K.R.O. brengt op t.v.-scherm meer winter-amusement d Zwart o Wit FORTUNA IN TWEESTRIJD CHEFAROX Minter en Hinter en 't geheim van de ruïne WILLY WALDEN EN JAN BLAASER IN ACTIE BRANTPUNT KOMT VAKER lerujbl Radioprogramma 's Maagklachten? Moordenaar van emigrantengezin veroordeeld Concertgebouworkest terug uit Edinburgh Omar Grawet Luchtigi c series offezecp „Rieleksen Radio-wijzigingen Radiosportrubriek van KRO en VARA Door Max van A rastel DE LEKKERSTE P'NDAKAAS? Ulc ?/li££a*z Televisieprogramma 's 5 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 10 SEPTEMBER 1963 5 (Van onze radio- en- tv-redacteur) De plannenmakers bij de KRO hebben zowel voor de radio als de televisie een ruim aantal wijzigingen aangebracht, waarbij het opvalt, dat ook bij deze omroepvereniging het amusement een iets sterker accent zal krijgen. Voor de radioluisteraars zijn diverse verrassingen op til in dit nieuwe seizoen, doordat men het schier onaantastbare zendschema aan vele kanten heeft bijgeschaafd- Doordat de VPRO wat ruimer in de uren werd gestoken konden de omroepen de nodeloze verbrokkeling uit de wereld helpen. Zo heeft de KRO-radio op zondag een vast aaneengesloten programma van kwart over elf tot vijf uur gekregen, al moest men daarvoor op de zondagavond een veer laten. De KRO kan dan namelijk haar uitzending op die avond niet eerder beginnen dan kwart over acht. Van KRO-zijde wordt opgemerkt dat een werkelijk goed programmabeleid eerst dan goed tot uiting kan komen indien een gehele zender ter beschikking staat. 95 Daar de voorbereidingen voor het nieuwe tv-seizoen feitelijk nog in volle gang zijn, maakt de KRO enig voorbe houd bij het aankondigen van de plan nen voor de nieuwe programma's. Een zeer belangrijk element voor de komen de winter vormt de tv-verslaggeving van de tweede fase van het Vaticaanse con cilie, dat op 29 september weer bijeen komt. De informatie daarover middels een concilie-journaal zal niet louter en alleen op het katholiek gehoor zijn ge richt. Krachtiger dan voorheen is ernaar gestreefd op elke KRO-avond, met uit zondering van de donderdag, een ver strooiingsprogramma op het scherm te brengen. Procentueel heeft de KRO het aan deel van de z.g. amusementsprogram ma's dan ook vergroot. Het is verheu gend dat het actualiteiten-magazine .Brandpunt" in een grotere frequentie dan voorheen zal verschijnen. Het ligt in de bedoeling dat in vijf van de zes KRO- programma's, die de KRO-tv in een periode van vier weken verzorgt, deze rubriek wordt opgenomen. De populaire rubriek ,,Van onze sportredacteur" on der leiding van Jan Cottaar blijft ge handhaafd. Zoals wij reeds eerder konden melden komen er op de zondagavonden twee nieuwe amusementsprogramma's. Eerst de komedie-reeks „Erik Sikkes" met Willy Walden als hoofdrolspeler en ver volgens het programma „Kiekeboe", in de studio gepresenteerd door Teddy Scholten. De kijkers zullen hierin beelden zien opgenomen met een „verborgen ca mera". Eenmaal in de twee maanden is Jan Blaaser de hoofdfiguur in het amusementsprogramma ,,Jan en alle man", terwijl daarnaast de serie ,,Rens van Dorth komt even langs", zij het dan in iets gewijzigde vorm, blijft be staan. Ook „tv-dansant" en „Piste" wor den gecontinueerd. Een geheel nieuw programma is de show „Ja of nee" met een quiz-element, terwijl op de vrijdagavonden de Hon gaars-Duitse zangeres Undine von Medvey de hoofdpersoon vormt in een licht ver strooiingsprogramma. Ook Johnny Kraay- kamp keert weer terug met een eigen muzikale show en George Mitchell ver zorgt vijfmaal de „Midavond serenade". De Belgische