Het theatereen tempel Vrouwelijk drama is thans zeer populair DUET NYLONS De acteurs Het toneel Historische stukken met gratis waardezegels van 15 en 25 ct. „KABUK1' spaar plezierigmet vraag vooral om de DUET-spaarkaart DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 2 JANUARI 1965 TWAALF UUR IN DE SCHOUWBURG IN JAPAN In weinig landen bedrijft men de toneelspelkunst zo tot in de perfectie en genieten toneelvoorstellin gen zoveel belangstelling als in Japan. In vroeger eeuwen gingen de deuren der theaters reeds open bij het krieken van de dag. Geleidelijk stroomden de bezoekers binnen: mannen, vrouwen en kin deren, voorzien van spijs en drank. Ganse dagen brachten zij door in de schouwburg. Ook in onze tijd bieden de Japanse theaters meer dan de Europese. En wel in dier voege, dat een schouwburg van enig belang wij denken hierbij aan het herbouwde Kabuki-theater in Tokio enige restaurants heeft. Daar kunt u dan zowel een uitstekende westerse maaltijd verorberen als een echt Japans maal, rauwe vis en zeewier bijvoorbeeld. In het Kabuki-theater zijn behalve de restaurants nog een aantal winkels, waar de toneelbezoekers dassen, sokken, kousen, dranken, eetwaren en andere dingen kunnen kopen. na. De trouweloze verstopt zich in een tempelklok. maar de slang windt zich om de klok heen en doet hem smelten door het vuur van haar toorn en ai- gunst. Een theater-affiche is vaak een prachtig staaitje van etskunst In de veertiende eeuw kwamen reli gieuze dansen in Japan in trek. Koren begeleidden dit dansvoorstellingen. Boeddhistische priesters gingen er aan dacht aan besteden. Speciale theaters, half tempel, half ooenlucht-schouwburg, verrezen in een aantal tempelparken Aldus ontstond het Noh-drama. Het was bestemd voor de elite, de geestelijke en ridderlijke aristocratie. Het gewone volk, de ongeletterde massa, kon zelfs de t^al niet verstaan. Heden ten dage verschillen de Noh- drama's weinig van die, welke vroeger werden opgevoerd. Zij zijn nog steeds symbolisch en suggestief. De dans is aan strenge regels gebonden. Acteurs en het koor reciteren zingend de utai's (verzen). Van de Noh-stukken zijn de „katsuramono" (vrouwelijke tragedies) thans het meest gevraagd. Het hoofd motief is een bekoorlijke heldin, die verstoord of bedroefd is over een lief desgeschiedenis. In het stuk „Hagoro- mo" bijvoorbeeld is de hoofdfiguur een engel, die door een visserman van haai vleugels werd beroofd. Zij klaagt en weent, wijl zij niet weder ten hemel kan stijgen. In het stuk „Dojoji" is dt dochter van een landrechter razend van jaloezie, omdat haar minnaar haar in de steek liet Zij verandert zich in een grote slang en zet de ontrouwe man Kabuki - vechtende Japanse rid ders. Zo'n Noh-voorstelling bestond aan vankelijk uit louter zware stukken. ,,Noh" betekent trouwens ongeveer vervolmaking" of .volmaaktheid". Zelfs de meest uitgesproken highbrows viel zo'n voorstelling wel eens wat te zwaar. Daarom werd het allengs ge woonte, de Noh-stukken te onderbreken door klassiekè dansen en blijspelen. De blijspelen waren vaak zelfs aan de boer tige kant. Zij werden eveneens met his torische stukken vertoond in de kastelen der hoge edelen. In de zeventiende eeuw echter was het toneelspel reeds .we relds" geworden, dat wil zeggen, er ont stonden kabuki-theaters, waar voor het gewijde Noh-drama geen plaats meer was. In die theaters werden en worden uitsluitend historische stukken en blij spelen opgevoerd. Wat het woord kabuki betreft, dat kan men vertalen als ,,dans en zang". In de blijspelen zijn liefdesverhoudin gen een veel gebruikt thema Zij spelen vaak in de plezierwijken der grote ste den, bij voorbeeld in Tokio's (thans of ficieel