Gas- en oliewinning Nederlands houden Schilderwerk is niet altijd afdoende „Brutalelening Afro-Aziatische groep stuurt op impasse aan Gemeenten financieel onder de rijkspantoffel J Stichting Noordzee Mijnbouw beoogt: BELANGRIJK ELEMENT IN AFBOUW Garuda-leiding bezoekt KLM Blijvend TER ZAKE Amsterdamse Effectenbeurs 12 emmer. oorlichting Minder vraag in V.S. Atoomwapenfabrieken ontslaan 1000 man FAILLISSEMENTEN Ruslands schuld aan Verenigde Naties: gouddekking Johnson wil deel van banken opheffen Rotterdams burgemeester treurt: Nog onvoldoende spreiding werk over seizoenen Prestatie Prinses Margriet opent Amsterdams Congresgebouw Afronding plannen lot samenwerking MARKTEN WATERSTANDEN m ILL MALL bekend aroma Size Filter \IALL I geurige tabak ILL MALL «OU COPffMHt V DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 8 JANUARI 1965 (Advertentie) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Andriessen en de „Stichting Noordzee Mynbouw" hopen dat in 1966 een begin kan worden gemaakt met de gas- en oliewinning op het Nederlandse deel van de Noordzeebodem. Dit zei de voorzitter van de Stichting Noordzee Mijnbouw, de voor malige minister van Financiën, prof. dr. J. Zijlstra, op een persbijeen komst, waarin hij de activiteiten van deze nieuwe stichting nader toe lichtte. Het doel van de stichting is te bevorderen, dat werkzaamheden, welke mogelijke concessionarissen willen laten verrichten i.v.m. de ex ploratie, winning en transport van olie en gas, zoveel mogelijk door Nederlandse ondernemingen zullen worden verricht. Het initiatief tot oprichting van de stichting werd genomen door Scheeps- bouwbelangen n.v. (een groepering van acht vooraanstaande Nederlandse scheepswerven), de Algemene Bank Ne derland n.v., de Amsterdam-Rotterdam Bank n.v. en de Nationale Investerings bank n.v. Aan de stichting werd, inmid dels uitbereiding gegeven door deelname van andere groeperingen van geïnteres seerde Nederlandse ondernemingen. Er is nu ook een groep aannemingsmaatschap pijen, een groep communicatiemiddelen en elektronica (Philips n.v.), een groep elektronische bedrijven, een groep ma chinefabrieken (Stork-Werkspoor n.v.) en een groep zee- en luchttransport. Tot de groep scheepswerven behoort o.m. de n.v. koninklijke mij. „De Schelde". Deze opsomming is volgens prof. Zijlstra slechts een f>moment-opname". De toe treding van andere deelnemers is nog open. Prof. Zijlstra beklemtoonde, dat de stichting niet slechts de eenmalige leve ranties van booreilanden, schepen en mo gelijke installaties voor ogen staat, maar dat speciaal grote waarde gehecht moet worden aan een meer blijvend belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zijns inziens kunnen door het tot ontwikke ling brengen van Nederlandse bedrijven voor deelname aan opsporings- en win ningsactiviteiten een kennis en ervaring verkregen worden, welke in de toekomst ook in andere gebieden dan het Neder landse deel van de Noordzee zouden kun nen worden ingezet. Op die manier zou een blijvend Nederlands belang kunnen worden gecreëerd. Het bestuur van de stichting meent, dat de belangen van 't Nederlandse bedrijfs leven tevens d.m.v. aan de toekomstige concessionarissen te stellen voorwaarden kunnen worden bevorderd. De stichting WASHINGTON De Amerikaanse commissie voor kernenergie heeft mee gedeeld, dat ze duizend personeelsleden, die werken op haar wapenfabriek in Oak Ridge, Tennessee, zal bedanken, omdat de vraag van het Pentagon naar aanvullende kernwapens is afgenomen. Al eerder had de commissie besloten de bezetting op twee andere atoomwa penfabrieken uit te dunnen en twee ge heel te sluiten. Het is al geruime tijd bekend dat Amerika"s kernwapenarsenaal op zeke re dag groot genoeg zou zijn om elke denkbare vijand te kunnen vernietigen. Prof. Zylstra: blüvend belang zou in die voorwaarden graag de bepa ling' opgenomen willen zien, dat door de concessionarissen