tv-journalist Omar Gra wet, die in ons land destijds grote be kendheid verwierf door zijn uitstekende reportages die hij als Belg in Indonesië maakte, voordat de betrekkingen met ons land in een betere sfeer lagen, zal nu voor de KRO-camera's, aangevuld met documentaire filmfragmenten, ge sprekken voeren met enkele bekende en minder bekende Nederlanders. Dr. C. Trimbosch uit Utrecht, die des tijds grote bekendheid verwierf door zijn radio-cyclus „Gehuwd en ongehuwd" zal nu eenmaal per maand met een serie onder dezelfde titel voor het beeldven ster verschijnen. Drs. Daniel de Lange behandelt in een andere serie de aspec ten en consequenties van de bevolkings toename, terwijl Ad. Zonneveld twee documentaires aan de problematiek rond de bejaarden vervaardigt. Op muzikaal gebied zal het Amster damse Kunstmaandorkest zich na afloop van de Mozart-cyclus concentreren op het Frans romantische concert- en ope rarepertoire. Er staan dertien concerten op het programma, waarvan drie door het Concertgebouworkest zullen worden uitgevoerd. De opnamen hiervoor wor den in het voorjaar van 1964 gemaakt. JAN BLAASER Onder de televisiespelen bevindt zich een drietal luchtige series als „Het witte huis", een thrillerachtig detectiveverhaal dingen op de Hoogmis-uitzendingen worden gegeven, die inlichtingen ver schaffen over de plaats en de parochie vanwaar het H. Offer wordt uitge zonden. De journalist Koen Piket zal deze inleidingen in geheel nieu we vorm samenstellen. Ook van de tweede fase van het con cilie zal door Dick de Vree uit Rome commentaren en verslagen worden gege ven. Het godsdienstig programma „Wij luiden de zondag in" wordt op zaterdag avond vervangen door een discussiepro gramma van een half uur onder de titel „Kruispunt". Onder redactie van pater P. Wesseling c.s.s.r. zal de uitzending van het ziekenlof vooral worden afge stemd op bedlegerige chronische zieken en bejaarden. Pastoor A. Brouwer uit Amsterdam gaat een op de luisteraar afgestemde bijbeluitzending verzorgen. Na een onderbreking van een jaar wordt de wedstrijd „Wie het weet mag het zeggen" weer in het schema opge nomen. Op het gebied van de lichte muziek gaat producer Ferry Wieneke op de vrij dagavond een programma bieden van toptreffers uit binnen- en buitenland, die worden uitgevoerd door het KRO-dans- orkest, aangevuld met een formatie strij kers. Voor de uitvoering van Neder landse liedjes heeft Jo Budie het weekend-orkest geformeerd, terwijl er op de zaterdagmiddag een jazzprogram ma komt. De AVRO presenteert om 20.05 uur de rubriek „Discotaria" op Hilversum I (402 m). Daarna volgt om 20.40 uur een fragmentarische uitvoering van „La fleur belle" op muziek van Louis Noret. Cor de Groot geeft om 22 uur een pianoreci tal. Tot slot kunt u om 23 uur luiste ren naar opnamen van het symfonie orkest van de Zuidafrikaanse radio o.Lv. Anton Hartman. De KRO start om 19.25 uur op Hilver sum II (298 m) met het populaire platen- programma „Licht te verteren". Om 20.15 uur musiceert het Radio Filharmo nisch Orkest o.l.v. Bernard Haitink. Van de Indonesische president Soekarno wordt om 21.20 uur een klankbeeld uitgezon den. Vervolgens draait men om 22.40 uur tien Nederlandse plaatjes en om 23.10 uur kunt u luisteren naar het muzikale programma rond het middernachtelijk uur onder de titel „De dag is voorbij". WILLY WALDEN in vier afleveringen. Voorts memoreren, wy de terugkeer van „Stadhuis op stel ten" in zes delen en de reeks ,,In de rommelpot", handelend overv een ge zellige Nederlandse familie. Van Arie den Hertog wordt opgevoerd het blij spel „Des duivels prentenboek" en