Duyvis VALSTRIK IN VALKENBURG Op tweede tv-net geen vreemde programma's Bespreking met Bond vraagt rustige sfeer Zwart o p Wit TOM POES EN DE DUYVIS DEKSELS Actie tegen Meredith? Minter en Hinter en de schrik van Pebbei NTS-commissaris Rengeldin „3/4 in de middag" Vakantietoeslag van Henk Etsink Uitbouw van het ledencontact KRO Nieuwe Heestersshow op beeldscherm TELSTAR-uit- zending ging toch door Nieuw KR O. -commentaar: Radioprogramma s Itai bekent moord waarvoor ander de strop kreeg door Jan de Winter Sfem-feuillefon Zware shag tè zwaar? neem dan Niemeyer garandeert de kwaliteit Televisieprogramma s DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 11 JULI 1963 D programma-commissaris van de NTS.de heer J. W. Rengclink wijdt in de VARA-gids een artikel aan liet plan in bepaalde kringen om het tweede tv-net, dat volgend jaar juli voor be paalde delen van ons land werkelijk heid wordt, te gebruiken voor het uit eenden van buitenlandse programma s. De heer Rengelink constateert dat er een aantal politici is, dat hun neder laag bij de kamerdebatten over de commerciële tv niet kan verkroppen. Er zijn nog altijd sterke belangengroe pen werkzaam, die de strijd om een tweede commercieel tv-net nog niet hebben opgegeven. Zij willen om elke prijs verhinderen dat de NTS en de omroeporganisaties op het tweede net gaan uitzenden, ook als dat krachtens een voorlopige, tot niets bindende regeling zou zijn. En zo is plotseling de gedachte gerezen, o.m. het tweede net te geven aan de PTT en daarop uitsluitend Duitse en Bel gische programma's te gaan uitzenden. De eerste vraag, die dan rijst is: „Kan dat dan maar zo? Kun je rustig Duitse en Belgische programma's uit de lucht plukken en die in Nederland uitzen den? Is hiervoor niet de toestemming nodig van de desbetreffende tv-organi- yanmiddag wordt de kijker, die ten minste een uurtje vrij kan maken, door Karl van der Ploeg het pro gramma „3/4 in de middag" gepresen teerd. Achtereenvolgens ziet u „In ogen schouw", journaal in samenwerking met de NCRV, gepresenteerd door Hen- riette van Aelst, „Katrien, de bele- vernassen van 'n klein meisje" en ,,Van varen en schipperen". In dit laatste on derdeel wordt een beeld gegeven van het leven aan boord van een vracht' schip. De produktie van dit programma is in handen van Willem Dirks en de samenstelling en regie berusten in handen van mevr. Tineke Notten-Roef- fen. Zander de titel „Vakantietoeslag" zal Henk Elsink op dinsdag 30 juli voor de camera's een programma in cabaret sfeer brengen. Hij zal daarbij worden geassisteerd door een zestal charmante vrouwelijke collega's in de kleinkunst, te weten Annemarie van Tol, Annelies B ouma, Fiet Koster, Marjan Berk. Nelly Frijda, Jenny Arean, terwijl daarnaast ook René van Voren en Jacco van Renesse aan dit tv-program- ma hun medewerking zullen verlenen. Jelle de Vries, Hans Peters en Henk Elsink schreven de teksten, terwijl de muzikale begeleiding berust bij een combo van Frans de Kok, die ook voor de arrangementen zorgt. Ben de Jong heeft de regie. "Liet Hoofd van de Algemene Dienst van de KRO. de heer J. H. M. van der Weyden, heeft de leiding op zich genomen van de werkzaamheden voor de verdere uitbouw van het ledencon tact De heer van der Weyden blijft be last met de leiding van de Algemene Dienst zij het dat hij, om tijd vrij te maken voor zijn nieuwe taak, een deel van zijn werk voor de Algemene Dienst zal delegeren. De heer van der Weyden is al se dert maart 1934 in dienst van de KRO en was de eerste technicus die vast aan de KRO werd verbonden. De strijd om het bestaan van de eigen omroep heeft hij in al zijn hevigheid meegemaakt. Sedert