IG Confrontatie' antwoord op „te grote progressiviteit" Joan heeft bepaald geen trouwplannen J. Berghe KA THOLÏÉK REVEIL IN „GOEDE BRENGEN: Baarn moet huizen eerst in eigen kring aanbieden Harf-elijk bezoek Waarborgfonds sociale instelling voor verkeer Gezellige nieuwigheden, op de lederwarenbeurs RUSTIG CYPRUS BLIJFT PROBLEEM JS NLIJKE LENING" EN REIJNS Heksenketel in hotel Spontaan POLITIE CONTROLEERT W.A.-VERZEKERINGEN BROMFIETSEN Weer orang oetang in Blijdorp dood 22 jes r blouse of rok. beneden n :ï!E moet weg. Wt mooiste er len U niet alles daarom kijken, en hoor de van 't betere HULST UITGAVE TE DOEN ELD Niet over één nacht ijs Papier dit jaar vrij van omzetbelasting? „INSTROMING" GEZINNEN TEGENGAAN Vrije see tor valt builen regeling PER 1 FEBRUARI KAMI verzorgt zelf telefonisch weerbericht Man. die doodde onder hypnose, nu in vrijheid Toerisme bracht ons land drie miljard op In Zuid-Viëtnam Zware klappen aan beide zijden Castro overweeg! mobilisatie bij suikeroogst Arabische premiers vandaag bijeen Oorlog in Jemen weer ter tafel DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 9 JANUARI 1965 elpt u snel aan I'entetarief aanvraag- of behandelings- tantschuld wordt bij overlijden ^scholden. 51J: 's-Hertogenbosch Julianalaan 25 Tel. 04100—31914 ;s, prima vakmanschap, doorlo pen u de verzekering dat u voor 1EK WEKKEN IIIOVVKHKEN LUCHTEN miüKKKN 'MONUMENTEN heeft bij: Tel. 01140—2900 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT „Dit is niet normaal meer. Ik lijk wel een soort Het is het eerste dat Joan Haanappel gistermor gen zei, toen wij haar in haar hotel, waar de Weense IJsrevue gedurende het optreden in Utrecht verblijft, op zochten om van haar persoonlijk te horen wat er van alle trouwgeruch- ten waar is. Alvorens hierop antwooro te geVen, gaat ze eerst de krant halen waarin het betreffende bericht staat. Ze heeft het namelijk zelf nog niet gelezen, al weet ze wel zo ongeveer wat er in staat. Want „ik ben er al duizend keer over opgebeld". Ze zegt niets als ze het bericht heeft gelezen, maar de schampere glimlach spreekt boekdelen. „Doodziek word je ervan en wat moeten mijn ouders daar wel niet van denken. Ik zal vanmid dag maar meteen naar ze toegaan". Weliswaar keilt ze AVRO-regisseur Fred Oster oppervlakkig. „Maar je trouwt niet met iedereen die je leert kennen". Het hotel had reeds meege deeld dat ze het volgende jaar maar een ander hotel moest opzoeken. „Dit is een heksenketel". Joan kan ons niet vijf minuten lang te woord staan. Steeds opnieuw klinkt de stem uit de microfoon: „Telefoon voor mejuffrouw Haanappel". Als de ontkenning niet direct wordt ge loofd, want er is gezien dat Fred bij de Utrechtse première van de IJsrevue aanwezig was, luidt de verontwaardig de reactie van Joan: „Mag hij naar ons komen kijken als hij daar zin in heeft?" En hoe zit het dan met haar officiële verloofde, Norbert Felsinger. met wie ze elke avond een kwartier lang op het ijs staat? Ze zijn weliswaar (Van onze redacteur dr. Alfred v. d. Weijer o.p.) TEGELEN Jan Bongaarts heet hij, 46 jaar oud, gehuwd en procuratiehou der bij een bank in Tegelen, In zijn vrije tijd: auteur van jeugdboeken, ge dichten en popuiair-wetenschappelijke verhalen, sedert '63 fervent schrijner van ingezonden stukkene, en een van de twee redacteuren van het onlangs versche nen twee-maandelijks blad „Confronta tie". Een blad van en voor gematigd progressieve katholieken, die een plaats hebben gekozen tussen de conservatie ven en de progressievem. Tevens is Jan Bongaarts administra teur van de verleden jaar opgerichte vereniging „Confrontatie", die thans 150 leden telt, leken en geestelijken, man nen en vrouwen, voornamelijk