Op 5 mei Europadag in Oranjestad Breda Landbouwschuur uitgebrand Benelux-middengebied: nu geen oorden meer, maar daden... Deze zomer in Zeeland Benelux-manifestaties Goes-zuid wordt leefbaarder W Uitreiking Robert Schumanprijs '64 Fruittelers begroeven kring Zeeland tuinb NIEUWE BURGEMEESTER VOOR ZUIDZANDE Oude Middelburgse haven wordt kampeerterrein Jubilarissen in 1965 bij Paters Norbertijnen Firma De Graaf Goes naar VORMING VAN JONGEREN- PARLEMENT Tijdens vergadering te Terneuzen /Trachten het beste te maken van N.F.O.5 J. H. PH. de Wilde Galgemaal van twee polderbesturen Veerboot heeft last van drukte op de Schelde Internationale politiek KYP belegt twee vergaderingen in Den Bosch Geen genadebrood meer N.V. SLAVENBURGS BANK Korfbal Twee overwinningen van sterke Togo Bij Vlissingen Vergeefse speur tocht naar drenkeling DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 5 JANtJARI 1965 (Van een onzer verslaggevers) De nationale herdenking van de bevrijding en Europadag '65 zullen in Breda op 5 mei plaats hebben. De twee manifestaties zijn in een groot programma gebundeld, dat uit vijf hoofdpunten zal bestaan. Een van die punten omvat een bijeenkomst in de Grote Kerk, tijdens welke de Robert Schuman-prijs '64 zal worden uitgereikt aan de Nederlandse journalist, die zich het meest heeft ingespannen omtrent de voorlich ting over de Europese eenwording. De organisatie van het feestpro gramma berust bü een comité, dat de naam Nationale Bevrijdingsdag Breda-Europadag '65 heeft gekregen. SPEKPATER IS 25 JAAR PRIESTER. 25 jaar Norbertijn: 17 september E. G. Severijnen, Berne, kapelaan te Til burg. Th. J. Bots, Berne, te Heeswijk. 40 jaar professie: 8 oktober P. F. Ge vers, Berne, provisor te Heeswijk. 25 jaar professie: 17 september B. N. van Beijnen, Berne, supprior De Essen- burgh, Harderwijk. M. A. Oomen, Berne, rector gymnasium te Heeswijk. 25 jaar priester: 25 juli: S. C. van Bruggen, Tongerlo, kapelaan te Roosen daal. W. Pr. van Straaten, Tongerlo, Oostpriesterhulp 12jaar priester. 10 februari: H. N. Wijnen, Berne, aalmoezenier in Den Bosch. 60 jaar Norbertijn. 8 oktober Th. G. Versteeg, Berne, em. pastoor van Els- hout te Drunen. GOES Deze maand zal de firma De Graaf en co uit Grijpskerke zich te Goes vestigen. De firma assembleert alumi nium jalouzieën, importeert complete sta len garage's met kanteldeuren en plaatst veel aluminium voorzetglas. Het bedrijf is nog maar anderhalf jaar geleden gesticht. Om t.o.v. de afzet in Zuidwest-Nederland wat centraler te zit ten, is besloten het bedrijf van Grijpsker ke naar Goes over te plaatsen. De firma De Graaf zal zich vestigen in het be drijfspand vam de firma Jobse en co aan de Westhavendijk. Er is daar voldoende ruimte voor uitbreiding. Die uitbreiding De Robert Schuman-prijs bestaat uit een legpenning met de beeltenis van Schuman en een bedrag van duizend gulden. De uitreiking heeft plaats om ongeveer elf uur. In de Grote Kerk zullen tal van autoriteiten uit de EEG- landen tegenwoordig zijn. Na de uitrei king ontvangt het gemeentebestuur van Breda de autoriteiten in het gemeente huis. Het ligt in de bedoeling, dat onder meer afgevaardigden uit de Oranje-ste den, Dillenburg - Orange - Diest - Bre da, de plechtigheden opluisteren. Genoemde afgevaardigden komen tij dens de middaguren opnieuw in het ge meentehuis bijeen om een Europees jongerenparlement samen te stellen. Ge tracht zal worden om dan gelijk de sa menstelling van 't parlement in Straats burg, drie fracties te vormen, bestaan de uit Christen-Democraten, Socialisten en Liberalen. Indien de Gaulle kans ziet om een Gaulistische afvaardiging Straatsburg te krijgen, zulks speelt op dit ogenblik, dan vormt het jongeren- parlement eveneens een Gaullistische fractie. Dr. S. L. Mansholt is uitgenodigd