opgeheven) vermaarde Yoshi- wara, In de historische stukken zijn het ridderdeugd, riddertrouw en riddereer, die steeds weer uitgebeeld worden. Het conflict tussen de voorgeschreven plicht en de persoonlijke neigingen komt in vrijwel elk stuk voor. De .goede" held kiest dan steeds de plicht. Zo is de Ja panse erecode, zo willen het ook de toe schouwers. Een voorstelling in een kabuki-theater omvat in de regel drie tot vier stukken. Vóór de oorlog duurde de voorstelling veelal van vier uur in de namiddag tot een uur of elf 's avonds. Thans geeft een theater, dat enigszins meetelt, twee voorstellingen per dag. De eerste duurt van elf uur 's morgens tot zowat vier uur 's middags; de tweede van vier uur 's middags tot ongeveer half elf 's avonds. Iedere voorstelling heeft een apart program, zodat een echte toneel liefhebber en die zijn er in Japan zeer veel toch nog twaalf uur per dag in de schouwburg kan doorbrengen en dan acht stukken zien kan De acteurs, die de hoofdrollen vervullen in de vroege voorstelling, krijgen in de tweede voor stelling kleine rollen toebedeeld. De nevenrolspelers uit de vroege voorstel ling spelen hoofdrollen in de late. Japanse machthebbers een vrouw daartoe niet het juiste middel. Intus sen, wie menen zou, dat dit bet ar tistieke peil schaadt, vergist zich. De vertolking der vrouwenrollen door Ja panse acteurs is volmaakt. Ja, zij is zó geraffineerd, zó „vrouwelijk", dat menige westerse actrice een minder vrouwelijke indruk maakt dan zo'n Japanse acteur in travestie. Jaren van studie van het vrouwelijke wezen kost het een acteur, alvorens hij in staat is om met succes een vrouwen rol te spelen. Sommigen zijn zo vrou welijk geworden in hun allure, dat zij welhaast nog vrouwelijker zijn dan de Japanse vrouw. En dat zegt heel wat, omdat de Japanse vrouw een bij uitstek vrouwelijke vrouw is. Niet slechts de acteurs, die geroepen zijn om in travestie te spelen, ook de andere acteurs werken en studeren hard. Zij zijn perfectionnisten. Zij spe len zich uren, ja, dagen tevoren in. Moet een acteur bijvoorbeeld een boos wicht uitbeelden, dan leest hij eerst zo veel mogelijk bloedige verhalen. Is hem de rol van spion toebedeeld, dan ver diept hij zich in geheimzinnige geschie denissen. Moet hij, als detective, moei lijke problemen oplossen, dan houdt hij zich dagenlang bezig met wiskundige Tokio biedt de bezoeker veel op theater gebied. U kunt er de moderne westerse stukken zien. U kunt er variété- en cabaretver toningen bezoeken. Toch spannen de echte Japanse kunstuitingen nog steeds de kroon. Op het to neel beleeft het Japanse volk dag in dag uit zijn geschiedenis. In de schouwburgzalen slaat men met belangstelling de heldendaden van ridders en andere dapperen Een kenmerkend verschil met het westerse toneelspel is ,dat in de Ja panse stukken geen actrices meespe len. Vroeger gebeurde dit wel, doch tegen 1650 verbood een keizerlijk edict de vrouwen om op de planken op te treden. Het toneel is er om het goede te bevorderen, luidde de motivering, en blijkbaar achtten de toenmalige vraagstukken om in de juiste stemming te geraken en zijn gezicht in de bij zijn speurderstaak passende plooi te kunnen trekken. De spiegel is bij dit alles een gezocht en veel gebruikt hulpmiddel. Het detail is op de Japanse planken uiterst belangrijk. Wij herhalen: De Ja panse acteur is perfectionist, een kun stenaar, die streeft naar het volmaakte. Merkwaardig is het, dat er in Japan, een land waar de toneelkunst zo hoog in ere wordt gehouden, geen toneel scholen zijn. Het beroep van kabuki-ac- teur is in de regel erfelijk. De zoons of (verre) neven van een toneelspeler vol gen hem op. Zelfs adopteert een ac teur wel