Meer pregnante uitzendingen op televisieavonden van CR V FORTUNA ÏN TWEESTRIJD Rangoon mmmiiwmwniiiimmiiiiiiiiiiiimiiiw DE KOELE VROUW" /Winter en Hinter en t geheim van de ruïne HUISELIJK KARAKTER MJ WAAL schuren Axel r 2 paar 2 paar SMANN GROTE AANDACHT VOOR WERELDGEBEUREN Zware shag tè zwaar? neem dan Niemeyer garandeert de kwaliteit Invallen Amateurtoneel ..Historisch*' KRO-zangspel Situatie van de omroepen bedenkelijk Door Max van Amstei Slem-feuillefon Kwestie Eivol Italië laakt Oostenrijk Radioprogrammas Televisieprogramma 's DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1963 Igehouden de boeddhisten in Jid te vervolgen. De foto te demonstrerende monniken let consulaat-generaal. 'M/mmmms VOOR F 245.-. Telefoon 01140—3301 IDE Telefoon 429 TEL. 583 fv c andel-enkalon, ge- chtig van pasvorm, iag. Met anti-ladder- adloze wandelkous en teenversterking. 3" die bij alle goed- julair is. 175 is 30 denier. Geheel |iti-ladderboord en ettelijke nylon voor dnylons 20 denier. Geheel geminderd. 1 en teenring. Fijne 20 denier. Naad- grot e mode. Met in king Een echte r 2 paar 195 wandelkous, ge- oggetwiste Enkalon- it naad. Uiterst elas- ti. Nieuwste mode- adloze nylon van 15 den gebreid! Daar- Met ingebreide hiel- nkle boord (knelt 30 denier wandel- n natuurlijk uit de :ns gebreid. Inge- 3. Uitstekende pas- :én met Uw been! >50 ERHOUT (Advertentie) lichter dan zwaar pittiger dan halfzwaar. (Van onze radio- en tv-redacteur) In een beschouwing aan de nieuwe programma's voor het winterseizoen wijst de NCRV er terecht op, dat de angstkreten als zouden de massa-media ertoe leiden, dat een amorfe menigte geen eigen interesse meer zou kunnen opbrengen, verstom men, nu overal ter wereld bekend is geworden, dat er meer dan ooit boeken worden verkocht en de grammofoonplatenhandel een ongelooflijk as sortiment van klassieke en lichte muziek onder die massa weet te brengen. De NCRV wil er ook voor het komende seizoen toe bijdragen, dat het leven van luisteraars en kijkers wordt verrijkt. Nu, in afwachting van de verzorging van het tweede net, geen uitbreiding van de televisie zendtijd zal plaats hebben, wordt in het avond programma gestreefd naar een opbouw, waarbij zowel in de vooravond als tegen de sluiting meer pregnante NCRV-uitzendingen worden gebracht. Maar ook in de dramatische produk- ties, in grote documentaires en anderszins zal de NCRV zichzelf zijn, niet gefor ceerd maar als een kenmerkend deel van het volk. Voor radio en televisie geldt, dat men ernaar streeft om zowel nationaal als internationaal snel op het nieuws te reageren. Op het gebied van het amuse ment wordt aansluiting gezocht op het meer „huiselijk" karakter van de Neder lander. Wat de televisie betreft laten wij hier onder meer gedetailleerde gegevens vol gen. De zaterdagavond, nog altijd de fa- milie-kijkavond bij uitstek, heeft als hoofdbestanddeel „Capriolen", een muzi kale show rond het orkest „The O.K Wobblers" met melodieën en wijsjes die voor jong en oud een bekende klank heb ben. Door dit programma, waarin heel weinig gesproken wordt, dwaalt te pas en te onpas een vreemde figuur, die ge speeld wordt door Joop Doderer. Er zijn in totaal vijftig medewerkers met tek sten van Alexander Pola. Verder noemen wij het populair-weten- schappelijk programma „Hoe bestaat het", waarin George Noordhof allerlei merkwaardige zaken aan de orde stelt. Voorts de rubriek „Wat een wereld", dat het midden houdt tussen een „ma gazine" en de vroegere „tele-discopara- de". Allerlei dwaze invallen en paro dieën op mensen en toestanden, zomede min of meer actuele gebeurtenissen wor den op film of in levende lijve speels benaderd en in beeld gebracht. Dan