uit in tellectuele kringen. Hun gemeenschap pelijke doel is het na de oorlog op gang gebrachte katholieke reveil dat volgens hen bedorven en uit de goede koers geraakt is, weer op het goede spoor te helpen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Op diverse plaatsen in Nederland is de politie de laatste dagen overgegaan tot controle op de verplichte WA-verzekering voor vooral bromfietsers. Er zijn reeds verschillen de processen-verbaal opgemaakt. Weliswaar zullen de kentekenbewij zen voor bromfietsers, die de WA-ver zekering moeten aangeven, waar schijnlijk eerst op I maart 1966 van kracht worden, de politie kan dc wet van 1 januari voor de verplichte WA- verzekering b|j haar controle nu reeds hanteren. Zij zal dit in de komende weken steeds intensiever doen. nog goede vrienden, maar de verlo ving is afgelopen dinsdag officieel ver broken. Dit was voor een Duits week blad aanleiding te veronderstellen dat de verloving uit was ten gunste van Hans Jurgen Baumler. „Ik zit met de ellende", voegt Joan er aan toe. „Ove rigens zou ik best wel eens willen trouwen". Alleen weet ze niet met wie en wanneer. De perschef van de Weense IJsrevue, Jan Kersten, wil graag over deze zaak het zijne zeggen. Hij lieeft Fred per soonlijk gesproken. „Het is een aardige jongen", zegt hij, „en ongetrouwd. Hjj wil best met Joan trouwen, maar weet niet of Joan het wel met hem wil". De AVRO gaf tenslotte als commen taar dat Fred Ooster niet aanwezig was. „Hij is weer gaan schaatsen op de Jaap Edenbaan". De vereniging „Confrontatie", die be- Italië. België en Luxemburg, is op een niet-alledaagse wijze ontstaan. Al ve- halve in ons land ook leden heeft in le jaren maakt de heer Bongaarts zich ernstig zorgen over de naar zijn me ning al te radicale vernieuwing van de theologie en over een al te wilde ont wikkeling in de moraal. In tal van in gezonden stukken in dag- en weekbla den er zou een boek mee te vul len zijn bracht hij die bezorgdheid tot uiting. Maar het bleef niet al leen bij het schrijven varf stukjes. Met mensen, die op hun beurt ook ingezon den stukken schreven en die zijn ziens wijze deelden, nam hij contact op en legde hun de vraag voor: kunnen we samen misschien wat doen? In nage noeg alle gevallen reageerden die men sen positief. Het gevolg was dat er in juli van verleden jaar in Nijmegen een conferentie werd belegd waarop 6 leken en 6 priesteers tegenwoordig waren. Een belangrijk punt van bespreking was het uitgeven van een blad. Een milde ge ver stelde de middelen beschikbaar om DEN HAAG Staatssecretaris dr. W. H. van den Berge verwacht nog tijdens het huidige zittingsjaar van de Tweede Kamer een wetsontwerp te kunnen in dienen, waarbij de vrijstelling van om zetbelasting voor papier zal worden ge regeld. Voor dag- en nieuwsbladen, pe riodieken en boeken was een dergelijke vrijstelling in het vooruitzicht gesteld. (Van een onzer verslaggevers) BAARN Met 17 tegen 4 stemmen heeft de Baarnse gemeenteraad de ver ordening aangenomen, volgens welke woningen met een huurwaarde beneden de f 250,- per maand, eerst vrij mogen worden verkocht nadat ze gedurende een periode van drie maanden, vallende binnen de termyn van vijf maanden na het leeg komen, tegen een door deskundigen vastgestelde taxatieprijs aan Baarnaars of daarmee gelijkgestelden zonder resultaat te koop zyn aangeboden geweest. Dit te koop aanbieden moet geschieden door een minstens eenmaal per twee we ken geplaatste advertentie in het plaat selijke nieuwsblad en door middel van in een oplage van telkens 10.000 exem plaren twee keer een krant uit te ge ven, waarin de groep stelling neemt tegen wat hen niet zint op het terrein van de orthodoxie