Het kan vriezen of dooien met minister Van Aartsen s wegenplannen Slecht jaar voor pluimveehouders Corruptie-schandaal Hongaarse heilstaat m Rond het Binnenhof MEMORIE VAN TOELICHTING: Aandacht genoeg voor noord- Nederland Rebellenleider licht pers in Minister van oorlog benam zich t leven PRODUKTIE IN RUSLAND VRIJER Utrechtse parkeerplaats met elektronisch brein fimt'zx £,::xzzi srsr-cr: Natuurzuivere Kleurcn-tv mogelijk via cenlralc antenne Kardinaal Fel tin laakt reactionair extremisme in Kerk Pantserwagen overweldigde schooljongen Speciale kliniek voor rheuma- lijders geopend Punt achter karwei Spijtoptanten nog dit jaar in Nederland Geen geijkte duimstokken in de handel SUPER-GASTHEER RICHTTE ORGIEëN AAN STANDHOUDER HOUDT STAND Ontslagen Turken weer naar huis gestuurd DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JANUARI 1965 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De aanleg; van de rijks wegen, zoals deze tot 1970 is gedacht, is nog slechts een schema. Het is namelijk best mogelijk, dat er een versnelling kan optreden, zodat bijvoorbeeld eventueel begonnen kan worden met de aanleg van wegen, die na 1970 gepland zijn. „Een dy namisch beleid eist immers, dat men zich steeds blijft aanpassen aan een nader ge bleken ontwikkeling van het verkeer als geheel zowel als op bepaalde wegen. Daarnaast kunnen ook tegenslagen hun invloed uitoefenen. Een en ander vindt zyn neerslag in de in de komende jaren in te dienen begrotingen van het rykswe- genfonds en de daarbij te voegen meer- jarenschema's", aldus deelt minister Van Aartsen van verkeer en waterstaat mee in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer op het rijks wegenfonds. Voor wat de detailplannen uit het sche ma van het in te stellen rijks wegenfonds betreft wijst de minister op het volgen de. Voor de verbetering van het in dustriële klimaat in Noord-Holland bo ven het Noordzeekanaal en gelet op de wenselijkheid van decentralisatie van tal van activiteiten is het van belang er in de eerste plaats zorg voor te dragen, dat dit gebied over goede en vlotte verbin dingswegen vanuit het westen van het land gaat beschikken. Dit geldt overigens ook voor de wegen naar Friesland, Gro ningen en Drente. Daarom zijn in het eerste programma opgenomen de vol tooiing van de Coentunnel met zijn ver bindingswegen voor een beter bereik van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en de verbinding Amsterdam-Lelystad over de dijken van de nieuwe polders naar Emmeloord, de voltooiing van rijks weg 28 door aanleg van het deel Hoeve laken-Harderwijk, ter vervanging van het daar overbelaste deel van de Zuiderzee straatweg. Het rijkswegenfonds biedt tevens mo gelijkheden voor de verlichting van de verkeersproblemen in de diverse steden. Daarbij denkt de minister aan belang rijke ring- en verdeelwegen zoals bij Am sterdam, Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch. Voor de specifieke problemen rond en in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is een studiecommissie uit de departemen ten van binnenlandse zaken, van finan ciën en van volkshuisvesting en bouwnij verheid in druk overleg gewikkeld. Ver der bestudeert een commissie onder voor zitterschap van prof. ir. Volmuller uit Delft de stedelijke verkeersproblemen mede in samenhang met de kansen voor het openbaar vervoer. De moeilijkheden die de gemeenten fi nancieel ondervinden bij het onderhoud en het verbeteren van de wegen hebben volgens minister Van Aartsen ook de aan dacht van de regering. Men zal echter het resultaat