voor alle werkzaamhe den, die in contract kunnen worden uit gegeven, ook aanvragen bij Nederlandse bedrijven zullen worden ingediend. Zulks op voorwaarde, dat deze werkzaamheden ook aan Nederlandse bedrijven kunnen worden gegund, indien deze concurre rend t.o.v. buitenlandse bedrijven kunnen werken. Volgens prof. Zijlstra heeft mi nister Andriessen dit in een onderhoud met de stichting „een bruikbaar aankno pingspunt" genoemd. Ook acht de mi nister de stichting „een goede gespreks partner". Het stichtingsbestuur wees er op, dat het bij dit alles gaat om de meest uiteen lopende diensten op het gebied van de toelevering. Gevraagd of men ook denkt aan het zelf exploiteren van bodemschat ten. antwoordde prof. Zijlstra ontken nend. Wel zal de stichting bemiddelen bij het verkrijgen van wetenschappelijke en technische steun in Delft en bij an dere universiteiten. Het TNO is reeds in de persoon van prof. ir. L. Troost tot het stichtingsbestuur toegetreden. Als di recteur fungeert de heer R. Ph. Keegstra. Prof. Zijlstra ontkende niet, dat de ac tiviteiten van de stichting een verkrap- pende invloed op de kapitaalmarkt zul len uitoefenen. Ook de gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen z.i. niet onbelang rijk zijn. „Al met al worden er aan het Nederiainds economisch bestel een paar nieuwe demensies toegevoegd", aldus prof. Zijistra. Hij ontkende dat de stich ting in feite een goed opgezette pressie groep zou willen zijn. „Het gaat om het benutten en activeren van de in ons land aanwezige potenties", aldus prof. Zijl stra. ,,De stichting is niet-commercieel en zal zich als de zaak goed draait weer te rugtrekken". De heer Keegstra gaf nog enkele cij fers die duidelijk maken om welke grote bedragen het bij de opsporing en win ning van olie en aardgas uit de zeebodem gaat. De Engelsen hebben voor een pe riode van zes jaar ten behoeve van de exploratie 80 miljoen pond uitgegeven. Het vervaardigen van een booreiland kost f 20 a f 30 miljoen. Een booreiland in werking vergt f 40.000 per dag. Uitgesproken: J. Aernoudts h.o. Aer- noudts Commercieel Bureau, groothan delaar in aardolie en chemische pro- dukten, Hoogstraat 7. Sluis. Cur. Mr. W. Le Mair te Sluis. W. van Berkel. Emmastraat 11, Sprang-Capelle. Cur. Mr. J. L. H. Hoek, Forestierlaan 11, Waalwijk. (De schuld vorderingen moeten vóór 10-2-'65 bij de curator worden ingediend. De verif. verg. zal worden gehouden op 24-2-'65 te 9.15 uur). W. J. Hament. brood- en banketbak ker Walstraat 121, Vlissingen. Cur. Mr. A. J. Peeck, Nassaulaan 169. Middel burg. Geëindigd: N.V. Vlissingse Bouwhal, handel in houtwaren, boardplaten en kleine materialen, Nieuwstraat 58, Vlis singen. Door het verbindend worden der eerste en enige uitdelingslijst. NEW YORK In New York is donderdag vernomen, dat de Afro- Aziatische leden van de Verenigde Naties hebben besloten aan fp stu ren op een Amerikaans-Russische confrontatie, als de financiële cri sis van de V.N. niet vóór 18 janu ari is opgelost. Op 18 januari is het reces van de algemene vergadering voorbij en wor den de zittingen hervat. Er zijn leden die hebben te kennen gegeven dat een verschuiving van deze datum hun wel kom zou zijn, om meer tijd te hebben voor onderhandelingen over Ruslands V.N.-schuld van 62 miljoen dollar, maar het secretariaat-generaal en de Ameri kaanse delegatie zijn daar tegen. Secretariaat-generaal en Amerikaanse delegatie hebben nu steun gekregen van de twaalf Afro-Aziatische landen die deel uitmaken van de werkgroep die door het Aziatisch-Afrikaanse blok is in gesteld ter bestudering van de finan ciële crisis. Als tegen 18 januari geen der beide partijen op haar standpunt is terugge komen. zo menen de twaalf, dan moet men het maar liever tot een crisis la ten komen. Die crisis zou komen bij de eerste de beste stemming in de Assemblee, zeer waarschijnlijk bij de verkiezing van vice-voorzitters. Tot