is er een nieuwe serie belevenissen van het kibbelende televisie-echtpaar „Arthur en Eva". Om de associatie met „My fair Lady e.a, te vermijden, brengt men onder de titel „Een muzikale komedie", gezel lige blijspelen waarin veel gezongen en gemusiceerd wordt. De eerste is „Een ster valt", geschreven en geregis- ^^ogeze^cl ,t Er gebeuren wel verschrikkelijke dingen in de wereld: overstromin gen. aardbevingen, rassenonlusten, on gelukken, enfin, de krant staat er vol van. En nu dit weer: de verloving ran Anneke Grönloh is uit. Ja. werkelijk, het is niet anders, ik zou u graag iaat hoop gegeven hebben, maar het in- treurige feit ligt daar: Anneke is niet meer verloofd. Toen ik mijn lijfblad Muziek Parade opsloeg voelde ik de grond onder de voeten wegzakken. Want wat stond daar? Jawel: „Het is uit!!" Niet zo maar een béétje uit, neen, uit met let ters van twee en een halve centime ter. Na een glas water was ik eniger mate in staat de treurige onderkop op mijn vertwijfeld gemoed te laten in werken: Na veel rumoer rond Anne xes officieuze verloving met Ad van Lierop onthult Muziek Parade thans dc bittere ontknoping van een modern liefdesdrama Inderdaad, hoe bitter. Het blad filo sofeert bedrukt: „Er ging iets van een flitslicht door de Nederlandse tie- nermuziek toen Muziek Parade vo rige maand het sensationele nieuws van Anneke Grönlohs verloving be kend maakte met de blonde Eindho- venaar Ad van Lierop. Had Anneke dan eindelijk de man van haar keuze gevonden?" Dat flitslicht ligt me nog vers in het geheugen. Een flitslicht? Muziek Parade is veel te bescheiden: een blik semstraal wat zeg ik: een waterstof- bomfHts. Een feller schicht kan ik niet verzinnen, anders was het dat geweest. En nu: weg schicht. Uit met de ver loving, helemaal uit. En wat nu? Hoe moeten wij nu verder leven, nu wij weten dat onze aanbeden Gouden-Pla ten-Koningin (zoals ons aller Muziek Parade haar zo treffend noemt) het zonder haar Ad moet stellen? „Dui zenden teenagers vragen zich thans af het inderdaad voor een tiener-ster onmogelijk is zich te verloven"jam- wart het blad terecht en het voegt er ingewijd aan toe: „Muziek Parade kan achter die vraag slechts nog een extra vraagteken zetten"- Juist. En wat kan ik nog doen? Ach, °ok slechts nog een vraagteken zet ten. Drie vraagtekens. Hoe bitter is dit alles. Vol droefheid eindigt Muziek Parade het artikel: Intussen ligt er gens bij een Eindhovense juwelier een Vaar platina ringen die Ad voor de door Anneke op 12 september a.s. ge stelde officiële verloving besteld had. Zal dat moment nu nooit meer ko men?" Nu. aan die 12e september zal het wiet mankeren. Vandaag beleven wij die dag. Maar Ad zal niet de platina rzng om de vinger van onze Gouden- Platen-Koningin schuiven. De dag van vandaag zal voorbijgaan in droefenis. Misschien niet voor Anneke zelf, want ze zal toel weer ergens vo.n Soerabaja °J zo moeten zingen. Maar voor ons. vertwijfelde fans. Een dag van smart, dat zal het zijn vandaag. seerd door Willy van Hemert, met muziek van Ilarry de Groot. Verder staat op het programma de in ons land onbekende komedie „Tulip time", die in het Londense Alhambra omstreeks 1935 niet minder dan 425 keer werd opgevoerd. In de rolbezetting zullen vooral veelbelovende jonge mensen een kans krijgen. En dan is er nog de serie „Herrie om Harrie" in het Nederlands bewerkt door Jelle de Vries en onder regie van Willy van Hemert. Twee buitenlandse regisseurs en een Belgische spelleider zullen hun namen en reputaties aan de televisiespelen le nen. Voor het eerst zal bovendien aan dacht worden geschonken aan prestaties op het hoogste niveau van het amateur toneel. Als eerste