Festival Nederlandstalig amateurtoneel te Gent EXAMENS naar de zee WAT B3 WAAR? Walcheren Veesta van Gedurende feestweek van 20 tot en met 28 juli Havendorp weer punt van discussie in de raad PAPIER VOOR UW PEN Jongens te Koewt ZUID-BEVELAND Z.-Vlaanderen Vrouw de tr TERNEUZEN DE ECHTE H°GE GISTING Dagblad De Stem Weer inbraak bij Arnberg N.V. te Goes Bosschenaar uit de bocht bij Waterlandkerkje Afscheid van de heer J. v. Tuinen Proef Geen wedstrijd Ylissingse steen des aanstoots Invloed t.v. Doktersdiensten Dierenartsen HOOGWATER Vandaag Morgi en Maandag Agrarisch Op Vughler MET INGAN Franciscar na 105 jaa Klooster opgei In Frankrijk en Arbeidsonli duren vo DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 20 JULI 1963 NieuIV' en Sint Joosland UIT DE BOCHT GEVLOGEN Gistermiddag is opnieuw een auto uit de bocht van Nieuwland gevlogen. De ongelukkige chauffeur was ditmaal de heer R. van Altena uit Amstelveen, die met zijn Volkswagen verongelukte. Dok ter P. J. Brand uit Nieuwland verleende eerste hulp. Het slachtoffer heeft een ernstige rugblessure opgelopen en is overgebracht naar het Burger Gasthuis te Middelburg. De auto werd zwaar be schadigd. Elleivoutsdijk BEGRAFENIS J. OELE De begrafenis van de overleden wet houder J. Oele zal maandag 22 juli a.s. plaatsvinden. Om elf uur zal eerst een herdenkingsdienst worden gehouden in de Ned.-herv. kerk, waarna om 12 uur het stoffelijk overschot ter aarde zal worden besteld. 's-Heer Arendskerke SLIPPARTIJEN In de bocht Oude Rijksweg - Weg naar Heinkenszand had een tweetal slippar tijen plaats met een motorfiets. Door het lekken van een jerrycan van een bedrijfsvoertuig was olie op de weg gevloeid. Toen de motorrijder I. S., kantoorbe diende uit Wissenkerke, met zijn motor fiets de bocht nam, slipte deze Enige blikschade was het gevolg. De volgende motorrijder, M. de R. uit Heinkenszand, die als duo-passagier zijn echtgenote bij zich had. kwam er zo goed niet af. De heer De R. liep een hersenschudding op en moest per ambu lance naar huis worden vervoerd. Me vrouw De R. kwam er met enkele ont vellingen af. Dokter Zonnevylle was spoedig ter plaatse en verleende de eer ste hulp. VAKANTIEBESTEDING VOOR DE JEUGD Onder voorzitterschap van de Inspec teur-Korpschef van de Gemeentepolitie, de heer D. van Ooijen, werd er een comité opgericht met het doel dit jaar een bijdrage te leveren voor een zin volle besteding van de laatste vakantie week van de schooljeugd. Voor zijn werk acht het comité de week van 19 tot en met 23 augustus het meest geschikt. Er wordt van de veronderstelling uit gegaan, dat de laatste dagen van de zo mervakantie zowel voor de ouders als voor de jeugd zelf een probleem vor men. De ledigheid voert dan gemakke lijk tot baldadigheid. Het voorlopige programma, dat het comité voor kinderen van 8 tot 14 jaar heeft samengesteld, ziet er als volgt uit: een oriëntatierit per fiets, zwem- en atletiekwedstrijden, wedstrijden op de fiets en op de rolschaatsen; het zelf ver vaardigen van vliegers, met als sluit stuk een massaal vliegerfeest. Het comité bestaat uit de heren D. van Ooijen, (voorzitter)E. J. A. v. d. Neste, (secretaris), P. C. Gerreman (penningmeester), Th. Henderikse (ad viseur), J. B. Johannisse (sportambte naar), G. Meert, A. F. M. Smits en J. H. Will. Binnenkort worden huis aan huis deelnemingsformulieren uitgereikt. Ho pelijk zullen zowel de ouders als het onderwijzend personeel de kinderen aan sporen hier aan deel te nemen. Waterlandkerkje BRAND INGARAGE In de tractor-garage van het vlasbe- drijf Ch V. en Zn. was een brand uit gebroken. De heer L. V wist zelf met behulp van drie schuimblusapparaten de brand te bedwingen. De inmiddels gewaarschuwde brandweer behoefde niet meer uit te rukken. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zal de heer J. van Tuinen afscheid nemen van de provin ciale griffie, waar hij chef is van de eer ste afdeling met de titel van hoofdadmi nistrateur A. Op woensdag 31 juli zal hij recipiëren in de Statenzaal te Middel burg (ingang Groenmarkt). Westdorpe BEVORDERD De heer J. Strobbe ambtenaar bij de rijkspolitie alhier, is bevorderd tot wachtmeester eerste klas der rijkspolitie. VETERANENVOETBAL Vandaag wordt op het sportterrein een voetbalwedstrijd gespeeld tussen oud RIA en de ex-spelers van Steen. De wed strijd begint om hall zeven. (Advertentie) Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zutd-Beveland: Klokstraat 1. telefoon 6252, Goes Alg. redacteur Exploitatie voor Zeeland: inspectie Zeeland F. DE LIGT L. K. M de JONG tel. 6252, Goes tel 2377, HULT Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Raponbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU, tel. 6252, Goes. Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm Ingezonden mededelingen 2)4 mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook ln de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. In de nacht van woensdag op donder dag is voor de tweede keer in korte tijd een inbraak gepleegd in de fabriek van Arnberg n.v. aan het industrieterrein- Zuid te Goes. Vorige keer hadden de daders een buit van ongeveer f 600,Nu had men min der geluk. Juist op het moment dat de dader dacht een geldkist uit het kan toor te kunnen meenemen, werd hij ver rast door de komst van de surveillance auto van de Goese gemeente-politie. Hij wist te ontkomen door de geforceerde deur van de fabriek. De politie had onmidddellyk een duidelijke aanwijzing omtrent de dader, want zijn bromfiets had hij in de haast om weg te komen achtergelaten. De eigenaar ervan is in middels gevonden, doch het onderzoek verkeert in een dusdanig stadium dat door de politie nog geen namen kunnen worden genoemd. In de reeds beruchte bocht nabij het Kanonhof van de provincialeweg Wa- terlandkerkje-IJzendijke vloog een auto van de weg. Door te grote snelheid en overmand door slaap verloor de be stuurder, de heer A. P. V. uit Den Bosch, de macht over het stuur. De auto vernielde de bermplanken en kwam in de daarnaast gelegen sloot terecht De gewaarschuwde arts A. L. uit IJzen- dijke was spoedig ter plaatse en ver leende de eerste hulp. De bestuurder werd naar het ziekenhuis te Oostburg vervoerd. De verwondingen bleken mee te vallen, zodat de heer A. P. V. nog dezelfde dag het ziekenhuis kon verla ten. De auto werd zwaar beschadigd. (Van onze Belgische correspondent) Gedurende de jaarlijkse feestweek, van 20 tot en met 28 juli, zal te Gent voor de eerste maal een „Festival van het Nederlandstalige amateurtoneel" worden gehouden. Het is een voortzetting in een andere vorm van een reeds jaren bestaande traditie. Al lang was het gewoonte, dat goede amateurgezelschappen gedurende de z.g. Gemeentefeesten in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Gent gratis toneeluitvoeringen gaven. van Gent en omstreken ook het goede amateurtoneel wel weet te waarderen. De „Aloude Overste ende Souvereine Princelijke Camere van der Rhetorijke „Jhesus met der Balsemblomme" uit Gent opent het festival met „Driemaal daagt het licht" van Claude Spaak. De Koninklijke Maatschappij Van Combrug ghegenootschap speelt „Ontvluchting" van Bill Owen, het Koninklijk Toneel gezelschap van de Vriendenkring der Posterijen van Gent „Als het kindje bin nenkomt" van André Roussin, de oude rederijkerskamer van Sinte Agnete, even eens uit Ger?t, „Niets dan de waarheid" van Frans Cools. „De Ghesellen van Sint Lieven" uit Ledeberg „De volle waar heid" van Mackie Ph., de Koninklijke Maatschappij „De Melomanen" uit Gent „Zachtjes met de deuren" van Michel Fernaud en de Gentse Multatulikring „De haas en de strik" van Fernand De- mets. Het programma vermeldt verder enige eenakters, waaronder „Ogen van krijt" van Tone Brulin. De toneelgezelschappen, die aan dit fes tival wilden deelnemen, moesten tevoren een beknopt overzicht van hun geschie denis en een lijst met referenties van vroeger opgevoerde stukken of van be kroonde opvoeringen overleggen. Dit fes tival wordt overigens niet opgevat als een wedstrijd of toernooi. Er worder.' geen punten gegeven of prijzen uitge loofd. Het is uitsluitend bedoeld als be vordering van het amateurtoneel. hun kijk op het amateurtoneel. Overi gens bestaat er al geruime tyd een nauw contact met het Nederlandse ama teurtoneel, vooral, uiteraard, met het Werkverband voor Katholiek Amateur toneel. Men wil in Vlaanderen naar een landjuweel in de lijn van de oude rede rijkerstraditie en met deelname van de beste gezelschappen uit al de zeventien voormalige Nederlandse gewesten. (Advertentie) In beginsel komen thans amateurgezel schappen uit heel het Nederlandse