Grote caravan-show van chocolademelk BOTERHAMWORST - CERVELAATWORST ns«- ERWTENSOEP PICCALILLY POEDERKOFFIE assistente reclame-afdeling 208.42 ESPRESSO'S 69J4 SKIL (NEDERLAND) N.V Bedorven maag en diarree ENTOSORBINE PERSPEX-LICHTKOEPELS HERBESAN i van de melkman BEKENDMAKING voor Huishoud- kwaliteit I vanJlO' voor lavendel en groen, naadloos van voor N V ALISO BREDA ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegel korting ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegel korting KOEKJE VAN DE WEEK SPRITS pak 250g 65 -10% KOPEN BIJ DE SPAR IS GRATIS SPAREN BIJ DE KOOP DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 5 JANUARI 1965 Ons sortiment 1965 is weer niet te overtreffen. Wij hebben ruim 20 modellen overzichtelijk opgesteld uit de beste wereld merken, terwijl wij u uit 70 modellen kunnen leveren. Komt u overtuigen van uitvoering, afwerking en prijs. Uitgebreide service, ook na aankoop van uw caravan waarvoor wij tevens over stallingruimte beschikken. Voltaweg 6, Vlissingen, t.o. P.Z.E.M.-centrale, telefoon 01184 - 3260 van dinsdag 5 januari t/m zondag 10 januari 1965 van 11 tot 18 uur. ASTRAL - BLUEBIRD LYNTON PEMBERTON - ACE - GÖSSER EICKER - TRAVELMASTER FAIRVIEW ERIBA - KNAUS A. DE KONING, Vlissingen, Tel. (01184) 3561 A. P. C. CAROL, Middelburg, Tel. (01180) 3500 IMPORTEURS - DEALERS De Officier van Justitie bij de Arrondissements- Recht bank te Breda brengt ter kennis van belanghebben den, dat in de onteigenings procedure van Ir. Leonard An toon Hubert Peters, ten deze handelende en optre dende in zijn hoedanigheid van burgemeester en hoofd van het bestuur der ge meente Bergen op Zoom en als zodanig deze gemeente vertegenwoordigende, wo nende te Bergen op Zoom, eiser q.q. bij exploit van dagvaarding d.d. 20 septem ber 1963 tegen: Mozes Marcus Walg, koop man, wonende te Amster dam aan de Ger. v. d. Veen- straat 78, gedaagde bij voor meld exploit van dagvaar ding, bij in kracht van ge wijsde gegaan vonnis zijner Rechtbank d.d. 14 decem ber 1964 ten behoeve en ten name van de gemeente Ber gen op Zoom is uitgespro ken, in het belang der volkshuisvesting, de ont eigening van: 1. het gehele perceel, kada straal bekend gemeente Bergen op Zoom, Sectie C no. 1363, groot 0.55.10 ha, grondplan no. 4; 2. het gehele perceel, kada straal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie C. no. 1591, groot 0.01.15 ha, grondplan no. 11. De Officier van Justitie vnd. Hoofd van het Arrondisse mentsparket R. Grasso. Breda, 30 december 1964. De Griffier der Arrondisse mentsrechtbank te Breda, brengt ter kennis van be langhebbenden, dat de rap porten van de H. H. des kundigen in de onteige ningsprocedures van: de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Bra bant, zijnde thans Mr. Dr. Constantinus Nicolaas Maria Kortmann, wonende te 's- Hertogenbosch, te dezer za ken optredende als eiser ingevolge artikel 19 der Onteigeningswet, tegen: 1. De gezamenlijke erven van wijlen Henricus Ma rie Petrus Dirven, laatst gewoond hebbende te Et- ten, gemeente Etten en Leur, Hoogstraat 15, over leden aldaar op 5 januari 1964, zijnde: a. Wilhelmina Schippe ren, b. Gerardus Johannes Dirven, c. Johannes Geraradus Maria Dirven, 2. Jacobus Adrianus van Meer, wonende te Breda, 3. Antonius Cornelis Jo hannes Nooren, wonen de te Breda, ter griffie van gemelde rechtbank zijn gedeponeerd op 24 december 1964, om aldaar gedurende 14 dagen ter inzage van partijen en eventuele derde belangheb benden te liggen. Breda, 30 december 1964. De Griffier der