juni 1947 leidt de heer van der Weyden de Algemene Dienst van ïS«u5? ln weïe flïnctie h« o.m. de outillage en uitbreiding van het ge bouwencomplex onder zijn hoede heeft. satie? Van de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en allen wier geestelijke en creatieve arbeid in die program ma's besloten ligt?" Men zal deze programma's toch niet zonder betaling willen gaan uitzenden: zo immoreel zijn wij in Nederland niet. Wij zullen er dus voor moeten beta len. Wie dat moet gaan regelen wen sen wij aldus gaat de heer Renge link voort veel kracht en uithou dingsvermogen toe. Hij vindt namelijk vrijwel een ongeorganiseerde wereld tegenover zich, waarin de individuele artiest tenslotte veelal de zeggenschap heeft over wat er met zijn prestaties gebeurt. Die individuele artiest zal wij weten dat uit ervaring vaak nee zeggen. Bovendien dient men te beseffen dat bij elk buitenlands pro gramma steeds vele juridische aspec ten in het geding zijn, die moeilijk zijn op te lossen. Er bestaan dan ook op internationaal gebied tussen de tv- organisaties in en buiten Europa een reeks van regeling -contracten, waarbij het moeilijk wordt in beperkte mate tot overneming van eikaars programma's te komen. PJaar wat sommigen in Nederland nastreven gaat veel verder. Zelfs wan neer men de juridische problemen zou kunnen ontlopen en zelfs wanneer de betalingskwesties zouden kunnen wor den geregeld, wat gaat er dan gebeu ren? Krygen wij dan een demonstratie van geestelijke armoede? Krijgen wij in geheel Nederland de Duitse tv-reclame op het scherm, zo als nu blijkbaar ook al gaat gebeuren met de proeven voor draad-tv in de Haagse Bezuiden Hout, waar de Duitse tv-programma's volgens een medede ling van staatssecretaris Scholten in tegraal dus volkomen met reclame, zullen worden uitgezonden? En wie gaat straks de keuze maken, welke programma's uit Duitsland en België worden overgenomen? De overheid zelf zou de keuze moe ten doen van de over te nemen pro gramma-onderdelen en dus ook de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de uitzendingen. Dit is lijn recht in strijd met de grondgedachte van de bestaande wetgeving en een dergelijke wijziging van de strekking en doelstelling van de wet plaatst zich buiten de bevoegdheden van de rege ring en is aan de wetgever zelf voor behouden. Daarom komt de heer Ren gelink tot de conclusie het plan van bepaalde groepen alleen maar ondoor dacht, onnationaal en gevaarlijk te noemen. Onder de titel „Het komt op de se conde aan" zal de VARA-tv vrijdag avond 26 juli een nieuwe tv-show van Johan Heesters op het beeld scherm brengen. Als jongen droomde Heesters al over het circus. Jongleur zijn of draadkunstenaar, dierentemmer of clown, het waren allemaal beroepen die hem ontzettend aantrokken. Dit verlangen is hem bijgebleven en in bovengenoemd programma kan hij er uiting aan geven. Johan Heesters wordt in deze show die werd vervaar digd in de Bavaria-studio te München, bijgestaan door Charlie Rivel. Verder werken mee Margit Schramm, Ursula Benz, het Bavaria-tv-ballet onder lei- ling van Kurt Jacob en het Sinfonie- orkest Graun. De arrangementen zijn van Willi Mattes, terwijl Teddy Rossy Turai de kostuums vervaardigde. Het transatlantische televisiegesprek tussen vooraanstaande personen in Ame rika en Europa, dat via de Telstar zou worden gevoerd maar waarvan gemeld was dat Frankrijk niet wilde meewerken, is gisteren toch doorgegaan en wel via Londen. Ondanks de grote afstand kon den de staatslieden elkaar op hun tele visiescherm zien. Zij waren zichtbaar blij met deze ervaring. De gesprekken werden gevoerd tussen de voormalige Amerikaanse