bekentenis 20 korting house of enqiancl alles se kan met ceïalbiiir Baron Bluff en de Bluff-Blues Vanavond film „Het huis n Operageselschap Forum met Der fliegende Hollander FOUTJE Opa's krant Zwolse vierling in t. v.-programma Twee premières bij Nederlands Danstheater Mensen van morgen met nieuwe Loekie Kortegolf luisteraars WERELDOMROEP POPULAIRSTE STATION Herhaling op 2e net HUIS OP WIELEN Stadsschouwburg Tilburg Spaarbankboekje voor eerste baby in t.v.-stadje Blijkerk In 7 dagen zullen uw tanden witter zijn dan ooit tevoren Teelak is geen tandpasta maar een "schoonheidsmiddel" j voor tanden Pennekluiver DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JANUARI 1965 ,,Het huis" is de titel van een Ne derlandse Jilm, die gemaakt is door Jan Vrijman en Louis van Gasteren. Zij wordt vrijdagavond (VARA) vertoond, om 22.15 uur via Nederland I Ergens wordt een huis gesloopt. De wanden, die in al die jaren zoveel lief en leed veilig hebben beioaard vallen weg; de kamers en ruimten komen open voor de nieuwsgierige voorbijganger. Wat in die kelder, die kamer, de zolder is beleefd, krijgt in de film op nieuw gestalte. Uit de puinhoop verrijst een mensenleven..... Hierboven: Shireen Strooker, als de dienstbode van het huis. HILVERSUM De VARA brengt in haar televisieprogramma vau woens dag 27 januari via Nederland I een uit zending, gewijd aan de Zwolse vierling, Dorothee, Riny, Han en Elly Kiffers werden op 8 februari 1943 geboren. Bin nenkort vieren ze dus hun tweeëntwin tigste verjaardag. Regisseur Gabri de Wagt heeft dit viertal jonge mensen vele malen ont moet. Zijn belangstelling richtte zich vooral op de vraag hoe zij het samen opgroeien beleefden en hoe zij in deze zeldzame situatie op elkaar en de bui tenwereld hebben gereageerd. In een aantal afzonderlijk gevoerde en gefilm de gesprekjes hebben zij openhartig ge praat over zichzelf en elkaar. Mede op basis daarvan wordt in de uitzending zonder commentaar een pog; gedaan de drie zusjes en broer Kiff met elkaar te vergelijken. Ook worden er gesprekken gevoerd met de ouders van de vierling. Aan dit programma van Gabri de Wagt zal bovendien medewerking worden ver leend door de op een proefschrift over tweelingen gepromoveerde vrouwenarts dr. J. van Bilderbeek. DEN HAAG Het Nederlands Dans theater zal op 18 en 20 januari met en kele belamgrijke premières uitkomen. De eerste première zal plaatsvinden in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Het is een nieuw ballet van de choreograaf Benjamin Harkarvy. Op mu ziek van Igor Stravinsky (Pulchinella- suite) maakte hij dit ballet, dat de naam draagt: I gelosi. I gelosi kunnen als de beroemdste Ita liaanse commedia dell' arte-spelers uit de 16e eeuw worden beschouwd. Benja min Harkarvy heeft getracht iets van de geest en humor van I gelosi te doen herleven. In een aantal scènes geeft hij een impressie van het mimische en acro batische raffinement, zo kenmerkend voor dit genre. Decor en costuums werden ontworpen door Herman Gordijn. Van dezelfde cho reograaf zal op deze avond het ballet Recital voor cello en acht dansers wor den gedanst. De muziek is van John. Seb. Bach, de decors van Daniel Kar man. Hans van Manen is de choreograaf van de andere twee balletten die ten uitvoer worden gebracht. Op muziek van Bela Bartök ontwerp hij vond het Holland Festival 1964 het ballet Opus Twaalf. Decor en kostuums zijn van Co Weste- rik