De Stem Zwart o p Wit J FORTUNA IN TWEESTRIJD VERKOUDHEID coldrex coldrex Moderne componisten op dinsdagavond aan bod dasse apart! vormgeving, ide stralings- irmteregeling; ndstofkeuze Joegoslavische dansen SPECIAAL GEMAAKT TEGEN VERKOUDHEID Minter en Hinter en 't geheim van de ruïne Middelburg 10 - 2897 6841 - Venlo WANNEN fant-astisch m-feuillefon het unieke 2-laagstablet en klasse iart! IG1EKE DAMES IEAU STENOTYP" otste krant van en Zeeland Opleiding tot Belastingconsulent BOUBOULOU „Verbonden in één koers Televisiereportage paardenexpositie Joekie van der Valk leidt nieuwe quiz J Hoogmis uit Venray naar ogezecf Door Max van Amstet Televisieprogramma s Radioprogramma 's verdrijft verkoudheid radicaal S:/ »de toekomst, maar ook mor waarden zoals: hoog toeslag, reisgeldvergoe- 5-daagse werkweek enz. 'IT N.V. aan 25 jaar) opgeleid in een modern ktheid bestaat te zijner om te worden geplaatst f filiaalchef. [iet verlangd, wij leiden eid in het westen van taties te richten aan de n, Postbus 2 te Zaandam. in vrije tijd enkele of meer dagen per week buitenshuis in Breda of omgeving tegen antrekkelijke honorering pro- n met free lance type- of m Nederlands en/of moderne mstraat 10, tel. (01G00) - 35879 -ekening. iEOPEND. DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1963 Donderdagavond presenteert Con Micolaï zijn reportage over het beroemde nationaal Joego slavische danstheater „Kolo". Flitsende dansen en ritmische muziek zullen de kijkers naar de televisieschermen in vervoe ring brengen over de folkloris tische erfenis van het land, waarin zeven slavische volkeren uitblinken in levenslust. De A.V.R.O. zendt het programma uit van ongeveer half negen tot negen uur- (Advertentie» 5J De komende zondagavond geeft de KRO-radio een herhaling van het luis terspel ,,Bouboulou", dat door Klaus Steiger werd geschreven naar een ware gebeurentis. Het spel getuigt van een nogal satirische visie op het Franse amb tenarendom. In een Parijs ministerie is grote opwinding ontstaan over een ze kere meneer Bouboulou, burgemeester van Upic, een plaatsje in het uiterste zuiden van Frankrijk. Een briefschrijver die zijn naam niet bekend wil maken, beklaagt zich over het beleid van de burgemeester en plichtsgetrouw is er toen een ambtelijk schrijven naar de persoon in kwestie gegaan. Maar Bouboulou rea geert er doodgewoon niet op en evenmin op de brieven die daarna nog werden ge schreven. Het dossier groeit en de opwin ding houdt daarmee gelijke tred. Dan valt het besluit bij de minister om een ..Expeditie" uit te zenden om het geval Upic zelf aan te vatten. In samenwerking met de VARA ver zorgt de KRO-radio op zaterdag 21 sep tember een inleidende uitzending op een serie van acht programma's, gezien in het licht van het gezamenlijk actiepro gramma van de KAB en het NVV. In deze inleiding, die evenals de volgende uitzendingen de titel .Verbonden in één koers" draagt, nemen de voorzitters van KAB en NVV, J. A. Middelhuis en drs. R. Roemers, de Troonrede en de Mil joenennota onder de loep. De gespreks leider is drs. J. van der Pluym (Volks krant) Een reportageteam van de NCRV zal vrijdagavond 13 september in 's-Herto- genbosch aanwezig zijn bij de 31e natio nale trekpaardententoonstelling, die die dag wordt geopend en de volgende dag zal voortduren. Er zullen opnamen wor den gemaakt van de keuringen en de monstraties. De uitzending begint om half acht en duurt een half uur. Kees van Langeraad zal de commentaren ge ven. (Advertentie) Schriftelijke - praktisch gerichte - kursus van het NEDERLANDS COLLEGE VOOR BELASTINGCON