om voor de jongeren in het gemeentehuis te komen spreken. Het comité heeft nog geen toezegging gekregen, maar men vermoedt dat wanneer dr. Mansholt komt, zijn inleiding gericht zal zijn op de Europese samenwerking, in de zin van samen werken. Aan het begin van de middag, voor afgaand aan het jongerenparlement, heeft op de Grote Markt een massaaal jeugddefilé plaats, waaraan acht tot tienduizend kinderen zullen deelnemen. Dit défilé vervangt de gebruikelijke ma nifestatie op koninginnedag. De kinde ren trekken na hun massale optreden naar de respectieve stadswijken, waar zij zich voor de rest van de dag be ziggehouden worden met spelletjes en andere vormen van vermaak. De Bredase bevolking wordt in de avonduren op de Grote Markt verwacht, waar een Europees volksfeest als laat ste programmapunt aan de orde komt. De organisatoren hebben zich ten doel gesteld om Europa in muziek naar vo ren te brengen. Op de muziek kan een dansje gemaakt worden. Verder rekent het comité op de medewerking van de horecabedrijven op de Markt. Het programma is slechts in hoofd lijnen bekend. Het comité houdt zich de komende maanden bezig met verde re detaillering. Aan de organisatie van de evenemen ten op de vijfde mei werken mee de Europese Beweging Breda, de Unie van Oranjesteden het Oranje Comité, 't gar nizoen, de Politieke Jongeren Contact Raad, de Stichting Jeugd Recreatie, de WV, de Commissie Stedelijke Activi teiten en het gemeentebestuur van Bre da. Met de Politieke Jongeren Contact Raad zijn nog besprekingen gaande. Robert Schuman .groot inspirator van de Europese gedachte. (Van onze correspondent) NIEUW EN ST. JOOSLAND Kort sluiting heeft gistermiddag tegen 2 uur brand veroorzaakt in een 54 meter lange landbouwschuur van de heer D. v. Nieu- wenhuyzen vlakby rijksweg 58 alhier. De schuur is totaal uitgebrand. De levende have, 18 koeien, 3 paarden en een varken met 10 biggen kon uit de schuur worden gered. Landbouwwerktuigen, 35 ton on bewerkte vlas, bijna 100 ton stro en hooi en een grote partij aardappelen gingen met de schuur in vlammen op. De brand werd ontdekt door een van de werknemers van de heer Van Nieu- wenhuyzen. Met een collega wist hij de dieren uit de schuur te redden en ook nog enkele landbouwwerktuigen veilig te stellen. De brandweer van Nieuw- en St. Joosland, stond voor een onmogelijke taak. De schuur was niet te redden. Gisteravond laat brandden de resten van het kapitale gebouw nog steeds. De brandweer heeft vannacht doorgewerkt. De schade, die voor rekening van de verzekering komt, bedraagt enkele hon derdduizenden guldens. Gisteren ging in Nieuw- en St. Joos land, en in Arnemuiden, het gerucht dat de 12-jarige P. de N. uit Arnemuiden als gevolg van een ontploffing van een gas fles die in de brandende schuur zou heb ben gestaan, ernstig aan het hoofd was geraakt. De jongen is inderdaad met flin ke hoofdwonden in het ziekenhuis te Middelburg opgenomen. Hij had zijn ver. wondingen echter te danken aan een val vanwege de gladheid. Toen de jongen viel was hij onderweg van de brandende schuur naar huis. 5? 55 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In Zeeland zal in de zomer van 1965 een belangrijke reeks Beneluxmanifestaties worden georgani seerd. Zy omvatten o.m. een belang rijke kunsttentoonstelling, een Benelux- congres, een Beneluxtaptoe vlootdagen, een grote landbouwtentoonstelling en diverse kleinere evenementen zoals zeilwedstrijden, kunstmarkt, enz. De kunsttentoonstelling wordt gewijd aan de beeldende kunst van Zeeland en Noord- zowel als Zuid-Nederland. De openingsdatum -is vastgesteld op 17 juni 1965. De expositie wordt gehouden in het Middelburgse stadhuis. De hoofd accenten komen te liggen op twee periodende zeventiende eeuw en de negentiende eeuw, vanaf omstreeks 1860 tot