3.A." Zwart o Wit PANTER VALSTRIK IN VALKENBURG Kort geding tegen hoofdbestuurders N.T.B. 3P Kijk Minter en Hi'nter en de schrik van Pebbel OLEX Zauberflöte op Vlaamse t.v. „Flintstones" voor de VAR A-studio's m schakel over op Gulfpride Sportreportages Belgrado en Aken Televisie kijkt naar valsspelers Europabeker lichte lied Radioprogramma s ZAANHAGEL de lekkerste chocolade-korrels in de leukste doos nn ook in 250 gram Senoritas-Rood In het bekende rode blik VÊËimm, Televisieprogramma s Vrijdag 5 juli door Jan de Winter wilmXaa'A'. WAAIEN JE? em-feuilleton 10 t HVORM! VAN GEUR! •ITER SCHUIM ii in huis is er nu f A, EZEEP.„Mmm... fris. En wat een i..." SUNLIGHT it zeep om je goed sseni I 'OOR ^STUKKEN S I g wegens uitbreiding van S.E. of B.C.D.E. S.E. of B.C.D.E. et gezin 'eur chauffeursdiploma Burgerlijk Pensioenfonds. \.0. ingevoerd met ver- (excl. kinderbijslag). citaties dagelijks aan de op Zoom lere zaterdagmorgen van nsingel 114, Breda. DAGBLAD D£ STEM VAN VRIJDAG 5 JULI 1963 (Advertenties) De Haagse rechtbank krijgt vandaag te beslissen in een kort geding, ontstaan door een interne ruzie in de gelederen der Nederlandse toonkunstenaarsbond. Gedagvaard zijn de waarnemend voorzit ter van de NTB, de heer A. Schweitzer uit Rotterdam en de secretaris, de heer M. Ferrares uit Hilversum, zomede en kele voormalige leden van dit hoofdbe stuur. Het proces is aangespannen door de heren H. Meijer en C.D.O. Mackenzie, respectievelijk oud-voorzitter en penning meester van bovengenoemde or£a°Isa"^ Laatstgenoemden willen van de Haag rechter een uitspraak blokken over feit, dat beide gedaagden <>P niet-statu- taire wijze hun functies hebben verkre gen en momenteel gebruiken om zich van de bondskas meester te maken «hun voorgangers in het bondstydschnft en middels pamfletten in een kwaad dag- ^°De heren Meijer en Mackenzie wijzen er voorts op, dat de ..revolutionaire be stuursleden'. zowel door de officiële als semi-officiële gesprekspartners waar mee de NTB contact onderhoudt, te. we- ten de Ned. Radio Unie. de Ned. Tele visie Stichting, het NW. de Stichting van de Arbeid, het Contactorgcan voor de symfonie-orkesten en nog vele andere instanties, niet met beide heren wensen te onderhandelen over arbeidsvoorwaar den enz. De rechter wordt gevraagd aan de he ren Schweitzer en Ferrares te verbieden enige handeling ten behoeve van de NTB te verrichten op straffe van een dwang som van honderd gulden per overtreding. Voorts willen de heren Meijer en Mackenzie aan de president verzoeken om enige oud-leden van het hoofdbestuur te machtigen het congres voor te berei den. dat op 10 juli a.s. wordt gehouden. Indien in het andere geval beide gedaag den dit congres in handen mogen nemen en hun houding door een bepaalde groep leden zou worden goedgekeurd, dan ligt het in de lijn der verwachting, dat de NTB op 18 juli a.s. tijdens de hoofdbe- stuursvergadering van het NW uit laatstgenoemde vakverbond zal worden gestoten. Zoals bekend zijn de moeilijkheden in de Ned. Toonkunstenaars Bond destijds ontstaan toen de heer Ferrares tijdens een conflict over de honorarium-regeling voor musici, welke uitliep in een boy cot-actie van de televisie plotseling bij een bespreking tussen NTS- en NTB-ver- Advertentie) tegenwoordigers wegliep, omdat hij te gen de opheffing van deze boycot-actie was. De heer Ferrares kreeg later op een NTB-vergadering slechts een kleine meerderheid van NTB-leden achter