Knipper-wandelstok vinding van een cabaretier Zweedse „Kungsholm" als „Europa" onder Duitse vlag Hij leeft gelukkig p. Leven vol tegenslag dichterlijke uitvinder en van Tegenslagen Verlichte hak GEBOUWD IN VLISSINGEN OPRUIMING De Goedkope Simon HISPANO SUIZA (NEDERLAND) N.V. BREDA t f Ruilverkaveling Noord-Beveland Gemeente Terneuzen MEET ASSISTENT Socialisten willen Duitse staat humaniseren A. In de afdeling Seriefabricage Radiaalboorders Frezers Centerdraaiers Revolverd raaiers Gereedscha pssl i j pers Rondslijpers Bankwerkers B. In de constructie-werkplaats Constr. bankwerkers Plaatwerkers Elektr. lassers Monteurs satnenbouwers Bedradingsmonteurs Pijpfitters geen spreekuur UW TELWERK kan veel eenvoudiger reeds voor f 375.- R. H. B. TERNEUZEN 4 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 12 JANUARI 1965 4 (Van onze correspondent) NIJMEGEN Ergens in een straat met nauw aaneengeschoven huizen woont Martien van Bergen (34). Mindervalide voor de buitenwereld, maar enthousiast knutselaar met van-alles-en-nog-wat voor wie zijn deur binnengaat. Deze maand heeft hy opnieuw redenen te over om trots te zijn op zyn werk. Na lang experi menteren heeft hg een knipperwandelstok ontworpen, die voetgangers bij nacht de grootst mogelgke veiligheid waarborgt. Hij wil proberen zijn produkt op grote schaal in omloop te brengen, maar dergelijke plannen hebben in het verleden al vaker schipbreuk geleden en dat is de tragische noot in het leven van Martien van Bergen. Dit levensverhaal begint in 1930 in Weurt bij Nijmegen, weggedoken achter de dijk. Martien van Bergen wordt ge boren in een gezin van negen kinderen, waarvan vader invalide is. Da* betekent na zeven jaar lagere school: de fabriek, waar hij niet zonder tegenzin vijf jaar met de produktie van closetpapier bezig is. Hij lacht er nu om, maar zegt tege lijkertijd dat hij het allerliefst een vak opleiding gevolgd zou hebben. Dat zat er voor hem niet aan. Ook vandaag nog nietMaar Van Bergen hij lacht altijd ronduit en doorkruidt zijn woor den met grappige uitdrukkingen ver telt verder. Van zijn werk als broodbe zorger, omdat hij zo graag met mensen praten wil; van zijn uitgebreide corres pondentie naar verschillende landen. Zo is hij in de schrijverij terecht gekomen. Via een correspondentieclub kwam hij in contact met een Chinees meisje uit Bandoeng; met de dochter van een Zuid- Afrikaanse goudmijndirecteur; met Ja- queline Chapentier indertijd de jong ste pilote ter wereld. En bij die brieven die zijn schoolonderwijzer voor hem ver taalde sloot hij ook zijn eerste gedichten in. Dat waren verzen over dieren, over de natuur of zomaar naar aanleiding van een krantebericht, dat hem trof. En zijn horizon verruimt zich. Brieven gaan naar de groten der wereld. En van alle maal heeft Van Bergen wel antwoord ontvangen. Zijn uitgebreide plakboeken komen naast de koffiekan op tafel om het onomstotelijk bewijs te leveren. Negen maanden lang correspondeerde hij met prinses Margaret van Engeland en dichtte over het Britse vorstenhuis. Margaret antwoordde toen, dat ze 't leuk vond om met een Hollandse jongen te corresponderen en beantwoordde telkens alle vragen over Engeland, die Martien haar stelde. Op 23-jarige leeftyd is Van Bergen getrouwd en met zijn vrouw Gertie heeft hij zyn correspondentie voortgezet. Dan gaat er vanuit het kleine huis in Nijme gen een gedicht naar Perzië bij de ge boorte van Farah Dibahs eerste zoon. Een brief met statiefoto komt retour. Er gaan brieven vol verzen naar prin ses Sofie van Griekenland; Astrid van Noorwegen; koning Boudewgn en prins Bernhard. Het meeste recnte antwoord komt van Jaqueliem Kennedy