nu toe heeft de Assemblee met opzet stem ming vermeden, om een eis van Ame rika te voorkomen dat het stemrecht aan de Sovjets wordt ontnomen krach tens de bepalingen in het handvest. De Russen hebben bekendgemaakt dat ze de V.N. de rug zullen toekeren als Amerika de eis zou stellen. Maar de Afro-Aziatische landen zijn meer en meer van mening dat, tenzij men met de onderhandelingen over de financiële crisis iets bereikt, een con frontatie onvermijdelijk is. Volgens welingelichte kringen heeft de werkgroep besloten dat als onderhande lingen van concrete aard het probleem niet voor 18 januari uit de wereld hel pen. men de normale procedure van stemmingen moet hervatten en de ge volgen aanvaarden. WASHINGTON President Johnson van de Verenigde Staten gaat misschien het congres vragen de gouddekking van bankdeposito's bij de federale reserve banken geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Het plan zou ongeveer 5 miljard dollar aan goud vrijmaken waarmee men internationale verplichtingen kan nakomen of de monetaire reserves kan vergroten. De wet eist, dat federale reserve banken een hoeveelheid goud aanhou den overeenkomende met 25 procent van het bij hen door banken gedeponeerde geld. Hoewel de Federale Reserve Board de vereiste gouddekking gedurende twee weken geheel of gedeeltelijk mag elimi neren en de maatregel onbepaald kan verlengen achten de adviseurs van de preesident het nieuwe plan gezonder, aldus de zegslieden. NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU Hoogovens Kon. Olie 156.80—157.10, Philips 152.50—153.00, Uni lever 141.40—141.50. LONDEN Het Britse ministerie van defensie heeft aan de Fairfield Shipbuilding and Engineering Co. in Glasgow en aan Swan, Hunter and Wig- ham Richardson in Wallsend on Tyne, het contract gegund voor de bouw van twee torpedobootjagers met installatie voor geleide projectielen. Het contract is 15 miljoen pond ster ling waard. WASHINGTON President Johnson heeft woensdag John T. Connor be noemd tot minister van economische zaken. Hij is de opvolger van Luther H. Hodges. Tot onderminister van financiën voor monetaire aangelegenheden werd be noemd Frederick Lewis als opvolger van Robert V. Roos a. Voorzitter Kok zei al jaren uiting te hebben gegeven van de wijze waarop dit probleem moet worden opgelost, name lijk het betrekken van de schilder bij de planning en organisatie van de ver schillende bouwfases en integratie van de bij de bouw betrokken groepen. De schilder moet een duidelijk omschreven plaats krijgen in wat gebouwd wordt. Ook efficiënt voor de toekomst te kunnen be- ROTTERDAM Tydens de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar heeft burgemeester mr. G. E. van Wal sum traditiegetrouw de gemeenteraad van Rotterdam toegesproken. Hij merk te o.m. op dat de zelfstandigheid van de gemeenten in Nederland een levens groot probleem is geworden. De om vang van hun inkomsten wordt groten deels bepaald door de wetgever en de centrale overheid, het beleid ten aan zien van lonen en salarissen wordt even eens centraal bepaald, de vrijheid van de gemeenten met betrekking tot de in vesteringen kan beperkt worden en de toegang tot de kapitaalsmarkt kan voor ben afgesloten worden. De tarieven die zij in rekening bren gen voor diensten die zij bewijzen zijn onderworpen aan prijsbeheersing, de bouwactiviteiten worden beheerst door het systeem van woningcontingenten en rijksgoedkeuringen. De ruimtelijke or- Mr. VAN WALSUM dening kan de gemeenten allerlei be perkingen opleggen. Kortom; buiten de gemeentewt om kunnen de gemeenten in tal van opzichten in hun vrije be slissingsbevoegdheid beperkt morden en de ratio van de meeste van deze maa gemeentewet om kunnen de gemeenten in tal van opzichten in hun vrije be slissingsbevoegdheid beperkt worden en de ratio van de meeste van deze maat regelen is om te voorkomen dat de ge meenten het regeringsbeleid zouden