heden. De tentoonstelling wordt ingericht door dr. P. K. van Daalen directeur van het Zeeuws Museum te Middelburg. De taptoe wordt gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 juli 1965 op de Middel kan binnenkort reeds worden verwacht.burgse markt. Er zal aan worden deel genomen door militairen uit Nederland, België en Luxemburg. Onder auspiciën van het Benelux- comité zal ter gelegenheid van de Zeeuw se Beneluxmanifestaties een congres worden gehouden. Als plaats is gekozen de nieuwe Middelburgse schouwburg. Thema. „De functie van Zeeland als raakvlak van verkeerspolen in het Beneluxgebied". Dit congres is op 17 en 18 juni vastgesteld. De vlootdagen worden eveneens in juni gehouden, waarbij gestreefd zal worden naar medewerking door Bel gische eenheden. In Axel zal op 1, 2 en 3 juli een korte Z.L.M. landbouwten toonstelling worden georganiseerd, welke eveneens een Benelux-accent zal krijgen. Voorts zullen er in augustuc Benelux- zeilwedstrijden worden gehouden, ter wijl diverse andere sportmanifestaties op het programma staan. (Van een onzer verslaggevers) GOES De heer J. H. Ph. de Wilde, ontvanger ambtenaar ter secretarie van Mijnsheerenland en Westmaas, is bij Koninklijk be sluit van 31 december en met in gang van 16 januari benoemd tot burgemeester van Zuidzande. De heer De Wilde is op 9 juli 1910 te Buurmalsen uit Zeeuwse ouders gebo- en. Hij behaalde de diploma's driejarige n-b.s. en gemeente-administratie I. In 1928 trad hij als volontair in gemeente dienst te Overschie. In 1935 werd hij be noemd te Klaaswaal. Vier jaar later twam hij als ambtenaar naar de secre tie van Mijnsheerenland en Westmaas n september j.l. heeft hij zijn zilveren ubileum in dienst van deze gemeente gevierd. Vanaf 1956 vervult de heer De Mlde de functie van ambtenaar en ont vanger. De heer J. de Wilde is Nederlands her- °rmd (vrijzinnig). Hij is gehuwd en ee*t geen kinderen. Zijn hobby is de politiek. Twintig jaar lang is hij al secretaris van de rijkskies kring Dordrecht van de V.V.D. Ruim tien jaar is hij bovendien secretaris van de Statencentrale Ridderkerk en voorzitter van de afdeling Numansdorp van de V V.D. geweest. De nieuwe burgemeester van Zuidzan de kent West-Zeeuwsch-Vlaanderen, zo als hij zelf zegt, „mirakels goed". Voor de laatste oorlog logeerde hij elke zomer een paar weken bij zijn oom, die toen burgemeester van Breskens was. Zuid zande zelf daarentegen is nog een vol ledig onbeschreven vel papier voor hem „Dat lag ook een beetje buiten de route", aldus de heer De Wilde. Vandaag zal hij samen met zijn vrouw, voor het eers' met Zuidzande kennis komen maken. De heer De Wilde toonde zich gisteren bijzonder gelukkig met zijn benoeming Het is altijd al zijn wens geweest burge meester te worden in een bosrijke streek („Omdat mijn vrouw zo van bossen houdt") of in Zeeuwsch-Vlaanderen „Om dat de bevolking daar zo prettig is. Dat was vroeger tenminste zo en dat zal nu ook nog wel zo zijn"). (Van ©en onzer verslaggevers) GOES Het begint een beetje leef baar te worden in Goes-Zuid. Aan het ernstige gemis aan winkels zal enigs zins tegemoet gekomen worden door de bouw van twee noodwinkels aan weers zijden van de Appelstraat. Het betreft hier twee zogenaamde voedingsmark- ten supermarkets in het klein. De noodwinkels zullen waarschijnlijk medio deze maand in gebruik genomen worden. In de omgeving van de katholieke h.b.s. is inmiddels een telefooncel ge plaatst. Het wachten is nu nog op de apparatuur. De P.T.T. kon hieromtrent geen tijdstip noemen. Voorts zijn gisteren voorbereidingen getroffen om de gracht tegenover de veiling, die bouwplan zuid aan de noord kant bedoelde af te sluiten, weer te dempen. De waterstand in deze gracht blijkt te laag te zijn. Tussen de veiling en de Bessestraat zullen nu enkele