naar aan leiding van een gedicht over de vermoor/- de president. Kroetsjev reageert met het zenden van foto's van ruimtehonden en kosmonauten. Johannes de XXIII ontving Van Bergens gedicht „Wij leven in het Duister". Maar intussen is er in het leven van de broodbezorger iets veranderd. Een zware operatie maakt hem ongeschikt om zijn werk voort te zetten. Hij wordt minder valide verklaard en gaat op een aangepaste werkplaats matten en stoe len vlechten Maar ook dat komt zijn ge zondheid niet ten goede: hij wordt over geplaatst naar de gemeentelijke plant soenendienst, waar hij nu nog werkzaam is, wanneer hij tenminste niet op dok tersadvies rust houdt. De tegenslagen hebben Van Bergen echter niet ontmoedigd. In een andere richting gaat hij activiteiten ontplooien. Hij word leider van een cabaretgroep ,,De Zorgenbrekers", waarmee hij belan geloos optreedt voor zieken en ouden van dagen. Als conferencier is hij de in spirator van het gezelschap en weet Siska Peters over te halen tot eer gratis optreden in een show ten bate van de missie op Bali. Het resultaat is een nog voortduren contact met het teenager zangeresje. Zijn ziekte is echter ook bij zijn cabaretwerk de g-cte spelbreker. Weer zoekt Martien nieuwe wegen en slaat aan het knutselen. Eet. jaar gele den toverde hij het eerste resultaat te voorschijn uit zijn rommelhoek: een JO DE BRUYN Hulst Handel in granen en zaden Wenst vrienden, klanten en begunstigers een VOORSPOEDIG 1965 elektrisch verwarmde schoen voor de wintermaanden. Er was heel wat experi menteren noodzakelijk. Hij vertelt erbij, dat er nogal wat schoenen door overver hitting in brand zijn gevlogen. Maar zijn ideaal lijkt nu bereikt: een ingebouwde thermostaat en een waterdicht stopcon tact zijn voldoende geperfectioneerd om op grote schaal aangebracht te kunnen worden. Maar aan Interesse van de zijde van fabrikanten heeft het tot nog toe ontbroken. Toch hoopt Van Bergen, dat zijn werkstuk ooit nog op de markt zal komen. Nu precies een jaar geleden constru eerde hij een damesschoen met verlichte hak. Hij heeft gehoopt, dat er vooral bij tieners veel belangstelling voor zou be staan. Maar wanneer waagt zo'n zake lijke Nederlandse fabrikant het er eens op? Het drama van de knipperende schoen, waarin bij iedere stap een lichtje in de hak ging branden heeft hij zwaar opgenomen. Geld om octrooi aan te vra gen is er niet en vroegtijdige publikatie in een plaatselijk blaadje heeft anderen aan het denken gezet. Niet zonder spijt toont Van Bergen een knipseltje uit een damesblad: Het laconieke bericht ver meld o, dat er in Engeland voor het wan delen op donkere wegen 'n damesschoen met achterlicht ig ontworpen, die als „Telstarschoen" ook op de dansvloeren veel succes heeft. Martiens uitvinding dateerde van een half jaar eerder, maar wat doe je zonder geld zonder hulp of advies - met de schrale uitkering van de ziektewet? De „Magie Stic" is nu zijn nieuwste ideaal. Het betreft een doodeenvoudige wandelstok met een ingebouwd knipper licht. Byzomder geschikt voor overste kende voetgangers op donkere wegen; voor blinden en ouden van dagen in het bijzonder. Van Bergen heeft ermee op straat geëxperimenteerd: auto's stopten en fietsers stapten verbluft af, om van dichterbij te kijken. De politie heeft de uitvinder ontboden en de Vereniging van Voetgangers heeft interesse gekre gen. Maar zal ook dit idee niet andere maal onuitvoerbaar blijken bij gebrek aan medewerking? Bij gebrek aan geld voor een octrooi-aanvraag? Het ziet er jammer genoeg wel naar uit en dat wordt dan de zoveelste desillusie. Maar ondanks alle teleurstellingen; ondanks binnenkort wéér wekenlang zie