ier voor UW pen ONZE PUZZEL Aida: een droom in mooi Verona PROGRAMMA'S VAN RADIO EN TV RESA-HILVERSUM Plaatsgebrek Televisieprogrammas DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1963 MIS(S)VERK1EZING Hoewel wij, als democratisch gezin de Nederlanders, principieel op zijn minst goedkeurend knikken wanneer er een verkiezing, op welk terrein dan ook, wordt gehouden, moet er toch jl. woensdag bij de miss-Bierverkiezingen iets niet in orde geweest zijn, hetzij met onze principes, hetzij met de ver kiezing. Daar wij eerder geneigd zijn vast te houden aan principes dan aan verkiezingen, houden wij het op de laatste mogelijkheid. Het gehele verloop van de verkiezing had o.i. een op zijn zachtst gezegd onbevredigend karakter. Nadat de H.H. en dames dameskappers hun (me rendeels uitstekende) werk hadden vol tooid, werden de verkiezingsbepalingen bekendgemaakt en daaruit hebben wij slechts één conclusie kunnen trekken, nl. dat genoemde kappers even goed zo niet beter hun avond in hui selijke kring of rond de stamtafel had den kunnen doorbrengen, daar hun werk bij de keuze van Miss Bier blijk baar slechts gering gewicht in de schaal kon leggen. Dat moet de oorzaak ervan geweest zijn, dat de „eindrangschik king" niet geheel conform de gelever de prestaties was. Wij willen hier geen namen noemen, noch een voorkeur uitspreken, wij wil len slechts ons misnoegen uiten. Even min willen wij de jury betichten van pre-occupatie of eenzijdige onpartijdig heid, noch haar competentie in twijfel trekken, maar toch laat het niet na een onprettige indruk achter te laten, dat de organisatie er geen been in zag, de juryleden ongenoemd te laten, terwijl het toch in het belang van het publiek en van de objectiviteit van de uitslag geweest zou zijn, als men naast de kan didaten ook de jury met name genoemd zou hebben. Voor ons was er iets Miss. BREDA, ENKELE OBJECTIEVE TOESCHOUWERS (Dat de jury niet voorgesteld is aan het publiek is inderdaad een omissie. De heren kappers wisten overigens van tevoren dat deze jury niet louter maat staven voor het kapsel zou aanleggen, maar dat naast de coiffure ook repre sentativiteit, enz. een rol zou spelen. Red.) DEMOCRATIE (I) De heer Fr. Jeffers heeft iets te zeg gen over ons Nederlands kiesstelsel en stelt: ,,Wij Nederlanders kiezen niets. Iemand die gekozen wenst te worden moet lid van een politieke partij zijn, een hoop geld hebben en liefst ook nog een titel". Ik zou de heer J. erop willen wij zen, dat er tientallen Kamerleden zijn, die geen geld hebben en nog veel meer zonder titel. Als men het met het be leid niet eens is, wel dan sticht men zelf even een partij (boer Koekoek, mr. Rappart). Wanneer men het met je eens is, kom je er in ook. Stond er deze week niet toevallig in de krant, dat men een staatssecretaris aanzoekt die geen enkele politieke partij aanhangt? Over democratie gesproken: in Ne derland vindt u op alle plaatsen in alle rangen en standen, openbare ge bouwen voor mensen die niet precies blank zijn. In Amerika met zijn prach tige democratie kost de intreding op een school van één neger 5.000.000, ja vijf miljoen gulden, uitgegeven voor militairen en politie die moeten waken dat die ene neger niet vermoord wordt door zijn blanke landgenoten. RAAMSDONKSVEER. EEN ARBEIDER DEMOCRATIE (II) Zaterdag jl. durfde een Amerikaanse student het aan om ons, Nederlanders, te verwijten, dat we niet leven vol gens het principe van de democratie. Niets is minder waar! Allereerst zou ik deze jongeman eens willen vragen zijn hand in eigen boezem te steken. Wat voor zegen brengt de Amerikaanse „democratie"? Worden hier federale troepen ingezet om een halstarrig gou verneur kort te houden? Neen! Wordt hier zo'n algemeen gebruik gemaakt van corruptie, zoals geschiedt bij de Amerikaanse vakbonden? Neen! Dit zijn maar enkele punten, die ik wilde aan halen. Verder zegt deze student, dat men in Nederland om gekozen te wor den in het bezit moet zijn van geld. Is dit in Amerika niet nog veel ster ker? Wat heeft de verkiezingscam pagne van Kennedy b.v. wel gekost? Overigens wil ik de schrijver er wel even op attent maken, dat democratie is afgeleid van demos - volk en kratos - kracht, zeggenschap. GILZE, CORN. DE JONG BIERCULTUS (II) Jammer, waarde heer J. P., dat u ..Biercultus" schreef, toen u een kater had van mij. BREDA. B. BIERCULTUS (III) Hulde voor uw hoofdartikel „Bier feesten" van 13 dezer. Ik ben blij dat u althans mijn standpunt (zie Papier voor uw Pen van zaterdag 10 augustus) deelt. U hebt een pot bier verdiend! BREDA, J. P. BIERCULTUS (IV) Er is al zoveel geschreven over de Breda-feesten en zoals bij ieder ge schrijf, de waarheid en onwaarheid door elkaar wordt gehaald, naar eigen opvatting. Dit is ook ieders recht. Daar hier echter bedekt of onbedekt, vrijwillig of onvrijwillig, het Horeca bedrijf in het geding komt, wil ik gaar ne, gewenst of ongewenst, mijn erva ring tegenover plaatsen. Vijftig jaren lang heb ik dagelijks