en Jan van der Wal. AMSTERDAM Het staat nu vast dat de film „Mensen van morgen" weer in roulatie gebracht zal worden. Onder handelingen van Kees Brusse met de ouders van Loekie over hermontering van de film zyn op niets uitgelopen, maar in de Cinetone-studlo is een be gin gemaakt met proefopnamen van Ni co, een jongeman, die men Loekie wil laten vervangen. (Advertentie) HILVERSUM De „international Shortwave club" gevestigd te Londen, heeft radio Nederland Wereldomroep uit geroepen tot het populairste kortegolf- station ter wereld na een enquête, die deze club de afgelopen maanden onder kortegolfluisteraars heeft gehouden. Het resultaat was, dat de wereldom roep met 1131 stemmen de eerste plaats veroverde, gevolgd door Radio Australië, met 1121 stemmen en de BBC met 914 stemmen. De vierde, vijfde en zesde plaats wor den ingenomen door respectievelijk de Zwitserse, de Canadese kortegolfstations en de Voice of America. De enquête, die men „popularity vote" noemt, wordt eens in de drie jaar gehou den. Het aantal stemmen dat op Radio Nederland Wereldomroep werd uitge bracht steeg in de loop der jaren met elke enquête. In 1950 en in 1953 eindigde de wereldomroep met respectievelijk 388 en 417 stemmen op de zesde plaats, in 1956 met 663 stemmen op de vijfde plaats en in 1952 en in 1962 met respectievelijk 890 en 968 stemmen op de derde plaats. Radio Australië, die in 1959 en 1962 aan de top van de ranglijst stond en nu door de Wereldomroep naar de tweede plaats is verdrongen, stuurde een telegram met hartelijke gelukwensen. Voor het avondprogramma van heden via Nederland II heeft de KRO-TV een documentaire gekozen, getiteld Huis op wielen, die regisseuse Tineke Roeffen aanvankelijk maakte voor het program ma „3-4 in de middag" van 11 juni j.l., maar die door de waardevolle inhoud bijzonder geschikt bleek nogmaals te worden uitgezonden in het avondpro gramma. Huis op wielen geeft een indruk van het leven der woonwagenbewoners zoals dat zich op verschillende kampen in Nederland afspeelt. Dit blijkt namelijk van kamp tot kamp te verschillen; de ze documentaire mag daarom niet repre sentatief zijn voor het woonwagenleven als zodanig. Nergens treedt zo duidelijk het eigene van een gemeenschap aan de dag als juist bij deze mensen. Ver huizing van bepaalde families kan het beeld van een gemeenschap totaal wij zigen. Steeds meer neigt men er toe dit soort groeperingen te stimuleren op re gionale terreinen, waarbij de bewoners kunnen profiteren van allerlei voorzie ningen die de moderne samenleving kent. waarbij de factor onderwijs wel de belangrijkste rol speelt. Dit programma is gemaakt met me dewerking van de heer P. H. J. M. Jans sen, directeur van het „Landelijk Katho liek Woonwagenwerk" te 's-Hertogen- bosch. Advertentie) Onze vakkundige inkopers die jaar op jaar voor magnifieke collecties demi's zorgen, staan nu wat bedremmeld naar de thermometer te kijken. Het wordt maar niet koud I Daar hangen ze nu, onverkocht! U kunt daarvan profiteren! Wij bieden alie demi's nu aan met Kom, laat U verleiden - de winter is nog lang niet om, en er komen nog vele winters na189.50 is nu 151.60,149.50 is nu 119.60 Profiteer I 5? ENSCHEDE Men kan niet direct zeggen dat men in het oosten van ons land bepaald verwend is met de opera's van Wagner. Onbegrypelyk is dat niet, want niet alleen stellen deze opera's vaak de hoogste eisen aan de uitvoeren den (zeker ook vocaal), maar een vol waardige enscènering is ook dermate kostbaar, dat men zich wel eens even bedenkt alvorens een Wagner op het pro gramma te plaatsen. Het operagezelschap Forum heeft het nu toch aangedurfd en koos daarvoor een van de minst lange (Advertentie) (Van onze radio- en t.v.