Hier is het antwoord op vragen C. Kammeraad Dempen oude afvoerleiding te Sluiskil in volle gang Veel belangstelling op eerste aardappeldag Studie over N.-Zeeland van Vlissingen Wilderom Arbeidsschaarste n verontrustend Regionaal journaal niet actueel Grootscheepse „dijkverschuiving Opmerkingen Vragen IN SCHOONDIJKE Belgische gasten In het honderd Commissaris der koningin in ziekenhuis Vijftig gulden boete Hulsterse breier drong binnen in fabriekskantine Afscheidsreceptie van mgr. W. Koenraadt Geslaagde proef vaart van ..De Schelde" Oude fruitbomen worden gerooid Twee nieuwe kranen in Terneuzen Jpagbta? Pc Stem Beste propaganda Gemeentelijke zorgen Tussen afsluildammen en deltadijken Nieuwe vorm van communiceren (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De heer C. Kammeraad, voorzitter van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken in Midden- en Noord-Zeeland, heeft woensdag enkele opmerkin gen geplaatst en vragen opgewor pen met betrekking tot de arbeids schaarste en enkele andere facet ten van de arbeidssituatie in Zee land. Wat die vragen betreft zei hij „daarop geen antwoord te ken nen en niet te weten of er een plaats in Zeeland is waar men het wél weet". Hij voegde daaraan toe: „Als er wel een antwoord op be kend is dan dient dit m.i. te wor den gepubliceerd". Naar aanleiding van deze uitla tingen hebben wij een gesprek ge had met de heer K. van Dijk, hoofdinspecteur-directeur van het districts bureau voor de arbeidS' voorziening in Zeeland. Eerst iets over de opmerkingen van de heer Kammeraad. Dat het ambacht, en dan speciaal het bouwbedrijf, duidelijk merkt, dat er een grote vraag naar arbeid in de kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaande- ren is, is veel te sterk uitgedrukt Om te beginnen is er van een beïnvloeding al leen iets merkbaar in het bouwbedrijf en dan nog op zeer beperkte schaal. Er is enig verloop van bouwvakarbeiders van benoorden de Westerschelde naar de ka naalzone omdat in die kanaalzone een bouwbedrijf werkzaam is dat zogenaam de spreidingsionen mag betalen. In de vervoerssector zijn wel langere wachttijden merkbaar maar van een ern stig personeelsgebrek bij verladers en ontvangers is toch geen sprake. De overige opmerkingen van de heer Kammeraad zijn juist. De vermindering van het aantal losse arbeiders de heer Van Dijk toe aan het feit, dat meer en meer seizoenarbeiders een vaste werk kring krijgen. De Horeca-bedrijvigheid groeit sneller dan het aantal nieuwe ar beidskrachten, dat zich in die sector aanmeldt. Er heerst weinig animo onder de jongeren voor het Horeca-bedrijf, on der meer omdat dit bedrijf sterk aan seizoeninvloeden onderhevig is. Het te kort aan Horeca-personeel wordt in het seizoen opgevangen door de inschakeling van middelbare scholieren. Zonder deze scholieren zou het in de vakantiemaanden in de Horeca-sector zonder meer spaak lopen met de arbeidsbezetting. Nu de vragen van de heer Kammeraad. Zeeland kent geen structurele werk loosheid meer. Het probleem van de ar beidsreserve (het tevéél aan arbeiders) is in Zeeland louter het probleem van de seizoenwerkloosheid. De arbeidsschaar ste (het tekort aan arbeiders) concen treert zich vooral op het punt van de ge schoolde arbeiders. Er is, aldus de heer Van Dijk, met betrekking tot dit pro bleem een gunstige ontwikkeling gaande. De Zeeuwse jeugd maakt meer en meer gebruik van de rijk geschakeerde en goed over de provincie gespreide scholings mogelijkheden. De geschoolde jeugd is daarnaast veel minder dan enkele jaren geleden geneigd de pi'ovincie te verlaten. Dit komt, omdat een veel grotere ver scheidenheid aan werkgelegenheid is ontstaan. Er zijn inderdaad bepaalde oorzaken aan te wijzen voor het veranderen van werkkring. De voornaamste zijn