SULENTEN. Individueel karakter mede door - facultatieve - mondelin ge toelichting. Opleiding en examens door hoofdinspecteurs (-tit.) van 's Rijksbelastingen. Vrijblijvende InlichtingenSecretariaat, Belgi- gcheplein 6, 's-Gravenhage, tel.070- £51763. EEN COMET van de Britse luchtvaart maatschappij (82 passagiers) is tijdens de landing op London Airport in bot sing gekomen met een vlucht zwanen. Alles liep goed af. DE F.L.N. heeft met algemene stemmen Ben Bella aangewezen als kandidaat voor het presidentschap van Algerië. De VARA-televisie heeft voor het ko mende seizoen nog een aantal nieuwe on derdelen op het programma genomen. Hieronder noemen wij er nog enkele. Onder het motto „De muziek van. zal op de dinsdagavonden een muziek- show worden bijeengebracht van een van de grote populaire songcomponisten. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk Ne derlandse vertalingen. Tal van solisten onder wie de zangeres Milly Scott. ver lenen hun medewerking aan deze shows, waarover Frans de Kok de muzikale scepter zwaait. De eerste uitzending, ge wijd aan Cole Porter, is gepland op 24 september. In het kort willen wij nog even aan dacht besteden aan het speelplan voor het volgend seizoen, dit in verband met de vele onzekere factoren ten aanzien van de bezetting. Enkele van deze stuk ken, die wellicht een plaats krijgen, zijn ..De gebochelde" en „De zwanen van de Theems". Theun Lammertse heeft de regie over „Het leven dat ik u gaf" van Pirandello met Ida Wasserman in de hoofdrol, terwijl Herman Fonteyn teken de voor de regie van „De onachtzame adonis" van Jean Cocteau, waarin Caro van Eyck de veeleisende rol vervult. Voorts noemen wij nog „Intimiteiten" van Noel Coward en „De wijze kater" van Heijermans. In het schema zijn ook opgenomen de populaire zittingsavonden van de te levisie-rechtbank. Ditmaal zullen er vier zaken worden behandeld en wel op twee uitzendavonden, nl. maandag en woens dag. De Spiegel der kunsten" zal in zijn oude vorm niet terugkeren. Samenstel ler Henk de By heeft gezocht naar een vorm die mogelijkheid biedt, dieper in te gaan op één bepaalde zaak. Dit zal gebeuren in de nieuwe rubriek „Signa lement", waarvan zondagavond jl. reeds de eerste uitzending heeft plaatsgevon den. Tenslotte zij opgemerkt dat de quiz in het nieuwe seizoen is verdwenen. Theo Eerdmans zal deze rubriek alleen nog voor de radio blijven verzorgen, zij het dan onder de nieuwe titel „Alle elf". Het gaat hier om een soort competitie, waarbij de elf provincies via de deelne mers die getest zullen worden op hun kennis van de door hen te kiezen stad, tweemaal aan bod zullen komen. ppv-w M De sportliefhebbers kunnen vanavond om 19.55 uur op Hilversum 1 (402 m) luisteren naar een rechtstreekse repor tage van Bob Spaak en Ad. van Emme- nes van de voetbalinterland Luxemburg- Nederland in de tweede ronde om de Europabeker. In de pauze om 20.45 uur nieuws in het kort en lichte platen. Om 22 uur spelen Malando en zijn tango rumba-orkest. Voorts is er om 22.40 uur de rubriek „Contrasten" met muziek voor kenners en liefhebbers. Voor de NCRV musiceert om 20 uur op Hilversum II (298 m) het Radio Fil harmonisch Orkest o.l.v. Willem van Otterloo. Vervolgens zingt om 21.15 uur het NCRV-vocaal ensemble m.m.v. het Amsterdams Kamerorkest. De Adam Singers komen om 22 uur voor de mi crofoon. Voorts speelt om 22.55 uur hét ..Blue String" orkest en volgt om 23.10 iiur ter afsluiting de serie-aflevering van „Bij de gratie Gods". De thans geheel van haar val her stelde cabaretière Joekie van der Valk zal straks op de vrijdagavon den, eenmaal in de