iert 2e e wijze NATI MISTRAL OP T.Y. i u N.C.R.V. STEEDS mm litllll ROKEN HALF ZWAAR-HEEL LEKKER! FORTUNA IN TWEESTRIJD Minter en Hinter en 't geheim van de ruïne _.JüS59 Ms?» prsawL?® filmseries heeft zeven aangekocht r® DE STEM IEK Terugblik Donderslag noodlottig voor zakkenroller euillefon Luchtmacht Expositie controleur DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 6 AUGUSTUS 1963 Kees van Maasdam naar Universal Video Maya Bouma komt weer op tv-scherm J PRO-staf maakt zelf tv-produkties VPRoIrTgiÏÏeuJs1 Z ï?ek°™ Overheidskantoren moeten s-zaterdags weer open zijn Nederland neemt deel aan Beiers muziekfestival Boltini roept hulp in van koning Boudewijn Rust op Capri Militair materieel viel op eretribune l Door Max van -Amstel Radioprogramma s Dinsdag 6 augustus Woensdag 7 augustus Televisit visieprogramma s Dinsdag 6 augustus deme krijgsmachtonderdelen zal speciaal de vreugde om de ver en behouden vrijheid verzinne- 'orden. O-jarig bestaan van de konink- htmacht zal worden onderstreept opmars van verschillende groe- htmachtpersoneel met hun vlag kaal begeleid door de kapel van iklijke luchtmacht met tamboer- Iet slot van dit historische ge- an de taptoe zal worden uitge- loor vier harmonie-orkesten ge- jk. Aan het slot van de taptoe anig vindt weer de grote finale van alle deelnemende korpsen >rische figuren. ;nde „Taptoe-Delft" is een goede ing geworden om in het Delftse hofmuseum va*n 4 augustus tot 15 september een tentoonstelling liseren, die onder de naam ,,Met n en trompetten" iets wil laten er de ontwikkeling van de mili- tuziek gedurende de laatste drie Met groot enthousiasme hebben :aire en burgerlijke organisatoren in binnen- en buitenland en ar- nageplozen om deze tentoonstel rijk mogelijk te kunnen opzetten. opzet is men volledig geslaagd, de vele zalen, die de tentoonstel eslag neemt, valt een weelde aan ;r schillende muziekinstrumenten ormen te bewonderen. Het rnili- muzikale element gingen reeds isher hand in hand. Hieraan en omstandigheid, dat toch nog vrij ateriaal uit vroeger eeuwen be en bewaard is gebleven, is het ïn dat men erin geslaagd is zoveel ostbaar materiaal bijeen te bren- ikele schilderijen en prenten to ten overvloede de belangrijke die de militaire muziek reeds ger tijden bij tal van gelegenhe- rvulde. teeds 1953 Bre- X •uik- Toon :eda. roor- Opel als ldak, 600 wart d '56 kg Lu- 1956, Con- nog wij •rden In- ïdags X Vermager zonder moeite met Gracial 0 dragees f 1,98. Bij apoth. en drogist. imbi, >pen. mpe- eids- afge- vens ïver- 5 Jonge lassiehondjes, grootge bracht met Puppy Bonzo, zoe ken goed tehuis. Kapelstraat 26, Prinsenbeek. Ook vandaag weer nieuws voor u in DAGBLAD ivoeten voor gloei- ntladingslampen. talwaren tres in de afdeling kwaliteiti- 'unctie van afdeling kwaliteitscontrole be- ekproefgewijs controleren van trodukten aan de hand van te normen, iigen c.a.o. zin ntwikkeld onderscheidings. iratesse tandig te werken 5 jaar. vacatures voornamelijk zit- t, zou een licht gehandicapte, over goede ogen en bruikbare aan de bovenstaande vereisten hiervoor in aanmerking kun- taties te richten aan het hoofd Personeelszaken, N.V. DE K, Postbus 1, Middelburg. zaakje, dat een volleerde pra riejager moet opknappen. Da Dick en mij maar gaan.' ho, daar denk ik niet aan. Lui ter, laat mij een proef leu ren. Ik zal naar Tangua siu f pen en kijken of hij Dat werd aangenomen en na v le raadgevingen van Sam sio F ik even later als een slang het gras. Jos van der Valk presenteert van avond voor de KRO-tv de Spaanse zangeres Nati Mistral, die we hier op de ƒ0to zien. (Advertentie) J)e bekende t.v.