Breskense broodfabriek had gunstig beginjaar Zeeuwse tentoonstellina duiven in Kortgene SCHIETING Vastgelopen coaster vlot vetrokken Weekproduktie 27000 broden Meer animo vakopleiding volwassenen t R. J. P. Bouwens A. v. niet cbor f Zeeuwsch-VIaamse Tramweg Mij. N.V. mr Oecumene ook Wk |j j t.a.v. Israël Onvoorzichtig rij dei- moet honderdvijftig gulden boete betalen Te Hulst Bestuursmutatie r.-k. Middelbare Landbouwschool spreskuren M. E. J. F. van Dissel J. C. Krant BEKENDMAKING Mr. F. A. Hoviitg W. P. ds DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 9 JANUARI 1965 ■4 C7 Ln V/ vX V/XVxW^XX MSmw mmmm m L/ (Van onze correspondent) BORS&ELE Vrijdagmorgen vroeg strandde de Nederlandse coaster „Menje" uit Groningen op een strekdam in de Westel'schelde bij de peilschaal te Bors- sele. Drie sleepboten Temi-III, Pipsy- Letzer en Holland hebben getracht de Menje vlot te slepen, hetgeen echter niet lukte. In de middag bij hoogwater om streeks zes uur werd nogmaals een po ging ondernomen en toen slaagde men erin de Menje vlot te trekken. Hiet schip heeft zijn reis vervolgd. GEERTRUIDENBERG Op 11 janu ari zal, zoals eerder gemeld, in Huize „De Pinksterbloem" te Geertruidenberg, Israël in de schijnwerpers worden gezet. Mevrouw N. Ebberle-Gotlib, voorzitster van de Joods-Christelijke vereniging, houdt een inleiding over „Joodse en Christelijke geesten". Men hoopt, dat velen op deze oecu menische bijeenkomst hun inzichten om trent het oude volk, waarmee wij oecumenisch gezien zo nauw verbon den zijn, zullen willen verdiepen. Objectiviteit en wat meer inzicht zijn, zeker in deze materie, bijzonder gewenst. IN MAAGDENBURG (Oost-Duitsland) heeft een 15-jarige schooljongen bij een messengevecht tijdens de pauze, een leeftijdgenoot doodgestoken. ALLEEN IN het telefoondistrict Utrecht zijn vorig jaar 412 telefoonstoringen voorgekomen tengevolge van bescha diging van kabels door mechanische grondwerktuigen. (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE De Noord-Bevelandse ver eniging van postduivenhouders „De Blau we Doffer" heeft in de tSadswijnkelder te oKrtgene een eZeuwse tentoonstelling van postduiven georganiseerd. Gistermid dag hebben de keuringen plaatsgehad. Gisteravond werd de tentoonstelling ge opend. Ze zal ook vandaag te bezichtigen zijn. Er zijn ongeveer 600 postduiven inge zonden, waarvan bijna 150 uit Zeeuwsch- Vlaanderen en ten naaste bij 40 uit West- Brabant. Er waren tegen de duizend dui ven verwacht, maar doordat nog vijf ver enigingstentoonstellingen in Zeeland zijn ingericht viel de belangstelling van de liefhebbers tegen. Vandaag zal een groot aantal duiven, dat door de deelnemende duivenmelkers is geschonken, worden verkocht. De meeste prijzen bleven op de Beve- landen, getuige de hierna volgende uit slag: mooiste doffer, J. Groenleer, Co- lijnsplaat, mooiste jonge doffer G. van Liere Colijnsplaat, mooiste duivin L. de Fouw Kortgene, mooiste jonge duivin J. A. van der Leycke Zuidzande. Kampioen 1960 J. Groenleer, doffgrs 1961 W. Wiskerke Nieuwdorp, doffers 1962 gebr. Houtekamer Wolphaartsdijk, doffers 1963 L. de Fouw, doffers 1964 A: L. van Liere Colijnsplaat, doffers 1964 B: G. van Liere, derby-doffers 1964 Ph. Ste- ketee Bruinisse, late doffers 1964 M. Karstanje St.-Laurens. Kampioen duivinnen 1960 L. de Fouw, 1961 P. Brand St.-Laurens, 1962 T. H. C. van Arenthals Kortgene, 1963 A. Bouter- se Colijnsplaat, 1964 A: J. van der Leycke 1964 B: G. van Liere, derby 1964 L. de Fouw, late 1964 M. Kartsanje. Bij de foto: keurmeester J. Felen (Nij megen), neemt een van de 600 duiven onderhanden. