Avontuurlijke Alkmaar der s zeilend naar Barbados HERLEVEND POPPENSPEL De schone glans Echtpaar in 60 jaar oud jacht over de wereldzee MENU van glas en kristal ALLES WEL AAN BOORD VAN DE „ELIZABETH" Oponthoud Camilla Koevoets met jongste theater De rookkamer van Cornelis Klep van de feestmaand 11 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 7 JANUARI 1965 ALKMAAR Ergens op het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan, tussen de Canarische Eilanden en Barbados koerst momenteel een blauwe zeilboot met rode zeilen naar het westen. Aan boord bevinden zich twee jonge Alkmaarse mensen: Adri Hoekmeyer (28) en zijn vrouw Greetje Hoekmeyer-Brink (27) en een poes. Al bijna een half jaar leeft dit jonge echtpaar precies een jaar getrouwd aan boord van hun 12 meter lange zeiljacht de „Elisabeth". De „Elisabeth", bijna 60 jaar oud, is al 25 jaar in het bezit van de familie Hoekmeyer. Al heel wat reisjes zijn er in die jaren gemaakt, o.a. naar Noorwe gen en Engeland, maar de huidige reis van zoon Adri spant wel de kroon. Maar wat kan men anders verwachten van een avontuurlijk en artistiek aangeleg de jongeman, die al als 4-jarige kleuter zijn eerste reisje aan boord van het jacht maakte. Tijdens zijn reizen voorziet Adri Hoekmeyer o.a. in zijn onderhoud door het schrijven van artikelenreeksen voor periodieken, waarbij hij zelf de foto's en tekeningen levert, wat impli ceert dat hij fotografeert en schildert. Ook zijn vrouw die de kunstnijver heidsschool bezocht is artistiek aan gelegd. Dat neemt niet weg, dat andere „schnab- beltjes", die zich kunnen voordoen, graag worden geaccepteerd. Zo gaf Adri Hoek meyer kortgeleden navigatielessen aan een stel Fransen. De heer N. Hoekmeyer, vader van Adri, heeft de huidige reis meegemaakt vanaf het vertrek op 25 juni vanuit Alk maar tot eind september. Toen kwam hij na een gedwongen oponthoud in Madrid van twee dqgen midden in de nacht in Alkmaar aan. „Wij hadden hem al niet meer ver wacht", aldus zijn vrouw. „Midden in de nacht wordt er gebeld. Ik kijk uit het raam en daar klonk het heel nuch ter: hallo!" Dat oponthoud in Madrid, dat de heer Hoekmeyer twee dagen verblijf kostte, ontstond overigens uit een misverstand: men dacht dat de heer Hoekmeyer, die per vliegtuig vanl Las Palmas op de Canarische Eilanden via Madrid naar Schiphol reisde, een verblijfsvergunning nodig had. En daar moest hij toen op wachten. De heer Hoekmeyer zit vol met herin neringen aan de drie maanden aan boord van de „Elisabeth". Via Zuid-Engeland, Frankrijk, de Golf van Biscaye, Noord- Spanje, Portugal en Marokko ging het naar de Canai'ische Eilanden. Op het eer ste eiland waar men aankwam Lan- zarote was de grond zo vulkanisch en heet dat een want, die in de grond werd gestopt, vlam vatte. In Las Palmas liet de heer Hoekmeyer zijn zoon en schoondochter tenslotte achter. Die wer den daar zo aangestoken door wereldrei zigers uit Frankrijk, Nederland, Austra lië, Amerika e.d. die zij daar ontmoet ten, dat zij besloten de oversteek naar Zuid-Amerika te wagen. „Dertig dagen alleen maar water", zegt de heer Hoek meyer. „Het zou me niets verbazen als ze daarna het Panamakanaal doorgaan. Dat doen zij allemaal". De heer Hoekmeyer heeft op zijn drie maandse zeilreis wel ontdekt dat de wereld in ieder geval de wereld van de langeafstandzeiler maar heel klein is. Overal en soms op de meest onver wachte plaatsen ontmoet men Neder landers. In La Coruna in Noord-Spanje werd de heer Hoekmeyer ernstig ziek. Hij had kaakontsteking en was veertien dagen onder behandeling van een Spaan se arts. Overdag hield hij zijn „kooi". Op een moment, dat