kunnen doorkruisen. Men kan kritiek hebben op de wijze, waarop deze maatregelen worden toe gepast en de vraag stellen of zij soms niet verder gaan dan nodig is, maar men kan moeilijk ontkennen dat zij in een moderne maatschappij meestal in beginsel gerechtvaardigd zijn. Hier ligt aldus burgemeester Van Walsum naar zijn mening het kernprobleem van het huidige gemeentelijke bestel. Tenzij men aanstonds bereid is zich er bij neer te leggen dat de gemeenten ad ministratieve apparaten van de centra le overheid worden, vraagt dit probleem nadere bezinning. Die bezinning zal be trekking moeten hebben op aard en taak van de gemeenten, maar ook op de organisatie van het gemeentewezen. Daarbij komt nog, dat naarmate het regeringsbeleid dieper in de gemeente lijke sfeer penetreert bij de raadsfrac ties de neiging groter wordt hun hou ding te laten bepalen door de positie, die de partijen waartoe zij benoren tegenover het kabinet innemen. Aanleiding tot deze ontboezeming van mr. Van Walsum waren de financiëie problemen waarmee Rotterdam kampt als gevolg van de investeringsbeperking die de regering heeft opgelegd. Hij noemde het bedrag van 380 miljoen ..eenvoudig een slag in de lucht". Dit bedrag berust nergens op zo zei hij. Van een gezamenlijk vaststellen van een bedrag na een gemeenschappelijk onderzoek van de situatie is. geen spra ke geweest. „In een situatie als de onze behoren de taken die de gemeente te vervullen heeft zwaarder te wegen dan de ruimte die de wet op de kapitaals uitgaven publiekrechtelijke lichamen laat. Dat wil niet zeggen dat er met betrekking tot de uitvoering van die taken geen temporisering mogelijk is, maar als dat nodig is, moet het zo geregeld worden dat er geen essen tiële belangen worden geschaad." (Van een onzer verslaggevers) RIJSWIJK In zijn gistermiddag uitgesproken nieuwjaarsrede in de openbare vergadering van het bedrijfschap schildersbedrijf heeft voorzitter H. A. Kok betoogd, dat in de bouwwereld het schilderwerk nog teveel wordt gezien als de „finishing touch" en dat voorbij wordt gezien aan de beschermende functie daarvan voor de verdere levensduur van het object. Het grotere aantal te bouwen woningen leidt tot versnelling en rationalise ring van het bouwproces. Nu de afbouwfase in de woningbouw trager verloopt dan de ruwbouwfase heeft het schildersbedrijf, dat in de afbouw fase een duidelijk aandeel heeft, ook een groter verantwoordelijkheid. waren en die plaats waar kunnen maken. Deze bescherming begint cp de teken tafel van de architect en daarom verdie nen constructie en materiaalkeuze het advies van de schilder. De schildersbe drijven zelf moeten daarbij positief staan tegenover een verder doorgevoerde ra tionalisatie en mechanisatie maar de heer Kok waarschuwde daarbij tegen al te op timistische uitlatingen over mechanische verfverwerking. Naast de mogelijkheden daarvan moet men ook de beperkingen kennen. Hij zei de behandeling van dit pro bleem te zien als een van de eerste ta ken van het bedrijfschap, omdat een besparing van één pet. van de tijd aan schilderwerk besteed gelijk staat aan de produktie van 450 manjaar. De heer Kok wees vervolgens op de voortref felijke samenwerking tussen werkge vers en werknemersvertegenwoordigers in het bedrijfschap, de grote belang stelling voor de calculatiecursussen en het nut van een bedrijfsvergelijkend kostenonderzoek. Hij betreurde het dat een schilders bedrijf niet in het overleg over de risico regeling woningbouw 1964 was betrok ken geworden. Dit in die regeling neer gelegde loonkostenbestanddeel van 33 pet. was volgens hem wel acceptabel voor de totale aanneming maar in het schildersbedrijf ligt die prestatie tussen 55 en 65 pet. Voor het tot stand komen van een normenboek werden de bezwa ren met betrekking tot de toepassing van de prestatiebeloning bij onderhouds- schilderwerk weggenomen. Zowel bij nieuwbouw als onderhoud kan nu in