Scholieren uit Brugge maken veel buitenlandse tournees ïte1 If' I V f FORTUNA IN TWEESTRIJD Kinderen gaan hoorspe van schoolradio afmaken Concours te Oudenbosch: veel spannende nummers Boeven in de „Reünie" Minter en Hinter en 't geheim van de ruïne Over t muzikale hoogtepunt van zaterdag KR.0 heeft nieuwe ideeën q M T 1 Divertimento Pater Hanoulle heeft zijn koor „in zijn macht" RIJK KOOS VOOR AVRO Op naar de top van de Euromast Door Max van Amstel Stem-feuilleton Radioprogramma 's Televisieprogramma 's Kj^ naar DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 19 AUGUSTUS 1963 -V i I i n De jonge kijkers hebben zater dagmiddag om half zes kunnen kij ken naar de jonge zangertjes en nuzikanten van het St.-Lodewijks- zollege uit het wereldvermaarde stadje Brugge. Dit was overigens niet de eerste keer dat de jongelui uit Vlaanderen aan een Nederlands programma meewerkten. Vorig jaar traden zij voor de microfoon op in het jeugdprogramma „De Krakepit". Dat radio-optreden ge schiedde toen via een directe tele foonlijn uit Brugge en de jongens musiceerden toen in afwisseling met de „Muzikantenclub" van Lo van der werf. Dit uitwisselingsprogramma viel zo wel by de luisteraars als by de VARA zo in de smaak, dat dit jaar besloten werd om ze op 2 juli, als de jongens aan het begin stonden van een veertiendaagse concertreis door West-Duitsland, eerst naar de Concertzaal van het Singer-mu seum zouden komen voor een optreden voor de televisie. En zo hebt u kunnen zien hoe fantas tisch pater Hanoulle met zijn koor van negentig jongens te werk gaat. In drie grote touringcars arriveerden de leven lustige knapen aan het begin van de vorige maand in Laren, waar bij al door hun oude vrienden Lo van der Werf er.' Kees Schoonenberg werden opgewacht en namens de VARA welkom geheten. Kees Schoonenberg had ons vooraf ver teld, dat de directeur van het Brugse Lo- dewijkcollege geen enkel bezwaar had Een foto, gemaakt van het tv-optre- den van de meer dan honderd leer lingen van, het St. Lodewijkscollege uit de Vlaamse stad Brugge. Voor het koor staat de leider van deze muzikale Vlamingen, pater Hanoulle. geopperd tegen dit optreden voor een socialistische omroepvereniging. Men be hoefde hem helemaal niet uit te leggen hoe het Nederlandse Omroepbestel was georganiseerd. Het was een genot om te zien hoe pater Hanoulle zijn jonge vol gelingen in de hand had. Binnen de kortst mogelijke tijd was het instrumentarium uitgeladen en een half uur later stonden de jongens al op het Singerpodium ge reed voor de camerarepetities. Pater Ha noulle vertelde tijdens de lunchpauze, dat alle leerlingen van het college mu zieklessen ontvangen volgens de bekende methode van Carl Orff. Deze methode maakt het mogelijk om op de eerste plaats een goed ge- gevoel voor ritme bij te brengen: deze jongens weten door alleen maar ritmisch klappen in de handen muziek te maken. Voor de televisie kan ook de zgn. mimegroep de liedjes uitbeelden, welke de andere jongens zingen of op hun blokfluiten en metallofoons begeleiden. De lessen op de metallofoons beginnen heel eenvoudig. In het begin leren de kleinere eerst enkele tonen aanslaan. De rest van de muzikale strips op het in strument worden dan door pater Ha noulle verwijderd want, zo zei hij, „met die andere tonen hebben zij nog niets van doen". Later worden er steeds meer strips op de viltstroken geplaatst en on derwijl leren de jongens goed luisteren en het notenschrift lezen. Zij doen dit alles met een groot ent housiasme en het zal daarom geen ver