contact gehad met Horeca-bedrijven, in alle klasse en onderafdelingen over het gehele land. Nooit is mij opgevallen, dat iemand in dit bedrijf werkzaam, één bezoeker forceert meer te gebruiken, dan goed voor hem is. Integendeel wordt zó'n bezoeker steeds aangeraden naar huis te gaan, hetgeen voor beiden een morele winst betekent. Om nu terug te komen op de feesten zelf. Hoe en waar ter wereld kan men feest vieren zonder een of ander ge notmiddel. Elk werelddeel, elk land, zelfs vele steden hebben het hunne, al waar zij trots op zijn. Wat is er nu nog logischer, dat bij een stadsfeest, Breda het zijne kiest? Uit een vijftigjarige ervaring weet ik, dat bij ieder soort feest, strubbelin gen voorkomen, zelfs bij voetbalwed strijden zonder bier. Dit is niet te wij ten aan het feest zelf of aan de organi satie, doch aan hen die opzettelijk een anders genoegen willen bederven. Het klinkt misschien gek voor een outsider, doch als insider kan ik verklaren, dat juist de niet-drinkers elk feest degra deren, door hun brooddronkenheid. Be zoekt met carnaval eens een grote zaak aan de Markt of elders. Een grote club jonge mensen komen hossende binnen en lopen tafels met consumpties om en lopen als niet-drin- kers weer naar een andere zaak om hetzelfde te doen. Is het dan een won der, dat een of andere man giftig op springt? Wie is hier de schuld? Zo is het ook in de Bierhal. Het zijn de insiders bekende niet- drinkers die de herrie schoppen en moeilijkheden veroorzaken en een an der beletten om zijn biertje matig en rustig te genieten en te luisteren naar de artiesten. Zij die altijd het genot van andere willen bekritiseren, moge ook van deze kant de zaak eens bezien. Als slot zou men eens kunnen over wegen om volgend jaar, onze taktische ordebewakers in te schakelen, om bo vengenoemde gevallen in te dammen. De brooddronkenheid verdwijnt meestal bij het zien van uniformen. De aanwe zigheid op de voetbalvelden geeft hier van voldoende bewijs. BREDA, J.G, v. d. MEIJS Sr. BIERCULTUS (V) Met een zekere heer J. P. kunnen wij wel instemmen, voor zover inzender een feest om het bier als zodanig in maatschappelijk opzicht bedenkelijk acht. Tenslotte zijn er grenzen, zowel aan het non-stop-carnaval in zijn hui dige verwording als aan de cultuur van het bierdrinken. Bier blijve alzo slechts middel om zijn of haar dorst te lessen, hetzij de honger te stillen, want naar sommiger opvatting is het eten en drinken tegelijk; en geen doel op zich. Anderen weer houden meer van bier dan van feesten, al dan niet EEN TWEELING SPLITSEN Voor wie onbekend is met een twee lingpuzzel geven we hierbij even enige uitleg. Zoals u ziet is het een gewone kruiswoordpuzzel, die echter bestaat uit twee volkomen gelijke diagrammen, die elk op zich weer een eigen kruiswoord puzzel vormen, met eigen woorden er in en natuurlijk eigen omschrijvingen. De moeilijkheid voor onze puzzellief hebbers is echter dat we de omschrijvin gen gecombineerd hebben. Zo staat er bij horizontaal 2: leesteken; werpstrik. Het moeten in beide gevallen woorden van vijf letters zijn. De vraag is nu echter of het ene woord van vijf letters, dat leesteken is, in het linker dan wel in het rechter diagram thuishoort. Hetzelfde geldt voor de werpstrik van vijf letters. Hoort hij links of hoort hij rechts? Aan u de taak dit op te lossen. Wanneer de puzzel goed wordt inge vuld, krijgt u twee keurige sluitende op zich staande kruiswoordraadsels. Waag u ook eens aan het splitsen van een tweeling. Veel succes. OPGAVE Horizontaal: 2 leesteken: werpstrik. 7 zangnoot; tandarm zoogdier. 9 gedroog de halmen; kameelachtige. 10 eiken schors; meisjesnaam. 12 ongunstig ge laat; plaats in Engeland. 14 kloosterzus ter; kledingstuk. 16 laag; jongensnaam. 17 waterstand; kindergroet. 19 nobele; slang. 20 jongensnaam; deel v.d. dag. 22 deel v.e. Franse ontkenning; jongens naam. 23 gewas; richting. 25 en andere: titel. 26 wig: boom. 27 haaL.; erg. 29 notie; vrucht. 32 deel van; plaats o.d. op touw gezet onder auspiciën van een of andere plaatselijke brouwerij. Voorts ontmoet men ten onzent nog volksstammen die helemaal geen bier lusten. Hebben dezulken geen recht meer op een plaatsje onder de zon? Het spijt ons, hier en daar symptomen te moeten constateren van opzettelijke discriminatie ten aanzien van bepaalde biermijdende bevolkingsgroepen. Bij de voorbereiding van een eventueel Bac- chanaal-1964 houde men dus terdege re kening met enkele tot dusver kennelijk enigermate verwaarloosde aspecten, zo wel op het sociaal-economische, als in het cultuurhistorische vlak. BREDA, L. PISON BIERCULTUS (VI) Na het incident van vorige week za terdag kan men het bierfeest maar moeilijk een succes voor Breda noe men. Het voorgevallene stemt tot na- donken, temeer, daar dan eindelijk toch is gebeurd, wat vele goedmenende Bredanaars reeds bij de eerste opzet voorzagen, nl. dat dit festival zou ont aarden in een massale braspartij met alle gevolgen van dien. Deze