70.000 gszinnen Doe nü Uw voordeel... Engels concern koopt Zaanse machinefabriek DIVERSE WONINGEN R. J. P. Bauwens M. E. Nordlohne R. Buwalda Dr.J.v.Kalmthout Gem. Sfanddaarbuiten ADJUNCT-COMMIES 1 ISO VERREL N.V. ETTEN (N.Br.) INKOPER Gemeente Kruiningen Gemeente Terneuzen Den Haag heeft tekort aan hotelruimte Zwemploegen zijn nu reeds samengesteld Geen woningnood meer te Terneuzen zaken- of kantoor- gelegenheid DAGBLAD DE STEM in elk opzicht spreekuren ongewijzigd Telefoon 3768 afwezig afwezig geen spreekuur CABARET SETH GAAI KEMA en ROELOF STALKNECHT TYPEN MIDDENSTANDSOPLEIDING BOEKHOUDEN M.B.A. Nederlands HandeSsinstifuut Wl] bezoeken iedere dag méér dan ga eerst kijken bij FRIS-JONG-JEUGDIG DISCUSSIE en CONVERSATIE in DUITS en ENGELS H. F. W. STOKKERMANS BREDA VAN COOTHPLEIN 15a telefoon 33969 BROUWERS EN HULPBROUWERS MANNEN VOOR DE BEDIENING VAN BOTTELARUMACHINES Bij onze seizoenopruiming zijn de prijzen radicaal verlaagd zulke lage prijzen komen beslist niet terug! 4 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 13 JANUARI 1965 4 ZAANDAM Hiet grote Engelse in dustriële concern De La Rue Company Ltd. in Londen heeft het gehele aan delen kapitaal overgenomen van de n.v. machinefabriek M. J. de Goeje, mg. in Zaandam. Deze n.v. heeft 'n geplaatst aandelenkapitaal van f, 350.000. Het be drijf dat aan ongeveer 25 personen werk biedt zal op de oude voet worden voort gezet. De fabriek vervaardigt o.m. elec- tronische sorteerapparatuur en speciale meat- en regelapparatuur voor de voe dingsindustrie. Deze produkten worden voor ruim 80 procent geëxporteerd. Het samengaan met De La Rue vindt zijn verklaring in de steeds omvangrijker wordende technische problemathiek waarvoor de directie zich zag gaplaatst. De gehele export van 't Zaandamse be drijf zal voortaan door De La Rue wor den verzorgd, zo verklaarde de directeur de heer M. J. de Goeje ing. door het wegvallen van enkele hotels in het afgelopen jaar een meer -bevre digend resultaat bereikt. Een handicap blijkt de relatief lage bezetting in de wintermaanden. De rentabiliteit blijft een moeilijk punt. Het prijsbeleid van de regering vindt in deze bedrijfstak dan ook weinig waar dering. De bedrijven in het stadscentrum kampen steeds meer met parkeermoei- lijkheden. Dit zal, volgens de KvK-voor- zitter een belemmering betekenen voor de ontwikkeling van bepaalde bedrijven. DEN HAAG Er bestaat bezorgheid over de ontwikkeling van de hotelacco- modatie in de Haagse agglomeratie. Sa men met de gemeente Den Haag en de VW wordt er door de Kamer van Koop handel een onderzoek naar ingesteld. Dit heeft de voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Den Haag meege deeld. Naar de mening van enkele be trokken ondernemers hebben de hoteliers DEN HAAG Voor het komende sei zoen is de A-trainingsploeg zwemmen als volgt samengesteld: Dames: Toos Beumer, Nereus; Klenie Bimolt, GZPC; Ineke Heemskerk, Roo- ben; Marian Heemskerk, Robben; Betty Heukels, PSV; Ada Kok, De Futen; Gret- ta Kok, idem; Adrie Lasterie, Naarden; Ineke Reymerink GZPC; Ineke Tigelaar, Robben; Lidia Schaap, HDZ; Winny van Weerdenburg, Zian; Bep Weeteling, Ne reus; Pauline van der Wildt, SZC; Fie- neke Winkel, GDZ; Korrie Winkel, GDZ. Heren: Vinus van Baaien, Zwemlust; Johan Bontekoe, HPC; Jan Bouma, IJ; Henny van Goor, HVGB; Jan Jiskoot, Het IJRonnie Kroon, ZAR; Dick Lager- horst, HZPC; Chris vain Lint, PSV; Wie- ger