taal gebied in aanmerking voor een opvoe ring in de grote schouwburg van Gent. Dit jaar is er evenwel nog geen Ne derlandse toneelgroep bij de uitverkoren gezelschappen. Ook ditmaal zijn het nog vrijwel uitsluitend Gentse verenigingen, die gedurende de „Gentse feesten" de K.N.S. bespelen: van buiten Gent treedt alleen op de toneelgroep „Onze Vrien den" uit Zaventem. De festivalvorm en de uitbreiding van de mededinging zijn een proef. Het doel van het festival is by een ruim pu bliek een ruimere belangstelling voor goed toneel te wekken, de smaak en het oordeel van dat publiek te vormen, de toneelvrienden gelegenheid te bieden de ontwikkeling en het peil van het amateurtoneel te volgen en het ama teurtoneel aan te moedigen. Het festival omvat acht uitvoeringen. De erkende toneelbonden konden aan gesloten groepen voor deelname aanbe velen of eigen uitgeselecteerde gezel schappen laten inschrijven. Dit jaar ver zochten dertien toneelgroepen aan het festival te mogen deelnemen. De vaste K.N.S.-commissie van het stadsbestuur zocht er de negen beste uit. Elke deel nemende vereniging krijgt kosteloos de beschikking over de schouwburg met zijn uitrusting en personeel. Bovendien ontvangt ze een toelage van 1250 fran ken. Alleen al het feit eens een echte schouwburg te kunnen bespelen is voor een amateurgezelschap van belang en werkt vormend en aanmoedigend. Iedere avond is de schouwburg deze week uit verkocht. Wat bewijst, dat het publiek (Van onze verslaggever) Het Havendorp, voor velen in en buiten Vlissingen een steen des aanstoots, is in de gisterenmiddag gehouden vergadering van de Vlis- singse raad opnieuw en onver wacht punt van discussie gewor den. De aanleiding was een voor stel van b. en w. om de betaling van rente en aflossing te garan deren van een lening die de ver eniging „De Ruyterschool" wil aangaan voor de eerste kosten van een nieuw te bouwen internaat. Op de plaats waar het internaat blij kens het voorstel van b. en w. gaat komen staan een aantal woningen, die zullen moeten worden afge broken. De heren E. de Priester en S. J. Adriaanse, voorzitters van resp. de P.v.d. A. en de K.V.P.-fractie waarschuwden er voor de bewoners van het Havendorp niet de dupe te laten worden van deze plannen, omdat dan voor hen nog steeds geen woonruimte in Vlissingen aanwezig zal zijn. „We weten dan trouwens ook geen raad met de bewoners van de Vredehof laan en omgeving", aldus de heer Adri aanse, die voorts zei, bij spoedige ten uitvoerlegging van het internaatpro ject, niet te geloven dat de wethouder voor volkshuisvesting aan zijn beloofde termijn vast zal kunnen houden om in 1964 het Havendorp te hebben ont ruimd. Wethouder Ch. J. Gillissen Verschage zei niet te geloven, dat het internaat er over 4 jaar al zou staan terwijl hij voorts de verontrusting trachtte te sussen met de mededeling: „Het Havendorp dient te worden ontruimd voordat de woningen in het gedeelte waar het internaat komt moeten worden ontruimd." Mocht de vergunning toch eerder afko men, dan was er volgens hem een goed argument om op het departement te gaan pleiten voor een extra contingent. De heer W. P. Hamerlinck (K.V.P.) trachtte het college en zjjn mede-raads leden tot een ander inzicht te brengen t.a.v. een voorstel om afwijzend te be schikken op een aanvraag om subsidie door de r.-k. stichting voor de geestelij ke volksgezondheid van het Zeeuwse Wit-Gele Kruis. Er is in het verleden steeds op de ver zoeken afwijzend beschikt omdat naar de mening van de raad de r.-k. instelling zich had moeten aansluiten bij de over koepelende algemene stichting. De heer Hamerlinck betoogde, dat de r.-k. in stelling in de afgelopen jaren haar be staansrecht had bewezen. De provincie en gemeenten als Middelburg, Terneuzer? en Goes hebben dan ook hun destijds ingenomen standpunt verlaten en zijn overgegaan tot het verstrekken van sub sidie, aldus de spreker, die er op wees dat ook de Vlissingse bevolking van de diensten van de r.-k. instelling gebruik maakt. Ook de heer H. van Rooijen (Prot, Chr.) achtte het redelijk dat op een of andere wijze subsidie zou worden ver leend, b.v. gerekend naar het aantal le den en geen bijdrage per hoofd der be volking. Naar zijn mening was er plaats voor de r.