Des duivels komedie met prentenboek sterke plot Zwart o Kath. Radio Omroep wijzigt statuten wordt De cirkel steeds nauwer mm moutbrood BENDER Minter en Hinter en 't geheim van de ruïne V. VANAVOND OP UW BEELDSCHERM: Gebroeders Lutz aan de afwas GARANTIE: Destijds in 1937 speelde Paul Steen bergen in dit stuk zijn eerste grote rol en hij werd daarin o.a. terzijde ge staan door Caro van Eijck, de draag ster van de Theo Mann-Bouwmeester- ring en Henk van Buuren. Nu wordt de hoofdrol van de gokker gespeeld door Jan Retel en Ben Aerden is zijn se cretaris, die hem op het idee brengt ^^ocjezecjd Dick Duster naar de televisie Donald Jones is vader geworden Radioprogramma 7s BAD GIL Door Julian Symons tem-feuilleton 71 levisieprogramma "s DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 OKXOMlstt iggg ktrlsch koken en..a lentallen guldens I Bh PZEM-aanbodl 5-COIVIBINATIE ROOKLEIDING u op de meest moderne wijze gaan koken: ZEM doet u een werkelijk anbod! Niet alleen u een ideaal fornuis plus inen aanschaffen voor j bedrag, maar bovendien nuis zonder enige bij u geplaatsten mits de benodigde een lengte van 10 m niet Dat bespaart u vele dens! Daarom is het nu om op elektrisch koken lichtingen jer koken en" bij: urg Tel. (01180) 425f (Advertentie) Regisseur Frans 't Hoen heeft onlangs met zijn cast veel genoegen be- beleefd aan de opvoering van „Des duivels prentenboek" van de Ne derlandse auteur Ary den Hertog. Het spel moest in verband met ge brek aan de nodige studio-activitei ten op beeldband worden vastge legd. Men had met deze camera opvoering zoveel succes in de Bus- sumse studio, dat na afloop enkele personeelsleden harop applaidis- seerden. Dit geluid zult u vanavond niet horen, want de technicus had bijtijds de microfoon uitgeschakeld. TT/ijlen Ary den Hertog, die niet minder VV dan een kleine twintig toneelstuk ken op zijn naam heeft staan, een voor Nederlandse begrippen hoogst onwaar schijnlijk getal, heeft in 1937 dit spel onder het pseudoniem Zoltan Horvath uitgegeven, want niemand geloofde in die jaren dat er een man in ons kleine landje leefde, die een behoorlijk toneel stuk kon schrijven. Later bleek, dat het stuk het beste was van ret gehele oeu vre en misschien kwam dat niet alleen doordat den Hertog een society-come dy concipieerde met een keiharde plot, maar ook door de uitnemende hulp van Cor van der Lugt Melsert, die voordien reeds stukken van hem voor het voet licht had gebracht In de loop der ja ren is ..Des duivels, prentenboek" in verschillende bezettingen opgevoerd. Misschien een gevolg van het feit, dat de schrijver zo'n tragische diepgang ^oals wij onlangs berichtten zou de VARA deze maand starten met een nieuwe radiorubriek, meer speciaal een mannenprogramma, getiteld „Onder de afwas". De lezers van deze rubriek zullen intussen hebben bemerkt dat een van de beide „Mounties", name lijk Fred Plevier, met een ernstige hartaandoening in de Haarlemse Maria- stichting is opgenomen. Nu lag het in de bedoeling van regisseur Gé Gouws- waard om de twee mannetjes in deze komische radiostrip door de „Moun ties" te laten spelen. In allerijl is de heer Gouwswaard op zoek gegaan naar een vervanger tot hij een ingeving kreeg en zich de gebroders Lutz her innerde, die vooral voor de radio de laatste tijd hun populairiteit hebben vergroot als de „drie discotiers". Twee van de drie broers, namelijk Pieter en Luc Lutz hebben zich nu bereid ver klaard om in dit auditieve magazine van een half uur „Alleen voor man nen" de rollen te