DERS Bella Verfilming van „FIDELIO met beroemde solisten bij I lilil HALF ZWAAR-HEEL LE VALSTRIK IN VALKENBURG Zwart o Wit EYSSEN Minter en Hi'nter en de schrik van Pebbei enen kHIDER VERLOOR OUMEDIENNE'S PLANNEN Vanavond op uw beeldscherm thodoxe kerken it Oost-Europa k op concilie IN STIERMARKEN: 90miljoen aan vals Engels geld Mutaties radio en t.v. Radioprogramma s Televisieprogramma s door Jan de Winter lijdelijk smeerkaas Kïfl* naar Amerika vierde feest 851 doden 8 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 9 JULI 1963 hard leven vol opofferingen, er hard, verdween en dook het grootste geheim en zat :n aan zijn schrijftafel om er mnen uit te werken en in- roor de opleiding van de te stellen. Ook toen hij de .ilitaire chef van de gehele weging was geworden, toon- grote afkeer van alle uiter- on, van banketten en rede- comstig z^jn aard, bleef Bou- ook als minister van Lands- g en chef van het Nationale van Ben Bella's „demo- Algerijnse Volksrepubliek" op ïrond. Hij trad alleen met de voorgrond, wanneer het de positie van dit Volksleger we staat te handhaven. ontroverse tussen Ben Bella hider, die daarover ging, dat chef van de Nationale Par ot staatdragende partij wilde n aldus controle over de re- kunnen uitoefenen, stond Bou- consequent aan de zijde van Ben Khider ging naar het de meest in Frankrijk te enstanders van het regime Degon van daaruit tesamen heiden andere onttroonde lei campagne tegen Boumedien- nen de schuld voor de ver in de schoenen schoof. In de i Khider werd Boumedienne atsvervanger van staatschef Boumedienne was van oor- het onafhankelijke Algerië tart was, al spoedig in de an halfheid, onkunde en -er- was blijven steken en dat net een nieuw begin begonnen ;n worden. Ben Bella was het net hem niet eens. De meen ten kalm moest afwachten en oe zich langzaam een ngen socialisme zou ontwikkelen, zweefde hem Fidel Castro's voor ogen, wiens optreden als un en lieveling der massa Ben waard vond na te doen. Bou- was dit geïmproviseer en de- 'hte personencultus een doorn g. Hij meende, dat Algerië het *ide Arabisch-socialistisch be- Nasser diende te aanvaarden, inlijk is het wel, dat Boume- aarstig werkte aan een plan ehulp van het Nationale Volks- Arabisch-socialistische bestel nacht te brengen. e opening van een militaire voor de opleiding van verbin- jepen hield hij dezer dagen ar nog steeds in zijn oude van chef van het Nationale ger maar ook als tweede staats- n rede, waarin hij dingen zei, notie tegen hem. die al lang niseerd werd, heeft versneld, jarige magere officier in zijn aten regenmantel sprak even Ipen en houterig als altijd, lij sprak niettemini Jreigende ijke taal tegen ,,de vijanden van en volk" ze dus in een adem nd. lella heeft geen risico genomen aantal medestanders als ver- an hoogverraad doen opsluiten, hoogst interessant hoe de toe- ch verder ontwikkelen zal. Ben loge naar buiten demonstreren zich nog altijd voor de sterke udt, in werkelijkheid is ook zijn liet stevig. Het is algemeen be at de naar Frankrijk uitgewe- l;erijnse kopstukken in betekenis al zijn toegenomen en zich op ledige kans in Algerië voorbe- Er kan in weinig tijds in Al- sel veranderen. (Advertentie) V IN plaats van de reeds eerder aangekondigde opera „L'infe- delta delusa" van Haydn, zendt de KRO-televisie hedenavond de verfilming uit van de beroemde opera „Fidelio" van Ludwig van Beethoven, i Zoals gemeld kon de uitzending i van Haydns opera niet doorgaan in verband met de hoge auteurs- rechten die erop bleken te rus ten. De opera „Fidelio" is een