wondering wekken, dat het St. Lode wijkscollege de laatste tijd herhaaldelijk buitenlandse toernees heeft gemaakt. De groep is reeds enkele keren in het Mo- zarteum in Salzburg opgetreden en in 1961 maakte dit koor zijn tv-debuut in België. Deze zomer traden zijwonder an dere ook nog op voor radio Straatsburg, terwijl de mogelijkheid bestaat dat zij het volgend jaar een reis naar Japan gaan maken. Het voor ons liggende schoolradio- programma van de KRO bevat ook voor het nieuwe cursusjaar enkele noviteiten, die in aanmerking kunnen komen voor de inpassing in het schoolrooster. Het streven blijft gericht het onderwijs te dienen met uitzendingen, die van on middellijk nut zijn. De gedachte welke hier en daar heeft post gevat, dat de schooltelevisie de bestaande schoolradio zal gaan verdringen, wijst het hoofd van de KRO-schoolradio, de heer Nijkamp, beslist van de hand. Radio en tv hebben namelyk elk hun eigen kracht en zwak heid. Zij zullen naar zijn vaste overtui ging naast elkaar blyven bestaan, om dat beide media hun eigen specifieke mogelijkheden bezitten. Onder de titel .Divertimento'' wordt in de loop van het jaar een serie mu- ziekuitzendingen gegeven, samengesteld door Bart de Vries en bestemd voor leerlingen van het hoogste leerjaar van het l.o.voor u.lo., v.g.l.o., n.o. kweek scholen en landbouwhuishoudscholerw In deze serie zal de „vermaaksmuziek" van klassieke componisten worden be naderd, terwijl tevens de orkestinstru menten naar hun aard worden belicht. Lambert Tegenbosch is de samensteller van Teken, van mijn erfgebied", een serie van zes uitzendingen waarin hij de jeugd zal binnenleiden in de schatkamer van de Nederlandse letteren. Bandopname Bijzonder interessant lijken ons de ex perimentele uitzendingen voor leerlin gen van de derde en vierde klas van het l.o.,onder de titel ,,Het eind is zoek". Hierin wordt een beroep gedaan op de mondelinge taalcreativiteit van de luisteraartjes. Zij krijgen een verhaal in hoorspelvorm te horen, dat zich afspeelt in een van kinderlijke leefmilieus. Dit hoorspelletje wordt tijdens de uitzen ding niet afgemaakt. Het is namelijk de bedoeling dat dit door de leerlingen ge zamenlijk gebeurt. Hierdoor zal de ver bale expressie worden geactiveerd. On der leiding van de leerkracht spelen de kinderen het spel ten einde en maken er een bandopname van. Deze banden kunnen naar de schoolradio van de KRO gezonden worden, waar zij door een des kundige jury worden getest. De beste spelen worden uitgezonden. Niet minder waardevol lijkt ons de serie uitzendingen Naar het land van de mensen, bedoeld voor de eerste en twee de klas van de lagere school. Door mid- Reünie" was de titel van de een akter die gisteravond% om half tien op het beeldscherm van de KRO- televisie verscheen. Wij hebben er ons uitstekend mee vermaakt, want het bleek een Amerikaanse klucht te zijn van de beste soort, geschre ven door Alan Simpson en Ray Galton. De pas van de toneelschool gekomen Anton Verwey speelde de rol van de kolonel op vakantie op verdien stelijke wijze, al trokken uiteraard de inbrekers meer onze lacherige belangstelling. Jan Blaaser, die als Maurits Borstrok optrad, zie deze foto belooft nog heel wat voor het komende winterseizoen waarin hij een vaste tv-gast zal zijn; ook Cor Witsche en Rien van Nunen waren goed op dreef. Het vakantie spellet je wij willen ook wel eens naar de Bahama- eilanden, u niet meer? bood juist de ontspanning die een augustus- avond vraagt :toei veel onzin, niet veel gepraat. Frans 't Hoen had de regie