tarief worden gewerkt waardoor de mo gelijkheden tot produktieverhoging aan zienlijk zijn vergroot. De oplopende werk loosheid in de winter in het schildersbe drijf was de heer Kok nog steeds een doorn in het oog. Omdat een gelijkmatige spreiding van het werk over alle seizoe nen nog niet is bereikt gaat nog steeds een behoorlijke hoeveelheid produktie verloren. In de tweede helft van 1964 la gen de werkloosheidscijfers op iets hoger niveau dan in de overeenkomstige pe riode van 1963. Tot slot keerde de heer Kok zich te gen een ongenuanceerde toepassing van het stelsel van toegevoegde waarde, dat aan de EEG-voorstellen tot harmonisatie van de omzetbelasting ten grondslag ligt. Dit zou voor liet schildersbedrijf een verdrievoudiging van de thans geldende omzetbelastingdruk betekenen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Veertienhonderd au toriteiten keken en luisterden gistermor gen toen Prinses Margriet in Amster dam met een gongslag het nieuwe con grescentrum opende, dat staat vastge- bouwd aan de R.A.I. Het complex be schikt over o.m. het .grootste toneel van Europa, over een zaal met een capaci teit van 1500 zitplaatsen en een accom modatie, die vergaderingen mogelijk maakt van 10 tot 10.000 personen. De bouw heeft 14 miljoen gekost. Tij dens de openingsplechtigheid werd o.m. het woord gevoerd door Otto Zwicker, vice-voorzitter van de internationale ver eniging van congresgebouwen. Hij zei onder meer: „Voordat dit gebouw in de familie van internationale congres gebouwen werd opgenomen, heeft men het aan een nauwkeurig onderzoek on derworpen. Hetgeen wij hier aantroffen was zonder meer ideaal. Dit gebouw biedt faciliteiten, welke in het interna tionale leven van samenwerking niet meer weg te denken zijn. De meest ra tionele gebruiksmogelijkheid is hier ge schapen". SCHIPHOL Gistermorgen zjjn met het DC-8 lijntoestel van de KLM de twee hoogste leiders van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda, presi dent-directeur Partono en commercieel directeur Soedarmo, op schiphol aange komen. Zij werden bij de vliegtuigtrap begroet door de president-directeur der KLM mr. H. Albarda, en door dr. E. van Konijnen burg. die na zijn vertrek uit de KLM de laatste jaren steeds tussen de KLM en de Indonesische autoriteiten heeft be middeld. Er werd over dit bezoek slechts me degedeeld, dat de Garuda-directeuren naar ons land zijn gekomen om de plannen voor samenwerking met de KLM die al maandenlang zijn voor bereid af te ronden Uiteraard zal daar bij het plan voor een geregelde dienst van de Garuda op schiphol een be langrijk onderdeel vormen, Daarnaast zou ook op ander terrein nog over sa menwerking worden gesproken. Verwacht wordt, dat de beide Garuda- directeuren, die behalve als leiders hun maatschappij ook nog actief als gezag voerders op de Concair 990 straalma- chines dienen, minstens enkele dagen in ons land zullen blijven. DRUNEN, 7-1-'65. Appelen 6—67, pe ren 638, andijvie 21—99, knolrapen 6 10, knolselderie 219, kool: boeren 410 rode 625, sav. 1033. witte 1016, kro ten 615, peterselie 223, prei 1219, schorseneren 1637, selderie 314, sla 519, slavellen 3050, spinazie 90111 spruiten gesch. 3098, ongesch. 2064, uien 634, waspeen 1237, wortelen 5—13, witlof 5—47. 'S-HERTOGENBOSCH, 7-l-'65. Aan voer 37800 stuks. Notering: Witte kippen lichte 1.351.45, zware 1.501.60 p. kg lev. gew., oude hanen 350450 p. st., tam me konijnen 6001200 p. st. Overzicht, aanvoer, handel, prijs: kippen: zeer ruim slepend, nauw prijsh., oude hanen: groter, kalm, ongewijzigd, tamme konijnen: min der, redelijk, vast. DEN BOSCH, 7 januari 1965 Aan voer 284 stuks. Voljarigen 1100 1400 p. stuk. Jonge werkpaarden 1000 1450 p. st. 1-1,5-jarige ruins 950 1150 p. st. 1-1,5-jarige merries 1000 1275 p. st. Veulens (trekpaard) 600 825 p. st. Veulens (tuigpaard) 525 700 p. st. Hitten 650 850 p. st. Shetlandpony's ruins 275 500 