donderdagavondpro- cluktie wordt het ruim twee uren du rende stuk „Schuld en boete" op 17 ok tober vertoond onder regie van Peter Koen. Voor de oorlog is „Schuld en boete" van Dostojefski in ons land ten tonele gevoerd onder leiding van A. Defresne met Ben Royaards in de hoofdrol, die nu door de Belgische acteur Julien Scboenaerts wordt vervuld. Op 14 no vember staat de opera „Die Kluge" van Carl Orff op het programma. De opna me is destijds gemaakt in de grote studio ,,Het beleg van Leiden" is gekozen als titel van een quasi-historisch zangspel, naar niet al te authentieke gegevens sa mengesteld door Emile Lopez, Alexander Pola en Jan de Cler. De KRO-radio zendt dit zangspel waaraan o.a. meewer ken Dries Krijn, Alice Kellenbach, Jan Apon, Piet Ekel en Jos van Turenhout zondagavond uit. Wanneer een mens ouder wordt, ko men vele verhalen en gebeurtenissen uit de kinderjaren weer boven en men gaat zich afvragen: „Hoe zat dat toch ook weer?" Dat is een gevaarlijk moment want je gaat dan aan het dwalen langs boekestalletjes, je pijnigt je hersens af om je de namen van auteurs weer voor de geest te halen. Ook Emile Lopez is zo'n historievorser en Jan de Cler met Alexander Pola hebben zich geheel door hem laten meeslepen. Dit drietal kwam toen ook het beleg van Leiden tegen. Het zangspel wat daarna uit de bus gekomen is, strookt niet altijd even goed met de feiten en de luisteraar moet het ze ker niet als een- geschiedvervalsing zien. De samenstellers zijn er niettemin toch van uitgegaan dat ook een schoolgeschie denisboekje het niet altijd bij het rechte eind heeft en waarom zouden zij ook niet. Nu hadden zij tenminste de gelegen heid om iets wat recht is, naar eigen goeddunken krom te trekken. Wat er uiteindelijk van het beleg van Leiden is overgebleven? Dat vertelt u het zang spel om 21.45 op zondagavond. van het operagezelschap „Forum" te En schede met als gast Guus Hoekman. On der regie van David Boisseau zal in fe bruari het tv-spel „Kind vermist", van mr. Hans Keuls (naar een door hem in samenwerking met Elleston Trevor on der de titel „The search" oorspronkelijk in het Engels geschreven toneelstuk) worden opgenomen. Boisseau heeft dit spel eerder voor de camera's gebracht, namelijk in het begin van dit jaar als „Play of the week" voor Associated Rediffusion met John Robinson en Isabel Dean in de hoofdrollen. Aan het einde van het seizoen bleek deze uitzending als zesde op de ranglijst van de beste tien dramatische produkties van de Engelse tv te staan. Verder staan er nog tal van stukken op het repertoire. Indien ook voor Nederland de kwestie van de auteursrechten geregeld kan worden zal in de loop van het seizoen worden ge- relayeerd- de opvoering van „Het proces van Andersonville" door de Vlaamse tv. In het voorjaar komt als gastregisseur werken Kris Betz, een in België bekende acteur en regisseur, die thans vooral ten behoeve van de Vlaamse tv werkzaam is. Reeds jaren zit de Nederlandse om roep in de vervelende, om niet te zeg gen bedenkelijke situatie, dat het om roepbestel geen behoorlijke en „bijde tijdse" wettelijke grondslag kent. En bij na zo vervelend is, dat in beschouwingen over de omroep zo nu en dan de indruk wordt gevestigd, dat het bestaan van de „Ongeregelde" toestand min of meer aan de omroeporganisaties zelf te wijten zou zijn, de omroeporganisaties nota bene, die van dat niet behoorlijk gere geld zijn de dupe worden. zo zegt de KRO in haar gids overde situatie, waarin de omroep bij het optreden van de nieuwe regering verkeert. Het merkwaardige beleid van de vroe gere staatssecretaris Scholten heeft de verdienstelijke poging van zijn voor ganger Hoeppener, om Nederland een behoorlijk