D. VERMETBourgondiër onder de burgemeesters De merkwaardige verzameling van Hans Sluyters te Ravenstein: Walcheren ZUID-BEVELAND Cha-cha-cha Charles..... MIDDELBURG Z.-Vlaanderen E.M.S. sticht garagebedrijf in Arnhem 2 VLISSINGEN Veel strafpunten in wildrit W.Z.A. GOES Judo-wedstrijden om kampioenschap Spaarrekening van nieuw type AXEL TERNEUZEN Nederlanders zwaarst belast in EEG HARTELIJKE HULDE VOOR HARTELIJK MAN Bijeenkomst te 's-Heer Arendskerke Dagblad De Stem Knekelplaatjes, santjes, zerkjes en waaikantjes Reconstructies Doodskop Katholiek gebruik Gekuist Legkaart Foeilelijk Muziekverenigingen naar Oostburg HOOGWATER Vandaag Morgi en DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 5 JANUARI 1965 2 Van wie zijn die kippen? Op oude jaarsavond werd op het Karei Doorman plein een zak met 5 levende kippen en een haan gevonden. Tot heden is echter nog geen eigenaar komen opdagen. Mo gelijk zijn de kippen en de haan afkom stig van diefstal. Aangifte van vermissing is echter tot heden nog niet gedaan. Daarom verzoekt de politie, de eige naar of degenen die nadere inlichtingen kunnen verstrekken dit op het politie bureau te willen doen. Visaanvoer In het tijdvak 21 31 december 1964 werden aan de mijn te Vlissingen de volgende hoeveelheden vis aangevoerd 6083 kg garnalen 243 kg bot688 kg schar3072 kg schol 603 kg wijting en 598 kg kabeljauw. (Van onze correspondent) ZUIDZANDE Voor de jaarlijkse wild rit van de WZA die in de omgeving van Zuidzande gehouden werd, bestond gro te belangstelling. De rit zelf leverde heel wat moeilijkheden voor de deelnemers op. Vooral het zoeken naar een aantal pijlen in het tweede gedeelte voerde het aantal strafpunten op tot een record. Loco-burgemeester J. Luteyn overhan digde de prijzen onder de beste stem ming, dit, na een inleidend woord van de heer J. Sturm, voorzitter van de WZA. De uitslag: 1. A. Casteleyn Zuidzande 21 strp.; 2 A. de Lijzer, id. 29, 3 C. Kolijn Schoondiike 39, 4 P. v.d. Plasse, Oostburg 82, 5 A. Kramer, Zuidzande 83, 6 A. Pro voost Biervliet 85. 7 A. Buyze, Zuid zande 96, 8 J. v. Hijfte IJzendijke 103, 9 W. Bonaschansker. Terneuzen 101, 10 C. de Nood, Waterlandkerkje 167, 11 ,f Dus- te, Oostburg 180, 12 A. Verstraete Oost burg 198, 13 J. de Fouw Oostburg 211, 14 I. de Hullu Nieuwvliet 216, 15 W. de Kra mer, Zuidzande 237. Het afgelopen weekend hield de sport school Felix Janssens wedstrijden om het judokampioenschap van Goes. De voor naamste resultaten waren: jeugd lichtge wicht: 1. J. v. Hee, Kamperland, 2. B. Koek, Goes; midd.: 1. W. v. Willigen Goes 2 P. Hoogerheide, Kortgene, senioren licht 1 B. Verbeek, Ovezande, 2 P. v. Liere, Goes; midden: 1. E. v. Liere, Goes, 2 R Tilroe, Goes. Scheidsrechter was de 2e dan A. Linskens. Tafeltennis De GTTC Goes organi seerde voor haar leden wedstrijden om het persoonlijk clubkampioenschap. Door 19 spelers is met volle overgave in vaak uiterst spannende wedstrijden om de eer gestreden. Het uiteindelijke resultaat is dat L. Traas kampioen is geworden met op de 2e plaats E. Capello, 3 H. Linden- berg en 4. C. v. Witzenburg. De prijs voor de meest succesvolle jonge speler is toegekend aan P. Kroonenberg welke nog enkele oudere spelers achter zich gelaten heeft. Receptie De nieuwjaarsreceptie van burgemeester en wethouders is een goede traditie aan het worden Velen zijn het gemeentebestuur, dat in verband met het kernenbeleid en de mogelijke ontwikke ling van het nieuwe havenindustrieplan voor een belangrijk en zwaar jaar staat, hun goede wensen komen aanbieden. De receptie duurde van vier tot zes uur. De burgemeester was iets verlaat in verband met het jubileum van burge meester P. Vermet van 's-Heer Arends- kerke. 