symbool en een documentaire tegelijk van het streven naar vrijheid. Uit de gehele inhoud spreekt een dramatische apo theose van redding uit slavernij en nood, van verlossing van de nacht naar het licht. LToevelen hebben niet geprobeerd een opera op film over te brengen. Meestal draaiden deze pogingen uit op 'n fiasco. Een van de weinigen die hier in wel slaagde is de opera-regisseur Walter Felsenstein. Het resultaat dat hij en de bekende Parijse cameraman Nicola Hay er bereikten, bleek opzien barend. Zij slaagden erin van de Fidelio niet slechts een mechanische weergave te maken van een zaaluitvoering, maar vonden een totaal nieuwe en eigen aardige uitdrukkingswijze die als het ware uit de geest van Beethovens werk werd geboren. Voor de operaliefhebber in de bioscoop en nu ook thuis voor het tv-toestel werd een gesloten eenheid van spel, muziek en zang bereikt die zeldzaam is en daarmee de grondidee van de opera het best tot leven brengt. Doordat bij de rolverdeling, in ver band met de verfilming van Fidelio niet alleen op stemkwaliteit maar even zeer op acteertalent werd gelet, ont stond een ensemble van beroemde na men met internationale klank. Mede hierdoor en door de regie van Walter Felsenstein werd dit muziekwerk van Beethoven in filmvorm, een onvergete lijke gebeurtenis. Wan de hoofdrolspelers noemen wij o.a. de Parijse actrice Claude Mollier, ster van de Comédie Franqaise, in de rol van Eleonore. Richard Holm (Flore- stan), George Wieter (Rocco), Sonja Schoener (Marcelline)Hans Schiel (Heinz Rehfuss) als Pizarro, Fritz Ber ger (Jaquino), Erwin Gross (zang Al fred Poell) als Fernando. Verder zingt het koor van de Weense staatsopera en speelt het Weens symfonie orkest o.l.v. Fritz Lehmann. De artistieke lei ding en regie berust bij Walter Felsen stein. Voor de kijkers geven wij hier in het kort de inhoud van de Fidelio. Florestan, een politieke gevangene, zit opgesloten in een Spaanse vesting en wel op last van de gouverneur van de provincie, Don Pizarro. Hij heeft ge VOCHTDICHTE TENT VOOR SIGAREN k in een dubbele dubbeldaks it worden sigaren vochtig, t als in een caravan. Allee» ie goede sigarenwinkel wordt gevoelige sigarensmaak af- mde tegen vocht beschermd, ch kunnen kampeerders te- ïwoordig rustig een paar )sjes sigaren meenemen. Als. maar Senator Special seno-'- as zijn! Die milde, geurige; aartjes hebben hun eigen ;htvrije tentde unieke lucht- :hte Tropical-verpakking. at U er op uit in weekend en kantie? Wilt U toch lekker oog roken? Neem dan de osjes-met-de-flappen mee. lop Senator Special senoritas n 14 ct. >rthodoxe leiders van de landen het ijzeren gordijn zijn tijdens •rblijf op Athos, ter viering van )0-jarig bestaan van het klooster )te Laura' overeengekomen waar- naar de tweede zittingsperiode et concilie te sturen. Dit meldt ilet, het katholieke Engelse week- Dp de eerste zittingsperiode van •ncilie waren, zoals men weet, de waarnemers van de Russiscn- Dxe kerk van Moskou aanwezig biet meldt verder, dat er 8e®n bestaat aan te nemen, dat de orthodoxe kerk haar afwijzende g ten aanzien hiervan zal ver- Er moet nog meer vervalst buitenlands geld uit de periode van het Derde Rijk op de bodem van het Toplitzmeer in Stiermarken rusten. Hiervan is een op sporingsgroep, die naar men beweert ge steund zou worden door in Zuid-Amerika wonende Duitsers, overtuigd. In een verklaring zeggen de onderzoe kers dat de S.S. in de laatste fase van de oorlog tweeëntwintig kisten vervalste bankbiljetten en bewijzen van oorlogs misdaden bevattend, in het meer hebben