Mensonides, Zian; Arthur van Oest, IJ; Henri van Osch, ZCG; Aad Oudt, Zian; Harry Ranzijn, IJ; Peter Schille- mans. Dolfijn; Bert Sitters, TJ; Hemmy Vriens, Surae en Jan Weeteling, Nereus. TIENDUIZEND witte muizen worden in West-Duitsland ingeschakeld bij een proef, die het verband tussen roken en longkanker moet aantonen. Kosten van het experiment ruim 2fó miljoen. Te huur onmiddellijk te aanvaarden Johannes Vermeerstraat te Terneuzen. Huur 7 1/2 van bouwkosten. Gemeubileerde Hoekwoning met garage Johannes Ver meerstraat te Terneuzen. Te bevragen Woningbureau Hendrikstraat 14, Terneuzen tel. 01150 - 3040. ONMIDDELLLIJK TER BESCHIKKING met bijbehorende flatwo ning (nieuwbouw) op één blok afstand van de nieuwe snelweg. Inlichtingen; ERASMUSPLEIN 2, BREDA een beste krant DANKBETUIGING Daar het wegens de enorme belangstelling onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan ken, willen wij langs deze weg onze hartelijke dank betuigen aan de Zeereerw Heer Pastoor, Edelachtbare Heer Burgemeester en Me vrouw, Wethouder Vereec- ken, Secretaris, behandelend geneesheer, familie, vrien den en bekenden en in het bijzonder de Bejaarden, voor de vele bloemen, cadeaus en felicitaties, die wij bij ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. P. M. Fruijtier-v. Dorselaer kinderen en kleinkinderen. Kuitaart, Hoefkensdijk 44. DANKBETUIGING Voor uw bewijzen van deel- neming betoond bij het overlijden van onze lieve zoon, broer en oom JOHANNES VAN BOXSEL betuigen wij U onze zeer hartelijke dank. Fam. Duviviers-Snellers Hulst, januari 1965. ARTS Fred, van Eedenstraat 11 Herengracht 12 - Terneuzen OOGARTS te Vlissingen van 14 jan. t.m. 2 febr. De praktijk wordt waarge nomen door dr. M. Schreu- der, oogarts, Bakkersdorp laan 4, Vlissingen. ARTS TE KLOOSTERZANDE van vrijdag 15 januari tot 7 februari Waarneming geschiedt door Jos Hermans, arts INTERNIST HULST tot 18 januari ELSHOUT Nieuwe cursussen voor de praktijkdiploma's De bewindvoerder in de surséance van betaling, ver leend aan Nicolaas Petr-us Marie Simonis te Raams- donksveer, deelt mede: 1) dat op 31 december 1964 ter Griffie van de Recht bank te Breda is gedepo neerd een ontwerp van ac- coord, waarbij aan concur rente schuldeisers wordt aangeboden 10% van hun vordering tegen volledige kwijting te voldoen uit gel den, vóór de homologatie van het accoord te storten in handen van de bewindvoer der; 2) dat voormelde Rechtbank bij haar beschikking van 4 januari 1965 heeft bepaald dat de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de sur séance werkt, op uiterlijk 18 maart 1965 bij de bewind voerder moeten worden in gediend en dat over het accoord zal worden geraadpleegd en be slist in raadkamer van ge melde Rechtbank op vrijdag 2 april 1965 des voormiddags 10 uur in het Gerechtsge bouw aan de Kloosterlaan 46 te Breda. Oosterhout, N.-Bïy Laan 17 13 januari 1965. de bewindvoerder: Mr. A. A. A. M. Rubbens. Burgemeester en wethouders der gemeente Stand- daarbuiten roepen sollicitanten op voor de betrek king van ter secretarie in vaste dienst. Salaris f 583.p.m. f 720.per maand (6 per. ver hogingen) exclusief huurcompensatie en vakantie toelage. Aanstelling boven het minimum-salaris is mogelijk. Vereisten: diploma G.A. 1 of vergevorderde studie hiervoor, bekendheid met registratuurstelsel V.N.G., militaire zaken en toepassing bijzondere wetten. Verplaatsingskostenbesluit, studietoelage-, spaar en I.Z.A.