en prudentie. Vol gens ..Confrontatie" gaan zich op dit gebied speciaal de bladen ,De nieuwe Linie", ..De Bazuin" en „G-3" aan ex cessen te buiten. Naderhand werd ech ter afgezien van een blad met een dus danige grote oplage. Men is nu onlangs voor de dag ge komen met een zeer eenvoudig gesten cild contact-orgaan, dat behalve door de heer Bongaarts geredigeerd wordt door de heer Jules Thywissen uit Ven- lo, een zakenman in ruste. Vijf folio vellen, maar het tweede nummer dat over een dag of tien verschijnt, wordt al drie maal zo groot. In de inleiding schrijven de twee kersverse redacteu ren: „Dit bulletin is een eenvoudig com municatiemiddel om elkaar bijeen te houden, te bemoedigen en samen te overleggen. Wij hebben geen andere as piratie dan met dit bulletin op te hou den. zodra de hemel boven ons is op geklaard." UTRECHT Het K.N.M.I. gaat met ingang van 1 februari zelf het via 003 te beluisteren telefonische weerbericht verzorgen. Van oudsher is het lande lijk weerbericht gesproken door perso neel van het telefoondistrict Utrecht, maar de personeelsbezetting bij de P.T.T. is er oorzaak van. dat vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat het „verversen" van het telefonisch weerbericht wel eens op moeilijkheden stuit. Het K.N.M.I. heeft voldoende vrouwe lijk personeel in continudienst om in iéder geval te kunnen garanderen, dat het weerbericht in beginsel elke twee uur opnieuw op de band wordt ingele zen, ook op zate#rdagen en zondagen. De technische apparatuur is inmid dels op het K.N.M.I. geïnstalleerd maar de accommodatie in het Utrecht se P.T.T.-gebouw, inclusief de vaste te lexverbinding met de Bilt blijft intact, om ingeval van storingen meteen van de oude P.T.T.-service gebruik te kun nen maken. De directeur van het K.N.M.I., dr. K. R. Postma deelt mee. dat de inhoud van het telefonische weerbericht op en kele onderdelen zal worden gewijzigd. Zo zullen tusseq. half acht en half ne gen 's ochtends en 's avonds na half negen de minimumtemperaturen en de neerslaghoeveelheden op de Nederlandse weerstations worden vermeld. Op welke wijze een dienst kan wor den bewezen aan vakantiegangers, zal nog worden nagegaan, hoewel het inter nationaal niet gebruikelijk is, dat de meteorologische diensten zich op eikaars terrein gaan bewegen. Wie behoefte heeft aan het Duitse weerbericht, kan beter naar de radio van dat land luisteren of automatisch het Duitse telefonische weerbericht draaien, aldus dr. Postma. Dat het telefonische weerbericht door de telefoonabonnees rijkelijk wordt „ge consumeerd" moge blijken uit het re cente jaarcijfer van 20 miljoen „contac ten". Onder de kop „uit het rijke progres sieve leven" worden een aantal uitspra ken van niet met name genoemde gees telijken geciteeerd: „Verloofden mogen elkaar als zo fatsoenlijk zijn gerust eens verkennen". ,,Het is huichelachtig als een echtpaar dat het niet samen uithoudt, niet gaat scheiden." „Rozen krans bidden is ouderwets, processie uit de tijd". „Paulus de Zesde heeft de klok tien jaar teruggezet". „Confrontatie" heeft ook kritiek op sommige concilie-verslaggevers. De vereniging Confrontatie heeft geen bestuur en de leden behoeven geen con tributie te betalen. Het contact-orgaan wordt hun ook nog gratis toegezonden. De kosten van dit blad worden bestre den door giften, die van tijd tot tijd binnenkomen. Iedereen, die van mening is dat hij dezelfde gezindheid heeft, kan lid worden van confrontatie. De heer Bongaarts vertelt ons, dat het aantal leden van dag tot dag toeneemt. Niet temin is hij van oordeel, dat confron tatie niet zolang zal hoeven te bestaan. „Misschien nog maar een jaar, dan zul len de progressieven stellig al