moeten afwachten van de wet Uitkeringen Wegen. Tn zijn memorie van antwoord wijst de minister er de Eerste Kamer nog eens op, dat het rijk in toenemende mate gelden beschikbaar heeft gesteld voor de aanleg van wegen en oeververbindingen. In 1960 bedroeg dit 110 miljoen gulden, maar het steeg in de loop de jaren van 150 mil joen in 1961 tot 176 miljoen geraamd over Minister Van Aartsen PARIJS Kardinaal Feltin, aartsbis schop van Parys, heeft uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen een reactionaire beweging onder de katholieken, welke herhaaldelijk scherpe vormen aan neemt. De kardinaal verklaarde letterlijk: „Wij gaan op het ogenblik in Frank rijk door een periode van politiek-reli- gieuze agitatie. Men heeft kritiek op het concilie, op de paus, op de bis schoppen. Men probeert ze tegenover elkaar uit te spelen en de priesters te gen hun bisschoppen en tegenover elk aar op te zetten. De agitatie uit zich in een reeks leu gens, laster, voorbarige uitspraken van mensen, die zichzelf het brevet van ware katholiek geven ofschoon zij dat beslist niet zijn. Mensen, die niet de kerk willen dienen, maar zich van de kerk willen bedienen. Deze pijnlijke agitatie uit zich ook in boeken, die uitzonderingsgevallen ge neraliseren alsmede in schotschriften en brochures, die tot zelfs aan de kerk deuren verkocht worden door christe nen. die zich de enige behoeders van de waarheid noemen. ROTTERDAM In Rotterdam is de Dr. Daniël den Hoed Kliniek, een nieuw gespecialiseerd ziekenhuis voor patiën ten met reuma- en gezwelszieken, ge deeltelijk in gebruik genomen. De kliniek biedt plaats aan 120 pa tiënten met gezwelsziekten en 150 met reumatische aandoeningen. Nu kan een begin gemaakt worden met de vroege opneming van reumapatiën ten, niet alleen uit Rotterdam maar uit geheel Zuid-Holland en delen van an dere provincies, want de reuma-afdeling is de op één na grootste van West-Euro pa. De kosten van bouw en inrichting van het gehele project bedragen rond 23 miljoen gulden. ANDERSON De 'politie te An dersonin South Carolina heeft een pantserwagen gebruikt om een 13-jarige jongen van het dak van een schoolgebouw te krijgen waar hij met een geweer en 200 kogelsi zat, schietend op auto's op een éiïükke weg op 50 meter af stand. Niemand is gewond geraakt maar wel heeft Walter Harmon Brooks een achttal auto's geraakt. Walter schoot ook verscheidene keren op de pantserwagen, toen die hem naderde via de oprijlaan. Terwijl de pantserwagen oprukte, ging een ladderwagen van de brandweer af op de achterkant van het lage schoolgebouw. Van uit de pantserwagen werd de jon gen met traangas bestookt. Dit gas werd hem te machtig. Hij stond op en stak zjn handen in de lucht. Walter droeg slechts een broek en een overhemdhoewel het vroor. Hij is naar de districtsge vangenis overgebracht. Zijn moe der vertelde, dat hij steeds hoge cijfers had gehad op school, maar dat hij jl. maandag voor een exa men was gezakt. Waarschijnlijk iz hij daardoor van de kook geraakt. De politie heeft nog niets anders uit de jongen kunnen krijgen dan dat „de mensen in die auto's hem hebben moesten". (Advertentie) 1964. De verkeersontwikkeling verloopt in alle landen echter veel sneller dan men verwacht had en ook in Nederland is dat het geval. Hoewel de wegenbouw in het akkoord van Wassenaar geen prioriteit gekregen heeft, besliste de regering toch, dat ver snelde voorzieningen getroffen moesten worden. Minister Van Aartsen blijft nog steeds voorstanderv an het weggeld, Omdat, zo als hij dat schrijft, alleen de automobilis