president generaal Eisenhower, de Franse oud minister van buitenlandse zaken Jean Monnet, de Duitse oud-minister van bui tenlandse zaken Von Brentano en lord Avon, vroeger sir Anthony Eden. De uitzending geschiedde ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het in be- drijfstellen van de communicatiesatelliet Telstar. De Fransman Monnet was van Parijs naar Brussel gereisd omdat de Franse regering", zoals de Amerikaanse omroe per meedeelde, de uitzending via Frank rijk had geweigerd. Tn de KRO-gids, die vandaag is ver- schenen, treffen wij het volgende commentaar aan betreffende de kwestie met de Bond Zonder Naam. ,,Het heeft enige tijd geduurd voordat wij onze lezers nader konden inlich ten over de besprekingen, die tussen de Bond Zonder Naam en de KRO gaande zijn over de vraag, wie in de toekomst het Lichtbaken moet verzor gen." ,,Wij waren erover verheugd", aldus het commentaar, ,,in overleg met de Bond drie gezaghebbende onpartijdige personen bereid te hebben gevonden kandidaten voor het Lichtbaken te be oordelen op presentatie en inhoud. Deze commissie van drie heeft drie kandidaten afgewezen. De KRO heeft zich bij het advies van de onpartijdige adviseurs aangesloten. Intussen was pater Knibbeler met de hoofdpromotoren en -promotrices van de Bond in contact getreden, om de situatie uit te leggen en te vragen, wat men als redelijke oplossing zag. Wij kunnen er moeilijk begrip voor op brengen, dat pater Knibbeler verzuim de zijn medewerkers te wijzen op de inschakeling van de commissie van drie ook door de Bond aanvaarde onpartijdige personen en dat hij even min vermeldde, dat hij in de bespre kingen met de KRO uitdrukkelijk had erkend, dat het de uitsluitende taak en verantwoordelijkheid van de KRO is, om uit te maken wie voor de micro foon spreekt en over welke onderwer pen. Nog moeilijker is het te begrijpen dat de Bond Zonder Naam zich niet on middellijk heeft gedistancie'erd van ac ties. die tot doel hadden onder pres sie van opzegging van het lidmaat schap van de KRO, pater Knibbeler weer voor de microfoon te brengen. Deze acties konden immers het over leg slechts schaden. Des te merkwaar diger is het, dat de Bond in zijn cor respondentie de medewerkers in het land suggereerde zich uit te spreken voor terugkeer van pater Knibbeler, terwijl hij in het overleg met de KRO naar een andere spreker zocht. De aktie voor opzegging van het KRO-lidmaatschap is zij het op het nippertje afgelast. De scherpe afkeuring door de pers heeft waarschijnlijk in belangrijke mate tot dit verstandige besluit bij gedragen. Bepaald niet alleen de KRO, maar met name de Bond Zonder Naam mo gen hen, die dit besluit hebben geno men dankbaar zijn. Even dankbaar zullen wij allen zijn, die willen helpen de voor goed overleg noodzakelijke rust te bevorderen. En waar de Naas tenliefde de basis is, zal dit toch zo moeilijk niet zijn." Donderdag 11 juli HILVERSUM I (402 m) KRO: 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte grammofoonmuziek. 12.25 Voor het platteland. 12.35 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.38 Lichte grammofoonmuziek. 12.50 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.25 Populaire orkestmuziek (gr.) NCRV: 14.00 Promenade-orkest. 14.30 Musette klanken (gr.) 14.50 Moravisch onderwij zerskoor (gr.) 15.00 Kamerorkest en so list: klassieke en moderne muziek. 15.40 Licht instrumentaal kwartet. 16.00 Bij bellezing. 16.20 Klavecimbel en viool: klassieke muziek. 16.45 Lichte grammo foonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Lichte grammofoonmuziek. 17.40 Beurs berichten. 17.45 Argentijnse klanken (gr.) 17.55 Licht ensemble. 