van het spel. del van vertellingen, afgewisseld door puur geluid, zal de KRO-radio het kind trachten te leren op De kostbaarheid van het woord te letten. De geluiden in de uitzendingen dient het kind te identificeren. De taaluiting die daarop volgt, draagt bij tot verrijking van de woordenschat en tot exact uitdrukken. Luisteren De serie: Zeg, wat wil je worden? is formeel gezien een vervolg op de uitzendingen voor de eerste en tweede klassen. Hiermee beoogt men de voort zetting van het leren luisteren en daar- naast het bergijpend opnemen van een gesproken tekst, begeleid door geluiden die juist geïnterpreteerd dienen te wor den. De jonge mens moet zich door dit luisterend leren steeds ruimer werelden kunnen scheppen, die niet louter rede lijk zyn. Om dit luisterend voorstellen te regu leren dus fantasie-arme kinderen op weg te helpen en te wilde fantasieën wat in te dammen, zal de KRO bij deze serie gebruik maken van filmstroken. Met behulp van tien reeksen van elk vier plaatjes wil de KRO de leerkracht in de gelegenheid stellen zijn indrukken omtrent het zich luisterend voorstellen en de oordeeelsvorming van zijn leer lingen te controleren. Doordat niet de aan de kinderen bekende stemmen van onderwijzer of onderwijzeres in het ge heel van mimiek en pantomimiek wordt beluisterd, doch een puur en vreemd geluid, zouden de resultaten over het algemeen minder kunnen zijn dan tij dens een klassegesprek. De leerkrachten worden verzocht hun bevindingen en resultaten in de vorm van tekeningen en opstelletjes,, voorzien van kritische opmerkingen naar Hilversum te zenden. Ruimtevaart Ook de ruimtevaart is in het nieuwe cursusprogramma niet vergeten. De oud hoofdredacteur van Het Centrum te Utrecht mr. H. C. M. Edelman, die een deskundige is op dit terrein, zal deze stof op eenvoudige maar interessante wijze behandelen aan de hand van film stroken. Bij de uitzendingen met projectie over de zeevaart onder de titel Koers zuid 75 west" is een prijsvraag voor leerlingen ingelast. Twee winnende jongelui zullen namelijk met hun begeleider een zeereis van zeven dagen mogen maken van Rot terdam naar Hamburg en Bremen. Ten slotte nemen wij nog de bekende reeks uitzendingen met projectie van kleuren dia's, gewijd aan beroemde Nederlandse schilders. Zij vormen een aansluiting op de ochtenduitzendingen in hoorspelvorm over vijf beroemde Nederlandse schil ders als Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en Jan Steen, welke een herhaling zijn van het vorig jaar. Een uitzending over schilderijen van Vincent van Gogh is aan de reeks toegevoegd. :::r (Advertentie) Het is tnans xvcl, au. itiJK Ut' Gooyer het komende seizoen voor de AVRO zal werken. Hij had een ver bintenis met de NCRV-televisie, waar hij als producer-regisseur werkzaam zou zijn, maar het AVRO-aanbod om acht televisieshows te presenteren, leek hem aanlokkelijker. „Kijk die Rijk" gaat de serie heten, die van tekst zal worden voorzien door Eli Asser, indertijd de grote man van het vermaarde VARA zaterdagavond programma Mimosa. „Kijk die Rijk", waarvan de eerste aflevering in ok tober op het scherm komt, krijgt een ander karakter dan de Weekend show van vorig jaar. Wel zal Rijk de Gooyer er regelmatig weer ver schillende persiflages in ten beste geven, zoals hij o.m. gaf van dr. Van Egeraath, waarmee hij veel succes oogstte. Het programma krijgt waar schijnlijk een actueel tintje. Voor de NCRV die grote plan nen heeft met o.m. een aantal musi cals gaan Bueno de Mesquita en Rita Corita samen een reeks