Proeven met bussen van POLYESTER POLYESTER POLYESTER HJET POLYESTER Waardering in grote order vervat Y IOAS Theoretisch is met jong kunstprodukt alles mogelijk: economie bepaalt in praktijk echter scherpe grenzen POLYESTER r Onderhoud gratis .arde zegels a 15 en 25 ct. Kwaliteit Traditie POLYESTER Licht Economisch i Een pover begin van mechanisa tie. De man hoeft zijn materiaal niet meer te soppen. De machine voert glasvezel, .kunsthars en ver sneller in de juiste verhouding aan. POLYESTER De polyester proefbus van de BBA. Voor een buitenstaander is niet te zien dat deze twaalf meter lange bus niet uit een staalplaten carrosserie bestaat. *1 mmja In de strijd tegen roest meent de B.B.A. een wapen gevonden te hebben. Polyester. Zolang de B.B.A. (de N.V. Brabantsche Buurt spoorwegen en Autodiensten) bestaat heeft zij geworsteld om me talen carrosserieën roestvrij te houden. Geworsteld om rendement en meer rendement te krijgen van grote investeringen. Sinds enkele maanden heeft de vervoersonderneming een bus op de weg, waar van de carrosserie voor het grootste gedeelte uit polyester bestaat. De ervaring met dit nieuwe produkt is nog te gering om definitieve uitspraken vast te leggen, maar de technische staf van de onderne ming heeft wel naar aanleiding van zijn bevindingen twaalf bussen besteld met een carrosserie geheel van polyester. Daarmee is het bedrijf een van de eerste in ons land, dat de grote stap met het nog jonge produkt heeft gewaagd. van enkele jaren tast de corrosie het materiaal toch aan. Polyester is van vriendelijker aard. Bij de produktie wordt de kleur van he' produkt reeds bijgevoegd. Deze kleur is weer- en krasbestendig. De B.B.A. vraagt zich echter nog af hoe zij de gewenste kleur voor zijn bus sen kan krijgen Onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Mocht het gewenste kleurtje niet in het verwer kingsproces kunnen worden opgeno men, dan nog is er geen sprake van een hoge schildersrekening, omdat polyester zonder voorbereidingen de glanslaag goed vasthoudt. De techni sche dienst van het vervoersbedrijf denkt alleen op schilderswerk al en kele duizenden guldens per bus te kunnen besparen. Daarbij komt echter nog dat kunst stof lichter in gewicht is dan metaal. De bus in zijn totaal gewicht zal zo doende in een prettiger" wegenbe lastingklasse vallen. Bovendien heeft de bus minder ,,dood gewicht", wat inhoudt dat meer passagiers mogen instappen. Sneller vervoer, korter wachten in de stromende regen. Ook de passagier komt aan zijn trekken in de voordelenreeks. Voor het vervoersbedrijf is er nog een voordeel. De technische dienst is namelijk blij met de vermindering van onderhoud. Onderhoud van bussen vraagt immers veel personeel en ge zien de krappe arbeidsmarkt is een verlichting van binnenuit wel aange naam. Wat betreft het onderhoud van polyester tast men aangaande het wassen van bussen nog in het duis ter. Het is de onderneming namelijk niet duidelijk of bij automatisch was sen de verf zal „verdoffen". Deze on duidelijkheid kan tot een nadeel lei den. Het enige. omdat andere ondernemingen wel licht ook gebruik gaan maken van het pro to-type. Verlaging van aanschafprijs ligt echter in handen van de N.V. Auto Industrie Verheul te Gouda, die de mal van de bus heeft ondergebracht bij Van der Giessen - De Noord in Alblasserdam, welke laatste firma voor de polyester beplating zorgt. Het contact met Verheul heeft de BBA tot nu toe tot tevredenheid gestemd, zo dat de verwachtingen in verband met prijsverlagingen <na besprekingen) misschien niet te hoog gegrepen zul len blijken. door J. v. d. VEN Polyester mag niet op een lijn worden gesteld met plastic, zo als dat in grote verscheidenheid in het huishouden voorkomt. Het verschil zit in de opbouw van de moleculen. Bij plastic voor huis, tuin en keuken ge bruik liggen de moleculen in rij en naast elkaar. Polyester