van Anton Matti en Wim Spekking „Opont houd in de jungle". Voorts staan nog te wachten „De buurman" (van Jeanne Maxime David), „Terug naar Warschau" (van Jan Staal), „Geld te geef" (van W. Black en W. Mendrek) en „De bezoeker" (van Ed. Hoornik). Wat de filmseries betreft zal het velen goed doen te horen dat de „Avonturen van Ivanhoe" en „De Flintstones" blijven voortduren. Alfred Hitchcock komt te rug met films, die tweemaal zo lang zijn als de produkties, die de KRO eerder van hem uitzond. Tenslotte zijn er de op zichzelf staande wild-west verhalen uit de nieuwe serie „Bonanza", waarin de ranch-eigenaar Ben Cartwright (Lorne Greene) en zijn drie zonen de hoofdper sonen zijn. Ook bij de radio wisselen uitzen dingen, die op traditie kunnen bogen, elkaar in het nieuwe seizoen af met nieuwe ideeën en vormen. Evenals de laatste maanden zullen weer inlei- „Tierelantynen" heeft plaats moeten maken voor Rieleksen" met medewer king van het Cascade-orkest en Kees Schilperoord als quizmaster in het spel „Ons kent ons". Jules de Corte hervat zijn oude spel met het lied en de gram mofoonplaat onder de titel „Roulette", terwijl „Wissewassen" en „Draaien maar" gehandhaafd blijven. Aangezien het niet mogelijk is het per centage gesproken woord uit te breiden, zullen straks de streekprogramma's als Limburgs en Brabants halfuur ten offer vallen aan een nieuwe serie documen taires op de vrijdagavond. Daarin zal echter de regionale problematiek de no dige aandacht krijgen. Voor „De Wigwam" zal een groepje kinderen in een soort spoedcursus tot hoorspelmedewerkers worden opgeleid en een door hen gemaakt verhaal zal al spelende voor de microfoon (hopelijk) tot een luisterspel uitgroeien. Er zijn onderhandelingen gaande tus sen de KRO en de VARA om binnen af zienbare tijd te komen tot een radio sportrubriek op zondagmiddag. Dit plan bestaat overigens al lange tijd, maar tot nu toe heeft men vergeefs gewacht op de mogelijkheid dat de AVRO ook mee zou doen. Aangezien de AVRO be kend heeft gemaakt, dat zij onder geen voorwaarde afstand wilde doen van haar eigen sportprogramma, zijn de KRO en de VARA zo verstandig geweest om hun plan tot samenwerking tot beide om roepen te beperken. Dit schept de mo gelijkheid tot een aantrekkelijke manier om de luisteraars zo snel en actueel mo gelijk op de hoogte te houden van de sportontmoetingen, welke op zondag middag plaatsvinden, terwijl aan de an dere kant de minder in sport geïnteres seerde luisteraars worden verlost van de nagenoeg eindeloze aaneenschakeling van sportnieuws, welke in niet minder dan drie programma's achter elkaar in de ether worden gezonden. De AVRO start vanavond om half acht met een herhaling van de licht-satirische vakantie-impressie „Een reisje langs de Rijn, Rijn... Na het journaal volgt om 20.20 uur de Nederlandse bewerking van de NBC-documentaire „De onzicht bare muur". De bekende Amerikaanse heldentenor Leonardo dello Terro pre senteert om 21.05 uur een programma waarin hij zowel bekende opera-aria's als jazz-songs zingt. Vervolgens is er om 21.35 uur een kort overzicht van de tv- programma's in het aanstaande seizoen, terwijl om 21.55 uur de delen 3 en 4 van de detective-serie „Mijn naam is Cox" wordt vertoond. Tenslotte is er om 22.30 uur het tweede journaal. (Advertentie) HONDS Blijkens een Amerikaanse reisgids bestaat in Danville, in de staat Virginia, wel gelegen heid voor logies voor honden die met een blanke baas reizen, doch niet voor negers. De mi nister van justitie Robert Ken nedy haalde dit, toen hij voor een Amerikaanse senaatscom missie verscheen, aan