Zeeuwsch Vlaanderen kampt met veel wateroverlast „Als we dit overleven gaai we een bedevaart houden' Walcheren Premier Marijnen begroet paters uit Kongo Brandweer van 's-Heerenhoek nam afscheid van commandant Stoppeldijk werd omringd door dreigend water Zandzakken MIDDELBURG B. en w. willen nieuwe stallingsloods voor gemeen tebedrij ven Te Terneuzen: Vuurtje stoken onder toezicht Z.-Vlaanderen Dagblad De Stem Z.-BEVELAND OOSTBURG TERNEUZEN Eremedaille voor L. de Jonge J. Hazen wordt opvolger Nieuwjaarsreceptie te Sas van Gent Met oud en nieuw: Vuurpijl richtte schade aan in Oostburgs huis Sleepboot zinkt door aanvaring HOOGWATER Vandaag Morgen Ernstig ongeluk op de rijksweg Axel-Hulst (BINNEN)DIJKDOORBRAAK BIJ OVERSLAG Vlissinger sloeg met gestolen auto over de kop (Van een onzer verslaggevers) HULST In Zeeuwsch-Vlaamse con treien heeft men gedurende de laatste dagen heel wat te stellen gehad met wa teroverlast. Alarmerende kreten als „Heel Zeeuwsch-Vlaanderen staat onder wa ter", zoals die veel gehoord zijn, mogen niet als volstrekte waarheid aangemerkt worden maar in ieder geval heeft alle overtollige water voor ettelijke duizenden guldens schade aangericht. Slechts in één geval heeft de water overlast een zekere juichstemming be werkstelligd, nameljjk onder de leerlin gen van de lagere school van Westdorpe. De verwarmingskelder van deze school is onder water gelopen en dies is de kerst vakantie met twee dagen verlengd: het volgende trimester begint nu woensdag a.s. i.p.v. vandaag. Die vreugde weegt echter niet op tegen alle jammergeluiden. Ook in Westdorpe niet. Want behalve de kelder van de school zijn daar nog andere kelders on der water komen te staan. De water overlast werd veroorzaakt doordat het waterpeil van de Canis Vlietkreek tot meer dan een meter boven normaal steeg. Een ander getroffen gebied in de gemeente Westdorpe is Stroodorpe aan de westelijke zijde van het kanaal. Daar kwam het water tot vlak bij de huizen, in sommige gevallen zelfs verder. Ook in het nabijgelegen Zandstraat onder de ge meente Sas van Gent had men veel last van het water. Daarover berichtten wij onlangs reeds. Zeer ernstig heeft het er enige tijd uitgezien in Nederlands en Belgisch Overslag. Daar steeg het waterpeil van de Lange Ledevaart dermate, dat op ou dejaarsavond een binnendijk het begaf en een gedeelte van het dorp onder water kwam staan. In verschillende gevallen moesten de inwoners zandzakken rond hun huizen leggen om het water uit hun woningen en winkels te houden. Het gat in de dijk werd gedurende de nieuw jaarsdag „gestopt" door de plaatselijke Belgische Burgerbescherming. Het leed was toen echter al geschied. De toestand heeft zich ook min of meer ernstig laten aanzien in Stoppeldijk in de gemeente Vogelwaarde. De kom van het dorp is gedurende de laatste weken bijna geheel omringd geweest door wa ter, dat zich overigens en gelukkig op bescheiden afstand van de huizen heeft gehouden. Het ergst heeft Belgisch West-Vlaande- ren van de wateroverlast te lijden gehad. De wateroverlast kende daar bovendien alarmerende „uitlopertjes" naar West- Zeeuwsch-Vlaanderen, dat ook niet voor het overtollige water gespaard is geble ven. Uiteraard stonden in heel Zeeuwsch- Vlaanderen vele laaggelegen weilanden onder water, terwijl poldersloten en open waterleidingen uitgroeiden tot volwassen riviertjes. Gelukkig verbetert de toestand mo menteel en heeft de Zeeuwsch- Vlaamse waterhuishouding weer enigszins zijn normale loop herno men: alle gevallen sneeuw is gesmol ten, Pluvius heeft ook aarzelend de vlucht gekozen en de vorst is nu on geveer uit de grond, zodat het water ook beter kan zakken. Burgemeester en wethouders stellen de raadsleden voor een bedrag van 10.800,- beschikbaar te stellen om een tijdelijke stallingsruimte ten behoeve