ven floreren Bedrij ondanks arbeidsschaarste Geldgebrek HET struikelblok Westerscheldeverbinding voor Bouw van schepen moet gesubsidieerd worden" U DOET ER VERSTANDIG AAN J. Corstiaensen pastoor Gerardusparochie Breda Jubilea in 1965 iSTEDING .STEDING :amers— Klacht over bevrachting van schepen Zuid-Sloe zonder goede wegen is als een knol op staV i Woninginrichting Jan Hendrikx n.v. Deltaplan geen Haags maar Zeeuws idee Proefvaart en overdracht zwaveltanker e vernieuwing en hef en met 31 december erkerende en andere waterkering van bo- caiamifeuze polders. ien tof en met 31 de- der waterkerende en in aan bovengenoem de polder. ral ons mtmm Mooi Kim! W'J dolen we'ren in matoms VOORZITTER K. v. K. VOOR MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND C. Kammeraad meent: Bouwbeleid Beknot Bankstellen - Slaapkamers - Eetkoeken Kasten - Kastjes - Fauteuils - Clubs Schemerlampen Boschstraat 1-3 Breda Tel. 01600-30635 Ir. Berdenis v. Berlehom: Tegenstelling Wrak Sancta Maria wordt geborgen In Scfioondijke Hoog Belgisch bezoek aan praktijkschool Ambtenaar wilde geen overwerk verrichten Drs. A. Middelhoek (Centraal Planbureau) Zeeland te laat betrokken in kernbeleid Niet vergoeilijken Missionarissen van de H. Familie kering van de calamiteuzl en Anna-Friso zal op vrij-- s v.m. 11.30 uur in het ver swijnkelder" te Kortgene, B. onder nadere goedkeu- van Zeeland in het open- jesteden: 7 januari 1965 ter lezing aterbouwkundig Ambte van de secretaris-ontvan- anaf die datum bij laatst- xemplaar verkrijgbaar. n op maandag 18 januari tot 11.00 uur. oemd vergaderlokaal, een aanwijzing. ur voornoemd, n Arenthals, voorzitter ooff, secretaris-ontvanger kering van de calamiteuze ■r zal op vrijdag 22 januari in het vergaderlokaal „De ortgene, volgens par. 2 der ;d keuring van Ged. Staten openbaar trachten aan te 7 januari' 1965 ter lezing retaris-ontvanger te Kort* af die datum a f 2,50 per r is. 1. n op maandag 18 januari 0 tot 11.00 uur. genoemd vergaderlokaal, een aanwijzing. ur voornoemd, n Arenthals, voorzitter ooff, secretaris-ontvanger CHIQUE BANKSTEL, kosteli jke "skalleder" bekleding. Losse kus- sens. Uitstekende constructie. Aparte 1 dames- en .herenfau- I teuil. SPECIALE I OPRUIMINGS- ATTRACTIE 755.- «n zeer geslaagde uitvoering, van bouw. Compleet met drie- en. (lets be- JFfc g voor *2) M %m sterke, edele houtsoorten. 140 cm breed, driedeurs- elen. Zwaar J§ II 1? iruS^ér*1- voor JF 9 Zeer zorgvuldige materiaal- /Verkélijk een kamer van bij- d lage prijs 1 jP M n-Z4êr^ voor *9 m Uniek fraaiGarderobe/lin- jrs. Royale maat toog ledikant, lachtkastjes. JECfc fff r^voor select teak. Een lust voor het t steeds bijzonder in trek was. Usijj-voor 695.- LAAPKAMER. Prachtige vier- ïique toogledikant, twee nacht-, et zwart skaileder. Nogmaals: in-^§07^ voor 725.- IRDE BERKEN SLAAPKAMER, obe/llnnenkost. MET 8IJZON- IL-ie?5r- voor 895.- 51 EK BERGMEUBEL, m breed. Met formica klepblad 495.- W. VAN DER STEEN DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 7 JANUARI 1965 (Van eenonzer versalggevers) GOES De heer J. Roose, lid van de K.v.K. voor Midden- en Noord-Zee land, heeft bij de Kamer een klacht in gediend over de huidige bevrachtingsre geling voor binnenschepen. De Wet Goe derenvervoer Binnenscheepvaart" be paalt, dat men voor de bevrachting van schepen gebruik moet maken van schip- persbeurzen. Daarbij geldt dat 24 uur vóór het laden begint geen schepen mo gen worden aangenomen. Aangezien in gevolge deze regeling