- correspondent) HILVERSUM Herbert Joeks, de gemeentesecretaris van Blijkerk, die huist in het Stadhuis op stelten van het t.v.-stadje, dat zo merkwaardig veel overeenkomst vertoont met Ou dewater, zal op zaterdag 16 januari aan de heer Overbeek in de Noorder kerkstraat een spaarbankboekje over handigen, dat bestemd is voor de stamhouder, waarmee de heer Over beek onlangs werd verblijd. Het initiatief hiertoe werd door de afdeling drama van de K.R.O. geno men omdat de heer Overbeek op het geboortekaartje van zijn eerste zoon vermeldde dat hij in Blijkerk was geboren, i.p.v. in Oudewater. De „gemeentesecretaris" Herbert Joeks wordt vergezeld door mr. Hans Keuls (auteur), Frans 't Hoen (re gisseur) en Thorwald Dudoc van Heel (producer). Tanden verkleurd door tandsteen en nicotine Na 3 dagen poetsen met Teelak m Na 7 dagen poetsen ine tf'eelak. z Teelak is een nieuwe medicinale tandgelei: verwijdert dat gele, gevaarlijke tandsteen - en die bruine tabaksvlekken. Tot nu toe waren uw tanden nooit zo wit als ze kunnen zijn. Want met Teelak worden ze pas echt wit! Als u elke dag op uw mooist wilt zijn, schakel dan over op deze nieuwe verantwoorde anti- tandsteen-mondverzorging. Zie het verschil na één tube Z opera's van Richard Wagner, „Der flie gende Hollander", die zondag 17 janu ari in de Tilburgse Stadsschouwburg wordt gebracht. De ontwikkelingsgang van Wagner als dramatisch componist kent drie perioden. De eerste omvat de jeugdwerken tot en met de opera „Rienzi". De tweede peri ode loopt van „Der fliegende Hollander" tot de „Lohengrin" en is eigenlijk een voltooiing van de romantische opera in de stijl van Weber en Marschner. Welis waar was de „Hollander" nog een num mer-opera, maar de muzikale eenheid van deze „dramatische ballade" (met als kern punt de ballade van Senta) was toch nieuw. Hier treedt al het dramatisch mo tief van de „Erlösung" naar voren, dat tot de „Parsifal" veelvuldig verwerkt wordt en karakteristiek is voor Wagner. In dit „Erlösungs"-motief wordt het christelijke geloof als het ware verwe reldlijkt door de these: medelijden en liefde tot zelfopoffering toe brengen ver- .cssing van schuld. De derde periode loopt van „Das Rhein- gold" tot „Parsifal" en daarin manifes teert zich het duidelijkst de idee van het „Gesamtkunstwerk", waarin zich dus al le kunsten tot de creatie van het drama moeten verenigen. Dit samengaan be treft hoofdzakelijk de dichtkunst en de muziek. „Der fliegende Hollander" behoort dus tot de tweede periode met de aansluiting aan de romantici Weber en Marschner. Maar toch was Wagner ook hier reeds volop Wagner met zijn „unendliohe Me lodie" en zijn „Leitmotiv". Bovendien voelt men al de hoge ethische eisen, die Wagner aan zijn operastof stelde; met de vrijwillige dood van Senta tekende Wagner hier voor de eerste maal de ver lossing van de man door de liefhebbende vrouw. Donderdag 14 januari HILVERSUM 1 402 M AVRO: 12.00 Lichte muziek uit Italië (gr.) 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Dansorkest en zangsolis ten. 13-00 Nieuws 13.10 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Licht ensem ble en solist. 