van de diens< gemeentewerken te realiseren. Het is n.l. de bedoeling, dat het materiaal van deze dienst uitgebreid zal gaan worden met twee electrowagens en een hoogheffer ten dienste van de straatverlichting. Momenteel zijn er bij de gemeentebe drijven zeven electrowagens en één DAF- auto in gebruik. In de stalling aan de Branderij Moelenstraat is er echter maar ruimte voor de hoogheffer en de DAF- wagen. Er is dus geen stallingsruimte voor de negen electrowagens. Het laat zich voorts aanzien, dat het nog wel enige tijd zal duren voor de nieuwbouw- plannen aan het Molenwater zijn gere aliseerd. Daarom achten b. en w. het ge wenst als tijdelijke voorziening een ver plaatsbare houten loods aan te kopen hetgeen in totaal ongeveer 10.800,zal gaan kosten. Op het terrein van de voormalige gas fabriek aan het Molenwater zal deze loods kunnen worden gebouwd. De kom van Stoppeldijk onder de ge meente Vogelwaarde was bijna ge heel omringd door het water, dat overigens veelal de hizen met rust heeft gelaten. TERNEUZEN Meer dan negenhon derd Terneuzense huismoeders moeten zich nu geen zorgen meer maken over de opruiming van de kerstboom, waarvan de naalden steeds maar weer op het vloer kleed vallen. De gemeentelijke reini gingsdienst heeft een groot transport minder, honderden hebben een prachtig brandje gezien en een aantal kinderen zijn gelukkig gemaakt met een prijfe. Dat is allemaal het gevolg van de actie van het Terneuzense wielercomité, dat teza men met de heren Borgsteijn en Bliek de jeugd opriep om zaterdagavond mee te doen aan de gezamenlijke kerstbomen verbranding op een terrein aan het ein de vaii de Zuidlandstraat. Hoewel de re gen de „Harmonie Terneuzen" binnen hield waren er honderden komen kijken. De jeugd, die de ruim achthonderd kerst bomen inleverde, kreeg een gratis lot en bij het knetteren van de vlammen riep de heer Bliek de winnende nummers af en deelde de heer Borgsteijn de prijzen, huistelefoon, rolschaatsen en ballen, uit. Allemaal onder toezicht en met medewer king van gemeentepolitie en brandweer. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, Telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1. telefoon 6252, GOES Eerste redacteur Exploitatie- voor Zeeland: inspectie Zeeland F. DE LIGT L. K M DE JONG tel. 6252 Goes tel. 2377 Hulst privé 7300 Goes Redacteur voor 0 ost-Zeeuwsch-V laander en en Kanaalzone W. WOLTERS tel. 2377 Hulst privé 2572 Hulst Redacteur voor W est-Zeeuwsch- V laanderen J. PETIT, v. Ostadestraat 41, Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren S. AUGUSTIJN, tel 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU, tel 6252 Goes Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie Zeeland 0,18 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 2V? mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie „Kleintjes": 3 regels of minder t l, elke regel meer f 0.25 Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplag*3 resp. 1,60 en 0,60. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigd* plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. (Advertentie) Rillerig? Onprettig? Pas dan op vooi- griep.' Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPR0' bevat alles om een opkomeitde griep snel en doeltreffend te bestrijden. Hansweerf Bedrijfsongeval Op de scheepswerf vond eên bedrijfsongeval plaats. De heer V. v. d. Berg kwam met zijn lin kerhand klem te zitten tussen een machine Direct overbrenging naar het ziekenhuis St. Joanna te Goes bleek noodzakelijk, waar de duim, wijs- en middelvinger werden geamputeerd. Rondwandeling De muziekvereni ging ..Scheldegalm" heeft op nieuw jaarsdag een muzikale rondwandeling gemaakt. Oud en nieuw is verlopen met vuurwerk en bromfietsgeknal. Op nieuwjaarsavond vond in zaal Neer- landia een druk bezocht