op vrijdag niet be vracht mag worden voor 's maandags. En er bovendien zaterdags in Zeeland geen schippersbeurs wordt gehouden, geeft een en ander nogal wat moeilijk heden voor zowel bevrachters als schippers. De mogelijkheid een schip voor een vracht vast te leggen wordt nu beperkt tot vier dagen. De heer Roose heeft er bij de Kamer op aangedrongen, dat de 24-uurs regeling in Zeeland voor wat de vrijdag betreft, komt te verval len. (Van een onzer verslaggevers) GOES De heer C. Kammeraad, voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken* voor Midden- en Noord-Zeeland, heeft gister morgen in zijn nieuwjaarsrede in de Korenbeurs te Goes optimisti sche geluiden laten horen over de gang van zaken in en de kansen voor het bedrijfsleven. Wel signa leerde hij een opmerkelijke en een toenemende schaarste aan de zo noodzakelijke arbeidskrachten. Wat het laatste aangaat is er volgens de heer Kammeraad een vermindering van het aantal ongebonden arbeidskrach ten te bespeuren. Daarnaast zag hij een ..een verborgen mogelijkheid tot het aan trekken van meer vrouwelijke werkne mers''. Volgens de voorzitter bemerkt het ambacht, in het bijzonder het bouw bedrijf, heel duidelijk dat er een gro te vraag naar arbeid aan de overkant van de Westerschelde is. De activitei ten tussen Terneuzen en Gent vertonen reeds een weerslag aan de andere kant van de Westerschelde. Desondanks toch een optimistische visie op het hedeh en de toekomst. Er wa ren voldoening gevende resultaten in 1964. De orderportefeuilles zijn behoor lijk gevuld. Uitbreidingsprojecten zijn on der handen. Dat dit, ondanks de moei lijke situatie op de arbeidsmarkt en de forse loonsverhogingen, kon worden be reikt is volgens de heer Kammeraad te danken geweest aan ,,goed ondernemer schap, arbeidsbesparende investeringen en werkmethoden en onderlige samen werking van verwante bedrijven." De heer Kameraad deelde in dit ver band mede dat het aantal ondernemin gen in Zeeland in 1964 met ongeveer 200 is teruggelopen. Het betreft hier vooral kleine bedrijven in kleine gemeen schappen waarvoor de bestaansmogelijk heden zijn uitgeput. De voorzitter ging uitvoerig in op de woningbouw in relatie met de gespannen arbeidsmarkt. Wil het industriespreidingsbeleid van de rege- rng zijn gewenste effect hebben dan is 't volgens de heer Kammeraad nood zakelijk dat daaraan 'n bouwbeleid ge koppeld wordt dat in Zeeland tot een grotere bouwcapaciteit zal leiden In dit kader was de voorzitter van oordeel dat ,,door een vergaande samenwerking en coördinatie van de bij de bouw betrok ken gebieden een snellere afwerking van het aantal begonnen woningen mogelijk De voorzitter liet duidelijk door schemeren dat hier en daar teveel werk tijd-, en geldverlies aanleiding geeft, wordt aangenomen hetgeen tot tijd- en geldverlies aanleiding geeft. Dat in het industriespreidingsgebied van de regering Zeeland opgenomen is in een gebied dat zich ook oostelijk daarvan uitstrekt (W.-Brabant) noemde hij geen vooruitgang van het vorige be leid. Vooral Tholen achtte hij in zijn ontwikkelingskansen beknot. De heer Kammeraad zei zeer nadruk kelijk dat de functie van het Zuid-Sloe (Zeehavengebied en ontwikkelingskern) van nationale betekenis is. Volgens hem zal veel aandacht en energie besteed moeten worden aan alle verbindingen van de haven met het achterland. Voor al rijksweg 58 zal z.i. snel vierbaans ge maakt moeten worden. „Wat is een trekpaard ('t Zuid-Sloe) zonder wegen?" zo riep de heer Kammeraad uit. „Het is een knol op stal" Hij sprak wel zijn ongerustheid uit over de gang van zaken m.b.t het Zuid- Sloe. Hij zei niet bijster onder de in druk te zijn gekomen van de zakelijke aanpak van dit havengebied. De heer Roose sprak er later zijn vrees over uit, dat het nationale belang van de haven zal worden geschaad door een mogelijke vroegtijdige uitgifte van gronden aan industrieën, die geen diep vaarwater nodig hebben. De heer Kammeraad betrok nog andere verbindingsproblemen in zijn beschou wing. 