-regisseur Kees v. Maas dam heeft op 31 juli in intieme kring afscheid genomen van zijn collega's bij de VARA. Dit geschiedde tijdens een gezellige receptie, welke mede in ver band met de hoge temperaturen ineen luchtig etablissement in Loosdrecht ge houden werd. Kees van Maasdam, die bij de kijkers vooral bekendheid ver- W1?f* door zijn „Spiegel der kunsten", welke hij tezamen met Berend Boude wijn voor de televisie regisseerde, is benoemd tot directeur van de nieuwe studiol welke de Belgische t.v.-maat- schappij „Universal Video", thans te Duivendrecht laat bouwen. In deze stu dio s, welke geheel voor t.v.-produkties NpriprinJrtgen,Cht' 2uUen in de to^onist Nederlandse t.v.-programma's van di- se omroepverenigingen kant en klaar r>rire4n»A£gele^erd' Reeds eerder heeft r.® VARA in de Brusselse studio van Universal Video enige programma's la ten vervaardigen. Aa" het nieuwe t.v.-programma van Henk Elsmk zal straks de bekende cabaretière Maya Bouma haar mede werking gaan verlenen. Zij moest Te. ruime tijd verstek laten gaan omdat zij twee maanden geleden moeder werd van een gezonde dochter, die Francine neet. Maya, die met de acteur Frans Vasen is getrouwd, is nu moeder van twee dochters. Monique werd geboren toen zij destijds zoveel furore maakte in het bekende t.v.-programma „Pen sion Hommeles" van Annie M. G Schmidt. Het vorig jaar trad zij samen op met Henk Elsink in het programma van Wim Kan. Naar verluidt is zij ook geëngageerd voor een t.v.-produktie van de KRO, namelijk een amusements show met Rens van Dorth. JJet ligt in de bedoeling van de VPRO hii bat komende seizoen slechts free lanr gebruik te makan van Erik dpVCR1Sseurs a!s Leen Timp, anderen ra^ïï\T.hiis chanowski en dat hl?' wL het 8ev°lg van het feit ma's het eenvoudTg' nVmeöYrn ferresgmetde wdeie lossc medew™ Kers met de leiding van benaalrip nrr» dukties te belasten. Tot nu tie reg£ seerde Leen Timp al enige jaren de regi*sseui\ dieJSaF^tweeVjaar°een^V^0" In industriële kringen leeft de wens, dat de overheidsdiensten naar het voor beeld van Duitsland zaterdags weer zul len worden geopend. De vrije zaterdag bij de overheidsdiensten heeft namelijk als consequentie, dat het publiek daar op de dag niet terecht kan en verzuim tijdens de werktijd voor het vervullen van allerlei formaliteiten vooral bij gemeentelijke instanties in de hand wordt gewerkt. Voor het werken op zaterdag door gemeente-ambtenaren zouden de kanto ren dan bij wijze van compensatie op een bepaalde middag in de week gesloten kunnen zijn. Omdat het van groot belang is, en voor de bedrijven en voor de werknemers, ieder verzuim dat vermeden kan worden ook inderdaad te vermijden, lijkt de ondernemers een dusdanige dienstverle ning door gemeentelijke bedrijven op zaterdagmorgen zeer nuttig, „en met wat goede wil ook best mogelijk". Jn München wordt van 24 tot 27 oktober a.s. een internationaal festival voor de lichte muziek gehouden en het staat thans reeds vast, dat vele buitenlandse radioorganisaties hun medewerking zul len verlenen. Ook Nederland zal mid dels de N.R.U. op dit festijn vertegen woordigd zijn. Op verzoek van de Bei erse radio heeft de Nederlandse Radio Unie een aantal werken ter beoordeling ingezonden. Het betreft hier composi ties van Benedict Silberman en Dolf van der Linden. Overigens dient men dit festival niet te zien op de eerste plaats als een wedstrijd, waarbij de beste en meest populaire composities zullen worden bekroond, maar eerder als een feestelijke imlijsting