nieuwjaars bal plaats. Verder reed de Belgische loods J. de N. onder invloed van alco holhoudende drank met zijn auto in de Brede Afwatering. Betrokkene was met zijn voertuig onderweg van Hans- weert naar Antwerpen. Hij is door de politie te Kapelle gearresteerd Kruiningen Bekeurd Van oud op nieuw heeft de politie een drietal jongelui aange houden, die reden op bromfietsen zon der knalpijpen. Het waren P. S. en P. J. S. en A. S. P. J. S werd bekeurd, aangezien zijn bromfiets het karak ter van bromfiets had verloren door diverse ombouwingen. Hij werd be keurd op grond van het feit, dat hij geen rijbewijs, kentekenbewijs en be- lastingkaart had. Roos geschoten De Oostburgse schiet- club De Treffers heeft weer roos gescho ten in café „De vier emmers". De uit slag is: 1. L. Verhulst 263 p.; 2 A. Berens. 262 p.; 3 W. de Schrijver, 258 p.; 4 G. de Groote 257 p.; 5 A. de Poorter 257 p. Hoofdplaat Afscheid schoolhoofd Het hoofd der christelijke school, de heer M. Vinke heeft afscheid genomen van zijn school De heer Vinke, die op 11 december 1964 de 65-jarige leetfijd had bereikt, was al meer dan 35 jaar hoofd van deze school. Het afscheid werd gehouden in zaal café ,,De Vriendschap". Onder de aan wezige genodigden bevonden zich on der anderen ook burgemeester J. F. C. Temmerman, wethouder G. H. F. M. Termote, wethouder J. C Blaakman en secretaris M. G. J. Wijffèls. De burgemeester sprak een woord van erkentelijkheid tot de heer Vinke waarin hij hem dankte voor al het goede dat hij gedaan had voor de ge meenschap van Hoofdplaat. Hij dankte tevens mevrouw Vinke, die jarenlang trouw onderwijzeres geweest was in nuttige handwerken voor de meisjes. Na deze woorden van de burgemees ter sprak de heer Vinke een wobrd van dank- Nieuwe onderwijzer Met ingang van 1 januari 1965 is de heer B. Stui ver, afkomstig uit Scherpenzeel, be noemd tot plaatsvervanger van de heer M. Vinke aan de christelijke school alhier Auto slipte JRijdend van de Frede- rik van Edenstraat in de richting van de Invalsweg, slipte de personenauto van de heer L. D. zondagmorgen om half tien door het gladde wegdek. De auto kwam tegen een lichtmast te recht. Zowel auto als lichtmast liepen zware schade op. Geen voorrang Zaterdagavond om even zeven uur verleende de bromfiet ser C. v. D. uit Zaamslag geen voor rang aan de Amerikaanse automobilist L A. L. toen hij over de Koedijk in de richting Terneuzen reed. Auto en bromfiets kwamen in botsing. De bromfietser liep verwondingen aan een arm op. De bromfiets was vrij zwaar beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Op de rijksweg Axel-Hulst, op het gedeelte van Axel naar de Kijkuit, is zaterdagavond een vrij ernstig onge luk gebeurd, .waarbij een personenauto, die werd bestuurd door J. C. W. uit St.- Jansteen en een personenwagen, waarin R. D. N. G. uit Eindhoven achter het stuur zat, waren betrokken. Het ongeluk gebeurde toen G. de auto van W. wilde inhalen en beide auto's elkaar raakten. Beide voertuigen raakten van de weg en reden tegen een boom. De wagen van W. sloeg daarna nog eens over de kop. Een inzittende in de laatste auto, de schoon moeder van W., liep een hersenschudding op en werd overgebracht naar het zie kenhuis te Hulst. W. liep lichte verwon dingen aan zijn handen op. Zijn vrouw en kind, die ook in de wagen zaten, en de bestuurder van de andere auto kwa men met de schrik vrij. De auto's werden; zeer ernstig beschadigd. Minister-president mr. V. G. M. Marijnen heeft op Schiphol de Nederlandse missionarissen, die kort geleden in de Kongolese mis sieplaats Wamba door de blanke troepen van Tsjombe bevrijd wer den, verwelkomd. 'Jzendijke Aanrijdingen Op de Provincialewei zijn weer enkele aanrijdingen voorgeval len. Op nieuwjaarsavond was het D.F uit Axel, die op deze weg nabij de Ze- venhofstedenstraat slipte met zijn perso nenauto, terwijl hij richting Schoondijke reed. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De auto werd zc goed als geheel vernield. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Op de kruising Tivoli verleende R. de Z. geen voorrang aan een personenauto bestuurd door C. de G. uit Amsterdam die van Biervliet in de richting Schoon dijke reed. Beide voertuigen alsmede een ANWB-wegwijzer werden beschadigd. Ook de heer A.B. verleende op dil kruispunt geen voorrang, waardoor een aanrijding ontstond, waarbij eveneens materiële schade was. 's-HEERENHOEK „Het is een ver standig besluit op het hoogtepunt van uw glorie afscheid te nemen". Met deze woorden richtte burgemeester R. O. M. Waelput van 's-Heerenhoek zich tot dorpsgenoot L. de Jonge, die als com mandant van de 's-Heerenhoekse brand weer afscheid nam. Dit feest kreeg een bijzonder tintje. Een loeiende brandweersirene bracht niet alleen de brandweermannen, maar ook heel wat volk op de been. Allen verzamelden zich voor het gemeente huis, waar het afscheidsfeest werd ge- viero. De brandweerlieden, gestoken in gele jas, zwarte broek en rode laarzen, vormden een kleurig décor, rond het toneel, dat zich op de straatstenen af speelde. Nadat de burgemeester enkele woor den tot de heer De Jonge had gesproken, vertelde hij een bijzondere verrassing voor de scheidende commandant in petto te hebben. De burgemeester liet de heer de Jonge niet lang in het onzekere. Uit een klein doosje haalde hij een zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau te voorschijn, die hij ver volgens op de borst speldde van een onthutste meneer De Jonge. De brand weercommandant, die al vanaf 1930 lid is van de vrijwillige brandweer in 's-Heerenhoek, had helemaal niet ge rekend op deze onderscheiding. Het brandweercommando werd daar na overgedragen aan de heer J. Hazen uit 's-Heerenhoek. Met een „Ik hoop, dat u in staat bent het enthousiasme over te nemen, dat uw voorganger voor onze brandweer had" besloot de eerste burger van de Zuidbevelandse gemeen te de afscheidsbijeenkomst in de open lucht. Zij, die nog iets te zeggen hadden tegen de oude en nieuwe commandant, kregen hiervoor de gelegenheid in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester Waelput sprak de hoop Onder het toeziend oog van de brandweermannen speldde burge meester Waelput commandant De Jonge de koninklijke onderschei ding opLinks de nieuwe com mandant, de heer Hazen. uit dat het korps van 's-Heerenhoek mocht blijven bestaan ondanks de cen tralisatie van de brandweerkorpsen. Als nieuwe ondercommandant heette hij de heer H. Balheur van harte Welkom. Commandant A. A J. W. Mathijssen van de Middelburgse brandweer bracht niet alleen hulde aan de heer De Jonge, maar aan alle vrijwilligers bij de brand weer. Bovendien prees hij de prestaties van het brandweerkorps uit 's-Heeren hoek dat er in Zeeland om bekend staat bijzonder vlug paraat te zijn in geval van nood. Hij besloot zijn toespraak met de uitspraak: omhoog met de brand weer De „kersverse" commandant Hazen liet het niet alleen bij woorden. Hij overhandigde de heer De Jonge namens de brandweer een haardbankje. Mevr. De Jongé kreeg een mooie bos bloemen. Ook de broer van de oud-commandant, de heer B. de Jonge, die ook afscheid nam van het brandweerkorps, deelde in de feestvreugde. Hij kreeg een rokertje. De heer D. Taekema, commandant van de Goese brandweer, merkte in zijn toespraak op, dat er in de loop der tijden bij de brandweer veel veranderd is. Hij wees op het belang van de wekelijkse vergaderingen en voegde hieraan toe Ik heb het meegemaakt, dat er een met de asbak rondging om zodoende de huur voor de zaal, waarin onze brand weer haar bijeenkomsten hield, te kun nen betalen. Voorts vertelde hij, dat het de grootste taak van de