geregeld omroepbestel te ge ven, in de kiem gesmoord, al ging dat smoren niet zo ver dat het betreffende wetsontwerp Cals-Hoeppener door de heer Scholten werd ingetrokken. Op 20 december 1961 verklaarde hij in de tweede kamer bij beantwoording van een vraag van de door tallozen zo diep betreurde Jan Peters, dat er t.z.t. drie mogelijkheden zouden zijn: of de onge wijzigde voortzetting van de behandeling van het ontwerp Hoeppener of de behan deling van dit ontwerp, nadat een aantal door het rapport van de ingestelde staatscommissie gesuggereerde wijzigin gen daarin zou zijn aangebracht of het intrekken van het ontwerp Hoeppener.; uiteraard gevolgd door of gepaard gaari; met het indiennen van een nieuw wets-; ontwerp. Veel langer dan de heer Schol-* ten verwachtte en ongeveer zo lang als* ingewijden vreesden, heeft het moeten* duren alvorens de omroepen werden ver-* rast met de geboorte van het rapport; van de commissie prof. Scholten. Of het» trouwens met recht een verrassing mag? heten, is voor alle gewone mensen nog» in de schoot der goden verborgen, want! het rapport werd niet voor publikatiej vrijgegeven. Z Om 19.10 uur zendt de AVRO op Hil-» versum I (402 m) voor de tweede maal» een uitzending uit, gewijd aan de Bay-» reuther Festspiele. Van „Der Ring des» Nibelungen" wordt thans de eerste dag» „Die Walküre" ten gehore gebracht. In 2 de pauze om 20.20 uur volgt nieuws in2 het kort en het Radiojournaal. De tweede2 akte van „Die Walküre" kunt u om 20.402 uur beluisteren en de derde akte begint; om 22.40 uur. Tussen beide akten wor-J den om 22.15 uur de nieuwsberichten uit-* gezonden. De NCRV presenteert om 20 uur op Hilversum II (298 m) de Ensemble-para de, om 20.45 uur gevolgd door de rubriek ..Sportieve ontmoetingen". Vervolgens speelt om 21 uur het Metropole-orkest. Cor de Groot geeft om 21.30 uur een pianorecital van werken van Debussy. In de Michaelkerk te Zwolle wordt om 22 uur door Bert Matter een orgelconcert gegeven. Tot besluit van de avond diri geert om 23 uur Carlo Maria Giulini het Philharmonica Orchestra in werken van Debussy. TAND De politiehond .Sabre" uit India napolis loopt sinds een dag of wat met een gouden tand rond. Sabre werd onlangs met „ontslag" bedreigd, nadat hij zyn rechter hoek tand had verloren. Een tandarts kwam hem echter te hulp en voorzag hem van een gouden tand. Sabre mag nu lid blijven van het politiehondenkorps in Indianapolis. GOUDVONDST Op een bouwterrein in Tokio heb ben arbeiders dertigduizend gouden munten van vermoedelijk meer dan drie eeuwen ouderdom en waard twaalf miljoen yen opgegraven. De munten, in drie grote glazen potten, behoorden tot de Edo-periode, die, in de tweede helft van de negen tiende eeuw, werd gevolgd door de Meiji-restauratieperiode. BIJBELS De 43-jarige Wesley Hancock, een olievoorman uit de Amerikaanse staat Montana, gaat met bijbelse ge ïnspireerdheid op zoek naar olie in Israël. Hancock zegt de sleutel tot een oliebron te hebben gevonden in het verhaal van de krachtmeting van de profeet Elia met de profeten van den Baal, in Koning 1 hoofdstuk 18 van het Oude Testament. Het verhaal vertelt van water, dat Elia liet gieten over een brandoffer, dat na een smeekbede tot de god van Abraham, Isaak en Israël, door het vuur des Heren werd verteerd. Hancock knielde maandag neer in het midden van een halve cirkel, gevormd door bordjes met de na men van de stammen Israëls, waar na hij goddelijke bijstand voor zijn werk afsmeekte. Hij beloofde dat hij tot 1 miljoen dollar zou investe ren en dat hij zijn inkomen uit de bron ten goede zou laten komen aan een stichting voor emigratie naar Israël van joden elders. Hancock zegt, dat hij een