van vele buitenlandse werkjes op het terrein van de lichte muziek. Zo hebben de orga nisatoren aan elk deelnemend land ver zocht een aantal composities welke nog geen twee jaar oud zijn van bekende nationale muziek en tekstschrijvers in te zenden. Dez ecomposities zullen door de Duitse festivalleiders nauwkeurig worden geselecteerd, waarna een Duits orkest de beste werken onder leiding van een dirigent uit het land ten gehore brengen. Welke composities naar Mün chen zijn gezonden, kan de N.R.U. ons. hangende de beslissing van het festival- bestuur, nog niet meedelen. Vanavond radio op Hilversum (402 m) zingt om 20.00 uur het omroep- dubbel mannenkwartet onder leiding van Anton Krelage. Daarna houdt dr. Tromp om 20.15 uur zijn laatste causerie over „De invloeden van klimaat en weer op de gezonde en zieke mens". De derde symfonie van Mahler voor altsolo, vrou wen- en mannenkoor kunt u om 20.30 uur beluisteren. Vervolgens musiceert om 22.40 uur het Promenadeorkest onder lei ding van Gijsbert Nieuwland. Tenslotte is er om 23.20 uur een platenprogramma onder de titel „De dag is voorbij". Voor de AVRO-microfoon speelt op Hilversum 2 (298 m) om 20.05 uur de Johan Willem Frisokapel. De liefhebbers van bel canto kunnen om 20.40 uur luis teren naar de opera „Gianni Schicci" van Puccini op platen. Nederlandse muziek van rond 1813 wordt om 22.00 uur ten gehore gebracht. Tot besluit is er om 23.00 uur een uitvoering van werken van Jean Sibelius. Vanavond t.v. de NTS vertoont om half acht het internationaal agrarisch nieuws. Na het journaal presenteert de KRO om 20.20 uur een programma over normale en abnormale sporten, om 20.50 uur gevolgd door een tekenfilm van de „Flinstones". Jos van der Valk regisseert om 21.15 uur een programma rond de beroemde Spaanse zangeres Nati Mistral. Vervolgens vertoont men om 21.30 uur een Vlaamse t.v.-produktie van de een akter „Hij loog tegen haar echtgenoot". Om 22.00 uur volgt een levenschets van mgr. dr. Alphons Ariëns, vervaardigd naar aanleiding van de hendenking van zijn 35e sterfdag en tot besluit is er om 22.25 uur het tweede journaal. De A.V.R.O verdient hulde voor het kwalitatief uitstekende filmprogramma, dat gisteravond op het beeldvenster werd geprojecteerd. Allereerst vertoonde men „Prijs de zee" van de bekende cineast Herman van der Horst, een filmisch loflied op de beste eigenschappen van ons volk. Ge luid en beelden bezongen in een verruk kelijke montage ons land en zijn nijvere bewoners, die in een nimmer aflatende strijd tegen de elementen zoveel groots tot stand brachten. De vele jaren oude hoofdfilm. „De aandeelhouder wint" was een kostelijk blijspel, waarin de actrice Judy Holli- day kans zag om een machtspositie te veroveren in een groot handelsconcern. Wie zal zich niet geamuseerd hebben met haar typering van het ogenschijnlijk domme wezentje, dat keer op keer grote T"\e laatste maanden zijn de Hilversumse t.v.-sectie druk doende om de nodige contracten af te sluiten voor de pro gramma's in het nieuwe seizoen. Zo heeft de NCRV de rechten verworven voor een nieuwe serie t.v.