vervullen van de twee kereltjes, die met elkazr over alles en nog wat, van voetballen tot mooie vrouwen toe, een stevige boom opezetten. Alexander Pola heeft zich bereid verklaard mede te werken als expert op het gebied van woordspe lingen, terwijl ook de Belg Jos Ghij- sen, hoofd van de regionale zender in Hasselt zal meewerken aan dit pro gramma vol gekke effecten enz. Maan dagavond vindt de eerste uitzending plaats. TARVO zijn vrouw te verspelen. Verder spelen mee André van den Heuvel, de oud-tv- omroepster en thans actrice Heieen van Meurs, die u vanavond kunt bewonde ren in een japon die destijds door Mag- da Janssens nog als middagtoilet werd gedragen. Goed de maten van dit kle dingstuk zijn aangepast aan de jongere en hyperslange draagster. Ook Sigrid Koetse is in de cast opgenomen als Alice Livingdale, de vriendin van Jane Barker (Heieen van Meurs). Over de vele vei'rassende situaties en de niet minder onverwachte ontknopingen wil len wij u, die het stuk nog niet in de schouwburg heeft gezien, niets verra den, maar u kunt een bijzondere op voering verwachten. TARVO MOUTBROOD WORDT NOOIT LOS VERKOCHT, DOCH AL TIJD IN DE ORIGINELE TARVO -VERPAKKING MET DE NAAM'TARVO' EN DE AFBEELDING VAN DE TARVO-BOER. ZO ALLEEN HEEFT U ZEKERHEID DAT U HET ORIGINELE TARVO MOUTBROOD ONTVANGT ANDRé VAN DEN HEUVEL gaf aan dit spel als hij namelijk de fanatieke gokker Philip Stone plaatst tegenover Roger Livingdale aan wie hij enorm veel geld verliest. Zoveel zelfs, dat zijn secretaris zich afvraagt of hij die alles heeft vergokt ook niet zijn eigen vrouw op het spel kan zet ten. yaterdag neemt de 31-jarige hoorspel acteur Dick van 't Sant, bij vele jonge luisteraars misschien beter be kend als Dick Duster van het radio programma „Tijd voor teenagers", af scheid van zijn gehoor. Voor de laatste maal draait hij dan zijn platen om ver volgens zijn opvolger Herman Stok, bij de kijkers gevierd als de leider van de t.v.-rubriek .,Top of flop" te introdu ceren. Dick Duster gaat namelijk deze maand beginnen met het volgen van een regiecursus bij de NTS, omdat een andere Dick, namelijk Dick van Bom mel, bij de NCRV al een t.v.-functie voor hem klaar heeft liggen. Dick Duster-van 't Sant kan namelijk assis tent-regisseur worden bij de amuse mentsafdeling van de NCRV-t.v. Nadat dezer dagen de bisschoppelijke goedkeuring was verkregen is in Hil versum notarieel de acte verleden, waarbü de s'tatuten van de KRO zijn gewijzigd. De veranderingen zijn deels van huishoudelijke, deels van funda mentele aard. De doelstelling van de KRO, die vroeger was vastgelegd als ,,de rooms katholieke levensstroming in al haar breedte tot uiting brengen" is nu nader verduidelijkt. De KRO stelt zich nu ten doel radio en televisie te doen strekken tot geestelijke ont-1 plooiing, voorlichting en ontspanning van luisteraars en kijkers. Bij het ver- vullen van die taak erkent de KRO en belijdt hij ook Gods openbaring zoals deze door de katholieke kerk wordt bewaard en doorgegeven. Om het bestuur zo veel mogelijk re presentatief te doen zijn voor het katholieke Nederlandse volksdeel is het bestuur van de KRO uitgebreid. De vol gende organisaties hebben nu recht een lid van het bestuur te benoemen: de katholieke jeugdraad voor Nederland, de kath. Ned. ooerinnenbond, de kath. Ned. boeren-'en tuindersbond. de kth. Ned. journalistenkring, de kath. volks partij, het landelijk kath. vrouwengil de, de Ned. kath. arbeiders vrouwen beweging, de Ned. kath. middenstands bond. de Ned. katholieke schoolraad, het Ned. kath. vakverbond, het Ned. kath. werkgevers verbond, de Ned. St.