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS De brood- en ban ketbakkerij west-Zeeuwsch-Vlaan- deren N.V. De Zeeuw heeft een succesvol eerste produktiejaar af gesloten. Zoals bekend is de ven nootschap ontstaan door samen werking van de negen Breskense bakkers, die daarmee Zeeland een primeur en het land een unieke instelling bezorgden. De fabriek heeft in het afgelopen jaar de be- ginproduktie verdriedubbeld, me de waaroor, buiten alle verwach ting, in die periode de bedrijfskos ten werden opgebracht. „De Zeeuw" heeft volledig aan het doel beantwoord: er is een gezamenlijke economische produktie verkregen en het vraagstuk van de bezorging is opgelost. De negen zelfstandige Breskense bak kers bedienden de eigen gemeente en 100 zakken bloem van 50 kg per week. De centrale bakkerij verwerkt nu ge middeld 300 balen ofwel een aanmaak van 27.000 broden, in zestien verschil lende soorten en maten, per week. Een grote winst is gemaakt in de be zorging. De negen afzonderlijke bakkers besteedden met dertien personen 51 uur per dag aan de bediening van de klan ten; zes werknemers van de centrale vestiging hebben er nu een totaaltijd Een beeld van de moderne en sterk geautomatiseerde centrale bakkerij in Breskens. Links de rijskast en de opmaakmachine. van 17 uur per dag voor nodig. Het beeld van 9 bezorgende bakkers in 1 straat is uit Breskens verdwenen. Evolutie In het eerste produktiejaar heeft de evolutie naar een volledige ontplooiing zich sterk aangediend. De broodfabriek, die 800.000 gulden aan stichtingskosten vergde, is bedoeld voor de gehele streek. Buiten de negen stichters zijn er der tien bakkers, die dagelijks brood van „De Zeeuw" betrekken, terwijl nog drie zaken dat op topdagen doen. Met Bres kens als centrum is daarmee het ver zorgingsgebied uitgebreid tot Terneuzen, Zaamslag, Sluiskil Phillippine, Yzendij- ke. Biervliet, Cadzand en Aardenburg. Een verdere ontwikkeling in deze rich ting is voor de 79 nog zelfstandige bak kers in de streek niet tegen te houden. Produktie-directeur P. Vergouwe spreekt over een onhoudbare toestand voor de kleinere bedrijven. In de omstandighe den, dat de nog zelfstandige bakkers in de streek een gemiddelde leeftijd van 50 tot 55 jaar hebben en dat het aan bod van nieuwkomers of opvolgende bak kerszoons gering is ziet hij een zeer spoedige realisering van de opzet van de centrale bakkerij. ,,De Zeeuw", die met totaal 29 vaste en part-time krach ten werkt, heeft voor uitbreiding nog terrein voorhanden. De dagelijkse leiding van de vestiging is verder in handen van administratie- directeur F. van Melle en distributie directeur C. Westdorp. DDe overige zes Breskense bakkers vormen de raad van commissarissen van de naamloze ven nootschap „De Zeeuw". MIDDELBURG Eind vorig jaar is in Zeeland een huis-aan-huis actie ge voerd, teneinde meer belangstelling te wekken voor de mogelijkheden, die de vakopleiding voor volwassenen in Mid delburg en Terneuzen biedt. De actie heeft succes gehad. Zij heeft ongeveer honderd reacties opgeleverd. Over nieuwe plaatsingen op de vakoplei dingen zijn de besprekingen en tests gaande. Er zijn op het ogenblik tachtig Zeeu wen bij werkplaatsen voor volwassenen in opleiding. De opleiding in Middel burg wordt door vijftig man bezocht (18 metaalbewerking, 22 timmeren en 10 met selen). In Terneuzen zijn 24 man aan het werk (15 metaalbewerking en 9 metse