-films uit Frankrijk. Het betreft hier een film feuilleton met dertien afleveringen van ruim een half uur, gemaakt naar een roman van Alexander Dumas. Onder de titel „Maison Rouge" wordt in deze serie de toestand aan het hof van Lode- wijk de Zestiende en de terreur van Robbespierre behandeld. De series „Alles draait om moeder" en „Lassie, de herdershond" welke ook het afgelopen seizoen op het beeldscherm verschenen, blijven gehandhaafd, ter wijl de NCRV definitief een punt heeft gezet aan de eindeloze filmstrip „De reis van hun leven". In plaats hiervan (Advertentie) zal op zaterdag of dinsdagavond een filmserie worden vertoond uit de „Be- verly-Hill Billy-reeks. Deze strip han delt over een familie, welke in de bergen rijk is geworden door onver wachte olievondsten. En nu gaat ver huizen naar de luxueuze buitenwijken van de filmstad Hollywood, waar het gezin de grootste aanpassingsmoeilijk heden ondervindt. Onder leiding van Dick van Bommel en geregisseerd door Fred Benavente zal cabaretier Jaap-van der Merwe eenmaal per maand een programma verzorgen waarin het hoofd bestanddeel bestaat uit een actuele persiflage. Piet Romer en Rien van Nuenen komen maandelijks voor de t.v. met de door ons reeds aangekondigde serie „Stiefbeen en zoon", terwijl Johan Kaart de hoofdrol gaat spelen in een uit het Engels vertaalde serie getiteld „Her rie om Harry". ontsteltenis teweegbracht onder het louche directorium Het verhaaltje klonk erg onwaarschijnlijk maar voor de ontwapende wijze, waarop Laura hier in haar rol vervulde, zal zelfs de meest kritische vakantieganger door de knie- en zijn gegaan Barend Barendse vroeg ten slotte de aandacht van de wielerliefhebbers voor de sprintfinales van de amateurs in Rocourt, waar de gemoederen bijzonder gespannen waren. De beeldkwaliteit van de telerecording en de totaalshots lieten helaas veel te wensen over. D. de R. Een donderslag is maandag jl. een zakkenroller noodlottig geworden. De man ontfutselde ongemerkt de beurs van een horlogemaker uit .Frankfort, die aan de oever van de Main in slaap was gevallen. Hij schrok wakker door een plotselinge donderslag en de man vluchtte naar een nabijgelegen brug waar ook de zakkenroller een toevlucht voor het losgebarsten noodweer had gezocht. In de achterzak van de man ontdekte de horlogemaker echter zijn porte monnee, die half uit de zak stak. De horlogemaker gaf de dief onmiddel lijk aan bij de politie. Een woordvoerder van het Nederland se circus Boltini. dat sinds het begin van de vorige maand een tournee maakt door België, en thans in Brugge is gearriveerd, heeft gisterenavond meegedeeld, dat het Belgische ministerie van Arbeid te Brus sel op de aanvraag voor een werkver gunning voor de aan het circus verbon den artiesten afwijzend heeft beschikt. De artiesten krijgen 48 uur om het land te verlaten. De reden voor de beslissing van het ministerie van Arbeid zou. naar men van de zijde van Boltini mededeelde, ge legen zijn in het feit dat te weinig Bel gen door het circus bij deze Belgische rondreis in dienst zijn- genomen. Boltini heeft wel pogingen in het werk gesteld om enkele Belgische nummers in het programma op te nemen, maar is daarin niet geslaagd, omdat alle artiesten van naam elders onder contract bleken te zijn. Het heeft wel 12 tentenbouwers en twee Belgische musici in dienst. Met het ver zoek om zijn bemiddeling te willen ge ven in dit geschil heeft het circus in middels een telegram gezonden naar ko ning Boudewijn. Het heeft ook, naar de woordvoerder van Boltini verklaard, con tact opgenomen met de Nederlandse am bassade te Brussel. Het schone Italiaanse eiland Capri heeft er een (voor rust zoekende vakantiegangers) hemels trekje bij gekregen. De burgemeester heeft alle jukeboxen, transistorradio's en platenspelers verboden op straten, pleinen, aan het strand en in openbare gelegenheden nog een kik te geven. „VERSCHENEN" Zes meisjes, die in tijdelijke dienst waren van Metro Goldwyn Mayer voor de bezetting van enkele bijrollen in een film. moesten