twee maanden, een nieuw showprogramma met een quizelement presenteren. De titel luidt: „Ja of nee". De huidige KRO- quiz „Dat geeft te denken" ver dwijnt van het scherm. Voor de laatste maal brengen Jos van Loon en Pim Dikkers hun test van alge mene ontwikkeling en intelligentie op zaterdag 21 september op het scherm. De vragen hiervoor werden weer samengesteld door Frans Gros- veld en de adviezen kwamen van John Irwin in Londen. Zondag verzorgt de KRO-radio een reportage van de Hoogmis in de recto- raatskerk van de Minderbroeders in Venray. De H. Mis zal worden opgedra gen door pater Didaeus o.f.m., die tevens de predikatie houdt. Onder leiding van pater Florentius Hoogenboom zingt het koor de wisselende gezangen van de vijf tiende zondag na Pinksteren en de vaste gezangen uit de 7e Mis, Credo 4. De KRO presenteert om half acht de rubriek „Van onze sportredacteur" o.l.v. Jan Cottaar. Na het journaal volgt om 22.20 uur het actualiteitenprogramma ..Brandpunt". Daarna treedt op het be kende Franse orkest van Jacques Helian en wel om 20.50 uur. De achttiende af levering van ..De flintstones" begint om 21.20 uur, waarna om 21.45 uur een her haling wordt gegeven van de filmrepor tage „Sobba" over het land van de Ma sai. Aalmoezenier P. C. Groenendijk houdt om 22.15 uur de epiloog en tot besluit is er om 22.25 uur het tweede journaal. KALEBAS Zij wilde alleen maar een kale- basplant en dan nog wel een heel kleintje. Zij ging naar een winkel en kocht voor twee shilling een pakje kalebaszaad. Ze dacht ten minste dat het kalebas zou zijn. Dat was drie maanden geleden en nu is miniatuur-kalebasplant van mej. Pauline Spencer, studente in de biologie te Dewsbury in Enge land, al bijna zeven meter hoog ge groeid en blijft ze groeien, dwars door het dak van de serre van ma en hangend over de muur. DRIEWIELER De zevenjarige Susan Hart, uit Ha rold Hill in Engeland werd zondag laat door de politie ruim 60 km van haar huis gevonden, rijdend op een driewielig fietsje. Het meisje, dat sinds afgelopen za terdag door de ouders werd vermist, verklaarde dat zij van plan was naar de boerderij te gaan, waar zij onlangs met haar vader geweest was. „Ik wilde zo graag zien hoe de koeien worden gemolken", legde zij uit. VERKEERSCHAOS Zes motorrijders te Brands Hatch in Engeland zijn zondag niet op de start verschenen van een jaarlijkse motorwedstrijd, omdat zij waren ver zeild geraakt in een verkeerschaos. Ik ga nu mijn schoonheidsmasker passen haar werd geboden, want dit was een vrij eentonig en langdradig gedoe, wat vele kijkers wel gedreven zal hebben tot het omdraaien van de bekende knop. Toch waren de mogelijkheden er wel, ge tuige het programma rond de beroemde Amerikaanse operatenor Leonard del Ferro, die tijdens een vraaggesprek met Jo Elsendoorn in extenso zijn opvattin gen toetste aan die van zijn interviewer inzake Verdi's opera „Othello", in welk muziekdrama Del Ferro op magistrale wijze de rol van de Moor vertolkt, het geen vooral bleek uit de interessante weergave van de slotscène. Daarnaast bleek Del Ferro ook als jazz-zanger een aardige noot te kunnen meezingen, maar wij vonden het gehele interview toch te langdradig worden. En nog sterker was dit het geval met de Amerikaanse documentaire over Duitsland, die als titel droeg: „Vaders en zoons in Duitsland". Hierin trachtte men het probleem te ontwarren van de zekere tweespalt tussen ouders en kinderen in dit land. Er heerst grote verwarring, on begrip en zelfs ontreddering en er blijkt een onzichtbare barrière te zijn opge> trokken tussen ouders en kinderen. Zo als de