gedeponeerd. Een van deze kisten zou be gin van dit jaar door iemand, wiens naam aan de groep bekend is, zijn opgevist. Men heeft de autoriteiten van Stiermar ken toestemming gevraagd om in het meer te gaan zoeken, doch deze is nog niet verleend. ü^elQPen Jaren hebben verschil lende onderzoekingsteams vergunning ge- Y!!?. ,0^ een onderzoek naar de ge zonken kisten in te stellen, nadat in 1959 oUeÏÜ lstei} het meer hadden op genaaid waarin voor een bedrag van ne gen miljoen pond sterling (ongeveer ne gentig miljoen gulden) vervalste Engel se bankbiljetten bleken te zitten. De nazis waren van plan deze biljetten in öe loop van de oorlog boven Engeland uit te werpen en daardoor een financiële cnaos te veroorzaken. (Advertentie) poogd Don Pizarro ten val te brengen om daarmee een eind te maken aan diens misdadig beleid. Eleonore, de vrouw van Florestan, treedt als man vermomd in dienst bij de gevangenis wa&rin haar man zit opgesloten. Op een goede dag bezoekt Don Pizarro de gevangenis en tracht Rocco de cipier over te halen om Florestan te doden. Als Rocco weigert besluit Don Pizarro de gevangene eigenhandig te doden. Hij geeft daarop bevel in de kerker een graf te graven. Eleonore heeft het gesprek afgeluisterd en begrijpt dat ze nu snel moet handelen. Zij haalt Rocco over haar naar het verblijf van LUDWIG VAN BEETHOVEN Florestan te brengen, waar ze met het pistool in de hand op de komst van Don Pizarro wacht. Als het graf ge graven is en Pizarro binnentreedt om zijn snode daad uit te voeren, treedt Eleonore hem tegemoet met het pistool in de hand. Op dit moment kondigt trompetgeschal de komst van de mi nister aan. Eleonore heeft de provincie van een tiran verlost en deze helden daad wordt uitbundig gevierd, terwijl Don Pizarro door de minister wordt gevonnist. (Advertentie) P\e bekende radio-producer van de KRO, de heer Tonny Sehifferstein, die de laatste jaren voor de microfoon het programma Tierelantijnen leidde, zal met ingang van 15 augustus a.s. als producer in dienst treden bij de AVRO- televisie. Hij zal op free lance-basis werken bij de amusementeafdeling, waar tegelijkertijd werd benoemd de heer J. W. Janicek. Voorts zal regisseur Fred Oster bij de amusementsafdeling gaan werken, ter wijl Bob Bremer zijn plaats gaat in nemen bij de actualiteitenprogramma/s. Het gezicht van de huidige tv-reporter Klaasjan Hindriks verdwijnt'van de beeldbuis, aangezien hij op 15 septem ber wordt overgeplaatst naar de radio- reportagedienst van de AVRO, als op volger van Wim Ruth, die, zoals be kend, bij de IBM gaat werken. Bij de tv-reportage is als redacteur benoemd de heer P. Fock, terwijl de Parool redacteur P. Elfrich met ingang van de volgende maand met de leiding zal worden belast van de actualiteitenpro gramma's. De chef van de afdeling documentaires de heer Philippe la Chapelle jr. keert weer terug naar het Handelsblad. Zijn plaats wordt ingeno men door de oud-journalist en thans AVRO-regisseur Romano Stinga. Dinsdag 9 juli HILVERSUM I (402 m) KRO: 12.00 Middagklok-noodklok 12.04 Licht instrumentaal kwartet met zangso listen 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Paris et ses vedettes (opn.) 12.55 Katholiek nieuws 13.00 Nieuws 13.15 Platennieuws 13.30 Licht or kest en zangsolisten 14.00 Omroeporkest: moderne en klassieke muziek (om om streeks 14.00 kan het programma onder broken worden voor: Tour de l'Avenir 1963, rep.) 14.35 Voor de plattelandsvrou wen. 14.45 Lichte grammof oonmuziek. 