18.15 Sportagenda. 18.20 Amsterdamse Politiekapel. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Geestelijke liederen door meisjeskoren. 19.30 Radio krant. 19.50 Flamenco gitaarspel (gr.) 20.00 Noordzeefestivalconcert door Me- tropole-orkest met solisten. 21.30 Hol land Festival 1963: Kerkorgelconcert. 22.30 Nieuws en SOS-berichten. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespreking 23.00 Lichte grammofoonmuziek. 23.30 Vers in het gehoor, literair programma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M VARA: 12.00 Licht instrumentaal en semble. 12.30 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw. 12.33 Dansorkest en zan- solisten. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelin gen. eventueel actueel of grammofoon muziek. 13.25 Beursberichten 13.30 Licht instrumentaal ensemble en zangsolist. 14.00 Pianorecital: moderne muziek.. 14.30 Voor de vrouw. 15.05 Had u toen maar geleefdlicht programma. 15.30 Licht instrumentaal trio. 15.45 Zangreci tal: moderne liederen. 16.10 Voordracht. 16.30 Filmmuziek (gr.) 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Promenade-orkest en zang soliste: operamuziek. 19.00 Carrousel: licht programma. 20.00 Nieuws. 20.05 Holland Festival 1963: Omroeporkest, omroepkoor en solisten: klassieke en moderne muziek. (In de pauze: 20.55- 21.50: De schouwburg hoorspel). 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten, beursbe richten en mededelingen. 23.00 Reporta ge Tour de France 1963. 23.10 Pizzicato: nieuwsflitsen en actualiteiten uit de lich te muziekwereld. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nieuws. 12.03 Noordzee- festival. 12.30 Weerbericht. 12.35 Latijns- Amerikaanse muziek. 12.50 Beursberich ten. 13.00 Nieuws en berichten over de Tour de France. 13.25 Kamermuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Balletmuziek. 15.00 Zangrecital en pianospel. 15.15 Vlaamse symfonische muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Lichte muziek. 17.00 Nieuws en weerbericht. 17.15 Lichte muziek. 17.50 Koormuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Vlaamse pianomuziek. 18.18 Paar- desportberichten. 18.20 Voor de soldaten. 18.45 Uitslagen en standen Tour de Fran ce. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.40 Lichte muziek. 19.55 Noordzeefestival. 20.00 Operettemuziek. 21.00 Noordzeefes tival. 23.00 Nieuws. 23.05 Lichte muziek. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevarieerd programma en actualiteiten. 14.03 Klasieke en moderne muziek. 15.03 Lichte Belgische muziek. 16.08 Lichte muziek. (Tussen 16.00 en 17.00 Reportage Tour de France). 17.00 Nieuws. 17.30 Pianospel en zang. 18.03 Voor de soldaten. 18.55 Tour de France. COLPORTEUR De politie van San Antonio in de Amerikaanse staat Texas is op zoek naar een man, die sinds een week of drie abonnementen op het tijd schrift Collier's aanneemt, en de voor uitbetalingen in eigen zak steekt. Collier's heeft een jaar of vijf ge leden opgehouden te bestaan. PER FIETS Te Muenster in Westfalen, kunnen automobilisten die er tegen opzien de parkeermoei- lijkheden te trotseren, thans voor drie mark per dag een fiets huren. OVERLOPER Twee Oostduitse officieren lever den dezer dagen een elfjarige knaap aan de grens af. De jongen was heimelijk naar het communistische Duitsland overgestoken, niet uit ideële overwegingen, maar omdat zijn vader hem had opgedragen groen voor de konijnen te snijden. Van de Oostduitsers weet hij nu, dat ook achter het ijzeren gordijn jongetjes hun vader moeten gehoor zamen. VALS Angelica Domrose, de Oostduitse B.B., is niet gelukkig met haar fan mail van 40 brieven per