commentator, mr. Hilterman aan het slot betoogde, zal ee2'st na jaren, wan neer de huidige generatie een werkelijke stem in het kapittel heeft, gaan blijken welke koers het dan verjongde Duits land zal gaan volgen. Dit programma had zeker wel interes sante aspecten, maar werd toch door zijn langgerektheid op den duur vervelend. Een leuke satire was de reprise van het vakantiereisje langs de Rijn, en ge lukkig heeft de heer Cox zijn naam weer eer aan gedaan, zodat het slot van de avond toch nog datgene bood. wat men televisie-ontspanning kan noemen. J. de R. In een vrij uitvoerige rubriek heeft de AVRO gisterenavond de kijkers ken nis laten nemen van de diverse program ma's. welke het komende seizoen op deze „zuil" op de beeldbuis zullen worden ge bracht. Laten we hopen, dat het allemaal beter zal zijn dan bv. gisterenavond door (Advertentie) Wat is nu dat éne (dat ik niet heb) waar men niet buiten kan om in het leven te slagen? Over zulke din gen pieker je jaren en je komt er niet uit. Tenzij er, zoals dezer dagen, een advertentie verschijnt waarin, zo maar voor iedereen, te lezen staat wat er nog aan schort: een cursus spreken in het openbaar. U leert er uw spreekangst overwin nen, Verlegenheid en schroom ver dwijnen, autoriteitenvrees en hart kloppingen behoren tot het verleden. Wie in het openbaar kan spreken klau tert met een vaart tot boven op de maatschappelijke ladder. Die cursus eldus de advertentie, is het enige wat u ontbreekt dit te bereiken. Nu verwacht u dat ik zal zeggen: 171 ff z'n allen naar die cursus. Opdat wij niet meer ineen moeten krimven els we een autoriteit tegenkomen. Maar vóórdat u zich als cursist opgeeft, moet u wel even goed. nadenken. Want neem nu lui als Soekarno, Gromiko. gouverneur Wallace en noem er zo nog maar honderd op: dat zijn mensen die uitstekend van de tongriem ge sneden zijn, die geen schroom, kennen en die van autoriteiten niks bang zijn- noeft nok niet. want ze zijn zelf auto- riteit. Maar niettemin. Zijn die men sen nu echter zo geliefdVindt u het. nP de man af gevraagd, nu allemaal zulke aardige mannen? Goed, er zijn natuurlijk ook wel mensen die geweldig in het openbaar rmfv6}1 sVfeken en die toch wel sym- oet j Z^U' maar ons 71ver- ïeren, men even goed kan adver- banU -n cursu:s spreken in het open- hppu tS enige wat u nog nodig nrn een geslaagd oplichteV te aen. Kijk de rechtbankverslagen ™*r na: het zijn meestal lui die overweldigend rap met de tong over weg kunnen, die voor jaren de cel tngaan. Laat ons dan maar wat schroom be houden. Laat ons desnoods stotteren ais we „dag meneertot een autoriteit moeten zeggen. Want de schroomval- ngen en de schuchteren de slacht offers der woordrijken zijn het zout der aarde. PRAET-MAECKER 49) Nou ja. goed, die paar centen voor die briefkaarten kwamen er niet op aan. En als de z.aak nou was misgelopen, naam en afkomst niet klopten en de fa milie Meyeringh kon likkebaarden naar de hermetisch gesloten kluisdeur van de Bank of England? Nou, die hele re vue had zo'n bom duiten gekost, dat die paar kwartjes er dan ook nog wel bij konden. Guus haalde een verfromfaaid pakje ta bak te voorschijn en draaide omzichtig een sjekkie, waar hij genietend een vlammetje in zoog. ,,En wat nou. Schele?" vroeg hij, pein zend. aan zichzelf. Vanavond valt de gro'e klap. Onderuit, pas op het spat ten van het bloed en het kraken van de botjes. Vanavond weten we alle maal, waar we aan toe zijn. De hele gesjochten familie Meyeringh. van Jan tje Rafel-aan-de-broek tot Mientje Lap- in-de-jurk om maar te zwijgen van die jonkheer, die, als je het