-k. instelling in het overkoe pelende orgaan, doch het zou niet als eis mogen worden gesteld. Hoewel afwijzend op de subsidieaanvra ge werd beschikt zei loco-burgemeester W. Poppe too de zaak nader te bezien. Daar de laatste tijd regelmatig euvels aan de openbare utiliteitsgebouwen, voor al scholen, in de gemeente aan de dag treden, verzocht een verontruste heer J. B, Ebling (Prot. Chr.) om maatregelen in de vorm van b.v. nauwlettende in spectie der gebouwen. De heer Poppe achtte dit echter moeilijk uitvoerbaar. West-winkels Het voorstel om het door wijziging van de bouwvoorschriften mogelijk te maken dat in plan West, vooral ten be hoeve van de bewoners van de daar te bouwen torenflats, winkels worden inge richt, lokte een breedvoerige discussie van voor- en tegenstanders uit. De heer Adriaanse toonde zich beslist voorstan der daar in deze omgeving voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften ont breken. De heren S. Joustra (P.v.d.A.) en E. Oostehuis (V.V.D.) vreesden ech ter rommel en ontsiering van de omge ving. Het voorstel tot wijziging bebou wingsvoorschriften werd zonder stem men tegen aangenomen. Verkeer Bij de rondvraag vroeg de heer Adriaanse maatregelen, o.m. door plaat- ving van borden, waardoor de vreem delingen, die hun auto willen parke ren, beter naar die plaatsen kunnen gaan waar nog vol doende ruimte is, b.v. Steenen Beer en omgeving, dan nu het geval is. De heer I. Filius (Prot. Chr.) noemde de verkeerssituatie op de hoek Schelde- straat-Paul Krugerstraat levensgevaar lijk en vroeg ook hier maatregelen. De heer J. J. Kempe (P.v.d.A.) ver zocht tenslotte voor een volgend jaar afsluiting van de kermis voor alle rij- dend verkeer. Minder dan in Nederland ondervindt het amateurtoneel in Vlaanderen con currentie van de televisie. Dat komt om dat het overal kan steunen op een trouw publiek. Wel voelt het de concurrentie van het beroepstoneel, maar dat is al leen het geval in de grote steden als Gent, Brussel, Antwerpen, Kortrijk en Hasselt, waar geregeld beroepsgezel schappen optreden. Dit dwingt de ama teurs hun prestaties op te voeren en alles uit hun spel te halen De televisie houdt in Vlaanderen in hoofdzaak de oudere toneelliefhebbers thuis. Belang rijk vindt men het vooral de jeugd bij het amateurtoneel te betrekken, zowel als beoefenaars als als toeschouwers. In Vlaanderen bestaat er op toneelge bied een eeuwenoude traditie Het is feitelijk die van de rederijkerskamers van de middeleeuwen. Als er ergens Vla mingen in den vreemde bijeen zijn, bij voorbeeld in Canada of Amerika, richten zij al gauw een toneelgroep op. Al to neelspelend uiten zij hun onderlinge ver bondenheid. Bij de vereniging „Belgen in de wereld" komen uit het buitenland opvallend veel aanvragen binnen voor toneelstukken, die door amateurs kun nen worden gespeeld. Er bestaan in Vlaanderen drie grote toneelbonden: het Nationaal Vlaams Christelijk Toneelverbond (katholiek), waarvan de toneeldeskundige Carlos van Lanckere de secretaris is, het libe rale Nationale Toneelverbond en de So- cialische Fed. van Amateurtoneelgezel schappen. Verreweg de meeste clubs zijn aangesloten bij de katholieke bond. De Vlaamse beoefenaars van het ama teurtoneel küken gretig naar de televi sie-uitzendingen van Hilversum, voor wat het toneel betreft, al doet de taal wel eens wat te Hollands aan. Het goede beroepstoneel op het beeldscherm heeft een gunstige invloed op hun spel en Dit weekend neemt waar voor Axel dr. Schiltman; voor Oosterland en Brui- nisse dr. K. van Leeuwen te Bruinisse, tel. 1113280; vor Cadzand, Retranche- ment, Sluis en Zuidzande dr. de Meijer te Sluis; voor Oostburg en Aardenburg dr. de Bruijckere te Oostburg, tel. 01170- 2323, voor Terneuzen dr. Hoving. Dit weekend neemt waar voor Hulst en Nieuw-Namen de heer de Nijs te Hulst; voor Sas van Gent, Axel en Zaamslag de heer Cysouw, Sas van Gent, tel. 588; voor Oostburg, Sluis en Groede de heer W. van Veen te Oostburg, tel. 2693. albenb ecjoSrmonb Korte Nieuwstraat 21 Hulst - Tel. 2478 HERINDELING DER GEMEENTEN IN OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN In uw blad van zaterdag jl. lazen wij het raadsverslag der gemeente St.-Jan- steen, met als boventitel: „Raad van St.