gevolgen zijn niet mis. Een knokpartij in de bierhal met de politie, een politie-in- specteur met een gescheurde pinkpees en een groot aantal auto- en motorrij ders onder invloed door de straten langs de weg na afloop der feesten. Sommige domme omstanders en bier feestfanatici durven de Hermandad nog laksheid in optreden bij het gebeurde verwijten. Deze mensen vergeten, dat 16 tot 40 politie-agenten, ja zelfs het hele politiekorps maar weinig vermo gen tegen een op één plaats bijeen gebrachte menigte onder drankinvloed. Een uitermate streng en krachtdadig optreden zou de toestand nog verergerd hebben. Wie in dit geval de politie veroor deelt, oordeelt onrechtvaardig. De ver antwoordelijkheid van dit droeve voor val berust in zijn geheel bij de be- stuurderen en organiserende instellin gen van onze stad. Is de titel ..Breda Bierslad" dan zo eervol en verheffend? In één woord: hij is belachelijk en dom en haalt de goede naam van onze stad omlaag. Verbeeld je, dat Schiedam zich „Jene- verstad" ging noemen en men er „je neverfeesten" ging organiseren en ging propageren in de pers, voor de radio en televisie. Niet alleen een scherp protest van ieder rechtgeaard Bredanaar aan het adres der stadsbestuurderen en organi serende instanties van Breda is hier op zijn plaats, doch ook die van iedere echte Brabander. Aan de naam van deze laatste is ook geen goed gedaan. In hun Brabantse gemoedelijkheid zijn de Bredanaars van nature gastvrij en zij wensen niets liever dan veel ver tier te bieden in hun stad aan hun be zoekers. Doch niet alle soort vermaak; slechts goed vertier, dat naam van hun veste hoog houdt. Met enige fantasie en deskundigheid zijn er mogelijkheden genoeg om in Breda geëigende evenementen te schep pen. Hierbij zijn copieën van Wieze en München totaal overbodig. Voor de zo veelste maal zien we weer tot welk échec copiëren bij gebrek aan gezonde ideeën leid. Tegenover het ganse land staat Breda er nu door in zijn hemd. BREDA, EEN BREDANAAR IN HART EN NIEREN BIERCULTUS (VII) Het Breda-Bierfestival is dan weer voorbij. Gelukkig mogen we er direct op laten volgen. Noemt men zoiets „feesten", dan heeft Breda zich hiermede wel zeer gedegradeerd. Overheid van Breda, be denk uw verantwoordelijkheid. Laat men niet zeggen: de jongeren komen er niet. Zij komen er wel, wor den er haast heen getrokken. Welke fu neste gevolgen kan dit betekenen voor hun verdere leven? Festiviteit (vreugde) feest. Maar kan, waar zoveel bier gedronken wordt, van een vreugdefeest sprake zijn? Dit moet onherroepelijk eindigen in geruzie en vechtpartijen. Feesten? Prachtig, maar geen bierfestival. Dan zijn er nog ansichtkaarten uitge geven van „Breda-Bierstad". Wil Breda met deze naam in binnen en buitenland zijn visitekaartje verspreiden? Wat heeft Tilburg een groots feest gehou den, met naam: „Hart van Brabant" en Den Bosch een jaarlijks muziekfeest, ,,'s-Bosch Muziekstad". Hoeveel fijner klinkt dit. Er zijn toch honderd en een namen voor Breda te bedenken. Waarom houden we niet de mooie en historische naam „Breda-Oranje- stad", temeer daar Breda is opgeno men in de Oranjesteden, met als be schermvrouwe H.M. Koningin Juliana. BREDA, N. O. S. GELUKWENS Veluwe. 33 levenslucht; plant. 36 zang- noot; wintervoertuig. 37 plaats in Lim burg; eil. i.d. Middellandse Zee. Verticaal: 1 eil. i.d. Middellandse Zee; plaats in Limburg. 3 spil; geogr. aandui ding. 4 lus; beharing van een paard. 5 de oudere; afstandsmaat. 6 eveneens; liefkozing. 8 wereldtaal: aanzien. 11 Aziatisch schiereiland; meisjesnaam. 13 dwingen; dag v.d. week. 15 zuigflesdop; kleinood. 17 plant; boom. 18 hijswerk tuig: weermacht. 21 spoedig: masker. 21 glazen uitbouw; land in Azië. 27 klep per; bouwmateriaal. 28 voorzetsel; dui delijk. 30 meisjesnaam; houding. 31 man nelijk dier; naar aanleiding van. 34 Frans lidwoord: kindergroet. 35 stof- maat; inhoudsmaat. OPLOSSING Horizontaal: 1 crepe, 5 logger, 9 k.o., 11 eerder, 13 elan, 15 bonn, 17 kor, 19 v.a., 20 r.r., 21 sire, 23 mimosa, 25 ad, 26 traan, 28 irene, 29 tand, 32 on, 33 ma, 35 reder, 36 ar, 38 genadig. 41 em, 42 snaar, 44 o.k., 46 uk, 47 stil, 49 prooi, 50 manna, 53 d.d., 55 etmaal, 57 esse, 58 e.a., 60 i.a.. 61 l.s.k., 63 land, 65 lena, 67 ogelijn, 70 fa, 71 renate, 72 oksel. Verticaal: 1 cobra, 2 een, 3 penseel. 4 er. 5 le, 6 ork, 7 gering, 8 revolte, 9 ka. 10 ons, 12 dartele, 14 las, 16 or dinantie. 18 oma. 22 er, 24 arnemuiden, 27 afmaken, 30 ade, 31 dr, 34 ad, 35 r.g., 37 rai, 38 gr, 39 no, 40 impasse, 42 s.s., 43 alkmaar. 45 mogelijk, 48 smalen, 51 als, 52 ne, 54 dadel. 