hem, Guus, vroeg, wel een hele Piet leek. maar die in werkelijkheid ook maar fatsoen lijk armoe liep te lijden. Een jonkheer hoort op een kasteel en niet op een kantoor, o zo, maar daar ging het nou niet om. De hele familie zou vanavond, door een enkel woordje, worden gepro moveerd tot de ,,hootfollé" of terugge trapt naar de onderste tree van de maatschappelijke ladder, waarop je je spieren kon verrekken bij je wanhopige pogingen de tweede tree te bereiken, die net effe buiten je grijpmacht zweef de. maar waar je veel gemakkelijker en vlotter afdonderde om terecht te ko men in de modder, waarop de ladder zich met moeite in evenwicht hield en waarin hele regimenten lagen te spar telen in teleurstelling onmacht en wan hoop. Guus likte nog eens aan zijn vloeitje, dat aan een Kant los dreigde te raken, en peinsde verder Ja. teleurstelling, bittere, snijdende te leurstelling, dat zou het in hoofdzaak zijn wat de hele familie Meyeringh, van dalleslijder tot redelijk verdienende, het zwaarst zou treffen, als de zaak was afgeknapt. Hemzelf? Och kom. Hij maakte zich er niet ijskoud of gloeiend heet over, of de centen loskwamen, ja dan nee. vangst nemen, daar niet van. Je moest tenslotte wel een doorgefouneerde gek zijn, of Sjors heten, als je een straatje omliep, als je ergens een hoop geld zag liggen, die je op een eerlijke ma nier en zonder veel moeite in je be zit kon krijgen. Waar of niet? Hij, voor zich, zou heus wel weten wat hij met het geld zou moeten beginnen. Reken daarop. Hij zou het verdraaid lollig vin den, als hij op zijn ouwe dag nog eens wat van de wereld kon gaan zien en een lekkere hap kon eten. Maar voor de rest? Het liet hem onverschillig. Waarvoor of voor wie zou hij zich druk maken? Vierenvijftig jaar had hij nu in eer en deugd achter de rug gewerkt, op een manier die hem niet ontevredener of ongelukkiger had kunnen maken dan de meeste mensen, rijk of arm, nu eenmaal zijn. En de tien of vijftien of vijfentwintig jaren op zijn hoogst, die hij nog van het leven mocht verwachten, zou hij met het grootste plezier en zonder erger te mopperen, dan hij het tot nu toe ge daan had, op dezelfde manier een voor een aan het draadje rijgen. Kinderen had hij niet om hun wat geld na te laten. En als hij die wel had gehad, dan zou hij het hun liever niet nalaten. Het is beter, dat elke mens zelf zijn bedje opmaakt. Nee, voor hem zelf zou de teleurstelling niet zo heel erg groot zijn. Maar al die anderen, die een dik half jaar allemaal luchtkastelen hadden zit ten bouwen met specie van dauw en stenen van zeepschuim? De luitjes, die voor zichzelf nog een tikkie levensge luk, of wat ze er voor aanzagen, en voor hun kinderen een andere toekomst dan die van bruine bonen met uitge- w_ .bakken spek. gelapte schoenen en ma- Goed, hij zou ze met vreugde in ont-'gere loozakjes hadden gedroomd? Ne- lis en Agaat, die hun woninkje, drie hoog achter in de Kattenburgerdwars straat, dan een nieuw kwastje en een schoon papiertje zouden moeten geven voor de eerstvolgende jaren, inplaats van te kunnen verkassen naar een lek ker landhuisje in het Gooi; Daan en Riek, die een nieuwe gezondheid voor hun dochtertje hadden zien gloren in het ochtendrood van de opkomene mil- joenenz.on; Ko en Tonia, die hun vijf tienjarige Gerrit, die zo mirakel goed kon leren, zo graag naar een gymnasium en later naar de universiteit wilden stu ren, maar die er de centjes niet voor hadden en die eigenlijk de knaak, die de jongen bij de scheepsbouwmaatschap pij verdiende als nageljongen, niet kon den missen, ennoem ze maar op. Nou ja, voor die mensen zou