als een staaltje van „ontoelaatbare be lediging" van de negers. SCHOOL In Hamamatsoe in Japan woon Rokoero Kato, een autodidact, dit een school heeft met als enige hulp middel de telefoon. Studenten en scholieren die hulp nodig hebben bij hun huiswerk kunnen tussen vijf uur 's morgens en middernacht voor 350 tot 500 yen per semester, tekst en uitleg krijgen voor problemenwaarmee ze geen raad weten. Volgens Kato variëren zijn klan ten van jongens van de lagere school tot h.b.s.'ers en af en toe een kleuter van de bewaarschool. Katodie waarschijnlijk zijn naam eer wil aandoen, zegt dat hij op alles een antwoord heeft. Of dat ook het goede is ALLESETER Een 37-jarige Ier uit Cork is twee maal geopereerd teneinde een groot aantal voorwerpen, dat hij had in geslikt te verwijderen. Daaronder be vonden zich eetlepels, geldstukken, elektriciteitsdraad, 126 halve bedspi- ralen, een stuk overhemd en een ro zenkrans, zo meldde het Britse me dische tijdschrift Medical Journal. KUNSTKAT Een Japanse firma, „Majima", heeft een „kunstkat" op de markt gebracht, die ratten en muizen verdrijft, zonder ze te doden. De kunstkat bestaat uit een metalen kattekop met lichtjes op de plaats van de ogen en een geluidskastje dat mauw-mauw kan voortbrengen. Majima heeft de kunstkat gemaakt, zegt ze, voor mensen, die een afkeer hebben van het doden van dieren. 7/2 Haal nu eens diep adem. Ja, nog eens, nog eens ,t We leven toch wel in een gouden tijd. Voor mensen met pit staan er duizenden banen met perspectief in duizenden beroepen open. Als ik een vooruitstrevend persoon was, dan wist ik het wel. De kranten staan vol per soneelsadvertenties. En het aardige ervan is dat je tegenwoordig zulke plechtige beroepen kunt kiezen. Vroe ger was iemand bijvoorbeeld gewoon boekhouder of opperman in de bouw vakken. Ofschoon je hetzelfde werk moet doen, heet je echter, blijkens de lokadvertenties, „een kracht". Ze vra gen telkens en overal „krachten". Wanneer er gesjouwd moet worden, is dat natuurlijk erg toepasselijk. Jammer dat ik niet ivat forser van bouw ben, anders werd ik, ergens in een of ander modern, dynamisch bedrijf, een kracht. Je kunt ook medewerker worden. Zo noemen ook vele zaken de mensen die ze tot solliciteren willen verleiden. Dat is een mooi woord: medewerker. Tel kens als ik het in zo'n advertentie zie staan, denk ik: kijk, ze hebben daar nu genoeg van al die tegenwerkers die zc in dienst hebben, en nu willen ze mij graag hebben, als medewerker. Bijna had ik mezelf aangeboden, maar nu zag ik weer iets aardigers. Van Gend en Loos vraagt namelijk „top- uurders". Dat lijkt een heerlijke baan, topuurder te wezen. Iedereen is ge woon chauffeur, of analist, of leraar. Zelfs iemand die ergens kracht is, of medewerker, die is nog helemaal niets bij een topuurder. Zo langs je neus weg tegen je buurman te kunnen zeg gen dat je topuurder bent, dat doet de man van blinde jaloezie verbleken. Juist omdat je eerst diep moet na denken over de betekenis van dit jongste beroep, daarom is het iets zo bijzonders. Ik zal de betekenis ervan hier niet gaan verklaren, want dan is de aardigheid eraf. Wel wil ik aanstippen dat ik graag bet tegenovergestelde zou worden. Wat het is, dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat de topuurders dan flink sjouwen als het druk is, terwijl ik de stille uurtjes wel overneem. Een slap- vurder, zou men mij dan wellicht kun nen noemen. Als er ergens een be drijf is, waar het bijvoorbeeld in september heel erg stilletjes is, dan ben ik ook wel bereid daar septem- beraar te worden. Laat iemand met meer eerzucht