zich en liet toen de heer H. Meijer als voor zitter afzetten, terwijl hij zich als secre taris in het NTB-hoofdbestuur handhaaf de. De heer A. Schweitzer werd toen door ditzelfde groepje als waarnemend voorzitter gekozen. Een en ander schijnt op onregelmatige wijze tot stand te zijn gekomen, met alle moeilijkheden van dien. De meeste musici, die destijds bij de boycotactie betrokken waren, wonen in Hilversum en omgeving en steunen hun afgezette voorzitter, de heer H. Meijer. Op welke wijze de president van de Haagse rechtbank de NTB uit de huidige bestuursimpasse kan helpen, staat nog te bezien. Mochten de heren Schweitzer en Ferrares het pleit winnen, dan staat 'een grote scheuring in de NTB als een paal boven water. Donderdagavond 18 juli zendt Vlaamse televisie een opvoering uit van Mozarts opera ,,De toverfluit". Het be treft hier een overgenomen programma van de R.T.F.; de opvoering zal plaats vinden in het kader van het jaarlijkse muziekfestival van Aix-en-Provence. Vorig jaar kreeg de Belgische beeld houwer Oscar Jespers de opdracht tot vervaardiging van een beeldengroep, welke een plaats moest krijgen voor de nieuwe studio van de VARA aan de Heuvellaan te Hilversum. Oscar Jespers, 77 jaar, is buitengewoon hoogleraar aan de Jan van Eyck-academie te Maastricht en gastleraar aan de School of the Mu seum of fine Arts te Boston. De Belgi sche regering kende hem in 1960 de vijf- aarlijkse prijs toe voor beeldhouwkunst. De door Jespers ontworpen beeldengroep is inmiddels onthuld en heeft in de om roepwereld al de bijnaam „De Flintsto- SELECT SINGLE-G Dé motorolie van vandaag! Van het Europese kampioenschap tur nen voor heren, dat in Belgrado wordt gehouden, wordt zondag 7 juli a.s. een rechtstreekse Eurovisiereportage gege ven, die door de NTS van 15.40 tot 17 uur zal worden overgenomen met commen taar van Ab Goubitz,. Daarna wordt van 17 tot 19 uur een rechtstreekse beeldreportage gegeven uit Aken waar het jaarlijkse concours-hip- pique plaatsvindt. Ritmeester b.d. J. J. Gruppelaar zal een toelichting geven bij de beelden over de strijd om de grote prijs van Aken. Heel wat mensen hebben van tijd tot tijd blijkbaar behoefte aan een gokje". Voor diegenen, die aan de voetbalpool en de staatsloterij niet genoeg hebben, bestaan er talloze kansen om hun „gok lust" uit te leven. Van de meest vernuf tige hazardspelen als roulette en bacca rat tot de meest simpele vormen als het ..bamzaaien" met drie lucifers. Altijd zijn er lieden geweest die het bij deze spelen niet zo nauw nemen met de eer lijkheid en die het niet om het spel dan wel om de knikkers gaat. Deze grotere en kleinere valsspelers zijn vaak moeilijk te betrappen. Het komt regelmatig voor dat de slachtoffers zelf hun verlies als pech beschouwen zonder dat ze begrijpen in handen van minder eerlijke lieden te zijn gevallen. Daarom zal de televisie volgende week zondagavond de kijkers eens inlichten over dit soort spelers geheimen". Voor dit t.v.