ten, die de rijkswegen berijden hiervoor dan zouden moeten betalen. Maar het systeem heffingen volgens het amende- ment-Joekes heeft ook zijn voordelen. Zoals de grotere differentiatie van de heffing, het vervallen van het onder scheid in wegen en de eenvoudiger admi nistratie voor het doen van heffingen. De voordelen van de tijdwinst door de versnelde aanleg van wegen weegt vol gens de minister op tegen het betalen van heffingen. In ieder geval blyft ook in de toekomst het rijk voor 70 procent bij dragen in de aanleg van rijkswegen. De Eerste Kamer behandelt het wets ontwerp op 19 januari. DEN HAAG Na negen jaar kunnen vijftien ambtenaren van het ministerie van justitie binnen enkele maanden een zucht van veriichting slaken. Dan zal het bij zonder omvangrijke en tijdrovende onder zoekingswerk voor repatriëring van spijt optanten en maatschappelijke Nederlan ders uit Indonesië klaar zijn. Aan het eind van dit jaar zullen plm. 16.000 gegadigden op Nederlandse bodem zijn aangekomen, ongerekend repatrianten uit Nieuw-Gui- nea. De K.L.M. vervoert maandelijks 700 hunner uit Bangkok naar Schiphol. Eind van deze week gaat de heer A. J. van Aartsen, hoofd onderafdeling Indo nesische zaken van de afdeling vreemde lingenzaken en grensbewaking, naar Dja karta. Hij zal daar samen met twee so ciale adviseurs nog enkele honderden ge vallen ondérzoeken. De thans nog reste rende zestienhonderd dossiers kunnen be gin maart zijn afgewerkt. De uit acht personen bestaande advies- commissie-van Vollenhoven zal sedert 1960 tegen het einde van de rit zo'n goede zesduizend dossiers hebben doorworsteld en beoordeeld. Dit waren allemaal geval len, die bij ambtelijke beoordeling niet voetstoots konden worden toegelaten. In de loop der jaren zijn tot het begin van 1964 ongeveer 6000 gegadigden met eventuele gezinnen voor repatriëring af gewezen. Verleden jaar begon, op basis van het ruimhartige beleid, dat minister Schol ten aan de Tweede Kamer toezegde, een „open periode" van drie maanden, Onge veer 4600 spijtoptanten en maatschappelij ke Nederlanders maakten voor plm. 16.000 personen van deze gelegenheid gebruik om repatriëring te vragen. Van dit aan tal bleek in 1600 gevallen van herhaalde aanvraag sprake. Al deze gevallen zijn opnieuw bekeken. Van de drieduizend thans afgehandelde dossiers zijn 1300 aan vragen betreffende plm. 5000 personen in gewilligd en 1700 afgewezen. De dienst schat dat het aantal afwijzingen en in willigingen van de resterende verzoeken in verhouding ongeveer hetzelfde zal zijn. Een voorzichtige conclusie, zo meent mr. A. J. Fonteyn, hoofd van de afdeling vreemdelingenzaken en grensbewaking, is uit de herhalingscijfers voorlopig wel te trekken, namelijk, dat het toelatings beleid voorheen in hoofdzaken juist was. (Van onze correspondent) BREDA Op een studiedag van Bra bantse en Zeeuwse pluimveehouders van de N.C.B., woensdag in hotel Cosmopolite te Breda gehouden heeft voorzitter A. Matthijssen uit Sprundel, er in zijn ope ningswoord op gewezen, dat het afgelo pen jaar bijzonder heeft teleurgesteld. „Ook het aantal verzamelaars is weer sterk ingekrompen", aldus de voorzitter, die de hoop uitsprak, dat in 1965 de eier- prijs meer bevredigend zal mogen zijn. De heer Matthijssen zei voorts te consta teren, dat de drang naar grotere eenhe den zich nog steeds voortzet. Het programma vermeldde drie inlei dingen. namelijk door de rijkspluimvee- consulent voor Noord-Brabant, ir. E. Ke telaars, de directeur van de C.R.E. të Roermond ir. A. Peters en door de secre taris van de