tot het inzicht zijn gekomen, dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Op het eerste nummer van confrontatie heeft de re dactie 50 reacties in de vorm van brie ven ontvangen. Alle briefschrijvers ga ven blijk van hun instemming met de inhoud van het blad. Niettemin was er ook een boze telefonische reactie van een rector van een kweekschool Hij verweet „Confrontatie" dat het zich op een terrein beweegt, dat uitsluitend voor de geestelijkheid gereserveerd zou zijn. De heer Bongaarts is er van over tuigd, dat de grote massa over zaken van geloof en moraal precies hetzelfde denkt als de leden van Confrontatie. Maar de meeste mensen worden te zeer beïnvloled door progressieve, die sleu telposities in handen hebben. Graag wil len de leden van „Confrontatie" met deze progressieven, priesters en leken, van gedachten wisselen. „We zullen de misverstanden op een vreedzame manier uit de wereld helpen", aldus de initi atiefnemer van „Confrontatie". De Belgische minister van volks gezondheid I. L, Custers (links) en de Belgische directeur-gene raal voor de volksgezondheid J. F. Goossens (3e van linksin de „Recovery-room" tijdens een be zoek aan het Antoniusziekenhuis in Utrecht. Zij werden rondgeleid door het ,.Hart-team" van het ziekenhuis, onder leiding van dr. C. L. V. van Nieuwenhuizen (2e van links). KOPENHAGEN Een hof van beroep in Kopenhagen heeft gisteren de vrijla ting uit een psychiatrische inrichting ge last van een man, die in 1951 onder hyp nose twee bankbedienden zou hebben doodgeschoten. De man, Palle Hardrup genaamd, zou zijn gehypnotiseerd door Björn Schouw Nielsen, die levenslang kreeg voor het beramen van roof en moord en het ge bruiken van Hardrup om deze misdaden uit te voeren. Nielsen zit nog steeds ge vangen. De thans 41-jarige Hardrup kreeg in 1946 als oorlogscollaborateur 14 jaar ge vangenisstraf, maar werd na drie jaar losgelaten. In de gevangenis leerde hij Nielsen kennen. Tijdens het proces tegen Nielsen ver klaarde een specialist, dat Hardrup onder invloed van een waarheidsserum een be kentenis had geschreven, waarin hij zei, dat Nielsen in staat was hem te laten doen wat hij wilde. Toen de bankbedienden destijds wer den neergeschoten was Nielsen niet in de buurt en de straf, die hem werd opgelegd werd in Denemarken in brede kring ge kritiseerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het waarborgfonds, in het leven geroepen als uitvloeisel van de verplichte W.A.-verzekering voor mo torvoertuigen en bromfietsen, moet men uitsluitend beschouwen als een sociale instelling. De gemotoriseerde weggebrui ker, dus ook de bromfietser, is van 1 jan. af verantwoordelijk v0or alle scha de die hij als weggebruiker aan derden toebrengt. Hft moet zich daarvoor W.A. verzekeren. Het waarborgfonds treedt pas bij speciale gevallen in werking. Alleen dan kan de benadeelde een be roep doen op het fonds, wanneer boven dien de schuld van de veoorzaker aan nemelijk geacht wordt. En dan nog al léén wanneer het verhaal op de schul dige onmogelijk is. Het waarbgrgfonds kan voorzien in de volgende gevallen 1. Bij moeilijkheden rond een niet-ver zekerde gemoedsbezwaarde; 2. In gevallen, dat de schuldige weg gebruiker niet opgespoord kan worden: 3. De veroorzaker niet verzekerd is; 4. Do verzekeraar van de schuldige niet solvabel is. Er zijn waarschijnlijk ook andere ge vallen denkbaar, waarbij het waarborg fonds tot een schade-uitkering aan de benadeelde kan overgaan. Maar de be nadeelde moet eerst alles ondernomen hebben om zijn schade vergoed te krij gen: het opsporen van de schuldige, het verhaal op de schuldige e.d. Wan neer dit alles niet lukt, kan hij het waarborgfonds aanspreken (Van