AVRO hoopt nog steeds op monopolie voor tweede net NAAR EEN GROOT, FRANS VAKBEWEGINGSFRONT' En alles onder de hoede van de C.F.T.C. VALSTRIK IN VALKENBURG S INTERESSE IS ER NIET Luchtlijn O.-Berlijn- Wenen DE 1963 speciaal voor het Westen Mi'nter en Hinter en de schrik van Pebbei kenszand. traat op Mr. Hoekstra: Dit is geen. luim, maar hoge Wellicht opheffing van „(TOprechte amateur" gblik Tumbal van iws-Ylaamse zz-sociëteit h Swing College te Sas van Gent „Groen hout na lange winter' Radioprogramma 's J elevisieprograrnrna s Namaak-A VRO Vanavond start radioboottocht UUily schakel over op Gulfpride Hoogmis uit Stein door Jan de Winter Niet zuiver katholiek Verdoolde broeders Geen kaarten op tafel Dia-Be Ready 7-1': In Heinkenszand ergens voor leent achter staat dan is het linfare Euterpe en het jeugd- ■Euterpe. |t jeugdkorps is het troetel- einkenszand aan het worden. |uit 27 jongens en meisjes von r, die al twee jaar ïegelmatig Ier leiding van de heer J. It Hulst, die als muziekpeda- Iden is aan de Zeeuwse Mu- I. was het een grote dag voor le. Het jeugdkorps ging voor 1 straat op, samen met de fan- tal wel niet meevallen voor eer marcheren en musiceren li voorzitter H. Eversdijk. lubliem musiceren ging het Jerminst. Het ging er alleen at heel Heinkeiiozand te we- Bat Jong Euterpe nu volwas- loldoende getraind om de buiten te wagen. Icht vrijdagavond vertrokken lJong Euterpe vanaf het repe loor een lange tocht door alle het dorp. De gelegenheid aangegrepen om wat loten fiiformen- en instrumenten- [topen. er heel wat van de hand: Iwijs van de populariteit van Ipsen. estzaal van de Glasfabriek tt nt werd het eerste lustrum ge- de Zeeuwsch-Vlaamse Jazz-so- een groot bal, verzorgd door Swing College Band onder Peter Schilperoort. De ruim ers hebben volop van de mu- >n genieten. Door de DSC met lperoort klarinet, Dick Kaart, Ray Kaart, trompet, Bob van \rie Ligthart, banjo-guitaar en drums werd een gevarieerd geboden, waarbij instrumen tale nummers elkaar afwis- uze voor de trekking van de ?p de voorzitter van de ZVJS T. Remerij het voltallige be et toneel. „Wij hebben in de ijf jaar veel successen geboekt zijn slechts tot stand kunnen r de ijver, de opofferingsge- het vele werk van het be- s de heer Remerij. Er volgde :nd applaus van het publiek e het bestuur van harte dank- prachtige avonden, die door verzorgd. Aan de vrouwelijke i daarna nog een bloemetje d. Door de voorzitter werd Gunter als afgevaardigde van riek een vaantje aangeboden an waardering voor de grote ng die de vereniging van de n de fabriek heeft ondervon- lam van het lustrumbal „Jazz e Barriers" werd geïllustreerd :hildering van mej. Lies Baart Gent. DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 8 JULI 1963 9 geeft een overzicht van de p met alle deelnemers. 55 De AVRO heeft in haar Hilversumse studio een algemene vergadering gehou den, awa drewn d.-voorzitter mr, W. Hoekstra een openingsrede hield, waarin h(J met enkele woorden gewag maakte van de recente manifestatie bij het veer tigjarig bestaan. Spr. gaf toe dat het he laas niet datgene is geworden, dat de leiding aanvankelijk voor ogen stond. Be langrijker waren zijn woorden gewijd aan het AVRO-plan tot exploitatie van het tweede televisienet. Mr. Hoekstra erkende, dat door de overhaaste werkwijze hoffelijkheidsfou- ten zijn gemaakt tegenover de andere omroepverenigingen: hij betreurde het, dat deze zaak de partners blind heeft ge maakt voor het onderscheid tussen za kelijke verschillen en persoonlijke grie ven. Voor hen, die over dit plan het naadje van de kous willen weten, had Maandag 8 juli HILVERSUM I 402 m NCRV: 12,25 Voor boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Gram., event, act. 12,40 Triptiek, een progr. voor mensen die vrij willen zijn 13,00 Nws. 13,15 Licht ens. 13,45 Meisjeskoor met ork. (gr.) 14,05 Schoolradio 14,30 Ougur- kumer muziekfestijn (herh. van donder dag 4 juli jl.) 15,35 Vocaal ens., gew. muz. 16,00 Bijbeloverd. 16,30 Cello en piano, moderne muz. 17,00 V.d. kleuters 17,15 V.d. jeugd 17.30 Lichte gram. 17,40 Beursber. 17,45 Lichte gram. 17,50 Rege- ringsuitz.: Industriebevordering in Su riname, door mr. C.C. de Rooy 18,00 Orgelspel, popul. muz. 18,30 Met band en plaat voor u paraatoperaprogr. 19,00 Nws. en weerpraatje 19,10 Op tienertoe- ren, lichte gram. 19,30 Radiokrant 19,50 Engelse- en Amerikaanse marsmuz. (opn.) 20,20 Omar cn Omar, hoorspel (herh. van 6 nov. 1961) 21,15 Componistenportret (II), amus.muz. 22,00 Volk en staat, pari. comm. 22,15 Nederl. pianomuz. 