hij alleen aan boord was, hoorde hij ineens iemand roepen: ::Hé, zijn er ook Hollanders aan boord?" Het bleek een Nederlandse student te zijn aan boord van een Spaanse vissers boot. Een andere toevallige ontmoeting vond plaats op het postkantoor in Lissa bon, waar de heer Hoekmeyer een Ne- Het echtpaar Hoekmeyer-Brink: zwerven, schrijven en schilderen. Het zeewaardige zeiljacht Elisa beth (voordat het blauw geschil derd werd) nu op weg van de Ca narische eilanden naar Barbados in Midden-Amerika. (foto links) derlandse jongeman ontmoette, wiens broer juist in Spanje op geruchtmaken de wijze was vermoord. In Casablanca redde een Nederlandse ingenieur, die daar al 20 jaar woont, de avontuurlijke Alkmaarders uit een moei lijk parket. De Hollander kwam net aan- roeien op het moment, dat een Arabier de „Elisabeth" enterde om de opvaren den een vod van een Marokkaanse vlag (veel te duur) te verkopen. Een derge lijke vlag als gebaar tegenover het gastvrije land altijd in de voormast had de „Elisabeth" op dat moment nog niet. Eveneens in Casablanca ontmoetten de Hoekmeyers Lies van der Sluis, die op haar eentje door Noord-Afrika trok. Twee oude schoolkennisjes van me vrouw Hoekmeyer-Brink van de Kunstnijverheidsschool bleken even eens hun tenten in deze Noordafri- kaanse stad te hebben opgeslagen. In Las Palmas ontmoetten de opvarenden van de „Elisabeth" een oud-officier van de KNIL, op weg naar Nieuw- Zeeland en een tandarts uit Den Haag, waarbij iedereen dan maar eventjes onder de boor ging. Over het weer kan de heer Hoekmeyer geen kwaad woord zeggen. Alleen in de Golf van Biscaje voeren ze eens met windkracht 7 en verspeelden bijna een mast. Het was net in deze tijd, dat de heer Hoekmeyer ziek was en dat zijn zoon Adri eens 43 uur achtereen aan het roer stond. Dit is nu niet meer nodig, omdat Adri Hoekmeyer tijdens zijn maandenlange verblijf op Las Palmas een automatische besturing in zijn jacht heeft aangebracht. Tijdens de tocht over de oceaan kan men dus ook 's nachts doorvaren. Mocht de wind wegvallen, dan zit er nog altijd een 24 pk motor in. Sinds 2 december zitten Adri en Greetje Hoekmeyer nu dus tussen lucht en water. In Barbados liggen de brieven van thuis en wie weet waar de reis dan heen gaat? De „Elisabeth" zeilt 60 jaar en de kapi tein heeft blijkbaar de smaak te pakken. (Advertentie) Eenui^^SSen:6 van 37 Pht en natuurzuiver. T me 7» „Wil je met trouwen, prinsesje vroeg de soldaat met brute stem. „Ja, lie ve soldaat", tjilpte de prinses, „wanneer?" „Nu dadelijk", zei de soldaat en daarmee was het sprookje van de Tondeldoos uit, het gordijntje van poppentheater Toer malijn rolde voor het laatst naar beneden. Ze is juist gestart, de spullebuzin Camilla Koe voets en daarmee heeft ze de jongste „poppenkast" toegevoegd aan het bestaande Nederlandse tien tal poppentheaters. Ze speelde een vrije bewerking van Andersen's sprookje de Tondeldoos in Hoens- broek voor de Koningin Emma kinderkliniek: onder het jeugdig publiek bevond zich ook een Duits comité dat deze opvoering beoordeelde om de jonge kunstenares het Duitse vakdiploma te geven. Zonder dit diploma kan men in Duitsland niet optreden hier in ons land is het beroep nog vrij en onbe schermd. Iedereen kan een poppentheater begin nen zonder diploma; maar zeker niet zonder op leiding. Camilla's vader, oud-officier met artistieke belangstelling, speelt gitaar en luit op antieke instrumenten, ver zamelt en zingt oude soldatenliederen en houdt voordrachten.Hij heeft zijn acht kinderen jarenlang geamuseerd met schimmen- en marionettenspel. Zijn jongste dochter Camilla, was al tijd met poppen bezig, ze