het een slag betekenen; een hengst met een ploertendoder op hun kop, als die ver moorde zendeling zijn tong uitstak te gen de familie Meyeringh. Hij moest er niet aan denken, aan al die schone illusies, die vanavond met één klap van de voorzittershamer tot moes zouden worden geslagen. Hadden ze niet veel beter niks kunnen zeggen? De zaak afhandelen en dan op eens met de centen afkomen als die er waren, of hun mond houden en ner gens over smoezen als het mis was. Opeens schoot hij rechtop in zijn stoel Verroest, wat zat hij nou eigenlijk te urmen? Hij wist toch zeker nog niks? Hij deed verdorie net, of hij een tele grammetje uit Engeland had ontvangen met het woord noppes" er op! Mis schien was de zaak wel in kannen en kruiken. Misschien ja, lagen de mil- joentjes, netjes in pakjes, met naam en adres er op, voor verzending ge reed: Van Gend en Loos: ,,Bent u dingetje Meyeringh? Wilt u dan maar effe aftekenen voor ontvangst, twintig miljoen gulden?" ,,Hier besteller, d*a's voor een sigaartje voor jou." ,,Balleefd, meneer! Guus grinnikte. Wat een pan! Hij drukte zijn verkoolde sjekkie stuk op het schoteltje van zijn theekopje. Zou je de juffrouw vies zien kijken straks. Ze kon hem nog meer vertel len, die bezemsteel! En hij loensde vro lijk de kamer rond. Aju, briefkaart met ,,wij delen u hier bij mede". Wat maakte hij zich druk? Kon hij er wat aan doen? Was het zijn schuld? Was hij soms met die he le zaak begonnen? Laat hen maar scharrelen. Afwachten, wat ze vanavond te zeggen hadden. kroniek 19.00 Nws. 19.40 Lichte muz. 20.00 Opera- en Bel Cantoconc. 21,00 Pianospel 21,15 Gevar. muz. 22.00 Nws. 22,15 Engelse volksmuz. 22,35 De zeven kunsten 23,00 Nws. 23,05 Lichte muz. 23,45 Lichte orkestmuz. 23,55 Nws. 24,00- 0.45 V.d, zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 11,55 Gram. 12,30 Gevar. progr. 14,03 Gevar. muz. 16,08 Idem 17.00 Nws. 17,15 Amus.muz. 18,03 V.d. sold. 19,30 Nws, 20,00 Tristan und Isolde, opera 22,00 Wereldnws. 22,15 Lichte muz. 22,55 Nws. Donderdag 12 september HILVERSUM I 402 m AVRO: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7.20 Lichte gram. VPRO: 7,50 Dag opening AVRO: 8,00 Nws. 8.15 Lichte gram. 9.00 De groenteman 9,05 Klass. gram. 9,35 Waterst. 9,40 Morgenwijd. 10,00 Arbeidsvitaminen (gr.) 10.50 V.d. kleu ters 11.00 Huishoudelijke zaken, lez. 11,15 Radio-kamerork., klass. muz. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Lichte gram. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8,50 V.d. huisvr. 9,40 School radio NCRV: 10.00 Gram. 10.03 Ka- nierork.. gew. muz. 10,15 Morgend. 10.45 Vocaal kwartet, geest, liederen (gr.) KRO: 11,00 V.d. zieken 11,45 Geest, liederen. W oensdag 11 september KRO: 17.00 V.d. kind. NTS: 17,35- 17.40 De verrekijker, jeugdjournaal KRO: 19.30 Van onze sportredacteur NTS: 20,00 Journaal en weeroverz. KRO: 20.20 Brandpunt 20,50 Muz. progr. 21.20 De Flinstones, teke2ifilm 21,45 Sob ba. filmrep. over het land van de Masai 22,15 Epiloog NTS: 22,25-22,30 Journ. VLAAMS BELGIë: 19,00 V.d. jeugd 19,30 Ripcord: Jachtongeval, tv-feuill. 19.55 Weerman 20,00 Nws. 20,20 Plantage Tamarinde, spel 22,10 Nws. FRANS BELGIë: 19,00 Berichten 19,03 V.d. jeugd 19,35 Une invention diabo- lique, feuill. (3) 20,00 Journaal 20,30 Cette Sacrée Gemine, film 22,00 Deze veelzijdige wereld. De romantische we reld 22.30 Journaal. (Advertentie) Woensdag 11 september HILVERSUM I 402 m VARA: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.h. platteland 12,38 Licht instr. septet (stereofonische uitz.) 13.00 Nws. 13.15 Lichte orkestmuz. (gr.) 13,45 Hoog avontuur, lez. 14,00 Radiokamerork. en sol., klass. en moderne muz. 15,00 Een internationale belevenis, toespr. 