de schaarste aan arbeidskrachten en de ves tiging van nieuwe bedrijven. In het eerste geval kan een zuigkracht worden uitgeoefend door concurrerende voor waarden, in het laatste geval kan een „overloop" ontstaan wanneer promo tiekansen in het bestaande bedrijf zijn uitgeput of wanneer de werknemer het in het bestaande bedrijf niet meer naar zijn zin heeft. Wat het laatste aangaat is opgevallen dat de toename van het aantal arbeids plaatsen over het algemeen genomen praktisch niet ten koste van de bestaan de bedrijven is gegaan. Een duidelijk, naar voren tredend ver schijnsel is voorts dat de jongeren van het platteland steeds meer functies zoe ken die buiten de agrarische sector val len. Zij zoeken steeds meer de richting van het voortgezet onderwijs, met name die van de techniek. Het pendelbeeld heeft, zoals een vraag van de heer Kammeraad doet vermoe den, nog geen belangrijke wijziging on dergaan. Men zou kunnen zeggen, dat de uitgaande pendel over de hoogste top DE HEER VAN DIJK ..niet met de handen in het haar.., (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE In de grote hal van -e undbouwpraktykschool „Prins Wil- eiM" zijn donderdag zogenaamde aardap- >eldagen begonnen, die worden georgani- >eerd door het Rijkslandbouwconsulent- »chap te Axel en door de landbouwstu- neclubs in Zeeuwsch-Vlaanderen. Het 'andbouwonderwyscentrum Schoondijke dond gisteren bovendien in het teken van een bezoek van ir. J, Verhelen, direc teur-generaal van het Belgische ministe- r|e van landbouw, die zich met een gezel schap deskundigen op de hoogte komt stellen van het landbouwpraktijkonder- wÜs in Nederland. Aanwezig waren o.m. de Nederlandse jandbouwattaché in Brussel dr. D. de waal en de inspecteur van het landbouw onderwijs ir. H. W. Moll, die „Den Haag" vertegenwoordigde. Het werkprogramma van de gasten bestond uit een bezoek aan de praktijkschool en een oriënterend ge sprek met o.m. het onderwijspersoneel, schoolbestuur en de vertegenwoordigers an landbouwjongerenorganisaties in i est-Zeeuwsch-Vlaanderen. Voor van- aag vermeldt de agenda een bezoek aan n tweetal gemechaniseerde bedrijven in e streek. Zware grond De instructieve expositie ten behoeve van de aardappelteelt kreeg de eerste dag veel belangstelling uit de gehele pro vincie. De organisatie is ,naar rijksland- ^ouwconsulent ir. L. de Wit ons mee telde, speciaal op touw gezet, om de Voor de diverse rooisystemen bestond op de aardappeldagen grote belang stelling. aandacht te vestigen op de aardappelteelt, die in oppervlakte in Zeeuwsch-Vlaande ren, vooral in het westelijk deel, sterk terugloopt. Als oorzaken zag hij o.m. het gebrek aan arbeiders en de gedachte, dat de grond te zwaar is, waardoor slechts een moeizaam en weinig economisch ge bruik gemaakt zou kunnen worden van ie moderne rooimachines. De expositie toonde, dat op die zoge naamde zware grond zeer wel aardap pelteelt toegepast kan worden, mits de juiste methode wordt toegepast. Aan de hand van grafieken, tabellen en een uit gebreid machinepark werd in de grote hal getoond welke goede systemen kun nen worden aangewend. Grote aandacht werd daarbij o.m. besteed aan de voorbe werking van de grond. De tentoonstelling gaf een overzichtelijk beeld van de aard appelteelt, vanaf de grondbewerking tot en met de opslag in koelhuizen. Daarbij werd tevens een inzicht gegeven van wat de gevolgen van een goed of slecht pro dukt zijn voor de consument. De aardappeldagen zijn in deze vorm voor het eerst georganiseerd. Sinds 1959 is de aardappelteelt alleen al in Z. Vlaanderen met bijna 1000 hectare afge nomen. Naar ir. De Wit meedeelde heeft zich vooral in het westelijk deel liet denkbeeld gevormd dat de grond te zwaar zou zyn. Alleen in het gebied rond Breskens was er een