dan maar stevig okto- b eren. PRAET-MAECKER 48) Als zoiets in je wijk gebeurde, kon je er donder op zeggen, dat je op kan toor een flinke schrobbering in ont vangst te nemen had, met de waar schuwing, dat je er uitvloog, als zo iets nog eens zou gebeuren, alsof je het zaakje zelf in scène had gezet. Een klein kind kon op zijn tien vingers nagaan, dat je in je dooie eentje niet overal tegelijk kon zijn in een wijk van zoveel straten, en dat personen, die, om welke reden dan ook, liever onbe kend wilden blijven, link genoeg waren om te wachten met hun karweitje, tot de surveillerende nachtwaker tien stra ten verder was. En toch kreeg je op je zielement. Mooi grapje anders. Voor tien mille aan diamanten en gouden sieraden ver dwenen. Die knapen wisten ook wel, waar ze moesten zijn. Onwillekeurig dacht Guus even aan syjn neef Sjors uit de turf schuit. Ach, wel nee. Waarom juis thij? Er liepen zoveel linke jongens bij de weg. En Sjors, dat wist hij nu wel, uit de lange gesprekken die hij met hem had gevoerd, zocht het meer in het artis tieke, om het zo eens uit te drukken. Hij geloofde wel, dat zo'n doodgewone inbraak bij een juwelier, ook al bracht die dan een buit van tien mille op, Sjors te min was. Misschien het bewuste familielid, waar op Sjors terloops had gedoeld. Je kon anders bij benadering niet gissen, wie hij daarbij op het oog had gehad. O, dalles genoeg in de geachte familie kring, dat was hem in de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Re denen te over bij sommigen om per ongeluk de deur van een juwelier te openen na sluitingstijd. Maar dit denkbeeld verwierp hij ook onmiddellijk. Nee, dat zouden toch maar gelegenheidsdieven zijn en dit was het werk van vaklui geweest; dat gaf de korte beschrijving in de krant van de manier waarop de inbrekers zich toegang hadden weten te verschaf fen, wel duidelijk te kennen. Precisie werk, meneertje, waartoe een gelegen heidsinbreker niet in staat is. En dan nog wat: Wie van de familie, al zat hij nog zo in het nauw, zou dit risico willen nemen, met de mil joenen in het verschiet? Alleen een Sjors, die maling had aan miljoenen en die de misdaad als een soort sport beoefende. Een ander zou zich heus nog wel een keertje bedenken en kon bovendien bij zijn schuldeisers wel een beetje uitstel krijgen, met het aureool van een nade rende erfenis om zijn gesjochten kop. Guus schonk zich nog een kop thee in en legde het ochtendblad weg. Vandaag ging het er om. Hij keek even naar de getypte brief kaart, die tegen de pendule geleund op de schoorstenmantel stond. lopen en gefietst om achter de adres sen te komen van alle familieleden. Dat was heus zo'n gemakkelijk karwei tje niet geweest. Dat wist geen mens en daar wilde hij ook niet eens prat op gaan. Hij had het gedaan voor de goede gang van zaken en in het be lang van zijn familie. Goed. Toen hij alle adressen zo'n beetje had, was hij hen allemaal persoonlijk gaan bezoe ken, om hen alvast een beetje in te lichten en hen uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst. Toen had hij alle weken weer de kwartjes geïnd, of niet geïnd, nou ja.... Niet omdat hij het zo leuk vond, maar omdat ze allemaal per se wilden, dat ome Guus het deed. Goed. In ieder geval hij had zich uitgesloofd, was de rechterhand geweest van de mannen, die de leiding hadden; hij had min of meer het vuile werk opgeknapt en nou kreeg hij als dank, dat ze hem net zo onwetend lieten als alle anderen, die maar hadden afge wacht en hun kwartjes hadden geofferd, of niet geofferd, nou ja, daar ging het nou niet om. Guus roerde mistroostig