22,30 Nws. cn SOS-ber. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23,05 Pianocomposities met begel. 23,45 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12,05 Gitaarrec. (gr.) 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.h. platte land 12,38 Elektronisch orgelspel 13,00 Nws. 13,15 V.d. middenstand, lez. 13,20 Licht instr. sextet 13,45 Het Midden- Oosten, lez. (1) 14,10 Radio Filharmo nisch orkest en zangsol., moderne Ned. muz. (Het middagprogramma kan onder broken worden door reportage Tour de France 1963) 14,50 Ned. kamerkoor (gr.) 15,05 Nocturne in het Grand Hotel, hoorspel 16,00 Zestig minuten voor boven de zestig 17.00 Oude liedjes. 17,15 Itali aans ens. en zangsol. 17,50 Pianospel, lichte muz. 18,00 Nws, en comm. 18,20 Act. 18,30 Licht instr. ens. 18,55 Pari. overzicht 19,10 Rep. Tour de France 1963 13.15 Regeringsuitz.: Antilïiana, een serie klankbeelden, samengesteld door het bu reau voorlichting van het kabinet van de Nederl. Antillen 19,30 Jazzmuz. uit Zwe den 20,00 Nws. 20.05 VARA's boottocht met m.s. Kenau, amus.muz. 20,40 Radio Filharmonisch ork. en sol., moderne muz. 21.20 De Engelsen zien anders, klankb. 22,00 Cowboy-combo en zangsol. 22,30 Nws. 22,40 Lichte orkestmuz. 23,10 Op de praatstoel, licht progr. 23,30 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. VRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Noordzeefesti- val 12,30 Weerber. 12,35 Landb.kron. 12,42 Lichte muz. 12,50 Beursber. en progr.- overz. 13,00 Nws. en ber. over de Ronde van Frankrijk 13,20 Kamermuz. 14,00 Nws. 14,03 Moderne muz. 14,30 Kamer muz. (Tussen 15,45 en 17,30 Rep. Torn de France) 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16.09 V.d. zieken 17,00 Nws. en weerber. 17,15 Lichte muz. 17,30 Zangrec. 18,00 Nws. 18,03 Lichte muz. 18.18 Paardesport- ber. 18,20 V.d. sold. 18,45 Rep. Tour de France 19,00 Nws. en weerber. 19.40 Franse operamuz. 20.00 Amus.progr. 21,00 Moderne orkestmuz. 22,00 Nws. 22,10 Jazzmuz. 23.15 Nws. 23,20 Kamermuz. 23,55 Nws. 24,00-0,45 V.d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Gevar. progr. en act. 14,03 Klass. muz. 15,03 Hedendaagse muz, 16,08 Operettemuz. 17,00 Nws. 17,15 Belg. muz. 13.03 V.d. sold, 18,45 Gevar. muz. 22,00 Dansmuz. 22,55 Nws. Dinsdag 9 juli HILVERSUM I 402 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture, lichte gram. en rep. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 1 u. huisvr. 9.35 Waterst. 9,40 Moderne muz- (gr.) 10,00 V.d .kleuters 10,15 Mo- derne muz. (gr.) 11,00 V.d. vrouw 11,30 Lichte gram. 11,50 Volaan vooruit, lez. HILVERSUM II 298 m AVRO: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. <•20 Lichte gram. VPRO: 7,50 Dagope ning - AVRO: 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9,00 De groenteman 9,05 Klass gram. 9.40 Morgenwijd. 9,55 Boekbespr. 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.) 10,50 V.d. kleuters 11,00 V.d. zieken. Maandag 8 juli CVK, IKOR en RKK 19,30 Logboek, net jeugdprogr. over de bijbel 19,45 Ken- Merk, interkerkelijk magazine NTS: -0.00 Journaal VARA: 20,20 Oscar Jes- Pers' beeld voor de VARA, filmrep. 20,30 Jan Vrijman ontmoet: Vrijgezellen 21,00 Marty, speelfilm NTS: 22,45 Journaal -2,50-23,00 Filmverslag Tour de France FRANS BELGIë: Tussen 16,00 en 17.00 Eurovisie, rep. van de Tour de France 19.00 Berichten 19.03 V.d. kind. 19,35 Spartacus, historisch drama 20,00 Jour naal 20.20 Eurovisie, filmverslag van de Tour de France 20,40 Sportuitz. 21,10 Suite en 16, spel 21,50 Rep. over Ruan- da-Burundi. VLAAMS BELGIë: Tussen 16,00 en 17.00 Eurovisie, rep. van de Tour de France 19,30 Zoeklicht, op de cult. act. 10.43 Franse les (herh.) 19,57 De weer man 20,00 Nws. 20,20 Eurovisie, filmversl. van de Tour de France 20,30 Panorama, de week in beeld 21,00 Dromen zijn niet te koop, Deense film (volw.) 22,30 Jour naal. spr. nog iets in petto, namelijk, dat over enige tijd de brochure „Wat wil de AVRO met het tweede televisienet?" zal verschijnen. Mr. Hoekstra verklaarde, dat hij ver heugd over het plan is, want het bewijst, dat de AVRO weer groen hout krijgt na een lange winter van gedwongen leven in een zuilenklimaat. Nooit verloor de AVRO de hoop op een toekomst, waarin haar omroep-idealen gerealiseerd kunnen worden. Het opvlammen van deze hoop vormt de ontgoocheling van de partners in de