- Gregoriusvereniging, de rooms kath. standsorganisatie voor de werknemende middenstand in Nederland, de Sint- Adelbertvereniging, de Sint-Radboud- stichting (deze stichting benoemt een hoogleraar) en de Sint-Willibrordusver- eniging. In het KRO-bestuur hebben verder nog vertegenwoordigers zitting van de diocesane contact commissies. Het be stuur heeft de mogelijkheid tot door stroming vergroot door in de statuten een leeftijdsgrens voor het bestuurs lidmaatschap (70 jaar) op te nemen en anderzijds de duur van het lidmaat schap te bepalen op vijf jaar, uiteraard met mogelijkheden van herbenoeming. In de nieuwe statuten komt ook dui delijker tot uiting dat de algemene resp. dagelijkse leiding van de stich ting berust bij bestuur resp. dagelijks bestuur. Bovendien is het instituut van de programma-adviesraad thans in de statuten vastgelegd. Nu de unie Nederlandse katholieke vrouwenbeweging vervangen is door de drie vrouwenorganisaties die tezamen de unie vormen, heeft de representante van de unie mevrouw M. J. A. van Nispen tot Sevenaer - jkvr. Ruys de Beerenbrouck afscheid genomen als bestuurslid van de KRO, na ruim 12.5 jaar vruchtbare arbeid voor de katho lieke omroep. Til het hervormd diaconessenhuis aan de Overtoom te Amsterdam is de stam houder van het echtpaar Donald Jones- Adèle Bloemendaal geboren. De baby heet John, Arthur en is genoemd naar de vader van Donald. Moeder Adéle die bijzonder gelukkig is met haar wel geschapen zoon, die ruim 6V2 pond woog bij de geboorte, vindt dat John Arthur precies op zijn vader lijkt. De blauwe ogen worden straks gitzwart, heeft ze voorspeld en het pruilende mondje is een natuurgetrouwe kopie van de ge lukkige t.v.-danser-acteur. Mevrouw Jones hoopt over zes weken weer in staat te zijn om als cabaretière op te treden. Donderdag; 3 oktober HILVERSUM I 402 M AVRO: 12,00 Licht instrumentaal en semble 12,30 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw 12,33 Lichte grammofoon- muziek 13,00 Nieuws 13,15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmu- ziek 13,25 Beursberichten 13,30 Metro- pole-orkest: amusementsmuziek 14,00 Zangrecital 14,30 Minjon 10 jaar, fees telijk programma. 15.10 Licht instrumen taal combo 15,30 Pianorecital: Oude en moderne muziek 16,00 Voordracht 16,10 Grammofoonmuziek 16,20 Lichte gram- mofoonmuziek 17,00 Voor de jeugd 17,55 Gesproken brief 18,00 Nieuws 18,15 Het Koninklijk bezoek aan Iran 18,20 Poli tieke uitzending van de Partij van de Arbeid 18,30 Pianospel: lichte muziek 18,40 Lichte orkestmuziek (gr.) 19,00 Voor de kleuters 19,05 De Sportparade 19,30 Lichte orkestmuziek en zangsoliste 20.00 Nieuws 20,05 Omroeporkest en -koor klassieke muziek 21,00 Hammer- beck, hoorspel 22,15 Licht instrumentaal ensemble 22,30 Nieuws en mededelin gen 22,40 Actualiteiten 23,05 Nieuwe grammofoonplaten. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m VPRO: 12,15 Leven op het land, ge sprek 12,30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12,33 Deze week.... lezingen 13,00 Nieuws 13,15 Operafragmenten (gr.) 13,45 Voor de vrouw NCRV: 14,15 Lichte orkestmuziek (gr.) 14,30 Kinderen van deze wereld, cabaretpro gramma 14.45 Grammofoonmuziek 14,55 Klassieke grammofoonmuziek 15,40 Vo caal ensemble 16,00 Bijbeloverdenking 16,30 Kamermuziek 17,00 Voor de jeugd 17,30 Schoolzang 17.45 Pianospel (gr.) 17,55 Lichte orkestmuziek 18,15 Sportru- briek 18,30 Licht instrumentaal kwintet 18,50 