tekende ze of speelde ermee. Toch wilde ze ver pleegster worden, maar die opleiding werd niet afgemaakt. De1 belangstel ling voor literatuur leidde haar tot leeszaalassistente, maar ook dat be roep gaf geen voldoening. Een poging van het bekende poppentheater Brug man om een van de dochters Koevoets als assistente te strikken, gaf Camilla de overtuiging dat dit haar richting was en zij ging naar Blaricum om er twee jaar assistente te blijven. Daarna werd het anderhalf jaar Salzburg in het fameuze marionetten theater, behorende tot de fijnste en kunstzinnig meest verzorgde ter we reld. Eigen stijl Er zijn verschillende manieren om het poppenspel te spelen, ieder houdt er een eigen methode en eigen stijl op na. Brugman heeft een combinatie van half marionetten, half stokpoppen. Hij geeft hiermee onder andere ope ra's met pickup-muziek. Zo zingt zijn kleine theaterpop Gilda in Rigoletto met de aria „Caro nome che il mio cor" tot in alle uithoeken van ons land met de stem van Maria Callas! Het Salzburger theater, onder lei ding van professor Aicher, is beroemd en indrukwekkend. Voor elke bewe gende marionet is één speler nodig; in Salzburg kunnen 12 marionetten te gelijk optreden, geleid en geïnspireerd door twaalf paar handen. Een legertje van beeldhouwers en naaisters is daar steeds in de weer poppen te creëren en te kleden. De leerling komt er drie maanden op proef. Kan hij de goed keuring van de meester wegdragen, dan is hij dadelijk daarna als een vol le kracht aan het werk en uitstekend gesalarieerd. Nu heeft Camilla zich in Blaricum gevestigd en er het reizend theater Toermalijn opgebouwd. „Opgebouwd" mag letterlijk verstaan worden want de poppenkoppen zijn zelf geboetseerd, de hele „poppenkast" die juist in een Wist u dat het in de 18e en 19e eeuw in vele steden en dorpen ver boden was om op straat te roken? Waarom? Omdat de straten en de huizen toen nog grotendeels van hout waren. Men behoeft niet over een uitzonderlijk grote fantasie te beschikken om zich te kunnen in denken welk een groot gevaar een achteloos weggeworpen brandende sigaar of wat gloeiende as beteken de voor de bewoners van gehele stadswijken. Omstreeks 1820 leefde er in Bre da aan de Haagweg een kolenhan delaar, Cornelis Klep geheten. Be halve kolenhandelaar was hij ook verhuurder van haarden. Deze wa ren nl. toen nog zó schaars en kost baar, dat deze per winter werden verhuurd. Slechts de beter gesi tueerden konden zich de weelde van een eigen haard veroorloven. Gedurende de wintermaanden nu stelde Cornelis Klep de vrijgeko men ruimte ter beschikking als „rookkamer". Menig brave Bredase burger betaalde graag de luttele toegangsprijs teneinde zijn wande ling even te onderbreken om in de opslagruimte van Klep ongestoord en legaal zijn pijpje of sigaar te kunnen opsteken. Een vinding waarmee alle partijen waren gebaat. huiskamer kan staan, werd zelf In elkaar getimmerd. Voor kinderen speelt zij het liefst met handpoppen en spreekt daarbij de levende tekst uit. Het kan ook met een tevoren op genomen band, maar de kinderen le ven zo mee dat zij de voorstelling soms ophouden door partij te kiezen voor de held en afgrijzen te tonen voor de snoodaard. Dan moet er geïmprovi seerd worden om het spel weer in zijn baan te krijgen. De facade van het theatertje is sprookjesachtig blauwmaar achter de coulissen heerst voor de leek een chaos. Daar hangen de levenloze pop pen op hun kop aan een stang met haken, vlak onder het voetlicht om er vlug de hand in te kunnen steken. Daar staat de stoel waar de speelster op zit terwijl ze de poppen boven haar hoofd Iaat dansen en vechten en sne ven. Daar