week. „Ik ben er niet door gevleid en ik ben er ook niet blij mee. Ik geloof niet in fan-mail. Het is een vorm van de persoonlijkheidscultus, die vals i«," aldus Angelica in een interview met het Britse blad Daily Herald. Zuullen we samen een spelletje doen? (Advertentie) Een subcommissie van vier leden v het curatorium van de universiteit van Mississippi zal binnenkort bijeenkomen om na te gaan of er tegen de negerstu dent James Meredith maatregelen moe ten worden genomen, naar aanleiding van bepaalde opmerkingen die hij zou hebben gemaakt. Gouverneur Ross Barnett van Missis sippi heeft bevestigd, dat Meredith dooi de deken van de universiteit, L. L. Love, ernstig is berispt naar aanleiding van op ruiende taal die Meredith zou hebben ge bezigd in verband met de moord op de negerleïder Medgar Evers en omdat Me- reaitn zich zou hebben uitgesproken voor Amerika00130116 d°°r de negers in heel Dat is leuk! Er zijn nu kleurige schil derijtjes van Tom Poes, Heer Bommel, Joost en Burgemeester Dickerdack, Wammes Waggel, Bullebas, de Maat, Kappie, Joris Goedbloed, Jolliepop, Okki en Panda. Fijn om boven je bed te hangen. Wil jij dat ook? Dat kan! Want de deksels van potten Duyvis (er zit mayonaise of frites-saus in) zijn opeens van aie fleurige portretjes geworden. Als je moeder een pot Duyvis koopt, zie je meteen hoe leuk het is. Dan ga je beslist sparen en ruilen tot je ze alle twaalf bij eikaar hebt. Onthoud dus goed - er zijn twaalf schilderijtjes - ze zitten gewoon als deksels op potten en de naam is Fijn, zo'n portretten galerij in je kamer. En gemakkelijk op te hangen ook - een spijkertje in de muur is al genoeg voor deksels veel plezier! rechtgesteld.waarv00r een® ander is te" Ee.n Parlementslid voor de Labour- partij deed de Britse minister van Bin nenlandse Zaken, Henry Brooke de ge schreven bekentenis toekomen. Zij heeft betrekking op de moord op Michael Gregsten <36». die twee jaar geleden terrri" na5'J Aen Tg U«8°nd Parkeer terrein is doodgeschoten. Na het langste Proces, dat ooit m Engeland in verband JS.'Be" moordzaak is gevoerd, werd de dmlJ,res Hanratty schuldig bevon den en la maanden geledon door middel de strop ter dood gebracht. 42) Schultze en het meisje verdwenen in hotel de l'Empereur, waar zij blijkbaar dachten te gaan eten en geen minuut later ging Alex Meerdingh het restau rant Lahey binnen, van achter welks ra men hij de ingang van de l'Empereur nauwkeurig in het oog kon houden. Paul voelde zich wel even in een enigs zins lastig parket. Hij moest toch ook weieens aan eten denken, maar kon SGe? yarf. beide restaurants binnen gaan, omdat hij dan onmiddellijk door een van beide mannen zou worden herkend. Een [^on^nt stond hij in beraad hoe hij zich dilemma moest redden en toch ,,f+if ,partlJen en vooral Schultze niet uit net oog verliezen, toen hij eensklaps een inval kreeg. .^fd Yvonne immers beloofd voor St" iïil r- te zul.len zorgen, wanneer 2 «°ping nabij zou zi-in en zodoen- het gevaar voor hem op zijn acuutst cL Tu opeeris aan commissaris Smeets moeten denken De man was eveneens ten nauwste 'bij de zaak de aanrander betrokken geweest en Paul wist dat hij hem stellig geen groter plezier zou kunnen doen dan hem bij de ontknoping aanwezig te laten zijn. lerwyl de commissaris zich verder nog verdienstelijk zou kunnen maken ook, AnclnT' drt /-.w-i r. 1_i de de brave commissaris zich enthou siast. ,,Ik ben binnen twintig minuten bij je," zei hij tegen Paul. ,,Zeg maar waar ik je kan vinden." Paul sprak met hem af dat hij op de hoek van de Grote Straat en de Muntstraat op hem zou wachten en de commissaris hield woord. Nog geen twintig minuten later hield