bestendiging. Mede door de deskundige voorlichting tracht men nu deze teruggang een halt toe te roepen. heen is als gevolg van de uitbreiding van de werkgelegenheid. Verwacht mag worden dat de pendel in de naaste toe komst iets zal afnemen. Van de driedui zend pendelaars nemen er ongeveer 1500 deel aan de Iange-afstandspendel. De uitgaande pendel drukt vooral op Tho- len. Er is nog steeds een pendelstroom vanuit oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen naar Rotterdam. De stroom is iets of wat uitgedund. Vroeger gingen 100 man naar Rotterdam, nu nog ongeveer 70. Tegen over deze uitgaande pendel staat een in komende pendel van 2500 mannen en vrouwen voornamelijk Belgen en arbei ders aan de grote waterstaatkundige werken in Zeeland. In het algemeen gesproken kan men zich afvragen of de arbeidsvoorziening in Zeeland op den duur helemaal in het honderd zal lopen als men weet dat a. er reeds een schaarste aan arbeidskrach ten bestaat en b. er een belangrijke in dustriële ontwikkeling te wachten staat in met name het Zuid-Sloe en de kanaal zone van Gent naar Terneuzen met zeer grote industrieën als Sidmar en Dow. Wij vroegen de heer Van Dijk of hij, met dit beeld voor ogen, de toekomst bezorgd tegemoet ziet. Zeer positief heeft hij geantwoord dat er geen enkele reden is om met de handen in het haar te gaan zitten. Hij heeft daarvoor een groot aan tal argumenten gebruikt, dat wij hieron der puntsgewijs zullen noemen. 1. De industriële ontwikkeling zal wel versneld maar toch geleidelijk ge noeg gaan om aan de toenemende vraag naar arbeidskrachten redelijk te kunnen voldoen. 2. Nieuwe bedrijven hebben verhou dingsgewijs minder personeel nodig dan oudere bedrijven. 3. De modernisering van oudere be drijven zal arbeid vrij maken. 4. De uitstoting van arbeiders uit de landbouw zal doorgaan. De heer Van Dijk is het helemaal niet eens met wat drs. Middelhoek van he*! Centraal Planbu reau woensdag voor de Kamer van Koop handel heeft gezegd dat de ontwikkeling van de tuinbouw tengevolge zal hebben dat de afvloeiing van arbeiders uit de landbouw volledig zal worden opgevan gen. 5. In Belgisch Vlaanderen bestaan nog veel meer kleine landbouwbedrijven dan in Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze landbouw bedrijven zullen nog zeer veel arbeiders afstoten. 6. De Gentse textielindustrie wordt snel gemoderniseerd. Hierdoor komen veel arbeidskrachten vrij. 7. Zeeland heeft nog volop ruimte en zal een deel van het bevolkingsoverschot kunnen opvangen. 8. De geschoolde jeugd zal Zeeland niet langer in grote aantallen verlaten. 9. De pendel zal afnemen. 10. Het op gang komen van grote pro jecten van arbeidsbesparende woning bouw zal de vestiging van werknemers van buiten Zeeland bevorderen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De commissaris van de koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, is naar aanleiding van een plotseling opgekomen storing in de bloedsomloop in het Gasthuis opgenomen. De commissaris zal enige tijd zijn werk niet kunnen doen. Als waarnemend com missaris van de koningin treedt op mr. dr. A. Mes. De nieuwjaarsreceptie van de heer en mevrouw De Casembroot, die morgen zou worden gehouden, is vanzelfsprekend af gelast. De installatie van de nieuwe water schappen Axeler en Hulster Ambacht en de Verenigde Braakmanpolders zal vol gende week geschieden door mr. dr. Mes, De installatie van het nieuwe waterschap Walcheren, die vanochtend zou plaats vinden, is verschoven naar vrijdagmor gen 22 jamiuari. MIDDELBURG. R. F. M. v. d. V.. 20 jaar, breier te Hulst, stond terecht voor de Middelburgse politierechter. Hij was in de nacht van 17 op 18 sept. de kantine van de fabriek, waarin hij werk te, binnengedrongen, terwijl hij daar niets te maken