in zijn thee en sputterde een onbekend melodietje met zijn lippen. En nou kon het opeens per briefkaart. Nou hadden ze hem niet eens meer no- Van hier kon hij niet lezen wat er op stond, maar hij kende de tekst al van buiten: M., Hierdoor delen wij u mede, dat de laatste familievergadering, met be trekking tot de erfenis van wijlen Gustaf Meyeringh, zal plaats vinden op woensdag a.s. Tijd en plaats als gewoonlijk. Op uw komst wordt prijs gesteld. Hoogachtend, Ondertekening onleesbaar. Een krabbel. Laatste vergadering. Dus de zaak was afgehandeld. De be slissing was gevallen. Welke beslissing? Dat vermeldde de briefkaart niet en was voorlopig nog het geheim van de ingewijden. Was de beslissing gunstig of ongunstig voor de familie? Daar mocht je naar gaan zitten raden, als je er zin in had. Maar als je geduld kon oefenen, wist je het vanavond met zekerheid. Die hele briefkaart zat Guus niet lek ker, om eerlijk te zijn. Dat ze het niet nodig of nuttig hadden geoordeeld hem eventjes in te lichten, dat stak hem wel een beetje. Ja, ga nou eens na! Ze hadden hem nodig gehad bij alles en nog wat. In het begin had hij zich uit de naad ge- Regisseur Michael Gordon presenteer de op de wekelijkse filmavond van de N.T.S., het in 1950 gereed gekomen mees terwerk „Cyrano de Bergerac', een ro mantisch en ontroerend filmwerk, waar in Jose Ferrer de rol van zijn leven speel de. Ongelooflijk tragisch is het leven van de man met de lange neus, die hem tot uitgeworpene maakte bij de vrouwen. Zijn grote liefde Roxeane, vertolkt door Mala Pawers, ontdekt pas in de laat ste minuten van zijn leven, wat hij voor haar betekende. Enorm fraai is het En gels dat in deze film gesproken wordt, een taal die helaas de meeste kijkers door hun aandacht op de ondertitels is ontgaan. De schrijver van het spel, Ed- mond Rostand, heeft Cyrano de Berge rac gemaakt tot een van de grootste helden uit de wereldliteratuur. Jose Ferrer legde zijn ziel en talent in deze knappe verfilming door Frank Planer. Geen enkele kijker zal zich verveeld hebben bij dit verhaal, ondanks het feit dat de Nederlandse Comedie het als spel ook al eens op de beeldbuis bracht. Een kostelijk tekenfilmpje uit de serie „Huuckleberry Hound" en een documen taire over het verkeersprobleem in de Amerikaanse staat Californie en de journaaltjes van de N.T.S. omlijsten „Cyrano de Bergerac" het was een uit stekende avond. M. van de K. Dinsdag 10 september HILVERSUM I 402 ra AVRO: 12.00 Licht instr. ens. en zang- sol., joodse muz. 12,20 Regeringsuitz.: V. d. landb. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 13,00 Nws. 13,15 Meded. event, act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Lichte orkestmuz. en zangsol. 14,00 Piano- ree., moderne muz. 14,35 Gram. v.d. kind. 15,00 Viool en piano 15,30 Logboek 1947 16,15 Lichte gram. 16,30 V.d. jeugd 17,25 New York calling, praatje 17,30 Lichte gram. v.d. jeugd 18,00 Nws. 18,15 Event, act. 18,20 Pianospel, lichte muz, 18,30 RVU: De volksuniversiteit in het leven van nu: Haar doel, haar program ma's, door mevr. mr. H.M. Scheltema- Blase 19,00 Combo-klanken 20,00 Nws, 20,05 Gevar. gram. Gevar. gram. 20,40 Fragm. uit La fleur bleue 21,30 Voordr. 22,00 Pianorec., klass. muz. 22,30 Nws. 22,40 Act. en meded. 23,00 Moderne or kestwerken (gr.) 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12,00 Middagklok-noodklok 12,04 Operettemuz. (gr.) 12,30 Land- en tuinb. meded. 