vroom christen is, geboren uit een joodse moeder. WAAKHOND Het kleine hondje van Ro bert E. Nigro uit Kansas City in de Amerikaanse staat Mis souri, heeft maandag het gehele appartement van zijn baas door dieven laten leeghalen, maar het beet agent James Keiter die poolshoogte kwam nemen- (Advertentie) Onder regie van Bert Jansen geeft de AVRO om 19.30 uur een filmreportage van het werk door een team van de We reldraad van Kerken in Falerna ten zui den van Napels. Na het journaal wordt om 20.20 uur de kijkerspost behandeld. Om 20.25 uur kunt u kijken naar een op treden van het nationaal Joegoslavisch danstheater Kolo. Vervolgens is er om 21 uur een filmimpressie rond de pre mière van de filmdocumentaire ..Weder zijds", vervaardigd door Gerard Rutten over de regeringsperiode van koningin Wilhelmina. Om 21.25 uur kunt u weer spanning beleven in de drie volgende afleveringen van de Duitse tv-produktie: .Even voorstellen, mijn naam is Cox". Daarna om 22.25 uur ,,Televizier" besluit om 22.45 uur het tweede jo en tot il. John Leddy en Helen van Meurs in een scene van „De koele vrouw" van Jan Blokker, welk stuk van middag door de AVRO-televisie in het vrouwenprogramma zal wor den uitgezonden. Het spel zal wor- 50) En hij zat nou wel te mijmeren over al die teleurstellingen, die zouden ko men als de zaak was afgeknapt, maar hij wist toch maar al te goed, dat ook niet alle luchtkastelen, waarvan hij bestek en tekening had mogen bekijken, zo mooi en zuiver waren gefundeerd. Om de dooie dood niet! Daar had je nou bijvoorbeeld die Jopie van Herman. Herman had vast werk en geen gek loon .Kinderen waren er niet en Jopie kon zich nogal eens de weelde van oen nieuwe jurk of een bloesje of een paar schoenen veroorlo ven. Niks tegen. Natuurlijk niet. Heeft iedereen recht op. Maar wat deed dat serpent van een Jopie, met haar lieve, zachte smoeltje? Als ze wat nieuws had gekocht, ging ze er strijk en zet mee naar Sjaan van Dirk. Dirk, die, zoals het heet, los werkman was en te hooi als hij had gewerkt, in de haven of en te gras eens wat duiten thuisbracht, ergens bij een pakhuis. Jopie en Sjaan leken zo op het eerste gezicht dikke vriendinnen, maar in werkelijkheid kon den ze elkaar wel vergeven. Nou was het Sjaans ideaal om straks, als de erfenis binnen was gehaald, een kast vol jurken en bloesjes en mantels en schoenen te hebben en Jopie vrat nu haar nagels al op van de zenuwen, als ze er aan dacht, dat Sjaan in een vlieg machine zou kunnen stappen en naar Parijs zou kunnen vliegen om haar een uur voor te zijn met het allerlaatste modesnufje! Guus stond op. Hij drentelde even door de kamer, ging voor het raam staan en keek, hakken-tenen, hakken-tenen, schommelend op zijn voeten, in het nauwe straatje. Tja, dat was een minder verheven illu sie van aspirant-miljonairs. En Trees dan, met haar kleine winkel tje van garen en band en wol en lap jes stof en schorten en al dat spul? Die lag al jaren overhoop met haar concurrente aan de overkant. Ze pro beerden met halve centen elkaar de klanten af te snoepen. En nou was het Treeds haar ideaal om, met haar aan deel in de erfenis, haar winkeltje nog net zo lang te drijven tot ze. met het verkopen van haar goederen tegen in- PR4ET MirwiB koopsprijs of nog even daaronder, de x -iu/iiLuivürt concurrente van de overkant tot een fallissement kon brengen en daarmee natuurlijk aan de rand van de honger dood. Ze verkneukelde zich bij het voor uitzicht op een goeie dag het winkeltje aan de overkant gesloten te zien. Ze zou grinniken en handenwrijven van ple zier, als ze de deurwaarder zou zie binnengaan en ze zou het heerlijk ge voel van de overwinnaar hebben, als ze daarna haar