- Jansteen tegen gemeentelijke indeling". Men moge toch als vaststaand aanne men, dat gekozen raadsleden de belangen van de gemeente behartigen en daar dan ook naar handelen, en persoonlijke of familiale belangen moeten worden uit gesloten, dat dit bij de kleine gemeente verre van zoek dikwijls is geweest, heeft het verleden ons dikwijls aangetoond. Dat men zich aan de oude traditie van zelfstandig willen zijn vastklampt, kan goed zijn, als men dan ook met grenze loze zekerheid weet dat dit in het be lang van onze gemeente is, ook voor de toekomst, gezien de veranderingen die op grote schaal zich voltrekken. Wij kunnen niet anders dan het voor gestelde plan van G.S. toejuichen, die de zaak volgens ons ziet als een algeheel streekbelang, en het motief van het ge zegde van de heer Van Acker „Regeren is vooruitzien", is hier zeker van toepas sing. Men zinspeelt op samenwerking met de andere gemeenten. Wat is daar in het ver leden van terecht gekomen? Bitter wei nig. Als men dit in het verleden wel had gedaan en diverse zaken van bete kenis tot stand waren gekomen, dan had men dit nog als argument aan kunnen voeren, maar nu is het gelanceerd om het onafwendbare te voorkomen. Dat de agrarische belangen in het ge drang zouden komen door samenvoeging van St.-Jansteen bij Hulst, is mijns in ziens verre van gegrond. Wij mogen toch wel zeggen dat Hulst het centrum is van „Het Land van Hulst", en dat alles hier omheen draait op elk gebied. Waar staat de landbouwschool, de kantoren der boekhoudbureaus, de scholen voor alle andere ontwikkeling, huishoudscholen en h.b.s. enz. De grote pakhuizen van de C.H.V., waar de meeste boeren bij aange sloten zijn, de wekelijkse markt, de ban ken waar ze zaken mee doen, het streek ziekenhuis voor allen, alwaar de meeste geboorten en overlijdens worden gere gistreerd, enz., staan alle in Hulst. De belangen voor de landbouw, het be staan of het niet meer bestaan, vindt helemaal niet plaats in de raadszaal, dat is u zeker toch wel bekend. Een opmer king dat samenvoegen een ramp zou be tekenen, geuit door een raadslid, is mij dan ook niet duidelijk en dat G.S. het bewust op een ramp zou aansturen dat geloof ik van dit college niet. Die ramp zou hoogstens kunnen bestaan dat het in de toekomst afgelopen zou zijn met de kortzichtige dorpspolitiek en dat de sen sationele raadsvergaderingen tot het ver leden gaan behoren, welke nagenoeg door de helft van Nederland worden gevolgd, waar een bepaald blad meer nut van heeft dan de gemeente zelf. Als de heren bestuurders van de ge meente zo op hun zelfstandigheid gesteld zijn, zouden zij er toch goed aan doen dit zelf eens eerst toe te passen. Wan neer een levering moet geschieden zuiver ten behoeve van de gemeente, dan krij gen de diverse zaken een kans, maar als het leveringen betreft wat hen persoon lijk aangaat huldigen ze zeer zeker niet het standpunt van „Koopt bij de vreem den niet, hetgeen uw eigen plaats u biedt" en hebben de zaken aan grote woorden niets. Wanneer de samenvoegig in de toe komst toch zou worden doorgevoerd, dan is dit toch wel zo dat de heren bestuur ders der gemeente Hulst, die nu zetelen toch worden vervangen door een college dat de belangen van de gehele streek be hartigt en zal het toer van ons kiezers ai- hangen om de juiste man op de goede plaats te kiezen en toch niet voor levens lang. Wij besluiten dat men de toekomst niet zo somber moet inzien en als men sa menwerkt met een gerust hart de nieu we ontwikkeling tegemoet kan zien. Bij voorbaat u dankend voor de verleende plaatsruimte. W.A. M.O.-AKTEN Bij de examens Duits m.o.-A behaalden de schoolakte P. Daniels (Bergen op Zoom) en M. Thissen (Tilburg). Nederlands m.o.-A: G. Nuyten (Bergen op Zoom), mej. Th. Stokman (Breda), M. Horak (Brouwershaven). Lichamelijke oefening m.o.: Th. Claes (Breda), W. Claes (Breda), M. de Cock (Tilburg), H. van Helvoirt (Waalwijk), A. Hendrikse (IJzendijke). L.T.S. Aan de l.t.s. en school voor scheeps- werktuigkundigen te Middelburg slaag den voor: Timmeren 3A: W. Brasser. Westkapelle; J. Corré, Vlissingen: H. Geldof, Middel burg: W. van Goudswaard, Kamperland; M. Hofman, Middelburg; A. Jobse, Mid delburg; S. Joose, Middelburg; A. Kes- teloo, Koudekerke; S. Koole, Serooskerke W.; A. van Lomwei, O. en W.-Souburg; D. Lukasse, N. en St.