p. st., merries 700 1350 p. st. Jonge slachtpaarden 2,80 3,p. kg gesl. gew. Oude slachtpaar den 2,2,60 p. kg gesl. gew. Slacht- veulens 3,10 3,50 p. kg gesl. gew. Overzicht (resp. aanvoerhandel prijzen): Voljarigen normaal stijf duur. Tweejarigen 1-1,5-jarige niet groot matig prijsh. Jonge werkpaar den redelijk vlotvaster. Hitten i normaal; vrij rustig; weinig veranderd. Veulens beperkt goed gehandhaafd. Shetlandse pony's behoorlijk slepend; flauw prijsh. Jonge slachtpaarden geringvlotduurder Oude slacht paarden gering williger vaster. Slachtveulens: gering; levendig; hoger. De eerstvolgende paardenmarkt zal worden gehouden op donderdag 4 februari a.s. OUDENBOSCH. 7 jan. 1965. Goud- reinetten 75-85: 24-27. 65-65: 16. golden delicious 75-80 41-42, 60-70: 16; 70-75; 34 -39, 65-70: 26. 60-65 12. winston: 75-80: 46, 70-75: 36, 65-70: 17, lombarts calville 80-85 25, 75-80 26, 70-75 23, 65-70 20, klas se III 13, brederode 43. st. remi 29, stoofsla 30-32, sla c 5-6, witlof A 34-44, B 17-30, afw. 8-15, boerenkool 4-6, witte kool A 19-21. B 6-16, rode kool A 16-20, B 7-14, sav. kool 24-30, breekpeen 7-10. waspeen 24, wortelen 8, kroten 12, prei 12-21. uien 19-20, knolselderij 4-17, snij- selderij 7-13, spruiten AAE 82-88, AA I 68-72, AA II 51-58, AA IIx 41, A I 43-49, A II 31-32, B I 30. ongeschoond 20-49. STEENBERGEN Bintje bonken 13.80, grote 13.80-14.00. eigenheimer 10-17, gin- neke 6.80. Geveild plm. 40 ton. GOES 7 januari 1965 Appels cox or. 1 80-85 81-84. 75-80 84-86. 70-75 75-77, 65- 70 61-61.60. 60-65 44-45. 55-60 25.27, 2d 6, 3 grof 25-42, 3 fijn 6-12, crimson cox's 1 80-85 65, 75-80 67, 70-75 65, 65-70 55, 60-65 41, 55-60 21; goudreinette 1 90-95 29, 85-90 35-39, 80-85 37-40, 75-80 33-36, 70-75 26-27. 65-70 6-15; 2 90-95 24, 85-90 25. 80-85 19-22, 75-80 19-20, 70-75 18, 65- 70 6-12 2d 6-13. 3 grof 12-18, 3 fijn 6-12: jonathan 1 80-85 17-19, 75-80 22-27, 70-75 28-30, 65-70 24-26, 60-65 17, 2 80-85 15, 75- 80 17, 70-75 6-22, 65-70 6-18, 3 grof 6.13, 3 fijn 6; golden delicious 1 85-90 51-57 80-85 48-60, 75-80 47-57, 70-75 48-55, 65-70 38-41, 60-65 16-20, 2 85-90 40, 80-85 39-43, 75-80 34-42, 70-75 43-42, 65-70 26-41, 60-65 15, 2d 6-17, 3 grof 6-29, 3 fijn 6-6.50, kroet 6.10, lombartsville 2 80-85, 16-21, 75-80 17-25. 70-75 15-21, 65-70 6-17, 3 grof en fijn 6, winston 1 80-85 53, 75-80 49-59, 70-75 49-56, 65-70 36-43, 60-65 22.28, 55-60 6-15, 2d 6, 3 grof 12-21. 3 fijn 6, div. ap pels kroet 6; peren comtesse de paris 1 80-85 28. 75-80 24, 70-75 24, 65-70 22, 60- 65 20, 55-60 17. 2d 8, 3 grof 14, 3 fijn 6; saint remy 3 grof 18-22, 3 fijn 13-17. con ference 3 grof 50, 3 fijn 25. 2d 43, kleipe- ren 1 65-70 37. 60-70 31 55-60 20, doyenne du cornice 1 85-90 84, 80-85 91, 75-80 93- 96, 70-75 95, 65-70 87. 60-65 71, 2d 40, 2 80-85 86. 75-80 91, 70-75 89, 65-70 77, 3 grof 68-79, 3 fijn 52-62. Totale aanvoer hard fruit 9050 kisten. Konstanz 281 1); Rheinfelden 183 5); Ottenheim 222 2); Straatsburg 182 (-f5); Maxau 363 9); Plochingen 125 3): Mannheim 201 10); Stein- bach 129 (+4); Mainz 200 12): Bingen 141 6)Kaub 147 (—7): Trier 316 (—13) Koblenz 186 3); Keulen 158 (—21); Ruhrort 366 (—17); Lobith 1000 (—12); Nijmegen 790 7); Arnhem 810 7); Eefde IJssel 357 7); Deventer 260 5); Monsin 5470 50); Borgharen 4035 (—43); Belfeld 1219 (—11); Grave beneden de sluis 507 3). AMSTERDAM De meeste aandacht heeft donderdag de obligatiesector voor inec st- Dit ln verband met de aangekondigde 5.5 procent obligatielening 1965 ten laste van de Bank voor Nederlandse Gemeenten, groot 100 miljoen tegen 100 procent. De aankondiging van deze lening was voor de beurs zeker geen verrassing. Al enkele dagen heeft men met een dergelijke lening rekening gehou den. Volgens de beurs is genoemde lening scherp gesteld. Men gebruikte zelfs het woord ..brutaal Toch is men van mening, dat de lening zal slagen temeer1, daai* de geldmarkt nog steeds aan de ruime