hangen de snoeren met schakelaartjes om voetlicht en schijn werpers te bedienen; daar staat een geopende kist met schijnbaar romme lige attributen. Grijze oudheid In deze tijd van het jaar had het eigenlijk best een kerstspel kunnen zijn. In de middeleeuwen werd het kerstgebeuren vooral door middel van poppen uitgebeeld. Het oeroude poppentheater dat twee eeuwen geleden helemaal in het ver geetboek raakte leefde op in de we reld omstreeks 1920; in ons land niet voor 1946, met uitzondering van de baanbreker Brugman en een enkele beroepsspeler in beperkte kring, zoals Henri Nolles. De oorsprong ligt in een grijs ver leden: China moet de oudste schim menspelen gekend hebben. Zeker is dat het spel met sohaduwpoppen van India is gebracht naar Java en ook naar Turkije vanwaar het via de Bal kan Venetië bereikte. Het verspreidde zich over heel Italië en werd door de zigeuners over alle grenzen ge bracht. In verschillende vormen kwam het poppenspel tot een artistiek en al gemeen geliefd hoogtepunt. Maar in de 2e helft van de 18e eeuw begon het verval. Mozart schreef toen nog mu ziek voor poppenspelen, maar toch was het verfijnde theater gedoemd te verdwijnen. Èr kwam nog een korte opleving in litteraire kringen; zo ont haalde George Sand haar gasten graag op een zelf gemaakt poppenspel. Maar tenslotte bleef alleen de grovere vorm over waarin de Oostenrijks-Duitse Casperl, de Franse Guignol, de Engel se en onze Jan Klaasen optreden en waarbij de Antwerpse poesjenellekel- der (van PolichineHe) moet gerekend worden. Marionet Onze tijd heeft het poppenspel opnieuw ontdekt. Op scholen en instellingen spelen fervente amateurs; creatieve handen worden tot boetseren gestimu leerd. Beroepsspelers wagen de sprong in het zwervend bestaan. ,,Ik zou het later nog eens willen brengen tot een pantomime met poppen, op muziek, en dan daar mee de wereld rondtrekken en spe len voor kinderen en volwassenen, maar ook voor zieken", zegt Ca milla. Dan zou zij zeker naar het Oosten trekken, want „Achter het ijzeren gor dijn is de kunst artistiek het meest verfijnd, ook het modernst. Daar wordt er dan ook veel aan besteed: op elke school wordt minstens eens per maand een uitvoering gegeven." Zij rommelt wat achter de coulissen. „Voor kinderen zijn de handpoppen het geschiktst, maar mijn grote liefde gaat toch uit naar marionetten", en terwijl zij dat zegt, loopt daar de klei ne clown Sjoempie over het tapijt. Hij praat wat met de kinderen, maakt kunsten en vliegt tenslotte weg in een doosmaar hoog boven zijn hoofd trillen de vingers die de draden bewe gen en Sjoempies stem komt uit de mond van het geboeide meisjesgezicht achter het neervallend haar. „Ben jij nou een écht popje?" vraagt een kindje aan Sjoempie. „Zo iets heb ik van mijn hele leven nog niet ge zien", verzucht een vierjarige toe schouwer. A. Mac Gillavry Camilla Koevoets van Theater Toermalijn met marionetten-clown Sjoempie. Het is welletjes geweest, een beetja matigheid zal ons goed doen. Als n weer wat gewicht wilt verliezen moet u op calorieënarme voeding letten en onthouden: dat u zelf recepten naar wens ca- lorieënarmer kunt maken door te beginnen met de hoeveelheid boter of margarine en/of suiker te ver minderen en doorregen of vette vlees- of vissoorten te vervangen door magere dat u erfgoed aan doet, matig te zijn met*"vetten en met suiker en zoetigheid, óók als u en de uwen niet aan een vermageringskuur be zig zijn. Reken gemiddeld per per soon bijvoorbeeld niet meer dan 1 1/4 pakje- boter of margarine en 350 g suiker, inclusief snoep per week. dat voor hen, die moeten vermage ren, stoofschotels van weinig