eens een zoon om zijn roem en toneelnaam te kunnen nalaten. De spe lers leiden zelf hun opvolgers op. Doch een zoon of neef moet al heel beroemd zijn, wil hij zijn vaders of ooms toneel naam werkelijk kunnen voeren. Soms is hij reeds tamelijk oud als hij dat ni veau heeft bereikt. Hij moet tevoren zeker zijn dat het publiek hem waar- Het toppunt van pathos: harakiri, langzame zelfmoord. Kunstig handgebaar van Japans acteur. deert, want anders wordt hij weggeflo- ten en weggesist. Bereikt de leerling het peil van zijn meester niet, dan gebeurt het wel dat een ander de toneelnaam van de meester overneemt. Japan is het land, waar het draaito neel werd uitgevonden. En wel in 1760. In de oude tijd waren er onder de plan ken mannen, die de draaiende beweging bewerkstelligden. Thans geschiedt dit mechanisch. In zoverre verschilt een Japans toneel van het Westerse, dat het langwerpig, dus breed is en weinig diepte heeft. De decors zijn meestal simpel. Het wordt aan de verbeeldingskracht der toeschou wers overgelaten, zich de „omgeving" voor te stellen. Vaak veranderen de acteurs op het toneel van kledij, hierbij geholpen door hun „aankleders". Deze hel pers zijn in het zwart gestoken om aan te duiden, dat zij niet meespe len. Zij zijn een levende herinnering aan de dagen, toen iedere acteur zijn „schaduw" had, die achter hem stond met een lantaarn om zijn ge zicht te belichten. De kostuums zijn in de blijspelen of levensstukken volmaakt levensgetrouw. In de historische stukken munten zij uit door weelderigheid ingewikkelde kap sels, kostbare kimono's en wat al niet. De ridders, kooplieden, prinsen, geisha's en alle andere spelers lijken op heter daad betrapte brokjes leven en geschie denis te zijn Geld noch moeite wordt gespaard om het milieu of het tijdvak, waarin het stuk speelt, zo volledig mo gelijk na te bootsen. De historische stukken zijn het meest typisch voor Japan. Er zijn op een repertoire van ruim dertig achttien „klassieken" in het historische genre. Nog immer worden zij dikwijls opge voerd. Steeds trekken zij een enthousi ast publiek, want het Japanse volk hangt zeer aan zijn historie. Japans ge schiedenis is zeer rijk aan strijd, veten, staaltjes van heldenmoed, trouw, opof fering en verraad. De erecode der Ja panse ridders of samurai was namelijk buitengewoon streng. Wie de „Zeven enveertig Ronins" (dolende ridders, vecht-edelen) en dergelijke stukken heeft gezien, merkt aan spel en publieke reactie hoe diep en hecht het verleden in de Japanse ziel is verankerd. Een voorstelling van historische stukken kan de westerse toeschouwer heel wat dich ter bij de geest van Japan brengen dan veel geleerde boekwerken. Wie zijn eer verliest het wordt tot in den treure herhaald of zijn plicht verzaakt, heeft nog maar één mogelijkheid om de schande uit te wissen: Seppuku (hara kiri zegt men in het westen) te plegen Dar werden enige vrienden uitgenodigd om te aanschouwen, hoe de zelfmoor denaar zich in zijn zwaard stortte. De behoudzucht, weergaloze vader landsliefde en sterke familiezin van de Japanse mens inspireerden tot en verklaren de gehechtheid aan de his torische drama's. Ook thans, na alles wat er sedert 1945 „veranderde", ge nieten Japans zonen en dochteren nog evenzeer van de heldendaden hunner ridders als vóór 1945. Ook thans nog smullen zij van de staaltjes van Ja panse ridderdeugd, die op het toneel te zien zijn. U kunt in Tokio ook moderne wes terse stukken zien in Japanse vertaling, maar gaat u liever naar de Japanse toe. Ze zijn instructiever en vaak mooier. (Advertentie) Japanse acteur in vrouwelijke rol De vrouw, wachtend op haar ge liefde.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6