't Provinciale wegenfinancierings plan voor de komende vijf jaar juich te hij van harte toe. Een van de aan trekkelijke aspecten van de Oosterschel- debrug, waarop nog weinig aandacht is gevallen, vond hij het feit, dat de brug de toeleveringsbedrijven uit de Rand stad op een zeer acceptabele tijdsaf stand van de ondernemingen in Midden- Zeeland zal brengen. Wat de veerver- bindingen in Zeeland aangaat zei de voorzitter dat het vervoersaanbod in de afgelopen vijf jaar met minstens 67 pet, is toegenomen. De heer Kamme raad was sceptisch gestemd over de mogelijkheden het toenemende verkeer met behulp van de veerboten afdoende op te vangen. De heer Kammeraad uitte vervolgens kritiek op de regering met betrekking tot de tekortschietende apparatuur voor het snel verwerken van het telefoonver keer. „Dat gedurende kantooruren een interlokale verbinding slechts tot stand kan komen nadat dit enkele keren is mislukt is een verschijnsel dat in onze moderne technische samenleving eigen lijk onbestaanbaar behoort te zijn", al dus de heer Kammeraad. (Advertentie) ....wanneer U zo snel mogelijk eens komt kijken naar wat wij NU te bieden hebben in GOES Ir. J. Berdenis van Berlekom uit Middelburg, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, heeft gistermiddag tij dens een vergadering van de Kamer te Goes, nog eens duidelijk naar voren ge bracht, dat het Deltaplan niet, zoals ve len menen, een Haags, maar een Zeeuws initiatief is geweest. Hij meende hierover wat te moeten zeggen, naar aanleiding van een lezing van drs. A. Middelhoek van het Centraal Planbureau over de economische ontwikkeling van Zeeland. Volgens ir. Berdenis van Berlekom is de idee voor het Deltaplan geboren tij dens een lunchbijeenkomst van het de partement Zeeland van de maatschappij voor nijverheid en handel. Na veel moei te („Men zei: jullie zijn gek") gelukte het uiteindelijk het hoofdbestuur van de maatschappij voor het onderwerp warm te krijgen. Het hoofdbestuur lanceerde het Deltaplan tijdens het congres van de maatschappij in 1954 te Maastricht. Het kostte het hoofdbestuur op zijn beurt trouwens heel wat hoofdbrekens om het onderwerp door een hooggeplaatst rijks- waterstaatsingenieur ingeleid te krijgen Die zei aanvankelijk óók: „Jullie zijn gek". Aan het slot van zijn betoog wees de voorzitter enerzijds op de opeen hoping van taken waarvoor de Zeeuwse samenleving staat, ander zijds op het nationale parool van investeringsbeperking dat voor Zee land wel op een bijzonder ongunstig tijdstip is uitgegeven. Hoe van deze tegenstelling het beste te maken Deze vraag moet volgens de heer Kammeraad strikt zakelijk worden bekeken. Normgevende leidraad moet zijn: hoe brengt elke gulden het meeste op. WEMELDINGE Vandaag zal door het bergingsbedrijf J. v. d. Akker uit Vlissingen een poging worden onderno men om het wrak van de Belgische sleepboot Sancta Maria te bergen. Dit vaartuig werd in de eerste kerstnacht op de Westerschelde ter hoogte van Wals oorden overvaren door de Spaanse zee boot San Pedro uit Alverado. Bij dit ongeval kwamen de twee opvarenden van de Sancta Maria om het leven. Men heeft het vermoeden, dat het stoffelijk overschot van een hunner zich nog in het wrak bevindt. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT Tot pastoor van de parochie van de H. Gerar- dus Majella te Breda is benoemd Johannes P. J. M. Corstiaensen, tot nu kapelaan in de St.-Janparochie te Oosterhout. Pastoor Corstiaensen zegt bijzonder ver heugd te zijn met deze benoeming. Af scheid nemen is wellicht nooit gezellig, zegt hij. „Maar by mij is het zo dat ik overal graag heb gewerkt, maar even graag weer ergens anders heen". Pastoor Corstiaensen is geboren te Stand daarbuiten op 21 augustus 1912. In 1938 werd hij in Hoeven tot priester gewijd. Daarna volgde zijn benoeming tot onder- Dastoor te Huizingen bij Brussel. In 1940 teerde hij terug naar ons land als kape laan te Aardenburg, in 1945 werd hij ka pelaan te Kruisland, in 1953 in Chaam en in 1961 tenslotte te Oosterhout. Pastoor Corstiaensen bezit een innemen de en tegelijk joviale persoonlijkheid die hem tekent als de ware zielzorger. Daar om werkte hij ook zo graag in het wijk- werk St.-Jan, daarom ook heeft hij pretti ge herinneringen aan de perioden die hij als reserve-aalmoezenier bij de troepen doorbracht o.m. bij oefeningen in Duits land en in La Courtine in Frankrijk. Tot kapelaan te Oosterhout (St.-Jan de Doper) is benoemd A. M. J. Claer- houdt, tot kapelaan te Breda (Christus Koning) J. Th. M. Brooymans, tot con rector te Breda (St.-Ignatiusziekenhuis) op voordracht van zijn provinciaal, R. Gijsel c.m. Aan pater A. Ooninckx SDB is eervol ontslag verleend als kapelaan te Breda (H. Theresia van het Kindje Jezus). Tot zijn opvolger is benoemd, op voordracht van de prelaat van Tongerlo, M. C. van Tol o praem. VLISSINGEN De bij de Kon. Mij. De Schelde gebouwde zwaveltanker „Schelde" (1680 ton) heeft gisteren een proefvaart door het kanaal van Walche ren gemaakt. Vanochtend zal deze rivier' tanker op de Westerschelde verder wor den beproefd. Vanmiddag zal te Vlissin gen de overdracht plaatsvinden. Twee zusterschepen worden momenteel gebouwd op andere werven. De zwavel- tankers zullen worden gebruikt voor het vervoer van gloeiende zwavel (ruim 150 graden) naar Duitsland. Zij zullen de zwavel in Rotterdam overnemen van de grote Amerikaanse zwaveltankers. PASTOOR J. CORSTIAENSEN EEN 41-jarige matroos van de Franse tanker „Petrobourgh", is ter hoogte van Hoek van Hol J and overboord geslagen en verdronken. (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE Vandaag en mor gen zullen de directeur-generaal van het Belgisch ministerie van landbouw, ir. Verhelen, een lid van het Kabinet van de minister van landbouw, de heer Bien- fait, en de heren de Boeck en Ca enen van de afdeling onderwijs van het mi nisterie een bezoek brengen aan de land- bouwpraktijkschool te Schoondijke. Het hoge Belgische bezoek valt samen met de aardappeldagen, die vandaag en morgen in de landbouwpraktijkschool zul len worden gehouden. De belangstelling van de Belgische gasten gaat overigens hoofdzakelijk uit naar de school zelf, de roem van deze unieke instelling in dijke is wijd en zijd verbreid. De vertegenwoordigers van het Bel gische ministerie van landbouw zullen om ongeveer elf uur vanmorgen wor den ontvangen door de directeur van de school, ir. G. Israel, 's Middags zal men de school bezichtigen. Morgen zul len de Belgische