omroepwereld. Dit AVRO-reveil is niet het gevolg van een luim, maar ge bonden aan het ogenblik van nu. En als die actie ten koset zou moeten gaan van waarden, die andere omroepen bezitten en die hun dierbaar zijn geworden, dan zouden wij haar niet hebben losgemaakt. De AVRO haalt geen oude koeien van een oproepstrijd uit de sloot, maar het zijn lenige kalfjes van 1963, die in de AVRO-weide dartelen, zo vervolgde sur. De AVRO wil met haar plan de rege ring helpen het reclame-probleem op te lossen. Daarmee verlost zij de partners van een reclameafkeer, waarvan zij herhaaldelijk blijk heeft gegeven. Men wil doen als AVRO, zodat er geen be hoefte is aan een naam-AVRO in de vorm van een NTS. De AVRO wil het tweede enet exploiteren op zodanig wijze, dat zij met wijze behoedzaamheid, die voorschrijft, dat men geen oude schoenen weggooit voor men nieuwe heeft, het eerste net ontruimt even ge leidelijk als zij. uren op het tweede net bezet. De ontzuilde AVRO-nieuwe stijl moet de kenmerken dragen van de gemeen schappelijkheid. Spr. bedoelde daarmee het algemene en het nationale. Dat kan niet anders dan door de gehele natie te laten deelnemen aan de vorming van een programmacommissie „door de re gering te benoemen die toezicht zal uitoefenen op de inhoud van de pro gramma's, die door de AVRO worden voorbereid. Deze commissie zal onaan gevochten representatief moeten zijn voor Nederlands geestesmerk in al zijn ^Teneinde tot een efficiënter werkwijze te geraken overweegt de AVRO de sinds 1954 bestaande stichting „d'Op- rechte Amateur" op te heffen en haar werkzaamheden, wellicht in gewijzigde vorm, zelf voort te zetten. In de radio- en televisieprogramma's van de AVRO zal overigens voor de prestaties van amateurs een plaats blij ven ingeruimd, respectievelijk in de radiorubriek „Van, voor en door ama teurs" en in het televisieprogramma „Nieuwe oogst". Over het voornemen de stichting nu op te heffen zal binnenkort overleg wor den gepleegd met de raad van advies van de stichting. rijkheid. De regering zal daarvoor moe ten zorgen. Het nieuwe van dit plan zal niet be staan in een AVRO, die in plaats van een kwart week zendtijd een gehele week televisie gaat vullen, want dit is een verandering van kwantitatieve aard. Maar er ontstaat een programma, dat uit een gedachtenbron komt er niet uit elf bronnen zoals ot dusver... „Blijven wij op last van de overheid onder pressure-groups van de politieke partijen een zuil in de omroepwereld, welnu dan blijven wij leven onder de zuilen en wij geven geen duimbreed van onze verworvenheden in het zuilenland prijs", zo besloot spr. zijn toespraak. "LTet Friese m.s. „Kenau", een tot drij- vende studio omgebouwde antieke rondvaartboot met rustieke hekwerkjes langs de blinkend witte reling, zal in de maand juli niet minder dan 26 radio uitzendingen verzorgen vanaf het wa ter en de wallekant. Producer is Henk de Heud en verslaggever Kees Buur man. Vanavond vindt om half negen de start plaats bij de Prinsentuin te Leeuwarden. De Johan Willem Friso- kapel zorgt voor een echt ouderwets havenconcert. Daarna wordt de Kenau te Groningen ingehaald met een Regat ta van de kon. roeivereniging „De Hunze". Uit het botenhuis van deze vereniging wordt vanavond een geva rieerd radioprogramma uitgezonden. Via de Drentse kanalen gaat daarna da tocht naar Zwolle, waar woensdag een uitgebreid programma zal worden ver zorgd. Vervolgens bezoekt men Zutfen en Doesburg, waarna de „Kenau" te Arnhem ligplaats kiest om daar zater dagavond de NATO-taptoe de lucht in te zenden. Bert Garthoff staat de vol gende zondagochtend aan het roer met zijn rubriek „Weer of geen weer". Ver volgens gaat de tocht in een lange ruk tegen de stroom van de Maas op en is er woensdagavond 17 juli groot feest in Helmond, waaraan medewerking wordt verleend door de kon. stadshar- monie „Phileutonia", het mannenkoor Lombardi en het sextet Addy Klein geld. Als „Brabant te water" bijna ach_ ter de rug is meert de „Kenau" de 19e in Willemstad voor een feestelijk vlag vertoon. Zaterdagavond 20 juli mag Schoonhoven zich verheugen in een rivierenconcert van moderne allure. Via Wijk bij Duurstede gaat de tocht naar het Betuwse Huissen en 24 juli wordt de „Kenau" feestelijk ingehaald door Giethoornse punters. In het Frie se watersportcentrum Grouw volgt het feestelijk einde van de tocht. (Advertentie) SELECT SINGLE-G ï;i f)c motorolie van vandaag! portretten" worden om 21.15 