Sociaal perspectief, lezing 19,00 Nieuws en weerbericht 19.10 Op de man af, praatje 19,15 Geestelijke liederen 19,30 Radiokrant 19,50 Lichte grammo foonmuziek 20,20 Een Hollandse familie in de Franse tijd hoorspel (3) 20,40 Ster avond: gevarieerd programma 22,00 Kerkorgelconcert met trompetbegelei ding 22,30 Nieuws en SOS-berichten 22,40 Avondoverdenking 22,55 Boekbespreking 23,00 Rondom bet kind: Pedagogische etherleergang 23,30 Liederen 23,55-24,00 Nieuws. Vrijgezel Bill Page, die in een voet balpool circa een half miljoen gulden rijker werd, verlangt „niets anders" dan een eigen bad. Hjj zei er genoeg van te hebben steeds naar openbare badgelegenhedcn te moeten. De vrij gezel werkt in een tabakfabriek en is 55 jaar oud. Gina Lollobrigida die in Palma op Majorca onder leiding van Basil Dear- den werkt aan de film „La femme de paille", heeft dezer dagen gezorgd voor opschudding in een plaatselijke bio scoop. De bekende Italiaanse filmster maak te om zich na de langdurige repetities te ontspannen een wandeling door de plaats, toen zij besloot een cowboyfilm te gaan zien. De hoofdfilm was pas nauwelijks begonnen toen er een sner pende gil klonk, gevolgd door enkele krachttermen in het Italiaans. De lich ten in de zaal gingen aan en aller aandacht werd gevestigd op de film ster die ontsteld riep dat een of an dere „gamberro" (nozem) het gewaagd had haar langs de benen te strijken. Een onderzoek waaraan vele bezoe kers enthousiast hun medewerking verleenden, toonde echter aan, dat de aanhankelijkheidsbetuiging geweten moest worden aan de zwarte kater van de bioscoopeigenaar. Nadat de gerustgestelde filmster de nodige handtekeningen had uitgedeeld werd de voorstelling hervat. Nog geen tien minuten later weerklonken echter weer een gil en enkele krachttermen, ditmaal in het Spaans. Uit het feit dat vlak daarop het kletsend geluid van enkele oorvijgen werd gehoord, konden de bezoekers afleiden dat nü werkelijk een ..gamberro" aan het werk was geweest. 3cz „Wilt u dit bij mevr. Jansen afle veren?" (Advertentie) Een piano is een prachtig bezit voor heel het gezin. Ook voor u is dit ideaal beslist bereikbaar. Kom gerust eens bij ons kijken naar de vele merken en praten over de talrijke mogelijkheden. Wij geven u graag alle gewenste inlichtingen. Bel of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Breda, Veemarktstraat 40, «el. 30164 Amsterdam Arnhem Leiden Rotterdam deskundig in klank Er is nog maar één baken in deze woelige tijden: dat is de kleuterschool juffrouw te Dinteloord. die haar veer tigjarig jubileum vierde. In een we reld die davert van looneisen, waar van de werkdag zoveel mogelijk uren ajgepeuterd worden en waar daaren tegen de vakantie zo lang mogelijk gemaakt dient te worden, waar winst- deling en medezeggenschap gewone dingen geworden zijn. daar laat de jubilerende kleuterschoolonderwijze res ons even voelen hoe kort het nog maar geleden is dat de dagen langer waren en de lonen, de vakanties en de monden kleiner. Want wat was het geschenk waar mee het dankbare schoolbestuur haar verblijdde? Neen, geen televisietoestel. Deze keer géén televisietoestel. Ook geen cadeau onder couvert, zelfs geen bromfiets. Neen, ze kreeg een snipper dag. Ze heeft die onmiddellijk opge nomen. Dat wijst erop dat ze er bij zonder blij mee teas. En dat toont weer aan dat ze heel wat gelukkiger moet zijn dan wij met z'n allen, die in een adembenemende strijd gewik keld zijn om de c.a.o.'s op te vijzelen. Als we straks allemaal vier weken vakantie hebben, zullen we wel moe ten gaan sjouwen voor de vijfde. En als het doorgaat van die tien procent zullen we wel weer zoveel prijsverho gingen moeten slikken, dat we ijlings onderhandelingen zullen moeten gaan openen over nog eens een keer twin tig procent. En als we er doodmoe en grijs van geworden zijn hebben we nog geen rust, want dan moeten we weer ijveren voor verhoging van onze a.o.w.