gasten enkele landbouw bedrijven in West-Zeeuwsch-Vlaanderen bezoeken om zich te vergewissen van de doorwerking van het werk van de lad- bouwpraktijkschool op de boerenbedrij' ven. (Van een onzer verslaggevers) GOES De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden- en Noord-Zee land, de heer C. Kammeraad, heeft het gisteren in Goes een bedenke lijk verschijnsel genoemd, dat de oouw van nieuwe schepen in ons land op het ogenblik een duidelijke teruggang ondervindt. De oorzaak van de teruggang is z.i. belegen in het feit dat de Nederlandse •verven zich ten opzichte van hun bui- '"nlandse collega's in een minder gunsti- 'e financieringspositie bevinden. „Bui- "nlandse regeringen geven de scheeps- J°uw kredietfaciliteiten waartoe onze re uring niet bereid is", aldus de heer kammeraad. Hij kon de opmerking van ie minister van Economische Zaken dat scheepsbouw bij ons gelukkig ook utwegen vindt" niet begrijpen. „Als ji bedoelt dat voor het tekort aan em- flooi in de nieuwbouw de werven hun NI zoeken in produkties buiten de (Advertentie) Op de foto: Een stapelloop in Vlissingen. Zonder rijkssubsidie zullen zij steeds minder voorko men, aldus voorzitter C. Kamme raad van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Mid den- en Noord-Zeeland. scheepsbouw dan miskent hij daarmee het grote stuwende effect dat van nieuw bouw uitgaat voor een zeer groot aantal toeleveringsbedrijven", zo betoogde de heer Kammeraad. Hij was van oordeel dat, wanneer andere scheepsbouwnaties bereid zijn tot overheidssubsidiëring van deze primaire industrieën, Nederland eenvoudig niet kan achterblijven. „De ex port van schepen is bovendien een de- viezenbron van de eerste orde". De heer Kammeraad verheugde zich overigens over de ingebruikname van de nieuwe reparatiewérf van de Koninklij ke Maatschappij „De Schelde" in Vlissin- gen-Oost (Zuid-Sloe). Deze werf blijkt in een grote behoefte te voorzien. De heer Kammeraad prees het ondernemingsin zicht van De Schelde. „Dat reeds werd besloten tot verdere uitbreiding van de installaties aldaar is de best denkbare reclame voor de mogelijkheden van de ze haven", zo zei hij. Elke OLVEH polis is winstdelend UTRECHT „In normale omstandig heden kan mij geen overwerk worden op gedragen", aldus luidt de mening van P.T.T.-ambtenaar van E. uit Den Bosch, die gisteren voor de Centrale Raad van Beroep verscheen om zijn bezwaren ken baar te maken tegen de straf die hem was opgelegd wegens weigering over werk te verrichten. Die straf bestond uit drie uur buiten gewone dienst, zogenaamde strafdienst. Op de 19e mei van het vorige jaar had zijn, chef hem gevraagd om de volgende avond een paar uur over te werken. ..Dat kan niet, want ik heb een dringen de particuliere afspraak", had Van E. geantwoord. Op de volgende vraag waar uit die dringende omstandigheden dan wel bestonden, had hij geantwoord; „Daar heb je niets mee te maken". Gisteren voor de Centrale Raad van Beroep herhaalde de man zijn be zwaar. Hij vindt dat hem onder norma le omstandigheden geheel geen over werk kan worden opgedragen. Adjunct directeur van de P.T.T., de heer L. Striker, die de directeur-generaal van de P.T.T. vertegenwoordigde, zei daar anders over te denken. Het was wel degelijk in het belang van de dienst dat er overwerk moest worden verricht. Als er omstandigheden zijn die het verrich ten van dit overwerk in de weg staan, dan moet men dit aannemelijk maken. Dit was in het onderhavige geval niet gebeurd. Vandaar de straf. De