is op gebouwd uit moleculaire net werken. In het eerste geval moet er gerekend worden op scheuren in het emmertje en bij de laatste mogelijkheid is duur zaamheid op bestelling moge lijk. In ons land bestaan enkele bedrijven, die zich bezighouden met het maken van polyester produkten. Een van die onder nemingen heet Structural WS, een van de vier produktengroe- pen van Werkspoor N.V. te Utrecht. Als basis van het produkt gebruikt Structural glasvezel en kunsthars. Kunsthars kan vergeleken worden met beton, als de glasvezel dan maar cp één lijn staat met de stalen be wapening van dat beton. Maar met deze twee materialen kunnen we niet alleen werken, vertelt de heer N. J. H. Zuur, hoofd van de produkten- groep polyester, omdat kunsthars wel twee jaar vloeibaar blijft. Bij de be werking voegen we een chemische stof toe, die de reactie activeert. Zo hardt het produkt in twee maanden. Ook dan is echter nog geen fabricage rendabel, dus voegen we nog een ver sneller toe, waardoor in tijd van bij voorbeeld twee uur iets geproduceerd kan worden. Het eindprodukt komt van een nega tieve vorm. Eerst maken we van goedkoop materiaal, meestal van hout een model op ware grootte. Zo'n mal kan na eenmalig gebruik gesloopt worden. Van het model komt van polyester een contra-vorm Dit laatste nu dient om het eigenlijke produkt te kunnen verkrijgen. In de, gladde, contra-mal smeren we allereerst 'n lossingsmiddel. Pre cies zoals de huisvourw haar pan in smeert met boter hij het bakken van poffertjes. Vervolgens het aanbren gen van glasvezel en kunsthars. Als Vrouwelijke werknemers zijn al leen in Utrecht in de polyester ver werkende industrie te vinden. Zij zijn nog in opleiding, maar ieder een looft hun prestaties. Deze vrou welijke kracht werkt aan wielkas ten voor de Rotterdamse trams. De grote stap is echter een proef, volgend op twee proefnemingen van kleinere omvang. Naast de twaalf bussen zijn er tien besteld van con ventionele constructie om de gedra gingen van beide materialen gedu rende een tiental jaren te observe ren De uiteindelijke beslissing voor polyester en tegen metalen carrosse rieën of omgekeerd zal dan vallen. Theoretisch slaat de balans in het voordeel van de kunststof. Daartoe heeft een proef van enkele maanden met een bus, die voor het grootste deel een carrosserie heeft van poly ester, bijgedragen. Voor de proefbus reed enige tijd een bus met enkele platen van kunststof tussen de pla ten van de conventionele constructie. Ook het aanbrengen van de platen ondergaat proeven. Zo zijn de platen van de eerste proef gelakt. De proef bus heeft geklonken elementen en de beplating van de grote bestelling zal worden geklemd. Dit laatste heeft tot voordeel dat bij aanrijdingen snel kan worden gerepareerd door slechs een andere plaat in te klemmen. Het zal zelfs mogelijk zijn om bij een fron tale botsing in betrekkelijk korte tijd de bus van een nieuw front te voor zien. In geval van „blikschade" hoeft kunsthars en glasvezel bijvoorbeeld een gaatje meer weggewerkt te wor den. Uitdeuken is daarmee uit de tijd. Belangrijk voor het bedrijf is de vermindering van onderhoud. Een bus van staalplaten ondergaat talrij ke verfbaden. Het aantal malen schuren is navenant. Technisch heeft dit systeem een hoge graad van per fectie bereikt, maar er gaan talloze „manuren" inzitten, verf en lak zijn niet bepaald goedkoop en na verloop IJS De aanschaf van de proefbus kostte vierhonderd gulden meer dan de aan schaf van een bus met metalen car rosserie. Het verschil in prijs ligt aan de vervaardiging van het proto type, dat moet gebeuren met een mal. Zo'n mal dient perfect te zijn. Qua arbeidsuren en materiaal be steedt men er zoveel zorg aan, dat de mal zakken vol geld kost. In de toe komst hoopt de B.B.A minder, ge sproken wordt van duizenden guldens, voor de aanschaf nodig te hebben, arplezierigmet ig vooral om de