15.30 Klassieke pianomuziek (gr.) 16.00 Voor de zieken 16.30 Ziekenlof 17.00 Voor de padvinders 17.15 Voor de jeugd 17.45 eBursberichten 17.50 Regeringsuitzending De Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, door Mr. Drs. F.P. de Vries 18.00 Kinderkoren en instrumentaal ensemble: lichte muziek. 18.30 Lichte grammofoon- muziek voor de jeugd 18.50 En nu mijn geval, vragenbeantwoording 19.00 Nieuws 19.10 Actualiteiten 19.25 Lichte grammo- foonmuziek 19.50 Tour de l'Avenir 1963, nabeschouwing. 20.00 Cantemus Domino: een beschouwing over Gregoriaanse ge zangen. 20.20 Radiofilharmonisch or kest en soliste: klassieke muziek 21.30 Een avond bij Walschap, lezing 21.40 Kerkkoor: oude muziek (opn.) 22.20 Re portage van de 6e NATO Taptoe te Arn hem 22.30 Nieuws 22.40 Medaillon: frag menten uit het klassiek en romantisch repertoire (gr.) 23.15 Lichte grammofoon- muziek 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II (298 m) AVRO: 12.00 Licht instrumentaal sex tet en zangsolisten 12.20 Regeringsuit zending: voor de landbouw 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw 12.33 Lichte grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten 13.30 Lichte orkestmuziek 14.00 Radio- filharmonisch sextet :klassieke en mo derne muziek 14.40 Gramofoonmuziek voor de kinderen 15.00 Zangrecital 15.30 Terrasgesprekdialoog over de afschaf fing van de slavernij in de Westindische koloniën, 100 jaar geleden 16.10 Lichte orkestmuziek (gr.) 16.30 Voor de jeugd 17.30 Grammofoonmuziek voor de jeugd 18.00 Nieuws 18.15 Eventueel actueel 18.20 Elektronisch orgelspel 18.30 Lichte or kestmuziek en zangsoliste 19.00 Paris vous parle: gesproken brief uit Parijs 19.05 Pianospel: lichte muziek 19.20 Paul Vlaan deren en het Margo-mysterie, detective hoorspel (2) 20.00 Nieuws 20.05 Metropo- le-orkest: romantische muziek. 20.40 Opera-fragmenten (gr.) 21.40 Waarom zijn er eigenlijk oorlogen?, lezing (1.) 22.00 Pianorecital: klassieke muziek 22.30 Nieuws 22.40 Actualiteiten, beursberich ten en mededelingen 23.00 Klassieke or kestwerken (gr.) 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS (324 m) 12.00 Nieuws 12.03 Noordzeefestival 12.30 Weerbericht 12.35 Lichte muziek 12.50 Beursberichten 13.00 Nieuws en berichten over de Tour de France 13.20 Kamermu ziek 14.00 Nieuws 14.03 Lichte muziek 15.00 Kamermuziek 15.35 Chansons 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Lich te muziek 17.00 Nieuws en weerbericht 17.15 Lichte muziek 17.30 Pianospel 18.00 Nieuws 18.03 Slavische dansmuziek 18.18 Paardesportberichten 18.20 Voor de sol daten 18.45 Berichten en reportage Tour de France 19.00 Nieuws en weerbericht 19.40 Jazzmuziek. 20.00 Operettemuziek. 21.15 De zeven kunsten. 21.30 Dixieland- muziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Pi anorecital 22.45 Gewijde Duitse muziek 23.00 Nieuws 23.05 Ritmische en roman tische muziek 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS (484 m) 12.30 Gevarieerd programma en actu aliteiten 14.03 Klassieke muziek 16.08 Ka mermuziek 17.00 Nieuws 17.15 Volksmu ziek 18.03 Voor de soldaten 18.30 Chan sons 19.05 Gevarieerde muziek 19.30 Nieuws 21.30 Jazzmuziek 22.30 Lichte mu ziek 22.55-23.00 Nieuws. Woensdag 10 juli HILVERSUM I (402 m) NCRV: 7.00 Nieuws 7.10 Dagopening 7.20 Oude muziek (gr.) 7.45 Radiokrant 8.00 Nieuws, 8.15 Lichte grammofoonmu ziek 9.00 Voor de zieken 9.35 Waterstan den 9.40 Voor de vrouw 10.10 Grammo foonmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Vo caal ensemble: Engelse psalmen (herha ling van zondag 7 juli j.l.) 11.10 Omroep orkest en solist: Klassieke muziek. HILVERSUM II (298 m) VARA: 7.00 Nieuws 7.10 Ochtendgym nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Klaarwakker: lichte grammofoonmuziek, reportages, mededelingen en commenta ren 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied 8.18 VARA's boottocht 1963 met m.s. Ke nau, reportage, 8.25 lichte Grammofoon muziek 8.55 Kookpraatje 9.00 Gymnas tiek voor de vrouw 9.10 Klassieke gram mofoonmuziek 9.40 Geluidsjagers VPRO 10.20 Lichte orkestmuziek (gr.) 19.35 Vrij entree, cabaretprogramma. 