56 tin, 59 elf, 62 kot, 64 ans, 66 e.a., 68 ge, 69 l.o. AAN GEERTRUIDENBERG Graag zou ik langs deze weg de feestende Bergenaren kennis willen laten nemen van een brief van mgr. A. Dessart, deken van het kapittel en de kathedraal van Luik, waarin een geluk wens is vervat aan Geertruidenberg en haar inwoners. „Uit naam van het eerbiedwaardig kapittel St. Lambert en de kathedraal van Luik", zo schrijft mgr. Dessart, „wens ik van ganser harte de stad en de geestelijkheid van St. Gertrudis geluk, wier oude kapittel broederlijk verwant was met het onze". Bij toeval vond ik vorig jaar een brochuurtje, geschreven door de oud- Bergenaar. pater H. Allard s.j. over de stichting van het kapittel van Geertrui denberg. waaraan de oude kerk en de elf huizen nog herinneren. Op 9 augus tus 1310. dus ruim 650 jaar geleden, bevestigde Theobald van Bar, bisschop van Luik, de stichting van een colle giale kerk en een kapittel te Geertrui denberg. door Margaretha van Peters- heim, abdis varf Thorn. Na de Franse revolutie stierf dit kapittel, dat zich sinds de inname van de stad door prins Maurits, nog in Thorn handhaafde, ge heel uit. Het kapittel van Luik, aan welks bisschop ook het kapittel van Geertruidenberg onderhorig was, mag zich als een oud-familielid beschouwen. HELMOND, RECTOR F. ALLARD VERKEERSSITUATIE In uw blad van 5 augustus jl. staat een tekening van een verkeers-mede- werker, waarin hij stelt, dat de mili taire colonne niet ALTIJD voorrang heeft op kruisingen en splitsingen. De ANWB wil de aandacht vestigen op deze speciale verkeers-situatie. aldus de verkeersmedewerker. Het zal dus wel zo zijn, maar toch zouden wij hier graag onze mening tegenover wil len stellen, omdat ofwel de verkeers medewerker ongelijk heeft, ofwel hij tenminste toch niet duidelijk is ge weest, zodat er verwarring is ontstaan. Wij leerden de voorrangsregels als volgt: men spreekt van voorrang geven in situaties vóór of op kruisingen (split singen) van wegen. Volgens de gege ven situatie hebben we te doen met een kruising van gelijkwaardige wegen. In de gegeven situatie hebben „de grote vijf altijd voorrang op het overige verkeer in de onderlinge volgorde: politie met sirene, brandweer met si rene, begrafenisstoet, militaire colonne, tram. Dus motor moet wachten en mi- het nu toch een zeer speciale verkeers situatie zijn, wat uit de beschrijving niet duidelijk blijkt, dan hadden wij gaarne van u een duidelijker uitleg. HENGSTDIJK, Em. Sch. „VOLHARDING IN TOONKUNST NIET OPGEHEVEN Het bericht in het Dagblad De Stem van zaterdag 10 augustus, dat de r.-k. gemengde zangvereniging VIT te Don- genvaart-Klein Dongen zou zijn opge heven, moet beslist foutief genoemd worden. Veertien dagen geleden kon u nog lezen dat er een verheugende nieu we groei was, dat de repetities trouw werden bezocht en dat een groot aantal gezinnen donateur was geworden. Enkele weken terug heeft u kunnen lezen, dat VIT een weliswaar kort doch zeer behoorlijk concert had gege ven gelijk met de fanfare St. Huber- tus. Deze gelijkheid van optreden is reeds enkele jaren een goede gewoonte. Het concert van VIT was echter een zelfstandig concert. Alleen VIT droeg hier voor de verantwoording. Al de genoemde verheugende ver schijnselen kunnen niet in een week teniet gaan. Volharding in Toonkunst bestaat nog en blijft de bijna honderdjarige traditie voortzetten. De feiten zijn, dat in januari btfna het gehele bestuur aftrad en met een deel der leden „in staking" ging. Hier na is het bestuur weer voorlopig aan gevuld en bleef VIT met het restant der leden aan zijn verplichtingen, vol gens de statuten, voldoen. Het stakende gedeelte heeft zich nu ontbonden ver klaard. Alle donateurs die in de afgelopen weken hun donaties voldeden, kunnen dus gerust zijn. Hun geld zal goed besteed worden. Van de winter zal hun als dank weer de gebruikelijke uit voering worden gegeven. Alle hengende kwesties zullen beslist afgehandeld worden. Het spijt het be stuur en leden dat deze onaangename kwestie op deze plaats moest worden behandeld. Het was echter, na het be richt van vorige week, nodig om mis verstanden te voorkomen. DONGEN, HET BESTUUR VAN V.I.T. WAT HEEFT ZUNDERT TEGEN WERNHOUT? Op zondag 22 en maandag 23 septem ber a.s. Cs zondags na de 21e) is het weer als vanouds Wernhoutse kermis en als we goed vernomen hebben, draait 21 sept. de Ronde van Wernhout. Tijdens deze dagen bruist Wernhout weer van activiteit en plezier en de zakenlieden hebben enkele beste da gen, zoniet de beste dagen van het jaar. Wat gaat men nu in Zundert doen? Van 21 t.m. 24 sept. organiseert men daar grote tentoonstellingen en allerlei festiviteiten, waarmee men dus de mooiste dagen voor Wernhout inpikt. Waarom kan dit in Zundert nu niet een weck later gebeuren? Of wil men per se Wernhout enkele droeve kermis dagen bezorgen. Velen zullen het toch wel met onder getekende eens zijn, dat men in Zun dert toch wel enkele andere dagen had kunnen vinden. Ondergetekende heeft op geen enkele wijze belang bij Wernhoutse kermis, maar vindt het alleen enkele uitermate gezellige dagen, die toch zeker door Zundert geen schade mogen worden be rokkend. Zundert is te dichtbij. Ik hoop, dat degenen in Zundert, die dit aangaat sportief zullen zijn en an dere data zuilen kiezen. Anders hoop ik dat vele Zundertenaren en zeker alle Wernhoutenaren niet zijn