-programma waaraan Matthieu van Eysden, Johan Schragen en Wim de Meyer hun mede werking verlenen, heeft men de titel ge kozen ..Als het gaat om de knikkers" Men wil de camera's ombarmhartig la ten toekijken bij de vingervlugge grepen van valsspelende pokeraars. In deze uit zending leert men hoe een gewaarschuwd kijker bij het spelen om geld. vooral met onbekenden, voor twee telt. Het lijkt vaak dat alles zo eerlijk toe gaat maar na het zien van deze uitzen ding weet u wat er kan gebeuren indien u niet oppast. nes" gekregen, omdat de mannenfiguur met een naar rechts geheven hoofd als het ware staat te roepen om zijn Wilma... Volgende week maandag zal op het beeldscherm een kort filmpje, gewijd aan deze artistieke aanwinst voor de ge meente Hilversum, worden vertoond. Voor de vijfde maal gaan zes landen de Europabeker voor zang betwisten in het Casino te Knokke van 19 tot 25 juli. De deelnemende landen vaardigen ieder vijf zangers of zangeressen af; voor Ne derland zijn dit Rob de Nijs, Edwin Rut ten, Ansje van Brandenberg, Gert Tim merman en Ciska Peters. Iedere solist komt in twee wedstrijden uit met telkens twee liedjes en in de fi nale met nog een vijfde. Een van deze 2 liedjes moet gebracht worden in de eigen 'landstaal. Naast de Europabeker ontvangt de winnende ploeg een prijs van 200.000 francs. Tijdens deze competitie, die gedeelte lijk door de Vlaamse t.v. zal worden uit gezonden, treden enkele grootheden op uit de wereld van het chanson en wel Patachou. Bécaud (televisieuitzending 20 juli), Petula Clark, Perrin, Brei en Trenet. Vrijdag 5 juli HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte Weense muziek (gr.). 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht ensemble met zangsolisten. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.30 Lichte gram- mofoonmuziek. 14.00 Pianorecital: klas sieke muziek. 14.30 Lichte grammofoon- muziek. Tijdens dit programma: Repor tage van de Tour de l'Avenir 1963. 15.00 Schoolradio. 15.30 Voor de zieken. 16.30 Franse kamermuziek (opn.). 17.00 Voor de jeugd: boekbespreking. 17.15 Kinder koor. 17.40 Beursberichten. 17.45 Pro menade-orkest en zangsolisten. 18.20 Het amateurtoneel in Noordbrabant, klank beeld. 18.50 Regeringsuitzending: Be scherming Bevolking. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Jeugd en boeken, le zing voor ouders en opvoeders. 19.30 Vliegende schijven: grammofoonmuziek voor de militairen. 20.30 Hoogspanning, hoorspel, (herhaling van 10 januari 1960) 21.30 Dansorkest, licht ensemble en so listen. 22.15 Nabeschouwing Tour de l'Avenir 1963 en Internationaal Honkbal- (Advertentie) week te Haarlem. 22.25 Boekbespreking. Moderne orkestmuziek (gr.). 23.55-24.00 22.30 Nieuws. 22.40 Licht ensemble. 23.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M AVRO: 12.00 Zang en piano. 12.20 Re geringsuitzending: Voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Sport en recreatie, afgewis seld met grammofoonmuziek. 13.00 Nws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten 13.30 Promenade-orkest. 14.00 Louis Cou perus, literair klankbeeld. 14.45 Gasten- avond, gevarieerd programma. VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale lezing. 16.30 Lichte orkestmu ziek en zangsoliste. 17.00 Voor de zieken. 17.30 Licht instrumentaal kwintet. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Gespro ken brief uit Vlaanderen. 18.20 Licht en semble en zangsolist. 18.50 Draaiorgel- muziek (gr.). 19.00 Paulus de boskabou ter. 19.10 Zeemansliederen en -verhalen. VPRO: 19.30 Onthullingen, muzikale le zing. 19.50 Suggesties voor het weekend. 20.00 Nieuws. 20.05 Gisteren adieu, docu mentaire. 20.35 Grammofoonmuziek. 20.40 De vertrouwde naam voor een lekker licht sigaartje Vlaanderen is vlakbij,-literair program ma. VARA: 21.00 Tango-Rumba-orkest. 21.30 Drie tehuizen: klankbeeld over be jaarden-tehuizen. 22.00 Chansons. 