-regeling van toepassing. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen in te zen den binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de burgemeester. 1945 1965 ZATERDAG 16 JANUARI 1965, 20 uur Sociaal Gebouw Stijfsel- en Glucose- fabriek te SAS VAN GENT. ,,Een avondje Nederlands" Toegangsbew. a f 2.— (r.i.) in comb, (week)lidm.krt, ZVU bij Boekh, Remery, Gentsestraat 10, Sas van Gent, tel. 657. Weeklidm. krt. f 0.75. Voor houders Cult. Jeugdpasp. op 16 jan. a.s. van 19.30 u, af beperkt aant, krt. a f. 1.50 aan de zaal. FABRIEKEN VOOR GLASWOL EN GLASZIJDE In verband met uitbreiding zoeken wij een (ook rep. cursus) TYPEN STENO NED. ENGELS DUITS Aanmelden: Willielminalaan 28, OOSTERHOUT Tel. 01620-4027 Als eerste assistent van het Hoofd van deze afdeling zal de te benoemen functionaris worden belast met de inkoop van een belangrijke groep artikelen. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een man met ervaring in inkoop, bij voorkeur van technische artikelen, en ervaring met douane-formaliteiten; een middelbare opleiding is vereist; leeftijd 25 - 30 jaar. Gegadigden voor deze interessante functie worden verzocht een uitvoerige sollicitatiebrief te richten aan De burgemeester der gemeente Kruiningen maakt bekend: le. dat, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der onteigeningswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland, bijgestaan door de daartoe door het alge meen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der gemeente, in het gemeentehuis te Kruiningen zitting zal houden op 29 januari 1965 te 15.30 uur, ten einde de bezwaren van belang hebbenden aan te horen tegen het plan van ont eigening ten name van het Rijk ten behoeve van het verzwaren van een gedeelte van de ten gevolge van de stormvloed van 1 februari 1953 beschadigde zeedijk van de polder Kruiningen met bijkomende werken in de gemeente Kruiningen, en nodigt be langhebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan ge noemde commissie mede te delen; 2e. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepalingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, van 15 ja nuari 1965 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht; 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk. bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van meer genoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der gemeente Kruiningen van 15 ja nuari 1965 totdat de commissie haar werkzaam heden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Kruiningen, 13 januari 1965. De burgemeester van Kruiningen, A. SCHIPPER. Onteigening voor verbetering van liet kanaal van Terneuzen in (le kom van Sluiskil De Burgemeester der gemeente TERNEUZEN maakt bekend: le. dat, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der onteigeningswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland, bijgestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskun dige en het hoofd van het bestuur der gemeen te, in het gemeentehuis aldaar zitting zal hou den op 29 januari 1965, te 10.00 uur, ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te ho ren tegen het plan van onteigening ten name van het Rijk ten behoeve van de verruiming van het Kanaal van Terneuzen in de bebouw de kom van Sluiskil, met bijkomende werken, onder de gemeente Terneuzen, en nodigt be langhebbenden uit 'óm hun bezwaren ter plaat se en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen; 2e. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepalingen der artikelen 64 en 12, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie van de ge meente van 15 januari 1965 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht; 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 van meergenoemde wet; voor een ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der gemeente Terneu zen van 15 januari 1965 totdat de commissie haar werkzaamheden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Terneuzen, 11 januari 1965. De Burgemeester voornoemd, H. RIJPSTRA Binnenkort aanvang nieuwe lessen in: (Moderne Bedrijfsadministratie) Opgave en inlichtingen: Kantoor- en Handelsopleiding Leeuwenlaan 5G, Tele foon 01150—3387, TERNEUZEN. '"luiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiu Het kost slechts een klein bedrag, maar wel bij vooruitbetaling Het resultaat van onze diensten rechtvaardigt dit volkomen. tlllllllltlltlllMllüllllllllllllEllllli! T.k. polyester olietankjes, mooi model, onverslijtbaar. Inhoud 170 liter, prijs f 65,. Te bestel len 0* - 5351. W BREDA, Graaf Hendrik lll-plein 39 Belcrum-garage vraagt pomp bediende doorsmeerder of iemand die daarvoor opgeleid wil worden. Hoog loon Bel- erum-garage, Min. Kanstraat 16 - 2o, Breda. Tel. 01600-39900. X Gevraagd; auto-uitdeuk- lak en spuitinrihting. Fa. G. P. v.d. Bilt en zn, vraagt voor haar bedrijven te Vlissingen en Bergen op Zoom plaatwer kers, spuiters, halfwas en leer lingen. Aanmelden Galgen- baan 25, Bergen op Zoom. X Was nes rechtstreeks van de fabriek vanaf f 125,-. Wijn- gaardstr. 5, Goes, tel. 7768. Huur nieuwe televisie met alle programma's voor een gering bedrag per maand. Geen voor uitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld mor gen bij u thuis. Bel (óók avonds) nr. 01184-4410 of 01180-3973 of 01100-5397. Grote sortering nieuw hout, planken, balken, en prima hardboardplaten tegen voord, prijs, A. Ringoot, Oude Drij- dijk 62 St.-Jansteen. Tel 01140- 2944. Leraar Duits M.O., tolk-vertaler Duits en Engels Vaste arbeider gevraagd moet >p de hoogte zijn met allé voork. landbouwwerkzaamhe- den. Huis beschikbaar. J. P. G Könst, Spieringeweg 972, Hoofddorp. Tel. 02502-6598. Gevraagd landarbeider of land bouwer. Vast werk, graanboer derij 900 ha Canada. Geen handwerk. Ongeh., leeftijd 20 - 50 jaar. Hoog loon, kost en inwoning. Reisvergoeding mo gelijk. Inl. per luchtpost J. Wijne. Box 1222 Meifort, (Sask.) Canada. SWEELINCKLAAN 13c N.V. BIERBROUWERIJ DE DRIE HOEFIJZERS Welk meisje wil graag serieus telefoon 42159 werk verrichten? Kom tijdens de werkuren eens in onze mo derne elektronische montage- afd. kijken en u zult enthou siast zijn over het soort werk dat hier door uitsluitend meis- 'dt verncht. Aviolanda jes„ wqri N.V., Wc oensdrecht. Geen massa of lopende band werk, maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis jes van 16 jaar of ouder in de elektronische montageafdeling bij Aviolanda N.V,, Woens- drecht. U kunt dagelijks op ons kantoor inlichtingen verkrijgen maar ook telefonisch 01646-450, 's avonds 01646-551 of 01640-6264 De voorman zal leiding moet.en geven aan het personeel van een produktieli|n. Candidaten voor deze funktie dienen een goed gevoel voor techniek te bezit ten en dienen bij voorkeur in een soortgelijke funktie werkzaam te zijn geweest. Zij zullen worden belast met het vervaardigen van bierbrouwsels. Voor deze funktie zoeken wij accurate mannen, die in staat zijn om met grote nauwkeurigheid de gegeven instructies, betrekking hebbende op het brouw- proces, op te volgen en uit te voeren. Zij dienen bereid te zijn om in continu-dienst (maandag t.m. vrijdag) te werken. 