uur wer ken van Ed. Kuenneke ten gehore ge bracht. Tot besluit speelt George Melach rino om 23.45 uur werk van Victor Her- bert. Het tro Roelof Stalknecht speelt om 20.05 uur op Hilversum II (298 m.) aan boord van het m.s. „Kenau" voor het bo tenhuis van de Kon. roeivereniging „De Hunze" in Groningen. Daarn* is er om 20.40 uur een concert door het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jean Four- net. Henk van Stipriaan vertelt om 21.20 uur hoe de Londenaren denken over de beruchte Profumo-affaire, terwijl tot slot van de avond om 23.30 uur een program ma wordt uitgezonden onder de titel „Het melodieënboek van Glibert Becaud". Het avondprogramma begint om half acht met het jeugdprogramma over de bijbel „Logboek", Daarna is er om 19.45 uur te interkerkelijk magazine „Ken merk". Na het journaal geeft de VARA om 20.20 uur een filmreportage over het nieuwe beeld, dat voor de studio is ge plaatst en dat in Hilversum al de bij naam „De Flintstones" kreeg. Jan Vrij man heeft een TV-film gemaakt over vrijgezellen, welke hij om 20.30 uur zal vertonen. De hoofdschotel van de avond vormt om 21 uur de vertoning van de bekende Amerikaanse film „Marty", een simpele liefdesgeschiedenis van een ge voelige man (voor 14 jaar en ouder). Het tweede journaal wordt om 22.45 uur uit gezonden en gevolgd door een filmver slag van de Tour de France met com mentaar van Barend Barendse. Voor de televisiekijkers die zaterdag middag op hun gemak van Wimbledon wilden genieten, heeft de regen op een 'vervelende manier roet in het eten ge gooid, ook al mag deze beeldspraak wat zonderling aandoen. De liefhebbers van ruitersport kwamen de afgelopen dagen des te meer aan hun trekken. Voor het overige bood de t.v. dit weekeinde wei nig opzienbarends. Van het zaterdag- avondprogramma was de tweede afleve ring van „Een mannenhuishouding" wel amusant en de ware filmliefhebber zal geboeid hebben gekeken naar de docu mentaire over Billy Wilder. De NCRV deed het gisteravond, ge woontegetrouw, weer kalmpjes aan. „Met de commissaris valt te praten" was een eenakter die niemand tot geestdrift kan hebben gebracht. Enkele andere program ma-onderdelen voldeden beter. Ze wor den echter zo stereotiep, dat het, on geacht de kwaliteit van de uitzendingen, een ware verademing zou zijn wanneer de NCRV wat meer variatie in haar zondagavondprogramma's zou brengen. De programmaleiding schijnt zich jaren geleden al te hebben voorgenomen het publiek op de zondagavonden elke ver rassing te besparen. J. V. De BBC-serie „Op Mars met de Guards" wordt door de NCRV om 19.50 uur op Hilversum I (402 m) ten gehore gebracht Vervolgens kunt u om 20.20 luisteren naar het sproakjesachtige hoorspel „Omar en Omar". In de rubriek „componisten- Zondag a.s. verzorgt de KRO via de radio een uitzending van de plechtige Hoogmis, welke wordt opgedragen in de kapel van het Missiehuis-Theologicum van de missionarissen van het H. Hart te Stein in Limburg. De celebrant is pater prof. dr. H. van Zunderen, die tevens de predikatie zal houden. Onder leiding van frater Joh. Koopmans zingt het koor der theologan ten de wisselende gezangen van de vijfde zondag na Pinksteren en de vaste gezan gen uit de 4e Gregoriaanse Mis, Credo 1. Pater Fr. Vennix is de organist. (Eigen buitenlandse dienst) Het gaat de laatste tijd de katholieke vakbeweging in Frankrijk niet slecht. Het le dental is dermate toegeno men, dat het secretariaat van de C.F.T.C. (Confédération F rancaise des Travailleurs Chretiens, Franse confedera tie van katholieke arbeiders) administratiemachines heeft moeten aanschaffen om met ponskaarten een heter over zicht te hebben van het snel toenemend aantal leden. Van de vrije vakcentralen is de C.F. T.C. (verreweg de belangrijkste, sterker dan de socialistische F.O. (Force Ouvrière), ofschoon zwakker dan de dode C.G.T. (Confédératie Genérale des Travailleurs), waarvan de topleiding ge heel in communistische handen is. De C.G.T. heeft het voordeel de oud ste vakcentrale te zijn en spreekt der halve het meest tot de verbeelding der arbeiders, die ook jn dat opzicht vast houden aan de traditie. Aan de basis merkt men er weinig van communisme. Men is in een vak bond georganiseerd en daarmee uit. Trouwe socialisten en even trouwe ka tholieken zijn lid van de C.G.T.. Zolang de communisten in het bestuur van de C.G.T. de touwen in handen hebben en weinig wijst op een verandering zal van een eenheidsbeweging in de