in een bepaalde scène naakt optreden, wat zij weigerden te doen. Er is nu een conflict ontstaan over de vraag, of de maatschappij het hun toegezegde salaris moet uitbetalen. De vakbond, waarbij de betrokken meisjes zijn aangesloten, stelt zich op het standpunt, dat men moet worden betaald als men op het werk verschijnt, ongeacht of men zich daar uitkleedt of niet. De filmmaatschappij stelt echter, dat de meisjes niet werkelijk zijn „verschenen". SCHADELOOSSTELLING De Britse spoorwegen, een staats bedrijf, hebben mevrouw Barbara Ellis in Weymouth, Zuid-Engeland, 30 shilling (ongeveer 15 gulden) ge geven om haar baby te reinigen van het roet, dat afkomstig is van de locomotieven. Mevrouw Ellis had zich er over beklaagd, dat zij wel aan het wassen kon blijven en zij had daar voor een schadeloosstelling van 80 gulden gevraagd. AANBIDDEND Een Italiaanse boer, Cesare Ado- rante welke naam „aanbiddend" betekent heeft een pastoor met een kruisbeeld op zijn hoofd ge slagen, omdat deze hem niet de naam wilde noemen van degene die zijn nichtje had verleid, zo meldde het persbureau Ansa uit Pescara. De pastoor, Don Luigi di Summo, had geweigerd de naam te noemen, omr dat deze naar zijn zeggen onder hel biechtgeheim viel. PICNIC De Amerikaanse komiek Bill (Jose Jimenez) Dana, door de astronauten van het Amerikaanse Mercury-ruimte- project geadopteerd als mascotte, heeft een grapje gemaakt over de, gemankeerde, ontmoeting in de ruim te van Ruslands nieuwste mannelijke en vrouwelijke ruimtevaarder. „Eerst stuurden ze een onbemande capsule omhoog en gaven er de naam Sputnik aan," aldus Dana. „Daarna stuurden ze een hond naar boven en noemden het experiment Muttnik. En nu hebben ze een man en een vrouw gelanceerd en noemen dat Picnic". 437- Wat geef je er voor?" Een grootscheepse Amerikaanse mili taire oefening in Spartanburg in Zuid- Carolina, is niet zo gelukkig begonnen Op grote schaal kwamen militairen, jeeps, vrachtauto's en artilleriestukken aan valschermen naar beneden. Door een verkeerde berekening kwam een deel van het materieel terecht op een tribune, waar hoge militaire leiders, burgerlijke autoriteiten en journalisten de oefening gadesloegen. Deze toeschouwers moesten rennen voor hun leven, te meer, daar enkele zware stukken losraakten van hun parachute en ongeremd naar bene den sloegen, temidden van de tribunes en geparkeerde auto's en hefschroef- vliegtuigen. General Paul Adams, de leider van het het Amerikaanse strategische commando, noemde het verloop van de oefening „onbevredigend". DRUM 17&pjr Onzin. Het leven is niet gemakkelijk en het huwelijk kan dat ook niet zijnmag f J^sschien niet eens zijn. Allerlei strubbelingen en moeilijkheden, die zich voordoen tussen man en vrouw, dragen naar ik meen, meer bij tot het ontstaan «l?,k £.W<£kelljk(; band- dan «epbel- geluk dat elke realiteit mist. Maar wat en moet bestaan, dat is aSg,en respect v°°r elkaar aïs mens" Antnnn i» rZaS en dat resPect he<=tt Jool? onthouden?" vroeg vraagfdadeliik antwoord op die Na enkele ogenblikken zei ze: 'r van zeer eenvoudige familie miln hëi'i" fVad?r w„as temmermanen mijn hele familie bestaat uit arbei- deis. Je zult dat zeil ontdekken als ie besluit je met die miljoenenzaa'k in te }at.en- Toen Antoon en ik op elkaar ver! liefd laakten en tenslotte trouwden de den WIJ beiden een misstap. Wij hoor den niet bij elkaar. Antoon hield van u^r nllJn Inmilie, het milieu waar uit ik ben voortgekomen, lag zover be neden zijn waardigheid, dat hij niets liever wilde dan vergeten, dat hij ir zo n familie