amuse mentsprogramma's presenteren; de NCRV gaat wellihct in zee met de Danny Kaye show. 29. Hij schoof recht in zijn stoel en vuur de af: .,Zou je een paar miljoen willen heb ben, Sjors?" Het effect was maar slapjes. Sjors fronste zijn wenkbrauwen en ging rustig door met zijn koffie te drinken. Het laatste slokje liet hij weer terug lopen in de mok, om de achtergeble ven suiker, die hij daarin ontdekte, door snel schudden in beweging te brengen waarna hij het geheel met een vlugge beweging achterover in zijn keel goot. Toen schoof hij de kom weg en veegde zijn lippen af met de achterkant van zijn hand. .Heb je wel eens aan een beroepssol daat gevraagd, hoe hij dacht over we reldvrede Schele?" vroeg hij toen, pijp en tabak te voorschijn halend. ..Nee, dat is nog nooit in mij opgeko men," bekende Guus. ,,Maar wat heeft dat er nou mee te ma ken? Ik wil een antwoord op wat ik vraag." ,Het is een antwoord en duidelijk ge noeg voor wie het snapt. Maar .els het je duister is, dan wil ik wel even een lampje voor je aansteken." Sjors stopte, terwijl hij dit zei rustig zijn pijp toen streek hij een lucifer af en liet, omzichtig zuigend en puffend, het vlammetje dwalen over de tabak die uit de kop krulde. Toen, het verkool de. kromgetrokken houtje op een scho teltje werpend, vervolgde hij: ,,Die soldaat Schele, zou zeggen: ,,Dank je aan mijn lijf geen wereldvredepolo- naise. want dan kan ik mijn pakje wel uittrekken en is er voor mij geen lol meer aan het leven." En ongeveer dat zelfde antwoord moet ik jou geven op je vraag, of ik een paar miljoen zou willen hebben." ,,Je mag me hangen, als ik een woord snap van je duister geklets," bekende Guus. ontnuchterd en verslagen. ,.Zal ik nog duidelijker zijn. Voor mij Schele, is de wereld een slagveld en het leven een oorlog een voortdurende strijd van iedereen tegen iedereen. En in die oorlog ben ik soldaat, met hart en ziel. En ik wil ook niets anders zijn dan dat en middenin het krijgsge woel staan, Schele. Kijk. als ik nou een paar miljoen gulden toegeschoven kreeg, dan zou ik mij voelen als een I generaal, in vol ornaat, met een grote Isabel opzij en een pistool tn weet Ut wat nog meer midden in een wereld die de oorlog en het militarisme heeft af gezworen: een nutteloos mens, die zijn graf wel kan opzoeken omdat het le ven hem zijn levensdoel heeft ontno men. Wat zeg ik? Een belachelijk mens, want wat kan die generaal verder nog doen? In een park op een bank gaan zitten en spelen met zijn ridderorden. En wat moet ik doen met mijn mil joenen? Naast hem gaan zitten en klet sen over de goeie ouwe tijd, toen we nog mochten vechten? Een recidivist met pensioen is een raar ding Schele. Dank je. Ik moet geen pensioen." ..Vind jij dan de ehnou ja jouw beroep.." „De misdaad, wil je zeggen?" ,,Ja, om je de waarheid te zeggen wel maar...." ..Geneer je niet Schele, noem de din gen maar bij hun naam. dat wordt veel te weinig gedaan in deze wereld en ze hebben hem er toch voor gekre gen. De misdaad dus, ga verder." ..Nouvind jij de misdaad dan zo mooi?" „Mooi, Schele? Als jij straks overboord valt, dan vraag je je ook niet af, of je het water in dit prutslootje zo mooi vindt; dan zwem je om boven te blij ven dan vecht je voor je eigen be houd." .,Je wilt zeggen?" aarzelde de nacht waker. ,,Ik wil zegge dat het leven op de- ze wereld aan elkaar hangt van leugen en oplichting, van bedrog en zwendel, van misdaad in alle mogelijke schake ringen: verboden..... oogluikend toege stane..... gesanctioneerde en zelfs toege juichte misdaad