rechtbank voornoemd, Mr. R. P. E. Dahmen Bij vonnis der Arrondisse mentsrechtbank te Breda dd. 21 december 1964 is uitge sproken de onteigening in het belang der volkshuisves ting ten name van de ge meente Breda van het per ceel kadastraal bekend ge meente Breda Sectie D no. 5562, groot 0.03.35 H.A. Breda, 30 december 1964. De Officier van Justitie Mr. R. H. D. H. M. Grasso Voorlopig kosteloos Bij vonnis der Arrondisse ments Rechtbank te Breda van 24 december 1964 werd in staat van faillissement verklaard Adrianus Francis- cus Fleischacker, schilder, wonende te Breda, Zand- bergweg 40, met benoeming van Mr. A. P. Linthorst tot Rechter-Commissaris en van de ondergetekende tot cura tor. De curator, Mr. C. C. Spiegel, Sophiastraat 26. Breda. .Vergeet je niet morgen 'tl fles te \ragen aan de melkman?'" ag ik 't op de klassieke manier met een kaneeibeschuitje?" Gezellig bij de tv, hoeft moeder niet naar de keuken..." „Zo uit de koelkast en dan een gróót glas vol, heerlijk 1' ,Gut, wat is het koud buiten, ganw wat warme chocola!" Om de taken van de Gewestelijke Arbeidsbureaus zo doelmatig mogelijk te kunnen uitvoeren, is de gebiedsindeling van deze bureaus herzien. Voor het Gewestelijk Arbeidsbureau BERGEN OP ZOOM betekent dit, dat met ingang van 1 januari 1965 het arbeidsbureau STEENBERGEN is opgeheven en dat dit gebied voortaan rechtstreeks ressorteert onder het Gewestelijk Arbeidsbureau Bergen op Zoom. Als service-verlening zullen door dit G.A.B. ten gerieve van de inwoners van Dinteloord, Nieuw- Vossemeer en Steenbergen zitdagen worden inge steld en wel op maandagen van 8.30 - 10.00 uur en op vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur in een kamer van het Gemeentehuis te Steenbergen, ingang Vis serstraat. Op de overige dagen kan men zich rechtsstreeks wenden tot het G.A.B. te Bergen op Zoom, Engel sestraat 33, tel. 01640 - 4450. De Directeur, L. M. Passier Wat verkeerds gedronken of gegeten, kou op maag en in gewanden... plotseling „loopt u leeg", u voelt zich wee en onpasselijk: een nare maag- en darmstoornis. ENTOSORBINE - witte aan gename tabletten - bevat 6 snelwerkende middelen die de maag tot rust brengen en de ingewanden zuiverende diarree stopt. ENTOSORBINE helpt direct, u is zó weer in orde en doet weer normaal aan alles mee. 2.10. VLOT SPREKEN Overwin stotteren, blozen, verlegenheid. Vraag gratis nrospectus aan Instituut Koning, Afd. 3, Haarlem zuivert maag en ingewanden tegen onzuiver bloed, verstopping, hoofdpijn, puistjes, aambeien enz. 14 x heilzame kruiden kracht tegen deze ge volgen van onnatuurlijk leven (verkeerd voedsel, zittend leven). 14 nood zakelijke kruiden vindt u in mei bijpassende opstanden LANGE STALLEN 6 Tel. 42607-33410 Kruidenthee bij apotheker of drogist f 1.80 per groot pak! of keuze uit 4 andere soorten ROODMERK POWER1 TOOLS dochtermaatschappij van één der grootste Ameri kaanse fabrieken van elektrisch gereedschap, vraagt voor spoedige indiensttreding kleine pot Zij zal worden belast met alle correspondentie en administratieve werkzaamheden, die voortvloeien uit de verzorging van internationale reclamecam pagnes. Het is een leuke, afwisselende baan voor een actief meisje dat van aanpakken weet. VEREISTEN diploma MULO en steno Nederlands. Steno Engels strekt tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties worden gaarne tegemoetgezien door SKIL (Nederland) N.V., afdeling Personeelszaken, Konijnenberg 60 - Breda - Tel. (01600) 24511. snoepje, zakje MM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 12