concurrente op een schoen en een slof het straatje voorgoed zou zien verlaten. Rare wereld. Ze waren allemaal slachtoffers van een maatschappij, die met zichzelf geen raad wist. Zc zouden moeten proberen om met elkaar er iets beters van te maken, maar ze gunden elkaar het licht in de ogen en de droge boterham op de ontbijttafel niet. Tjonge, wat moesten ze nog een hoop leren, al die mensen. Wie had dat ook alweer gezegd van: O, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. de wereld was dan een pa radijs, nu lijkt het wel een hel? Hij wist het op geen stukken na. Het kon Jan van Schaffelaar zijn geweest of Joost van den Vondel of wie dan ook, maar een domme jongen was het vast niet geweest. Nee. die knaap had het wel bij het rechte eind gehad. Guus ging zijn jekker aantrekken en zijn pet opzetten, want het werd hem al weer te benauwd in het kleine ka mertje en hij moest nodig de straat eens op. Vanavond. Het zou hem benieuwen, wat er uit de bus zou komen. Een sirene jankte zijn droeve huil- toon naar de hemel als een maanzie ke hond. De arbeiders strekten de rug, lieten de laatste steek taaie klei van de spa de terugvallen en klauterden op hun den toegelicht door mevrouw R. Swelheim de Boer, psychiatrice en seksuologe in Amsterdam. De spelregie heeft Adelheid v. d. Most, de camera-regie Ger Roos. zuchtende, zoevende bakkerlaarzen, de spade als bergstok gebruikend, op te gen de schuine kant van de slootgeul waaraan zij nu reeds weken werkten. En dan repte ze zich voort, in de richting van de keten. Lange rijen van eenvormige, grauwe kerels. Eens kantoorbedienden, metselaars, timmerlieden, metaalbewerkers, kleine neringdoenden en eigen baasjes, met een doel en een taak in het leven en een hoop op de toekomst; nu na het ontslagbriefje voor hen, die bij een baas werkten, en na het opgeven van de strijd tegen de crisis door hen, die een eigen bedoeninkje hadden, en voor bei den, na maanden van niets doen, van de. na maanden van niets doen, van stempelen en steuntrekken en naar de Arbeidsbeurs lopen moddersoldaten van het legioen der tewerkgestelden bij de werkverschaffing. Daan Meyeringh had. op het horen van de naargeestige klank van de si rene, zijn kruiwagen laten kantelen om dan, zich reppend, een van de eersten te kunnen zij bij de washokken, maar de norse stem van een werkbaas riep hem terug: ,,Hei, Meyeringh, moet dat zo? Je bent hier nou lang genoeg om te we- In het avondprogramma dat de KRO gisteren voor de tv verzorgde waren geen in het oog springende onderdelen te noteren. Het was niet slecht, maar van een daverend programma kan toch ook niet worden gesproken. Jan Cottaar bracht ons weer een stapje nader bij de Olympische spelen van 1964 in Tokio. Brandpunt had drie grote sociale onder werpen als stof en wel de PBO in de mijnbedrijven, de erkende longkanker als het gevolg van het veel (sigaretten) roken en een tip van een prominent Kamerlid inzake verbetering in de ver deling der woningwetwoningen. Echte vrolijke ontspanning boden weer de Flintstones, die deze keer in bankroof perikelen verzeild raakten. Een docu mentaire over de Massai besloot het pro gram, nadat tussendoor nog een heel goede show was gegeven door het ten, waar je kruiwagen hoort te staan, zou ik denken." Met een verwensing op zijn lippen keerde Daan zich om, bukte zich. greep de glibberige, vette bomen en 'bracht de kruiwagen waar die hoorde: langs de slootgeul, in de rij bij de andere, met de bodem schuin omhoog, klaar voor het grijpen e volgende ochtend om zeven uur. Toen haastte hij zich heen. Maar hij wist .dat hij drie minuten had verloren. Vele anderen zouden hem voor zijn bij de kranen. En dat juist vanavond, nu