12,33 Populaire plaatjes (gr.) 12,55 dig om de mensen te bezoeken en uit te nodigen. Hup maar, jongens, hier is de lijst van adressen, moeizaam opge scharreld door de Schele, tik maar even tjes een dertig briefkaarten, plak er een rits postzegels op en laat Tante Post maar voor de rest zorgen. Of het geld niet op kon. Nou ja, kijk, hij moest eerlijk blijven als de zaak no uafw as en de nen- ten binnen, goed, dan hoefde je niet meer op een dertig briefkaarten met postzegels te kijken. En nog wat, van die kant kon je het ook bekijken als de erfenis aan hen was toegewezen, dan was Guus Meye ringh, die hier kouwe, slappe thee zat te drinken, op het ogenblik multi-mil- jonnair! En kon je, als fatsoenlijk mens, een multi-miljonnair er wel op uit sturen, om mensen uit te nodigen voor een vergadering? Guus meesmuilde. Ja, mijn laars! Zo ver dachten die lui niet. Ook al reed hij in een Rolls met een dikke flpaper in zijn binnenzak, dan bleef hij voor die grote meneren toch de schele nachtwaker. Zo ver kende hij hen nou wel. (wordt vervolgd) Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,30 Operette-verzoekconcert (gr.) 14,05 Klass. gram. 14,35 V.d. plattelandsvrou wen 14,45 Moderne gram. 15,15 Lichte gram. 16.00 Progr. v.d. zieken 16,30 Zie kenlof 17,00 V.d. jeugd 17,45 Beursber. 17,50 Regeringsuitz.: Nws. uit de Ne derlandse Antillen, door Henk Dennert 18,00 Hawaiian ens. 18,20 Politieke lez. 18 30 Country en Western Express (gr.) 18,50 Van klanken en wanten weten, vra- genbeantw. 19,00 Nws. 19,10 Act. 19,25 Lichte gram. 20,00 Sobba, een progr. over land en volk van de Massai 21,20 Soekar no, klankb. over het politieke streven van Indonesiës leider 21,50 Klass. orgel- muz. (gr.) 22,15 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Nederl. plaatjes 23,10 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12.85 Lichte muz. 12,50 Progr.overz. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14,03 Promenadeconc. 15,00 Kamermuz. 15,40 Klass. muz. 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16,09 Lichte muz. 17,00 Nws. en weerber. 17,15 Pianorec. 17,45 Kamermuz. 18,00 Nws. 18,03 Lichte muz. 18,18 Paardesportber. 18,20 V.d. sold. 18,50 Radiokron. 19,00 Nws. 19,40 Lichte muz. 19,50 Syndicale kroniek 20,00 Hoor spel 21,00 Operettemuz. 22,00 Nws. en ber. 22,15 Klass. muz. 23,00 Nws. 23,05 Negro spirituals 23,35 Amus.muz. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 434 m: 11.55 Gram. 12,30 Gevar. progr. 16,08 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,15 Volks- muz. 18,03 V.d. sold. 18.30 Chansons 19,30 Nws. 20,00 Chansons 21,00 Feuill. 21,30 Lichte progr. 22,00 Wereldnws. 22,55 Nws. Woensdag 11 september HILVERSUM I 402 m VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Klaarwakker, lichte gram., rep., meded. en comm. (Om 7,35 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Lichte gram. 8,55 Kookpraatje 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Klass. gram. 9,35 Waterst. VPRO: 9,40 Morgenwijd. 9,55 Inzicht en uitzicht, lez. VARA: Amus.muz. (gr.) 10,20 V.d. vrouw 11,00 Elektronisch orgelspel en zangsol. 11,25 Fluit en piano, klass. en moderne muz. 11,55 Zweeds radio-ork. en zangsol., lichte muz. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7,00 Nws. 7,10 Dagopening 7.20 Klass. gram. 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,45 Elektronenklavier (gr.) 9,00 V.d. zieken 9,35 Lichte gram. 9,40 V.d. vrouw 10,10 Gram. 10,15 Mor- gend. 10,45 Kamerkoor, klass. muz. 11,00 Inspecteur Scott heeft een idee, detec tive-spel (1) 11,35 Oude muz. (gr.) 11,50 Lichte gram. Dinsdag 10 september AVRO: 19,30 Een reisje langs de Rijn. Rijn, Rijn.... vakantie-impressie 19,55 Het manneke NTS: 20,00 Journaal AVRO: 20,20 De onzichtbare muur, docu mentair progr. 