11.00 Wals- orkest 11.30 Altviool en piano: moderne muziek. Dinsdag 9 juli KRO: 19.30 Toelatingsexamens, docu mentaire. NTS: 20.20 Journaal. KRO: 20.20 Folklore 20.50 Fidelio, opera 22.20 Epiloog NTS: 22.30 Journaal 22.35-22.45 Filmver slag Tour de France. RELGIë-FRANS: Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: Reportage van de Tour de France 19.00 Berichten 19.03 Filosofie en lekenmoraal 19.35 Spartacus (dl. 2) 20.00 Journaal 20.20 Eurovisie: Filmverslag van de Tour de France 20.40 Tous les chats sont gris, TV-spel. 21.50 Kamer muziek 22.30 Journaal. BELGIë-VLAAMS: Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: Reportage van de Tour de France 19.30 De liberale gedachte in actie 20.00 Nieuws 20.20 Filmverslag van Tour de France 20.30 TV-Western 21.20 Filmreportage over India 22.35 Nieuws. P p DRUM 40) Dat zou 'n risico inhouden dat hij onmoge lijk langer mocht nemen, wilden niet nog meer slachtoffers vallen, zoals de moord op Corry Curvers maar al te duidelijk had aangetoond. De jonge Meer- dingh had Schultze in al die dagen maar een enkele keer uit het oog verloren en prompt had een nieuwe aanranding, ge volgd door moord, plaats gevonden! Om nog niet te spreken van de aanslag op het leven van Paul zelf. Neen, dat risico mocht hij in geen geval nog langer op zich nemen. Een ogenblik dacht hij erover zich op nieuw met inspecteur Wedemayer in ver binding te stellen en deze volkomen in vertrouwen te nemen, hem tevens ver zoekend een in alle opzichten bekwaam en betrouwbaar man aan te wijzen om op zijn beurt achter Schultze en Alex Meerdingh aan te gaan, zonder dat een van beiden zich daar ook maar "en mo ment van bewust mocht worden. De mo gelijkheid was meer dan groot dat de Akense inspecteur zelf het karweitje op zich zou nemen en dan was het zeer zeker In beste handen. Doch meteen kwam Paul weer op dat voornemen terug. Waarom zou hij het zelf niet opknappen? Hij was de enige die volkomen van de situatie op de hoog te was en daarom zou geen sterveling het beter op zich kunnen nemen dan hijzelf. Terwijl hij hier voor het moment toch niet verder kon, zodat hij met een gerust geweten naar Aken kon vertrek ken, om Alex Meerdingh te helpen Schul tze te bewaken. Weliswaar zou het hem geruime tijd in beslag kunnen nemen, maar dat kon Paul bijna niet aanne men. Hij had een nauwkeurige studie gemaakt van de door de aanrander ge pleegde misdrijven en was daarbij tot de conclusie gekomen dat deze met steeds korter tussenpozen op elkaar waren ge volgd. Het begon ernaar uit te zien, dat de man zodanig werd bezeten door zijn duistere hartstochten, dat deze hem met steeds grotere frequentie tot zijn wandaden schenen te drijven, totdat ten slotte vrijwel geen week meer voorbij zou gaan, zonder dat hij een slachtof fer maakte. En wanneer dit inderdaad het geval was, zou zijn achtervolging van de aanrander niet langer dan een week hoeven te duren, zo niet nog kor ter. En meteen stond zijn besluit vast en bracht hij het meteen ten uitvoer. Hij was met een ruk overeind, met