iedere minuut kostbaar was. Dat die verrekte Duintjer nou net in zijn nabijheid had moeten staan. Of-ie er op had geloerd, die ellendige dienst klopper, de uitslover, de slavendrijver. Daan glibberde een paar keer uit over de vette, gladde planken, die een weg vormden voor de kruiwagens, in zijn haast om tenminste nog een paar man meer achter zich te krijgen. Maar toen hij bij de washokken kwam, was het daar al een gekrioel en een geduw van kerels in hun kleivette werkbroe ken en werkhessen. Het stonk daarbin nen naar zweet en naar klei en naar ongewassen mensenlijven. (wordt vervolgd) Franse jazzorkest van Jacques Hélian. Geen daverende dingen dus, maar in zijn totaliteit toch een programma dat er mee door kon. J. de R. De Italiaanse regering heeft gisteren bekendgemaakt dat zij tot Oostenrijk protestnota's heeft gericht tegen wat zij noemt de onaanvaardbare Oostenrijkse verklaringen inzake de kwestie Alto Adige (Zuid-Tirol), die een „opzettelijke verdraaiing" van de feiten betekenen. Gezegd wordt dat Oostenrijk niet heeft samengewerkt bij het onderzoek naar en bestraffing van de verantwoor delijken voor de recente terroristische aanslagen in Alto Adige. Oostenrijk heeft met de onlangs ge houden redevoeringen van verantwoor- lijke personen „de spanning sterk ver hoogd", aldus de verklaring. Donderdag 12 september HILVERSUM I 403 m AVRO: 12.00 Dansorkest en zangsolis ten. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht instrumentaal kwintet. 12.50 Draaiorgelmuziek (gr.). 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, event, actueel of grammafoonm 13.25 Beurs berichten. 13.30 Licht instrumentaal en semble en zangsolist. 14.00 Zangrecital: Oude liederen. 14.30 Voor de vrouw. 15.05 Klavecimbel-recital: klassieke muziek. 15.30 Lichte orkestmuziek. 16.00 Lichte grammofoonmuziek. 16.10 Volksliederen (gr.). 17.00 Minjon. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Politieke lezing. 18.30 Klankbeeld over Maurice Chevalier. 19.05 Sportpraatje. 19.10 Bayreuther Fest spiele 1963: Der Ring des Nibelungen - Die Walküre (le akte), opera. 20.20 Nieuws. 20.25 Actualiteiten. 20.40 Die Walküre (2e akte). 22.15 Nieuws en akte), 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte muziek. 12.25 Voor de boe ren. 12.35 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.38 Oude Wcense dansen (gr.). 12.50 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.25 Metropole-orkest en soliste. NCRV: 14.00 uur Promenade-orkest en soliste. 14.00 Omroeporkest: klass. muz. 15.25 Lichte grammofoonmuziek. 15.45 Vocaal dubbelkwartet: oude liederen. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.20 Viool en cello: klassieke muziek. 16.50 Grammo foonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Lichte grammofoonmuziek. i7.45 Lichte grammofoonmuziek. 18.00 Amusements muziek (gr.). 18.15 Sportrubriek. 18.30 Koor: volksliederen. 18.50 Coc. perspec tief, lezing. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Gewijde muziek (gr.). 19.30 Radio krant. 19.50 Lichte grammofoonmuziek. 20.00 Lichte ensembles (opn.). 20.45 Spor. lieve ontmoetingen. 21.00 Metropole-or kest. 21.30 Pianorecital: moderne muziek. 22.00 Kerkorgelconcert: klassieke muz. 22.30 Nieuws en SOS-berichten. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespreking. 23.00 Moderne grammofoonmuziek. 23.55- 24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 423 m 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde muz. 12.30 Weerbericht. 12.35 Latijns-Amerik. muziek. 12.50 Programma-overzicht. 13.00 Nieuws. 13.15 Kamermuz. 14.00 Nieuws. 14.03 Lichte muziek. 15.00 Kamermuziek. 