's-Heerenhoek Wildschieting De handboogvereniging VIOS te 's-Heerenhoek hield een wild schieting bij de heer P. Rijk. Er waren 59 schutters van 15 verschillende vereni gingen. De uitslag is: Hoofdvogel: B. Vermeulen Zeelandia, Ovezande, le zij vogel W. de Wilde Ju_ liana Oudelande, 2e zij vogel A. Vjd. Bulck Eensgezindheid, 's-Heerenhoek; m. boven- kal W. de Wilde, Juliana, Oudelande; 2e bovenkal P. Timmerman, Vrije Schutt. 's Heerenhoek; le onderkal P. Timmer man, idem; 2e onderkal Hl Daalman, AD LM, Kwadendamme, na loting; le klep C. Raas, Willem Teil, Ovezande, 2e klep J. de Rijke, Edele Handboog, Oudelande, 3e klep J. Doene, Willem Teil Ovezande, meeste kleine vogels L. de Jonge Con cordia, 's Heerenhoek 7 stuks. Heinkenszand Schieting D handboogvereniging So ranus alhier hield haar schieting op d. liggende wip bij de wed. A. Vermeulen. Aanwezig waren 48 schutters van 12 verschillende verenigingen. Voor deze eerste schieting in het nieuwe jaar had de vereniging drie mooie tulbanden be schikbaar gesteld De uitslag was: Hoofdvogel: C. Raas, W. Teil Ovezan de met tulband; le zijvogel J. Priem Zee landia Ovezande; 2e zij vogel Bertus Ver meulen id. met tulband; le bovenkal: idem; 2e bovenkal F. v. 't Westeinde AD LM Kwadendamme, le onderkal F. Osse- waarde, Doel n. hoger Wolphaartsdijk; 2e onderkal P. Daalman ADLM Kwaden, damme, le klep C. Raas, W. Teil Ovez. 2e klep W. de Wilde Juliana Oudelande, 3e klep J. Doene W. Teil. Ovezande; de meeste kleine vogels O. Steenaert ADLM Kwadendamme, met tulband. Kloetinge Benoemingen Wegens personeels uitbreiding is met ingang van 1 januari j.l. tot klerk ter gemeentesecretarie benoemd de heer G. Christiaanse uit Serooskerke. Mejuffrouw J. M. Kakebeeke uit Kruiningen is per 1 januari benoemd tot hoofdleidster aan de openbare kleuter school. Ovezande Schieting De handboogvereniging Spes Nostra alhier hield haar schieting op de liggende wip bij de wed. C. Verbeek. Aanwezig waren 66 schutters van 12 ver schillende verenigingen. De uitslag is: Hoofdvogel J. de Rijke, Edele Handb., Oudelande, le zijvogel E. Rentmeester. W. Teil, Ovezande; 2e zijvogel A. de Jonge jr. Soranus Heinkenszand na loting le bovenkal, 2e bovenkal id., le onderkal J. Koens Victoria, Kwadendamme, na loting, 2e onderkal J. Bongers Willem Teil, Ovezande id., le klepG. Geense. Edele handboog Oudelande, 2e klep W. de Jonge, ADLM Kwadendamme, 3e klep E. Rentmeester, W. Teil. Ovezande; de meeste kleine vogels H. Rentmeester id., 3 stuks. WolfaartsdijU Tweemaal in de sloot Op de Stadse weg vond een gecompliceerd ongeval plaats, dat gelukkig zonder persoonlijk letsel afliep. De heer P. G. uit Kloetinge slipte met zijn personenauto door de gladheid van de weg zodanig, dat hij in de sloot terecht kwam. Een takelwagen van de G. uit Goes haalde de auto eruit en zette hem in de berm. Nadat men de inzittenden, die inmiddels naar het dorp waren gegaan, had opgehaald, bleek dat, toen men op de plaats van het ongeval terugkwam, de auto weer in de sloot was terecht gekomen. Een andere auto, door de heer M. A. uit Kapelle, die ter plaatse eveneens was geslipt, was er tegen ge botst en had hem voor de tweede keer in korte tijd in de sloot doen belanden. De auto van de heer A. werd aan de linker kant geheel ingedeukt. ROTTERDAM De firma R. Mees Zoonen, bankiers te Rotterdam, deelt mede dat zij een nieuw type spaarre kening heeft geïntroduceerd, de obli gatierente-rekening. De rente die op deze rekeningen wordt vergoed is ge koppeld aan het rendement op negen staatsleningen, zoals dit wordt berekend door de Nederlandsche Bank en maan delijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schomme lingen in dit rendement komen dus automatisch tot uitdrukking in de rente op de obligatierente-rekening, die in 1964 gefluctueerd zou hebben tussen 4 en 41/2 vó. Voor zover de firma bekend, betreft het hier een noviteit, niet alleen voor Nederland maar ook internationaal. Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaars receptie, die b. en w. gisteravond in de raadzaal van het stadhuis hebben ge geven, is bijzonder druk bezocht. Uit de raad waren er nagenoeg alle raadsleden, terwijl alle geledingen vam de bevol king vertegenwoordigd waren, evenals vele plaatselijke en regionale instanties. üreskens Aanrijdingen Een aanrijding ont stond toen de heer J. de K. uit Terneuzen met zijn personenauto vanuit de Haven straat achteruit de Hullustraat wilde in draaien, op het moment dat A. L. met zijn personenauto vanuit de Hullustraat kwam rijden. Beide auto's kregen schade. Een tweede aanrijding ontstond toen toen P. O. met zijn vrachtauto vanaf de Scheldekade de Middenhavendam wilde oprijden, toen op dat moment de motor van de heer F. K. uit 's Heer Hendriks kinderen vanaf de Vissershaven de Schel dekade wilde oprijden en geen voorrang kreeg van de vrachtauto. Ook hier was materiele schade. Graauw Geweldige wateroverlast Tenge volge van de neerslag van de laatste dagen en van de te geringe afwatering staat een deel van de polder „Oude Graauw" onder water. Enkele boerde rijen waren gisteren alleen te bereiken door het water dat tot over de toe- gangsdreven stond. Redding Gistermiddag om drie uur viel de driejarige Marco Willems al spe lende in de kolk van de middensluis. Op zijn hulpgeroep sprong de 13-jarige Wim v.d. Berge gekleed te water. Hij kon het kind op het droge brengen. Terhole Auto over de kop Bij het inhalen van een voor hem rijdende auto moest H. uit St.-Jansteen zijn personenauto plot seling afremmen met het gevolg dat zijn auto aan het slippen raakte, vervol gens opzij sloeg om met de wielen om hoog naar de andere kant van de Hul- sterseweg te schuiven. Tegen een langs de weg staande heg bleef de auto ste ken. H., zijn echtgenote en kind konden de auto ongedeerd verlaten. De auto werd zwaar beschadigd en moest met behulp van een takelwagen worden weg gehaald. BRUSSEL De Nederlander betaal! meer belasting dan de inwoners van enig andere lidstaat van de gemeenschappe lijke markt, aldus blijkt uit statistieken die maandag zijn gepubliceerd. De officiële Gazette van de gemeen schap zei dat de Nederlander 22.5 procent van het bruto nationaal produkt aan de regering betaalde in 1963. West-Duitsland staat hierbij op de tweede plaats met 2! procent, Frankrijk derde met 20.2 pro cent, België vierde met 19.6 procent Luxemburg vijfde met 18.3 procent en Italië laatste met 17.7 procent. De Gazette wees er echter op dat deze cijfers slechts belasting betreffen die aan de centrale regering wordt betaald. DiJ is 85 tot 95 procent van alle betaalde be lastingen. (Van een onzer verslaggevers) 's HEER ARENDSKERKE De altijd opgewekte en hartelijke bur gemeester D. Vermet van 's Heer Arendskerke is gistermiddag in het Verenigingsgebouw gehuldigd in verband met zijn veertigjarig ambtsjubileum. Ziehier wat enkele sprekers over zijn persoon zeiden: Gemeentesecretaris G. de Schipper: „U bent geen burgemeester met een Haags accent. Niemand hoeft met lood in de schoenen voor uw deur te staan. Als je op die deur klopt dan hoor je „Jooooo" en dan ben je van harte welkom". Mr. J. Drijber als voorzitter van de schooiartsendienst voor Walcheren, wes telijk Zuid-Beveland en Noord-Beveland (van deze dienst is de heer Vermet se cretaris): „....een opgewekt man, die de samenwerking goed ligt". Burgemeester mr. F. Huber van Goeï namens de burgemeesters en secretarissen op de Bevelanden: een plezierige en prettige collega". Jhr. drs. P. Beelaerts van Blokland, bur gemeester van de buurgemeente Wolph aartsdijk: „U weet altijd de sfeer te scheppen, die een goede voedingsbodem is voor goede besluiten. U bent een Bouijgondiër onder de burgemeesters, bekend met de bestuurskunst en met de levenskunst". De