een blij gevoel dat hij eindelijk tot actie kon over- gaan, riep Yvonne en verzocht haar een klein koffertje voor hem te willen klaar maken, met de nodige toiletartikelen er in en enkele overhemden en sokken Zij moest maar op een verblijf van 'een week rekenen, voegde hij eraan toe. Yvonne staarde hem aan met verbaas de ogen. „Wat krijgen we nu zo opeens?" vroeg Zij. „Waar denk je die week heen te gaan en waarom is dat zo plotseling in je opgekomen?" „Ik denk hier in de buurt te blijven, Vonne," antwoordde Paul, „en het kan best zijn dat je mij morgen alweer te rug ziet. Maar het kan ook een paar dagen duren. Ik ga zelf achter de aan rander aan, omdat het mij te riskant lijkt de jonge Meerdingh nog langer in tacomben in Valkenburg, Paul," bracht Yvonne hem met bezorgd gezicht in herinnering. „Dat is voldoende bewijs ge weest dat je te maken hebt met een ge nadeloze tegenstander, een ware duivel in mensengedaante, die geen moment zal aarzelen om je uit de weg te rui men, zodra hij zich ook maar 'even in het nauw gebracht ziet. Doe mij een plezier en neem ditmaal nog iemand met je mee, zodat je niet alleen tegen over hem komt te staan, wanneer de nood aan de man mocht komen. Dan zou ik mij hier intussen heel wat ge ruster voelen." „Vergeet niet dat ik niet één man volg, maar twee," antwoordde Paul ernstig. „Met ander woorden ik zal altijd hulp bij de hand hebben, wanneer ik de aan rander weet te betrappen en hem met een wil proberen te arresteren. En wan neer je dat enigszins gerust kan stellen, wil ik je zelfs nog wel beloven des noods de hulp in te roepen van de lo kale politie in de plaats waar ik op dat moment ben, teneinde volkomen ze ker te zijn van mijn zaak en te voor komen dat de aanrander alsnog kans ziet om te ontsnappen." En met deze toezegging nam hij af scheid van haar en kleine Paultje. om naar Aken te rijden en zijn taak op zich te nemen. De drie daarop volgende dagen wa ren voor Paul van een bijna ondraag lijke saaiheid. De eerste dag zat hij zijn eentje achter Schultze te laten aan gaan. zoals de gebeurtenissen van gis terenavond maar al te duidelijk hebben bewezen. En ditmaal hoop ik niet zon der prooi terug te komen." „Denk je hem dan zo dicht op het spoor te zijn, Paul?" vroeg Yvonne nieuwsgierig. Natuurlijk hoopte zij dat Paul haar nu alles zou vertellen, maar nog altijd scheen hij daar niet toe ge neigd, geheel tegen zijn gewoonte in. Anders had hij het haar altijd prompt verteld, wanneer hij zekerheid meende te hebben verkregen, maar het scheen dat hij ditmaal van die vaste regel dacht af te wijken, want hij antwoordde al leen maar: „Ik ben er wel van overtuigd, meisje. Maar ik heb helemaal nog geen voldoen de bewijs en daarom blijft mij niets anders over dan te proberen hem op heterdaad te betrappen, zodat er voor hem geen ontkennen meer mogelijk is. Eerst dan zal ik kunnen zeggen dat ik mijn doel heb bereikt." ,Maar d«nk aan die keer bij de Ca- vrijwel van de vroege morgen tot de late avond in zijn wagen op een onopval lend plekje tegenover het huis en kan toor van Adolf Schultze in de Gutenber- gerstrasze, zonder dat de man ook maar een minuut zijn huis verliet, behalve de paar keren om zijn middagmaal en later zijn avondeten te gaan gebruiken in 'n nabijgelegen restaurant. Hij scheen geheel alleen in huis te zijn, want van enige huishoudster was niets te bespeu ren. Blijkbaar had de vrouw pertinent geweigerd ook maar een moment verder alleen in huis te blijven met de man, die zij minachtte en haatte, zoals Frau Schultze immers zelf aan