brandweer is, de branden te voorkomen. „We moeten de mensen wijzen op fouten wanneer die brandgevaar opleveren", aldus de heer Taekema, „maar helaas is het pu- pliek hier niet zo op gebrand". (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM - BREDA Zaterdag morgen heeft premier Marynen op Schiphol veertien paters en broeders van de congregatie van het H. Hart verwelkomd, die daar uit Kongo te rugkeerden, na op Kerstmis bevrijd te zijn uit de handen van de rebellen. Premier Marijnen, die zichtbaar schrok van de dunne kleding, die de paters onder hun van de K.L.M. geleende plaids droegen, loodste hen snel de bus in. Daar luisterde hij geschokt naar de eerste verhalen van de gees telijken. Even later werd het gezel schap in de wachtkamer met koffie en warme kleren wat op verhaal ge bracht. Onder de teruggekeerde paters be vonden zich o.m. de paters C. van Beek en A. v.d. Goorbergh uit Breda. Pater Van de Goodbergh vertelde ons gisteravond het relaas van de ver schrikkingen, die de paters, zusters en broeders in Kongo doorstaan heb ben. Pater van de Goorbergh was na een verlof in Nederland, in januari van, het vorige jaar, teruggekeerd naar zijn missie in Kongo. Daar werd hij in augustus 1.1. met zijn medepaters door de rebellen gevangen genomen De moeilijkheden voor de geestelijken begonnen echter eerst goed, nadat de Belgische paratroepen in Kongo hun acties hadden ondenromen. De op wraak beluste rebellen brachten de geeste lijken onder in een „inlandse" gevan genis, een stenen gebouwtje met een dak van golfplaten, waarin het over dag bloedheet en 's nachts erg koud was. Vanaf die tijd tot de dag waar op zij naar Europa konden terugkeren, hebben de paters dag en nacht in angst geleefd. Zij stonden voortdurend bloot aan de willekeurige en vaak te genstrijdige orders van de rebellen, die zich ook niet ontzagen hen te mis handelen. Ook pater van de Goorbergh ontkwam niet aan mishandelingen Zijn bril was hij al gauw kwijt. Niemand van de paters was zijn le ven nog een minuut zeker. Verschil lende malen hebben de rebellen met een massale fusillade gedreigd. Door allerlei omstandigheden hebben ze hun verschrikkelijke plannen niet ten uit voer gelegd. Meer dan eens dachten de gevangen paters, dat hun laatste uur geslagen was. Op 24 november van het vorige jaar werden de paters, die in Wamba als gijzelaars vastgezet waren, over gebracht naar een gevangenis. Eerst moesten ze echter een halve kilometer spitsroeden lopen tussen twee rijen Simba's. De volgende dag werden zij weer teruggestuurd naar de missie, waar nog plezelfde nacht de acht Bel gische paters van het gezelschap ge scheiden werden. Zij werden naar de gevangenis gebracht, waar ze zijn ver moord. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Hier is men zater dagmiddag voor het eerst in de geschie denis geconfronteerd met het instituut van de door b. en w. gegeven nieuwjaars receptie. Deze is druk bezocht. Vele ge meentenaren alsmede vertegenwoordigers van verenigingen, instanties en organisa ties, van de middenstand en het andere bedrijfsleven kwamen hun opwachting maken. Voorts kwam bijvoorbeeld nog het personeel van de rijkspolitie naar de raadzaal en was ook de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht en Ge meentewerken in Oost-Zeeuwsch-Vlaan- deren vertegenwoordigd. Wethouder Ste vens heeft verstek laten gaan: hij brak onlangs een been op twee plaatsen en verblijft momenteel in het ziekenhuis. Burgemeester R. A. J. den Boer en zijn gemeentenaren brachten o.m. een dronk uit op de „geblesseerde" wethouder. OOSTBURG In de oudejaarsnacht is in de Paulus Potterstraat een vuurpijl afgeschoten door de heer J. H. F. Met deze pijl gebeurde een ongeluk, doordat deze door de ruit van de woning van de heer A. S- in genoemde straat vloog. In de woonkamer