-Joosland; L. Ma- chielse. Ritthem; W. Maranus, Domburg; W. Matthijsse, Meliskerke; J. Melis, Kou dekerke; J. Mesu, St. Laurens; J. de Meulmeester, Arnemuiden; J. de Ridder, Middelburg; C. Schout, Middelburg; P. v. Tatenhoven (prijs) Middelburg; A. Thole- naar, Middelburg; W. Westerbeke (prijs) Westkapelle; H. Wondergem, Oostkapelle; J. Zachariasse, Serooskerke-W. Timmeren 3B: E. Bliek, Arnemuiden; R. Boogaard (prijs), Westkapelle; H. Brand, Oostkapelle; B. Brasser, Koude kerke; C. Brasser, Koudekerke; J. Doorns Middelburg; J. Goulooze, Kamperland; J. van Helleman, Middelburg; K. Janse, Koudekerke; L. de Kam, O. en W.-Sou- burg; J. de Kok, Lewedorp; C. Lampert, Middelburg; P. Matthijsse, Veere; K. de Meulmeester, Arnemuiden; J. Minder- houd, Serooskerke-W.; L. Mulder, Arne muiden; M. Olijslager, Serooskerke-W.; A. Peene, Middelburg; A. Poelman, O. en W.-Souburg; W. Sanderse, Meliskerke; J. Schout, Ritthem; J. Verhage, Middel burg; J. Vos, Koudekerke; C. van Waar de, N. en St.-Joosland! F. Walhout, Mid delburg. Verklaring voor praktijk: L. de Vos, Kamperland. Metselen 3: J. van Eijkeren, O. en W.- Souburg; C. Tordoff (prijs), Middelburg; C. Wijkhuis, Oostkapelle. Verklaring voor praktijk: J. Jakobsen, Serooskerke-W.; H. Tavenier (prijs), Se rooskerke-W. Schilderen 3: B. van Belzen (prijs), Arnemuiden; A. Davidse (prijs), Melis kerke; J. Duine, N. en St.-Joosland; A. Duinhouwer, Vlissingen; P. v.d. Hooft, Veere; M. Huige, O. en W.-Souburg; G. de Kok, Lewedorp; L. Sigmond, Bres- kens; J. van Sluijs, Biggekerke; P. Witte, Arnemuiden; A. van IJzerloo, Vlissingen. Elektrotechniek 4: D. van Belzen, Mid delburg; P. Davidse, Middelburg; J. Ga- briëlse (prijs), Middelburg; J. Huibregtse Middelburg; P. Joziasse, Middelburg; J. Machielse, Ritthem; J. Melis, Koudeker ke; J. Minderhoud, Westkapelle; F. Ploe- gaert, Middelburg; P. Verstelle, Middel burg; A. Wirtz, Middelburg. Metaalbewerken 3A: J. Geertse, Kou dekerke; C. Heijboer, O. en W.-Souburg; W. Licumahuwa, Middelburg; C. de Meulmeester, Arnemuiden; J. van Ros- sum, Middelburg; A. Stroo (prijs), Mid delburg; B. Talamini, Middelburg; H. de Wijze, Middelburg. Metaalbewerken 3B: P. Huibregts, West kapelle; A. Kooman, Middelburg; A. Kraak, Middelburg; B. Meulmeester, Ar nemuiden; J. Poortvliet (prijs) Middel burg; J. Posthumus, Vlissingen; J. Post- ma, Domburg; B. Soplantila, Domburg; C. Stroo, Arnemuiden; H. Walraven, N. en St.-Joosland; W. de Kam, West kapelle. Metaalbewerken 3C: A. Beye, Arne muiden; J. Bloks, Middelburg; T. Bonte, Oostburg; A. Brouwer, Oostkapelle; A. Francke, Grijpskerke; C. Gideonse, Veere; H. Dozee, Middelburg; C. Houtzager, Vlis singen; W. de Jonge, St.-Laurens; M. de Kam (prijs), O. en W.-Souburg; E. Karei, Middelburg; W. Louwerse, Seroos- kerke-W.; R. Pluymers, Middelburg; C. Schroevers, Arnemuiden; A. van Sighem, Westkapelle; J. Timmerman, Middelburg; K. van de Werfhorst, Middelburg. Autotechniek 4: J. Boshom, Veere; F. Dekker, Aagtekerke; A. Geelhoed, Nieuw dorp; P. Huiszoon, Vlissingen; M. Kal- jouw, O. en W.-Souburg; L. van Keulen (prijs), Biggekerke; J. Koster, Vrouwen polder; M. Kouwer Kamperland; L. Louws Aagtekerke; J. Machielse, Ritthem; H. Mastenbroek, Vlissingen; J. van Sluys (prijs), Vlissingen; A. Schier, Vlissingen; H. Theune, Middelburg; A. Verhage, Mid delburg; W. Walraven, St. Laurens. Brood- en banketbakken 3: H. van Ber- kum, Vlissingen; P. Daane, Koudekerke; A. d Groot, Middelburg; H. Huvers, Kou dekerke; J. Joose, St. Laurens; W. de Kam, Zoutelande; D. van Maaren, Mid delburg; M, de Meulmeester, N. en St.- Joosland; J. Meyaard, Kamperlad; C Moelaart, Vlissingen; C. Poppe (prijs) Voor de historische slag bij de Hoek van den Haak op het Veerse Meer, die gisteravond in alle vreedzamehevigheid herleefde, is gistermiddag een generale re petitie gehoudenVeerenaren en toeristen liepen toen al te hoop om iets van het krijgshaftig bedrijf te kunnen zien. Veere; W. van Schaik, Westkapelle; W. Sturm, Middelburg; C. Telle, Vlissingen; W. Verdam, Vlissingen; F. de Visser, Oostkapelle; P. van Will, Aagtekerke; C. van Zalen, Vlissingen; F. Steutel, Serooskerke-W. Verklaring voor praktijk: C. Pattenier, Oostkapelle. Scheepswerktuigkunde 2A: J. Almekin. ders, Kapelle; M. van Ast, Zonnemaire; J. van Baaien, Nieuwdorp; L. Bergmans, Middelburg; J. Cevaal. Ritthem; J. Deij, Oostburg; L. van Dijke, Zierikzee; J. Fondse, en W.