeologen heb ben bekendgemaakt dat zü in de om geving van Escoural in Portugal grot schilderingen hebben gevonden die waar schijnlek ouder zjjn dan de befaamde schilderingen in de paleolithische grotten van Lascaux, Frankrijk en Attamira, Spanje. De Fransman Abbot Audrey Glory van de universiteit van Straatsburg en Ma xime Vaultier, vice-president van de pre historische afdeling van de Portugese archeologische dienst hebben de ont dekking gedaan en beschreven de af beeldingen als behorende tot de mooiste paleolithische grotschilderingen, die ooit in Europa zijn aangetroffen". De grot waarin de ontdekking is gedaan is zeer groot De geleerden zijn tot de conclusie ge komen dat prehistorische kunst nog die per in het Iberische schiereiland schijnt voor te komen dan tot nog toe werd aangenomen. Glory zei ervan overtuigd te zijn dat nog meer van dergelijke zeer oude grotschilderingen in Portugal zou den worden gevonden. AMSTERDAM De acteur Ferd. Ster- neberg, die zich niet meer beschik baar heeft gesteld voor een driejarige directie-periode bij de Toneelgroep Theater, zal voor het seizoen 1965-1966 als toneelspeler verbonden zijn aon de Toneelgroep Centrum. De KRO doet er heel Neder land een reuze plezier mee, dat zij zaterdagavond gedeelten op het scherm brengt van Holiday on Ice. Daarin treedt Sjoukje Dijkstra op in een show, die veer tig minuten op de buis blijft. H t programma begint om 21.05 uur en is te zien op het eerste net. Einclhovens Schouwburg was voor 57.2a/o beset EINDHOVEN Uit een overzicht, dat de Stadsschouwburg toestuurde, blijkt, dat de gemiddelde zaalbezetting 57,2% heeft bedragen gedurende de drie laat ste maanden van 1964. De zaal bevat 924 plaatsen, de kleine zaal „De Globe" 133. Het aantal bezoeken bedroeg respec- pectievelijk 55-747 en 10.039. zodat in otaal 65.786 man de schouwburg heb- oen beezocht. De eerste maand haalde de grote zaal 16.081 man, het aantal beschikbare plaat sen bedroeg 23.864; de tweede maand steeg het bezoekersaantal tot 24.446, waar onder vier schoolvoorstellingen, die 7392 bezoekers opleverden. In december daal de de curve scherp tot 15.220. Uitverkocht was de vierde opvoering van Ensemble's Bruiloft van Figaro. Op blote voeten door hét park haalde drie maal een uitverkocht huis. Wie is bang voor Virginia Woolf haalde eveneens het predikaat „uitverkocht" evenals Toon Hermans en Wim Sonneveld, die tot tweemaal toe een vol huis hadden. Evenals De Globe heeft ook de grote zaal diverse malen volle zalen gehaald in verband met schoolvoorstellingen. De minst bezochte voorstelling was die van De Nieuwe Komedie met 122 bezoekers. Gebracht werd toen De knecht van twee meesters. De minst bezochte uitvoering in de kleine zaal (De Globe) was die van het Residentie Kamerorkest. Er wa ren toen 125 bezoekers. DEN HAAG De kogel is door de ders te gaan doen. Zowel voor het ge- kerk. Waar Erik Vos, de eminente ar- zeischap als voor mij P^soonlijlL Wij tistieke leider van De Nieuwe Comedie de laatste jaren steeds mee heeft ge- De service-verkoop is in ons filiaal Breda zo hard gegaan, dat wij genoodzaakt zijn deze zaterdag 16 januari a.s. om 18 uur stop te zet ten. Tot dat tijdstip heeft U echter nog volop de gelegenheid om van enkele voordelige aanbiedingen te profiteren. Een greep: Demi'svanaf 119.60 Sportcolbertsvanaf 79.60 Pantalonsvanaf 39.60 Regenjassenvanaf 71.60 Maandag 18 januari a.s. begint dan