vergeten, hoe gezellig het in Wernhout is. WERNHOUT F. EEN SLECHTE OVEREENKOMST Heel vaak leest men van het een of ander jubileum dat arbeiders vieren die werkzaam zijn in de metaalnijver heid alhier en dan wordt bij de huldi ging dank gebracht voor de vele jaren trouwe dienst die ze getoond hebben voor het bedrijf. Die trouwe dienst is natuurlijk wel waar. doch men moet dat toch met een korreltje zout nemen, omdat de werknemer die als jongen de fabriek ingaat daar a.h.w. levenslang aan ge bonden is. Hoe komt dat? Omdat er al jarenlang een „stille" overeenkomst is tussen de metaalbedrijven alhier, dat men geen personeel van elkander aan neemt. Dat wil dus zeggen, aldus een aan mij gedane mededeling, dat als iemand uit het metaalbedrijf te Bergen op Zoom zich bij een andere patroon in het metaalbedrijf alhier zou gaan aanbieden hij als eerste vraag krijgt, waar hij werkzaam is. Blijkt dan dat het bij een plaatselijke collega-werk gever is, dan wordt hij niet aangeno men. Men mag toch zeker zo'n overeen komst wel heel bedroevend, onsym- patiek en onbillijk vinden ten opzichte van de arbeiders. Niet alleen omdat zij zodoende „levenslang" moeten werken op een fabriek, tenzij zij een ander be roep gaan kiezen, of buiten Bergen op Zoom gaan werken, doch ook omdat die arbeiders hun vakkennis niet kunnen vermeerderen. Het is toch zoker zo, dat elk bedrijf niet dezelfde werkwijze en machines heeft, en als dan het noodlot plaats heeft dat een zaak failliet gaat, met het gevolg de arbeiders werkloos, dan bestaat de mogelijkheid dat die arbeiders geheel vreemd staan tegen over het werken op een ander metaal bedrijf. BERGEN OP ZOOM. F. MAURER Van der Rijtstraat 15 AGRARIëRS PROTESTEREN Eindelijk is het dan zo ver, dat het bestuur van de NCB in opstand wil ko men voor de belangen van de gemengde bedrijven, wat de kippenhouderij be treft is dit al twee jaar te laat, deze bedrijven heeft men laten doodbloeden, er is geen droog brood meer in het vrije legbedrijf te verdienen. Het mestkuikenbedrijf is tot heden nog lonend, maar als Amerika zijn kuikenoorlog wint, dan zullen de EEG- landen regelmatig worden volgepropt met Amerikaanse mestkuikens en zal onze mestkuikenhouderij tot onder gang gedoemd zijn. Wat de varkenshouderij betreft, ligt het op dit moment wel gunstiger. Maar de prijs beneden de twee gulden per kilo geslacht gewicht ligt ons nog zo vers in het geheugen dat de thans iets hogere prijs welkom is om de onlangs geleden verliezen weer goed te maken. Dit zijn dan de bittere vruchten van de steeds geadviseerde specifieke pluim vee- en varkensbedrijven. Bij de koudegrondtuinders zien wij momenteel hetzelfde. Buiten de con tractteelten veel te lage prijzen. Mijns inziens zijn redelijke contractprijzén of garantieprijzen in de gehele agra rische sector het enige middel om de bedrijven bestaanszekerheid te geven. Waarom wel voor graan, melk en suikerbieten en voor deoverige produk- ten niet? Het zal dan ook van de agrarische be stuurders en voorvechters afhangen of een massale uittocht uit de gemengde en specifieke bedrijven al of niet grotere vormen gaat aannemen. PRINSENBEEK, EEN AGRARIëR WERELDKAMPIOENSCHAP RONSE Een wielerwedstrijd is individueel! Met deze boventitel gaf uw blad van dinsdag jl. commentaar op de wereld kampioenschappen wielrennen beroeps- renners van zondag 11 augustus. Het is een feit dat geen enkele „beroepsren- nerswedstrijd", uitgesloten de tijdrit, nog individueel kan worden gewonnen. Sinds er bij de wielersport fabrieks- belangen (Tour de France, Ronde van Italië, etc.) mee gemoeid zijn, is het er voor de renners er beroepshalve veel interessanter op geworden, „misschien niet voor het wielerminded publiek. Om nu op het geval Van Looy- Beheijdt te komen: Ik wil slechts enkele argumenten noemen, ik heb er nog veel meer. Ten le heeft Beheijdt zijn keuze voor Ronse alleen aan Van Looy te danken gehad. Ten 2e Van Looy en heel de ploeg is verraden door Beheijdt, die bij een overwinning van Rik een grote beloning kreeg. Ten 3e heeft Beheijdt de gehele koers geprofiteerd van Van Looy, Armand Desmet, Planckaert en Cerami, die een voorbeeld waren van ploeggeest en heel de wedstrijd controleerden. Ten 4e heeft Beheijdt op verzoek van Van Looy de sprint voor hem klaar te maken te kennen gegeven met kram pen geplaagd te zijn. Ten 5e als Beheijdt, Melkenbeeck, Foré of wie ook geen knecht voor Van Looy willen zijn, moeten zij er zo lang voor vechten tot zij ook die eenzame hoogte bereikt hebben als Rik om hem van zijn troon te halen. Ten 6e heeft het verleden bewezen dat een ploeg met twee of meer kop mannen steeds op een fiasco uitdraait. België is de debacle Zandvoort 1959 nog steeds niet vergeten. Ook toen was de grote zondebok Rik van Looy, die een schorsing opliep. Ten 7e hebben de voorjaarsklassie kers geleerd, dat Beheijdt, Wouters, Vannitsen etc. trachtten te profiteren van het werk van Van Looy om hem mogelijk in de sprint te kloppen; doch