raad doet over drie weken uit-1 spraak. (Van een onzer verslaggevers) GOES Sociaal-geografisch en econo- misch-geografisch lijkt een vaste oever verbinding over de Westerschelde ge wenst. Er zal dan een sterker uitstraling ontstaan vanuit de zwaartepunten van Zeelands economische ontwikkeling; Ter- neuzen en het Zuid-Sloe. Deze Trekpaar den" zullen zonder vaste verbinding te. nomische ontwikkeling van Zeeland van belang zijn". Achter Drs. Middelhoek zei. dat de economi sche structuur van Zeeland in 1947 zes tig jaar bij die van het gemiddelde beeld in overig Nederland ten achter lag. In 1960 bedroeg die achterstand nog veertig jaar. Hij verwachtte dat die achterstand tegen het jaar 2000 geheel zal zijn inge lopen. Een verbetering van de verbindingen en het ruimtelijk beleid achtte hij van zeer veel gescheiden lopen. Uiteindelijk zal groot belang voor de ontwikkeling van bij de gedachte aan de totstandkoming Zeeland. Hij verwachtte dat Zeeland een van de verbinding alles afhangen van de industriële ontwikkeling van formaat te- teelinische mogelijkheid en de economi- gemoet gaat. De zwaartepunten zullen sche rentabiliteit. Maar zelfs wanneer liggen bij de chemische industrie en in a<an beide laatste voorwaarden kan wor- de, vooral zware, metaalnijverheid. Vol den voldaan dan nóg zal de verbinding gens drs. Middelhoek zal het nog maar de er voorlopig wel niet komen. Het gebrek vraag zijn of er een sterke ontwikkeling aan financiële middelen is hét grote strui. zal optreden in de sector van de lichte kelblok bij het in vervulling gaan van en verzorgende industrie. Volgens de de vele wensen, die er in geheel Neder- spreker is namelijk geen verdergaande land op verkeersgebied leven. uitstoting van arbeiders in de landbouw J. Middelhoek, chef van de afdeling sec-i nale industriespreidingsbeleid van de re- toren van het Centraal Planbureau te gering maar vooral aan het algemene de- Haag' Dr,f' Middelhoek sprak In ho- centralisatiebeleid van de regering Met tel De Korenbeurs te Goes voor de Ka- enkele cijfers tekende drs Middelhoek mer van Koophandel en Fabrieken voor de grote zeehavonmo2eliikherten Hil Midden, en Noord-Zeeland. De inleider in Zeeland ziln"°J sprak over „factoren, die voor de eco- In de periode 19631967 zal slechts aan eenzesde deel van de in 1963 bekend ge maakte wensen kunnen worden voldaan. Alleen de urgentste en rendabelste wen sen zullen voor verwezenlijking in aan merking komen. Gezien de in uitvoering zijnde werken in Zeeland buiten het Del taplan slaat Zeeland, wat de vervulling van zijn wensen betreft, op het ogenblik geen slecht figuur. Deze beschouwing over de uitvoerings kansen van de vaste oeververbinding over de Westerschelde in de nabije toe komst is gisteren gegeven door drs. A. te verwachten omdat er in Zeeland een niet geringe verschuiving gaande is van de landbouw naar de arbeidsintensieve tuinbouw. Essentieel Drs. Middelhoek zei dat het Zuid-Sloe en Terneuzen waarschijnlijk zullen uit groeien tot zeer belangrijke concentra tiepunten van industrie en overslag. De decentraliserende politiek van de over heid noemde hij essentieel voor een ver dere industrialisering van Zeeland. Hij dacht hierbij niet zozeer aan het regio- ~T7 o jn-1CUCII, Lljc JlUc in Zeeland zijn weggelegd. In 1963 be schikte geheid Nederland over ca. 4400 ha zeehavemerrein aan vaarwater met een diepte van meer dan vier meter. In Zeeland alleen bestaan plannen voor de annn^ e0** van zeehaventerreiiien tot 4000 