Paul verteld had, tijdens zijn enige onderhoud met deze en had zij op staande voet het huis verlaten, nadat 't lijk van Frau Schultze naar het hospitaal was gebracht, ter na dere sectie. Paul zat zodoende vrijwel de gehele dag achter het stuur van zijn auto, zo goed mogelijk weggedoken achter een courant, waarin hij een gaatje had ge prikt, zodat hij niet alleen de ingan-g van het huis van Schultze nauwkeurig in de gaten kon houden, maar tevens de wa gen kon zien van Alex Meerdingh, die een honderd meter verder de straat in stond. Paul had er voor gezorgd dat Alex hem onmogelijk zou kunnen op merken, want hij wilde niet dat deze op de gedachte zou komen dat Paul hem niet langer alleen de bewaking van Adolf Schultze durfde toevertrouwen. (wordt vervolgd) 5-DAAGSE WERKWEEK De 62-jarige Leonard Barrs uit Londen is op beschuldiging van inbraak in 67 huizen door de politie gearresteerd. Zegt Leonard: „Ik werk alleen van maandag tot vrijdag en liefst overdag. Ik werk nooit op za terdag of op zondag." „PIN-UP"-BORD De leraren van de Greshams jon gensschool in Holt, Engeland, hebben gezegd dat zij naast de bedden van de jongens een speciaal „pin-up"-bord zullen laten aanbrengen. Zolang de foto's fatsoenlijk zijn, heb ik er geen bezwaren tegen." aldus het hoofd van de jongensschool, Bruce Lockhart. AFSPRAAKJES Zeventig vrouwelijke soldaten uit een kazerne in Uttoxeter in Noord- Ierland, zijn op het matje geroepen, omdat ze op stap gegaan waren zonder daartoe verlof te hebben. „We hadden afspraakjes," ver klaarde de woordvoerdster. WEERMAN De 60-jarige Ray Camray, de weerman van de Engelse badplaats Cleethorpes, heeft zijn congé gekre gen, omdat hij zijn werk te goed doet. De gemeenteraadsleden verklaar den dat, wanneer Camray regen voorspelde, de voorspelling nage noeg altijd uitkwam, waardoor er geen toeristen wilden komen naar de badplaats. Literaire ondergrond (Advertentie) CENT De KRO presenteert vanavond om 19.25 uur op Hilversum I (402 m) het populaire platenprogramma „Licht te verteren", om 19.50 uur gevolgd door een nabeschouwing over ere Tour de l'Ave nir. Tezamen met de pianiste Danielle Dechenne musiceert om 20.20 uur het Radio Filharmonsch orkest o.l.v. Jean Fournet. Liefhebbers van zang kunnen om 21.40 uur genieten van een uitvoering door het koor van de Sixtijnse kapel, dat werken van Palestrina ten gehore brengt. In het programma „Medaillon" worden om 22.40 Uur fragmenten uit het klassiek en romantisch repertoire uit gezonden. Tot besluit is er om 23.15 uur het programma „De dag is voorbij". Op de andere zender Hilversum II (298 m) zorgt de AVRO om 19.20 uur voor spanning met het detective-hoorspel .Paul Vlaanderen en het Margo-myste- rie". Daarna is er om 20.40 uur een bel canto-concert. Adam Harasiewics speelt om 22 uur werken van Chopin. De KRO opent om half acht het a programma met oen bijzonder interes sante en leerzame documentaire van drs. W. de Hey en Piet Franse over de toelatingsexamens. Na het journaal is er om 20.20 uur een gefilmd programma van de Vlaamse tv over zigeuners in Zuid-Frankrijk. De hoofdschotel van de avond vormt om 20.50 uur de verfilming van de opera „Fidelio" van Beethoven. Pater P. Wesseling houdt om 22.20 uur de epiloog. Het tweede journaal be gint om 22.30 uur en wordt gevolgd door een filmverslag van de Tour de France. De Wimbledon-finales, die zaterdag we gens de regenval tot maandag moesten worden uitgesteld, hebben niet de ver wachte spanning gebracht. Alleen toen tijdens de eindstrijd van de gemengd - dubbel door een fout van