len). Vier volwassenen uit Schouwen- Duiveland en twee man uit Tholen krij gen een opleiding in Bergen op Zoom. De stichting vakopleiding voor volwas senen zit nog met één probleem in Zee land. Voor de timmeraf deling zijn meer aanvragen dan plaatsingsmogelijkheden. Elf man staan op de wachtlijst voor een timmeropleiding. Er wordt gezocht naar een noodoplossing. MIDDELBURG Van der W. uit Nieuwerkerk, die te Middelburg voor de politierechter gedaagd was, is niet ter zitting verschenen. Hij had op 5 augustus van het vorige jaar te Nieuwer kerk een personenauto bestuurd. Toen hij zat rond te kijken naar een hotel. Hij lette er niet op, dat hij zich op een kruispunt bevond. Zodoende schepte hij de 54-jarige fotograaf K. de F., wonende te Zieri>:zee, die op een scooter reed. Deze moest in een ziekenhuis worden opgenomenen werd ook geopereerd. Hij is nog niet helemaal beter. De officier vond, dat v. d. W. onvoorzichtig had ge reden en het onstane ietsel van de F. had tamelijk lang geduurd. Hij eiste 150 guiden of 30 dagen. De politierechter vonniste conform. (Van een onzer verslaggevers) HULST Tijdens de onlangs gehou den bestuursvergadering van de r.-k. Mddelbare Landbouwschool te Hulst zyn belangrijke wijzigingen tot stand ge bracht in de samenstelling van het schoolbestuur. Voorzitter P. V. M. Ver- cauteren uit Nieuw Namen en het be stuurslid G. Govaert, die periodiek af traden, waren niet herkiesbaar wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Tot opvolger van de heer Vercauteren werd gekozen de heer F. C. Verhelst uit West- dorpe. De heer Vercauteren kwam in 1924 het schoolbestuur versterken. Hij werd toen secretaris en is dat gebleven tot 1945, toen hij de voorzittershamer over nam van de heer J. Trumyman uit Bosch kapelle De heer Govaert is de laatste oprich ter van de school die het bestuur heeft verlaten. Hij heeft ook vanaf de oprichting in 1920 zitting in het bestuur gehad. Beide heren hebben de eerste moei lijke jaren van de toen geheten r.k. Landbouwwinterschool meegemaakt: beiden stonden met de andere bestuurs leden, met hun privé-vermogen borg voor het nakomen van de financiële verplich tingen van de school, die destijds niet op zo'n hechte financiële basis was ge vestigd dan thans het geval is. De twee afgetreden bestuursleden hebben vooral een groot aandeel gehad in het aanpas sen van de school aan de eisen des tijds na de oorlog. De heer Verhelst, de nieuwe voor zitter, heeft zijn sporen voor agrarische organisaties en instellingen reeds ver diend. Hij is oud-leerling van de school en trad in 1963 tot tot het bestuur van de Middelbare Landbouwschool. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: F.C Verhelst, Westdorpe, voorzitter A. V. A Bieding, Stoppel dijk, vice-voorzitter, A. P. E. Staal, Graauw, secretaris-penningmeester, G. E. M. Volleman, Lamswaarde tweede secretaris-penningmeester, J. L. Dobbe- laer, St.-Jansteen. lid, J. P. M Ferket, Nieuw-Namen, lid, P. j. G. Molthoff, Hulst, lid, C Pauwels, Graauw, lid en H. Th. D M. Vercauteren, Nieuw Na men, lid. Men zal binnenkort afscheid van de heren Vercauteren en Govaert nemen. Heden overleed na een langdurige ziekte, in het St.