-Souburg; M. Frumau, Middelburg; C. Geertse, Oostkapelle; J. Graafmans, Bergen op Zoom; W. van Hermon, Aardenburg; C. Houwer, Vlis- singen; P. Joose, St. Laurens; P. v. Loo, Breda; J. Overmeire (prijs), Oostburg; C. Verhage, Oostkapelle; J. Wisse, N. en St. Joosland. Diploma 2B: G. Davidse, Grijpskerke; A. Hoefkens, Oostkapelle; J. Jakobsen, Biggekerke; L. Janisse, Middelburg; K. Joosse, Middelburg; A. Lilipaly, O. en W.-Souburg; A. van Ochten, Vlissingen; H. Pierhagen, Middelburg; J. Roeba, O. en W.-Souburg; A. Schout, Ritthem; S. Sohilait, O. en W.-Souburg; A. Tange (prijs). Middelburg; P. Verhage, Middel, burg; P. de Voogd, O. en W.-Souburg: P. de Wolff, Middelburg; P. Zuidema, Middelburg. AMBACHTSSCHOOL Aan de ambachtsschool te Goes zijn geslaagd voor: Timmeren: J. Brusket, Goes; A. Cab- boort, Kattendijke; J. Dagevos, Goes; J. de Dood, Goes; I. Groenewege, Goes; P. Hoogesteger, Kapelle; J. van Koeveringe, Biezelinge; C. Koster, Krabbendijke; T. Meedendorp, 's Heer Arendskerke; M. Mijnsbergen, Goes; J. Paap, Goes; C. Pie- ters; Goes; J. Remeynse, Goes; C. Schrij- j ver, Goes; J. Smet, Hansweert; C. van Velzen, Goes; M. Verhulst, Kapelle; M. Wilde, Goes; Chr. Wijs, Goes; G. Bal, Yerseke; G. Burgel, Kruiningen; P. van Campen, Hansweert; W. Daane, Wemel- dinge; J. Duinkerke, Yerseke; I. v. Dijke, Yerseke; J. de Jonge, Kwadendamme; C. ed Koster, Kwadendamme; A. Krijger, Borssele; C. Krijnsen, Waarde; P. van Loo, Driewegen; C. Looij, 's Gravenpol. der; M. Louwerse, 's Gravenpol der; A. Mol, Oudelande; J. Rentmeester, Ovezande; J. Rentmeester, Ovezande; J. van Sabben, Driewegen; C. Schipper, Yer seke; L. Walhout, Borssele; J. Weststrate, Yerseke; A. Beaufort, Goes; A. Buizer, Wolfaartsdijk; R. Eggebeen, Wolfaarts- dijk; D. Fortuin, Wissenkerke; P. Gou looze, Colijnsplaat; P. v.d. Guchte, Hein kenszand; G. de hooft, Kortgene; J. Men- heere, Lewedorp; P. Murre, Wolfaarts dijk; B. Schipper, Wolfaartsdijk; E. Schol- ten, 's Heerenhoek; B. de Smit, Lewe dorp; J. Traas, 's-Heerenhoek; W. Veer- hoek, Wolfaartsdijk; W. Vos, Krabben dijke; W. de Vrieze, Goes; M. Wester- weel, Wolfaartsdijk; B. Westveer, Wol faartsdijk; J. Witte, Borssele; J. IJzer man, Heinkenszand; N. van Zaltbommel, Goes. Elektrotechniek: D. v.d. Berge, Kort gene; J. Beuns, Goes; M. v.d. Boomgaard, Rilland-Bath; C. Bouman, Kruiningen; H. Ensing, Hansweert; C. Geense, Krab bendijke; E. Hitipeuw, Hansweert; A. de Jager, 's.Gra venpolder; V. Lagendijk, Wemeldinge; G. Ludema, Goes; A. Mar- tijn, Schore; J. van Schaik, 's-Heer Abtskerke; J. Telgenkamp, Goes. Metaalbewerken: M. Does, Goes; J. v.d. Eeckhout, Goes; J. Geluk, Kapelle; J. Gijzel, Biezelinge; J. op 't Hof, Kapelle; L. de Jongh, Wemeldinge; J. Kivit, Goes; A. Kouwer, Hansweert; A. Kraak, Kat tendijke; J. Kriekaard, Krabbendijke; A, Lagendijk, Waarde; H. Lavooy, Hans weert; F. Luteyn, Yerseke; C. Moeleker, Biezelinge; A. Oele, Hansweert; J. van Oeveren, Yerseke; D. Schothorst, Han? weert; G. Schrier, Waarde; P. van Velzen Wemeldinge; J. Verbeem, Goes; D. Ver- duijn, Kapelle; J. Bolle, Goes; R. Boone, Borssele; J. van Dalen, Borssele J. Dek ker. Wilhelminadorp; P. Dekker, Bors sele; C. Eversdijk, 's-Heer Arendskerke; G. Hoogerheide, Colijnsplaat; A. Jansens, Oudelande; H. de Jong, 's Heer Abts kerke; F. de Jonge, Wilhelminadorp; I M. Kole, Goes; A. Kossen, Kwadendam- j me; A. Kunst, Goes; C. Leinse, Wol faartsdijk; J. Louisse, Goes; A. Menhee- re, Lewedorp; C. Mullie, Yerseke; A. Provoost, Colijnsplaat; J. de Rondë, Goes; J. Verhulst, Colijnsplaat. Morgen, zondag 21 juli, zijn de tijden van de hoogwaterstanden voor de pro vincie Zeeland als volgt: Hansweert 3.12 en 15.35 u., Terneuzen 2.33 en 14.53 u., Vlissingen 2.00 en 14.25 u., Wemeldinge 3.48 en 16.16 u. Maandag 22 juli zijn deze tijden: Hansweert 4.00 en 16.18 u„ Terneuzen з.21 en 15.37 u., Vlissingen 2.47 en 15.08 Wemeldinge 4.36 en 17.01 u. KOUDEKERKE Fokveedag. CLINGE C. Weemaes 15 uur Schieting. Kiosk 19 uur Concert „Weldoen door Vermaak". L. de Vilder 15 uur Schieting. J. v.d. Bergen 15 uur Grote kermis- schieting. MIDDELBURG Electro 19-21.15 u. Zeg het met kogels 14 j. City 20 uur De weg tot elkander 18 j. VLISSINGEN AlKambra 19-21 u. Het geheime teken van d'Artagnan. 