deze renners graven hun eigèn graf. Wat is er van hen overgebleven? Niets. Beheijdt wordt het volgende slachtoffer en zal nooit een kampioen worden. BAARLE-NASSAU, A. JANSEN VERONA Arena Aïda. Zoet vloei en de namen. Maar een grimmig bastion is het wel, het stenen ge vaarte onder Diocletianus opgetrok ken om er de schouwspelen van zwaardvechters en verscheurende dieren te vertonen aan het sensatie- zuchtige volk. In machtige cirkels ziet men de driënveertig rijen van brede zitplaatsen op stoere steenblokken, een symfonie van kracht en ritmische geladenheid. Zo is dit overdag een moment van strenge schoonheid. jyjaar als de avond gaat dalen dan ko men de drommen van alle kanten aanzetten om die rijen te bezetten en een kleurig mozaiek te vormen. Al vijftig jaar lang is deze Arena van Verona een oórd van machtige opera uitvoeringen. Men zit er al vroeg en dan ziet men dit reusachtige mozaiek zich geleidelijk aan vormen. De man nen in hun witte en bonte overhemden doen er evenzeer aan mee als de vrou wen, die bij traditie zich kleurig kle- Dezer dagen zond de Nederland se televisie een deel uit van de Aida-opvoering in de Arena van Verona. We laten hier de erva ringen horen van iemanddie de opvoering in de Noord-Italiaanse stad zelf bijwoonde. LEILA GENCER die de rol van Aida vervult den. Langzaam ziet men van boven op de steile hellingen dit bont palet groeien. Het geluid van almeer duizen den stemmen stijgt als een dof rumoer op naar de avondlijke hemel. Het is een waar volksfeest. Iedereen is opge ruimd en bij voorbaat opgetogen. De karabiezen gaan open, om er etens waar van alle slag uit op te diepen en de wijn klokt uit de mandflessen. Het staccaterende Italiaanse vonkt over en weer in gesprekken, die ons Noorder lingen op ruzie lijken, maar die in werkelijkheid levendig en hartelijk zijn. Pannoli, pannoli, zingen de brood jesverkopers, die zich door de rijen dringen. Amandole tosti, aldus de te genzang van de leurders met gebrande amandelen. Dan opeens een schorre bas: Birra, birra (bier), coca cola. Het is een opera op zich. Verkopers van Japanse waaiertjes doen er ook aan mee, maar ze hebben niet veel klan dizie, want de lucht is niet zoel en al stijgt een honingkleurige maan boven de arena, zwarte strepen over haar aangelaat konden wel eens onheil voor spellen. Diep beneden ziet men de uit verkoren signore en signori, die op (Advertentie) Geslaagd.... dank zij (Bekende Schriftelijke Cursus) - Te!. 45432 H. B. S„ Gymnasium, Onderwijzersakte. Middelbare Akten: Frans, Duits, Engels en Nederlands M O. Tolkvertaler Hoofd correspondent V.T.H.-diploma. Wegens plaatsgebrek hebben wy enkele stukken zeer sterk moeten inkorten. Daarom nogmaals ons dringend verzoek ons voor deze rubriek veel, maar uiterst beknopt te schrijven. (Red.) comfortabele stoelen hun uitgaansavond beleven met deftige toiletten. De or kestbak vult zich met muzikanten, die Verdi moeten laten klinken. En dan wordt een vloed van licht geworpen op de decors, majestueuse bouwsels van trappen en sfinxen en reusachtige go denbeelden met hun raadselachtige tro nies. Meer dan twee uur duurt het vullen van de arena met de vijfentwin tig duizend, doch men verveelt zich. geen ogenblik, zo wonderlijk en zo le vendig is dit schouwspel vooraf. I~\an eindelijk de aankondiging van een zangerige vrouwestern: Attenzione, attenzione! Ze vertelt dat de Eurovisie twee bedrijven uitzendt, dat ook Ame rika er getuige van zal zijn. De muzi kanten stemmen en men kan daaruit reeds leren, hoe uitstekend de acous- tiek is. De dirigent doet zijn intrede. Het is een zeer oud man, die nauwe lijks lopen kan. Als een klein schok kerig zich bewegend robotje ziet men hem zijn plaats bereiken. Applaus kla- tert op. De ouverture zet in. Dan nog een grote verrassing. Op heel het im mense auditoriumveld beginnen dui- zenden kleine flikkerlichtjes te gloeien. Het is als het vonken schieten bij een prairiebrand. Iets gevaarlijks is het ech ter niet. Tallozen hebben namelijk kleine kaarsjes meegenomen en die worden nu ontstoken als hommage aan het genie van Verdi en allen, die zijn Aida weer tot leven brengen. Men voelt zich ontstegen aan een we- reld van brullende auto's, automatische rekenmachines, straaljagers en statis tieken; men leeft, ja men zweeft in een atmosfeer van romantiek, vol zoet vloeiende klanken en kleurige bewe gelijkheid. Ach, waar blijft nu het mo derne levensgevoel, dat heeft afgere kend met die ouderwetse zwijmel.dat hard en concreet de werkelijkheid in het gelaat staart? Het wordt overrom peld en weggespoeld. Niemand kan weerstaan aan deze betovering. We zijn nooit tot muziekcriticus uitverko ren en nu willen we het nog minde; dan ooit zijn. We laten ons zonder ver zet laven door dit zoete en hartstoch telijke kwelen van de fraaiste vrouwen en mannenstemmen, door de als zeeën ruisende koren, door het klagen en jui chen van de muziekinstrumenten. Bis, bis, wordt er zo nu en dan geroe pen, of er klettert