-Elisabeth-ziekenhuis te Sluiskil, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, onze geliefde echtgenote, moeder, zuster, behuwdzuster en tante, mevrouw JOHANNA MARIA DE VRIEZE echtgenote van de heer René Seraphin Cortvriendt in de leeftijd van 46 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overlede ne in uw godvruchtige gebeden aan. Sluiskil: E. S. Cortvriendt Jeanette Lilianne G. de Vrieze Ontario (Canada): J. de Vrieze A. de Vrieze-Strijdonck en Kinderen Sluiskil: R. de Graeve-de Vrieze R. de Graeve en kinderen Drachten: P. de Vrieze G. de Vrieze-Formsma en kinderen Familie de Vrieze Familie Cortvriendt Sluiskil, 8 januari 1965 Merelstraat 4 De gezongen uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de rec- toraatskerk van de H. Antonius van Padua te Sluiskil op dinsdag 12 januari a.s. om 10 uur, waarna de teraardebestelling aldaar. Samenkomst St.-Elisabethziekenhuis om 9.45 uur Rozenkransgebed: 9, 10 en 11 januari telkens 's avonds om 7 uur in de kerk. Op 14 januari a.s. hoopt on ze moeder, groot- en over grootmoeder WED. DE POTTER haar 90e verjaardag te vie ren. Wij wensen haar een goede gezondheid en nog vele ja ren. Haar dankbare kinderen, klein- en achterklein kinderen. Fam. de Potter. Hulst, Koekenbakkershoek DANKBETUIGING Aan de heren L. Bun en E. Schelfhout van de Autorij school ..Nooit Gedacht" te Hengstdijk, mijn dank voor het behalen van ihijn rij bewijs op het eerste exa men. Mevr. V. v. Overloop- Ysebaert Stoppeldijk, januari 1965. G stuks VéGé Palmolie zeep 139 ct. - 28 gratis geldze- gels. Alléén bij uw VéGé kruidenier. ARTS Fred, van Edenstraat 11 lerengracht 12 - Terneuzen Telefoon 3768 TANDARTS Hulst - Kloosterzande Spreekuur op dinsdag 12 januari van 5-6 uur. Vanaf heden weer spreekuur op zaterdagmorgen. Wegens familieomstandig heden gaat de leden zaterdag 9 januari A. Apers-Zuiddorpe VEILING DE NOTARISSEN te GOES en te KAPELLE zullen op woensdag 20 ja nuari 1965 te 14.00 uur in hotel „Nolet" aan de Le pelstraat te Yerseke, krach tens rechterlijk bevel voor de fa. Nieuwenhuize te Yer seke publiek verkopen: Perceel I: HET HUIS met schuur en erf aan de Damstraat 171 te Yerseke, groot 2:30 arèn. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen behoudens toestem ming van b. en w. Bezichtiging in overleg met de buurman dhr. B. Nieu wenhuize. Perceel II HET PERCEEL BOUWLAND onder Yerseke aan de Twee de weg, groot 00.69.50 ha, tot 24 november 1966 ver pacht aan dhr. B. Nieuwen huize vnd. voor f 100,per jaar de massa. Nadere inlichtingen ten kantore van de notarissen. VERKOPING EX. ART. 1223 B.W. L F. NOTARIS te HEINKENSZAND zal op donderdag 21 janua ri 1965 des middags 2 uur in het café van de heer A. Koeman te Waarde, in het openbaar verkopen: HET WOONHUIS waarin winkkel en bakke rij, garage en erf te Waar de aan de Dorpsstraat 18, groote 2 aren 80 centiaren. In eigendom te aanvaarden bij betaling der kooppen ningen, behoudens toe stemming van b en w. der gemeente Waarde. Kijkdag: woensdag 20 ja nuari van 2-4 uur. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van genoemde notaris. Heden overleed zacht en kalm, voorzien van het heilig sacrament der zieken, onze lieve vader, behuwdvader, grootvader, oom en neef, de heer PETRUS VAN GASSEN, weduwnaar van mevrouw Irma Josephina Goossens, in de leeftijd van 82 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw gebeden aan. Koewacht: L. de Caluwé-van Gassen A. de Caluwé en kind St.