14 j. Luxor 19-21 u. Zeg het met kogels 14 j. GOES Grand 19-21 uur Der Vogelhandler. OUDELANDE J. de Rijke 14 uur Concoursschieting „Juliana". DE KLINGE Cinema v. Dyck 19.30 uur Waar de heide bloeit. IJZENDIJKE Hofzicht 20 uur Hercules verovert At lantis 14 j. SAS VAN GENT Olympia 20 uur Zó zal je er een hebben AXEL Het Centrum 18.30 en 21 u. De Maagden van Rome 14 j. TERNEUZEN Luxor 20 uur Liefde in de arena 14 j. OOSTBURG Garage 't Westen 15 uur Zeeuws tee nerfestival. Ledel 20 uur Vernietigingscommando 14 j. HULST Bioscoopgebouw 20 uur De overval. MIDDELBURG Electro 15.30-19.30 uur Zeg het met ko gels 14 j. Ctity 14.30 en 20 uur De weg tot elkan der 18 j. OVEZANDE G. Doene 14 uur Schieting Zeelandia. VLISSINGEN Luxor 15 en 20 uur Zeg het met kogels 14 jaar. Alhambra 15-19-21 uur Het geheime te ken van d'Artagnan 14 jaar. GOES Grand 15-19-21 uur Der Vogelhandler. TERNEUZEN Sportvelden Jubileumschieting. CLINGE Kermis. 14 uur Internationaal muziekfeest. C. Weemaes 15 uur Schieting. L. de Vilder 18 uur Dansen J. v.d. Bergen 11 uur Grote kermis- schieting. DE KLINGE Cinema v. Dyk 15 en 19.30 uur Waar die heide bloeit. IJZENDIJKE Hofzicht 17 en 20 uur Hercules verovert Atlantis. SAS VAN GENT Olympia 15.30 uur Zó zal je er wn hebben. 20 uur Een nacht van liefde. AXEL Het Centrum 15.45 uur De Ma'agden van Rome 14 j. 20 uur Pas op voor Boudoirleeuwen 18 f Café Benelux 15 uur Schieting op cl i liggende wip. TERNEUZEN Luxor 14 uur Meneer de Gravin is nic* thuis a.l. 16.30 en 20 uur Liefde in de arena 14: OOSTBURG Ledel 14 uur Paspoort voor Peking a-. 16 30 en 20 uur Vernietigingscommando 14 j. HULST Bioscoopgebouw 15-18 en 20.30 uur De overval. Openluchttheater Maristen 20.30 uur De Vrolijke vrouwtjes van Windsor. MOERBEKE-KOEWACHT A. de Bock 15 uur Schieting LAMSW AARDE Th. van Driessche 15 uur Schieting- BOSCHKAPELLE A. Stallaert 15 uur Grote schieting. KEMSEKE-PAAL Ad. de Bakker 15 uur Grote schieting- KOEWACHT A. de Kind 15 uur Schieting. CLINGE L. de Vilder 18 uur Dansen. C. Weemoes 15 uur Schieting. AXEL Het Centrum 20 uur Pas op voor Boti* doirleeuwen 18 j. OOSTBURG Ledel 20 uur Vernietigingscommando 14 j. HULST Bioscoopgebouw 20 uur De overval. MIDDELBURG 1t Electro 19.30 uur Zeg het met kogc- 14 j. Gemeentehuis 14 uur Raadsvergadering VLISSINGEN .,n Alhambra 20 uur Het geheime te» van d'Artagnan. 14 j. GOES Grand 20 uur Der Vogelhandler. TERNEUZEN Gemeentehuis 20 uur Openbare raao vergadering. Vrijdagmorgen om k de 30-jarige mejuffrou Hurk uit Vught op het woonplaats door een tr werd in zorgwekkende t Groot Gasthuis in De bracht, waar zij kort haar verwondingen is o Het slachtoffer liep gesloten bomen heen station van het ene andere wilde lopen om te kunnen halen. Blijkb andere passerende trein (Van onze corresj Als een donderslag bi mei werd deze week ging van de r.-k. jon r.-k. meisjesschool te kend gemaakt. Met I voeging zal direct na I worden aangevangen Het lag wel in het ve beide scholen in de to worden samengevoegd, d keljjk een verrassing, dat te termijn zal worden ger De hoofdoorzaak hierv de blikseminslag enkele in de meisjesschool, die o jaren geleden reeds is zal verbouwing noodzak de jongensschool, waarin leslokalen zijn en waar er 6 zullen nodig zijn, waa komt het gymnastieklokaa, pjg zal worden aangevangei sen in de jongensschool en tijdelijk in de meisjesschol er een dubbele vierde klas staat uit 61 leerlingen, dn den gesplitst. Het onderwijs iedere on krijgt nu één klas, zal woi door vier onderwijzers van school en 3 onderwijzeres meisjesschool. Er hoeft dus derwijzer(es) ontslag te wor Deze samenvoeging kan z gezien als een vooruitgang wijs te Koewacht. Toch is er een grote aan hetgeen er nu wordt vei klooster van de Francisc Oudenbosch wordt opgeheve ters zullen reeds volgende wacht verlaten. Reeds 105 jaar lang zijn van Oudenbosch in Koew jamer voor het verenigings voor de meisjes dat dit ga kra r-hV altijd krachten besteed aan de of i,„?e srbeidsonlusten ln de geduurd" m,,US,rie omstreken van Mat ïdot m „dramatisch". De bi met meer wat te doen. 1 n bovendien nieu betogingen overwogen van die, welke de laatste weten den in Avignon en andere o< vruchtbare zuiden. 2000° hei«vgië blijft het i vu belasting- en douane aen Bisteren in Brussel e. houden om kracht bij te zett ets voor meer sglaris Het p n» .TWaVn3," FinanCiè"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2