had. Uit het fabrieks- kantoor werd geregeld geld ontvreemd. Hij werd in de kantine aangetroffen, waarbij hij zich eigenaardig gedroeg. Zijn verklaringen waren niet steekhou dend. Hoewel hij de diefstal niet kon bewijzen, vond de officier het een du bieus geval. Voor deze lokaalvredebreuk eiste hij tegen v. d. V. 75 gulden of 15 dagen. De politierechter maakte er 50 gulden of 10 dagen van. BREDA Mgr. W. Koenraadt, aan wie met ingang van 1 januari van dit jaar op eigen verzoek eervol ontslag is verleend als vicaris-generaal, zal op 23 januari afscheid nemen. Hij zal dit doen tijdens een receptie die van drie tot vijf uur in de middag gehouden wordt in het moederhuis Mater Maria Dei, Mgr. Hopmansstraat 2, Breda. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN. In de opkomende mist heeft donderdagmorgen een onge woon schip op de Westerschelde een korte proefvaart gemaakt. Het was de 1680 ton metende zwaveltanker „Schelde", gebouwd bij de kon. mij. „De Schelde". Het schip werd ook nog gedoopt en wel door mevr. Choufour uit Rotterdam. Om ongeveer één uur in de middag kon de heer E. Huizinga, directielid van „De Schelde", aan een lunch in hotel Britannia een aantal gasten begroeten, die bij deze proefvaart waren betrokken. De heer Huizinga dankte in zijn begroe tingswoord allereerst mevr. Choufour voor het dopen van het schip. Hij wees erop, dat het motorschip „De Schelde" het derde schip is in een serie van drie. Twee werden er reeds gebouwd op de buitenwerf te Gorcum, naar een ont werp van de heer de Joode. „Wij heb ben", aldus de heer Huizinga, „nage bouwd wat in Gorcum werd begonnen, en tijdens de proefvaart is gebleken, dat de resultaten tot tevredenheid stem men". Aan de heer E. Verkoren, directeur van Erhard en Dekkers te Rotterdam verzekerde de heer Huizinga, dat het schip zaterdag of maandag a.s. zal wor den afgeleverd in Rotterdam. Spreker zou zeer gesteld zijn op de continuïteit in de bouw van dit soort schepen, want ook het bouwen van kleinere scheeps- typen is interessant. De heer Huizinga uitte de beste wensen voor de bloei van de zwavelscheepvaartmij te Rotterdam, waarvan de firma Erhard en Dekkers de directie voert. Een dronk werd genomen op de be houden vaart van de „Schelde" en aan mevr. Choufour werd als aandenken een broche aangeboden. Tenslotte zwaaide de heer Huizinga nog lof toe aan de heer Capelle, directeur van de motorenfa- briek Bolnes en de heer E. Verkoren sprak woorden van dank. De spreker aanvaardde gaarne het thans gereed gekomen schip. Hij over handigde de cheque van de laatste beta lingstermijn. Hij zwaaide lof toe aan het personeel van de kon. mij „De Schelde" Als blijk van waardering bood hij een cheque voor de personeelsvereniging aan, met de aansporing dit geld op een prettige manier te besteden. KAPELLE In de oudere Zeeuwse fruitcentra wordt op het ogenblik flink gewerkt aan verjonging en vernieuwing van het sortiment. Op grote schaal ver dwijnen de oude en onrendabel gewor den fruitbomen. Dit seizoen is weer dui delijk naar voren gekomen, dat de fruit teler moet beschikken over een beperkt sortiment van gevraagde rassen en bo vendien bij voorkeur een kleine boom- vorm, die gemakkelijk bewerkt kan wor den. Het rooien van de verouderde vrucht bomen vindt op verschillende manieren plaats. Dikwijls gebeurt dat met behulp van machines. Wanneer het gaat om kleinere percelen vindt het rooien ook nog wel plaats met mankracht en met behulp van bijl en zaag. Het inplanten van bomen op oude boomgaardgrond kan soms problemen geven ten aanzien van de hergroei. Er kan dan namelijk een bodemmoeheid zijn ontstaan, waardoor de eerste jaren na herinplant de jonge vruchtbomen geen of zeer weinig groei vertonen. Het is thans mogelijk geworden deze bodemmoeheid vooraf vast te stellen door middel van grondonderzoek, dat wordt verricht door het bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek te Oos terbeek. Wanneer bodemmoeheid wordt geconstateerd kan de teler maatregelen nemen en de grond laten ontsmetten. Dit is overigens nog een vrij dure aangele genheid wordt nog lang niet algemeen toegepast. Het ontsmetten van de grond tegen bo demmoeheid gebeurt met chloorpicrine. Veel verouderde fruitbomen worden dleze winter gerooid. Dikwijls gebeurt dit mechanisch, soms echter ook nog met mankracht. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Einde van deze week komen in de haven alhier twee nieuwe elektrische kranen binnen, bestemd voor het havenbedrijf van de n.v. Aug. de Meyer en Zonen. Zij zullen worden ge monteerd en geplaatst op de zuidelijke oever van de zuidelijke kanaalhaven met behulp van een drijvende bok. Hier mee zal a.s. maandag een begin worden gemaakt. De twee kranen, die nu op de zuide lijke kanaalhaven staan, worden na al gehele revisie geplaatst op een nieuw aan te leggen kraanspoor aan de zuid zijde van de noordelijke kanaalhaven. De terreinen aan deze kade worden van een bestrating voorzien zodat bin nen niet al te lange tijd ook deze kade, die jarenlang uitsluitend voor het slopen van schepen werd gebruikt in het haven bedrijf zijn rol gaat spelen, voorname lijk voor de op- en overslag van stort goederen. (Van onze provincieredactie) BREDA De eerste aflevering van het regionaal journaal, dat de N.T.S. gis teravond op het scherm bracht, miste de actualiteit, die het dagelijks journaal kenmerkt. Actueel waren slechts het onderdeel over de staatsmijnen en min of meer ook de flitsen van de Dedems- vaart in Overijsel. De onderdelen uit Groningen (scheepsbouw), Friesland (provinciale bibliotheek) en Drente (industrialisatie van Assen), misten zelfs de weekblad-actualiteit, die men toch minstens van het wekelijks re gionaal journaal mag verwachten. Acht provincies krijgen nu de aandacht van Bussum: de drie noordelijke ge westen plus Limburg in het wekelijks regionaal journaal, en de beide Hol landen en Utrecht in het dagelijks NTS journaal. Drie provincies staan nog buitenspel: Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. In de toekomst zullen ook zij in het regionaal journaal betrokken worden, naar verluidt. Wat is de bedoeling van het regionaal journaal? Te oordelen naar de eerste aflevering hinkt het op twee gedachten. Enerzijds wil het een actuele geweste lijke aanvulling op het dagelijks NTS- journaal zijn, terwijl het anderzijds nieuws achter het binnenlands nieuws brengt. Zolang het een wekelijks pro gramma blijft, lijkt ons de laatste op zet de enige juiste. Het hete nieuws over de gebeurtenissen van alle dag zal in het dagelijks journaal gepresen teerd moeten worden, onverschillig of het nu afkomstig is Uit de Randstad Holland of uit „de provincie". EX-KONING Saoed van Arabië zal in Wenen worden opgenomen in een zie kenhuis en mogelijk geopereerd wor den aan zijn nieren. Liet zal allemaal wel weer noodzake lijk en onvermijdelijk zijn maar al die prijsverhogingen, waarmee de huisvrouw als gevolg van EEG-maat- regelen geconfronteerd wordt, maakt de Europese eenwording toch bepaald niet populair. Nu is ons weer een prijsverho ging en geen geringe van boter en kaas in het vooruitzicht gesteld. Goed beschouwd manifesteert zich de EEG voor de gemiddelde burger in een onnoemelijk aantal ruzies, dik wijls over zaken, zo ingewikkeld, dat maar weinigen ze kunnen volgen, en in regelmatige prijsverhogingen. Het zou goed zijn als men ook eens een andere indruk kreeg van de betekenis van de EEG. De meest doeltreffende propaganda? Prijsverlagingenl Dotterdam heeft, als enige gemeen te, van de rijksoverheid wat