een bierfles aan stukken. Maar het kan niet storen. De decors worden bevolkt met honderden kleurige gestalten van krijgers en pries ters en vrouwen en slaven. Het is een opkomen en afgaan in prachtige disci pline en sierlijke dynamiek. Geladen i van ritmiek zijn de balletten in het wisselende kleurenspel der schijn werpers. Aan het eind van ieder onder deel stormen de slopers en bouwers het toneel op. godenbeelden worden neergehaald en door andere vervangen, paleizen af- gebroken en door tempels vervangen, trappen verdwijnen en verschijnen. Vet lijkt wel toverij. En zo wordt iedere pauze ook een schouwspel waar men verbaasd bij zit te kijken. Om kwart over twaalf zal dan het tragische lot an Aïda en haar geliefde voltrokken worden. De hemel komt tussenbeide. De .maan heeft goed geprofeteerd. Het I begint te druppelen, het begint te stor ten. Attenzione, attenzione! zegt weer de omroepster. Wegens de metereoio- gische omstandigheden kan de voor- I stelling niet beëindigd worden. Wc horen het al niet meer in de arena. Maar onder het door regen beroffelde I afdak van een café op de Piazza de Bra. Een anti-climax? Nee, toch niet We zijn al zo verzadigd van roman tiek, dat een capuccino, hoe duur ook, ons nu juist van pas komt. En wemer ken nu ook pas dat het vijf uur lang I zitten zonder ruggesteun een vermoei ende bezigheid is, zodat een makkelijk I stoeltje ons nu ook welbehagelijk stemt I Maar als onze weg weer naar Verona I voert in het hoogst van de zomer, zal men ons andermaal onder de vijfen- twintig duizend aantreffen! Zaterdag 17 augustus HILVERSUM I 402 m KRO: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Musicerende dilet tanten 13,45 Lichte gram. 14,40 Licht ork. en kinderkoor 15,15 Tierelantijnen-tops, een herh. van 6 jaar Tierelantijnen, ge- var. progr. 16.00 Als de dag van giste ren, klankb. 16,30 Europese roeikampioen- schappen te Kopenhagen 16,40 Lichte gram. 17,00 V.d. jeugd 17,15 Pianorec. (opn.), moderne muz. 17,30 Boekbespr. 17,40 Promenade-ork. en zangsol. 18,20 Popul. gram. 18,50 V.d. kleuters 19,00 Nws. 19,10 Act. 19,25 Europese roeikamp. te Kopenhagen 19.30 Licht instr. ens. 19,50 Licht ork. 20,00 Popul. klass. (gr.) 20,50 Gram. 21,00 Snipperavond, lichte gram. 21,40 Operetteklanken (gr.) 22,20 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Wij luiden de zondag in 23,00 Kamermuz. (klass. gr.) 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m VARA: 12,15 Elektronisch orgel, lichte muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. en postduivenber. 12,34 Tussen start en fi nish, act. sportnws. 13,00 Nws. 13,15 VARA-varia 13,20 Lichte gram. voor teenagers 14.10 Lichte gram. voor twin tigers 14.45 Radio Jazzclub 15.15 Van de wieg tot het graf, vragenbeantw. 15,30 Klass. orkestmuz. (gr.) 17,30 Act. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Operetteklanken (gr.) 19,00 Art. staalkaart VPRO: 19,30 Voordr. 19,45 Drie Japanse dansen gr.) 19,55 Deze week, praatje VARA: 20,00 Nws. 20,05 Disco-festival 21,15 Soc. comm. 21,30 Onbewoond, interview en gram. 22,15 Sportnws. 22,30 Nws. 22,40 Zo maar een zaterdag in augustus, cabaret 23,10 Dansmuz. 23,40 Klass. gram. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Amus.muz. 12,30 Weerber. 12,35 Amus.muz. 12,50 Progr.-overz. 13.00 Nws. 13,15 Gevar. muz. 14.00 Nws. 14,03 Gevar. progr. 18,00 Nws. 18.03 Koorzang 18,28 Paardesport- ber. 18,30 V.d. sold. 19,00 Nws. 19,40 Or- kerstmuz. 20,00 Gevar. muz. 22,00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23.00 Nws. 23,05 Jazz- muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,18 Gevar. muz. 12,30 Act. en gevar. progr. 14,03 Klass. muz. 17,00 Nws. 18,38 Gevar. muz. 19,30 Nws. 22,00 litaire colonne mag doorrijden. Mocht Wereldnws. 23,00 Gevar. muz. 23,55 Nws. Zondag 18 augustus HILVERSUM I 402 m KRO: 8,00 Nws. 8,15 Kerkorgelspel 8,25 Inl. hoogmis 8,30 Hoogmis NCRV: 9,30 Nws. en waterst. 9.45 Koorzang, geest, liederen (gr.) IKOR: 10,00 Muz. voor de zondag 10,15 Venster op de we reldkerk, lez. 10,20 Inl. op de kerkd. 10,30 Herv. kerkd. 11,30 Vraag en antwoord 11,45 De kerk in de spiegel van de pers, lez. 12,00 Vocaal-ens. KRO: 12,15 Lichte orkestmuz. en koorzang 12,50 Buitenl. comm. 13,00 Nws. en meded. 13,10 Lichte orkestmuz. en meisjeskoor 13,40 Omroep- ork. en klein omroepvrouwenkoor, mo derne muz. 14,10 Koorzang, geest, liede ren 14,40 Gitaarspel, moderne muz. 15,00 De hand aan de ploeg, lez. 15,05 Zondag middagklanken, lichte gram., afgew. met sportrep., commentaren en uitsl. 16,30 Koor, solisten en orkest, gew. muz. Convent van kerken: 17,00 Geref. kerkd. NCRV: 18,30 Kerkconcert, sopraan en orgel 19.00 Nws. uit de kerken 19,05 Geest, liederen 19,30 Gespr. over de Heidelberger, lez. KRO: 19,45 Nws. 20,30 Een avond in Brazilië, muz. klankb. 