kant is. Met dit type lening van 5 1/2 procent, behoort het zes procent rentetype praktisch wel tot het verleden, aldus de beurs. Hoewel men in de staatsfondsenhoek, zoals boven aangehaald, al rekening had gehouden met een dergelijke lening, was de aankondiging ervan toch nog vol doende voor aanbod in de staatsfondsenhoek. De stemming was enigszins gedrukt Gedurende de gehele beursduur werd gehandeld in aandelen Centrale Suiker Maatschappij. De stukken lagen vast in de markt op ca 432, tegen eerder 421. Spe- ciale redenen voor de activiteit, alsmede de vaste stemming in dit fonds, waren niet aanwezig. De handel in de internationale waarden was een stuk minder ver geleken bij die van de vorige dagen. Na een iets lagere opening daalden de koer sen nog iets als gevolg van gering Amerikaans aanbod. Dit kwam in een vrijwel lege markt. Hoogovens daalde ongeveer acht punten tot 562, Philips en Unilever zakten een paar dubbeltjes in, terwijl Koninklijke Olie bijna een gulden verloor Philips noteerde t 153,40, Unilever t 141,60 en Koninklijke Olie f 157,10 AKU kon zich goed handhaven op 518 (517 1/4). Ook in de scheepvaartmarkt was het vrij stil. Aandelen van Nievelt-Goudriaan ondergingen een gevoelige koersdaling tot 101 (105 1/4). Ook de overige fondsen in deze sector waren merendeels wat lager. 0/1 1/1 Staatsleningen Weder lane t»4 0V4 LÜUft 100% Wederlana 64 5 98 V2 98A Weoerlano 4Vi 904* 95 Wed. oü 4^, 94 W 94 Wed. 00/Z 96 Vv 93 Va Wed. Öb 4^4 93 92% Wed. öo 4f4 91V4 91 Wed, öl 4^4 91 V4 91 Wed Stafl 47 Sfo 81% 81 Vk Weu oü/i-k JV4 81V4 81 Wed 04, i-k 3^4 82% 82% Wed 05/1 3^4 82 Vk 82% Wea o5/2 3f4 80% 8674 WeUerland 37 3 86 fè 86 U Weu url'uolb 4b 0 85% 80'/8 Weu Uoil. 47 3 90 89% Wed invest. 3 97 98 lndie 37 a 90% 91 s Bank- en kredietwezen B. Wed Gem. 57 b 10214 103% ld. 30 J. 53/5y 41/2 92f4 92tf ld. 25 j Ö0/3-5 93 V4 93 VA Cultures A'dam Rubber 116% 117V4 HVA Mijen ver 147 V4 146% industriële ondernemingen AJCU. 51? ol7 Den Mij t. eert. 121.80 120 Huugov. n.r.c.v.a 569 561 Philips Gem. Bei 103.00 153 Unüever c.v.a. 141.80 141.40 Dortsche Petr. 722% 716 Dortsehe Petr <v( 721% 716 Kon. Petr. 20 I57.80t56.70 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L. 107% 1073/4 Java-Chlna Pak 162 160 KI1.M. t. eert. 72 K.N.S.M D.b. 149% 148% Slv Mn Wed. 137 137% Nieveit Goudr. 105 103 v. Ommeren c.v.a. 2583/4 258% Rotterd Lloyo Scheepv Unie Premieieinngen 169 ló t 7/1 138% 136% Aikmaai ob 2% 78% 79% A'dam obl 51 ZVJ 85% ld ob-1 *V5 83A 84 ld ob-3 ÏVS 88 y4 88% ld 5b-3 ïVï 87 87% Breda 51 *Va 80 i 82% Dordrecht ab 2y2 79 79% Eindhoven 54 2% 78 78 OiiisclieUe 34 2% s Gravh 52-1 2% 91 Idem 52-2 2% 91 VA Rotteru. 52-1 2y^ 38% 88% idem ak-k 2% 90% idem 57 91 VA 91 Utrecht 62 2% '07% Z.-Holland bi 2% 89% 90 Z.-Holiand 59 2% 92% 92% converteerbare obligalie> A.K.U. i luuu 147 145 Uelclei Zn. 4% au n-L-iVl aUUUl Q. i-ii öb 881. b Schuiten Foxh <èi/2 120 119 Aanu. ui beiegg uujen Alg. Fonds, bezit 1340 1340 Converto 1-1 po 1085 1087 HBBbei.dep.l-kpL 900 900 interbonds 1 pb 712 712 A'dam bel.nm l ao 162 163 interume 50 207 208 Weio OU 112 112.50 Robeco ƒ50 231 232 Urn tas 1 50 495 488 Ver. bez. 1894 öt I30.u 131 Europa! 1-10 pb 531 537 Bank, krediet, verzekerini. Alg. Bank Ned. AMKO Bank Cultuurbank Gron, IncL Cr. B. 305 67.41 18% 181 307 67.40 18 181 tioll. Bank Unit Ha&asauuidLifc .Mal Weu ueri wea creujei 0 Wea. Aiiw<i« hm Wed Uveiz-et fcj K V.S ceri a Sia veil Duig t- B Vei Bank bear Aib. Hejjn Alg H i»jj Onx.G Aime A dam Alg Norit Mij AlliüleJ Dl A darn Ballast Mij A dam Üroogd.Mu A dam Rij'mg Md ANIEM nat bez Apeiu ueLleiiiabi Boeren tricotiaüi Bensdorp Intern Bergh Jurg. j 25U Berkel's Patent Blaauwhoed Bhjdenst WUl. Bols Lucas Borsumjj Wehry Braatmach. R'dam Breda mach fabi Bredero Ver.bedi Brocades Bronswerk Buhrmann i'ettei Bijenkort Caivé uarps Garenfahi Centr. Suiker Mij Cur Handel Mij Daalderop Dagra Oess. tapijtlabi Dikkers en Co. Drie Hoefijzer* D.R.U. Duyvls Jz. Emba Enth. Pietterjj ErdaJ Mij Excelsior Fittingfabx Fokker Ford 6/1 7/1 230 230% law 138 Va (95 <99% 21c 218 lot 108 21b 216% 830 845 208 208 191 191 mingei 645 J49% 210 212 137 137 b 195 198 460 457 450 150 154 331 335 61 61 390 385 120 V. 120 471 471 260 255% 237% 237% 420 435 114 116 245 x 235 73 72 62 62 256 253 710 703 895 883 767 765 781 .784% 999% 990 430 424 421% 434 197 Ia 195 V4 263 263% 310 a 312 310 309 163 170 440 337 360'. 