pluimveehoudersbond van de N.C.B. te Tilburg, de heer P. Naalden. Zij spraken respectievelijk over het on derwerp ..Moderne bedrijfsvoering in de legkippenhouderij". ..Rentabiliteit in de pluimveehouderij" en „Rentabiliteit in de slachtkuikenhouderij". De heer Ketelaars wees erop, dat door het veranderen van de bedrijfsgrootte zich nieuwe problemen hebben opgewor pen, namelijk een aanpassing wat betreft de eenheden en het is zaak deze zo snel mogelijk te doen realiseren. In de toe komst zullen koppels van 1000 tot 1500 stuks moeten worden aangehouden. Men moet nu eenmaal met grotere een heden gaan werken, want pas dan kan men concurreren. Door grotere eenheden gaat de arbeidsproduktie per man om hoog, gaan de afzetkosten aanzienlijk naar beneden, wordt de zakelijke instel ling van de pluimveehouders sterk ver groot, waardoor rationeler werk wordt geleverd en er meer kans is op experi menten en ten slotte wordt de produktie constanter, gespreid over het gehele jaar. „Over enkele weken verwacht ik gun stigere eierprijzen", zei de heer Peters in antwoord op de verwachtingen van de voorzitter. Met betrekking tot de op bouw van de pluimveestapel wees ook de heer Peters op de noodzakelijkheid van het vormen van grotere eenheden Hij pleitte voor nog meer vakkennis voor verbetering van de structuele opbouw en voor een lager voederverbruik. Over enkele jaren zal men vergeleken met het buitenland ongetwijfeld tot gelijke moge lijkheden komen, zo meende de heer Pe ters. Maar dan zal met veel vakmanschap een economisch bedrijf moeten zijn op gebouwd. Voor goede pluimveehouders blijven er in de toekomst nog wel mo gelijkheden. De heer Naalden ging de ontwikkeling na in de laatste acht jaar van de slacht kuikenhouderij, die zich in Brabant ster ker heeft uitgebreid dan in Nederland in zijn algemeenheid. Zij is beter aange past dan de legkippenhouderij, dank zij veelzijdige samenwerking. Nadat de heer Naalden had gewezen op de zware investeringen (zes gulden per op te zette kuiken), besteedde hij aan dacht aan de verschillende kostenfacto ren, waaruit de vergadering kon opma ken, dat het houden van slachtkuikens moeilijker is dan men wel denkt. Ten slotte sprak hij nog over de sanering in de kuikenslachterijen. Er werd nog een geslaagd forum gehou den, dat behalve de inleiders ook bestond uit ir. J. Jansen, veevoederdeskundige van de C.H.V. te Veghel en drs. P. Voe ten van de Gezondheidsdienst voor dei- ren te Boxtel In het Vomar Khayyam hotel in Zamalek in de Verenigde Arabi sche Republiek heeft de Kongo lese rebellenleiderGaston Soma liot (voorgrond) een persconfe rentie gegeven. Naast hem zitten twee andere opstandelingenleiders wier namen niet bekend zijn. Naar verluidt zou Soumaliot aansturen op een bestand tussen hem en de regering-Tsjombe. ENSCHEDE De Oldenzaalse glas- en verfhandelaar J. H. B. van H. ontslagen van rechtsvervolging. De man moest op 2 december j.l. voor het kan tongerecht te Enschede verschijnen, om dat men in zijn verfhandel een aantal ongeijkte duimstokken in beslag had ge nomen. ,,Het gebruiken van ongeijkte duimstokken, druist in tegen het ijkwe- zen", zei de politie. „In Nederland be staan helemaal geen geijkte duimstok ken, dus kan ik er ook niet mee wer ken", zei de verdachte. Naar aanleiding van deze twee uiteenlopende meningen is een onderzoek bij het ijkwezen inge steld. Uit dit onderzoek bleek, dat in Nederland momenteel geen geijkte duimstokken gemaakt worden. H. kreeg zijn in beslaggenomen ongeijkte duim stokken terug. frisse King Pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking. (Van onze correspondent) BOEDAPEST Toen in 1963 in Engeland het zgn. Profnnio-schan daal uitbrak, dat tot het aftreden van de toenmalige Britse minister van Oorlog leidde, regende het in de pers van de Oostblok-staten aanklachten tegen het „verrotte, kapitalistische westen". Maar nu heeft ook het Oostblok zijn Profu- mo-schandaal, dat alleen maar veel later kon worden ontdekt, dan indertijd in west-Europa, doordat de democratie van de vrije wereld veel eerder in het openhaar kritiek op bepaalde toe standen kan leveren, dan in totali taire staten mogelijk is. Slechts weinig details over de omvang van dit schandaal dringen naar buiten door. Het is echter zeker dat een reeks van hoge Hongaarse functionarissen bij Partijleider Brez- njev en premier Ko- sygin van de Sovjet- Unie mogen dan op het terrein van de buitenlandse politiek nog geen duidelijke lijn hebben getrok ken, wat betreft de binnenlandse economie blijken zij vooruitstreve .der dan ooit een Rus sische communist is geweest. Voor het eerst in Rusland wordt ten gun- deur ingetrapt. Maar binnen de Sov- jet-Russische ideologie is het denk beeld van produktie volgens wens van de koper revolutionair. Premier Kroestjev was begonnen met enkele experimenten. Twee textielfabrieken, één in Moskou en één in Gorki, kre gen toestemming produkten te ma ken volgens bestelling van de waren huizen. en de warenhuizen bestelden datgene wat de klanten wilden. In het begin liep dit systeem goed. De warenhuizen bleven niet, zoals voor naar uitkijkt. Eindelijk zijn de Rus sen er ook achter gekomen dat de economie niet gemaakt kan worden door rijkelijk van loodzware partij leuzen voorziene ambtenaren achter ver van de praktijk staande bureaus. Voor het eerst verliest de partij zeg gingskracht. Die weg zijn Kósygin en Breznjev welbewust ingeslagen. Eén derde van alle textielfabrieken mag volgens de Liberman-idee gaan werken. Deze omwenteling in de communistische ideologie betekent de De nieuwe Russische machthebbers hebben het waagstuk ondernomen Niet dat de gedeeltelijke scheiding van politiek en economie economisch gezien niet zou kloppen. Er is een ander gevaar. De mogelijkheid be staat dat „de winkeliers-nieuwe stijl" hun vrijheid niet zullen kunnen verwerken. Tegenstanders van Kosy- gin kunnen dit aangrijpen om het systeem te veroordelen. Dat zullen de mannen aan de rode top wel hebben ingecalculeerd. Zij moeten er wel erg ste van de consumptie-artikelen een scheiding gemaakt tussen economie en politiek. De produktie kan worden afgestemd op de vraag. Enkele hon derden fabrieken gaan goederen le veren in hoeveelheden en kwalitei ten. die de consument verlangt. Deze economische hervorming is bedacht door prof. Liberman, hoogleraar in de economie aan de universiteit van Karkov. Volgens westelijke begrip pen heeft prof. Liberman niets anders gedaan dan een wijd openstaande heen zitten met onverkoopbare voor raden. Doch het nieuwe systeem kon niet goed blijven lopen omdat de fa brieken bleven produceren wat de communistische plannenmakers had den bevolen, en niet wat de koper graag had. Dit mankement in het nieuwe economische raderwerk is nu voor een deel verholpen. Ook de fa brieken leggen die garens in de ma chines die de Russische huisvrouw wil. En uit die stoffen worden nu modelen geknipt waar mamoeschka erkenning van een zekere waarde van het kapitalistisch stelsel. Immers de bestellingen komen niet meer van de ambtenaren van Moskou maar van de winkeliers. Daarbij krijgen zo wel de verkopers