kwam de vuurpijl terecht, waar hij ontplofte. Op dat moment was er toevallig niemand in de kamer aanwe zig. Er ontstond veel rook en een grote schade aan de inventaris, die op ongeveer 1500 wordt geschat. Pater Van de Goorbergh vertelt over een van de fussillades; „Wij waren naar binnen gebracht. De deur ging op slot Toen vielen er schoten. Auto matisch telde ik ze. Na elk schot klonk er buiten gejuich van een grote menigte. Hoewel we niets konden zien, begrepen we wat er gebeurde." In zijn geheugen gravend diept pa ter van de Goonbergh er dag voor dag gebeurtenissen uit op. Maar steeds weer dezelfde angst, steeds de onze kerheid. Die hebben hem en zyn medegevan genen op een gegeven moment ertoe- gebracht de belofte te doen ter bede vaart te gaan, als ze deze hel zouden overleven. „Nog geen uur daarna", zo vertelt pater van de Goorbergh, „opende een rebel de deur van onze gevangenis. We mochten terug naar onze missiepost". Zo zullen ze straks dus een bedevaarttocht gaan lopen. „Te voet van Liesbosch naar Meer- seldreef, als alle paters er zyn be jaarden by dat tenminste kunnen." Terug in de veiligheid van het ou derlijk gezin, kan hij vrij rustig ver tellen over wat hij heeft meegemaakt. Al verhalend zoeken zijn ogen achter de brilleglazen een willekeurig punt in de kamer, als probeert hij de ver schrikkelijke beelden weer voor zijn geest te halen. Het is allemaal echter nog zo kort geleden, dat elk detail nog diep in zijn geheugen ge grift staat. „Het meeste hadden we te verduren van de jeunesse, de jon gelui kinderen vaak nog die zwaar bewapend alles en iedereen ter roriseerden." Pater van de Goorbergh is, evenals zijn msde-paters, ondanks alles onmid dellijk bereid terug te keren naar zijn missie in de Kongo, zodra hun vei ligheid gewaarborgd kan worden. „Er zijn al teveel slachtoffers gevallen om nog iets te riskeren." (Advertentie) AMSTERDAM Op het Amster dam-Rijnkanaal, nabij de stuw Zeeburg, is het Duitse kustvaartuig „Pregel", op weg van Den Helder naar Duitsland, in aanvaring gekomen met het Neder landse binnenvaartuig „Credo" en met de „Jadi", die dat vaartuig op sleep van Vreeswijk naar Amsterdam voer. De „Jadi" is gezonken. De „Pregel" heeft het binnenvaartuig, dat schade aan de voorpiekt opliep, naar de Bor- neokade in Amsterdam gesleept. Per soonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De gezonken sleepboot ligt ongeveer 200 meter in de richting Utrecht ver wijderd van de sluis bij Zeeburg, langs de oostelijke zijde van het kanaal en vormt geen hinder voor het scheep vaartverkeer. Morgen dinsdag 5 jan. te Hansweert 4.35 en 16.57 uur. Terneuzen 3.56 en 16.19; Vlissingen 3.25 en 15.44; Wemeldinge 5.19 en 17.36 uur. HULST De Graanbeurs: Boerenmaandag Groot bal. Bioscoopgebouw: 8 u.: PT 109 op nachtpatrouille. 14 j. 3 u.: Scieting bij J. Nijs. TERNEUZEN Luxor Theater: 8 u.: De piraat des Konings. a.l. GOES Prins van Oranje 20 uur Banditi a Orgosolo. DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 4 JANUARI 1965 (Van onze correspondent) VLISSINGEN In de nacht van za terdag op zondag heeft de 20-jarige Vlis singer R. R. B. een auto gestolen uit een autobox in de Lambrechtesenstraat te Vlissingen. Het bekwam hem echter niet goed want reeds na een tiental kilometers te hebben gereden, ging hij ter hoogte van de Sloedam met de auto slippen, sloeg over de kop en raakte tenslotte in de sloot naast de weg. De auto werd vrij zwaar beschadigd. B. zelf liep geen schrammetje op. Hij keerde naar Vlissin gen terug, waar hij enige tijd later door de gemeentepolitie werd aangehouden. Bij nader onderzoek bleek, dat B. reeds meerdere auto's heeft gestolen. Een van deze auto's is thans nog niet terecht, maar men vermoedt, dat dit niet lang meer zal duren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2