Rotterdam stuurt in Vlissingen aan op: Concessionarissen reclame-tv./radio nu hand in hand Bogaers verguld met woningbouwrecord 1964 6/90 BEDREIGDE ZAKENLUI KALMEREN Onrust in Amsterdamse haven groeit TROTS VAN BLIJDORP GESTORVEN NOG JAREN TE WEINIG TELEFOONS Arch-curalor MEMISA 1 49 1 98 Voor en legen Coördineren zei de erwt en echt iteit is, DAGBLAD VOOR ZEELAND Mensaap Ernst vijfde slachtoffer Geruchten over ziekte koningin tegengesproken REIMERS WAALPLAN NAAR ACHTERFRONT Metaalvakraad HERVATTING CAO-OVERLEG NOG MOGELIJK Harde wind Prof. G. Bast: AUTOMOBILISTEN: Opcenten nog niet betalen DE TOEKOMST kerkdeur collecte 16 105e JAARGANG No. 24791 Voor God, Koningin en Vaderland - O NU KOOP te ileii te slu- jrden snel I! UitgaveN.V. Uitg. Mij. Neerlandia. DirecteurDrs. W. A. J. M. Hark*. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactieraad J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda Reigerstraat 16 tel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 DONDERD AG 14 JANUARI 1965 Abonnementsprijs 9,75 per kwartaal, excl. 0,25 incasso; ƒ11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Steenstraat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZEN: IJsbaanstraat 24 telefoon 2601 OOSTBURG: Nieuwstraat 41 telefoon 2893) STEM IN HAVENSCHAP KONINGIN JULIANA niet ziek (Van een onzer verslagevers) gDEN HAAG In het buitenland eirculeren op het ogenblik (opnieuw) geruchten als zou de gezondheidstoe stand van koningin Juliana op het ogenblik zeer te wensen overlaten. Men zegt dat de koningin overspannen zou zijn. Het blad „France Dimanche" ver werkt in een lang verhaal over de si tuatie op Soestdijk de mededeling dat de koningin voornemens zou zijn af te treden. Naar aanleiding van deze publikatie hebben wij de R.V.D. benaderd om in lichtingen over de „gezondheidstoe stand" van de koningin. De R.V.D.- woordvoerder verzekerde ons dat de gezondheidstoestand van Hare Majes teit „niets te wensen overlaat". De R.V.D.-man zei dit te kunnen zeggen op grond van zeer recente inlichtingen van de secretaris van de koningin. De verhalen in „France Dimanche" missen volgens de R.V.D. iedere grond van waarheid. (Van een onzer verslaggevers) GOES De gemeente Rotterdam wil graag medezeggenschap in het nog te stichten havenschap Vlissingen-Oost (Zuid-Sloe). Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft deze wens onlangs bij de Zeeuwse autoriteiten ter kennis gebracht. Het idee, waaraan zeer interessante maar voor Zeeland ook zeer precaire aspecten zitten, is op het ogenblik op hoog niveau in Zeeland onderwerp van discussie. Deze gedachtenwisseling heeft niet tot gevolg dat het tot stand komen van het havenschap Zuid-Sloe extra wordt vertraagd. rijk en Vlissingen (de drie voorlopige partners in het havenschap in oprich ting), een Geesink-figuur uit de haven wereld in hun club zullen of willen accepteren. De opzet is dat het rijk voor de helft en provincie en gemeente Vlissingen ieder voor 25 procent in het haven schap zullen deelnemen. Gedeputeerde Staten hebben op zich geen bezwaar tegen deelname van meer dan één gemeente in het havenschap, mits zulks niet ten koste gaat van het gezamenlijk deelnemingspercentage van Vlissingen en de provincie Zeeland. Dit betekent dat het rijk iets van zijn in vloed zou moeten prijsgeven. Bij dit alles heeft men in Zeeland nog te maken met de wens van gemeenten als Goes en Middelburg om, evenals Vlissingen, in het beheer over Vlissin gen-Oost betrokken te worden. In Zee land vraagt men zich dan ook af: kun nen wij Rotterdam laten deelnemen en Middelburg en Goes deelname weige ren? Rotterdam blijkt voorstander te zijn van een directere en grotere in vloed van de belanghebbende gemeen ten bij het tot stand