reeds de 'ente bij House of England om 9 uur 's morgens. De primeurs van het nieuwe seizoen wachten dan op U. Alléén het allernieuwste, alléén het allerbeste (Advertentie) dreigd, heeft hij nu ook inderdaad ge daan. Hü heeft zijn bestuur verzocht hem met ingang van het seizoen 1965- 1966 te ontheffen van zijn functie. Het officiële persbericht meldt: „Erik Vos heeft dit besluit genomen om de moge lijkheid te hebben zijn werkterrein te verbreden in verband met zijn verdere ontwikkeling als regisseur." De heer Vos, zo blijkt uit een telefo nische toelichting, kan niet doen wat hij graag zou willen. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats het ge vecht om een eigen theater. Hoewel we, zegt Vos, nu een redelijk onderdak nebben in het Haagse Diligentia, kun je daar. omdat de ruimte te beperkt is be paalde enscèneringen niet maken. Nou weet ik wel, een acteur moet zich kun nen aanpassen. Marcel Marceau zei al tijd: „Als er maar een tafel is, Dat ben ik wel met hem eens maar na ruim negen (jaar op een tafel spelen, wil je wel wat anders." De tweede reden ligt bij het publiek. De Nieuwe Comedie speelt nog steeds voor de jeugd, hoewel haar voorstellin gen de laatste jaren drommen volwas senen trokken. Ik geloof nog steeds hei lig, zegt Vos, dat die opdracht voor de jeugd vervuld moet worden. Maar 't beperkt je hoe dan ook in de keuze van het repertoire. Mijn besluit om bij De Nieuwe Comedie weg te gaan, is een heel persoonlijke zaak, die los staat van aanbiedingen van andere gezelschappen. Ik heb het nu negen jaar gedaan. Dat is een hele tijd in dit vak. Ik voor mij geloof dat het goed is om nu iets an- hebben samen met een equipe acteurs, dat naar een stijleenheid was gegroeid, veel succes gehad. Ik hoef daarvoor al leen maar te wijzen op het feit, dat het theaterpubliek de voorstelling van „De Perzen" tot de beste van het vorige seizoen heeft uitgeroepen. Maar toch geloof ik dat ik, zoals de zaken nu staan, een heleboel dingen niet kan realiseren. Verder wil ik graag een poosje vrij zijn. Me oriënteren op het toneel van nu en op dat van de toe komst. - Overigens heeft de heer Vos het op het ogenblik nog zeer druk. Hij is be zig met de regie van de Parijse bruiloft van Labiche en hij hoopt vóór zijn ver trek nog een stuk van Brecht te reali seren. In de zomer gaat hij misschien naar een congres in Tel Aviv, gewijd aan de moderne regie van ^en klassiek stuk. Het internationaal toneelcentrum heeft daar drie Nederlandse regisseurs voor uitgenodigd. Han Benz van den Berg, Richard Flink en Vos zelf. Hoewel zijn besluit los staat van an dere aanbiedingen zijn die er wel. In Tel Aviv gaat hij, dat is zo goed als zeker, het stuk „Koning Hert" van Goz- zi regisseren. Hij is bovendien gevraagd door Kopenhagen en er is ook een aan bieding uit Amerika. Daar zou hij dan met zijn hele gezin naar toe gaan. Hoe dan ook, Erik Vos gaat weg. Hij heeft van De Nieuwe Comedie een ge zelschap gemaakt met een uitstekende reputatie in het hele land. Hij heeft op merkelijke dingen gedaan. Denk aan „De Perzen", „De knecht van twee meesters" en „De gecroonde leersse". Het is te hopen dat zijn opvolger, Berend Boudewijn, die nu al de regie voert van „Arena", in dezelfde lijn zal voortgaan. AMSTERDAM De Franse chansonnier Alain Barriere is deze week in Neder land. Hij treedt dan op in het RAI-ge- bouw, waar televisie-opnamen worden gemaakt. De VARA stelt