-Jansteen: M. Sturm-van Gassen A. Sturm en kinderen Koewacht: J. van Gassen I. van Gassen-de Dauw en Koewacht: M. Martens-van Gassen J. Martens en kinderen Fam van Gassen - Fam Goossens Koewacht, 7 januari 1965 De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij ued. beleefd uitnodigen, zal plaats hebben in de pa rochiekerk van de H. H. Philippus en Jacobus te Koewacht, op maandag 11 januari a.s. om 10 uur, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof al daar. Zij, die bij .rgetelheid geen uitnodiging hebben ontvangen, gelieven dit als zodanig te beschou wen. AFSLUITING WEGVAK GRAAUW-PAAL Hierdoor wordt bekendgemaakt dat met ingang van heden zaterdag 9 januari 1965 en tot nader order het wegvak Graauw-Paal voor alle verkeer in beide richtingen wordt AFGESLOTEN. De bushalten Graauw (Oude Kaai) en Paal ko men hierdoor tijdelijk te vervallen. Reizigers van of voor Paal kunnen in en of uit stappen bij de tijdelijke bushalte Duivenhoek. DE DIRECTEUR. NOTARIS Herengracht 9, TERNEUZEN, Uit de hand te koop: EEN WOONK* i op en met het recht van erfpacht tot en met het jaar 2030 van de grond, aan de Prinsenkade 12 te Sas van Gent, groot 1 are 95 ca. Verhuurd per en bij de week voor f 14,85. Te bezichtigen in overleg met de huurder, de heer A. Baert, aldaar. Te bevragen ten kantore van genoemde Notaris (tel. 01150—2555). Gevraaed flinke huishoudelijke hulp. Was buiten huis. Hoge beloning. A. J. Bellaard, Geer- truiner.bprg, Markt 15, Tel 01821-391. X Belrrum-garage vraagt pomp bediende cloorsmeerder of iemand die daarvoor opgeleid wil worden. Hoog loon. Bel- erum-garage, Min. Kanstraat 16 - 2o, Breda. Tel. 01600-39900. X OPENBARE VERKOPING TERNEUZEN. NOTARIS te TERNEUZEN zal op dinsdag 19 januari 1965 des nam. 3 uur in het café De Vrieze, Markt Ter neuzen in het openbaar verkopen ten verzoeke van: a. de heer Fr. van Es. HET WOONHUIS met winkelruimte, poort, groot magazijn en berg plaats, Vlooswijkstraat 4ft- 42 Terneuzen groot 3.37 are (waarvan 20 c.a. erfpachts- grond). Te bezichtigen elke dinsdag en donderdag 2-4 uur b. mej. H. Vroegop. HET WOONHUIS met erf, voor- en achter tuin aan de Oranjestraat 24a te Terneuzen groot 1.81 are. Sleutel ten kantore van de notaris. Beide panden zijn onver- huurd en ontruimd te aan vaarden. Betaling binnen 30 dagen. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING NOTARIS te HEINKENSZAND zal op vrydag 15 januari '65 des middags 2 uur, in het café van mevr. wed. C. Ver beek te Ovezande, in het openbaar verkopen: a. Ten verzoeke van mevr. F. Bakker-Minderhoud te Goes: TWEE PERCELEN BOOMGAARD liggende te Nisse - Stelle, respectievelijk groot 63 aren, 30 centiaren 1 hec tare, 28 aren, 30 centiaren. b. Ten verzoeke van mevr. A. Bakker-v. d. Velde te Ovezande: EEN PERCEEL BOOMGAARD liggende te Nisse - Stelle onmiddellijk naast het hier voor genoemde kleinste per ceel en ter grootte van 63 aren, 30 centiaren. Voorts: een tractor met ■vaanhangwagentje,een schijf- egge, 'n s puitverne velaar, en enige sleden in het schuurtje staande op het perceel van mevr. wed. Bakker-v. d. Velde. Deze roerende goederen zijn te bezichtigen op 15 ja nuari a.s. vanaf 9 uur in het hiervoor bedoelde schuurtje. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van ge noemde notaris en anders via Nieuwstraat 9, Ovezan de. Gevraagd deftig dienstmeisje op mod. appart. Grote kinde ren. 5.000 Fr. per maand. 'roe de behandeling. Brieven aan: •nevrouw Perlberger, Rem— brandtstraat 4, Antwerpen. (B) Gevraagd: hulp in de huishou ding. Woensdagmiddag, zater dagmiddag en zondag vrij. Was buitenshuis en meerdere hulp aanwezig. Van der Ham. Fr. Rooseveltlaan 70, (hoek Burg. Buysenstraat), Breda. 