-uitkering. Tussentijds komen we er nimmer toe even te genieten van wat we wél hebben. Daar is geen tijd voor, omdat we naar steeds nieuwe vergaderingen moeten, om steeds nieuwe eisen te stellen. Maar de kleuterschoolonderwijzeres is tevreden met een snipperdag. Een gewone vrije dag. En wellicht zal ze 's avonds zeggen: er was niks aan, blij dat ik morgen weer naar school kan. Want als ze de smaak ervan te vakken zou krijgen, en ze zou gaan ijveren voor méér snipperdagen (en een t.v.-toestel bij het volgende jubile um) dan zou ze na die veertig jaar misschien toch nog net zo ongelukkig worden als wij..., PRAET-MAECKER Vermoedelijk had hij nu wat geld ach ter zich hij had in ieder geval enige goede schrijvers, had een prima distri- butisysteem opgebouwd en zich snel ontwikkeld tot een werkelijk serieus con current van Gross. Ik had al wel ge raden dat Venturesome een behoorlijke nap uit onze zaken nam, maar niet hoe- Vd' Ik schrok ervan. Bill keek in zijn whiskyglas alsof het een kristallen bol was en ging voort met praten. ,,Die goeie ouwe Hep was er kapot van. Ik had werkelijk medelij- ?™ïïet he.m- Iemand had het hem be- °nder de neus gewreven. Jack PeiT^ir mi?schlen. of de ouwe baas zelf. Hij sprak over inkrimping van de staf. maar dat is nu uitgesteld tot we zien hoe Crime Magazine loopt. Jouw naam werd met eens genoemd, Dave vergis je daar niet in. Maar dit is heus niet de tijd om ruzie te zoekpn Tenslotte had Willie oudere re?hten"; Dat meen ik al eens eerder te heb ben gehoord en ik ben er doodziek van. Weet je wat ik denk? Ik denk dat Wil lie me op de een of andere manier te grazen heeft genad. Daar zou ik die sch°ft heus met te goed voor vinden" Bili keek zowel verbaasd als lichteliik geamuseerd. Hij sloeg me op de schou der en zei in dat namaak-Amerikaans van hem: „Nou makker, zulke dingen mos je nou toch echt niet van kleine Willie gaan denken." „Neem me die uitbarsting maar niet kwalijk, zei ik. Ik wilde dat ik er zeker van was Bill te kunnen vertrouwen „Dat over die oudere rechten zal ik m gedachten houden. Voor het ogen blik echter maakt dat de zaak voor mij met beter. En bedankt voor je stemJ Wat zei 3e daar? „Ik ruik een avontuurtje." Zonder ex- eenemit0nda B.Ü1 °P e" waSgekte naar H kT aan de andere kant van 4™®!' op een taboeret zat. Met een i ns accenL even waardeloos als een valse penny, hoorde ik hem zeggen: "fa u tegen te glimlachen of over een toevallig opkomende gedachte?". Hij hJ-pvIp6 om en gaf me een over dreven knipoog. ,Wat een wereld,' dacht ik, terwijl ik opstond en de Ru bicon verliet. Dus dit was de avond van mijn ,ee^li liep de straat af, razend van doelloze en lege woede. Ik vervloekte Rose, ik vervloekte iedereen bij Gross Enterprises van Sir Henry, via de sec tiehoofden en de schrijvers, tot aan de typistes toe. Ik ging een telefooncel binnen, trok in een poging om het koord te ontwarren bijna het toestel van de muur en draaide mijn flat. Natuurlijk kwam er geen antwoord. Rose was op bezoek gegaan bij haar zuster in Croy don. Ik smeet de hoorn op de haak en slaagde erin een stuk van het bakelie ten mondstuk af te