hij met zijn wagen stil op de door Paul aangedui de plaats en geen drie minuten later, na een haastige uiteenzetting van Paul, zat hij aan een tafeltje in de l'Empe reur, op slechts enkele meters afstand van Adolf Schultze, die volkomen in zijn gezelschap scheen op te gaan. En nu herhaalde zich vrijwel geheel wat zich, althans volgens het verhaal van Alex Meerdingh, omstreeks een week tevoren in Heerlen had afgespeeld, toen Adolf Schultze ook daar met een meis je was pit geweest. De Duitser liet ook nu weer zijn gezelschap verscheidene aperitifs drinken en schonk vervolgens onder de omstandigheden, omdat de kans! "nf.' A,a' Schultze hem nadat zij hun diner hadden laten opdie- zou kennen Vooral niet, nu de laatste z ln zu"*.. aangenaam gezelschap be vond, dat hij vermoedelijk maar weinig oog voor iets of iemand anders zou heb ben. En zich verder ongetwijfeld in een stemming zou bevinden, die het ergste deed vrezen voor het meisje in zijn ge zelschap. Paul had de blik opgevangen welke hij voor een moment op haar had geworpen toen zij het hotel binnen gin gen en het had hem een ogenblik bijna JLrt ln bet lichaam doen omkeren! Hij bedacht zich niet langer, maar liep de eerste de beste winkel binnen, waar hij verzocht een ogenblik van de telefoon gebruik te mogen maken. Hier draaide hij het nummer van de com missaris, die hij meteen aan de lijn kreeg, waarna hij in enkele woorden zijn bedoeling uiteenzette. En zoals hij wel verwacht had, toon- nen, overvloedig wijn voor haar dat zij tegen het einde van de maaltijd op het luidruchtige af was. Tegen acht uur verlieten zij het res taurant, om zich vervolgens naar de nabij gelegen ,,Hollandia" bioscoop te begeven, waar zij bleven tot het einde van de voorstelling, om circa kwart voor elf. Alex Meerdingh was al die tijd rus tig in zijn wagen blijven zitten, die hij gehaald had nadat Schultze en het meis je de bioscoop waren binnen gegaan, terwijl Paul de zijne rustig op het Wal ramplein had laten staan en een plaatsje had gezocht in een portiek, schuin aan de overzijde, vanwaar hij de ingang van het filmtheater in de gaten kon blijven houden, zonder de kans te lopen door een van de partijen zelf te worden ge zien. Op zijn aanraden had commissaris Smeets een kaartje genomen voor de zelfde rang als de Duitser en het meis je en was hij vlak bij hen gaanzitten, zodat hij hen gedurende de gehele voor stelling in het oog kon houden en zij onmogelijk intussen via een van de an dere uitgangen zouden kunnen verdwij nen. Nadat de voorstelling was afgelopen, wandelde Schultze met het meisje naar zijn wagen, waarna zij naar het Pavil ion reden, ook nu weer gevolgd door de anderen. Meerdingh bleef in zijn wa gen buiten wachten en Paul deed het zelfde, terwijl de commissaris ook nu weer het paar naar binnen volgde. Zij dronken ook hier weer verscheidene glazen, met het gevolg dat het meisje niet al te vast meer op haar benen stond, tijdens de een of twee dansen die zij en Schultze samen deden. Toen, te gen omstreeks half twaalf, stonden zij eensklaps op en begaven zich naar de uitgang, onmiddellijk door de commissa ris gevolgd. Buiten gekomen stapten Schultze en het meisje weer in de wagen, waarop de Duitser, die de weg hier precies scheen te kennen, via de Emmalaan naar het Grendelplein reed en zijn wa gen parkeerde voor de opgang naar de ruine vanzelfsprekend weer gevolgd door de beide andere wagens, eerst die van de jonge Meerdingh en vervolgens die van Paul, met deze en (je commissaris erin. Alex Meerdingh reed voorbij de bei de mensen, die intussen waren uitge stapt en nu het trottoir over liepen, recht op de ingang naar de ruine toe. Tot