was getrouwd.' ,Ach kom,' meende Joost te moeten be twijfelen. .Mijr. vader en mijn moeder,' ging Suus voort, .behandelde hij op zo'n vriende lijke uit de hoogte neerbuigende ma nier. dat zij zich klein en onmogelijk voelden in zijn bijzijn Het gevolg was natuurlijk dat ze tenslotte bij ons weg bleven. Zo ging het ook met mijn fa milieleden en mijn kennissen Antoon weekte mij geheel van hen los. En ik liet mij losweken, omdat ik van me ning was, dat ik het leven door moest met mijn man en niet met mijn fami lie.' Hetgeen juist gezien was,' onderbrak Joost. Hetgeen in zoverre juist gezien was, dat dit nog niet behoefde in te houden, dat ook in het milieu waaruit ik was voort gekomen als minderwaardig aan Antoons milieu ging zien. Dat ik op die manier ouders verloochende en daarmee alle liefde en opoffering en zorgen die zij zich om mijnentwil hadden getroost, ging ik pas begrijpen, toen mijn ouders beide waren gestorven en er niets meer viel goed te maken. Toen ging ik ook begrijpen, dat ik niet alleen hen al die jaren had verloochend, maar ook my. zelf En dat Antoon niet alleen mijn familie beledigde, als hij geringschattend over hen sprak of hen uit de hoogte behandelde, maar ook mij, zijn eigen vrouwl Want los te denken van mijn familie ben ik toch niet. Ik behoor ér bij ook al heeft Antoon 'mij er als het ware uitgelicht. En toen ik dat alle maal begrepen had. Joost, toen ging ik ook allerlei andere dingen veel scherper zien. Ik voelde mij toen eerst recht tweede, hoogstens tweede, in huis. Ik ging inzien, dat ik een ding was, een van Antoon's gebruiksvoorwerpen, een gebruiksvoorwerp nog wel, dat hij zich had aangeschaft, maar van welks aan schaffing hij eigenlijk min of meer spijt had.' •Ram nou, Suus,' viel Joost haar in de rede, ,je overdrijft schromelijk, dunkt me. Je hebt er voor jezelf een com plex van gemaakt.' Suus haalde gelaten haar schouders op. Misschien,' zei ze dan, ,maar er werd ook wel voor gezorgd, dat ik ieder ge- !?,?-■» V3w ze'fresPect en eigenwaarde kwijtraakte. Een voorbeeld: als mijn scnoonmoeder mij aan kenissen voor- lil i dJ"n zei ze: 'Ma« ik ev®n voor- slellen. de vrouw van Antoon?' ,maar klLvar mamer van spreken en uit de zii iL v-, aar, woord<m hoorde ik. dat zij eigenlijk wilde zeggen: de..misstap van mijn zoon, ^ern zijn domheid maar verge- hij deed^aS n°g j°ng en wist niet wat d?°hnm??StT0nwmekeurit Rhmlachen om 2L? iï^ mmer was het alleen, dat Z° Ab.'tter en Punisch werd met 8!?,:!™;. A,S Suus deza woorden met mildheid en vergevensgezindheid had gesproken, dan hadden zij een overwinning betekend, nu echter getuig den zij van een nederlaag .Nu ja,' antwoordde hij, ,dat was zijn moeder. Dit was niets anders dan het tot uiting brengen van haar teleurstel ling over het feit, dat Antoon. zoals men dat noemt, beneden zijn stand was ge trouwd. Ik geloof, dat een moeder zoiets wel te vergeven is. Het standsverschil weegt bij die mensen zeer zwaar. Maar dat kun je Antoon toch niet aanwrijven?' Suus zuchtte en maakte een afwerende beweging met haar hand. ,Och. Joost,' zei ze. ,ik wil je niet vermoeien met het opsommen van allerlei kleinigheden, de bewijzen, dat Antoon geheel dacht in de lijn van zijn moeder Ze zouden niet veel indruk op je makén trouwens, omdat het allemaal gezegden, opmer kingen, gebaren gelaatsuitdrukkingen., wat al niet, zijn geweest, die zo losweg verteld, geen betekenis hebben, maar die, gebruikt in een bepaald gesprek, in een bepaald verband, meer griefden, dan de grofste belediging. Een voor beeld: een gezegde van Antoon, dat