363 285 287 256 256 279 285 878 880 205 210 139 137% 248 249 945 b 960 6/1 7/1 Gazelle rijw.labi 3IU 0 313 Geidei Papiei 16Ü 156 creiüei 1 l'ielent ouu 498 Geru taüi Z9D L zyo «jeveke en Go (59 Gist- an cspn.iaDj 340 55b Grinten v d. 1290 1289 Gruyiei Zn. lob 15b aagemejjei Go 47b 467 l Hart ïnsti 151 149 Havenwerken 660 820 Heem van aej 38074 84Z Heineken s Dier o 470 470 Hero con. Breas 244 240 tiey oroek - keiano 415 416 Hoek s maehJtabi 670 00074 HoU. RatleliDuig 105 100 Ho 11. Beton Mij 401 407 HoU. Gonst 1 w 40l Hou Meiksuikej ZOO 206 Homburg 480 440 Hoogenuosch sen 326 328 Huuuueyei Ut Zn 139 140 indoia 42o 430 uig. Bur. Bouwn 164 165 iniernatio 310 307 int. gew oetonb 4o2 invenium 480 440 b Jongeueel noutn 40b 401 Kemu 796 <90% Hempen Begeei 14Ö 140% Key uuuthandei 200 255 RieuinguiQ anuts 238 Kiene öuikerw. 205 20D Kon. tabi vh Alex 110 Vk 117 Kon. Papierlabi. 298 29b Kon. 2.0ui Ketjei 9o9 9O0 Horenschooi ZZÖ 232 Koudys voed. 2ÜU 196 Kroxiuiuui mot. 180 'u 13/V4 Kon. Ver. lapijl 478 478 Kwatia choc. 341 338 Leeuw J^apiei 29U L 285 Leidse IVoisp 410 419 Lindeteves 167 Vk 170 Macintosh 472 470% Meel Weo Bakk 471 Mees '63 240 242 Menko 109 112 Meteoor Beton 270 272 Missei Uitg Mij 560 L 545 Mosa 505 509 Muüei en wo. 334% 328 Mijnbouwk. werk iN aai uen Ch-iaDi We dap Weu ouK iVUj W. exp pap.Ia O j iNea KaOeliabi Wed Melkunie Wea. ücneepjsb.iVi. Welle wed, v. WeLun Wij ver aai-Ca te Oranjeboom Overzeese üas Palemb Lnü Mjj Palthe Pnuips 0cuinpi Pietersen auto's Reesuik, en Co. Reine veio mach Riva Roll. Oiuogu MJj ttunaak en ^o, RJJiiStaaj öcnev expi Mij Schokbelon acnuiien Karton acholten t uxnul Surion de Wit Simon s eniD.iabi onnis transl. apaarnestao tuk vis 6i z.n. Slouih&p 1 wen uit Swaay van i'abak rau c.v llioiiiaa en Di.y vto ihomsen v bedi lwe.uveu Hanu Udennout öteeiu U mie vei 7% Idem 0% idem 47, u leimonien Utr. asianiabi v aiossieau veeneuu. ütm.s^ ver. Bukiabr. Ver. GiaMaui Ver. Machfabr, Ver. Touwfabr. Vette winkel 6/1 7/1 565 L 5b0 b 068 569 172% 172 117 249 203V4 ÓOt) 109% 263 112 242 L 240 520 326% 181 Vk 184 460 462 9i gn 120 9b 97 V» 0O.9U 08.90 i4z 100 198 j.90 H074 840 388 2bo zbV Üb in b lUo 100% 220 221 580 350 OOO Oüo l'ó O 120 2bO 208 140 140 200 201 1000 1039 204 201 60 81 Ozo 820 <iiu '/a 2io va 20574 200 107 !0b ZO t 201 J.3U Vk 137 b Uö%il074 0 80% 81 449 447 340 550 300 307 4.0J va ~o9 409% ZiO',* 268 190 188 406 407 442 447 v ezeiverwerking v uiainjj V uasuigeu Kdlut. vieuestein rub, v ulcaanauurd Waivcsvaarl vv eieiuiiaven WeinuiK s Beton Wessanen Wilt. t eyenoora Wit's textiel Wyers ina «St H Zaalberg Zeeuwse Cointect ^iWanenoerg-oig .lijjuuuuiv el» petroleum /rig iajtpi öuutun ie rubi Biiiitun Ze tunr. Run Petr 1 a J Idem 5 a zo Mueaia kram id. cert, opr l/io ld. i wuistbew ld. 4 wursiDew. Oost-Borneo iVljj. Scheepvaart Durness Oostzee uoUai iwiiübch Anacuuua tseuileuem öteej oreneiai Lieclric Oeneraj motors Proct. and Oamuj* Republic Steel Shell OU U.S Steel 4/1 7/1 171 175 1ÜZ i<9% 25b -41 128 «21% (9 (5 4<o A ibü 225 224 b 485 494 20474 203% 218 218 00 0 558 108 x 841 b 34U b iU84 Va 1074 40 40 b 45U74 431% iOo.Ob 106.30 157.9b 156.30 182 5 1836 2972 3190 3150 80 81 485 482 1U4 105 02% 53% 30 3o Va 9z7« 9274 9b 9674 80% (9-/8 43 va 43 V4 08 Va 58 52% 52 u =1 bieden gedaan enbieden 8 gedaan en laten X laten d exüiv tdend c e\ claim

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 9