meer armslag gekregen. Men is er daardoor voorlopig uit de meest ernstige financiële zorgen. Wij gunnen de Maasstad deze voorkeurbehandeling Als grootste wereldhaven en als de stad, waar het economisch hart van Nederland klopt mag Rotterdam, wat ons betreft, best ®en streepje voor hebben. Dit gezegd hebbende, kan men niet overgaan tot de orde van de dag. De moeilijkheden, waarvoor het Rotter damse gemeentebestuur zich ge plaatst ziet mogen meer spectaculair zijn en in hun gevolgen het nationaal belang raken, het is duidelijk, dat ook zeer vele andere gemeentebesturen op het ogenblik voor zeer grote proble men staan. Juist in de gemeentelijke sector is het bestedingsbeperkingsbe- leid van de overheid zwaar aangeko men. Ook uit ons gewest komen ons hiervan dagelijks bewijzen onder ogen Om de touwtjes aan elkaar te kno pen wordt overal naarstig gespeurd naar een uitdieping van de lokale be lastingbronnen. Rechten en tarieven worden verhoogd, hier en daar denkt men aan de Invoering van een logeer- belasting. Al deze maatregelen zijn impopulair. Sommige er van als b.v. de logeerbelasting hebben kwa lijke gevolgen. Het is duidelijk im mers, dat een logeerbelasting rem mend werkt op het toerisme, dat juist voor ons land een belangrijke devie- zenbron aan het worden is. Het is bijzonder vervelend voor de gemeentebesturen, dat zij dit soort maatregelen moeten treffen. Maar zij kunnen dikwijls niet anders. Het pu bliek begrijpt dit echter niet altijd. Het is daarom noodzakelijk, dat de gemeentebesturen meer nog dan voorheen aan de bevolking inzicht ge ven in de gemeentelijke problematiek. Als dit goed gebeurt en ook de ge meenteraden hun taak verstaan, wordt een vervreemding van gemeen tebestuur en ingezetenen voorkomen. Bovendien zal men zich dan eerder bewust worden in „Den Haag" van de noodzaak de problematiek van de gemeentelijke financiën en het ge meentelijk verzorgingspeil opnieuw ten principale aan de orde te stellen. Met lapmiddelen komen we er niet. VLISSINGEN Van de hand van ing. M. H. Wilderom, technisch hoofd ambtenaar van de rijkswaterstaat met standplaats Vlissingen, is het tweede deel van een grote studie verschenen, die tot titel heeft „Tussen afsluitdammen en deltadijken". Genoemde studie is gewijd aan Noord-Zeeland en houdt zich bezig met Schouwen-Duiveland, Tholen en St.- Philipsland. TILBURG Pastoor M. Vogels van de nieuwe Sint-Maartenkerk in Tilburg, heeft in zijn kerk een nieuwe vorm van communiceren ingevoerd. De gelovigen van zijn parochie krijgen bij de communietafel de hostie op de linkerhand gelegd, waarna men de hostie met de rechterhand naar de mond toebrengt. De hosties zijn iets groter dan normaal. De communicant blijft bij de communiebank totdat hij de hostie heeft opgegeten. De hostie wordt ook niet meer uit de ciborie uit gereikt. Men doet dit voortaan uit een broodscha al. De Tilburgse studentenparochie kent deze wijze van communiceren reeds. De vernieuwingen hebben overigens niets met het concilie te maken. Pastoor Vogels is echter van mening dat met de nieuwe vorm van commu nie gaan de woorden „neem en eet" het best# worden uitgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) den blikken van vele jeugdige perso- cr tttotttt t nen een grootscheepse „dijkverschui- bLUlSKIL Onlangs is men begonnen ving" te weeg brengen, met de demping van het gedeelte van Tegelijk met de demping van de oude, de westelijke afvoerleiding van Sas van stinkende leiding, wordt namelijk de Gent naar Terneuzen langs de Nieuwe dijk langs de Nieuwe Kerkstraat af ge- Kerkstraat in Sluiskil; de oude leiding graven. De grond, die daarvoor ter be is reeds enige tijd geleden uit de „rou- schikking komt wordt en passant in de latte" genomen sinds de nieuwe leiding geschoven. Overigens