15.55 Pianomuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Lichte muziek. 17.15 Casinoconcert. 18.00 Nieuws. 18.03 Koorzang. 18.18 Paardesportberichten. 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Radiokro niek. 19.00 Nieuws. 19.40 Grammofoon muziek. 19.50 Vrije politieke tribune. 20.00 Klassieke en moderne muziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Moderne muziek. 22.45 Moderne muziek. 23.00 Nieuws. 23.05 Ge varieerde muziek. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m 11.55 Grammofoonmuziek. 12.30 Gev. programma. 14.03 Kamermuziek. 15.03 Lichte muziek. 16.08 Idem. 17.00 Nieuws. 17.30 Recital. 18.03 Voor de soldaten. 19.30 Nieuws. 20.00 Operamuziek. 22.00 We reldnieuws. Daarna: volksmuziek. 22.20 Amusementsmuziek. 22.55 Nieuws. Vrijdag 13 september HILVERSUM I 402 m VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: lichte grammofoonmuz., report, mededelingen en commentaren. (Om 7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte grammofoonmuz. 9.00 Gymn. voor de vrouw. 9.10 Moderne grammo foonmuziek. 9.35 Waterstanden. VPRO: 9.40 Morgenwijding. 9.55 Aan het eind van de zomer, lezing. VARA: 10.00 Lichte orkestmuziek (gr.). 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleu ters. 11.15 Pianoduo: moderne muziek. (Stereofonische uitzending). 11.40 Lichte grammofoonmuziek. HILVERSUM II 298 m KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Lichte grammofoonmuz. 7.55 Over weging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte gramm.- muziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 Dido and Aeneas, ope ra (opn.). 11.00 Voor de zieken. 11.40 Klavecimbelspel (gr.): oude en moderne muziek. 11.50 Als de ziele luistert, lezing. Donderdag 12 september AVRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pauze. 16.0016.15 Voor de kleuters, AVRO: 19.30 Filmreportage over Faler na. 19.55 Het Manneke. NTS. 20.00 Journaal. AVRO: 20.20 Kijkersport. 20.25 Nationaal Joegoslavisch dansthea ter Kolo. 21.00 Wede2*zijds, documentaire over de regeringsperiode van H.M. Ko ningin Wilhelmina. 21.25 Even voorstel len? Mijn naam is Cox, detectivefilm. 22.25 Televizier. NTS: 22.45—22.50 Journaal. FRANS-BELG.: 19.00 Berichten. 19.03 De socialistische gedachte. 19.35 Une inven tion diabolique, feuilleton. (4). 20.00 Jour naal. 20.30 Jacht op de misdaad, onder zoek van de inspecteurs Bolbec en Beau mont. 21.00 Nieuwe films. 21.30 De we reld van dc kunst: Warschau. 22.00 Lite rair programma. 22.50 Journaal. VLAAMS-BELG.: 19.30 Voor de teen agers. 20.00 Nieuws. 20.20 Sport. 20.25 Flitsen, korte documentaire rubrieken. 21.05 Refrein in mijn hart (With a sotig in my hearrt) muz. film. 22.50 Nieuws. 106. Hinter en Minter waren diep on der de indruk van wat zij door het sleu telgat hadden gezien. „Dat moet wel een verschrikkelijk kostbaar masker zijn. Hinter..." zei Minter. „Heb je gezien hoe het schitter de? Het zat vol met edelstenen....!" „Ik vond het maar een akelig ding," antwoordde Hinter terwij hij een rilling onderdrukte. „Huu, wat een ogen...!" Intussen ston Frobert voor het raam en gedroeg zich heel vreemd. Het leek wel, alsof hij ook iets griezeligs zag! „Jongens..." fluisterde hij hees. „K- kijk eens...Daar in de tuin!" Met enkele sprongen waren de twee lingbroertjes bij het raam. Daar zagen zij nog juist een geheimzinnige gedaante achter de bomen verdwijnen. „D-de man in het z-zwart..!" hijgde Hinter. „Wat sou die hier moeten?" „Misschien is hij op weg naar de ruï ne.." opperde Frobert. „Dan is het toch wel erg vreemd, dat hij uit de tuin van Lommerdoord komt!" zei Hinter. .Kom mee. we gaan hem achterna!" besliste Minter.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5