'Van hen zal na een inwerkperiode en gebleken geschiktheid de bediening van een bottelarijmachine worden toevertrouwd. Een goed technisch gevoel is hiervoor gewenst. Voor alle bovengenoemde funkties bieden wij: Goed loon, in overeenstemming met de belangrijkheid van de funktie; Prettig werk in een modern atelier vindt elk meisje van 16 jaar o f ouder in de elektro nische montageafdeling van Aviolanda N.V., Woensdrecht. Kom eens praten of vraag te lefonisch inlichtingen 01646-450 's avonds 01646-551 of 01640-6264 Gevraagd dienstmeid op hoog te alle werk. Hoog loon voor geschikte persoon. Schr. onder no. 55595 HAVAS; 24 Annees- sensstraat, Antwerpen, België Wie heeft er tijd om thuiswerk te verrichten? Inl. ,,De tipge ver" Postbus 21, Hendrik Ido Ambacht. Jongeman, 21 jr. in bezit van middenstandsdiploma en rijbe wijs B-E, zoekt een hem pas sende werkkring. Heeft zijn militaire dienstpl. reeds ver vuld. Kan zonodig over een auto beschikken. Br. onder nr. 12988 Dagblad De Stem, IJs- baanstraat 24, Terneuzen. Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks Kees v d. Ven, Nieuwlandstr. 3 Tilburg, tel. 04250-26617 X 't Is de moeite waard... Prachtige nylon dames onder jurken in vele kleuren w.o. van 9,95. Nu 2,98, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Lad- dervrije Libelle crêpe mousse kousen ragfijn zonder naad vastgestelde prijs 3,95. Nu 1,98, 't Interlockhuis. Goes. Gest. br. te huur met ge- douchecel (geen echtpaar). Kievitstraat Breda. Tel. 37456, na 6 uur. Een nieuwe woning met schuur en 1 gemet grond. Te bevra gen bij H. Jongenelen, Geijze- str. la, Oudenbosch. Nieuwbouw, Ginneken, IJpe- laar. Mooi wonen, vrije vesti ging f42,000,- en hoger. Make laars v.d- Berg en Co., Nw. Ginnekenstr. 43, Breda, telef. 01600-24421. Ruil woningen in alle wijken v» Breda. Ook nieuwb. en in vrij wel alle plaatsen in Nederland. Desgewenst bezoek aan huis. „Contact" Regentesselaan j.4. Breda, Tel. 01600-39582. „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Bel crum-garage, Min. Kanstr. 16 20, Breda. Tel. 01600 39900. Alle dagen geopend. X Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 - 39870. X 't Is de moeite waard... Prach tige nylon Jupons w.o. bon- giorno van 6,75 Nu 1,98, 't In terlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... wol len jaeger heren hemden, borstrokken, pantalons alle maten 5,95, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Mo derne tricot dames pyjama's f 7,95, 't Interlockhuis Goes 't Is de moeite waard... ge- moltonneerde heren borstrok k en pantalons alle maten 4,95 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... partij heren weekenders winterkwa- liteit alle maten. Nu 5,95, 't In terlockhuis, Goes. Tima wollen jaeger dames ka- misoles met schouderband van 4,50. Nu 1,98, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Tima wollen jaeger dameshemden ronde hals van 4,75. Nu 1.98. 