maarmisdaad, hoe je het ook bekijkt; in dit leven zijn wij, bij onze geboorte gevallen, buiten onze schuld, zoals jij straks, buiten je schuld, van mijn loopplank af in dit moddersloot)® valt en...." ,,Zeg er es!" protesteerde Guus. ,,Als voorbeeld. Schele alleen als voor beeld, begrijp me goed. En in het sloot je van de misdaad dat dit leven is, moeten wij ook zwemmen, zwemmen, man. als razenden, om je eigen vege lijf te redden, om boven te blijven en niet te verzuipen. Vat je wat ik be doel?" Guus schommelde zijn koud geworden koffie en tuurde peinzend naar de prut. die bij elke schommelbeweging tegen dé kanten van de mok bleef kleven. ,,Ja..... zo'n beetje voel ik wel wat je bedoelt....." aarzelde hij, „maar.... eh... dan is het toch niet per sé nodig dat je zelf ook aan die misdaad meedoet?" ,,0, dacht je dat? Kijk eens. Schele, we doen er allemaal aan mee. De een meer. de ander minder. De een bewust, de ander onbewust. De een vrijwillig en graag en de ander gedwongen en met tegenzin. Maar mee doen we alle maal, of we willen of niet". ,,Nou tippel je me te hard van stapel, Sjors," weerstreefde Guus, in zijn eer lijk nachtwakershart getroffen, „neem mij nou bij de kop, hè? Neem mij nou. Ik zou niet weten, op welk manier ik meedoe aan de misdaad!" ,Dan zal ik je daarvan een klein voor beeldje geven, Schele, een heel klein en eenvoudig voorbeeldje. Een fanta sietje maar ik Jaat het aan jouw in telligentie over om verder te denken," hernam Sjors. ,,Stel, dat ik een kraak zet. Geen kleintje, maar een flinke, zo iets van een paar ton. Stel, dat de prin- semerij er niet achter kan komen, wie er zo link is geweest. Stel. ik koop een huis in een sjieke buurt "en ik leef daar als een rijke meneer. Rijk en ge zien, dat gaat samen; daarmee ben je het eens, niet? Goed Op een keer ko men er een paar jongens van de vlak te, die het niet langer kunnen aanzien, dat ik zo lekker leef, en die willen mij wat lichter maken. Ze willen mijn duiten gappen; let wel, Schele die ik met die kraak, door misdaad dus. in mijn bezit heb gekregen. Volg je me, Schele?" Op de voet." ,,Goed. Maar terwijl die linke jongens bezig zijn mijn deur te forceren, komt daar juist eenjij mag raaien, Sche le..... precies, daar komt een nachtwa ker aan. En wat doet die nachtwaker?' „Nou ja." (wordt vervolgd) Maandag 19 augustus HILVERSUM I 402 m NCRV: 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 Licht instr. trio. 12.50 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Licht instr. ens. 13.45 Lichte gram. 13.55 Fragmenten uit de musical Bells are ringing (gr.). 14.20 Vocaal ens.: Negro spirituals. 14.30 Rotterdams Filhar monisch orkest: klass. muz. 15.10 Viool en piano: mod. muz. 15.40 Vocaal ens. en instr. begel.: Geestelijke liederen. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Radio Filhar monisch Sextet: Mod. muz. 17.00 V. d kleuters. 17.15 Gram. v. d. kinderen 17.30 Jazzmuz. (gr.). 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 17.50 Regeringsuitz.: Tekenen naar Surinaams model, door Corrie van der Baan. 18.00 Kerkorgelconc. 18.30 Klass. gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Lichte gram. v.d. teenagers. 19.30 Radiokrant. 19.50 Lichte ork.muz. en zang. 20.20 Een man zonder eerzucht, hoorsp. 21.15 Pro- menade-ork.: amus.muz. 21.40 Licht instr. ens. en zangsolisten. 22.05 Bariton met pianobegel.: mod. liederen (gr.). 22.10 Carillonbespeling. 22.30 Nws. en SOS-ber. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbe- spr. 23.05 Lichte gram. 23.15 Muz. voor het slapen gaan (gr.). 