Speyk- straat 7, Den Haag), om te trachten zijn schadeloosstelling te verkrijgen. Een commissie van toezicht, gevormd door vertegenwoordigers van de verze keraars, de verkeersbonden en de mi nisteries van financiën, justitie en ver keer en waterstaat, blijft het beleid van de directie van het fonds toetsen. Het fonds wordt financieel gevoed door bijdragen van de gemotoriseerde weg gebruikers via verzekeraars door het rijk en door bijdragen van de gemoeds bezwaarden. Deze betalen mee aan de algemene kosten van het fonds en aan het deel van de schaden door gemoeds bezwaarden veroorzaakt, dat ten laste van het fonds komt. Tot nu toe hebben zich een kleine 2000 personen gemeld, die principiële bezwa ren hebben tegen verzekeringen. Zij kun nen van het departement van verkeer en waterstaat bewijzen van vrijstelling verkrijgen, maar worden door het waar borgfonds zoals gezegd aangeslagen voor bepaalde bijdragen. •(Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Mischien is het wel ver keerd. Wy speuren by een bezoek aan een beurs altijd naar nieuws. Naar no viteiten die wy u graag willen voorscho telen. De wintervakbeurs voor stoffen en lederwaren, die tezamen met de souve- nirbeurs in de Utrechtse jaarbeurshallen aan het Vredenburg deze week zyn ge houden, hebben we dan ook urenlang „uitgeplozen". Het resultaat? Wat gezel lige noviteiten en snufjes-hier-en-daar. Sportief zijn de meeste tassen. Sportief en vrij groot, handig en gemakkelijk voor de werkende vrouw, die naast de make up spulletjes ook talrijke paperassen moet meeslepen. Sportief en toch vrou welijk, zelfs sierlijk zijn de tassen, die we zagen in de stand van lederwarenfabriek „Hilda": stevige modellen, niet zo groot, geïnspireerd op de buidel, vervaardigd (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Nederland heeft in 1964 voor een bedrag van 900 miljoen gulden aan deviezen ontvangen uit het vreemdelingenverkeer. Aan binnenlands toerisme is een bedrag van 1.800.000.000 gulden ontvangen, zodat de totale in komsten uit het toerisme over 1964 voor Nederland bijna 3 miljard gulden heb ben bedragen. Deze bedragen, die worden geraamd door de Nederlandse Bank, zijn gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferen tie door de directeur van de streek-VVV West-Brabant, de heer G. L. W. Sliepen. Hij benadrukte daarmee de zeer be langrijke, onmisbare plaats in het Ne derlands economisch bestel, die het toe risme heeft verkregen. Dat spreekt te meer, wanneer men weet, dat het be drag aan inkomsten van het vreemdelin genverkeer in 1939 5.8 miljoen gulden was en dat de zuivelexport over 196» 120 miljoen aan deviezen heeft opgebracht en die van de bloembollen 90 miljoen. SAIGON De Zuidvietnamese lucht macht heeft hevige bombardementen uit gevoerd op dichtbeboste gebieden van de provincie Phacoc Tuy, waar zich onge veer 2.000 man Vietcong-guerrilla's schuil houden. In de omgeving van de stad Hoee, niet ver van de demarcatielijn met Noord- Vietnam hebben de communisten even eens een zware klap te verduren gehad. Op klaarlichte dag viel een eenheid van naar schatting 100 geurrilla's een pa trouille Zuidvietnamese miliciëns aan. Na hevige gevechten moesten de communis ten zeker 50 doden op het slagveld ach terlaten. Aan regeringszijde viel een do de. een gewonde en worden vier man vermist. De langdurige slag om Binh Gia is geëindigd. Aan hun zijde vielen 400 doden en gewonden. Zuid-Korea heeft intussen beloofd 2.000 man militairen naar Zuid-Vietnam te zullen sturen, die echter niet aan de di recte strijd tegen de Vietcong zullen deel nemen. De groep zal bestaan uit techni sche troepen, transport- en veiligheids personeel. uit leer. De tassen