14.00 Stereofonische uit zending: Bas-bariton en gitaar. 14.30 Dieren in en rondom het huis. een pro gramma over het wel en wee van huis dieren 1515 Lichte grammofoonmuziek. 15.30 Moderne muziek (gr.) 16.00 Nieuws Piere Palla is vanmorgen om 11.15 uur te beluisteren, als hij aan de piano een werk van Weber speelt. (Hilversum I) 16.02 Van vier tot vijf, een radioprogram ma in een notedop. 17.00 Voor de jeugd- 18\00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Uitzending van de Anti Revolutio naire Partij. 18.30 Licht orkest en zang soliste. 19-00 Voor de kinderen. 19.05 Sportparade. 19.30 Concoursmuziek 1965. 20.00 Nieuws. 20.05 Moderne pianomuziek (gr.) 20.15 Concertgebouworkest en so listen: klassieke muziek. 21-05 Nieuwe waarheden over werknemers, klankbeeld (1). 21.30 Concertgebouworkest (verv.) moderne muziek. 22.15 Engelse volks liederen (gr.) 22.30 Nieuws en medede lingen. 22.40 Actualiteiten. 23.05 Disco- taria: nieuwe grammofoonplaten. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM 2 298 M VPRO: 11.45 Januari, een programma in de toonsoort van de louwmaand 12.10 Leven op het land, gesprekf 12 27 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Deze week. 13.00 Klassie ke grammofoonmuziek 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Amusementsmu ziek (gr.) 14.30 Moderne orkestwerken (gr.) 15.30 Pianorecital: moderne mu ziek. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Lichte orkestmuziek(opn.) 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Koorzang met harp (gr.) 17.45 Jazzmuziek (gr.) 17.55 Sportrubriek. 18.10 Koorzang. 18.30 Sociaal perspek- tief. 18.40 Stereofonische uitzending: lich te orkestmuziek. 19.00 Nieuws en weer- praatje, 19-10 Radiokrant. 19.30 Geeste lijke liederen (gr.) 19.45 Op de man af, praatje. 19.50 Lichte grammofoonmuziek 20.10 Boeren en Burgers in Buitenveen. hoorspel. 20.35 Samen uit Samen thuis: gevarieerd programma. 22.00 Kerkorgelconcert klassieke muziek (opn) 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespreking. 23.00 Nieuwe grammofoonplaten met commentaar. 23.55-24.00 Nieuws BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmu ziek. 12,15 Gevarieerde muziek (Om 12.25 Weerbericht en mededelingen voor de scheepvaart). 12.50 Beursberichten en pro gramma-overzicht. 13.00 Nieuws 13.20 Kamermuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 School radio (Om 15.00 Nieuws). 15.45 Gram mofoonmuziek. 16.00 Nieuws. 16-03 Beurs berichten 16.09 Franse les. 16.24 Li - ie^en'^t7„,0° Nieuws. 17.15 Lichte mu ziek 17-30 Vlaamse volksmuziek m UI) Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18 28 aSrd,eo5?Itberiehten 18 30 Moderne mu ziek. 18.45 Sportkroniek 18.52 Grammo- toonmuziek. 19.00 Nieuws en radiokro- mek. 1940 Grammofoonmuziek. 19.50 Vrije politieke tribune. 20.00 Klassieke en moderne muziek (in de pauze: Boek bespreking) 21.45 Moderne muziek. 22-00 Nieuws. 22.15 Jazzmuziek. 22.45 De Ze- ven Kunsten. 23 00 Nieuws. 23.05 Opera- en Belcantoconcert. 23.55-24.00 Nieuws „nu t?USSEL 484 M ziek iinneH.vS 1202 Gevarieerde mu ziek. 13.00 Nieuws. 14.00 Nieuws 15 00 mnUWt iJiJ?0 Nieuws. 16.08 Klassieke ta n? u 5 Nieuws. 18.00 Nieuws. Yoqn soldaten. 18-27 Lichte mu ziek 19.30 Nieuws. 22.00 Wereldnieuws 22.15 Jazzmuziek. 23.55-23.00 Nieuws radio vrijdag 5 januari. Vrijdag 15 januari HILVERSUM 1 402 M NAJiA7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (Om 7 30 van de voorpagina). 