kenhuis, blijft Martien van Bergen de zaken optimistisch bekijken. Hij doet het met zijn vrouw al maandenlang van 63 gulden schoon per week en ook dat gaat. Maar wat je daar nog schoon aan noemt? Misschien juist daarom staat hij altijd open voor zijn medemensen; neemt het leven zoals het komt en ziet er de beste kanten van. Van Bergen zal wel doorgaan met het schrijven van zijn gedichten: over Hongarije en Stanley- stad. Hij zal ongetwijfeld ook doorgaan met het uitwerken van zijn fantastische ideeën: er schuilt nog heel wat in zijn achterhoofd. En natuurlijk blijft het voorlopig 63 gulden schoon, want wie kan daar nu iets aan doen? Of toch wie weet? Wellicht komt de dag, dat iemand iets ziet in zijn geëxperimenteer. Maar bij al zijn succes zal Van Bergen beslist dezelfde blijven. Gelukkig. (Bijzondere correspondentie) BREMERHAVEN De „Europa" is voor ieder die iets met internationale scheepvaart te maken heeft een be grip. Zy was vroeger het vlaggeschip var de Noord-Duitse Lloyd en behaal de meteen op haar eerste reis in 1930 de zo begeerde „Blauwe Wimpel" voor de snelste overtocht over de Atlanti sche Oceaan. Na de oorlog kwam het schip aan de geallieerden. Het ging in 1948, om gedoopt tot „Liberté" onder Franse vlag weer op reis. In 1963 werd het schip uit de roulatie genomen en het wordt nu in Italië gesloopt. Maar de oude „Europa" zal spoedig een waardige opvolgster Krijgen: na langdurige onderhandelingen is de Noordduitse Lloyd er in geslaagd van de S.A.L., de Zweden-Amerika-lijn, de .Kungsholm" over te nemen. Dit schip, dat tot de mooiste on modernste sche pen van de wereld gerekend wordt, zal nu volgend jaar onder de traditio nele naam „Europa" in bedrijf wor den genomen Nog steeds wappert op haar achtersteven de Zweedse vlag en nog is de „Kungsholm" stralend wit, maar spoedig zal zij naar Bremerha ven worden overgebraqht om daar in de traditionele Lloyd-kleuren te worden geschilderd zwarte romp, witte brug en een gele schoorsteen. De toekomstige „Europa", die in 1953 bij „De Schelde" in Vlissingen werd gebouwd, is uit- rust met alle moderne comfort, die een reiziger zich wensen kan. Gezellige salons, ruime cabines, acht grote dekken, een balzaal, bar, sport hal, zwembad en wat dies meer zij. Maar niet alleen deze zichtbare accom modatie wordt de „Europa"-klant aan geboden. Ook in technisch opzicht vol doet het schip aan de hoogste eisen. Stabilisatoren maken ook bij ruw weer een rustige passage mogelijk. Twee acht-cilinder dieselmotoren met 17500 paardekrachten brengen het twee schroeven-schip op een kruissnelheid overeenkomt met een snelheid van 36 kilometer per uur. De nieuwe „Europa" zal eerst on der de Lloyd-vlag (blauw anker en sleutel op een witte ondergrond) een lijndienst tussen Bremerhaven en New York gaan onderhouden. Later zal zij ook cruises over de gehele wereld gaan ondernemen. Over de prijs, die voor de „Kungsholm" moest worden neerge teld bewaart de Lloyd voorlopig nog stilzwijgen. Maar het lijkt erop, dat de Bondsrepubliek geen subsidie heeft uitgetrokken voor de aankoop van het schip, zoals zij vijf jaar geleden wel deed bij de aankoop van het tot „Bre men" omgedoopte en verbouwde Fran se troepenschip „Pasteur". De Noordduitse Lloyd maakt zich wat betreft de renabiliteit van haar nieuwe schip geen zorgen. Zij is van mening, dat ook tegenwoordig nog ve le reizigers de voorkeur geven aan een scheepsreis boven een vliegtocht. Voor al de „genieters", die gesteld zijn op een rustige en prettige omgeving. De statistiek ondersteunt deze redenering. De beide grote passagiersschepen van de Lloyd de „Bremen" en de „Ber lin", bereikten in de afgelopen jaren een