ha. Spreker voorzag vooral een ge. weldige expansie van de chemische in- dustrie m rerneuzen. In de komende vijf jaar zal daar. naar hij meende, voor 8Ó0 miljoen gulden geïnvesteerd worden. Drs. Middelhoek bestreed de veel ge hoorde opvatting dat Zeeland uitsluitend fnHo Jh"i gelS0l?ei;de ligging niet aan de industriële revolutie van de vorige eeuw en later heeft kunnen meedoen. Hij zag andere belangrijke factoren zoais het lainLgt ven, °nghnstige economische klimaat in Zeeland en het feit, dat Zee- land net buiten de grote handelsstromen op Duitsland en België lag. IntS?fJsa,t?t was nog de opmerking van drs. Middelhoek, dat de groei van het in komen per hoofd van de bevolking se dert 1950 het traagst in Zeeland en het snelst in Noord-Brabant is geweest Lag dit inkomen voor wat Zeeland betreft in 1950 nog 1 procent boven het landeliik gemiddelde, in 1960 lag het 6 a 7 procent onder dit gemiddelde. Onjuist Drs. Middelhoek gaf toe dat het onjuist is geweest Zeeland niet van meet af' aan (vanaf 1950 dus) in het regionale indu striespreidingsbeleid te betrekken. Uit de cijfers sprak die noodzaak toen niet. Deze cijfers waren echter ernstig versluierd doordat veel aflopende arbeid zat in het herstel van de oorlogsschade en. later, in |~)at er over de laatste concilieweek nog langer zou worden nagepraat was te voorzien. De schok, die de ge beurtenissen hebben gegeven, is zo hevig geweest, dat men enige tijd heeft nodig gehad om ervan te beko men. En nu het zover is verschijnen er wat meer afstandelijke commenta ren in weekblad en krant. De Bazuin van 23 december laat prof. Schillebeeckx aan het woord, om aan zijn lezers „de waarheid over de laatste concilieweek" te onthullen. Eerlijk gezegd heeft dit artikel ons teleurgesteld. De schrijver beweert wel, dat hij geen interpretatie wil ge ven, die de gemoederen moet sussen. „Zulk een onwaarachtigheid zou in Nederland het geval alleen maar ver ergeren". Maar in feite heeft zijn ar tikel een sussend karakter. Het is al lemaal zo erg niet geweest als in „sommige katholieke en niet-katho- lieke kranten" werd geschreven. „Ge reduceerd tot hun precies historische proportie komen bij nuchtere bezin ning de gebeurtenissen van de laatste week der derde sessie neer op enkele psychologische fouten, die de bis schoppen na hun eerste verbijstering en woede hebben geslikt". Enkele psy chologische fouten. Veel meer is het niet geweest. En dus had men zich niet zo druk moeten maken. Nu begrijpen wij wel, hoe prof. Schillebeeckx tot het schrijven van dit artikel gekomen is. Hij is in zijn contacten met priesters en leken ge stoten op gevallen van grote gewe tensnood. Hij meent dat deze onnodig zwaar is gemaakt door een bepaalde manier van berichtgeving. En dus wil hij de gebeurtenissen laten zien in hun ware gedaanten. Achteraf als het ware corrigerend wat in een heet- van-de-naald-berichtgeving naar zijn mening fout is gegaan. Prof. Schillebeeckx doet dit met grote deskundigheid en hij weet in derdaad bepaalde feiten naar voren te halen, die tot nog toe weinig be kend zijn geweest, gedeeltelijk ook niet bekend konden zijn, omdat ze zich helemaal achter de schermen hebben afgespeeld. Maar de hele te neur van zijn artikel vinden wij toch te vergoelijkend. Bijvoorbeeld waar hij tot de conclusie komt, dat de ver anderingen, die op het laatste mo ment in het oecumenismeschema wer den aangebracht „inhoudelijk futili teiten zijn, die het decreet wezenlijk noch zelfs bijkomstig wijzigen", dat het