3 flesjes haarversteviger van f 2,25 voor f 1.25 met gratis speldje. Slechts 144 stuks voor radig. Worden zeldzaam. Drog. -J Baart, Clinge. Duizenden korte en lange bont mantels, desgewenst krediet- service. Bij aankoop wordt reisk. vergoed. In Rotterdam halen wij u met onze auto v.h. station. Vraag gratis folder De Bontkoning, Hoogstraat 97. Rotterdam, tel. 117117. Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3. Tilburg, tel. 04250-26617. X Nieuw aanhangwagentje te k. Te bevr. Molenstraat 56, Clinge. X Brandstofbesparing, alumini um voor zetramen v.a. f 44.- 5 jr. garantie. Postbus 35, Vlij men of tel. 04162-476, Heusden. In Zundert vindt u vijf typen keukens. U slaagt altijd. Voor iedere beurs een keuken. N.V. Hoppenbrouwers, showr. Wil- dertsedijk, Zundert, tel. 01696- 2252, Roosendaal, tel. 01650- 5952. Schrijfmachines nwe. koffer schrijfmachines v.a. f 137.50. Diverse gereviseerde machi nes o.a. Remington, Under wood en v.a. f 65,- met volle garantie. Reeds v.a. f 10,p. mnd. Betaling in 5 mnd. zon der rente. „Wilson", Utrecht sestraat 133, Amsterdam-C, tel. 239395 - 90457. Vrijblijvend de monstraties door geheel Ne derland. Op zaterdag ook de geh. dag geopend. S.G.A. Lilliput, het ideale verstelbare plastic slipje voor celstofluiers. Bestel nu reeds voor direct of later uw draineerbuizen met of zonder kraag, zodat u ze op tijd heeft. Ook leveren wij plastic draineerbuizen of glas vlies franco door geheel Neder land. J. G. Sneep Dzn., Kon. Wilhelminalaan 2 Willem stad, tel. 01687 380. Te koop omgeving Breda 4500 m2 recreatiebos, rustig gele gen. Met grote woonwagen, speelvijver, groente, en fruit- tuin. Br. ond. no. 19463. Te koop een geheel vrijstaand huis met tuin tussen Goes en Middelburg. Ruipie hypotheek aanwezig; ook in huurkoop. Br. onder no. 13316. Bur. De Stem, Goes. Leegstaand huis te huur of te koop. Tivoli Hulst. Te bevr. Glacisweg 38, Hulst. X Wegens vestiging in Limburg huis te koop, Kromstraat 15 Halsteren. B-rieven met prijs opgave te richten aan H. Oost vogels, Franquinetstraat 19, Maastricht. Arts, op klein dorp, vraagt huishoudster inwonend, zelf standig kunnende werken en koken. Brieven onder no. 19480 Koninginnestraat nabij Pooise- weg, Woonhuis, buitengewoon geschikt voor zaltenpand, mooi gelegen aan nieuwe verbinding, terstond te aanvaarden, f 43.500 k.k. Makelaars v. d. Berg Co., Nw. Ginnekenstraat 43, Breda. tel. 01600 24421. 10 rijlessen v. f 47,50. Fonkel nieuwe lesauto's. Bondsautorij- sehool „De Centrale" Raad huisstraat 48, Roosendaal tel. 5073: St.-Catharinaplein 8. Ber gen op Zoom, tel. 6465: Pa ter Beckerstr. 33, Oudenbosch, tel. 2030: Emmastr. 108, St - Willebrord, tel. 795: St..-Pieter- sfr. 1 Middelburg, tel. 4o29; hoek Hobeinstr. - Paul Kru- gerstr. Vlissingen, tel. 2593; Burg. Adelaarstr. 8, Melisker- ke: Magdalenastr. 8, Goes, tel. 5032. Woningruil door heel Neder land. Vanzelfsprekend via Stichting Interlocale Woning. ruil-Centrale, Stationsstraat 2o, Utrecht, postbus 2006. tel. 030- 11831. Adressen met huisnum mers in handige gids. „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. B-el- crum-garage. Min. Kanstr. lfi 20, Breda. Tel. 01600 39900 Alle dagen geopend. X BMW-motor te koop gevraagd Irenestr. 8 Heikant. Mercedes 190 D 1962 (diesel) Taunus 17M 1963, 4 versnellin gen 2 Opel Kapitans. 1960 en 1958; 3 Opel Caravans, I960, 1959 en 1957; 1 Opel Kadett 1963; 1 Vauxhall stationcar '60: 1 Ford Starliner 1960 Am.; 1 Studebaker Champion I960; 1 ford Zep'nyr 1958; 1 Ford Con sul 1957; 1 Opel Rekord 1957; 1 Ford Taunus 1956; 1 V.W.