8.00 Nieuws en so cialistisch strijdlied. 8.13 Lichte gram mofoonmuziek 8.50 Ochtendgymnastiek voor de vrouw. 9.00 Te land en te wa ter, een informatief programma voor weg- en waterweggebruikers. VPRO- 9.40 Morgenwijding. VARA: 10.00 School radio. 10.20 Lichte grammofoonmuziek 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de kleuters. 11.15 Voor de vrouw- HILVERSUM 2 298 M KRO: 7.00 Het levende woord. 7.05 Londens Filharmonisch orkest: moderne AANBEVOLEN: Pierre Boulez dirigeert vanavond om 20.15 uur het Concertgebouw orkest met medewerking van Ve ra Badings, harp en Jan Visser, fluit. Op het programma staan werken van Schumann, Mozart en Ravel (20.15—plm 21.15; 21.30— 22.15 uur, Hilversum 1). Teelak Parls/Dispec nv Den Haag..: muziek. 7.30 Nieuws. 7.40 Klassieke grammofoonmuziek. 8.00 Overweging. 8.05 Lichte grammofoonmuziek. 8.30 Nieuws. 8.40 Voor de huisvrouw 9.40 Schoolradio. 10.05 In de Platensoos: pro gramma voor oudere luisteraars. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Meisjeskoor. Donderdag 14 januari NEDERLAND 1 AVRO: 15.00-15.45 Voor de vrouw. 16.00 -16.15 Voor de kleuters. NTS: 19.30 Don Pedro, poppenfilmpje. 19.40 Van Gewest tot Gewest, regionaal journaal. 20.00 Journaal. AVRO: 20.20 Avro's Televizier NTS: 20.40 Sonate k trois, ballet. AVRO: 21.00 De avonturen van Bill Clifford. TV-spel. NTS: 22.35-22.40 Jour naal. NEDERLAND 2 NTS: 20.00 Nieuws in het kort. KRO: Huis op wielen, documentaire over het leven van de woonwagenbewoners 20 35 Marionettentheater, NTS: 21.00 Het grote avontuur iThe great adventure) episode uit de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. KRO: 21.45-22 10 Onze man in Londen. BELGIë VLAAMS 14 05-15.15 Schooltelevisie. 19.00 Voor de kinderen 19.05 Voor de jeugd. 19 20 Penelope: programma voor het gezin, in nn Nederlandse les. 19.59 Weerbericht 20 00 Nieuws. 20.25 Van de hak op de tak: amusementsprogramma. 21.00 Con ga 21.40 Première: fragmenten uit de nieuwste films 22.05 Gastprogramma: Het vrije woord: Lekenmoraal en filo sofie. 22.35 Nieuws. BELGIë FRANS 18 30 Berichten. 18.33 Voor de jeugd. 18 4o Engelse les. 19.00 Reflets du libé ralisme 19.30 Postzegelkroniek. 19.45 Le temps des copains, filmfeuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 Ma femme est formida- *e, speelfilm. 22 00 Le carrousel aux images: nieuwe films 22.30 Journaal. Lony Vonk als Senta in „Der fliegen de Hollander". Berichten over een bepaalde ca tegorie wetsovertreders kan men, hoe veel respect men ook voor wet en recht moge hebben, niet anders dan met een glimlach lezen. Köpe- nickades, zoals nu weer van die man in Maastricht die zich twee jaar lang in een groot bedrijf als zogenaamd psycholoog wist te handhaven, appelleren juridisch gezien averechts aan ons rechts gevoel. We voelen misschien geen regelrechte sympathie voor de overtreder, maar hij wekt even min onze afkeer op. Men kan zich trouwens afvragen wie in zo'n geval schuldiger is: de dader of zijn slachtoffer. Goed, het is niet netjes om te zeggen dat je afgestudeerd psycholoog bent, als je ergens komt solliciteren, terwijl je in feite slechts de rapporten van de eerste twee h.b.s.