zich voor de ze opnamen over een dag of veertien uit te zenden in het programma „Tour de Chant". Alain Barriere werd als rasechte Bre ton op 18 november 1935 in La Trinité sur Mer geboren. Als zoon van gegoede ouders bezocht hij het gymnasium in Angers. Hierna volgde vier jaar studie aan de School voor Kunsten en Weten schappen, waar hij in 1959 zijn inge nieursdiploma haalde. Hij kreeg een goede baan bij een van Frankrijks grootste gasfabrieken Het trok hem echter niet aan. „Ik heb nooit erg veel voor het ingenieursvak gevoeld. Ik had altijd maar één wensdroom: lied jes schrijven en deze zelf op het podium brengen", zegt hij ervan. Tijdens zijn ingenieursstudie was hij de zanger van het schoolorkest. Het eer ste wat hij deed toen hij geslaagd was was het kopen van 'n gitaar omdat, zoals hij zegt. 'n zanger zichzelf moet kunnen begeleiden. Eind 1959 zong Alain Barriere zijn eer ste, zelf geschreven chanson voor een select publiek. Doch veel resultaat had hij niet, want, zoals hij achteraf bekent: „De teksten van mijn liedjes waren slecht en de melodieën alles behalve ori gineel- Ik begrijp nog steeds niet hoe ik met een dergelijk slecht repertoire voor de dag durfde komen". De tegen slagen bleven niet uit Zijn eerste radiouitzending mislukte, In juni 1960, toen hij meedeed aan een zangwedstrijd, en hij in de finale be landde, vergat de jury hem doodleuk. Maar Barriere zette door. In een vol gend zangconcours bracht hij „Cathy" Het was een chanson dat door experts als geweldig en overrompelend werd ge kenschetst. Het publiek applaudiseerde „Cathy" dan ook de finale in. En toch: Cathy behaalde slechts de vijfde plaats. Begin oktober 1961 zei Barriere in een interview dat Radio Parijs de wereld in zond: ..Als ik binnen een jaar de top niet heb bereikt, dan houd ik er mee op". Knokke in België was het laatste wat hij wilde proberen. De Franse ploeg deed het daar uiterst best en wat hem zelf betrof, het werd een ommekeer in zijn artistieke loopbaan. Iedereen bood hem contracten aan, Inmiddels was „Cathy" op de plaat ver schenen Ook dit droeg veel bij tot zijn succes. Hij tekende een contract voor het A Parijse „Olympia". Olympia-directeur Bruno Coquatrix zei destijds: „Enkele jaren geleden kon ik nauwelijks beseffen dat ik binnen enkele maanden twee suc cessen zou beleven, en ik geloofde niet dat ik ooit een dergelijk derde succes zou hebben, nl Alain Barriere. Dit te meer als u weet, dat mijn eerste twee successen George Brassens en Gilbert Becaud waren!" Rotterdam, Meent 124, telefoon 1368 54 c" Vrijdag 15 januari HILVERSUM I 402 M VARA: 11.55 Clavecimbelrecital: oude muziek. 12.17 Overheidsvoorlichting: uit zending voor de landbouw. 12.27 Mede delingen t-b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Tentoonstellingsagenda. 12.35 Accorde onorkest. 12.55 Actualiteiten. AVRO: 13.00 Nieuws 13.10 Mededelingen, even tueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Ti-ompet en piano: moderne muziek. 13.55 Bij de tijd en bij de thee. gevarieerd programma. 15.30 Licht ensemble met zangsoliste. VPRO: 16.00 Nieuws en voordracht. 16.20 Lichte orkestmuziek (gr.) 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Orgelconcert. 17.30 Voor de rijpere jeugd. 18.00 Nieuws 18.15 Licht instrumentaal trio met so list. 18.30 Bèta, wetenschappelijke kro niek. 18.40 Jazz rondo. 19.00 Kiosk: ar tikelen uit de weekbladen. 19 10 Moder ne kamermuziek (gr.). 