waren er in opvallen, de tinten groen en roze met bijpassende ceintuur. Hun sierlijkheid danken de mo dellen aan de fraaie leerverwerking. De koffermodelletjes met kleine beugel, die in Parijs op dit moment erg popu lair zijn bij jong en oud, kon men ook op de beurs terugvinden. Kreukleer is een geliefd materiaal voor de tas van de jonge vrouw. Heel bijzonder was een tas in zwart leer met „aangebouwde" porte monnee. Deze kan men met een drukker van de tas loshalen (rond 40 gulden). Een andere zwarte tas - zwart is de kleur die zich seizoenen door handhaaft viel op door de sluiting in de vorm van een gouden „middeleeuws" slot. Een prach tige bescherming tegen zakkenrollers. De echte Hollandse boodschappentas in leer of gemaakt van stevig skai-plastic is voorzien van vele extra vakken. Een succes zijn de nieuwe tassen en koffers van nylon. Typische reisartikelen, keu rig donkerblauw nylon, effen, uitstekend bestand tegen regen, sneeuw en andere weersinvloeden. Koffers en aktentassen bieden weinig spectaculairs, d.w.z. voor vrouwen. Man nen zullen zich de mooiste en meest ef ficiënte exemplaren kunnen uitzoeken, want die zijn er. Van de tas naar de in houd ervan, de portemonnee en het toi lettasje, is niet zo'n grote stap. Enkele leuke nieuwtjes: een portemonneetje, gemaakt uit gaas, dat goudge kleurd is of eenzelfde modelletje, waarbij op het gaas blauwe glaskraaltjes zijn aangebracht. Dit idee is afkomstig uit Italië. Een ander portemonneetje: een poezelige bol. die de hand net vult. Een nylon gevalletje dat uit Engeland komt en hier zo'n zeven gulden gaat kosten. Eén paar gezellige mannengeschenkarti- kelen, die iets met leer te maken hebben: smaakvolle leren kleerhangers, een lede ren sleutelplateau in de vorm van een sleutel, een thermo- of barometer, leerge- vat, of een borstelgarnituur, sierlijk ca deau. Onderzetters uit rundleer met een geplastificeerde bovenkant, 'n Flessenrek met brede leren banden en een tijdschrif- tenrek in de vorm van een leren „belle koord" met lussen. Beslist een succes van Duitse makelij. Tot slot de paraplu's. Want ook die zijn op de beurs vertegenwoordigd. Het streep je heeft afgedaan. Effen paraplu's zijn er naast gebloemde of een combinatie daar van. Een pronkstuk is de paraplu met zwart nylon kap, gevoerd met rode kant, die we in de stand Intertrading Amster dam zagen. De meeste paraplu's zijn voor zien van de nieuwe baleinen, die niet meer gebroken maar uit één stuk zijn. MIAMI. Uit uitlatingen van premier Fidel Castro van Cuba is op te maken, dat de gebaarde leider niet zal terug deinzen alle Cubanen te mobiliseren om dit jaar aan een maximale suikeroogst te komen. Vorig jaar bereikte de suikeroogst met 3,6 miljoen ton een dieptepunt. Voor het economisch toch reeds zwakke Cuba was dit een bittere tegenvaller, waar nog bij komt, dat de wereldsuikerprijs sterk daalde. Hel is voor Cuba van het grootste belang, dat dit jaar minstens 5,5 miljoen ton suiker wordt binnengehaald, waar mee Cuba aan zijn financiële verplichtin gen tegenover China, Rusland en andere communistische landen kan voldoen. een bord voor de woning, dat van de openbare weg af duidelijk voor iedereen zichtbaar is. Aan Baarnse ingezetenen mogen woningen echter ook tegen een door de eigenaar zelf vastgestelde prijs worden verkocht. De koper valt dan bui ten de regeling, maar loopt het risico dat de woonruimte door b. en w. gevor derd wordt, indien hij na vijf maanden geen koper heeft kunnen vinden. Wo ningen. gebouwd in de vrije sector, val len buiten deze regeling, evenals wonin gen, die door bun ligging, grootte en woongerief niet kunnen worden ingepast in het gemeentelijk woningbeleid. Eerst indien