-klassen op ta fel kunt leggen. Dat is liegen en liegen mag niet, zoals wij, nette mensen die immers nimmer liegen, wel weten. Nu mag die man een valse voor stelling van zaken hebben gegeven, maar van de directie van het be drijf waar hij om een baan kwam, is het ietwat dom om niet heel eventjes de sollicitant naar zijn papieren te vragen. Afgestudeer den krijgen namelijk zo'n papier, juist om dingen als deze te voorko men. Maar neen, men nam de man aan en promoveerde hem later tot personeelschef, waarschijnlijk op grond van de verdiensten die hij, ondanks het gemis aan papieren die het ,,drs." voor zijn naam dek ten, toch wel moet hebben gehad. In die nieuwe functie lichtte hij het hele bedrijf door en rappor teerde dat vele gezeten afdelings chefs niet voor hun taak berekend waren. Ook de directie kwam er maar bekaaid af. De zogeheten doc torandus vond het nodig dat enkele leden der directie bij hem om spe ciale lessen kwamen. En ze deden het. Twee jaar lang heeft &e pseudo- psycholoog het spel kunnen spe len, voordat er argwaan rees. Hij maakte een fout, zegt het bericht. Inderdaad, de fout die hij maakte was dat hij mensen die groter wa ren dan hij belachelijk maakte. De verleiding daartoe is vaak sterk en alleen een bijzonder goed psycho loog (en dat zijn nog niet eens alle gediplomeerde psychologenbe zwijkt er niet voor. Als hij zijn slachtoffers zorgvul diger had uitgezocht, had mis schien niemand ooit gemarkt dat hij een bedrieger was. Dan zou hij blijvend als een uitstekende kracht beschouwd zijn, tot zijn pensioen toe en bij het afscheid zou de di- rectie gezegd hebben dat hij een prima psycholoog was geweest. En, op dat ene foutje na, dat was hij ook PRAET-MAECKER Horizontaal: 1. militair kostuum vreemde munt. 2. eikeschors jongensnaam. 3. aardrijkskundige aanduiding op die manier ambtshalve. 4. nieuw (in samenstellingen) plaats in Brabant. 5. lekkernij. 6. keuken gerei obligatie (afk.). 7. voorzet sel verbinding onder andere. 8. uitholling in de muur bontsoort. 9 voorzetsel boom titel. Verticaal: 1. jongensnaam zes-deciliterglas. 2. het telefoneren. 3. wilde haver. 5. elke dag terugkerend, gewoon. 7. windrichting. 8. versiering, welke ge bruikt wordt met kerstmis. 9. bloem open plek in een bos. •jbbi sooj '6 'uiooq *8 'ouo 'i -sSeepane '9 Too g •aniojai»t z "oaj :\LH3A •jui dsa 9% '6 'Boq stu '8 ao sbi ui 'iqo ;od 9 Tuepuoj g •sso oau -f 'oj bib io *g oa] *99 z MBd TT i 'HOH :Scnssoido GEBOORTE Mevrouw Margaret Parton uit Win chester (Engeland) heeft vorige week voor de vierde maal een baby ter wereld gebracht op dezelfde datum volgens bookmakers een kans van een op de 48.500.000. Mevrouw Partons jongste Nicho las, zal evenals zijn zusjes Susan, 16 jaar, Carol, 11 en Noreen van acht jaar zijn verjaardag op 4 januari vie ren. Naast het viertal met de uitzonder- lijke verjaardag telt het gezin Par- ton nog drie kinderen. WIJNVLOED He was een toneeltje om iedere Fransman in snikken te doen uit- J barsten. Een tankauto sloeg om op een beijzelde weg nabij Lyon en tien- duizend liter Chateauneuf du pape vloeiden weg. KNIPPEN Het gemeentebestuur van Sao Paulo J in Brazilië vond dat het personeel in I taxi's en op stadsbussen er niet ver- f zorgd genoeg uitzag, om welke reden r men er zestig op straffe van ontslag i liet knippen en scheren. t Het gemeentebestuur kon zich be- roepen op een voorschrift dat bepaalt dat personeel van openbare diensten in hygiënisch opzicht een voorbeeld moet geven. ZONNETJE Tommy Wright vindt dat een vro- lijk gezicht op het werk niets kost en aanstekelijk werkt. Zijn werkgevers, die