- busje 1962 (geel); 1 V.W. com bi 1959; 1 V.W. Pick-up 1959; 1 Renault bestel 4 L 1962; 1 Renault Estafette 1962; 1 O- pel B-litz 1961; 1 Ford Trader 6 ton, benzine; 1 Chevrolet kipper 1957; 1 Studebaker '60, 3,5 ton, gesloten. Autobedrijf C. P. v. d. Mast, Terheijden- seweg 316, Breda, tel. 36777- (0160a). X Steeds goede gebruikte auto's met volledige garantie. Inr. en financiering. Garage v. Kaam, B. op Zoom, tel. 01640-4775. X T.k. aangeb. een Wartburg sta tioncar '63, Wartburg de Luxe '64, Opel caravan '58, Merce des 180 D '58, 2 CV '60 2-C's '62 een 2-CV bestel '59, A. van Beek en Zn. Kade 5, Ouden bosch. Tel. 01652 2673 - 2511.X Te koop. Taunus 12 M Combi. Ziet er als nieuw uit. Wegens aanschaf van een auto. Schil dersbedrijf Castelijn, Schijf. X Automobielbedrijf A. v# d. List en Zonen, Oosterhoutse- weg 137a Teteringen Tel. 01691 369. Heeft deze week voor u staan op het gebied van luxe bestel- en vrachtautomobielen onder andere V.W. de Luxe 1959-1961 en 1964, Opel Kapi- tan 1960 en 1962. V.W. 1500 S 1964, V.W. Variant 1500 S 1964; Opel Rekord 1962, Opel Stationcar 1962, Taunus 17M 1962, met schuifdak 4 versn. Taunus 12M 1961, Taunus Sta tioncar 1960, Opel Stationcar 1959, Mercedes 22o S 1961. Mercedes 190 B 1957 en 1958 V.W. Kleinbus 1964, 1961 1960 V.W. bestel e ncombi's van af 1959 t.m. 1964. V.W. Pickup open laadbak, Renault Beste] 1962. Mercedes 1962 met drie zijdige Kipper type L 321 M.A.N. met drie-zijdige Kip per, Steyer met drie-zijdige Kipper. Hanomag Garant 1962, open laadbak, Hanomag nor maal type 1959, Henschel met aanhangwagen, Ford truck met gesloten laadbak. Zaterdags en zondags geopend. Wij hebben ook inruilauto's staan vanaf f 150,-. Te k0op aang. Renault 4 bouw- j. 1958, in prima staat, benz. 1-16. Te bevr. Plantagebaan 209, Wouwsche Plantage. Tel. 01657-220. X Een Taunus 12M '63, 2 Fords 600 D '62, 1 Opel Caravan '63, Taunus 17 TS '63, Dafje 750 '62, Citroën Ideal '61, V.W 1500 '62, Opel Rekord 4 deurs '63, Fiat 1500 '62 van parti culier Karmann Ghia U.S.-uit- voering '64. Alles onder garan- tie, betaling te regelen. Gara ge Schijvenaars, tel. 467, Lango weg 8, Kruisland. Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 - 39870. X Citroën occasions steeds voor radig. Citroëns D.S. I.D. 2 C.V. A. van Beek en zn., Ka de 5, Oudenbosch, tel. 01652- 2673-2511. T.k. een poedeltje teef. Berg straat 261, Zegge. Tel. 5560. Te koop m. middelslagpoedel- tjes en m. pinchertje 4 m. reu. L. v. Boxtel, Putseweg 13, Tel. 488, Ossendrecht. H.H. Landbouwers! H.H. Vrachtrijders! Laat uw bieten- netten nu direct vakkundig re pareren en behandeling tegen verrotting. Ook specialiteit in landbouwtouw. Bindlijnen, bin- dertouw, Nymplex, tomaten- touw, bindertwine, bindertouw, perstouw, enz. A. de Bruijne, touwfabrikant, Nwe. Vlissingse- weg 143, tel. 01183-2o8. West- Souburg. Algemeen handelsbureau C. J. Huissoon, Van der Biltlaan 43, Kapelle, tel. 01102-294. Inlich tingen, controle en bijhouden boekhouding, behandeling be lastingzaken, incasso en infor maties. Schieting zon. 10 jan. bij C. de Kind, Kapellebrug. Schieting zon. 10 jan. bij Th. v. Driessche, Lamswaarde. Beg. 3 uur. Gote monsterkaarting zon. 10 jan. bij P. de Waal, Hengst dijk. Aanv. stipt 7 uur. Grote monsterkaarting op zon. 10 jan. om kalkoenen, hazen en poularden, bij J. Nijs, Hulst. Beg. 7 uur. Grote schieting op zon. 10 jan. op 2 wippen bij J. Nijs, Hulst. Beg. 3 uur i L T f f>, Vf' ':">uhr,. *<»«fn,,. !k Vtj ,V j T" 'l 1 l rj i r:»h;u- Q rz»t r}tc «"V* <T* JUo/v. M 4 h m

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4