passagiers-dichtheid van 80 pro cent. Bovendien teert de Lloyd nog altijd op dc vermaardheid, die haar schepen voor de oorlog hebben ver worven. De vroegere „Europa", een schip van rond 50.000 bruto-register- ton, vormde samen met de bijna even grote vroegere „Bremen" en de „Co lumbus" (33.000 ton) een trio, dat over al geestdrift wekte, niet in de laat ste plaats om zijn voorreffelijke ser vice en zijn uitstekende keuken. Na de tweede wereldoorlog hebben vooral de „Bremen" en de „Berlin" deze tradi tie voortgezet en volgend jaar zal de nieuwe „Europa" daar aan mee komen helpen. BONN Het Westduitse schaduwka binet van de socialistische party SPD, onder leiding van burgemeester Willy Brandt van West-Berlijn, heeft de grote lgnen bekendgemaakt van de binnen, landse politiek, die een socialistische re gering wil gaan voeren. Het document is een aanvulling op het programma dat vrijdag werd bekendgemaakt over de buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de SPD de staat wil „humaniseren". Veel aandacht wordt besteed aan de economische aspecten vam. het regerings beleid, dat volledige werkgelegenheid, prijsstabilisatie, evenwichtige buitenland se handel en een gezonde belastingpoli- tiek ten doel heeft. De SPD geeft de ver zekering geen eigendom in beslag te zul len nemen en niet in te grijpen in be sluiten van ondernemingen. Zij is van plan de boeren te helpen zich op de Europese markt te handhaven en be schouwt de vakbonden als belangrijke deelnemers aan regering en bestuur. Het investeringsbeleid, van de overheid zal voor lange termijn worden opgesteld, zoals reeds jarenlang in de westelijke landen wordt gedaan, om de economische expansie en de stabiliteit van de Duitse mark te steunen". Het programma eindigt met de belofte algemene sociale zekerheid in te voeren. Vertegenwoordigers van de huidige coalitiepartijen (Christen-Democraten en Liberalen) zeiden, dat het programma niets nieuws en „geen concrete voorstel len" bevat. In de komende balans- zijn er de mooiste SPORTTRUIEN CHUNKY TRUIEN PULLOVERS CHUNKY VESTEN KORUND VESTEN en noem maar op voor wei nig geld. ZIE DE ETALAGES vol koopjes, zowel in Goes als Middelburg van de spe. ciaalzaken. GOES MIDDELBURG Voor direct gevraagd NET DIENSTMEISJE in gezin met 2 kinderen te St.-Niklaas. Eventueel inwonend. Inlichtingen bij DE HEER PROOST Irenestraat 10 Kloosterzande Tel. 01148-643. In verband met belangrijke produktie-uitbreiding in verschillende sectoren van het bedrijf vragen wij Wij houden zitting op donderdagavond van 19.00-21.00 uur aan onze fabriek Terheijdenseweg 169. Kom eens met ons praten. Wij geven gaarne alle gewenste inlichtingen. Van maandag t.m. vrijdag kunt u zich, bij ons melden van 8.30-17.00 uur. U kunt desgewenst telefonisch een afspraak maken onder nummer 01600-24041 toestel 241. of uw schriftelijke sollicitaties richten aan de afd. Personeelszaken. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het St. Liduinaziekenhuis te Hulst, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze beminde echtgenoot, vader, schoonvader, broer, groot vader en overgrootvader, de heer ANDRé JANSEN echtgenoot van Louisa Weesepoel in de leeftijd van 79 jaar. Hulst, 11 januari 1965 Hulst L. Jansen-Weesepoel Den Haag A. Vosveld-Jansen O. Vosveld kinderen en kleinkinderen Amsterdam R. van Tatenhove-Jansen A. van Tatenhove Axel E. Sponselee-Jansen A. Sponselee en kinderen Familie Jansen Familie Weesepoel De plechtige uitvaartdienst in de Basiliek, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 14 januari a.s. om 10 uur. Samenkomst aan het St. Liduinaziekenhuis te Hulst om half tien. Rozenkransgebed woensdagavond om 7 uur in de Basiliek. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het St. Liduinaziekenhuis te Hulst. Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben, ontvangen, gelieven dit ials zodanig te be schouwen. Tot onze grote droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze zeer ge waardeerde administrateur, de heer A. J. BOLSIUS Namens Vereniging „Zevibel" A. L. S. Lockefeer, voorz. Goes, 11 januari 1965 Met droefheid geven wij kennis van het over lijden, na een. kortstondig, geduldig gedragen lijden, voorzien van de H-H. Sacramenten der Zieken, van mijn geliefde echtgenoot en va der, broer, behuwd broer, oom en neef, de wel edele heer GERARD A. J. BUYCK echtgenoot van mevr. Mg. A. A. Doens in de leeftijd van 41 jaar. fam. Buyck fam. Doens Aardenburg, 11 jan. '65 Boogaardstraat 62 De plechtige uitvaart zal plaatshebben a.s. donderdag 14 jan. 10.30 uur in de parochie kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Aardenburg Rozenkransgebed woensdagavond om 19.00 uur in de kerk. Het behaagde de Here tot Zich te nemen, onze innig geliefde en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader, de heer OENE RIBBENS echtgenoot van mevrouw Leuntje Boone eerder weduwnaar van Jansje Cathalina Meulenberg oud 63 jaar „De Heer is mijn Herder" Terneuzen L. Ribbens-Boone C. Ribbens J. Ribbens-Romeijnsen Chilliwack (BC), Canada C. M. Meermans-Ribbens M. Meermans en kinderen Rijswijk (Z.-H.) T. C. A. Louwerse-Ribbens Jac. Louwerse Terneuzen Rita en Arie Heieen en Kees Terneuzen, 9 januari 1965 Westkolkstraat 40 Condoleantie-adres: Kamerlingh Onnesstraat 1 De begrafenis zal plaats hebben op woensdag 13 januari a.s. om 3.00 uur op de Zuiderbegraaf- plaats te Terneuzen. Vooraf zal om 2.30 uur een rouwdienst worden, gehouden in de aula aldaar. Het valt mij zwaar u het heengaan te moeten mededelen van mijn zeer geliefde vader en medefirmant, de heer OENE RIBBENS oud 63 jaar. Ik had gehoopt nog vele jaren met hem te mogen samenwerken: God heeft anders beslist. Ribbens' Handelsonderneming C. Ribbens Terneuzen, 9 januari 1965 Hiermede geven wij met droefheid kennis van het overlijden van onze zeer geachte patroon de heer OENE RIBBENS mede-firmant in de firma Ribbens' Handels onderneming. Zijn nagedachtenis zullen wij met dankbaarheid blijven gedenken. Terneuzen, 11 januari 1965 Het gezamenlijk personeel van Ribbens' Handelsonderneming PAARDEN Voor de vlugge en prompte uitbetaling van mijn op 2 januari 1965 onteigend paard verzekerd bij de Onderlinge Paarden-Verzekeringsmaat- schappij te Hulst, betuig ik hiermede mijn welgemeen de dank. G. de Clercq, Zuiddorpe Kosteloos Bij vonnis van de Arrondis sementsrechtbank te Mid delburg van 30 december 1964 is het faillissement van H. Brassem, Stationsstraat 1 te Hulst, opgeheven bij ge brek aan baten. Terneuzen, 8 jan. 1965 Oostelijk Bolwerk 8 Mr. H. J. Q. Tichelman, curator Op 12 december 1964 zijn in het Huwelijksgoederenregis ter ter Griffie van de Ar rondissementsrechtbank te Rotterdam ingeschreven de staande huwelijk gemaakte huwelijksvoorwaarden tus sen de echtelieden Piet van der Heijden en Johanna Henriëtte Koorn, beiden wo nende te Roosendaal, Markt 69. Mr. J. Schrgne*. Notaris te Rotterdam Wo< ARTS Woensdag 13 januari Welk meisje van 16 jaar of ouder wil meewerken aan de vervaardiging van moderne elektronische apparatuur? Uit stekende sociale voorzienin gen en hoog loon. Kom eens praten of vraag telefonisch in lichtingen 01646 - 450, 's avonds 01646 551 of 01640 - 6264. Aviolanda N.V., Woensdrecht. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend, dat zowel door de meerderheid dergenen, die bij het kadaster als eigenaren bekend staan, als door degenen, die bij het kadaster bekend staan als eigenaren van onroerende goederen, welke in ka dastrale grootte tezamen meer dan de helft van de kadastrale grootte van het blok uitmaken, is besloten tot ruilverkaveling ten aanzien van het ruilverkavelingsblok „Noord-Beveland", zoals dit blok voorlopig werd vastgesteld bij besluit van hun College van 14 november 1964, no. 325/1, 2e afd. MIDDELBURG, 21 december 1964 Gedeputeerde Staten voornoemd, A. F. C. de Casemhroot, voorzitter D. v. d. Wel, Griffier neem een ODHNER telmachine leveren wij het handmodel met controlestrook Capaciteit 100.000.000. Negatief salderend. NOORDSTRAAT 78 TEL. 2304 Bij de landmeetkundige afdeling van de op te rich ten dienst openbare werken kan worden geplaatst een jeugdig Bij voorkeur met opleiding L.T.S. - afd. Timmeren. Salaris afhankelijk van leeftijd. Sollicitaties aan de direkteur van openbare werken i.o., Markt 13, Terneuzen. Belcrum-garage vraagt pomp bediende doorsmeerder of iemand die daarvoor opgeleid wil worden. Hoog loon. Bel crum-garage, Min. Kanstraat 16 - 20, Breda. Tel. 01600-39900. X Voss Modemagazijnen te Bre da vraagt voor spoedige in diensttreding meisje v.d. kof fiekamer (16 - 18 jaar) dat ook genegen is enige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Voss biedt een gezellige baan met eén goed salaris en uit stekende soc. voorz. o.a. twee keer per jaar twee weken va kantie en drie snipperdagen en verkorte werkweek. Aanm. da gelijks van 9-18 uur bij Voss, Ginnekenstraat 2, Breda, Tel. 41450. Bekkers naai- en machine-advi seurs geven u een gedegen, in dividueel advies indien u van plan bent een naaim. te kopen. Eerlijk, omrede wij niet gebon den zijn aan slechts een merk en u uitsluitend leveren we reldmerken naaimachines. Zie ons N.X.C. raamembleem. Zig Zag volaut. naaim. vanaf f 269. Inruilmachines v.a. f 25,-. En kele z.g.a.n. demonstratiema chines 10 tot 50 procent bene den de nieuwwaarde. Voor Bre da alleen Boschstraat 67, telef. 41725. Let in uw eigen belang op de naam Bekkers sinds 1890 Necchi, Husqvarna, Borletti, Adler, Melson Einer enz. Gevr.. kamers- etages- flats t a. woonruimte. Al of niet gem. In elke huurklasse. Onversch. waar, „Contact", Regentesse- laan 4, Breda, Tel. Gevraagd: auto-uitdeuk- lak en spuitinrihting. Fa. G. P. v.d. Bilt en zn. vraagt voor haar bedrijven te Vlissingen en Bergen op Zoom plaatwer kers, spuiters, halfwas en leer lingen. Aanmelden Galgen- baan 25, Bergen op Zoom. X Handige meisjes kunnen in on ze elektronische montageafde ling worden opgeleid tot mon- teuse of controleuse. Prettig werk in een modern ingerichte omgeving, uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon. Aviolanda N.V., Woensdrecht. Aviolanda N.V. Woensdrecht heeft in haar elektronische montage-afdeling prettig en schoon werk voor meisjes van 16 jaar of ouder. Kom eens praten of vraag telefonisch in lichtingen 01646 - 450, 's avonds 01646 - 551 of 01640 - 6264. Vaste arbeider gevraagd moet op de hoogte zijn met alle voork. landbouwwerkzaamhe- den. Huis beschikbaar. J. P. G Könst, Spieringeweg 972, Hoofddorp. Tel. 02502-6598. Jongeman, 21 jr. in bezit van middenstandsdiploma en rijbe wijs B-E, zoekt een hem pas sende werkkring. Heeft zijn militaire dienstpl. reeds ver vuld. Kan zonodig over een auto beschikken. Br. onder nr. 12988 Dagblad De Stem, IJs- baanstraat 24, Terneuzen. Jonge vrouw zoekt thuiswerk te Breda. Br. onder on. 19748. Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3 Tilburg, tel. 04250-26617. X Haard, Jaarsma, in goede staat. C. Kaan, Zuidlandstraat 3, Terneuzen. 