heer J. van 't Westeinde, namens de Brede watering van Zuid-Beveland: joviaal, openhartig, innemend". De heer J. van Tuinen namens de stich ting Verpleeg- en rusthuizen Midden Zee land: altijd vol humor". Dokter M. Polderman uit Yerseke jeugdvriend van de jubilaris: „Hij was vroeger al een grappenmaker". Er waren nog veel meer sprekers: eerst tijdens de buitengewone raadsvergade ring, daarna tijdens de officiële huldi gingsbijeenkomst. Zij prezen niet alleen zijn plezierige karaktereigenschappen, die het tot een vreugde maken hem te ont moeten en met hem samen te werken, zij gaven ook een uitstekend beeld van de veelzijdige activiteiten, die de heer Ver met ook buiten zijn burgemeestersambt ontplooit. Tussen de wielen De heer Vermet zei in zijn dankwoord tijdens de buitengewone raadsvergade- ving, dat hij in de afgelopen jaren vooral getroffen is door de grote veranderingen die zich in de wereld en in de betekenis van het burgemeesterambt hebben afge speeld. Vroeger: de burgemeester met zijn wandelstok, lopend door het dorp en voor het overige werkend vanachter zijn bureau. Nu: de burgemeester als de man, die altijd tussen de wielen zit om te trachten het beste te maken van een veelvoud van problemen. Antwoordend op de toespraak van het raadslid A. de Kooning, die de goede ver standhouding tussen burgemeester en raad had getypeerd, zei de heer Vermet dat de keren, dat de meningen werkelijk hebben gebotst, op de vingers van de handen zijn na te telen. „Daarover zijn geen rancunes meer en trouwens: er is steeds wel iets goeds uit die meningsver schillen geboren", Wethouder M. Schipper schonk de ju bilaris namens wethouders, raad, ge- meentepersoneel en onderwijzend perso neel een dubbelloops jachtgeweer. Vissen en jagen zijn de hobby's van de heer Vermet. „Hij ligt fantastisch in de hand", aldus de burgemeester en met een grapje er boven op: „Nou hoef ik toch niet voor iedereen een boutje te schieten, hoop ik". Zijn twee broers, die voor de huldiging waren overgekomen, vroeg hij begrip te tonen voor dit geschenk. Beide broers zijn namelijk fervente natuur- en die renbeschermers. „Er moet nu eenmaal een redelijke verhouding bestaan in de natuur" .aldus de heer Vermet. „Hint" Burgemeester Vermet heeft eigenlijk in september reeds gejubileerd. Door een „hint" van buiten is 's-Heer Arendskerke, dat al verschillende voorvaders van de heer Vermet als burgemeester heeft ge- „Hij ligt fantastisch in de hand", zei burgemeester D. Vermet, toen hü een dubbelloops jachtgeweer had gekre gen. kend, pas eind vorig jaar van dit jubi leum op de hoogte gesteld. In de gemeen te is toen onmiddellijk gereageerd, onder meer met de uitgave van een extra-num mer van het gemeenteblad. Tenslotte nog een uitlating van de heer Vermet over de gemeente waarvan hij sedert 1 maart 1955 burgemeester is: ,,'s-Heer Arendskerke is een gemeente met goei volk. Het is voor mijn vrouw en mij een voorrecht hier te mogen werken". AMSTERDAM De Exploitatie Maat schappij Scheveningen (E.M.S.) n.v. heeft een nieuwe vennootschap opge richt onder de naam Garagebedrijf „Hodes du Soleil" in Arnhem, zo blijkt uit het bijvoegsel van de staatscourant. De nieuwe n.v. heeft 'n maatschappelijk kapitaal van f 500.000,-, waarvan f 110.000,- bij de oprichting was ge plaatst en in contanten volgestort. Het doel van dit garagebedrijf is o.m. het beheren en exploiteren van on roerend goed en de handel in aard- olieproaukten, automobielen en onder delen daarvan. Naar wij vernemen is de E.M.S. slechts als oprichter opgetreden. Zij heeft haar aandelen ad nominaal f 109.000,- over gedragen aan de Olie Maatschappij Scheveningen. Deze O.M.S. is een vroe gere dochteronderneming van de E.M. S., die zich met de explotatie van benzinestations bezighoudt. Het belang van de E.M.S. in de Olie Mij Sche veningen is in september 1964 aan der den overgedaan. Tussen beide onder nemingen bestaan thans geen banden meer. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, Telefoon 2377. Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252. GOES Eerste redacteur Exploitatie- voor Zeelandinspectie Zeeland F. DE LIGT L. K M DE JONG tel. 6252 Goes tel. 2377 Hulst privé 7300 Goes Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTERS tel, 2377 Hulst privé 2572 Hulst Redacteur voor W est-Zeeuwsch-Vlaanderen J. PETIT, v. Ostadestraat 41. Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren S. AUGUSTIJN, tel 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU, tel 6252 Goes Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie Zeeland f 0,18 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 2',i mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer f 0,25 Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplagr resp. 1.60 en 0,60. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigd plaatsingen de derde plaatsing teger half geld (Van één onzer medewerkers) Weet u wat zerkjes zijn, knevel plaatjes, waaikantjes en santjes? Hans Sluyters (38), streek-ar- chivaris van het Land van Ra- venstein en het graafschap Me- gen, weet het wel, want hij spaart ze. Het zijn variaties van het eeuwenoude artikel dat bid prentje heet. Hans Sluyters heeft ongeveer vijfenzeventigduizend bid- en gedachtenisprentjes, en als het aan hem ligt wordt dat aantal nog verveelvoudigd. Eenvoudige familieprentjes zit ten er bij maar ook pompeuze en heel zeldzame exemplaren die het droevige verscheiden van Lodewijk de zestiende en Marie- Antolnette melden. De afbeel ding op het prentje ter gedach tenis aan de Franse vorstin is een nauwkeurige tekening van 's vorstinnen conterfeitsel waar bij het hoofd nogal macaber van de romp gescheiden is. Want Lo dewijk en Marie-Antoinette stierven, als bekend, onder de guillotine. Wie zich bovendien uit het geschie denisboekje herinnert dat de Franse revolutionairen eerst onder het Direc toire en later onder Napoleon jaren lang de r a 'it in handen hielden be grijpt uit de nogal rancuneuze in het Nederlands gestelde tekst van de twee bidprentjes dat het zoiets als illegale uitgaven van in het buiten land opererende contra-revolutionai ren moeten geweest zijn. Dat maakt de prentjes alleen nog maar interes santer .,En de kwaliteit gaat me bo ven de kwantiteit" zegt Hans Sluy ters, die onder zijn collectie ook prentjes telt gewijd aan de Oosten rijkse bondskanselier voor de An schluss. Dollfuss aan maarschalk Foch, Poincaré en andere beroemd heden. Verder bezit de heer Sluyters een bijna complete pausen-collectie, waarbij een voorbeeld van het klas sieke, zeer brede bidprentje zoals dal werd uitgegeven toen in 1799 Paus Pius VI overleed. Hans Sluyters heeft waarschijnlijk nog niet eens de grootste collectie van Nederland, maar misschien wel de 75.000 BIDPRENTJES bruikbaarste. Want zijn verzameling is geen macabere hobby in de geest van graflinten sparen of, wat in de fantasie van detectiveschrijver Ha- vank voorkomt, zerken- en grafkran sen verzamelarij. Het bidprentje als doodsplaatje interesseert Hans Sluy ters belangrijk minder dan als genea logisch gegeven. Hij reconstrueert aan de hand van zijn bidprentjes talloze familiestambomen en is daar bij bijzonder geïnteresseerd in de ge nealogie van Brabantse families in het algemeen en Ravensteinse families in het bijzonder. Om die reden is hij de bidprentjes gaan verzamelen. Zo ontdekte hij. echter in die bidprentjes ook de geschiedenis van de plaatjesmakerij, die begon bij met de hand geschreven en gete kende prentjes en via lithografieën en andere technieken terechtkwam bij de koperdiepdrukindustrie 'van van daag de dag. Zo kreeg Hans Sluy