19.30 Uit de kunst, een veertiendaags magazine, 19.55 Eerste kolom. 20.00 Nieuws 20.05 Een 90-jarige in het oerwoud, klank beeld over Albert Schweitzer. 20.20 Pia norecital: moderne muziek. 20.50 Be spreking van literaire tijdschriften. VA RA: 21.00 Vijf seconden van Woef, tie nershow. 21.45 Tegenvoeter, licht sati risch programma 22.15 Lichte gram mofoonmuziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Ver gelijkenderwijs, muzikaal gesprek. 23.10 Lichte grammofoonmuziek 23.45 Socia listisch nieuws in Esperanto. 23.55 - 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M KRO: 1200 Angelus. 12.03 Nieuwe grammofoonplaten. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actualiteiten of grammofoonmu ziek. 12.50 Wissewassen. licht program ma (herhaling). 13.10 Populaire gram mofoonmuziek. 13.35 Voor de vrouw. 13.45 Gevarieerd muzikaal programma. 15.00 Schoolradio. 15-30 Voor de zieken. 16.30 Bariton, fluit en piano: klassieke muziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Pierre Janssen verzorgt vanavond 0771 19.30 uur samen met Coos Mulder de radiorubriek Uit de Kunst Hilversum I). Grammofoonmuziek voor tieners en twens. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualitei ten. 19.30 Grammofoonplatenprogram- ma voor de militairen. 20.20 Promena de-orkest en solist: klassieke muziek. 21.05 Franse chansons. 21.20 India, land in ontwikkeling, reisnotities. 21.40 Jazz muziek. 22.00 Actualiteiten of grammo foonmuziek 22.15 Grammofoonmuziek. 22.30 Nieuws. 22 40 Epiloog. 22.45 Te oud voor ezeltje rijden, hoorspel. 23.55 - 24.00 Nieuws- BRUSSEL VLAAMS 324 m.: 12.00 Nieuws. 12 03 Grammo foonmuziek. 12.15 Gevarieerde muziek. (Om 12.25 weerbericht en mededelingen voor de scheepvaart). 12.50 Beursberich ten en programma-overzich! 13.00 Nws. 13.20 Lichte muziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio (Om 15.00 Nieuws). 15.45 Grammofoonmuziek. 1600 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Kamermuziek. 16.55 Klassieke muziek. 17.00 Nieuws. 17.15 Duitse les- 17.30 Engelse les 17.45 Franse les 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten 18.30 Berichten voor de auto mobilisten. 19.45 Sportkroniek. 18.52 Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws, ra diokroniek en Het weer bij ons. 19.40 Grammofoonmuziek. 19.45 Echo's uit de natuur. 20.00 Gevarieerde muziek. 20.45 Gevarieerde muziek. 21.30 Chansons. 22.00 Nieuws. 22.15 Koorzang. 22.45 De Zeven Kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Gi taarmuziek 23.35 Liederen. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m.: 12.00 Nieuws. 12.02 Gevar. mu ziek 13.00 Nieuws. 14.00 Nieuws. 15-00 Niéuws- 16.00 Nieuws. 17.00 Nieuws 18.00 Nieuws. 18.02 Voor de soldaten 18.27 Amusementsmuziek. 19.08 Gevari eerde muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Klas sieke en moderne muziek. 22.00 Wereld nieuws. 22.15 Jazzmuziek. 22.55 - 23-00 Nieuws. Zaterdag 16 januari HILVERSUM I 402 m VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (Om 7.30 Van de voorpagina). 8.00 Nieuws. Aan sluitend: lichte grammofoonmuziek. 8.30 Wegwijs: tips voor trips en vakanties. 8.40 Lichte grammofoonmuziek 9.00 Loon naar werken 9.10 Stereofonische uitzending: modern gitaarconcert, (gr.). 9.35 Waterstanden. VPRO: 9.40 Kerkbouw op welk bestek, lezing. 