aard appelen en veel groente zeer ge schikt zijn. dat.u met een halve kilo bananen of een kilo appelen evenveel calo rieën opneemt als met 100 gram suiker en dat het daarom geen zin heeft om tussen de maaltijden door heel veel fruit te eten ter verma gering. dat u het gebruik van patates fri tes maar beter kunt afremmen, wanneer uw gezinsleden daarna geen trek meer hebben in een ge wone goede maaltijd, of wanneer ze aan die maaltijd weinig eten om toch nog maar trek te hebben in een zakje patates „toe". De farmaceutische Industrie greep enige jaren geleden de ten dens om af te vallen gretig aan om steeds nieuwe middelen op de markt te brengendie ons het af slanken" vereenvoudigdendan ivel moest zorgen dat we niet te dik werden. De belangstelling voor de pillen en de capsules en de ongezellige slankwordende maaltijd drankjes en -koekjes is echter dalende: die voor normale doch calorie-arme voedings- en genotmiddelen stij gend. Alle bekende merken vruch ten- en andere frisdranken zijn thans in de Verenigde Staten ver krijgbaar in calorie-arme samen stelling. De nieuwste uitvinding op dit gebied is cake- en chocolade- cakemeel, dat volgens de fabrikant 50 pet. minder calorieën bevatdan normaal het geval is. WAT MEER BEWEGING Een verstandige voeding, gesteund door wat meer lichaamsbeweging le vert de beste resultaten by de ver mageringspoging. Wanneer we echter over ware sportbeoefenaars spreken, worden aan het menu weer andere eisen ge steld: EIWITTEN behoren een bijzondere plaats in te nemen; de jonge sport man en -vrouw, tussen 14 en 20 jaar, raden wij, dagelijks te gebruiken 3/4 a 1 liter melk, karnemelk of yoghurt; zowel bij brood als bij de warme maaltijd een portie vlees, vis of kaas in totaal 75 a 100 gram dan nog een paar maal per week een ei. Het vlees behoeft niet altijd mager te zijn en vleeswaren kunnen er ook onder gerekend worden. Het tafelen kan zeer vereenvoudigd worden: dan bedienen we ons zelf aan een buffet, in de plaats van ons te scharen om de dis- dan gebruiken we place-mats in de plaats van damast; dan hanteren we dof metalen bestek in de plaats van zilver dat aepoest wil woi den. Maar gelukkig houden we glas en kristal in ere. Glas en kristal lenen zich zowel voor de klassieke als voor de moderne vormgeving, passen op elke tafel, in elk interieur, bij elke stijl De doorzichtigheid maakt het helder, de weerkaatsing maakt het ondoorgrondelijk, het licht speelt er een boeiend spel mee. Het drinkglas en de karaf moeten niet al leen vlekkeloos, maar ook geurlooos zijn, wil de smaak van de drank niet bedorven worden. Voor helder glaswerk kan men zeepsop ge bruiken, op voorwaar de dat het wordt na gespoeld met lauw wa ter. Alleen met de al lerschoonste droogdoek zonder luchtje, is het glas blinkend te wrij ven, en dan nog alleen maar wanneer er ge duld en zorg bij ge bruikt wordt. Deze schone glazen worden omgekeerd opgeborgen in een kast waarvan de plank met papier is be kleed, ofwel op een glazen schap. Geboende of geverfde planken ge ven het glas een geur tje dat er niet in thuis hoort. Om de wijnkaraf die even geurloos hoort te zijn, te vullen, wordt de wijn .gedecanteerd.' Dit gebeurt aldus steek een kaars aan en plaats die op tafel. Neem de voorzichtig geopende fles in de rechterhand, de karaf in de linker. Schenk nu de wijn over, zó dat er een kalme regelmatige straal wordt uitgego ten. Ziet men, tegen het licht van de kaars dat het depot (bezinksel dat vooral bij oudere rode wijnen in de fles aanwezig is) de hals van de fles heeft be reikt, houd dan op met het óverschenken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 13