scholen worden gebouwd. (Van onze correspondent) KOEWACHT Omdat de concentratie van de polders per 1 januari jl. een feit is geworden, werden te Koewacht door twee polders afscheidsvergaderingen gehouden. Op de vergadering van de Oud-Beoostenblijpolder memoreerde dijk graaf Plaschaert, dat de polder 352 jaar heeft bestaan en dat er de laatste jaren nog veel tot stand is gekomen. Speciaal de aanleg van de nieuwe wegen in de Matthysstraat, Rijgeridreef en de Klap- straat noemde hij e ender hoogtepunten van de laatste jaren. Op deze vergadering was ook Flor. Matthys aanwezig, cue 43 jaar achtereen de jaarlijkse vergadering van de stembevoegde ingelanden heeft bezocht. De vergadering van de Riedenpolder werd voorgezeten door dijkgraaf Suij. Hoewel hij nog slechts vijf jaar dijk graaf was, kon de heer Suij toch op een vruchtbare periode terugzien, in welk verband verwezen mag worden naar een nieuwe weg op de Tragel. Beide verga deringen werden besloten met een ge zamenlijke maaltijd. Een zeker stukje folklore op het platteland is aldus weer verloren gegaan (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In hotel „des Pays- Bas" te Terneuzen is de kring Zeeland van de Tuinbouwbond van de N.C.B. begraven", zoals de voorzitter van de N.C.B.-tuinbouwbond, de heer H. Bie- mans uit Tilburg, zich uitdrukte. Overi gens blijft de tuinbouwbond bestaan; al leen de sectie fruitteelt is uitgetreden. Aangezien de tuinbouw in Zeeland voor het allergrootste gedeelte wordt uitge maakt door de fruitteelt heeft de kring Zeeland haar activiteiten stopgezet. Van de fruittelers wordt verwacht, dat zij zich nu zullen aansluiten by de Nederlandse Fruittelers Organisatie, die moet worden gezien als „de enige representatieve in stantie voor de vaktechnische belangen (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Het grote aantal sche pen, dat, zoals bekend, momenteel i.v.m. de havenstaking te Antwerpen, voor de rede van Vlissingen heeft gemeerd, be zorgt de veerboot Vlissingen - Breskens v.v. nogal wat hinder. Omdat vele schepen zelfs gemeerd lig gen tot voorbij de vuurtoren van Nieuwe Sluis, is de veerboot genoodzaakt steeds een flinke omweg te maken waarbij het vaa.rtuig bovendien tussen de schepen door moet laveren Dat is vooral 's avonds moeilijk, omdat er van alle gemeerde schepen dan niet veel meer te zien is dan een groot aantal lichtjes. De situatie is momenteel zelfs zo, dat de veerboot bij eventuele mist, zijn vaar ten zal moeten staken. De radarinstalla tie ondervindt te veel hinder van de omliggende schepen om een veilige over tocht te kunnen garanderen. DEN HAAG De commissie Inter nationale Politiek van de Katholieke Volkspartij organiseert voor haar leden twee bijeenkomsten in hotel Royal in Den Bosch. De eerste zal worden ge houden op vrijdag 5 februari om half acht, de tweede op vrijdag 19 februari, eveneens om half acht. Op de bijeenkomst van 5 februari zal drs. Th, Westerterp, lid van de Tweede Kamer, een inleiding houden over Span je en de EEG. Hierna zal een discussie volgen. Op 19 februari zal gesproken worden o-ver de rassendiscriminatie. behartiging van de fruittelers", aldus de heer Biemans. Hij memoreerde in zijn inleiding, dat ongeveer tien jaar geleden een breuk ontstond tussen de drie centrale land bouworganisaties en de N.F.O. maar dat de drie c.l.o.'s en de N.F.O. onlangs weer aansluiting hebben gevonden via de weg van „misschien traag en moeizaam verlo pen maar uiteindelijk vruchtbaar geble ken onderhandelingen". De heer Biemans riep alle leden op zich aan te sluiten bij de N.F.O. en zei van mening te zijn, dat men met vereen de krachten moet trachten het beste te maken van deze vaktechnische organisa tie, „waar u, gezien de ervaringen in het verleden, wellicht nog een beetje wan trouwend