15,10 V. d. jeugd 17,00 Roemeens ork. 17,30 Ten toonstellingsagenda 17.35 Lichte gram. 17,50 Regeringauitz.: Geven en nemen. Tips voor en van weggebruikers. Zebra actie '63 38,00 Nws. cn comm. 18,20 Po litieke lez. 18,30 Lichte orkestmuz. en zangsol. (stereofonische uitz.) 19.00 Pau- lus de boskabouter 19,10 Jazzmuz. (gr.) VPRO: 19,25 V.d. jeugd VARA: 19,55 Rep. voetbalwedstr. Luxemburg Nederland te Amsterdam in de tweede ronde om de Europa-beker voor landen teams (20,45-21,00 Nws. en lichte gram.) 21.50 Kaf en koren, wekelijkse notities 22,00 Tango-rumba-ork. en zangsol. 22,30 Nws. 22,40 Klass. en moderne kamer- muz. (opn.) 23.55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12,15 Licht pianospel (gr.) 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht ork. 12,53 Gram., event, act. 13,00 Nws. 13,15 i Licht instr. kwint. 13.35 Moderne kamer- muz. (gr.) 15,00 Joodse melodieën (gr.) 15,20 Klarinet en piano, moderne muz. 15,50 Bijbelvertelling v.d. jeugd 16.00 V.d. jeugd 17.15 Jazzperspectief 17,40 Beurs- ber. 17,45 Kapel van de kon. luchtmacht (gr.) 17,50 Licht instr. kwartet 18,10 Mannenkoor en sol. 18.30 Het spectrum. lez. 18,45 Zuidduitse klanken (gr.) 19.00 Nws. en weerpraatje 19,10 Muz. van het koudheid~öp~3 manieren bestrijdt.T7Heft Leger des Heils (gr.) 19,30 Radiokrant i neusverstopping op - U ademt weer vrij 19,50 Poolse volksliederen en -dansen (Phenylephrinum HOI). 2. Stilt hoofdpijn, (er) 20 00 Rarhofilharmnnicph nrk on spierpun, koorts (acetylammophelum). 3. !n1 9n«ïi, Bespoedigt Uw herstel - geeft extra weer- sol., modei ne muz. 20,45 Hofvijverhis-1 stand (dubbele dagelijkse dosis vitamine C). tories, een prelude op Prinsjesdag 21.15 Vocaal ens. en Amsterdams kamerork..' klass. muz. 21,50 Kanttekeningen 22.00 Licht vocaal ens. en licht instr. kwartet (opn.) 22,30 Nws. en SOS-ber. 22,40 Avondoverd. 22,55 Lichte gram. 23,10 Bij de gratie Gods, klankb. 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Lichte orkestmuz. 12,50 Progr.overz. 13,00 Nws. 13,15 Ka- mermuz. 14,00 Nws. 14.03 Gitaarrec. 14,10 Kamermuz. 15,00 Klass. en moderne muz 15,30 Lichte muz. 16,00 Nws. 16.03 Beurs- ber. 16,09 Kamermuz. 17,00 Nws. 17,15 Kamermuz. 17,50 Vocale muz. 18.00 Nws. 18.03 Gram. 18,10 Uitz. van lekenmoraal sen onontkoombare plaag? Eindelijk niet meer dankzij Altijd heeft iedereen verkoudheid geaccep teerd als een onontkoombare plaag. Nu er Coldrex is. hoeft U niet meer verkouden te zijn. Coldrex is méér dan alleen een pijn stiller. Het is een speciaal middel dat ver- (wordt vervolgd) en filosofie 18,30 V.d. sold. 18,50 Radio- 105. ,,Wat dat voor een deur is?" vroeg Frobert. Hij zette een geheimzin nig gezicht. ,,Ik weet wel wat daarachter zit! Ik heb al eens door het sleutel gat gekeken...Brr! Er zit iets griezeligs achter!" ,,Iets griezeligs?" vroeg Minter gretig en meteen drukte hij zijn neus tegen de deur. Toen hapte hij naar adem. ,,Ooo..." hoorde Hinter hem fluisteren. ..Je hebt gelijk. Frobert. het is heel griezelig, maar tegelijk...oooh, wat mooi! En die grote ogen...Huu! Om bang van te worden!" „Laat mij nu toch eens kijken!" riep Hinter uit en ongeduldig duwde hij zijn broertje opzij, zodat ook hij een blik door het sleutelgat kon werpen. Tpen werden zijn ogen groot van ver bazing. Temidden van een verzameling vreemde en kleurige voorwerpen lag een flonkerend masker, dat hem met schit terende ogen van kristal scheen aan te staren....

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9