't Is de moeite waard... Prachtige nylon dames onder jurken in vele kleuren w.o. van 9,95. Nu 2,98, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Lad der vrije Libelle crêpe mousse kousen ragfijn zonder naad vastgestelde prijs 3,95. Nu 1,98, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Prach tige nylon Jupons w.o. bon- giorno van 6,75 Nu 1,98, 't In terlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... wol len jaeger heren hemden, borstrokken, pantalons alle maten 5,95, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... Mo derne tricot dames pyjama's f 7,95, 't Interlockhuis Goes. 't Is de moeite waard... ge- moltonneerde heren borstrokk. en pantalons alle maten 4,95, 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moeite waard... partij heren weekenders winterkwa- liteit alle maten. Nu 5,95, 't In terlockhuis, Goes. Tima wollen jaeger dames ka- misoles met schouderband van ^50. Nu 1,98, 't Interlockhuis, oes. 't Is de moeite waard... Tima wollen jaeger dameshemden ronde hals van 4,75. Nu 1.1 't Interlockhuis, Goes. 't Is de moiete waard... grote partij Stork zeepaard baddoe ken, badlakens, badhandjes, panlappen, keukendoeken spot goedkoop, 't Interlockhuis, Goes. Gest. kamers te huur met ge- br. v. keuken en douchecel (geen echtpaar). Kievitstraat 54, Breda. Tel. 37456, na 6 uur. Boeimeer. Cimburgalaan f 45.000. Kortenaarlaan f 47.000 Van Galenweg f 43.000. Korte- naerlaan olie-c.v. f 55.000,- Makelaars v. d. Berg en Co., Nw. Ginnekenstr. 43, Breda, Tel. 0 1600-24421. Een nieuwe woning met schuur en 1 gemet grond. Te bevra gen bij H. Jongenelen, Geijze- str. la, Oudenbosch. 1 zwarte dameslaars verloren omg. Hulst. Ter. te bez. bij: E. Adam, Axelsestr. 7, Koe wacht, 10 rijlessen v. f 47,50. Fonkel nieuwe lesauto's. Bondsautorij- school „De Centrale" Raad huisstraat 48, Roosendaal tel. 5073; St.-Catharinaplein 8, Ber gen op Zoom, tel. 6465; Pater Beckerstr. 33, Oudenbosch, tel. 2030; Emmastr. 108, St.Wille- brord, tel. 795; St.-Pieterstr. 1, Middelburg, tel. 4029; hoek Hobeinstr. Paul Krugerstr. Vlissingen, tel. 2593; Burg. Adelaarstraat 8, Meliskerke; Magdalenastr. 8, Goes, tel. 5032. „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Bel crum-garage, Min. Kanstr. 16 20, Breda. Tel. 01600 39900 Alle dagen geopend. X Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 - 39870. X In 1965 gaan wij door met de verkoop van onze le klas ge bruikte auto's. Thans in voor raad: Chevrolet Impala 1964; 6 cylinder, 2 pedalen, slechts 30.000 km gelopen; Fiat 1300 1963; Simca 1500 1963; Ford Taunus 12M, 1964, 2-deurs I Ford Taunus 12M '6o, 4 deurs; Ford Taunus 12M 1964 Combi- Ford Taunus 17M 1963- Opel Rekord 1700 1963; Opel Rekord 1500 1961: Opel Rekord 1500 1960; DKW 3-6 1963; Fiat 500 1960; Daffodil '63; Daffodil '62 Vauxhall Victor 1963; Vauxhaü Victor 1962, Vauxhall Victor 1961: Ford Taunus 17M 1963; Stationcar Opel Caravan 1962; Mercedes 190 D Diesel 1963; Ford Taunus 17M 1961; Fiaj 1200 1960 enzovoorts. Ingeruild Simca Aronde 1960; Simca Ariane '58; Opel Kapitan '58; Opel Kapitan 1956 Opel Re kord '55; Zündapp scooter '56; Ford Versailles 1956 en nog vele andere. Deze wagens wor den voor inruilprijs verkocht zonder garantie. Alle andere met onze bekende 10.000 km en-of 3 mnd. garantie. Voor een betrouwbare gebruikte au to, naar een betrouwbaar adres, het adres met de groot ste voorraad, de grootste om zet en met de allergrootste ser vice. Belcrum-garage. Min- Kanstr. 16 - 20 Breda. Tel. 01600 39900. Showroom geo pend van 8 uur v.m. tot 10 u. n.m. Ook zaterdags en zondags Vlakbij groenteveiling en sta tion.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6