de eigenaar na drie maanden nog geen koper heeft kun nen vinden, mag de woning vrij wor den verkocht en zal in het algemeen een vestigingsvergunning niet gewei gerd worden. Met deze maatregel willen b. en w. de instroming van ge zinnen van buiten Baarn, die althans niet economisch aan deze gemeente verbonden zijn, zoveel mogelijk be perken om de eigen ingezetenen in staat te stellen regen een reële prijs een woning te kopen. Het eerder toe- dan afgenomen aan tal woningzoekenden 'momenteel circa 600) en de beperkte mogelijkheid tot uit breiding van de woningvoorraad, heb ben b. en w. tot dit gewijzigde huisves tingsbeleid gedwongen. Aanvankelijk kwamen van verschillende zijden be zwaren tegen -Ie nieuwe verordening, Men zag er een aantasting van het eigen domsrecht in en beschouwde het meer als een taak van de landelijke overheid om prijsbeheersend op te treden. Even plotseling en bloedig als het eiland Cyprus, twist appel tussen Grie kenland en Turkije, in de vorige zomer in het nieuws kwam en een uiterst ge vaarlijke spanning in het Middellandse-Zeegebied ver oorzaakte, even plotseling is de pu blieke belangstelling voor het ver deelde eiland in de laatste maanden verflauwd. De reden voor het ver slappen van deze belangstelling ligt ongetwijfeld in het feit dat er zich „het nationale thema". De hartstoch ten lopen daarbij zo hoog op, dat noch in het Griekse noch in het Turkse parlement in de afgelopen maanden ook maar één keer ge tracht is het probleem tot zijn wer kelijke proporties terug te brengen. Wanneer men de recente debatten in het Griekse parlement over Cyprus heeft gevolgd, wordt men herinnerd aan het woord van lord Palmerston, honderd jaar geleden uitgesproken over het probleem Sleeswij k-Hol- stein: „Slechts drie mannen hebben het vraagstuk begrepen. De een is dood. De andere bevindt zich in het raad" betekenen. In Turkije is de situatie al niet veel anders. De grote oppositiepartij, de „Gerechtigheidspartij" (voortge komen uit de geliquideerde democra tische partij van de vermoorde Men- deres), verwijt de regering van pre mier Inönu nog steeds een te lakse en toegeeflijke houding in de kwes- tie-Cyprus. Deze partij heeft bij de lokale verkiezingen van verleden jaar rond vijftig procent van het to taalaantal stemmen behaald en kan er haast zeker van zijn de algemene verkiezingen van dit jaar te winnen. Ofschoon alle betrokken partijen Unie zich onvoorwaardelijk tegen Enosis van Cyprus met Griekenland zal verzetten. Bij een aantal neu trale landen zal reeds de neiging bestaan het Turkse standpunt te steunen. Van zeer groot belang voor Turkije zal deze steun kunnen zijn bij een nieuwe behandeling van het vraagstuk-Cyprus in de algemene vergadering van de Verenigde Na ties. Zoals bekend wil de regering van Cyprus van de Verenigde Naties een uitspraak die Cyprus het recht geeft op zelfbeschikking, met alle gevol gen van dien. Er zijn tekenen die op Cyprus laatstelijk praktisch geen gewelddaden meer hebben voorge daan als gevolg van de betere levens sfeer tussen Griekse en Turkse Cy prioten. Zowel Turken als Grieken droegen ertoe bij door bepaalde con cessies een aangenamer levensklimaat e scheppen. In dit verband noemer •ve het opheffen van de voedselblok iade door president Makarios tei .unste van de Turkse etlandbewo lers en de regeling van de Turkf egering met de V.N, betreffende d< iflossing van de Turkse troepen or Cyprus. Ondanks deze klimaatsverbetering is de kwestie-Cyprus zowel in Tur kije als in Griekenland nog steeds krankzinnigengesticht. Ik ben de derde, maar ik ben alles vergeten". Een excuus voor de buiten-propor tionele behandeling van het vraag stuk-Cyprus is wellicht het