21,05 Leonard del Ferro, van jazz naar opera, interv., operafragm. (Advertentie) voor blijvende verbetering Vormt een beschermende laag op de maagwand (Advertentie) neem toch een zwitsers precisiewerk en jazz 21,35 Even voorstellen? Mijn naam is Cox, detective-film 21,55 Met het oog op: vooruitblik op de nieuwe AVRO- winterprogramma's NTS: 22,30-22,35 Journaal. FRANS BELGIë: 19,00 Ber. 19,03 V.d. vrouw 19,35 Une invention diabolique, feuill. (2) 20,00 Journaal 20,30 L'homme derrière la porte, spel 22,00 Naum Slusz- ny, piano 22,35 Journaal. VLAAMS BELG.: 19,30 De kath. ge dachte en actie 20,00 Nws. 20,20 Sport 20,25 Bonanza, tv-western 21,15 Verover de aarde: PK voor een nieuwe wereld 22,05 Taptoe. Georges Melis, bariton met pianobegel. 22,20 Nws. Een zestienjarige jongen die bekend heeft een maand geleden drie leden van een Nederlands emigrantengezin te Char leston in Zuid-Australië te hebben ver moord, is maandag voor onbepaalde tjjd ter beschikking van de regering gesteld. Rechter Travers van het hof in Ade laide was van mening dat er geen reden was te twijfelen aan de verstandelijke vermogens van de beklaagde. Volgens de tenlastelegging was Darryl William Edgecombe uit Charleston op 8 augustus gewapend met een geweer het huis van de in november 1958 uit Nieu- wenhagen naar Australië geëmigreerde familie Thomassen binnengedrongen. Volgens de jongen was het zijn bedoe ling het gezin te beroven. Hij schoot de 34-jarige mevrouw L. Thomassen-Hof man, de 36-jarige heer N. Thomassen en hun tienjarig dochtertje Roxane dood. Drie andere kinderen van het echtpaar, een twaalfjarige zoon, een vierjarige zoon en een dochtertje van vijf maanden, liet hij ongemoeid. Het geweer was voor. zien van een geluiddemper. De verdediger van Edgecombe had ge zegd niets ter verdediging van de jongen te kunnen aanvoeren. Met twee chartervliegtuigen is het Concertgebouworkest op Schiphol terug gekeerd van zijn concertreis naar Edin burgh. De beide dirigenten, Bernard Haitink en George Szell, toonden zich zeer verheugd over de behaalde succes sen. „Zowel het publiek als de organi satoren van het Edinburghfestival wa ren geestdriftig over de verrichtingen van ons orkest hetgeen o.m. tot uiting kwam in een invitatie voor een Engelse toernee in 1964 of 1965". Het laatste con cert, zaterdagavond, werd o.m. bijge woond door prins Chula van Thailand. Na het concert werd een deputatie van het orkest ontvangen door de Lord Pro- vost van Edinburgh. 104. Het regende al de hele ochtend pijpestelen. Dat was dan ook de reden waarom Hinter en Minter irect na het eten naar Lommerdoord trokken om Frobert op te zoeken. „Nu kunnen we een hele, volle dag op het kasteel spelen, Hinter!" zei Min ter, terwijl hij aan de bel trok. Frobert deed zelf open. ,Dag jonkheer Frobert van Frollard," groette Hinter en hij maakte een grap pige buiging. „Mogen wij u vandaag ge zelschap houden?" „Kom er maar gauw in en doe niet zo flauw," antwoordde Frobert. „Ver geet niet je voeten te vegen. Minter. Grutjes! Wat zijn jullie nat...Pas op voor het parket! Zo...laten we maar naar mijn kamer gaan. Oom doet zijn middagdutje en meneer Swabbels zit op zijn kamer te studeren. Zachtjes, dus...." Hij trok Minter weg van een harnas, dat deze juist nieuwsgierig open wilde maken. Over de dikke lopers gingen zij naar boven. „Hee..Wat is dat voor een deur'" vroeg Minter, terwijl hij staan bleef. „Kijk eens, Hinter, wat een rits slo ten daarop zitten...! Tjongc...wat zou daar wel achter zitten4" t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 13