ters behalve voor genealogische ge gevens ook belangstelling voor het verhaal'" dat bij menig bidprentje te vertellen is. Het knekelplaatje" bijvoorbeeld is een macabere afbeelding van doods kop en zandloper, die in de achttien de eeuw veel vervaardigd werd. ..Bidt voor mij Uwe.., geboren te... 17.., den., jaer... geweest. Gestorven te 17... den... staat erop en de nabe staanden behoefden naam en persona lia van de overledene dus maar in te vullen. Onder de doodskop staat het volgende vers: Mensch dat gij nu zijt was ick voor desev Dat ick nu ben suit gij °ens wesev Siet vrij op mij en vraegt het alle mar> oft imant het geslacht van ons wel kennen kan' Fraaie dan wel leerrijke verzen sierden in het verleden veel bidprent jes. Pas later zijn de van begin tot eind op de overledene betrekking heb bende teksten in zwang gekomen. Hans Sluyters bezit een bidprentje van Johannes Andreas van Wielinck die in 1761 te Ravenstein geboren en in 1849 daar overleden is .,na echter een volgens de aanzienlijk* betrekkin gen van drost, schepen en dijkgraaf van het Land van Ravenstein te heb ben waargenomen". Er staat aan de achterzijde het volgende stichtelijke gedicht op, ondertekend (ten over vloede!) met de signatuur ,,Door een priester". „Vaarweg! Een levensloop van tienmaal negen jaren. Op 's werelds schouwtoneel, vol ziel- en lijfsgevaren. Is lang genoegen haakt naar ongestoorde rust. Vaarwel Het stille Graf brenge U aan gindsche kust, Waar God de levenshulp des afgetobden braven Voor storm en golven dekt in 's Hemels veilige haven. Daar zien wij, hoop ik, U, Geachte Burger, weer Daar zien wij U terugdie kinderlijk en teer Den Hemel hunne smart, met vrome tranen, klagen Terwijl zij 't overschot' van Vader grafwaarts dragen En dankbaar overzien, wat Gij hier op deze aard Voor kinderenwees en vriend, wat Gij voor de Armen waart". De „waaikantjes" bidprentjes die men alleen in België ziet, zijn een overblijfsel van de jongste wereld oorlog, tijdens welke het de Belgen wegens de papierschaarste verboden was om rouwadvertenties te plaatsen. Het uitgeven van bidprentjes stond de bezetter echter wel toe en prompt vonden de Belgen het bidprent-vouw- blaadje uit, waarvan de eerste „flap" het bidprentje de tweede een officiële dankbetuiging voor de ondervonder) belangstelling vormt. De rubriek fami lie-advertenties in de Belgische kran sen is tengevolge van deze geschie denis tot de dag van vandaag be scheiden in omvang. haar of zijn smart staat afgebeeld. Foeilelijke, sentimentele plaatjes zijn dat, die het in de „gevoelige" jaren aan het eind van de vorige eeuw goed deden. Vandaag de dag zijn meer de „santjes" in zwang een woord uit het verzamelaars- en des kundigenjargon. dat een verbastering is van het Latijnse woord Sanctus. Het zijn dus heiligenplaatjes, uiter aard te "inden in variaties van zoet gevooisde engelentypen tot prachtige, artistieke afbeeldingen van grote mensen in de geschiedenis van de Kerk. Het bidprentje is een typisch katho lieke aangelegenheid. Wanneer het gebruik precies ontstaan is. is moei lijk te achterhalen. Het moet onge veer in de loop van de zeventiende eeuw geweest zijn. Het oudste, de heer Sluyters bekende, prentje is een met de hand geschreven exemplaar uit 1661. anvankelijk werden de ge dachtenisprentjes ook alleen maar uitgegeven bij religieuze feesten als priesterwijdingen, kloosterjubilea en dergelijke. In de achttiende eeuw ko men de invulplaatjes in zwang, en als in 1794 de lithografie wordt uitgevon den. komt er pas echt vaart in de bidprentjeshistorie, zij het dat ze nog het exclusieve gebruik van de betere standen blijven. Pas omstreeks 1880 wordt het prentje „gedemocrati seerd" en in onze eigen eeuw is het gebruik bidprentjes uit te geven een niet meer weg te denken instituut ge worden. 