Franse vakbeweging geen sprake zijn. Voorlopig is de enige mogelijkheid maar ook dat is nog niet voor van daag of morgen dat C.F.T.G. en F.O. nauwer gaan samenwerken en op een later tijdstip tot fusie besluiten. Van zeer grote invloed op die ontwikkeling is de telkens weer herhaalde vraag: wie en wat na de Gaulle? Op toenemende eenheid stuurt generaal de Gaulle zelf aan, want men herinnert zich, dat hij tijdens zijn laatste propagandareis in de Charente zelf heeft gezinspeeld op zijn heengaan. Vanzelfsprekend bekijken de Gaulle en de vakbeweging die komende eenheid uit een volstrekt verschillende gezichtshoek. Voor de Gaulle is die een heid Gaullistisch, voor de vakbeweging bepaald anti-Gaullistisch. In dezelfde feestzaal, waar met Pjnk steren de socialistische partij (S.F.I.O. in congres bijeen was, in de Parijse voor stad Issy-les-Moulineaux, congresseerde onlangs voor de 32e maal de katho lieke vakbeweging, de C.F.T.C. Afgezien van alle detailproblemen, die op vak verenigingscongressen normaal ter sprake komen, was dit jaar wel de hoofdschotel, of de C.F.T.C. een zuiver katholieke vakcentrale moet blijven of een algemene vakbeweging moet wor den. Met andere woorden: U.G.T. (Union générale des travailleurs. algemene bond voor arbeiders) of C.F.T.C. Daarover 39) Helaas hadden de mensen met wie zijn mannetje heeft gesproken, niet kunnen zien wie de bestuurder was en hadden zij alleen maar kunnen constateren dat het een vrij slanke man geweest moet zijn, in een lichte regenjas. Dat was alles wat zij wisten te vertellen. Maar zij her innerden het zich zo goed, omdat zij wel in het meisje Corry Curvers hadden herkend, vertelden zij. Die kenden zij, evenals zij Marlou Meerdingh hadden ge kend, omdat hun kind op de fröbelschool ging. waar de beide meisjes hadden ge werkt." „En konden zij ook vertellen wat voor soort wagen het geweest was waarmee het meisje was weggereden?" vroeg Paul gespannen, doch in dit opzicht wachtte hem een teleurstelling. „Zij hadden er geen idee van," ant woordde Vossen. „Het zijn allebei men sen die er geen wagen op na houden en zich er ook niet in het minst voor interesseren, zodat zij nog geen Belair van een DAF kunnen onderscheiden, vooral niet bij avond. Zij meenden zich nog wel te kunnen herinneren dat het 'n donkere wagen geweest was, doch waren zelfs daar nog niet helemaal zeker van. Zij hadden met veel te veel belangstel ling naar de mensen gekeken, vertelden zij of beter gezegd, naar het meisje en'hadden geen blik over gehad voor de auto." De inspecteur zweeg een moment, om vervolgens verder te gaan: „Ik heb echter nog meer, inspecteur Nijst. Misschien dat dat u van dienst zal kunnen zijn. Corry Curvers schijnt inderdaad de door u genoemde Herr Schultze uit Aken vrij goed te hebben gekend en zelfs een keer of wat met hem te zijn wezen dansen, of uit eten te zijn gegaan. Ze moet ook al .eens met hem zijn meegereden naar Aken en ook wel naar Maastricht. Wij heb ben enkele bekenden van het meisje ge sproken die haar wel met hem hebben gezien. En die bleken allen te kunnen verklaren dat hij een donkerblauwe Tau- nuj had. En ook, dat hij vaak een lich te regenjas droeg!" De brave Vossen was kennelijk trots dat hij Paul deze mededelingen kon doen, maar de allerbelangrijkste bleek nog te moeten komen. Op triomfante lijke toon ging hij verder: ,,Wat die regenjas aangaat, kan ik u nog meer vertellen, mijnheer Nijst! Dat wil zeggen, zo goed als zeker, tenmin ste. Bij de sectie op het lichaam van het vermoorde meisje, werd ook de hand open gemaakt die zij tot een vuist ge bald had en die zo stijf was dicht ge knepen dat wij hem vanochtend, op de plek van de misdaad niet konden open krijgen, temeer waar ook reeds lijkver- stijving was ingetreden. Maar bij de sec tie ging dat natuurlijk wel en in de hand vond de dokter een knoop.... de knoop van een regenjas!" Paul's hart begon te bonzen, met fel le slagen. Hij wist dat hij aan de rand stond van de zekerheid waarnaar hij al dit tijd zo wanhopig had gezocht, zon der erin te kunnen slagen die te vinden. De zekerheid dat zijn vermoedens inder daad op waarheid berustten... of er naar alle waarschijnlijkheid volkomen naast waren. Van de volgende woorden van inspecteur Vossen zou het afhangen of zijn theorie hoe schijnbaar onaanvaard baar ook, op waarheid bleek te berus ten, of hopeloos in duigen zou vallen, in welk geval hij weer van voren af aan zou moeten beginnen. Het