de umpire een incidentje ontstond en Hewitt boos zijn racket wegsmeet, zullen velen er eens goed voor zijn gaan zitten. Het duo Fletcher-Smith bleef onverstoorbaar en won door sterk serveren en gaaf spel. In de vooravond was het interkerkelijk magazine gewijd aan de beroemde joodse filosoof prof. Martin Buber. Mgr. dr. Ramselaar gaf een verhelderende toe lichting op het oeuvre en de ideeën van deze grote geest en zijn mogelijke in vloed op het leven in Israël. Ondanks de sombere weervoorspelling zijn wij, in tegenstelling met de door de KNMI-man uitgesproken verwachting, dat de kijkers nu wel de knop zouden omdraaien, de glazen dwangbuis trouw gebleven. Zo zagen wij een interessant filmpje over de totstandkoming van de beeldengroep, welke prof. Jespers voor de VARA maakte en welk monument al de bijnaam „Flintstones" kreeg. Jan Vrijman filmde een reeks ontmoe tingen met zeurende egoistische vrijgezel len en beter bespraakte en ook idealis tisch gestemde muurbloempjes, die hun vaak prikkelende visie gaven over het alleenzijn. Het was een verademing hierna gecon fronteerd te worden met de befaamde rolprent „Marty" na een eenvoudig maar overtuigend verhaal over de stoere slager, die uiteindelijk de ware liefde wist te veroveren. Deze rolprent maakte de toe schouwer nog duidelijker, dat Jan Vrij man struikelde over wat de Amerikaanse regisseur Delbert Man schijnbaar moei teloos tot stand bracht. DeR. Tijdens de drie vrije dagen in verband met de viering van de Amerikaanse on afhankelijkheidsdag zijn 550 mensen bij verkeersongelukken op de grote wegen om het leven gekomen, een aantal dat hoger is dan ooit tevoren. Volgens een telling verloren bij ver schillende soorten ongelukken in totaal 851 mensen het leven. De doodsoorzaken waren: Verkeerson gelukken 550, verdrinkingsgevallen 189, ongelukken op het water 4. vliegtuigon gelukken 11, ongelukken met vuurwerk 1, verschillende ongevallen 96. (Advertentie) U kunt nu iedere week van de FLINTSTONES genieten! Op de ach terpagina van elke MARGRIET bele ven Fred, Wilma, Betty, Barney en niet te vergeten Dino, vrolijke avonturen! IS VÉÉL GEZELLIGER 51. Moeder Dor begon zich ongerust te maken, omdat Hinter en Minter hele maal niet kwamen opdagen voor het ontbijt. „Dat is niets voor die twee.dacht zij. „Vooral Minter heeft altijd honger als een paard. Moeder Dor wist natuurlijk niet, dat juist een paard de reden was, dat haar jongens zo laat waren! Toen klonken er aarzelende voetstappen op de drempel en daar schuifelden de broertjes binnen. „Hoe kom je zo nat?!" riep moe der uit. „En waar zijn jullie eigenlijk voor dag en dauw heen geweest? O wee, als hier weer kattekwaad achter steekt!" „Ik, .eh. .we.zei Minter kleurend en hij keek hulpzoekend naar Hinter. „We wilden wat kikkervisjes voor de natuurlijk historieles op school!" zei Hinter haastig. „Ik stond op een boomstam, die in het water lag. maar die begon te rol len en toen viel ik er af!" vulde Minter aan. „Hm bromde moeder. „Kleed je dan maar gauw om en schiet op met je ontbijt, want anders komen jullie nog te laat voor de..hm., natuurlijke historieles, bengels!" „Zou moeder ons verhaal echt ge loofd hebben. Hint'?" vroeg Minter toen zij even later naar school liepen. „In elk geval was het niet helemaal gejokt!" antwoordde Hinter. „We heb ben alleen een paard gevangen in plaats van kikkervisjes, maar voor-de rest.." Hij hield op, want Minter luis erde niet. „Kijk eens, Hinter, wie daar staan te praten..!" fluisterde hy..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9