tegen op ziet", zoals de heer Biemans zei. Hij sprak voorts de hoop uit, dat de katholieke Zeeuwse fruitte lers lid zullen blijven van de standsorga nisatie, in casu de N.C.B., die een nau we samenwerking met de N.F.O. zal be trachten. De heer Biemans bracht de Zeeuwse kringbestuurders dank voor de moeiten, die zij zich in de afgelopen jaren voor de tuinbouwbond en haar leden hebben getroost. De secretaris van de tuinbouwbond van de N.C.B., de heer A. van Opstal, gaf daarna een uiteenzetting over de finan ciële consequenties van het lidmaatschap van de N.F.O. De leden stelden nog ver schillende vragen naar aanleiding van de inleidingen. De voorzitter van de geliqui deerde kring Zeeland, de heer W. Ver- mue uit Borssele had in zijn openings woord voor de vergadering, waarop nog enkele huishoudelijke punten werden af gehandeld, nog blijk gegeven van zijn wantrouwen ten opzichte van de N.F.O., terwijl hij anderzijds „samenbundeling van krachten i.v.m. de steeds heviger wordende concurrentiestrijd" alleszins nuttig zei te vinden. Hij zei te hopen, dat de samenwerking tussen N.C.B. en N.F.O. inderdaad zo goed zal zijn als in het voor uitzicht gesteld. Dij de jaarwisseling is geruisloos één van de belangrijkste naoorlogse wetten op het gebied van de sociale zekerheid in werking getreden: de Al gemene Bijstandwet. Deze wet sluit definitief een tijdperk af, waarin bur gers, die in kommervolle omstandig heden verkeerden, waren aangewezen op bedeling, op genadebrood. Wie nu in de zorgen zit, vraagt geen gunst meer. De Algemene Bijstandwet, de kroon op de ministeriële loopbaan van dr. Marga Klompé, verplicht de over heid bij te springen. Hulp aan behoef- tigen is van een gunst een recht ge worden. Op het gebied van de sociale bij stand is vooral na de oorlog heel veel ten goede veranderd. Het wettelijk raam van het hulpbetoon was echter sterk verouderd. Er moest nog dik wijls gemillimeterd worden. Daardoor kreeg de overheidshulp wel eens een bittere bijsmaak. Velen gaven er de voorkeur aan als stille armen" te le ven. De gang naar de gemeentelijk diensten van sociale zorg viel hun tc zwaar. Het particuliere initiatief dee- wat het kon. Toch kon niet altijd wor den voorkomen, dat mensen, di eigenlijk geholpen moesten wordei armoe -en gebrek leden. De Algemene Bijstandwet doet in tussen veel meer dan van een guns een recht maken. Ook het begrio „nood" is veel ruimer geïnterpreteerd. De wet gaat niet langer uit van hel minimaal noodzakelijke: het uit gangspunt is het minimum geworden, dat noodzakelijk is om een menswaar dig bestaan te leiden. Bovendien be hoeft men niet meer helemaal aan de grond te zitten, voordat een beroep op de overheidskas kan worden gedaan. Thans kan zo tijdig hulp worden ver leend, dat tegenslag niet in een nood toestand hoeft te resulteren. De wet gaat er van uit, dat voorkomen beter is dan genezen. Men doet er overigens goed aan te bedenken, dat in de strijd tegen de armoede van een wet alleen niet alle heil kan komen. Een wet is een hulp middel in menselijke handen. Of het doel, dat met de Algemene Bijstands wet beoogd wordt, ook zal worden be reikt, zal in sterke mate afhangen van de wijze, waarop de betrokken ambte naren haar toepassen. Ook de voor-- lichting van deskundigen als sociale verzorgers en maatschappelijk werk sters is van groot belang. Daardoor vooral zal de drempelvrees doorbro ken kunnen worden, die thans nog velen er van weerhoudt bij de over heid aan te kloppen. Ook de particuliere charitas be houdt op dit punt een belangrijke taak. Zij is daarnaast het instrument, dat de hulpverlening zal moeten ver fijnen. Het is dus een misverstand te menen, dat er onder de Algemene Bijstandswet geen plaats meer zou zijn voor de particuliere charitas. De plicht van de overheid om te