kostte hem werkelijk enige moeite om de vraag over de lippen te brengen: „En... hoe zag die knoop eruit, inspec teur?" „Het was een bruinieren knoop, vier kant van model, mijnheer Nijst," ant woordde Vossen en Paul loosde een zucht van onuitsprekelijke verlichting. Hoe ver schrikkelijk en afschuwelijk de waarheid ook was, hij had nu het vrijwel onom stotelijk bewijs dat zijn verdenkingen juist waren gebleken en dat het nu bin nen de kortst mogelijke tijd met de aan rander gedaan zou zijn. Maar om vol komen zeker van zijn zaak te kunnen zijn, stelde hij de inspecteur uit Valken burg nog een laatste vraag. „Kunt u mij nog even zeggen, mijn heer Vossen," vroeg hij, „of reeds ruchtbaarheid aan de moord is gege ven? In wijde kring, bedoel ik?" „Neen nog niet, inspecteur Nijst," antwoordde Vossen. „Natuurlijk hebben wij enkelen van de meest nabestaanden van de dood van het meisje in kennis moeten stellen... de mensen bij wie zij inwoonde, bij voorbeeld, en de vriendin die haar gisterenavond voor het laatst gezien had, maar wij hebben de nodi ge maatregelen genomen dat het voor lopig nog niet verder zou gaan, voordat wij de tijd daartoe gekomen achten. Om dat wij maar al te goed weten dat een ware paniek in Valkenburg zal uitbreken, wanner de tijding van deze tweede moord binnen veertien dagen bekend wordt." „Dank u, inspecteur, dan weet ik nu wel genoeg," antwoordde Paul en legde de hoorn op de haak. Want nu was zijn verdenking inderdaad volstrekte zeker heid geworden. HOOFDSTUK XVII De ontmaskering Maar nog was Paul niet helemaal waar hij wezen moest, zoals hij maar al te duidelijk inzag. Weliswaar stond het voor hem vast dat zijn vermoedens volko men juist waren gebleken, maar dat was nog lang niet voldoende. Hij zou met onweerlegbare bewijzen moeten aan komen voor zijn beschuldiging en hij wist dat hij daar nog altijd niet over be schikte. Alles wat hij tegen de aanran der kon inbrengen, was alleen nog maar wat onze Engelse naburen met „circum stantial evidence" betitelen, het best vertaalbaar met „bezwarend bewijsma teriaal" en dit was nog zo zwak, dat een geslepen en handig advocaat het gemakkelijk stuk voor stuk zou weten te ontzenuwen. Zelfs de in de hand van de dode Corry Curvers gevonden knoop zou nog geen verpletterend en overtuigend bewijsma teriaal beteken, omdat iedere verdedi ger er onmiddellijk op zou wijzen dat tal van regenjassen met dergelijke kno pen in de handel waren, zodat deze knoop absoluut nog niet afkomstig hoef de t3 zijn van de jas van de aanrander. Terwijl ook het verder materiaal waar over Paul beschikte, alsook het feit dat de aanrander zichzelf tegenover hem had verraden, nog niet voldoende door slaand bewijs vormde om welke rech ter ook tot een uitspraak te kunnen brengen, hoezeer deze inwendig ook van de schuld van de beklaagde overtuigd mocht zijn. Nee, Paul was 'er nog lang niet en hij wist dat hij zijn doel pas zou heb ben bereikt wanneer de aanrander op he terdaad op een poging tot aanranding of moord betrapt zou kunnen worden. En daarom mocht hij beslist de bewa king van Adolf Schultze niet1 anger over laten aan Alex Meerdingh alleen. (wordt vervolgd) zijn de meningen verdeeld. De meerder heid is vóór een moderne U.G.T. Al lang Is de C.F.T.G. geen zuiver katholieke vakcentrale meer. Ver scheidene Algerijnse arbeiders zyn na de onafhankelijkheid van hun va derland lid geworden van de C.F.T.C., ofschoon z(j Mohammedanen zyn en met katholicisme niets gemeen heb ben. Verscheidene katholieken, zelfs priesters, hebben tijdens de Algerijnse oorlog rebellen niet alleen moreel, maar ook daadwerkelyk gesteund en dat heeft de C.F.T.C. by de nog in Frankrijk werkende Algerijnse arbei ders een goede naam bezorgd. Con fessionele opvattingen liggen in Frankrijk anders dan in Nederland. Overtuigde katholieken zijn lid van communistische bonden, maar ook het omgekeerde is waar; vele socialistische en communistische arbeiders zijn leden van de C.F.T.C. Bovendien is de C.F.T. C. de laatste jaren meer en meer „ge proletariseerd": in 1955 was 24.5 procent der leden arbeider en 20.17 procent ambtenaar. Die cijfers zijn thans resp. 36.01 en 15.50, wat er op wijst, dat de C.F.T.C. bij de arbeiders wint en bij de ambtenaren verliest. Die ontwikkeling is daarom zo merkwaardig, omdat de C. F.T.C. aanvankelijk een witteboorden- centrale is geweest en moeite had om bij het bestaande anti-clericalisme in Frankrijk vaste voet te krijgen