feit. dat cr in het jongste verleden met be trekking tot Cyprus zoveel is ge schreven, verklaard, geciteerd en gr locumenteerd. dat dit alles niet me<- !oor het bevattingsvermogen van en nkeling kan worden verwerkt D< lotconclusie, die men dan ook ma ipmaken na de recente Griekse de oatten in de volksvertegenwoordi ging te Athene is, dat de verdragen over Cyprus van Londen en van Zürich (1959 en 3960) voor Grieken land nog steeds een „nationaal ver- thans de indruk maken het vraag- stuk-Cyprus slepend te willen hou den, wordt er achter de schermen wel degelijk op hoog niveau aan een oplossing gewerkt. Volgens onze jongste inlichtingen heeft met name aan Turkse zijde het vertrouwen in een gunstige oplossing vaste vormen tangenomen Achter het voorwendsel van versterking van de wettige eco- ïomisché belangen met een groot tuut-land verbergt Ankara de vaste hoop. dat in samenspel met de Sov jet-Unie en de zg. neutrale landen, de „gegarandeerde onafhankelijkheid" van Cyprus als minimumeis kan worden gehonoreerd. Turkije ver trouwt er zeker op dat de Sovjet- erop wijzen, dat ook tussen de re geringen van Turkije en Griekenland al een grote mate van overeenstem ming is bereikt over een compro mis-oplossing. Maar dit akkoord zal voor president Makarios onaanvaard baar zijn. Wanneer geen schot de wankele rust op Cyprus verstoord, kan het vraagstuk-Cyprus wellicht nog enige tijd slepend worden gehouden. Maar aan het diplomatiek overleg zal toch ook een einde moeten komen en dan zal het niet langer mogelijk zijn dit hete probleem in de ijskast te hou den. Zeker niet wanneer zowel in Griekenland als in Turkije de kwes tie-Cyprus nog zo'n grote factor in het politieke leven is. CAIRO Vandaag zullen in Cairo de premiers van 13 Arabische landen bijeen komen om de uitvoering te bespreken van de beslissingen, die op de Arabische topconferentie van september in Alexan- drië zijn genomen. Deze betreffen de burgeroorlog in Jemen, het Arabische plan ter omleiding van het Jordaanwater en het opstellen van gezamenlijke mili taire plannen tegen Israël. Voorts zal gesproken worden over de propaganda-oorlog tussen Syrië en Irak en over de ontwerp-overeenkomst voor de oprichting van een Arabische raad voor vreedzaam gebruik van kernenergie. De beëindiging van de burgeroorlog in Jemen is evenwel het belangrijkste agen dapunt. Saoedie-Arabië wil dat in de regering van Jemen leden van de koninklijke fa milie worden opgenomen en niet langer republikeinen wordt genoemd. Egypte wil graag een eind maken aan zijn kostbare inmenging in het conflict, vooral nu in eigen land een economische crisis heerst. ROTTERDAM Orang-oetang Tom uit de diergaarde „Blijdorp" is dood Hij is het tweed; slachtoffer van de tro pische huidziekte, die sinds kort in het i,ponhuis van de diergaarde heerst. Eni ge dagen geleden verloor „Blijdorp" de een jaar oude orang-oetang Geert, even als Tom een kostbaar tropisch fokpro- dukt van de tuin. Orang-oetang Tom was ongetwijfeld een van de bekendste apen van Neder land. Hij kwam vorig jaar talloze ma len in het nieuws door de vakantiereis, die hij samen met het gezin van zijn oppasser naar een Nederlandse bad plaats maakte. Tom werd op 28 maart 1963 geboren in de diergaarde als zoon van vader Ernst en moeder Mina. die beiden ook in Rotterdam het levenslicht zagen. Het is op het ogenblik met nog geen mogelijkheid te zeggen, of de gevaar lijke huidziekte nog meer slachtoffers zal eisen. Helemaal gerust is men daar in „Blijdorp" niet op, ondanks het feit dat twee niet-mensapen. die deze week ook al verschijnselen van de infectie ziekte vertoonden, het nu goed maken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 15