Pauls heimelijke verbazing, want hij wist dat deze na het invallen van de duisternis niet meer toegankelijk was, behalve op speciale feestavonden, wan neer sprake was van feestverlichting, of iets dergelijks. Ook Paul reed verder, voorbij Alex Meerdingh, die enkele tientallen meters verder zijn wagen aan de rand van het trottoir had neergezet, bij de Daelhemer- weg en nu eveneens uitstapte en terug wandelde naar de ingang van de ruine, met snelle schreden. Paul parkeerde op zijn beurt zijn wa gen. maar hij deed het in de Dwingel- weg, welke naar de Oud Valkenburger- weg voert en liep nu eveneens snel te rug naar het Grendelplein, met de com missaris naast zich. Het was een hel dere maanavond, zodat zij de voor zich uit lopende jonge Meerdingh duidelijk konden onderscheiden. Zij zagen hoe hij op zijn beurt verdween in de opening welke via hoge en steile trappen naai de ruine voerde en verhaastten hun schreden om niet al te ver achter hem en Schultze met het meisje te blijven. ,,De Duitser schijnt de weg hier pre cies te kennen," merkte Paul op. „Ik snap echter niet goed wat hij daar bij de ingang van de ruine doen moet." (wordt vervolgd) lichter dan zwaar pittiger dan halfzwaar. 19.05 Lichte muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Grammofoonmuziek. 22.00 Wereldnieuws. 22.55 Nieuws. Vrijdag 12 juli HILVERSUM I (402 m) NCRV: 7.00 Nieuws7.10 Dagopening. 7.20 Klasiek strijkkwartet (gr.) 7.45 Ra diokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte gram mofoonmuziek. 8.45 Negrospirituals (gr.) 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoon muziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Fluit en klavecimbel. 11.15 Voor oudere luiste raars. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: lichte grammofoon muziek, reportages, mededelingen en commentaren. 8.00 Nieuws en socialis tisch strijdlied. 8.18 VARA's boottocht 1963 met m.s. Kenau, reportage. 8.25 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammofoonmuziek. VPRO: 10.00 Schrij ven, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Lichte grammofoonmuziek met commentaar. 10.50 Lichte orkestmuziek (gr.) 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Klas sieke grammofoonmuziek. 11.40 Elektro nisch orgelspel. Donderdag 11 juli KRO 14.30 Voor de vrouw. 15.15 Pauze 15.30-15.45 Voor de kinderen. 19.30 Van onze sportredacteur. 19.50 Zomerwed strijd, programma over eigen land. NTS 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.45 The Flintstones, tekenfilm (16e aflevering). 21.15 Wie eenmaal uit het schaftje eet tv-film (deel 1) 22.40 Epi loog. NTS:' 22.50 Journaal. 22.55-23.05 Filmverslag Tour de France. FRANS BELGIE: Tussen 16.00 en 17.00 uur Eurovisie: Reportage van de Tour de France. 19.00 Berichten. 19.03 Weer spiegelingen van het liberalisme. 19.35 Spartacus (deel 4). 20.00 Journaal. 20.20 Filmverslag van de Tour de France. 20.40 Jacht op de misdaad, politiefilm 21.10 Nieuwe films. 21.40 Kunstkroniek. 22.10 Literair programma. 23.00 Jour naal. VLAAMS BELGIE: Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: Reportage van de Tour de France 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.20 Filmverslag van de Tour de France. 20.30 11 juli 1963, 11e jubi leumviering, gevarieerd programma. 