in de arbeiderswereld. Een mogelijke eenheid in de Franse vakbeweging heeft op het congres een belangrijk punt van bespreking uitge maakt. Ook in dat opzicht liggen de verhoudingen in Frankrijk anders dan in Nederland. De communisten vormen in Frankrijk nu eenmaal de belangrijk ste partij en vakcentrale en wie dat feit domweg negeert, speelt direct in de kaart van het Gaullisme en de rechter zijde. die er nooit vies van zijn geweest om samen met de communisten linkse regeringen ten val te brengen. Zowel bij de socialisten als bij de katholieke vakbeweging staat men op het stand punt, dat communistisch georganiseerde arbeiders verdoolde broeders zijn. die van hun dwalingen bekeerd kunnen worden als men hen maar lang en dui delijk genoeg voorhoudt, hoe zij door hun leiders, die achter Moskou aanlo pen. worden misbruikt. Zolang de communistische leiding in Frankrijk die Leninistische of Stalinis tische taktiek niet heeft afgezworen, zal van eenheid in de Franse vakbeweging geen sprake zijn. Wat niet uitsluit, dat bij sociale conflicten katholieke bonden samenwerken met communistische vak bonden en wat evenmin uitsluit, dat bij conflicten tussen Gaullisten en anti- Gaullisten, bij voorbeeld bij tussentijdse verkiezingen, socialisten en katholieken hun stem geven aan een communistische candidaat om daardoor de verkiezing van een Gaullist te torpederen. Men make zich daarover in het buitenland geen overdreven zorgen. Men dient veeleer oog en begrip te hebben voor een ernstige poging in Frankrijk bij so cialisten en katholieke vakbeweging om de communistische arbeiders los te krijgen uit hun organisaties. In dat licht moet men proberen te begrijpen, dat de C.F.T.C. zich niet langer „chrétien" wil noemen, maar de deuren van haar or ganisatie wijd wil openzetten voor allen, die zich oprecht democraat willen noe men. Waartoe ook de socialistische Force Ouvrière behoort. De opvatting, dat de C.F.T.C. niet lan ger een katholieke, maar een algemene vakcentrale moet worden, wordt niet al gemeen gedeeld. Met name de mijnwer kers in het noorden en het oosten van Frankrijk verzetten er zich tegen en er zijn zelfs bonden, die met afscheiding hebben gedreigd, wanneer de naams verandering van de C.F.T.C. haar be slag zou krijgen. Het bestuur doet daarom niets overhaast. Men moet dit uitstel vooral niet zien als vrees om tot daden over te gaan. Het uitstel loopt evenwijdig met an dere, soortgelijke beslissingen. Het te voren gehouden congres van de katho lieke Volkspartij (M.R.P.) was in begin sel bereid als zelfstandige partij te ver dwijnen en op te gaan in een nieuwe centrumpartij. Ook die beslissing is nog een jaar in studie gehouden. Bij de so cialistische partij (S.F.I.O.) zag men een soortgelijke ontwikkeling. Ook daar is het uitwerken van een program uitge steld tot een buitengewoon congres op korte termijn. In het algemeen gespro ken wil men geen kaarten op tafel leg gen. vóór de Gaulle de zijne heeft om gekeerd. De Gaulle heeft weliswaar zyn aftreden aangekondigd, maar wie wordt zijn opvolger en wat is die opvolger van plan te doen? Wat voor ontwikkelingen zijn gaande in Moskou? Kroestjev heeft weliswaar gezegd, dat de Franse com munist Thorez de enige opvolger is van de Gaulle, maar hij heeft het zo gie rend van he.t lachen gezegd, dat zyn voorspelling beschamend is voor Tho rez zelf. We mogen tenslotte nog verwijzen naar het verstandig hoofdartikel in „La croix" van 18 juni waarin met waar dering wordt gesproken over het stre ven van de C.F.T.C. om de vorming in Frankrijk mogelijk te maken van een democratische eenheidsvakbeweging en waarvoor in de eerste plaats de socia listische Force Ouvrière in aanmerking komt. De redactie meent de bonden te mogen waarschuwen, die op het congres van Issy-les-Moulineaux met afscheiding hebben gedreigd, wanneer tot naams verandering zou worden besloten. Af gescheiden bonden zouden tot een kort stondig en armzalig bestaan worden veroordeeld. De schrijver is het eens met de algemene secretaris van de C. F.T.C.. dat de eenheid in de Franse vak beweging voorzichtig, maar „met nieu we ogen" moet worden bekeken en dat de C.F.T.C. als de meest dynamische vakcentrale de aangewezen organisatie is om pionier van die eenheid te wor den. Er is. zoals men ziet. in Frankrijk een ontwikkeling gaande, die waard is ook in het buitenland met grote aandacht te worden gevolgd. Honderden Westberlijners keken dezer dagen