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 m VARA: 12.00 Klass. liederen (gr.). 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 V. h. platteland. 12.38 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 V. d. middenstand. 13.20 Licht ens. 13.45 Het Midden-Oosten, lez.: 4 Turkije. 14.00 Nederlandse ork.werken: mod. muz. (gr.). 14.30 Mod. gram. 15.00 De gouden zeeëgel, hoorsp. 15.45 Militair ork. (gr.). 16.00 Zestig minuten voor boven de zes tig. 17.00 Oude liedjes. 17.15 Licht ork. en solist. 17.50 Zeilen: Finn Gold Cup 1963 in Medemblik. 18.00 Nws. en commentaar op het nws. 18.20 Act. 18.30 Licht ens. met zangsolisten. 19.00 Klass. fluitkwar tet. 19.15 Regeringsuitz.: De radiozilver- vloot gepresenteerd door Elisabeth Mooy en Herman Stok. 19.30 Licht Zweeds ork. (opn.). 20.00 Nws. 20.05 Omroepork. en solisten: mod. muz. 21.30 Zoeken ze zee, zon of sex over vakantiegasten aan de Adriatische Zee. 22.00 Western Time door Cowboy-Combo met zangsolis. ten. 22.30 Nws. 22.40 Tango-Rumba-ork. met zangsolisten. 23.10 Op de praatstoel. 23.30 Lichte gram. 23.55-24.00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12.35 Landbouwkron. 12.42 Lichte muz. 12.50 Beursber. 13.00 Nws. en weerber. 13.15 Kamermuz. 14.00 Nws. 14.03 Gevar. muz. 14.35 Symfonische muz. 16.00 Nws. 16.03 Beursber. 16.09 V. d. zieken. 17.00 Nws. en weerber. 17.15 Zang en pianospel. 17.40 Balletmuz. 18.00 Nws. 18.03 Lichte muz. 18.18 Paardesportber. 18.20 V. d. soldaten. 19.00 Nws, weerber en correspondentie uit Nederland. 19.40 Operamuz. 20.00 Muz. comedie. 20.35 Va riété-muz. 21.00 Lichte muz. 21.29 Docu mentair progr. 22.00 Nws. en ber. 22.15 Volksmuz. 22.35 De zeven kunsten. 23.00 Nws. 23.05 Kamermuz. 23.55 Nws. 24.00 V. d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevar. progr. en act. 14.03 Klass. muz. 15.23 Gram. 16.08 Operette- muz. 17.00 Nws. 17.15 Belgische muz 18.03 V. d. soldaten. 18.45 Lichte muz. 19.30 Nws. 20.50 Lichte muz. 22.00 We- reldnws. 22.15 Jazzmuz. 22.55 Nws. Dinsdag 20 augustus HILVERSUM I 402 m KRO: 7.00 Nws. 7.10 Morgengeb. 7.15 Ouverture. radio voor vroege mensen. 7.55 Overweging. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V. d. Huisvrouw. 9.35 Waterst. 9.40 V. d. jeugd. 10.15 Klass. gram. 11.15 Lichte gram. 11.50 Voldaan.... vooruit, praatje. HILVERSUM II 298 m AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtengym. 7.20 Lichte gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 9.00 De groenteman. 9.05 Klass. kamermt (gr.). 9.40 Morgenwijding. 9.55 Een boek voor het geestelijk leven: boekbespi^ 10.00 Arbeidsvitaminen. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 V. d. zieken. Maandag 19 augustus CVK - IKOR - RKK: 19.30 Witte sari's en een zwart kruis, documentaire film. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. 20.20 De kleine wereld van Don Camillo, speel film. 22.05 Mannen met principes, speel film. 22.30-22.35 journ. BELGIë VLAAMS 19.30 Zoeklicht op de culturele actuali teit. 19.45 Franse les. 19.57 De weerman. 20 00 Nws. 20.20 Panorama, de week in beeld. 20.50 De plunderaars van Mexico (Plunder of the sun), avontuurlijke film. 22.20 Nws. BELGIë FRANS 19 00 Ber. 19.03 V. d. kinderen. 19.35 Judit et Holopherne, historische film. 20.00 Journ. 20.30 Sportuitz. 21.00 Age tendre en Vacances, amus.progr. 21.4a Croisières Sidérales, film. 22.30 Japan. 