als de fabrikanten zelfstandigheid, die zij waarschijnlijk nooit voor mogelijk hebben gehouden, den geboekt die niet tevoren bekend zijn. Er zullen winsten worden ge- Er zullen nu omzetten moeten wor- maakt, of verliezen, die het element van verrassing in zich zullen dragen. veel vertrouwen in hebben. Het Wes ten heeft hun al tientallen jaren lang geleerd dat ze, in economisch op zicht, niets te vrezen hebben. Ook de consumenten zullen tevreden zijn. De grote vraag is, wat de van de econo mie losgemaakte politici zullen doen. De anti-Kroestjev-groep bestaat niet louter uit vrienden van het leiders duo. Wellicht zal nog in deze gene ratie worden beleefd dat in Rusland op bepaalde gebieden de economie de richting van de politiek aangeeft. Kapitalistischer kan het niet. dit schandaal is betrokken, waaronder de Hongaarse minister van oorlog, Czi- nege, die zelfmoord gepleegd heeft. Centraal punt van dit schandaal was een luxueuze villa in Boedapest, waar uitgebreide orgieën plaatsgevonden heb ben. Chef van deze „onderneming" was sen zekere Lajos Onody, die de positie bekleedde can chef van de Hongaarse staats-restauratie-bedrijven. Een dusdanige almachtige „boss" heeft vele mogelijkheden ter beschikking. Mogelijkheden, die hij ook zonder meer exploiteerde. Zo had Onody allereerst zijn eigen woning vorstelijk ingericht en verder een prachtvilla betrokken in een voorstad van Boedapest, God. Ook deze villa was zo weelderig ingericht dat Ono dy en zijn vrienden bijna in luxe ver dronken. Uit de onder zyn beheer zijnde le vensmiddelendepots betrok Onody bij tonnen de duurste delicatessen, die hij nimmer betaalde. Ook had hy uit de staatswijnkelders bij hectoliters de beste wijnen laten komen. Deze deli catessen, Tokayerwijnen, zijn by de orgieën in de villa gebruikt. Als het de bezoekers van de pracht villa te tam werd verplaatsten zij zich naar bet nachtleven van Boedapest, dat tot op de dag van heden zeer attractief is. Natuurlijk gebeurde dit alles op staatskosten. Onody heeft ook ieuzensom men aan fooien uitgegeven. Zoals uit het onderzoek is gebleken, kreeg één van zijn ondergeschikte beambten ruim 10.000 gulden aan zwijggeld. Bij herhaling werden aanklachten inge diend tegen de gebeurtenissen in de vil la maar die werden op onverklaarbare wijze bij de politie voortdurend onder tafel gewerkt. Waarschijnlijk beschikte de Hongaarse Profumo-kliek over zeer goede verbindingen bij de verschillende staatsinstellingen en slaagde.n zij erin, de aanklachten door omkoperij met deli catessen, alcoholica enz. weg te werken. Het was zelfs mogelijk dat één van de vrienden van Onody met zijn vrouw Hon garije op de Olympiade in Tokio verte genwoordigde. Hij kreeg daarvoor als dank een Opel - Rekord van Onody. Kort voor Kerstmis werd het schandaal zo erg en drong er zoveel door naar de Hongaarse openbaarheid, dat het niet meer mogelijk was de politie nog buiten de zaak te houden. Kort daarop voltrok zich het noodlot voor Lajos Onody en zijn vrienden. De speciale politie van partijchef Kadar verscheen in de Boeda- pester villa en bracht de kameraad directeur vanuit zijn vorstelijke pracht in de weinig luxueuze gevangenis van de hoofdstad, waar hij nu in communis tische soberheid over zijn zonden na denkt. Schandalen van deze soort zullen er in de wereld altijd wel voorkomen en ze hebben altijd bestaan. Maar de ver gelijking tussen het Britse en het Hon gaarse Profumo-schandaal bestaat daar in, dat het in een democratie veel moei lijker is zulke schandalen te verheime lijken als in totalitaire