9.55 Ik zie. ik zie, wat jij niet ziet, praatje. VARA: 10.00 Buitenlands week overzicht 10.15 Z.O. 135, gevarieerd pro gramma. (Om 11.00 Nieuws). Aanbevolen. Herman Stok presenteert van avond om 9 uur via Hilversum I zijn programma voor f-' mers Zor- ro. Op Hilversum II wordt om kwart voor elf in ae rubriek Avondtheater het hoorspel „Te oud voor ezeltje rijden" opge voerd. Het is het trieste verhaal van een jongeman, die op de drempel van het man-zijer vaart, dat leven, liefde en geluk niet zonder meer te plukken zijn. HILVERSUM II 298 KRO: 7.00 Het levende woord. 7.05 Pia norecital: klassieke muziek (opn) 7.30 Nieuws. 7.40 Gewijde muziek. 7.55 Overweging. 8.00 Dj inn gevarieerd pro gramma. (8.30 Nieuws). CHICAGO Na negen jaar achter elkaar populairste vocaliste van Ameri ka te zijn geweest op de lijst van „Play boy"^ jazzenquête, is Ella („first lady of jazz") van deze plaats verdrongen door Barbara Streisand. De ruim 2.600.000 lezers van „Playboy" kozen voor 1965 miss Streisand In de mannelijke sector bleef Frank („the voice") Sinatra aan de top, en in de sector vocal groups Peter, Paul and Mary. Vrijdag 15 januari NEDERLAND I VARA: 19.30 Sportcommentaar. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Achter het nieuws. 20.45 Hallo 1965!internationaal showprogramma. 21.25 Dick Powell De Rechter, tv-film 22.15 Het Huis, Ne derlandse film. (niet geschikt voor jeug dige kijkers). 22.50 Socutera. NTS: 22.55- 23.00 Journaal NEDERLAND II NTS: 20.00 Nieuws in 't kort. NCRV: 20 01 TM. maandelijkse kroniek voor de tieners NTS: 20.45 Documentaire over de Rolls Royce. NCRV: 21.25 Amster dams kamerorkest: klassieke muziek. 21.50 Avondsluiting 21.55 - 22.10 Atten tie. BELGIë VLAAMS 18.45 Franse les. 19.00 Voor de kin deren. 19.05 Tienerklanken. 19.30 De wereld is klein: Mysterie over de woes tijn. exploratiefilm uit de BBC-reeks; Adventure 19.55 Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.25 Wit of zwart, tv-schets. 21.05 Tophits. 21.20 De thalassotherapie of zeebadgenezing, wetenschappelijk programma. 22.00 Nieuws- 22.10 - 23.00 Close-up van de Italiaanse cineast Mi chelangelo Antonioni. BELGIë FRANS 18.30 Berichten. 18.33 Espace. pro gramma over de ruimtevaart. 19.00 Het jaar 2000 en de overbevolking 19.30 Af fiches: actuele interviews. 19.45 Le temps des copains, filmfeuilleton. 20.00 Journaal 20.30 La Chambre, spel. 21.45 Lettres óuvertes 22.20 Journaal. Neen, heus, onze miljoenen zijn niet kwijtgesukkeld. Het was wel even om van te schrikken. Den Haag had twintig miljoen beste Nederlandse guldens overgemaakt naar de Verenigde Naties. Op het girostrookje stond „voor West- Irian". En vorige week zei Soe- karno ineens dat hij van dat geld niets wist. Dat gaf een hele heisa in Den Haag, want twintig mil joen blijft tenslotte twintig mil joen. Maar het geld is nu terecht. Het kwam alleen maar doordat het zo ingewikkeld is om iemand ont wikkelingshulp te mogen geven- We konden destijds alleen van Nieuw-Guinea af, als we honderd miljoen gulden toegaven en we hebben dat uiteraard grif en dankbaar gedaan. Nu ja, er wa ren wel mensen die het eeuwig zonde van het geld vonden, maar die begrepen niet dat het een be dragje met acht nullen waard is om door Soekarno voor een be vriende natie te worden gehou den. Later wilde hij het geld echter eigenlijk niet eens meer hebben. Het bedacht dat het wel zou lij ken alsof hij Nieuw-Guinea, her stel: West-Irian, niet zélf zou kunnen oppeppen tot een welva rend