helpen verandert geen jota aan het grote ge bod van de naastenliefde. Integendeel Nu er meer mogelijkheden komen om aan dit gebod inhoud te geven drukt des te zwaarder de plicht om onze verantwoordelijkheid voor de minder bedeelden onder ons ook voor de vol le honderd procent waar te maken. (Advertentie) VREEMDE VALUTA Terneuzen: Kersstraat 13, tel. (01150) - 3553 Hulst: Zitdag Steenstraat 20 Terwijl buiten de Middelburgse sport hal de regen met bakken tegelijk uit de hemel viel kon binnen het microkorf- baltoernooi van de Zeeuwse Korfbalbond ongestoord voortgang vinden. De succes volste ploeg was het Goese Togo 1, dat beide ontmoetingen in de hoogste afde ling van dit toernooi, resp. tegen Swift 2 en Animo 1 in winst omzette en hiermee duidelijk haar kandidatuur stelde voor de hoogste titel in dit toernooi. De uitslagen: KNKB II: Animo 2-Togo 2 2—0; Togo 2-Swift 3 3—5; ZKB 2c: Vedo 2-Togo 3 34; Togo 3-Zuidw. 2 2—3; 3b: Volharding 2-Zuidw. 3 43; Volharding 2-KVL 2 24; jun b; Tjoba- Atlas 5-1; Swift 2-Tjoba 11; adsp. c: Volh. a-Swift c 03; Volh. a-Animo c 50; e: Volh. b-Zuidw. c 03; Volh. b-Swift e 30; pup. A: Swift a-Swift b 20; Volh.-Tjoba 10; Volh-Swift b 20; pu. b: Animo- Swift c 20. HET SLECHTE weer in de V.S. houdt aan. Voortdurende regenval en sneeuw stormen hebben het gevaar voor over stromingen weer doen toenemen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG B. en w. van Mid delburg willen beginnen met de uitvoe ring van de plannen om op het grond gebied van de voormalige Middelburgse haven een kampeerterrein aan te leggen. Het is de bedoeling dat dit kampeer terrein gebruikt zal worden door de jeugdverenigingen uit Middelburg. Een definitieve exploitatieopzet is er nog niet. Ook is het thans niet mogelijk over te gaan tot het geven van een bestem ming aan het gehele gebied. In ver band met de structuur van de grond komt voor de aanleg van het kampeer terrein momenteel slechts het binnen- dijkse gedeelte van het terrein in aan merking. Het buitendijkse gedeelte behoort se dert enkele jaren tot de drooggevallen gronden in het Veerse Meer. Volgens b en w. verdient het aanbeveling dit terrein op korte termijn in cultuur te brengen, opdat hieraan binnen afzien bare tijd eveneens een bestemming kan worden gegeven. Met het geven van deze bestemming kan worden gewacht tot de grond voldoende rijp zal zijn. Verwacht wordt, dat hiermee ongeveer drie jaar gemoeid zullen zijn. Het terrein is ui termate gunstig gelegen voor recreatie Wellicht kan dit terrein te zijner tijd eveneens tot kampeerterrein worden be stemd Om te komen tot realisering van een eerste kampeerterrein zullen er echter vele werkzaamheden moeten worden uit gevoerd: het egaliseren door de ha- vendamresten op te ruimen en de vrij komende grond in de laag gelegen plaatsen te verwerken, het begreppelen van de percelen, het raven van sloten etc. Met deze werkzaamheden zal een bedrag van ruim f 15 000,- gemoeid zijn. B. en w. stellen de raadsleden, die op maandag 11 januari in openbare ver gadering bijeenkomen, voor, dit bedrag beschikbaar te stellen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Wat tot nu toe in de Beneluxlanden gemeenschappelijk ge presteerd werd op het gebied van de ruimtelijke ordening, is hoofdzakelijk studiewerk geweest. Deze studies, die in feite voorstudies zyn, hebben de weg geopend naar een gezamenlijke actie. Zij moeten gevolgd worden door het uitwerken van werkelijke plannen, door een gecombineerde actie van de diver se overheidsinstanties der Beneluxlan den." Tot deze conclusies komt het Co mité Benelux in het jongste nummer van zijn maandblad Benelux over de plannen voor de ruimtelijke ordening in de Beneluxlanden; daar waar de grensgebieden zich economisch, maat schappelijk en sociaal overlappen. Het