komen van een havenschap als dat van Vlissingen- Oost. De door Rotterdam geuitte wens roept in Zeeland problemen op waarop het antwoord nog niet is ge geven. Mogelijk dat op grond van het gezamenlijk belang van coördinatie een compromis tóch mogelijk zal zijn. Intussen vernemen wij uit Rotter damse havenkringen dat men daar min der concreet over het Reimerswaalplan denkt dan wat men met name in Bra bant zou wensen. Vlissingen-Oost is realiteit. Het is een kant en klare ont wikkelingskern, waarvoor de regering primaire vestigingsfaciliteiten ter be schikking heeft gesteld. Het Reimers waalplan is nog slechts een idee. Laten Brabant en Zeeland eerst de mogelijk heden voor het tot ontwikkeling bren gen van een groot havengebied in de Oosterschelde maar eens onderzoeken, zo meent Roterdam. In principe is Rot terdam wel bereid eventuele mogelijk heden in de Oosterschelde te zijner tijd te steunen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het moet niet uitge sloten worden geacht dat de onderhan delingen over een nieuwe c.a.o. voor de metaalindustrie zullen worden her opend. De werkgeversvertegenwoordi gers in de vakraad-metaal hebben gis teren suggesties gedaan, die door de werknemers niet zonder meer zijn af gewezen. Maar deze werknemersverte genwoordigers vonden toch ook dat zij eerst overleg zouden moeten plegen met hun achterban. De volgende week woensdag zullen zij de werkgevers uit sluitsel geven. PRESIDENT JOHNSON van de V.S, zal waarschijnlijk in juni officieel Rome bezoeken. Tevoren zal premier Moro een officieel bezoek aan Washington brengen. DE OOSTENRIJKSE politie heeft een Duitser en een Oostenrijker gearres teerd. die vorig jaar november een bomaanslag hebben gepleegd op de „Brenner-express", de sneltrein van München naar Rome. DE POOLSE autoriteiten hebben de terugroeping geëist, van kolonel George F. Carey jr., luchtmachtattaché aan de Amerikaanse ambassade in Warschau, De kolonel zou op 4 januari een mili tair vliegveld hebben gefotografeerd. TSJOMBE is donderdag niet voor fi nanciële besprekingen naar Brussel ge komen, vanwege de ..dubbelzinnige hou ding" van de Belgische regering Het bezoek zou samenvallen met dat van de vroegere Kongolese premier Adoula. VAN DE veertien omgekomen mijn werkers en technici in de Servische mijn bij Kraljevo, zijn woensdag zeven lijken geborgen. Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatse lijk enkele buien. Krachtige tot stormachtige zuidwestelijke wind. aan de kust tijdelijk zuidwesterstorm. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Voor Zeeland zijn er verschillende belangrijke voordelen aan te wijzen bij een eventuele deelname van de ge meente Rotterdam in de beheersvorm van Vlissingen-Oost. Rotterdam zou een belangrijk aandeel kunnen hebben in het op gang brengen van de ontwikke ling van het nieuwste zeehavengebied in Nederland. Rotterdam, dat zoetjesaan vol raakt als zeehavengebied, zou be paalde bedrijven, die diep vaarwater nodig hebben en waarvoor in Rotter dam geen plaats te vinden is, aan Vlis singen-Oost kunnen „toespelen". Rot terdam zou Vlissingen-Oost met zijn ervaring en zijn „know how" kunnen bijstaan. Rotterdam zou mededrager worden van de financiëlé zorgen van het havenschap. Tegenover deze voordelen wordt in de discussies als belangrijkste bezwaar naar voren gebracht dat Rotterdam ge legenheid zou krijgen in de keuken van Vlissingen-Oost te kijken, terwijl dat omgekeerd niet het geval zou zijn. In dit verband wordt daarom in Zeeland tevens gedacht aan de mogelijkheid een wederzijdse beïnvloeding van de ha- venbelangen te verkrijgen door middel van vertegenwoordigingen in de raden van advies van beide zeehavengebieden. Men raakt hier trouwens al meteen het grote