deel van de welvarende re publiek Indonesië. De V.N. moest gewoon soebatten om hem zo ver te krijgen dat hij een hulppro gramma zou accepteren dat Ne derland zou mogen betalen. Ein delijk werd er een ideetje uitge werkt en Den Haag was blij te mogen betalen. Voorlopig nog maar twintig miljoen, maar van de andere tachtig zou Neder land, hoopte de regering vurig, ook nog wel afkomen. En toen ging Soekarno ineens zijn wenkbrauwen optrekken en verwonderd vragen: twintig mil joen gulden?, nee, nooit gezien, zeg. Zo'n bejegening hadden we niet verdiend, want we zijn ijse- lijk voorzichtig met te zeggen dat we toch eigenlijk wel een tikje sympathie voor Maleisië voelen. Enfin, wat zou 't. Den Haag is nu weer bezwerend gaan sussen. Geen sprake van, dat het geld zoek is, wat denkt u wel. Wat er dan mee gebeurd is? Ach, heel gewoon, het is gebruikt voor twee projecten die geheim zijn. Het zou echt niet verstandig zijn daar over onthullingen te doen, maar het vadierland kan rustig slapen, echt, met die miljoenen zit het goed. Het is alleen een geheimp je, zó geheim zelfs dat Soekarno er niets van wist. Vandaar. Nu zitten er zure commentators stekelige opmerkingen te maken: Pt»nnt>liluii'er Jh Je i HORIZONTAAL: 1. evenredigheid tijdsverschijnsel. 2. godin. 3. eetgelegenheid voor stu denten. 4. wcv'tel ontsmettende verfstof. 5. voegwoord - regerings reglement. 6. uniek gewoonterecht 7. soort. 8. een zekere. 9. nobel vrucht. VERTIKAAL: 1. schreeuw einde (Duits). 2. tel woord. 3. verschillend. 4. kijken kleur. 5. voegwoord de onbeken de. 6. deel van een schip palm wijn. 7. grond. 8. papegaai. 9. voer1 sel kleur. ■lui} - ua^a 'f •bjb '8 'apjBB i -ua.ié iseiu t •uu ua q -[aa§ uago •Hiuau; 'g "U33 'Z 'spua dooj x TJ9A •;oou tapa '6 'ous '8 'aiua3 'i 9iua 9 jj na g -ueev uaad f -esuauj '8 "saS z "dpotu oiéJ 'i 'JOH :ONISSOUO ,,ZaI ik mjjn brieven maar recht streeks naar het ziekenhuis sturen?" ja, ja, zeggeTi ze, je kunt ons nog meer vertellen, Den Haag is zeker bang voor Soekarno hè, dat hij boos zal wordenjawel, en wij maar miljoenen sturenin een put zonder bodem gooien. Zeggen die commentatoren. Maar waarom zouden we de of ficiële verklaring nu niet geloven? Of dat geld nu onderweg in de mist raakt, of op zijn bestemming wat maakt dat uit? PRAETMAECKER. GOUDSCHAALTJE Een onderzoekingslaboratorium in het Amerikaanse Pittsburg heeft een weegschaal ontwikkeld, die zo gevoe lig is, dat hij het gewicht kan registre ren van twee gedrukte woorden, die worden toegevoegd aan een zware encyclopedie. De machine, die de naam draagt Microbalanse, werkt met een kwarts kristal en weegt zelf nog geen vier kilo. Hij zal waarschijnlijk op talloze marnieren worden toegepast bij de ruimtevaarttechniek, vooral op het ge bied van de moleculaire elektronika. RINGO-AMANDELEN Mevrouw Robert Tomlin heeft niet geweten wat ze zich op de hals zou halen, toen ze haar dertienjarige doch tertje en vijftien jarige nichtje doosjes met slakken uit de kachel gaf, die ze liet doorgaan voor „de amandelen van Ringo na hun crematie". Mevrouw Tomlin moet naast de te lefoon blijven zitten om telefoontjes van Beatle-aanbidders, radiostudio's en kranteredacties te beantwoorden en de verzekering te geven dat het allemaal als grap was bedoeld. HOGEDRUK Francisco Garcia Rodriguez uit Mexico-city kwam thuis en vond zijn(' vrouw in de keuken bezig de nieu we snelkookpan te beproeven. Bij wijze