breken. Dit luchtte me tenminste wat op. Op een straathoek kocht ik een krant liep suffende door tot Oxford Street, nog niet zeker of ik zou gaan eten, naar de bioscoop gaan of me een stuk Toen ik de bar binnenkwam was er alleen maar een al wat oudere man met een baard binnen geweest, die in een hoek zat te mompelen. Nu hoorde ik een andere stem, keek op en zag aan de bar een jonge vrouw staan die tegen me glimlachte. Ik had niet de gewoonte het met vrouwen aan te leg gen, maar iets in de manier waarop ik me voelde, deed me haar uitnodigen voor een drankje. Ze bestelde een kleine port en kwam aan mijn tafel zitten Dichterbij zag ik dat het geen meisje was, maar een jonge vrouw van in de twintig met mooi blond haar en een gevoelige mond. Zij had een aangename lage stem, maar een sterk cockney ac cent.* ,,Mijn naam is Dave Nelson. Hoe heet jij?" Christy." ..Anna. of ben je alleen maar een van de minstrelen?* Vergeet het maar zei ik, toen ik haar verbaasde blik zag. ,,Ik zal je gewoon Christy noemen. Wat doe je voor de kost, Christy?" Hoezo?" vroeg ze, alsof z.e deze vraag niet verwacht had. in mijn kraag drinken. Een straat bordje met de naam Gongora Street wekte een zekere reactie in mijn ge- dachtengang. Gongora Street. Gongora Street...ik herinnerde me dat Charles Peers me iets verteld had van een goede, nieuwe wijnbar die onlangs in Gongora Street was geopend. Dat deed me besluiten. Twee minuten later was ik in de Select Wine Bar, die misschien nieuw was, maar zeer zeker donker en lichtelijk goor. Een barman met een wit gezicht en een konijneneus gaf me een groot glas sherry en ik ging zitten met de avondkrant. Er was geen nieuws. De Russische vertegenwoordiger bij de Verenigde Na ties had het westerse oorloghitsen aan de kaak gesteld. Een gravin was voor tienduizend pond aan juwelen kwijt, ge stolen gedurende een feestje. Iemand had op het een of andere eiland atoom- proeven uitgevoerd en de resultaten wa ren zeer bevredigend. Dior en Fath toonden hun voorjaarscollecties. Een bankdirecteur had zijn vrouw en kind doodgeschoten en had daarna het pis tool in zijn eigen mond gestoken en de trekker overgehaald. Hij had een briefje achtergelaten om te zeggen dat dit hem het enige leek wat hem over bleef. Ik kon met hem meeleven. Platte, Londense volkstaal. (Vert.) Anna Christy minstrels: z.g. ne gerzangers en banjospelers (Vert.). ,Doet er niet toe, het kan me ook eigenlijk niet schelen, ik praat toch lie ver over mezelf. Ik heb al genoeg moeilijkheden voor mezelf zonder die van jou ook nog op mijn schouders te nemen. Wat zou je ervan zeggen als we iets in onze glazen gooiden. Chris ty?" Ik maakte een beweging alsof ik iets van tussen mijn duim en voorvin ger over het sherry- en het portglas strooide. „Laten we er maar helemaal een eind aan maken, ben je het er niet mee eens dat dat het enige is wat ons te doen blijft?" „Je bent een grappige kerel." Ze lachte met vrolijkheid die volkomen on gekunsteld scheen. Ik realiseerde me plotseling dat zij me deed denken aan Rose - Rose zoals ze een paar jaar geleden geweest was. Ik weet helemaal niet waardoor dit kwam, want ze leek hoegenaamd niet op Rose, maar ik had plotseling het gevoel dat Rose daar aan tafel tegenover me zat Het was al weer drie of vier jaar geleden dat ik zo met Rose daar aan tafel had ge zeten, pratende en lachende, en het was zeer waarschijnlijk dat dit nooit meer zou gebeuren. Ik merkte dat ik tranen in mijn ogen had. Ik veegde ze weg met mijn zakdoek, ging naar de bar en