zullen open rijkswaterleiding, die langs de nog grote hoeveelheden zand moeten nieuwe rondweg Sluiskil loopt, klaar is. worden aangevoerd: het volume van de Het werk wordt verricht met twee dijk is kleiner dan dat van de leiding, flmk uit de kluiten gewassen bulldo- De dijk aan de zuidelijke zijde van de zers, die veelal onder belangstellen- afvoerleiding zal voorlopig blijven ge handhaafd, omdat er de spoorlijn over loopt, die eerst in onbruik zal raken wanneer in 1968 of 1969 de nieuwe brug over het kanaal ten noorden van Sluiskil klaar zal zijn. Ter plaatse zal er overigens een groot plein het nieuwe centrum van Sluiskil komen. Er omheen zullen nieuwe openbare ge bouwen verrijzen. Het dempingswerk is ondergebracht in het bestek voor de verbreding van het kanaal van Gent naar Terneuzen, die wordt uitgevoerd door de n.v. Zanen en Verstoep. Voor de voorbereidende werkzaamhe den als teken-, type- en fotowerk, heeft de heer Wilderom een subsidie mogen ontvangen van de nederlandse organi satie voor zuiver-wetenschappelijk on derzoek. Wat de uitgave zelf betreft, die in de eerste plaats voor de bewo ners van de provincie Zeeland van gro te importantie is, deze is door de heer Wilderom geheel voor eigen risico ge daan. Kort na de aanvang van het tweede deel van Tussen afsluitdammen en del tadijken" bleek de mede-auteur, de heer M. P. de Bruin, wegens gezond heidsredenen te moeten afzien van me dewerking aan de editie. Dit nam niet weg, dat een geregeld vriendschappe lijk contact tussen beiden bleef bestaan, dat onder andere resulteerde in een aan tal gegevens voor het historische deel van Wilderoms werk. Werd in deel één van „Tussen afsluit dammen en deltadijken" de geschiede nis van strijdnederlaag en overwinning op het water op Noord-Beveland beschre ven. de zo juist van de pers gekomen publikatie houdt zich bezig met een uit eenzetting van de waterstaatkundige ont wikkeling van de voormalige eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Phi- lipsland. samengevat onder de naam Noord-Zeeland. De heer Wilderom heeft in zijn nieu we werk Noord-Zeeland gekozen omdat Schouwen-Duiveland het laatste eiland van de provincie Zeeland is, dat in 1964 via de Grevelingendam en de Haring- vlietbrug met het vaste land werd ver bonden. Deze feiten achtte hij de moeite waard om de waterstaatkundige ontwik keling van het betreffende gebied aan een nadere studie te ontwerpen en daar bij een aantal nauwverwante onder werpen te betrekken en zoveel moglijk feiten te documenteren. Het meest ge schikt leek hem om ook hierbij de pol ders van Tholen en St. Philipsland in te delen omdat deze Deltagebieden, wat hun ontwikkeling betreft, evenzeer inte ressante gegevens bevatten. Gezien de situering van de Deltawerken, zullen daar geen directe veranderingen ont staan door het leggen van de primai re en secundaire dammen, maar de au teur wijst er op, dat aan de horizon reeds nieuwe plannen opdoemen, zoals het plan Reimérswaal en de Schelde- Rijnverbinding. In het algemeen heeft de schrijver in zijn nieuwe studie zoveel mogelijk de zelfde gedachtengang gevolgd als in het Noord-Bevelandse deel, waarvan nog een beperkt aantal exemplaren bij hem te verkrijgen is. Het nieuwe werk telt, behalve een re gister 404 pagina's en bevat twee wa penafbeeldingen in kleurendruk. 120 teke ningen. 7 kaartreproducties, 137 foto's, 9 luchtfoto's en 2 uitslaande kaarten. In zijn inleiding brengt de schrijver onder meer dank aan ir. T. Groot, hoofdin genieur van de rijkswaterstaat en hoofd van de sideling studiedienst Vlissingen voor de van deze ontvangen steun bij Ida uitgave van zijn studie. DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 8 JANUARI 1965

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3