vraagstuk van de coördinatie van de zeehavengebieden in Nederland Steeds weer komt men in de afzonder lijke zeehavens tot het inzicht dat deze coördinatie gewenst is. Rotterdam en Amsterdam hebben nog niet zo lang ge leden op dit punt een eerste stap ge zet. Rotterdam, machtig genoeg om zich niet bedreigd te voelen, maar beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden, i: voorstander van deze coördinatie, voor al waar het om de havenontwikkeling in het Deltagebied gaat. De geuite wens om deel te nemen in Vlissingen-Oost wijst ook in die richting. Zeeland van zijn kant zal zeker wel met Rotterdam en Amsterdam en bij voorbeeld Delfzijl aan tafel willen zit ten om een harmonische ontwikkeling van de zeehavengebieden in Nederland te bevorderen. Ook de belangen van de zeehaven Terneuzen (Ter neuzen versterkte in 1964 zijn positie als derde zeehaven van Nederland), zouden in dit verband de aandacht moeten hebben. Bij deze drang naar coördinatie wordt het lange uitblijven van de zeehaven nota van de regering, die al een hele tijd in concept gereed ligt, in zeeha venkringen als een ernstig gemis ge voeld. De kardinale vraag met betrekking tot de relatie Rotterdam - Vlissingen- Oost blijft of de provincie Zeeland, het Schout (burgemeester) mr. F. Dyfk- meester van Zierikzee opent vanuit zijn stadhuis het t.v.-spel Eén tegen allen. Voor meer nieuws over dit spectaculaire gebeuren zie pagina 3. DEN HAAG Wanneer men van de fiscus een nieuwe motorrijtuigenbelas- tingkaart ontvangt, waarop de nog dooi de Eerste Kamer goed te keuren op centen van 65 pet. reeds „in rekening zijn gebracht", dan behoeft men zich hieraan niet te storen. Dit heeft het ministerie van Financiën medegedeeld. Enkele ontvangkantoren hebben de verhoging van 65 pet. op de nieuwe kaarten alvast toegepast, maar dit is, naar het ministerie verklaard, „ingege ven door de wens om voor het publiek mogelijk ongerief te voorkomen". In sommige gevallen is daarover echter misverstand ontstaan. (Van één onzer verslaggevers) Directeur-generaal prof. ir. G. Bast van de P.T.T. ziet met geen mogelijkheid kans hoe graag hij en zijn personeel dit ook zou den willen de achterstand in de telefoonaansluitingen (13.000) binnen enige jaren in te halen- Daarvoor ontbreken de middelen thans en wellicht ook het perso neel. Wat wel kan is het opstellen van een meerjarenplan voor: 1. De vervanging van het materiaal. 2. Het meegroeien met de verkeers stroom in de telefonie. 3. De uitbreiding van het aantal aan geslotenen. Het meegroeien met de verkeers stroom in de telefonie houdt namelijk tegelijk in het kunnen opvoeren van het aantal nieuwe aansluitingen. De P.T.T. is wel gedwongen met de tele- foondrukte mee te groeien, anders ont staan er op een gegeven moment in de spitsuren kritieke situaties. De achter stand is naar zijn mening te wijten aan gemiste kansen. „Wij moeten nu gokken wat we over twee of drie jaren aan financiële mid delen krijgen", aldus prof. Bast woens dagmiddag tijdens een spreekbeurt in Den Haag voor het contactcentrum op voorlichtingsgcbied. Hij wist maar al te goed welke moeilijkeheden particulie ren en bedrijven ondervinden van deze achterstand. Er zijn al particuliere be drijven geweest, die de P.T.T. willen helpen bij de financiering van de tele fonie. „Maar in zoiets voorziet de wet niet", aldus prof. Bast, die echter wel dringend zit te springen om eenzelfde behandeling voor toekomstplannen als particuliere bechijven dit intern doen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De belangrijkste ge gadigden voor een plaats in het nieuwe radio- en televisiebestel hebben hun krachten gebundeld. De T.R.O.S. en V.A.T. (van de R.E.M.), de O.T.E.M., de stichting Open Bestel (Televizier) en