voor mij alle verdere uitleg overbodig maakt: ik weet niet meer precies naar aanleiding waarvan hij het zei maar het staat sindsdien in mijn geheugen en in mijn ziel gebrand. ,Er zijn,' zo zei hij eens, slechts twee dingen die het leven en de wereld kleur en schoonheid geven en die twee dingen zijn: adel en rijkdom. De rest dient als achtergrond, waartegen de grootheid van adel en rijk dom schittert.' Joost smoorde een vloek tussen zijn tan den. .Die snob,' zei hij minachtend. .Ver geef mij, Suus. hij is je man, maar dat is toch wel een beetje erg cru.' Hij schudde zijn hoofd, daarmee te ken nen gevend, dat hij de juiste kwalifi catie liever niet uitsprak. .Begrijp me nu,' vroefe Suus, .dat ik niet overdrijf en dat ik er niet, zoals jij het noemt, voor mijzelf een complex van maak?' ,Au fond is het misschien zielig, zo'n geestesgesteldheid,' meende Joost, ,want zijn eigen adel is dan toch maar wei nig schitterend, als ik het zo zeggen mag.' ,Nog minder schitterend dan je denkt,' antwoordde Suus. Hij keek haar vragend aan. Hoezo?' Alles wat ik je nu heb verteld.' ver- volgdeSuus, ,is nog te dragen geweest. Ik heb het gedragen, zoals je weet, en heus ons huwelijk was niet zo beroerd; dat zei ik je al. Maar' haar stem kreeg plots een harde, metaalachtige klank, ,maar weet je, dat ik hier van avond bij jou ben op zijn aandringen?' .Durfde hij zelf niet te komen om te vragen, of ik al een besluit heb geno men?' vroeg Joost ironisch glimlachend. .Durven wel, maar hij meende dat ik meer bij jou zou kunnen bereiken dan hijzelf. Joost mag je graag, zei hij ,en' ze slikte en aarzelde even voor zij ver der ging ,en als jij je nu eens wat meer met Joost .bemoeit, eens met hem praat, een beetje aardig., zo hij dat.. Joost houdt van leuke vrouwen en...? Joost sprong op en viel haar hard in de rede: ,Hou op, Suus, nee, nu ga je te ver! Nu maak je er in je teleurstelling een dra ma van. Dat.nee, dat kan hij niet bedoeld hbben!' ,0, nee,' gaf Suus onmiddellijk toe. ,dat niet. Dat wat jij denkt, heeft hij heel beslist niet bedoeld. Maar zeg eens eer lijk, Joost, maakt dat érg veel ver schil?' (wordt vervolgd) HILVERSUM I 402 m KRO: 12.00 Middagklok-noodklok 12,04 Lichte orkestmuz. (gr.) 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,25 Licht orkest en zangsol. 14,00 V.d. kind. 14,30 Gram. 14,35 V.d. plattelands vrouwen 14,45 Lichte gram. 15,15 Lichte gram. 16,00 V.d. zieken 16,30 Ziekenlof 17,00 V.d. kind. 17,15 Lichte gram. 17,45 Beursber. 17,50 Regeringsuitz.: Nieuws uit de Nederlandse Antillen, door Henk Dennert 18,00 Kon. militaire kapel 18.30 Radio Volksuniversiteit: Muzikale act, en specialiteiten, door Hans Citroen 19,00 Nws. 19,10 Act. 19,25 Lichte gram. 20.00 Vocaal dubbelkwartet, klass. en moderne liederen 20,15 De invloeden van klimaat en weer op de gezonde en zieke mens, lez. 20,30 Utrechts Stedelijk ork.. koren en sol., klass. muz. 22,15 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22.40 Promenade- ork. en sol. 23,20 Lichte gram. 23,55- 24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12,00 Licht instr. trio 12,20 Re geringsuitz.: Uitz. v.d. landb. 12.30 Land en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 13,00 Nws. 13,15 Meded., event, act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Koperork., amus.