21,30 Lichte gram. 22,00 Fragm. uit de musical An American in Paris 22,20 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Avond- geb. 22,50 The Medium, opera 23,55- 24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m VARA: 3,00 Nws., postduivenber. en soc. strijdlied 8,18 V.h. platteland 8.30 Weer of geen weer, gevar. progr. 9,45 Geest, leven, toespr 10,00 Klass. piano kwartet (gr.) 10,40 Binnenste buiten, zelfportretten van beroemde en minder beroemde mensen (dl. 6) 11,10 Lichte gram. AVRO: 12.00 Muz. voor allen gr.) 13,00 Nws., daarna event, postdui venber. 13,07 De toestand in de wereld, lez. 13,17 Meded. of gram. 13,20 Op de plaat rust. strijdkrachtenprogr. 14,00 Boekbespr. 14.10 Radiofilharm. ork. en sol., moderne muz. 15,10 Filmpraatje 15.20 Holland Festival 1963: Vocaal ens, van Amerikaanse studenten, popul. liederen en balladen 15.50 Voordr. 16,00 Dansork. met zangsol. 16,30 Sportrevue waarin o.m. Europese roeikamp. in Kopenhagen VARA: 17,00 Discobal 17,30 V.d. jeugd 17,50 Nws., sportuitsl. en sportjourn. VPRO: 18,30 Korte Ned. herv. kerkd. IKOR: 19.00 Citaat, lit. lez. 19,30 De open deur, veertiendaagse rubr. AVRO 20.00 Nws. 20.05 Der Zigeunerbaron, ope rette (gr.) 21,00 Rode anjers, blijspel 21,25 Rijkdom der welluidendheid (gr.), klass. en moderne muz. 21,55 Amerikaanse schetsen: 7. Washington D.C. 22,00 Metro- pole-ork. 22,30 Nws. 22,40 Act. en meded. 23,00 Lichte Italiaanse muz. gr.) 23,20 Moderne gram. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Fanfare- en amus.muz. 12,30 Weerber. 12,35 Amus. muz. 12,50 Progr.-overz. 13,0 Nws. en weerber. 13,15 V.d. sold. 14,00 Nws. 14,03 Opera- en Bel Canto-conc. 15.30 Gevar. progr. en rep. 18,00 Nws. 18.03 Variété- muz. 18,30 Godsd. uitz. 19,00 Nws. en weerber. 19,30 Lichte muz. 20,30 Lichte muz. 21,00 Show Time 22,00 Nws. en ber. 22,15 Gevar. muz. 23,00 Nws. 23,05 Lichte muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.18 Chansons 13.00 Nws. 17.00 Nws. 19,30 Nws. 22,00 Wereldnws. 22,15 Gevar. muz. 22,55 Nws. 23,00 Jazzmuz. 23,55 Nws. Maandag 19 augustus HILVERSUM I 402 m NCRV: 7,00 Nws. 7.10 Dagopening 7,20 Klass. kamermuz. 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8.15 Gew. muz. 8.30 Lichte gram. 9,00 V.d. zieken 9,35 Waterst. 9.40 V.d. huisvr. 10,10 Gew. muz. (gr.) 10.45 Theo logische etherleergang 11,05 Zangrec., klass. en moderne liederen 11,35 Lichte gram. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Klaarwakker, lichte gram., rep., meded. en comm. 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Lichte gram. 9.00 Ochtendgym. v.d. vrouw 9,10 Mo derne orkestmuz. (gr.) VPRO: 10,00 Bij benadering, overd. VARA: 10.20 Onbewoond, interv. en gram. 11.05 Voor dracht 11,20 Uit oude en nieuwe musi cals (gr.) Zaterdag 17 augustus VARA: 15,00 Rawhide - Professor Wish bone, tv-film 15,50 Kinderen op de rom melzolder, documentaire 16,10 Licht instr. kwintet 16,30 Expeditie - Mannen tegen de bergen, tv-film 17.00-17,45 V. d. kind. 19,30 Vrije nieuwsgaring - Michaels ver jaardag, tv-film 19,55 't Manneke NTS: 20,00 Journaal VARA: 20,20 Reactie op reacties 20,25 The Andy Williams-show I 21,15 Achter het nieuws 21.40 Inspecteur! Leclerc - Per speciale bezorging, tv- feu ill. 22,05 Wereldwijs, quiz NTS: 22,45-22,50 Journaal. FRANS BELGIë: 14.00-17,00 Eurovisie. I rep. van de halve finale van de wereld-1 kamp. roeien 18,30 Berichten 18,33 V.d I jeugd 19,45 Aventures du Progrès 20,00 1 Journaal 20,30 Daniel Boone, speelfilm I 21,40 Houdt u van show?, amus.progt1 22,40 Journaal. VLAAMS BELGIë: 14,30-17,30 Eurovi sie, rep. van de wereldkamp. roeien 19,001 Ripcord: De geldmijn 17,25 Krans van I kastelen 20,00 Nws. 20,20 Sport 20,25 I kan altijd eentje bij, tv-feuill. 20,50 Echo 21,20 Fiesta in Mexica, muz. show 21$ 't Is maar een woord, quizprogr. 22,30 Nieuws. Zondag 18 augustus NTS: 14,00-18.00 Zwemmen, Ned. kamp. te Apeldoorn en: Eurovisie: zwermvedstr. worden een aantal fljjr onderbroken voor finales van de pese roeikamp. op het meer van vaerd bij Kopenhagen 19,30 Weekjoorr'an 20,20 Sport in beeld KRO: 20.30 Flintstones, tekenfilm (dl. 17) 20,55 sterdams Kunstmaandork., klass. 21,30 De reünie, eenakter 22,15 De derkerk verheugt zich, documentaire °ve de voorbereidingen en de eerste zittings periode van het tweede Vaticaans con cilie NTS: 22,50-22,55 Journaal. VLAAMS BELGIë: 11,0-11.40 H. Mjs in de St. Josephkerk te Mortsel 18.00 Eurovisie, wereldkamp. roeJ.tntT,,t Kopenhagen 17,00 V.d. kleuters 18,50 h wonderboompje (Das singende, klingen Baumchen), sprookjesfilm v.d. J.eUf 20,00 Nws. 20,20 Perpetuum musicaie. intern, tv-show 21.20 Sportweekend Het 87e politiedistrict, tv-feuill. (7) Nieuws. FRANS BELGIë: 15,00 Eurovisie, Euro pese roeikamp. te Denemarken lo-30 - quet Belles Óreilles 16.00 Eiaro Europese roeikamp. 16,30 V.d. jeugd Gendarmerie Royale: Gevaar voor ken 17.30-18,00 Eurovisie: Europese r°c kamp. 19,30 Défi, feuill. 20,00 J°u"* 20,40 Dierengeschiedenissen 21,10 pese politie: Achter het ijzeren 8° 21,35 Wie is die man? 22,05 Modern ja kwartet 22,35 Journaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 14