de T.V.N^-T.E.R., hebben bljjkens een gezamenlijk uitge geven communiqué overeenstemming bereikt over „een coördinatie van hun activiteiten ten behoeve van een zelf standig Nederlands televisie- en radio programma". Deze overeenstemming houdt in dat de stichting Open Bestel, de T.R.O.S. en de T.V.N. gezamenlijk een concessie zullen aanvragen voor televisie- en radio-uitzendingen. De combinatie wil „tussen duidelijk onderscheiden onderdelen van de pro gramma's in een beperkt deel van de zendtijd ter beschikking stellen voor reclame-boodschappen door derden". Het communiqué zegt hierover: „De reclameboodschappen moeten als zoda nig ondubbelzinnig kenbaar zijn en af gesneden van do programma's. Op de samenstelling van de programma's zal komen". Hieruit blijkt dat de combina .i-'VcJ. 1:.... 100.850 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een trotse minister Bogaers (Volkshuisvesting en Bouw nijverheid) heeft gisteren meegedeeld dat er in 1964 volgens een voorlopig cüfer 100.850 woningen gereedgeko men zijn. Dit recordcijfer overtreft royaal de aanvankelijke taakstelling voor 1964 (meer dan 90.000 woningen) en de verwachting, uitgesproken in de jongste Troonrede, dat er 95.000 wonin gen gereed zouden komen. Volgens mi nister Bogaers is dit fraaie resultaat zeker mede te danken aan de bouw vakarbeiders, die lijj in een brief op 20 oktober aanspoorde er „een schepje bo venop te doen In het laatste kwartaal van 1964 kwamen 34.800 huizen gereed, een record. Het jaartotaal voor Noord- Brabant was rt300 en voor Zeeland 2100 huizen. ll/Tmister Bogaers meent dat ook de 1V1 doelstelling om in 1965 105.000 wo ningen gereed te krijgen, bepaald reëel is, gezien de uilkomsten over 1964. Die uitkomsten zijn er zijns inziens een bewijs van dat het Nederlandse volk van de woningnood af kan. De bouw nijverheid kan de gestelde opgave aan Er is nog verdere expansie mogelijk Het regeringsbeleid is daér bewust op gericht. Of er in 1965 105.000 woningen gereed zullen komen, hangt volgens minister Bogaers vooral af van het herstel van de diverse evenwichten in onze nationale economie. In dit verband toonde minister Bogaers zich enigszins ongerust over de huidige ontwikkelin gen op het sociale vlak. Hij zei een loyale uitvoering van het loonakkoord tussen regering en Stichting van de Ar beid voor 1965 van het grootste belang te achten voor een snelle opheffing van de woningnood. Minister Bogaers gaf voorts het vol gende overzicht van het uitgifte niveau in 1964. Er werd voor 49.608 wo ningwetwoningen machtiging tot gun ning verleend. Voor 26.265 woningei werd een premie toegezegd. Het aant; ongesubsidieerde woningen, waarvoo een rijksgoedkeuring werd verstrek bedroeg 28794. Onder dit laatstge noemde aantal bevonden zich 2544 zo genaamde vrijetijdswoningen. In totaa werden dus in 1964 104.667 woningei „goedgekeurd" De minister verklaarde voorts dat ei thans om en nabij 144.000 woningen ii uitvoering zijn. Hij achte dit aanta „meer dan in overeenstemming met dt huidige bouwcapaciteit". Er is volgen: de minister thans sprake van belang rijk evenwichtiger verhoudingen op d bouwmarkt dan enige tijd geleden no het geval was. Het woningtekort van 218.000 aan he begin van 1964 is volgens minister Bo saers eerder te ruim dan te krap ge raamd. De toeneming van de behoefte gesteld op 82.000 is naar zijn me ning bepaald niet onderschat. Van deze 82.000 dienen volgens de oorspronke lijke raming er 15.000 voor vervanging. Dit aantal moet echter achteraf gesteld worden op 13 500. Deze „winst" van loOO woningen en de meerproduktie van 6000 woningen over 1964. maken tezamen dat het woningtekort van eind 1964 gesteld moet worden op 192.500 in plaats van op de in oktober jl. nog ge