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moiete waard... grote partij Stork zeepaard baddoe ken, badlakens, badHandjes, panlappen, keukendoeken spot goedkoop, 't Interlockhuis, Goes. Bekkers naai- en machine-advi seurs geven u een gedegen, in dividueel advies indien u van plan bent een naaim. te kopen Eerlijk, omrede wij niet gebon den zijn aan slechts een merk en u uitsluitend leveren we reldmerken naaimachines. Zie ons N.I.C. raamembleem. Zig Zag volaut. naaim. vanaf f 269. Inruilmachines v.a. f 25,-. En kele z.g.a.n. demonstratiema chines 10 tot 50 procent bene den de nieuwwaarde. Voor Bre da alleen iBoschstraat 67, telef. 41725. Let in uw eigen belang op de naam Bekkers sinds 1890 Necchi, Husqvarna, Borletti, Adler, Melson Einer enz. In 1965 gaan wij door met de verkoop van onze le klas ge bruikte auto's. Thans in voor raad: Chevrolet Impala 1964; 6 cylinder, 2 pedalen, slechts 30,000 km gelopen; Fiat 1300 1.963; Simca 1500 1963; Ford Taunus 12M, 1964, 2-deurs Ford Taunus 12M '6o, 4 deurs Ford Taunus 12M 1964 Combi- Ford Taunus 17M 1963; Opel Rekord 1700 1963; Opel Rekord 1500 1961; Opel Rekord 1500 1960; DKW 3-6 1963; Fiat 500 I960; Daffodil '63; Daffodil '62; Vauxhall Victor 1963; Vauxhall Victor 1962, Vauxhall Victor 1961; Ford Taunus 17M 1963; Stationcar Opel Caravan 1962; Mercedes 19Ö D Diesel 1963; Ford Taunus 17M 1961; Fiat 1200 1960 enzovoorts. Ingeruild Simca Aronde 1960; Simca Ariane '58; Opel Kapitan '58; Opel Kapitan 1956 Opel Re kord '55; Zündapp scooter '56; Ford Versailles 1956 en nog vele andere. Deze wagens wor den voor inruilprijs verkocht zonder garantie. Alle andere met onze bekende 10.000 km en-of 3 mnd. garantie. Voor een betrouwbare gebruikte au to, naar een betrouwbaar adres, het adres met de groot ste voorraad, de grootste om zet en met de allergrootste ser vice. Belcrum-garage. Min. Kanstr. 16 - 20 Breda. Tel. 01600 - 39900. Showroom, geo pend van 8 uur v.m. tot 10 u. n.m. Ook zaterdags en zondags Vlakbij groenteveiling en sta tion. Volkswagens uit dump prima f 500,_ met kenteken f 750,-, Opel Rekords prima f 800,. met kenteken f 950,-, Citroen 1953 DS pracht wagen f 1100,-, Ford Taunus 15 M. pracht wagen f 1000,—. Willem Appels, Blau- wehandstr. 2, B-ergen op Zoom. Tel. 01640-4380 en 3559. Citroen occasions steeds voor radig. Citroëns D.S. I.D. - 2 C.V. A. van Beek en zn., Ka de 5, Oudenbosch, tel 01652- •'573-2511. Accu's alle typen 6 volt van af f45,-, 12 volt vanaf f74,-. 15 maanden schriftelijke garan tie. Telefoon 04162-476. Rasechte Schotse Colli, 3 mnd. oud, teef, mooi getekend bruin, f70,. te koop. Te bevr. bij: J de Letter, Gravenstr. 363, Clin- 'p. Tel. 2936. H.H. Landbouwers! H.H. Vrachtrijders! Laat uw bieten- netten nu direct vakkundig re pareren en behandeling tegen verrotting. Ook specialiteit in landbouwtouw. B-indlijnen, bin- dertouw, Nymplex, tomaten- touw, bindertwine, bindertouw, oerstouw. enz. A. de Bruijne, touwfabrikant, Nwe Vlissingse. weg 143, tel. 0 1183-208, West- souburg. Kindje blij zegt ta, ta, ta, heeft een plastic broekje SGA. Droogproblemen Install, be- dr. De Weerd N.V. Markt 33, Etten, tel. 01608 - 2310 lost ze voor u op. Onze zeer grote collectie - o.a. nerts, persianer, bisam, breit- schwanz, zobelfeh, etc. biedt U een rijke keuze. Voorts een enorme sortering in mantels, japonnen, deux-pièces, suède- en nappakleding. TILBURG: TILBURG: BREDA: DEN BOSCH Heuvelstr. 44 St. Annaplein 6 Eindstraat 1 4 Schapenmarkt 1 7

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4