22.35 Journ. Vanavond heeft de NCRV om 19.10 uur op Hilversum I het platenprogramma voor de tieners klaar voor uitzending Om 20.20 uur kunt u luisteren naar het hoorspel „Een man zonder eerzucht" van Eduard König. Het Promenade or kest o.l.v. Gijsbert Nieuwland verzorgt om 21.15 uur het componistenprogramma, dat nu gewijd is aan de operettecompo nist Ralph Benatzky. Het ensemble „Casse Musette" treedt om 21.40 uur op. Chris Bos speelt beiaardmuziek van 22.10 tot 22.30 uur. Om 23.15 uur tenslotte muziek voor het slapen gaan. Op de andere zender, Hilversum II (298 m> wordt een fluitkwartet van Mo zart uitgezonden van 19.00 tot 19.15 uur. Het orkest Harry Arnold speelt van 19.30 tot 20.00 uur. Het Omroeporkest o.l.v. Henk Spruit speelt klassiek van 20.05 tot 21.30 uur. Een toeristenprogramma volgt daarop. De Cowboy-Combo speelt van 22.00 tot 22.30 uur. Daarna begint Ma- lando-muziek om 22.40 uur, Op de praat stoel om 23.10 uur en Het melodieënboek van Ray Henderson om 23.30 uur. Het programma begint vanavond om 19.30 uur met de documentaire Witte Sari's en een zwart kruis. Na het jour naal volgt de hoofdfilm De kleine we reld van Don Camillo van regisseur Ju- lien Duvivier, een film met Fernandel en Gino Cervi die veel succes heeft ge oogst. Een Duitse film over lifters begint om 22.05 uur, waarna het tweede jour- ,1 om 22.30 uur de avond besluit. Na een tamelijk gevarieerd middag programma begon de avonduitzending van zaterdag met de herrie, die Vrije Nieuwsgaring de kijkers doorgaans pre senteert. De meeste afleveringen van de ze serie vereisen wel een bepaalde stem ming bij de kijkers. De show van de zoet gevooisde Andy Williams was niet meer dan middelmatig. Er trad o.a. een heel andere Sammy Davis jr. dan in Porgy and Bess op. Inspecteur Leclerc ontwarde een moord geschiedenis door te achterhalen hoe de weg is, die cocaine van Istanbul naar de afnemers aflegt. Twee fraai afge werkte verhaaltjes in één, die werden verpakt in aardige vondsten. Verder ke ken we deze avond weer naar Theo Eerdmans quiz Wereldwijs, die ditmaal wel een heel andere uitslag opleverde. Zondag heeft de KRO nagenoeg de hele tv-avond verzórgd. Na Sport in Beeld bleven we nog even in sportstem- ming bij een nieuwe aflevering van de Flintstones, getiteld: „De Golfkampioen" Het Amsterdams Kunstmaand Orkest bracht onder leiding van Anton Kersjes het op zondag 21 juli in Den Haag op genomen concert in de Mozartcyclus. - Wouter Paap gaf weer een deskundige inleiding. Bijzonder amusant was de eenakter van Alan Simpson en Ray Galton, De reünie, naar de Nederlandse bewerking van Nel Bakker. De reünie vond plaats in het verlaten herenhuis van baron Ter Heidekhorst, die vertrokken was naar de Bahama-eilanden. De aanleiding was een simpel kranteberichtje. We zagen in dit programma-onderdeel o.a. Jan Blaaser, Herbert Joeks en Rien van Nu nen. Na een Poolse filmimpressie van de stad Krakow een documentaire en een kijk op de voorbereidingen i.v.m. het tweede Vaticaanse concilie, werd het gevarieerde zondagavondprogram beslo ten met een laatste journaaltje. Het is donderdag voor de talryke paar- desportliefhebbers van Oudenbosch en omgeving een goede sportdag geweest. Ruiters en amazones uit geheel Brabant gaven acte de présence op het nationaal concours hippique te Oudenbosch, dat op voortreffelijke wjjze door de landelijke rijvereniging „The Country Rider" werd georganiseerd. Ondanks de minder gunstige weers omstandigheden konden toch talrijke be zoekers van dit concours hippique ge nieten. Achttallen, klasse zwaar 1. Volharding I, Zundert, 103 pnt.2. Cavalieren. Enschot, 101,5 pnt. Achttallen, klasse midden1. Nier vaar truiters, Klundert, 102,5 pnt. 2. St.