Comité Benelux wijst er in haar jaaroverzicht op, dat de landsgrens een zeer nadelige barrière voor onder meer de economische ontplooiing van de grensgebieden is. Voor wat de douane rechten betreft is deze barrière tussen Nederland en België voor het grootste deel opgeruimd. Zij blijft echter nog steeds bestaan voor de vele grensforma- liteiten. De grootste hindernis is echter de in vloed van de grens op de infrastructuur van de grensgebieden in Limburg, Bra bant en Zeeland. Hierbij moet men, al dus het Comité Benelux, niet alleen aan verkeersaders denken, maar ook aan de openbare nutsvoorzieningen, zoals elek triciteit, waterleiding e.d. die nog altijd nationaal georiënteerd zijn. De Benelux Regionaal Economische Samenwerking (de zogenaamde BRES, waarin de provinciale diensten van de grensgebieden samenspreken), kan voor de toekomst belangrijke resultaten op leveren in verband met de toekomstige economische ontplooiing van de grens gebieden. Concrete resultaten zijn al bereikt in het Zeeuwsch-Vlaams grens gebied, waar de ontwikkeling van de Kanaalzone Terneuzen-Gent voorwerp werd van gezamenlijk overleg en ge- meenschappèlijke studie. Het Comité Benelux dringt er daarom op aan, dat de gemeenschappelijke stu dies over de ruimtelijke ordening, zo als deze de laatste jaren op de diverse Beneluxcontactdagen werden behan deld, zo snel mogelijk overheidsbe moeienis krijgen. Het Comité doelt daarbij vooral op het belangwekkend studierapport „De opbouw van het structuurbeeld van het Benelux - middengebied", omvattend Noord-Brabant en Nederlands Limburg en in België de provincies Antwerpen, Limburg en het arrondissement Leuven van Brabant. Later is deze studie uitge groeid tot een rapport „van randgewes- ten tot middengebied", waarin bedoelde streken een Europese groei toegekend werd als middelpunt van de EEG en de Benelux. Dezelfde overheidsbemoeienis geldt ook het Benelux-vervoerwezen voor Rijn-, Maas- en Scheldedelta. Het rap port hierover omvat voor het Neder lands gebied, Zuid- en Noord-Holland Utrecht, Zeeland en westelijk Brabant, voor het Belgische gebied Oost- en West-Vlaanderen en de agglomeratie Antwerpen. Bij het onderzoek naar het vervoerwezen zijn ook betrokken de Franse departementen Nord en Pas-de- Calais, die volgens het Comité Benelux eveneens tot het deltagebied behoren, een gebied, dat met zijn zeehavenfunc tie voorbestemd is een belangrijke rol te spelen in de Europese gemeenschap pen als poort van Europa. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Voor de rede van Vlissingen is gistermiddag rond half drie een man overboord gevallen van de Liberiaanse tanker „Kissavos". Hy is waarschijnlijk verdronken. De man, wiens identiteit nog niet was vastgesteld, stond buitenboord op een stelling te schilderen. Toen hij van deze stelling tuimelde, wer den hem vanaf de „Kissavos" 5 zwem gordels toegeworpen, die hij echter geen van alle heeft kunnen grijpen. Hij be gon daarop te zwemmen .Vanaf een Duits schip, dat achter de „Kissavos" gemeerd lag, heeft men hem nog zien zwemmen. Opvarenden van een volgend schip, achter de Duitser, waar de dren keling normaal gesproken langs had moe ten zwemmen, hebben hem niet meer gezien. Er is een grootscheepse reddingsactie op touw gezet, waaraan o.a. werd deel genomen door het reddingsvaartuig Pre sident Wierdsma uit Breskens, verschil lende loodsvaartuigen, Neptunes van de vliegbasis Valkenburg en een helikopter. Het zoeken had geen resultaat. Bij het invallen van de duisternis werd het ge staakt. De speurtocht naar de drenke ling werd overigens bemoeilijkt door het grote aantal schepen, tachtig k ne gentig, dat i.v.m. de staking in de Ant werpse havens, voor de rede van Vlis singen voor anker is gegaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5