regimes waar men met omkoperij en bedreigingen lan ge tijd de openbare kritiek kan verhin deren. VALKENBURG De souvenirbeurs, die dit jaar te Valkenburg voor de tiende maal wordt gehouden, telt zeg gen en schrijve één stand-houder. De beurs wordt gehandicapt door een boy cot van de bond van souvenirfabrikan ten. Deze bond erkent enkel de jaarlijk se souvenirbeurs te Utrecht. De eenzame standhouder die ondanks alles ook deze week te Valkenburg stand houdt, stelt enkele voorwerpen ten toon die strikt genomen niet onder het ver bod vallen. Vele artikelen zou men ech ter in een handomdraai, door opplakken van een plaatsnaam in een souvenir kun nen veranderen. DEN HAAG Vijfenvijftig Turkse ar beiders die werkzaam waren bij de in Zaandam gevestigde maatschappij voor industriële woningbouw Indeco-Coignet zijn vannacht weer naar hun land terug-' gekeerd. Nadat zij ontslag hadden gekre gen bij het Zaanse bedrijf, waren het „vreemdelingen zonder middelen van be staan" geworden, zodat zij moesten wor den uitgeleid. De vijfenvijftig man die naar huis gin- gen_ maakten deel uit van een groep van 72 in Zandvoort ondergebrachte Turken die voor Indeco-Coignet waren gecontrac teerd. Zij kregen ontslag, nadat zij wei gerden verder te werken op de bestaande v oorwaarden van het arbeidscontract. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Terwijl de nieuwe socialistische regering in Engeland druk bezig is met de nationalisatie van de staalbedrijven, past de Ne derlandse regering een omgekeerde maatregel toe: denationalisatie van het aandelenpakket Breedband. De vorm, waarin dit staatsbezit, groot tachtig miljoen gulden, voor een be drag van ruim f 435 miljoen wordt afgestoten, noopt echter wel tot het plaatsen van een aantal vraagte kens. Het afstoten zelf is een zaak van beleid, van de visie, die de re gering heeft op de positie van de overheid in het geheel van de Ne derlandse samenleving. Dat bijvoor beeld dr. Vondeling en de PvdA daarover andere opvattingen huldi gen dan de KVP is reeds vaker ge bleken. Ook tijdens de verkiezings campagne van 1963 hebben verschil lende KVP-politici aan de reeds her haaldelijk in het parlement geuitte wenst tot afstoting van staatsbezit, nog meer nadruk gegeven. Men dient echter te bedenken (en dat is het eerste vraagteken, dat wij plaat sen), dat de KVP afstoting van staatsbezit nimmer heeft gezien als een operatie, die wenselijk is voor goede verhoudingen binnen enkele ondernemingen. De KVP-visie op de ze zaak gaat veel verder: zij heeft die afstoting dienstbaar willen ma ken aan een nationale bezitvor- mingspolitiek. Met geen woord ech ter reppen de ministers Witteveen ifinanciën) en Andriessen (econo mische zakenin hun brief over het afstoten van Breedband of over de bezitsvormingsaspecten die aan deze zaak gekoppeld hadden kunnen wor den. Letterlijk op het allerlaatste nippertje probeert het kabinet die ernstige omissie nog wat recht te breien door een kort, tweede briefje, tien dagen later gedateerd en mede- ondertekend door minister Veld kamp. Daarin zegt de regering, dat de „vraag van het dienstbaar ma ken van de afstoting aan de bezits vorming terzijde is gelaten, doch dat hierop nader zal worden teruggeko men in de memorie van antwoord op de algemene premiespaarwet". Het is op de tweede plaats zeer op vallend, dat de regering geen enkel principieel argument voor de afsto ting van staatsbezit in het algemeen aanroert. Zij zegt slechts, dat „de ministers tot verkoop hebben beslo ten, omdat handhaving van deze staatsparticipatie steeds