raamde 200.000. Bogaers: trots op record Daarbij komt dat uit peilingen blijkt dat er om zeer uiteenlopende rede nen gemiddeld 35.000 a 40.000 woningen in Nederland tijdelijk leeg staan. Dit betekent dat het kwantitatieve woning tekort in feite zelfs niet op 192.000 maar op plusminus 160.000 woningen moet worden gesteld, aldus de minister. Deze „meevaller" van ongeveer 7500 woningen over 1964 kunnen we gebrui ken om er onverhoopte tegenvallers in de toekomst mee op te vangen, aldus minister Bogaers. Een en ander veran dert dan ook niets aan de prognose, dat in 1970 het kwantitatieve woning tekort zal zijn ingehaald. Hetgeen dan het einde van de woningnood zal bete kenen. Er is hierbij van uitgegagn dat de .gezinsverdunning", zoals die zich in de jaren 1956—1960 ontwikkelde, zich ook in de peiiode 19641970 onge wijzigd zou voortzetten. Deze veron derstelling is volgens de minister en kele maanden geleden nog juist bevon den. rerzake het in november jl. door de minister ontvouwde globale plan voor een nieuw huur- en subsidiebe leid. is thans een nadere concretise ring gereedgekomen. De plannen zijn vroor het uitbrengen van advies toege zonden aan de S.E.R., de raad voor de volkshuisvesting en de vaste commissie voor volkshuisvesting en bouwnijver heid uit de Tweede Kamer. (Zie ook commentaar pagina 3). aan de opdrachtgevers van reclame boodschappen en de exploitanten van de reclamezendtijd generlei invloed toe- tie geen stelsel van commerciële tele visie en radio wil invoeren, maar zich wenst te beperken tot het systeem van reclame in televisie en radio. De aard van de eigenlijke program ma's wordt door de combinatie om schreven als „ontspannende televisie- en radioprogramma's ter bevrediging van de gemeenschappelijke geestelijke, culturele en maatschappelijke behoef ten van het Nederlandse volk en tot versterking van het besef van nationale verbondenheid in een geest van weder zijdse eerbiediging en verdraagzaam heid". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Tien dagen gelede? waren er mij zeker 150 gevallen be kend, waarin verhuurders en dreigende advocaten als gevolg van het faillissc ment van Arch N.V. de onderhuurders tot ontruiming van een pand wilden dwingen. Door de grote publieke be langstelling, die deze affaire in het ge hele land heeft ondervonden, zijn de eisen van de verhuurders bijzonder ge matigd". „Er zijn nu al vele gevallen waarin ik met de advocaten en de verhuurders een regeling neb kunnen treffen. Daar door zal menige onderhuurder niet uit zijn pand worden gezet". Dat deelde woensdag curator mr. A. H. G. Blankenstein uit Den Haag mee „We hebben niet alleen olie op de gol ven kunnen gooien bij de verhuurders en de advocaten", zo vervolgde mr. Blankenstein, „we zijn er tevens in ge slaagd de gemoederen te kalmeren bij de onderhuurders, die het slachtoffer dreigen te worden van het faillisse ment. Wij doen alles voor deze arme zielen, die in enkele gevallen een be drag van enkele duizenden guldens moeten betalen of de dreiging van ont ruiming boven het hoofd hebben han gen". Mr. Blankenstein, die door gunstige reacties ten zeerste bemoedigd is. durft nog geen oordeel uit te spreken over de toekomstige afwikkeling van deze affaire, waarbij ongeveer duizend mid denstanders zijn betrokken. „Als alles goed afloopt betekent dit een wonder". De winkelpanden had Arch N.V. ge huurd van de eigenaars, nieuw inge richt en onderverhuurd. Arch ontving dus maandelijks de aflossing van het huurkoopcontract en de huur van het pand, die zij (tot voor enkele maan den) doorbetaalde aan de eigenaren. Met het niet meer bestaan van Arch is ook het hum contract opgezegd, zo dat er tussen de eigenaars en de onder huurders geen rechtsband beslaat. De