ST-spaarkaart DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 2 JANUARI 1965 het produkt een kleurtje moet heb ben gaan we echter niet op de con ventionele manier te werk. Je zou kunnen zeggen, dat we eerst schilde ren en dan pas iets maken. Daardoor is het kleurtje net zo duurzaam als het voorwerp dat het siert. De kwaliteit staat bij verwerking van polyester op de voorgrond. Met kwaliteit staat of valt de produktie Als triest voorbeeld haalt de heer Zuur bedrijven aan, die op dit punt struikelden en over de kop gingen. Omdat aan de kwaliteit zo'n bijzon der hoge eis wordt gesteld, vervolgt het hoofd van de produktengroep, is dit werk vertrouwenswerk. Niet ieder een kan nauwgezet en met een dosis verantwoordelijkheidsgevoel dag in dag uit de wollige zaak van glasvezel dusdanig bewerken, dat er geen bel letje lucht meer tussen zit. En dat is nu juist zo belangrijk. We moesten bij de start van de produktie in 1953 uit lijfsbehoud se lectief te werk gaan. Toen kozen we voornamelijk eerste klas vaklieden, meest houtbewerkers. Sinds korte tijd maken ook vrouwen deel uit van het team. In de polyesterwereld kun je de tewerkstelling van vrouwen als een unicum beschouwen. Maar we zijn tot de conclusie gekomen, dat leden van de andere sekse meer ge voel voor verantwoordelijkheid heb ben dan mannen, die, met dezelf de kennis en handvaardigheid, dit toch wel uitgesproken vak instappen. Na ruim tien jaar ervaring telt de produktiegroep ongeveer honderd werkers. Naar de verwachtingen van de heer Zuur zal dit aantal nog wel verdubbelen, evenredig groeiend met de opzet. In die bestaansjaren is een sterk uiteenlopende reeks produkten van het terrein de maatschappij ingere den. Begonnen werd met onderdelen voor bussen- en rijtuigbouw. Deuren, raamlijsten, plafondplaten, water tanks, wielkasten beta altafels, hoe ken van voor- en 'achterfronten. Bijna achteloos somt de heer Zuur op. Maar al spoedig leerde het jonge vogel tje vliegen. Vandaag de dag maakt de groep nog maar een derde van de gehele produktie voor „eigen huis". Aanvankelijk kreeg polyester een afdekkende, beschermende functie. Na „de eerste vleugelslagen" werd de functie van constructieve aard. Als voorbeeld haalt het hoofd van de groep radiowagens voor de Neder landse Radio Unie aan, die in 1957 in bedrijf gingen. Deze wagens had den een polyester carrosserie uit één stuk, en zonder stalen hulpconstruc ties. Het is namelijk mogelijk om het materiaal door middel van toevoe ging glasvezel en kunsthars zo sterk te maken als men maar wil. Ook qua duurzaamheid ligt het materiaal een stuk voor op staalplaten. Niet zonder trots zegt de heer Zuur een eind gemaakt te hebben aan een N.R.U.-traditie. De Radio Unie had namelijk de gewoonte om een auto na drie jaar van een nieuwe car rosserie te laten voorzien. Na zes jaar ging de auto uit de roulatie, omdat het chassis dan ook niet meer honderd procent was. Met het in ge bruik nemen van polyester carrosse rieën moest de Unie na verloop van jaren slechts nieuwe chassis bestellen. De carrosserieën hadden nog lang niet afgedaan. Corrosie tastte de bo venbouw niet aan. Een voordeel. Maar de autoindus trie heeft er niets aan Deze indus trie is geheel gericht op efficiency. Snel en goedkoop werken. Zij inves- icteur in vrouwelijke rol wachtend op haar ge- idvertentie) POLYESTER Pappen en nathouden. Zorgen datl polyester lijkt gemakkelijker dan er geen luchtbellen tussen de glas- het is. vezel blijven zitten. Werken metl teert in machines, die veel in korte tijd verwerken. De lopende band kan niet wachten. Als zij gebruik zou gaan maken van polyester dan vermeer dert de arbeidsfactor met minstens honderd punten. De produktie loopt terug; de prijzen stijgen. Niemand kan meer een auto betalen, tenzij men niet op een halve ton hoeft te kij ken. Dank zij een gunstige Amerikaan se markt heeft Structural zeewaardi