grotere be zwaren ontmoette zowel voor de vrije ontwikkeling van het bedrijf als voor de bewaking van het staatsbe lang". Dat is natuurlijk heel mooi gezegd, maar het getuigt niet van een visie op de maatschappij, die de heren Witteveen en Andriessen zou den aanhangen. Het bewijst, dat deze bewindslieden de zeer belang rijke operatie slechts zuiver tech nisch hebben beoordeeld. Daaraan doet het latere briefje niets meer af. Een derde onbesproken punt houdt verband met de besteding vïtn de opbrengst. Ook daarover is geen woord gezegd, noch in, noch buiten bezitsvormingsverband. Het lijkt lo gisch dat de volksvertegenwoordi ging vooral op dit punt nadere infor maties zal eisen. Nu deze zaak zo incidenteel en ft- nancieel-economisch wordt bena derd, kan het niet uitblijven, dat de Kamer met vele vragen zal komen over het overige staatsbezit en de plannen, die de regering daarvoor heeft. Het is immers ondenkbaar, dat men voor afstoting is, uitslui tend en alleen omdat een bepaald bedrijfsbelang dit afstoten zou eisen. Daar is meer voor nodig, nl. ook de politieke bereidheid om de staat niet onnodig als ondernemer te laten op treden. Als die bereidheid er is, moet zij ook consequent worden doorge voerd ten aanzien van alle staatsbe zit. dat in het algemeen belang re delijkerwijze afgestoten kan worden. Is het begrijpelijk, dat met name de fractieleider van de PvdA, dr. ir. A. Vondeling hard tege.. dit rege ringsbesluit heeft willen aan schop pen, het is even duidelijk, dat voor de partijen, die niet tegen denatio nalisatie zijn, er geen enkele reden is om in paniek te raken. Wel is er alle reden om de regering om ophelde ring te vragen over principiële ach tergronden en verdere plannen. Dat zal in de volle openbaarheid moeten geschieden. Overijling daarbij is be slist onnodig. Geef de regering de kans de gemaakte fouten alsnog te herstellen. Dan wordt het komende debat vruchtbaar. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het centrale antenne systeem is volgens de directeur-gene raal van de P.T..T, prof. dr. G. Bast, ze ker geschikt voor kleuren-t.v. Hoogstens zijn er nog enkele kleinere technische aanvullingen nodig. Wat de toekomst van het centrale an tennesysteem is, kon prof. Bast niet voor spellen. Het is een politieke omroepkwes- tie. waarover de Staten-Generaal moet beslissen, aldus de directeur-generaal van °e. F-J.T. Hij is er wel van overtuigd aat de normale omroepmogelijkheden door het systeem nog beter gerealiseerd kunnen worden. Prof Bast gelooft niet dat er instellin gen of particulieren te vinden zijn die subsidie Willen beschikbaar stellen voor net behoud van de draadomroep. beperken. (vorig jaar waren dat er 40) te kunnen Uit- en inrit van het Vredenburg zullen door ■tfnriienbn Het elektronische apparaatJhèi'Ve'rlte",^ N^i=^ """N" scheiden. het Vredenburg oprijden of ve l zlA registreert alle auto's, die neonletters het woord „vol" staat. De gewaarschuwde automobilisten S da^ dat het geen zin heef. om de parkeerplaats op te rijden, het aantal boekende" weebeen' plaatsj'e"rfikomt1™^ h°Pfij„k oolc het aantal aanrijdingen. Zodra er weer een plaatsje vnjkomt, verdwijnt het waarschuwingsbord Het elektronisch brem reageert alleen op auto's en telt bromfietsen, scootefs en fieïsen ;T*lr°n,SCh app^atuur kolt f «(Jo"* ™a.nden.zal dui"e"' ™°rdt zaterdag gestart. De elektrische apparatuur kost 4500,—. Het brein wordt echter pas gekocht als het tiiden» rf» proefperiode duideltjk zijn nut heeft bewezen. U d

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 15