1827 met hun Marktschuit in Den Bosch zijn verdronken. Al die bid prentjes dragen steentjes aan voor Hans Sluyters' Brabantse legkaart. Hij hoopt nog eens het moment te beleven waarop hij alle Oostbrabantse families kan „thuisbrengen". Veel geziene bidprentjes zijn ook die waarop links een pompeus grafmonu ment, terwijl rechts daarvan zonder mankeren een treurende weduwe dan wel een bedroefde weduwnaar in al Vanaf de jongste eeuwwisseling zijn „t dus niet veel genealogische moei lijkheden meer voor de man, die bidprentjes in groten getale weet te vergaren. En te weten van wie wie af stamt is de grote stimulans van Hans Sluyters om door te gaan met spa ren. Soms treft hij genealogische won- derplaatjes. waarop de overledenen van een hele familie tezamen staan afgedrukt. Dat gebeurde rond de eeuwwisseling nogal eens, en zulke bidprentjes waren dus stamboompjes in het kleine. Een ander verzamel- prentje in het klein van dhr. Sluyters vermeldt de vijftien mensen, die in En om te besluiten met de mis schien wel merkwaardigste fenomenen uit H. Sluyters' uitgebreide collectie: in 1905 stierf pastoor A. Verheijen uit Dongen, die een goed mens en een Een hartstochtelijk drankbestrijder was. Er bestaan twee bidprentjes ter nage dachtenis aan deze pastoor. De eerste versie is wel gedrukt, maar nooit „verhandeld", omdat de familie de tekst te openhartig vond. De tweede en wel onder de parochianen ver- verhandeld', omdat de familie de tekst te openhartig vond. De tweede en wel onder de parochianen ver spreide versie bevat een tekst, die dezelfde „laatste boodschap" van de overledene in bedekter termen bevat. „Dat was de eerste „ongekuiste" tekst: „Beminde Parochianen, Gij weet hoe ik mij, van den eerste dag af dat ik in Dongen gekomen ben. al den tijd onder U gedragen heb den Heere dienendeen ernstig verma nende: weest nuchter en waakt! Want Uw tegenstander de drankduivel gaat rond als een brullende leeuw, zoe kende wien hij zal kunnen verslin den. Derhalve: weest toch nuchter en matig" En de tweede tekst, die de bemin de parochianen tenslotte in de bus kregen, luidt als volgt: „Beminde Parochianen, Gij weet hoe ik mij, van den eerste dag af dat ik in Dongen gekomen ben, al den tijd onder U gedragen heb den Heere dienendeen hoe ik niets van hetgeen nuttig was heb achter gehouden om het U te verkondigen en U te onderwijzen in het openbaar en in de huizen". De goede verstaanders in Dongen hadden aan een half woord genoeg. Ze voelden wel wat hun pastoor za liger gedachtenis met „in de huizen" bedoelde (Van onze correspondent) PARIJS Als Charles de Gaulle er eens niet meer is zullen alle cari- caturisten met tranen in hun ogen achter zijn baar lopen. Wat zullen zij hem missen. Sedert mei 1958 toen hij aan de macht kwam, is er geen dag voorbij gegaan of van hem stond in de een of andere krant een spotprent. De „Canard Enchaine" wijdde een he le serie aan De Gaulle, voorgesteld als Lodewijk de veertiende Soms ging de Canard wel eens over'de schreef, maar nooit heeft iemand het aange durfd de Canard ter verantwoording te roepen of tijdelijk te verbieden. De Gaulle zelf vond het waarschijnlijk prachtig. Hoe meer publiciteit, hoe lie ver. Bij een plebesciet stemmen de Fransen toch wel op hem. Nu is er dezer dagen een grammo foonplaatje in de handel gekomen met ..maar neent laat ik niet op mijn ver haal vooruitlopen en beginnen bij het begin De Gaiille is een paar maanden ge leden naar Mexico geweest. Dat weet u Om de Mexicanen die door aller lei krantenartikelen uit Parijs toch al voor De Gaulle waren opgewarmd, he lemaal tegen 't kookpunt aan te bren gen, had De Gaulle thuis, op het E- lysée een paar woorden Mexicaans uit zijn hoofd geleerd. Er zat misschien wel een klein beetje accent bij, maar dat hinderde niet De Mexicanen zou den het vast en zeker