ge jachten verkocht. De vraag in Amerika was groter dan het aanbod, zodoende pikte ons land deviezen- graantjes mee door Bermuda repre sentatie jachten van dertien meter te leveren. Voor Europa maakte het bedrijf zeewaardige motorjachten. Tijdens de wintermaanden houdt de groep zich wat betreft botenbouw zich speciaal bezig met de bouw van klei ne jachten. Slechts één maal verliet een Flying Dutchman het terrein. Dit type is echter alleen geschikt voor kampioenen. De vederlichte boot kan zijn steven in handen van amateurs niet lang fier in de golven steken. „Stel je voor dat je zoons met zo'n boot gaan varen", grinnikt de WS- woordvoerder, de gevolgen aan de fantasie overlatend. De chemische industrie maakt ook dankbaar gebruik van polyester. Zij bestelt tanks, pijpen, vaten. Na een opsomming van nog meer leveranties aan deze industrie schuiven betonsi- lo's en mallen voor betonconstructies haast vanzelf in de rij. De bouw ontbreekt dus niet op het appèl. De bouw maakt graag ge bruik van het lichte, sterke materiaal Lichte betonsilo's maken vervoer van meer beton mogelijk. Er is minder dood gewicht. Een verhoging van de bouwproduktie. Ook op het gebied van de reconstructiebouw blijkt polyester ook al geen onbekende. Gemeenten, die oudere woningen meer comfort wil len geven roepen de hulp in van de met glasvezel en kunsthars vertrouw de vakman die zijn materiaal laat harden naar de mogelijkheden.' In de nieuwbouw maakt polyester geen schijn van kans. Het materi aal bleek namelijk 98 procent duur der te zijn dan de conventionele pro dukten. De bouwondernemer kijkt niet naar duurzaamheid, aldus de heer Zuur. Voor de bouwer is het op de eerste plaats belangrijk dat de bouwstoffen zo goedkoop mogelijk ver kregen kunnen worden. Gevolg is dat Polyester in de nieuwbouw net als Buitenlandse werknemers in op leiding. Zij staan in een hoekje van een grote loods volijverig het vak te leren. Verschil in taal is geen ge brek. De taal van het gereedschap en het te verwerken materiaal spreekt voor zich. in de auto-industrie geen voet aan de grond krijgt. Economie. Dat het enige belangrij ke. Duurzaamheid staat een paar treden lager. Daarom hoeven we ze ker niet te r ekenen, dat polyester be staande materialen zal overvleuge len. Waarom zou men ook gasiei- dinkjcs van kostbaar materiaal bestel len als er goedkoop ijzer voor de hand ligt, filosofeert zakenman Zuur. Hij kan daarom geen grandioos toe komstbeeld schetsen. Het materiaal zal toch alleen maar gebruikt blijven worden voor zaken, die het waarr' zijn. Van die zaken is nog niet de he* opgesomd. De scheepsbouwer beho-rt eveneens tot de goede zakenrelat-s- Alle mogelijke onderdelen van «el groot tot heel klein rollen als pon tjes uit de contra-mallen De or*er- zeeër is er mee opgebouwd. De tan ker is ermee opgebouwd. Zelf bet zeekasteel is ermee opgebouwd leringen of lichtmasten nodig; Be stel maar. Technisch is niets oim°ge- lijk. Thans wordt aan een van dt groot ste projecten gewerkt. Aan vrieswa gens. Na vrieswagens voor op de weg zijn de vrieswagons aan <ie beurt- Straks rijden zij door heel Europa. Zullen de treinen dan hogere snelhe den kunnen halen? Meer ineens kun nen vervoeren? Best mogelijk. Sinds 1956 is Structural WS lid van de Amerikaanse Society Plastics In dustry. De leden wisselen onderling technische gegevens uit. Iedere stap vooruit betekent een stap vooruit van de groep. He produkt is immers nog jong. Nieuwe vindingen zijn welkom, voor wie ze gebruiken wil. Ook be staan er Europese contacten in de vorm van Nederlandse en Zwitserse samenwerking. De grens van het mogelijke in de samenwerking blijkt dus net zo rek baar als de grens van de produktie- mogelijkheden. Technisch kan alle». Polyester is geboren en heeft leren vliegen. Het is wellicht nuttig de groei te blijven volgen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 7