hoogstens om enkele „pijnlijke speldeprikken voor de niet-katholieke christenen" gaat. Maar weet prof. Schillebeeckx dan niet, dat verschil lende waarnemers op die bewuste morgen in november helemaal ge desillusioneerd uit de aula zijn geko men? Dat ze bij wijze van spreken wel konden huilen? Indien hier alleen een paar onschuldige speldeprikjes waren toegediend, zouden ze niet zo gerea geerd hebben. Zo kleinzerig waren ze niet. Deze mensen voelden zich ten diepste gegriefd. Door de veranderin gen op zich, althans door de twee laatste. En vooral door de manier waarop ze in het schema werden aangebracht. Niet alleen zij overigens. Wij zouden prof. Schiliebeeckx de naam kunnen noemen van één der leden van het secretariaat voor de eenheid, die door de „onschuldige prikjes" evenzeer was verrast als welke buitenstaander dan ook. Hij had nergens van geweten, Het was helemaal buiten hem omge gaan. Hij heeft geprobeerd te doen wat hij kon. om de zaak nog recht te trekken maar dat is hem niet gelukt. Zelfs heeft hij geen vergadering van het secretariaat meer kunnen krijgen, hoewel hij er met de meeste aandrang om gevraagd heeft. Dat zijn feiten die we uit de mond van deze bisschop persoonlijk hebben vernamen. En die door het artikel van prof. Schille beeckx bepaald niet worden „uitge legd". Zeker, de auteur erkent, dat er op het concilie is gemanoeuvreerd. Maar volgens hem heeft de minderheid zich altijd aan de regels van het spel ge houden en kan haar dus niets verwe ten worden. „Iedereen vecht voor zijn eigen levensovertuiging en zou men dan, om deze te doen zegevieren, niet de juridische wegen mogen bewande len, als men die beter kent dan ande ren?" Aldus het artikel in De Bazuin. Maar geeft dit een reëel beeld van de situatie op het concilie? Heeft de minderheid dé regel van het spel wel ■altijd gerespecteerd? Als dit zo is, dan kunnen we alléén maar concluderen, dat er met die regels iets niet in orde moet zijn. En dat het hoog tijd wordt een reglement te ontwerpen, dat ieder gelijke kansen geeft en dat een be handeling van zaken garandeert, waarbij niemand in de hoek kan wor den gedrongen. De minderheid niet, maar de meerderheid ook niet. Is ons standpunt dus, dat de za ken rond het concilie gesteld moeten worden zoals ze zijn. Wij hebben geen behoefte om dat te doen op de wijze zoals dat in „Te Elfder Ure" is ge beurd. In het laatste nummer van dit blad. dat gewijd was aan de „zwarte" concilieweek, ligt het discussiepeil op het niveau van een scheldkanonnade. De pennen, die daar protesteren, zijn in vitriool gedoopt. Ons ligt die toon niet in zaken, de Kerk betreffende. Liefde en eerbied mogen kritiek niet in de weg staan maar zij dienen wel van invloed te zijn op de toon ervan. 40 jaar priester 6 juni pater A. Vriens, Grave. 25 jaar priester: 21 juni de paters B. Douma. Amsterdam; J. Hollak, Chili; F. v. Kessel, Zieuwent; M. Scheerman. Am sterdam; J. Slangen, Java; H. Som broek, Kalimantan en 21 december A. Even, Doorn. 50 jaar professie; 6 januari broeder Godfried, Kaatsheuvel; 4 oktober pater F. Groot, Goirle. 40 jaar professie: 8 september de pa ters H. Barnhoorn, Grave en C. Ver heugd, Chili; 30 juni broeder Henricus, Goirle. 25 jaar professie; 22 oktober de paters M. v. d. Burg, Kalimantan; A. v. d. Graaf, Kalimantan; C. v. d. Maat, Chili; G. Timmers, Kaatsheuvel; J. Zoetebier, de wederopbouw na de watersnoodramp. Kalimantan en broeder Aifons, Vughi.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5