21.40 De boer die sterft, Vlaamse tv-film 22.10 Nieuws. is er om 23.30 uur het platenprogramma Te gast bij Robert Stolz. Op Hilversum 2 (298 m) musiceert om 20.05 uur het Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. In de pauze om 20.55 uur volgt het hoorspel Save the standard. Daarna wordt om 21.50 uur het concert voortgezet. Leo Pagano geeft om 23.00 UU1' een nabeschouwing van de Tour de l'Avenir en tenslotte is er om 23.10 uur het programma Pizzicato. De KRO presenteert om half acht de rubriek Van onze sportredacteur, gepre senteerd door Jan Cottaar, die over de Tour spreekt. Om 19.50 uur volgt de eerste aflevering van de Zomerwedstrijd. Na het journaal is er om 20.20 uur de rubriek Brandpunt en om 20.45 uur een aflevering uit de Flintstones-serie. Ver volgens kunt u om 21.15 uur kijken naar de eerste aflevering van de Duitse tv- film Wie eenmaal uit het schaftje eet. Pater Leopold Verhagen spreekt om 22.40 uur de epiloog uit en om 22.50 uur volgt het tweede journaal en een filmverslag van de Tour. Van het Noordzeefestival te Knokke worden om 20 uur op Hilversum I (402 m) opnamen ten gehore gebracht. Vervolgens kunt u om 21.30 uur luisteren naar een orgelconcert door Cor Kee. Tot besluit De filmers van de rubriek „Achter het nieuws" bezochten de Duitse rekruten in Budel. In zijn commentaar merkte Ton Kool sarcastisch op: „Zij marcheerden en zongen weer. maar zij bedoelen het goed deze keer". Ook een scherp commentaar op de kabinetsformatie kon niet uitblij ven. Interessanter vonden wij de shots, gemaakt bij de opgravingen in Neerlands oudste stad, Maastricht, waar de resten van een Romeins badhuis worden bloot gelegd. Ook de prijspolitiek rond het zg. goedkope aardgas 'werd aan een kriti sche beschouwing onderworpen. Tot slot van de rubriek volgde een sterk ge kleurde reportage over het Griekse ko ningspaar. Laten de samenstellers niet vergeten, dat zij in het door hen zo vaak geïdealiseerde Zweden eveneens zulke voorbeelden kunnen vinden. Na een door Ben de Jong visueel goed geregisseerd muziekprogramma vroeg Jan Blokker aandacht voor het werk van de Franse regisseur Jean Pierre Mel ville. Een zeer realistisch filmfragment over het neerslaan van een vrouw moge typerend zijn voor de stijl van Melville, ze zal ongetwijfeld walging hebben op gewekt in de huiskamers. Menigmaal hebben wij van onze waar dering laten blijken voor de t.v.-films uit de Dick Fowell-serie, maar 't realistische produkt van gisteravond zou zelfs van de meest gezagsgetrouwe vrijwillige landstormer nog een anti-militarist ma ken. En zo'n rolprent presenteert nu juist de VARA. die haar mannen naar Budel stuurt om te informeren naar wat de jonge Duitsers zich van de afschuwelijke overval op ons land kunnen herinne ren. De a 53. Als lopende vuurtjes deden de ver halen van Hagelschroot, Zeeg, Sjarien en Beendert Botje de ronde door Pebbei. Al spoedig was er niemand meer, die nog één stap in het bos durfde zetten uit vrees voor „het monster"! Dat maakte het voor Hinter en Min ter niet moeilijk om Hortensia verborgen te houden; elke dag gingen zij even een ritje maken op de rug van de oude mer rie. Ook hadden zij al een paar keer geheime gang doorzocht en de uitgang in de holle boom ontdekt. Maar hoe zij ook piekerden, de bedoeling ervan snap ten zij niet. Ook voor iemand anders was een zor geloze tijd aangebroken. Gruwe Strob- bel, de stroper, hoefde nu zijn onder aardse vluchtgang niet meer te gebrui ken, want Hagelschroot liet zich immers niet meer zien in het bos. Zo stapte hij bij klaarlichte dag fluisterend rond om de dingen te doen, die vroeger het dag licht niet konden velen. Maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje. En op een keer, toen de twee ling weer een ritje maakte schoot uit een hoekje van het bos een nijdige wesp naar voren, die recht op Horten sia's deinende achterkant aankoerste. Het diertje was stellig van plan de vrede m het Pebbelse bos wreed te versto ren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 13