belangstellend en verheugd toe, hoe onlangs ploegen arbeiders en ge- uniformeerde bewakers op een plaats op Oostduits gebied betonnen platen en prik keldraadversperringen begonnen te ver wijderen, die een straat tussen het vrije deel van de stad en de Duitse sovjetzone versperden. Er ontstond een nieuwe door laatpost met slagbomen en een slalom route voor motorvoertuigen. Optimisten in het Westen, die meenden dat het Ber- lijnverkeer en het interzonale verkeer wat soepeler zouden worden, kwamen echter bedrogen uit. De nieuwe verbin ding is alleen bestemd voor westelijke vliegtuigpassagiers, die zich naar de Oostberlijnse luchthaven Schonefeld wil len begeven. De bijzondere aanleiding, die de Oost- duitse autoriteiten er toe bewoog, zelf voor dit doel een eigen doorlaatpost te creëren, was de opening van een lucht lijn van Oost-Berlijn naar Wenen. De nieuwe vliegverbinding, aldus heette het in een reclamefolder, die eigenaars van Westberlijnse reisbureaus ontvingen, zou tot stand gekomen zijn door" een groeien de belangstelling van Westelijke zaken lieden die bij vluchten naar „socialisti sche" landen de tijdrovende omwegen via Westduitse luchthavens vermijden en goedkoper reizen wilden. In werkelijkheid echter, dat bleek al spoedig, is de belangstelling van de zijde van het westen zeer gering. Een tijdbe sparing voor reizigers uit West-Berlijn is het zeker niet, omdat de langdurige con troles op sovjetzonaal gebied lange wachttijden tot gevolg hebben. En ver der zijn de aanvankelijk genoemde lage passageprijzen thans precies gelijk aan de westelijke. De Duitse sovjetzone heeft al sinds geruime tijd belangstelling voor een intensiever transitoverkeer met West- Berlijn en West-Duitsland. Het feit, dat seizigers naar Wenen van West- Berlijn via Franfurt/Main of München moeten vliegen, om de Oostenrijkse hoofdstad te bereiken, is zeker aan leiding geweest voor de instelling van deze directe luchtverbinding. En om deze luchtlijn voor belangstellenden uit West-Berlijn, West-Duitsland en andere westelijke landen werkelijk attractief te maken, moest de nieuwe doorlaat post in het zuiden worden aangelegd. In toonaangevende Westberlijnse en ge allieerde kringen werd vervolgens ern stig overwogen, van hun kant de door laatpost te sluiten, daar er zoals aan vankelijk werd aangenomen geenszins sprake was van een verbetering van het gewone reisverkeer van en naar Berlijn. Toen deze overweging bekend werd, de den de Oostduitse autoriteiten de toe zegging, dat alle westelijke passagiers, die vluchten in socialistische landen ge boekt hebben, ongecontroleerd zouden kunnen passeren. Veel belangstelling voor de nieuwe luchtlijn Oost-Berlijn - Wenen is er in West-Berlijn zeker niet, vooral omdat de Oostduitse reclame bij Westberlijnse reisbureaus de verkapte bedreiging in hield, dat men, in geval de nieuwe lucht verbinding zou worden gedwarsboomd, rekening te houden had met moeilijkhe den bij de visitatie van de extra treinen tussen West-Berlijn en West-Duitsland. Vanavond (zaterdag) om zes nur wordt op het terrein van SVT te Ter- heyden, de wedstrijd DIA-Be Ready ge speeld, voor promotie naar de eerste klasse Brabantse Bond. Het belooft een byzonder spannend duel te worden. Beide teams wonnen een wedstryd (DIA-Be Ready 1-4, Be Ready-DIA 1-2), zodat een beslissing nodig is. 50. Terwijl Zeeg op de bleek van de baron tot belangrijke gevolgtrekkingen kwam, bereikten Hinter en Minter met Hortensia de boshut. Hinter wipte vlug op de grond en hield de deur open. „Duw jij Hortensia naar binnen, Mint," 2ei hij. „Ik geloof niet, dat ze veel zin heeft om zich te verbergen!" Minter duwde en Hinter trok en ein delijk konden zij de deur achter hun beschermelinge sluiten. ..Dat is datzei Hinter opgelucht. „Dat is allemaal nog goed afgelopen." „Zo ..vind je dat?" vroeg Minter met een blik op zijn natte kleren. „Voor mij is het anders nog niet zo goed af gelopen! Ik ben benieuwd wat moeder hiervan zegt...." Terwijl zij zo stonden te praten had den de broertjes niet in de gaten, dat zij door iemand bespied werden. Het was de stroper Gruwe Strobbel. Hij leek erg in zijn schik met wat hij had ge zien. „Zozodat monster dat Ha gel- schroot en ik meenden te hebben ge zien is dus een aftandse merrie. Maar dat hoeft niemand te wetenmom pelde h(j handenwrijvend. „Ik geloof dat zo'n hihi! monster mij heel goed van pas kan komen....!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3