haalde nog een glas wijn. (wordt vervolgd) BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nieuws 12,03 Amuse mentsmuziek 12,30 Weerbericht 12,35 Lichte muziek 12,50 Beursberichten 13,00 Nieuws 13,15 Kamermuziek 14,00 Nieuws 14,03 Schoolradio 15,45 Grammofoonmu ziek 16.00 Nieuws 16,03 Beursberichten 16,09 Franse les 16,24 Zangrecital 17,00 Nieuws 17,15 Voor de kinderen 17,50 Pianorecital 18,00 Nieuws 18,03 Voor de soldaten 18,28 Paardesportberichten 18,30 Koormuziek 18,45 Zigeunermuziek 18,50 Radiokroniek 19,00 Nieuws 19,40 Jazzmuziek 19,50 Politieke lezing 20,00 Festival van Vlaanderen 1963: Klassieke muziek. In de pauze: Boekbespreking 22,00 Nieuws 22,15 Amusementsmuziek 22,35 De zeven kunsten 22,50 Volksaller lei 23,00 Nieuws 23,05 Opera- en Bel cantoconcert 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,03 Gevarieerde muziek 12,30 Gevarieerd programma en actualiteiten 14,03 Kamermuziek 14,38 Lichte muziek 15,03 Lichte muziek van Belgische com ponisten 16,08 Gevarieerde muziek 17,00 Nieuws 17,30 Klassieke orgelmuziek 19,45 Nieuws 22,00 Wereldnieuws 22,58 Nieuws. Vrijdag 4 oktober HILVERSUM I 402 m VARA: 7 00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Klaarwakker, lichte gram., rep., meded. en comm. (Om 7,35 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,lo Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Klass. orkestmuz. (gr.) 9.35 Waterst. VPRO: 9.40 Mor genwijd. VARA: 10.00 Schoolradio 10.20 V.d. vrouw 11.00 V.d .kleuters 11,15 Pianorec., moderne muz. 11,38 Elektro nisch orgelspel. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7,00 Nws. en SOS-ber. 7,10 Dagopening 7,20 Klass. pianospel (gr.) 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8.15 Lichte gram. 9,00 V.d. zieken 9,35 Gram. 9.40 Klass. gram. 10,05 Fragm. uit de opera Die Walküre (gr.) 10.30 Morgend. 11,00 Lichte gram. 11,15 In 't zilver, progr. voor oudere luisteraars. Donderdag 3 oktober KRO: 15.00-15,45 V.d. vrouw 16,00-16.15 V.d. kind. 19.30 De Fintstones, tekenfilm NTS: 20.00 Journaal KRO: 20,20 Concilie-journaal 20,25 Brandpunt, actua liteiten en meningen van deze week 20,45 Beel in beeld, film over de Nederlandse beeldbouwkunst NTS: 21,15 Des dui vels prentenboek, blijspel KRO: 22,40 Epiloog NTS: 22,50 Journaal. FRANS BELGIë: 14,15 en 15,05 School televisie 18,30 Berichten 18,33 V.d. kind. 19,05 De socialistische gedachte 19,35 L'escadron noir, filmfeuill. 20,00 Jour naal 20,30 Format 16/20, v.d. teenagers 21,30 Lotna, film 23,00 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19,00 Lekenmoraal en filosofie 19,30 Ripcord: De Jager, tv- feuill. 19,55 Sport 20,00 Journaal 20,20 Rep. in de jungle 21,10 Progr. over het gevangeniswezen 21,50 Journaal 22,00- 22,50 Harlekinade uit de 19e eeuw (overn. AVRO). uur een orgelconcert uit de kerk te Nieuwolda. Voorts is er om 23 uur de pedagagische etherleergang. De KRO opent om half acht het avond programma met een aflevering van De Flintstones. Na het nieuws volgt om 20.20 uur het conciliejournaal en om 20.25 uur het actualiteitenprogramma ..Brandpunt". Vervolgens kunt u om 20.45 uur kijken naar een filmimpressie over de Nederlandse beeldhouwkunst. Onder regie van Frans 't Hoen wordt om 21.15 uur een beeldregistratie ver toond van het toneelstuk „Des duivels prentenboek" een blijspel van Arie den. Hartog, waarin meespelen Jan Retel, André van den Heuvel, Sigrid Koetse, Joan Remmelts, Heieen van Meurs, Ben Aerden, Floor Koen en Christine de Gier. Aalmoezenier C. Nieuwenhuyzen houdt om 22.40 uur de epiloog, terwijl om 22.50 uur het tweede journaal wordt uit gezonden. iSÈÉË De uitzending van Top of flop uit het geëmancipeerde Volendam leek ons een succes. Mevrouw Bep Ochterop werd door deze jury in het gelijk gesteld in haar harde beoordeling van Janny Pie- ters. In de rubriek Achter het nieuws ver weerde prof. van Bemmelen zich tegen artikelen over zijn zogenaamde anti- joodse uitlatingen in een zijner boeken. Deze recente aanval werd waardig ge pareerd. Jazz in aanbouw was een knappe t.v.