zijn monte re optreden bijzonder op prijs stellen, 1 hebben besloten hem te trakteren op 1 een betaalde vakantie in het buiten- i land, waarbij hem een gul zakgeld is i toebedacht. Wright (66), gaat deze maand met pensioen na 46 jaar te hebben ge werkt in een opslagplaats voor krui denierswaren. Zijn werkgever, Selwyn Pumphrey, 1 zei: „Ik ken Tommy 30 jaar en heb i hem nooit zuur zien kijken. Hij heeft i een blijde glimlach, die de sfeer op het werk omtovert." Tommy zelf verklaarde: „Een glimlach kost niets. Het verbaast me dat de mensen niet vaker glim- 1 lachen." 1 ROKEN Drie Amerikaanse zakenlieden in Smyrna (Georgia), hebben vorig jaar januari een overeenkomst gesloten om op straffe van een voortdurend oplopende boete niet meer te roken. Zodra Jack Boone voor de verlei ding bezwijkt zal het hem 7.200 dol lar kosten. Als Don Dubose de slechte gewoonte weer opvat gaat dat ten koste van 6.800 dollar. Earl Smith mag het roken hervatten voor een prijs van 6.000 dollar. Indertijd kwamen de drie mannen overeen dat de eerste, die voor de verleiding zou bezwijken de andere f twee en hun gezinnen op een goed diner ergens in Georgia zou trakte ren. Langs slinkse wegen trachtten zij er elkaar toe te brengen eens zo'n lekkere sigaret op te steken of een geurige sigaar te beproeven en naar mate de wilskracht afnam, verhoog den zij de „boete". Na korte tijd werd overeengekomen dat degene, die het eerst met roken begon de andere twee op een retour biljet naar welke plaats dan ook in de Verenigde Staten zou trakteren, maar in de zomer bleek zelfs dit niet in staat de lust tot roken te verminderen. De reis werd bepaald voor een plaats in de gehele wereld. Boone zou graag naar Londen wil len gaan ten koste van zijn kamera den, Dubose wil naar Parijs en Smith voelt het meest voor Hong-Kong. PETROLEUM-SMOKKEL. STRIJBEEK, 14 Januari 1914. De kommiezen van Strijbeek hebben vaai- nacht 60 liter petroleum verschalkt; de dragers ervan vluchtten. De kom miezen schoten, maar de mannen ont kwamen. Er zijn weer nieuwe Duitschers aan de grens; zij zijn zeer streng: er mag niemand uit. En niets. Brood mag voor de grensplaatsen weer ingevoerd worden via de burge meesters der Nederlandsche grensge meenten. (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groei-polis. 243. Baron Bluff was voor geen kleintje vervaard, maar tegen de behandeling die Frankies vereersters tiem gaven, was hij niet opgewassen. Zo werd hij keer op keer getroffen door uitpuilende handtassen, waar uit de poederdoosjes hem om de oren vlogen. Hij werd bewerkt met paraplu's en schoenen, waarbij hij de pech had, dat de mode op dat moment zeer spitse neu zen en hakken verordon neerde. En terwijl hij uiterlijk al lengs murw werd, verzamel de ook zijn ziel de nodige swetsuren door de benamin gen, die men hem naar het hoofd slingerde. Tenslotte werd hij de deur uitgedre ven, die met een knal achter hem werd dichtgeworpen. „Dit is de eerste maal dat een Bluff genoopt was te retireren", prevelde de ba ron geschokt, zijn ontredder de kleding fatsoenerend. „Doch, daar staat tegen over, dat geen van mijn voorouders zich ooit tegen over zulk een overmacht ge plaatst zag! Deze Frankie heeft een verdediging die machtiger is dan een regi ment dragonders. Ik kan hier slechts zwaarder ge schut tegenover stellen en een beroep doen op hulp troepen".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 13