- muz. 14,00 Pianorec. (opn.), klass. en moderne muz. 34,30 V.d. kind. 15,45 Stu dentenkoor (opn.) lichte liederen 16,15 (Advertentie) Tot uw orders, gevar. progr. v.d. strijd krachten 17,25 New York calling, praatje 17,30 V.d. jeugd 18,00 Nws. 18,15 Evt. act. 18,20 Van schlager tot topper (I): 40 jaar lichte muz. 19,00 Paris vous parle, de gesproken brief uit Parijs 19,05 Licht pianospel 19,20 Paul' Vlaanderen en het Margo-mysterie, hoorspel (VI) 20,00 Nws. 20,05 Johan Willem Friso-kapel 20,40 Gianni Schicchi, opera (gr.) 21,40 Waarom zijn er eigenlijk oorlogen?, lez. (V) 22.00 Holland Festival 1963: Neder landse muz. rond 1813 (I) 22.30 Nws, 22,40 Act. 23,00 Klass. gram. 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Lichte muz. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14.03 Gevar. muz. 15.00 Ka mermuz. 15,25 Klass. dansmuz. 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16,09 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,15 Zangrec. met pianobegel. 17.45 Klass. muz. 18.00 Nws. 18.03 Lichte muz. 18.18 Paardesportber. 18,20 V.d. sold. 19.00 Nws. 19.40 Jong talent 20,00 Moderne muz. 20.45 Gevar. muz. 21,15 Gemengd recital 22.00 Nws. 22,15 Gevar. muz. 23,00 Nws. 23,05 Dans met de zee meermin 23,55-24,00 Nws BRUSSEL FRANS 484 m: 12,00 Gevar. progr. en act. 14,03 Moderne en klass. muz. 16,08 Lichte muz. 17.00 Nws. 18,30 Chansons 18,55 Ge var. muz. 19,30 Nws. 22,00 Wereldnws. 22,15 Jazzmuz. 22,55 Nws. HILVERSUM I 402 m NCRV: 7,00 Nws. 7.10 Dagopening 7,20 Klass. gram. 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8.45 Mannenkoor (gr.) volksliederen 9,00 V.d. zieken 9.45 Wa- terst. 9,40 V.d. vrouw 10.10 Gram. 10,15 Morgend. 10,45 Psalmzingt de heer, geest, liederen (herh. van zondag 4 aug. jl.) 11,10 Noordhollands Filharmonisch ork., klass. muz. 11,55 Lichte gram. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 Soc. strijdlied 7,23 Klaarwakker, lichtë gram., rep., moded. en comm. (Om 7.35 V.d. voorpagina) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8.18 Lichte gram. 8.55 Kook- praatje 9.00 Ochtendgym. v.d. vrouw 9,10 Super Flumina Babylonis. motet (gr.) 9.40 Geluidsjagers VPRO: 10.00 Eén en al oog: kijken naar televisie, praatje 10,05 Morgenwijd. VARA: 10,20 Lichte gram. 10,35 Vrij entree, cabaret 11.00 Wals-ork. 11,30 Viool en piano, klass. muz. (gr.) NTS: 19,30 Int. agrarisch nws. 20.00 Journaal KRO: 20,20 De sportieve prestatie, een progr. over normale en abnormale sportgebeurtenissen 20,50 De Flintstones, tekenfilm (dl. 16) 21,15 Spaanse zangeres 21,30 Hoe hij loog te gen haar echtgenoot, eenakter 22,00 Al phons Ariëns. priester, een levensschets NTS: 22,25-22,30 Journaal. FRANS BELGIë: 19,00 Berichten 19,03 La pensée et les hommes, uitz. van filo sofie en lekenmoraal 19,35 La Caravane de l'Enfer, feuill. 20.00 Journ. 20.30 War- na, tv-spel 21,55 Bonne Nuit, Socrate, film 22,25 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19,30 V.d. jeugd 20.00 Nws. 20,20 Sport 20.25 The Limeli- ters 20,55 Gelukkige dagen, toneelspel (Overn. VARA) 22,35 Nws. 75. De slotpoord was de enige plaats, waar het niet lekte, ontdekten Hinter en Minter. Een beetje rillerig stonden zij onder de vervallen boog en staarden somber naar het dichte regengordijn, dat hen afsloot van de rest van de we reld. „Wat een bui..... Je ziet het bos haast niet meerzei Hinter ,,Het is net of dit een eiland is midden 'in de zee Nou ztten we hier als Robnson Cru soe en Vrijdag, die „Sssst..!" onderbrak zijn broertje. „Daar komt iemand Gespannen luisterden zij naar de ge dempte voetstappen en het gekraak van takken. Even later doemde er in de re gen een gedaante op diep weggedoken in een zwarte mantel. „Hij komt hierheenfluisterde Huiter verbaasd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7