prachtig vin den En ze vonden het ook mooi. Want ze klapten als gekken toen De Gaulle plotseling voor de microfoons daar in Mexico uitriep: „Marchamos mano en la mano. viva Mexico". Wat dat be tekent kan men gemakkelijk raden: laat ons samen hand in hand opmar cheren en leve Mexico". De week daarop zat de Canard er bovenop als een bok op de haverkist „Mano en la mano" ging als een lo pend vuurtje door heel Frankrijk er aan de bar van de café's keken dc Fransen elkaar veelbetekenend aan er zeiden met 'n knipoog, meestal spot tend: „Mano en la mano". Toen kwam een grammofoonplaten- handel die toevallig „president" heet op een glorieus idee. Er zijn van dit mensen, ook in Frankrijk, die van al les wat ze aanraken, goud weten tc maken. De directeur van „president" de heer Ted Moura, knoopte dat „Manr en la mano" in zijn oren en gaf zijr orkestleider Miguel Cordoba opdrach' er een cha-cha-cha bij te maken Er toen die klaar was met als eerste be gin de woorden van De Gaulle „Mar chamos mano en la mano, viva Me xico" stuurde hij het grammofoonplaat je, 45 toeren naar het Elysée met he' verzoek, of hij het in de handel mocht brengen. Lang behoefde Ted niet op ant woord te wachten. Charles liet eer pick-up aanrukken en zat er aandach tig naar te luisteren. De melodie was inderdaad onweerstaaanbaar. De hele Franse jeugd kan er op wisten. Toen liet De Gaulle zijn secretaris komen en dicteerde aan Ted een briefje van de volgende inhoud: .Monsieur, door mij met deze mooie melodie en plaat eer te bewijzen, heeft u tevens mijn reis naar Mexico in sympathieke herinnering willen bren gen. Ik ben dan ook gevoelig geweest voor uw attentie en voor de gevoelens die er uit spreken. Ik betuig u mijn hartelijke dank en Verzoek u daarin te willen laten delen de heer Cor doba, wiens uitstekende weergave ik heb bewonderd. Hoogachtend: Charles de Gaulle Dat briefje van De Gaulle is na tuurlijk onmiddellijk ingelijst en mis schien hangt het wel in goud boven het bureau van Ted. In elk geval wa ren die woorden ook nog afgedrukt in eei paar kranten, een prachtige re clame voor het plaatje, waarvan er in één week 50.000 werden verkocht. Boven op de blauwe omslag staat in gele letters „Mano en la mano", rechts: visita del pre-idente de la re- publica de Francia Charles de Gaulle 2 dollar en links het portret van het Franse staatshoofd Ted en Cordoba zijn samen bezig een soortgeliik cha-cha-cha-plaatje te maken van Kroestjev. Dat komt tegen Kerstmis op de Franse markt Wie had dat van Charles de Gaulle ge dacht. Cha-cha-cha.. (Van onze correspondent) OOSTBURG Zaterdag wordt t Oostburg de jaarvergadering gehouder van de Bond van muziekverenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Het voor naamste punt van bespreking is de organisatie van het concours in 1965. Na afloop van het huishoudelijk gedeel te houdt de heer P. Stalmeyer, jurylid van het K.N.F„ een inleiding over de resultaten van het concours dat in Breskens gehouden werd. Van onze adverteerders CARAVAN-SHOW Gisteren heeft Roovers-Sport uit Mid delburg in schouwburg Juliana te Goer een caravan-show geopend. Tijdens deze show. die ook vandaag en morgen is te bezichtigen, worden de nieuwste model len getoond. De belangstellenden kunnen ook met enkele polyester-caravans ken nismaken. Morgen, woensdag 6 jan. is het hoogw? ter te Hansweert 5.11 en 17.33; Ter neuzen 4.32 en 16.55 uur; Vlissingen 4.0 en 16.21 uur; Wemeldinge 5.53 en 18.1 uur. GOES Prins van Oranje 20 uur Bandit! a Orgosolo. TERNEUZEN Luxor Theater: 8 u.: De piraat des Konings. a.l. OOSTBURG Ledel Theater 20 uur Mc Lintock, geweldige, a.l. ANTWERPEN K.V.O. 20.15 uur Balletten. MIDDELBURG City 20 uur Banditl a Orgosolo. GOES De Korenbeurs 10.30 uur Alg. vi kamer van koophandel.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2