contracten zijn thans door diverse ban ken overgenomen. Mr. Blankenstein tracht nu zowel de banken als de eige naars van de panden er zoveel moge lijk toe te bewegen de onderhuurders in de panden te laten. Hij probeert ook zoveel mogelijk de achterstallige huur. die de eigenaars niet van Arch hebben ontvangen, op tafel te laten brengen. Vandaag de tweede reportage »n onze reeks „Om de toekomst van onze kinderen" op pagina 9. ROTTERDAM De eerste in Ne- derland geboren orang oetan, Ernst, 13 jaar oud, en in feite de trots van de diergaarde Blijdorp, is woensdagmiddag gestorven aan een tropische huidziekte, die de mensapen in de diergaarde Blij dorp op het ogenblik teistert. Dit is de vijfde aap in Blijdorp die aan deze ziekte is ten onder gegaan, ondanks het feit dat alles wat deskun dig genoemd kan worden op het ge bied van apen. tropische ziekten en huidaandoeningen, te hulp is geroepen om aan deze ziekte paal en perk te stellen. De ramp, want zo mag men het echt wel noemen, die Blijdorp bij de inzet van 1965 heeft getroffen, is nog niet te overzien. Vier andere mensapen, Dientje, Barbara, Zita en Peek, zijn ook al door de ziekte aangetast, maar schijnen tot nog toe voldoende weer stand te hebben om de gevolgen te weerstaan. Niemand kan echter zeggen hoe dit verder zal verlopen. Het tragi sche in deze gang van zaken is dat de diergaarde Blijdorp er in geslaagd was mensapen in gevangenschap te fokken, iets dat tot nog toe altijd tot de zeld zaamheden behoorde. Blijdorp was de eerste dierentuin die een tweede ge neratie van in gevangenschap levende mensapen wist te fokken. Drie mooie fokresultaten zijn in tien dagen tijd verloren gegaan, waarmee een resul taat van jaren is vernietigd. Er zijn in Blijdorp nog acht mensapen die niet door de ziekte zijn aangetast Maar men is niet zeker dat deze dieren vrijuit gaan. Hun eetlust loopt duide lijk achteruit, wat echter ook het ge volg kan zijn van de medicijnen die de dieren nu profilactisch toegediend krijgen. De bron van alle kwaad schijnen twee miereneters te zijn geweest, die op 9 december hun kooi in het apenhuis hebben betrokken. Kort voor Kerstmis bleken deze dieren ziek te zijn. Na onderzoek op de veeartsenijschool in Utrecht werden zij afgemaakt. Het kwaad was echter al geschied. De apen, die overigens in volkomen gescheiden kooien in hetzelfde gebouw waren on dergebracht, bleken aangetast met noodlottig gevolg. AMSTERDAM In de Amsterdam se haven heerst op het ogenblik als ge volg van het uitblijven van een nieuwe c.a.o. voor het havenbedrijf, een groei ende onrust. Maandag hebben een aan tal havenarbeiders in de Houthaven een paar uur gestaakt: dinsdag werd het werk bij de Maatschappij Nederland ge durende enkele uren gedeeltelijk neer gelegd en gisteren van drie tot vijf uur werd gestaakt bij het Amsterdams Ha venbedrijf en bij de Kon. Hollandse Lloyd. Bij de Nederlandse bond van vervoerpersoneel, waarvan de bedrijfs groep havenarbeiders deel uitmaakt, ziet men, wanneer besprekingen van de N.B.V. met de scheepvaartverenigin gen Noord en Zuid donderdag geen re sultaat opleveren, voor maandag een algehele staking in de hoofdstedelijke haven in het vooruitzicht. Slechts met verwijzing naar deze be sprekingen heeft men de havenarbei ders tot nu toe van een grotere actie om hun argumenten kracht bij te zetten weten te weerhouden. (Advertenties) Mijn collega-erwten zeggen dat ik een verwaand schepsel ben. Dat is ook zo. Maar terecht. Of niet soms, als je waardig bent bevonden om een zeer dienende functie te vervullen? Ik mag in de California- soepDaar ben ik reuze trots op. Dat is voor een erwt de aller hoogste onderscheiding. ZONDAG 17 JANUARI 1965

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1