van grap .drukte hij op de veiligheidsklep, waardoor stoom in het gezicht van zijn vrouw spoot. Bij wijze van wraak stak zij Rodri guez drie maal met een keukenmes. Rodriguez ligt thans in een zieken huis bij te komen van de schrik en zijn verwondingen terwijl zijn vrouw op het politiebureau wordt vastgehou den. Rodriguez' commentaar op de zaak was: „Oefen niet onverwachts hoge druk uit op je vrouw". TONG Namens hst Marostica-ziekenhuis bij Vicenza in Italië is meegedeeld dat 1 de 22-jarige Francesco Soster, wiens 1 afgesneden tong opnieuw werd aange- naaid, weer spreken kan. Soster was op 18 december betrok ken bij een auto-ongeluk. Daarbij werd zijn tong geheel afgesneden. Ziekenbroeders spoedden zich naar plaats van het ongeluk, waar ze de tong vonden. Maandag zijn de draden uit de hechtwonden gehaald. Toen bleek dat de patiënt weer kon spreken. De operatie had drie uur geduurd. BELGISCHE VLUCHiEiANGEN. DEN BOSCH, 15 Januari 1914. 1 Blijkens de uitkomsten eener nieuwe 1, telling waren op 31 December j.l. nog bijna 32000 Belgische vluchtelingen in de provincie Noord-Brabant aanwezig, dus slechts een duizendtal minder dan 1 op het einde van de maand November. 1 Meer dan duizend Belgen zijn nog 1 aanwezig in de gemeenten Baarle Nassau (ruim 1200) Bergen op Zoom (bijna 7000), Breda (3000), 'sHerto- genbosch (1200), Roosendaal (bijna 3000), Tilburg (2300). Ongeveer drie vijfde van het totaal aantal behoort tot den onbemiddelden 1 en behoeftigen stand. (Advertentie) Elke OLVEH polis is winstdelend. 244. Nog enigszins ver kreukeld en ongemakkelijk zat baron Bluff tegenover de hoogste politiechef ter plaatse en vertelde hem van de veldslag ten huize van Frankie. „Hoofdzaak echter is, zoals ik al zei dat de zanger Frankie de bekende kunstenares Kristien Spinet Mineure heeft ontvoerd!", eindigde hij nadrukkelijk. „Hm--" bromde de beamb te. „Op vage vermoedens mogen wij niet afgaan, me neer. De kunst van Frankie is bekender dan die van Spinet Mineure en ik kan mij niet indenken dat zulk een vooraanstaand persoon als hij een minder vooraan staand persoon als de dame in kwestie leed zou doen." ,,Ik wel!" antwoordde de baron. „Hij doet het om vooraan te blijven staan... op het festival! Bovendien heb ik toch bewijzen, die.." „Tut, tut onderorak de ander hem en hij maakte een geringschattend gebaar „Bewijzen? Bedoelt u die schrijfmachine waarop dat afscheidsbriefje aan Jackie is geschreven? Kom, kom. Er zijn zoveel machines van dat lettertype, waarde heer" ..Maar die gevlekte E dan?" riep de baron uit. „Die valt toch niet uit te vlakken!" ..De E is in onze taal zo wat de meest gebruikte let ter", onderwees hem de po litieman. „Allicht dat hij wat versleten raakt, nietwaar? Dat kan bij veel schrijfma chines voorkomen. .Nee, waarde heer, uw argumen ten zijn zwak. Het motief is nogal vaag. Het uitscha kelen van een medekans hebber op het Song-Festi val beweert u. Ach, kom. Ik geloof niet, dat Frankie zoiets nodig heeft om te winnen. Hm.-met zulk een aanhang! Nee, deze hele zaak is te onzeker. Ik durf hierop gesn actie te onder nemen." „U kunt toch minstens een onderzoek in laten stellen!" drong de baron aan. De an der schudde echter het hoofd ..Maar waarom dan niet?!" riep de baron. De politie man boog zich voorover en sprak op gedempte toon: „Mijn vrouw is ook bewon deraarster van Frankie.."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 7