- improvisatie, waarin het dynamische van deze muziek niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar werd gemaakt. Een vondst waren de foto's van Eddy Posthuma-de Boer op stilstaand camerabeeld waar in het moment' even werd vastgehouden. Ook het gebruik van drie gelijklopende filmcamera's leverde onvermoede moge lijkheden op. Een heleboel spanning zal de t.v.-film Bezoek aan Parijs hebben teweeg ge bracht. Vervolgens vergeleek Jan Blokker in zijn rubriek Filmvenster de verschillen in camerabehandeling bij de vervaar diging van documentaires. Instructief waren de tv-fragmenten o.a. uit de film van Wigbold en Vrijman, waarin de werkelijkheid, hoe triviaal die er ook uit mocht zien, werd betrapt. (Advertentie) Het omroeporkest o.l.v. Henk Spruit musiceert vanavond om 20.05 uur voor de AVRO op Hilversum I (402 m). Daar na volgt om 21 uur het hoorspel „Ham- merbeck" naar een verhaal van John Bennet. Pi Scheffer presenteert om 22.15 uur het programma „Arabeske" en tot slot is er om 23.05 uur de platenrubriek „Discotaria". Lex Karsemeijer verzorgt om 19.50 uur op Hilversum II (298 m) het pro gramma „Wij poetsen de plaat". Vervol gens kunt u om 20.10 uur luisteren naar het seriehoorspel „Een Hollandse familie in de Franse tijd". De Selvera's en de Hotcha's treden op in het programma „Samen uit - samen thuis" dat om 20.40 uur begint Willem Taisma geeft om 22 124. Het spreekt vanzelf dat Minter weinig te spreken was over veldwach ter Zeeg. „Ik laat het niet op me kitten!" riep hij met een trillende stem. „Iedereen weet hoe dom Zeeg is, maar dat hij zo dom is, dat hij niet eens naar me wil luisteren, bewijst pas hoe verschrikke lijk oer-olie-dom hij is! Hij is dom ge noeg om deze hele óiefstaizaak te ver knoeien. Hinter, die zijn broertje kende, liet hem rustig uitrazen, maar Frobert werd hoe langer hoe onrustiger. „Stil toch. anders s-sluit hij je nog op. als hij het hoort!" zei hi.i witjes. „Hij had toch wel een beetje gelijk ook: Politiewerk is nu eenmaal geen kinderspel! Laat de grote mensen het toch opknappen!" Hinter wierp hem een koele blik toe. „Bangerik," zei hij minachtend. Frobert zweeg geschrokken. „Hemel tje, dit wordt de eerste ruzie met mijn „Wie geen „Al- Altijd nieuwe vriendjes. dacht hij. weet willen ze wel helemaal vrienden meer met mij zijn..!" „Angsthaas!" vervolgde Hinter. tijd bang voor wilde spelletjes! bezorgd voor zijn keurige pakje en zijn nette dasje! Bah, was in de stad geble ven waar nooit iets gebeurd!" Minter grinnikte- „Dat heeft Hinter hem eens netjes verteld," dacht hij. „Dat rijke stads- jochie met zijn tafelmanieren! Ha, nu zullen wij hem eens manieren leren'' „Wij houden niet van laffe vriendjes Frobert!" begon hij. „Of je doet met ons mee, of je gaat naar huis! Nu kun je kiezen!" „O.." stamelde Frobert met een dro ge keel. „Maar ik w-wil jullie v-vriend- schap niet verliezen., ik b-bedoel.. ik dacht.Eh, n-natuurlijk doe ik met jul lie mee!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5