-Isidorus, Sprundel, 102 pnt. Viertallen, klasse licht1. Prinses Irene. Zevenber gen, 106.5 pnt.2. Julinana, Bavel, 104,5 pnt. Individuele dressuur, klasse M I 1. W. v. d. Pas, Enschot met Tolante. 102,5 pnt. 2. W. v. d. Pas, Enschot met Piraat, 100.5 pnt. Individuele dressuur, klasse M II en 11. C. Neefs. Princen- hage met Sally 107,5 pnt.2. J. Robben, Enschot met Atilla, 105 pnt. Individuele dresuur, klasse L I, ring 1 1. J. Bedaf, Etten met Oswald 105,5 pnt.; 2. J. v. Gorkom, Enschot met Willy 104,5 pnt. Individuele dressuur, klasse L I, ring 2 1. J. Oostvogels, Zundert met Astrid 114,5 pnt.2. Jac. Rombouts, Rijsbergen met Lightfeet 109 pnt. Individuele dressuur, klasse L I, ring 3 1. L. den Hollander. Klundert met Luda 110,5 pnt.2. W. Schoenmakers, Tilburg met Hans 110 pnt. Individuele dressuur, klasse I, ring 4 1. mejuffr. J. de Koning, Rijsb.ergen met Retra 106,5 pnt.2. A. Nooren, Ulvenhout met Waljetta, 103 pnt. Individuele dres suur, klasse L I, ring 51. H. Punt, Klundert met Adelheid 112,5 pnt.2. mejuffr. R. v. d. Brink. Roosendaal met Pasja 107 pnt. Individuele dressuur, klas se L I, ring 6: 1. mejuffr. R. v.d. Pas, Enschot met Piraat 112,5 pnt.2. A. Jansc, Rijen met Suranja 107,5 pnt. Springconcours, klasse B1. mefcffr. P. v. d. Brink, Roosendaal met Pasja 58.3 sec.2. mejuffr. P. v. d. Wiel, Klundert met Dea, 63,5 sec. Springcon cours, klasse L 1. C. v. d. Made, Leur met Walina 62,5 sec.; 2. J. Verschuren, Dongen met Wilida 70,1 sec. Springcon cours, klasse M-Z1. Jos Kouters, Kruisland met Mazurka 67,5 sec.: 2. mejuffr. L. Hage, Kruisland met Wanda 71.4 sec. Concours eenspannen trekpaar den, limiet-klasse1. J. v. Hooydonk, Bavel met Bento 2. M. Buinsters, Breda met Ancie. Concours eenspannen tuig- paarden, open-klasse1. J. Boomaarts, Bavel met Rudi2. M. Buinsters, Breda met Alientse. Conocurs tweespannen landbouwtuigpaarden, open-klasse1. W. Verstappen, Eindhoven met Jiko; 2. J. van Hooydonk, Bavel met Bento. Ruiters speel je spel: 1. L. Wouters, Gilze met Nelly 910 pnt.2. C. Scheepers, Oud-Gastel met Sissy 860 pnt. 85. Minter had goed gezien. Baron Fli- bustier was in druk gesprek gewikkeld met de opvliegende autobestuurder en naast hen stond een wat bleke jongen, zowat even oud als de tweeling. Hinter en Minter aarzelden. Zullen we omdraaien?" vroeg Hin ter met een schuwe blik op de vreem de heer. Deze had hen al gezien en keek onvriendelijk in hun richting. Maar ook de baron had de jongens op gemerkt. ,,Wel, weldaar hebben we Hin ter en Minter!" riep hij vergenoegd. „Kom maar, kerels. Jullie zijn precies op tijd om mijn neefje Frobert te ont moeten." Schoorvoetend liepen de broertjes op het groepje af. ,,Geef elkaar maar de hand!" zei de baron. Toen wendde hij zich tot de on bekende heer. .,Het zijn ferme jongens, meneer Swabbels!vervolgde hij. ,,Ik heb hen gevraagd om vaak met Frobert te ko men spelen. Ik hoop, dat ze dikke vrien den zullen worden „Dag...." zei Frobert, terwijl hij zijn hand uitstak. „Ik houd niet erg van wilde spelletjes, hoor...." ,,Dat begint al goed...." dacht Min ter en hij wierp Hinter een teleurge stelde blik toe. ,,Zo, zoGa dan maar meteen spelen!" zei meneer Swabbels kort. ;,Dan kan ik intussen met meneer de baron gaan praten." „Een uitstekende gedachtemeen de de baron opgewekt. „Laat Frobert maar eens wat van de omgeving zien, jongens En de jongens maakten dat zij uit de buurt van de norse onbekende kwa men....!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 19