22.30 Nieuws. VPRO: Medeburgers, commen taar op ontvangen brieven. VARA: 23.00 Socialistisch nieuws in Esperanto. 23.10 Lichte grammofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte mu ziek. 12.30 Weerbericht. 12.35 Lichte or kestmuziek. 12.50 Programmaoverzicht, 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte Italiaanse mu ziek. 14.00 NieuWs. 14.03 Klassieke mu ziek. 15.20 Lichte muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Casinocon cert. 17.00 Nieuws. 17.15 Lichte muziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Amusementsmuziek 18.20 Voor de soldaten. 18.45 Uitslagen en standen in de Tour de France. 19.00 Nieuws. 19.40 Vlaamse volksmuziek. 20.00 Amusementsmuziek. 20.35 Amusements muziek. 21.10 Pianorecital. 21.45 Volks liederen uit Groot-Brittannië. 22.00 Nws. 22.15 Jazzmuziek. 22.35 Amusementsmu ziek. 22.45 Klankbeeld. 23.00 Nieuws. 23.05 Recital. 23.35 Moderne muziek. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevarieerd programma en actualiteiten. 14.03 Belgische muziek. 15.03 Lichte muziek. 16.08 Lichte muziek. 17.00 Nieuws. 17.15 Gevarieerde muziek. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Grammo foonmuziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Jephta, opera. 21.00 Gevarieerde muziek. 21.25 Muzikaal en literair programma. 22.00 Wereldnieuws. 22.15 Jazzmuziek. 22.55 Nieuws. Zaterdag 6 juli HILVERSUM I 402 M KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Klassieke kamermuziek (gr.). 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Djinn, gevarieerd programma. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Tips voor va kantie en snipperdagen. 9.00 Postduiven- berichten. Aansluitend: gymnastiek voor het gezin. 9.10 Klassieke grammofoon muziek. 9.45 Buitenlands weekoverzicht. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 De raadselachtige spiegel, lezing. VARA: 10.20 Klassieke grammofoonmuziek. 10.45 Geknipt voor herhaling. SMAKELIJK Pelikanen zijn, vooral wanneer ze jong zijn, zeer levendige, speelse die ren. In Artis kan men ze vaak geza menlijk in een van de grote vijvers zien duiken naar allerlei zaken. Heb ben ze een stuk hout of iets dergelijks in hun reusachtige snavels te pakken, dan trachten ze dit elkaar afhandig te maken. Het kan echter tijdens zo'n „stoeipartij" wel eens voorkomen, dat een of ander voorwerp „per ongeluk" door hun enorme keelgat verdwijnt, zoals dezer dagen gebeurde. Een van de Artis-mensen zag hoe een pelikaan een plank van ongeveer 25 bij 8 cen timeter naar binnen liet glijden alsof het een smakelijke vis was. Uiteraard werd ogenblikkelijk de dierenarts ge waarschuwd. Enkele verzorgers hiel den de vogel stevig vast, waarna de dokter met opgestroopte mouwen een arm door het ruime keelgat en de slokdarm stak. Even later haalde hij de plank uit de maag tevoorschijn. Bij nader onderzoek bleek, dat er zich ook nog een stuk glas van acht bij acht centimeter bevond. De maag verder aftastend, kon de arts boven dien constateren, dat dit scherpe voor werp wonder boven wonder geen in wendige verwondingen had veroor zaakt. In Artis overweegt men nu de peli kanen regelmatig een maag-controle te doen ondergaan. LANGPRATERS Het Engelse lagerhuis heeft woensdag het langste debat van het jaar gehouden: na 14 uur en 35 minuten brak men de besprekingen over financiën op. Het was toen ook al 05.05 uur geworden. SPIEKMETHODE De Portugese leraren zijn vorige week tot het besef gekomen, dat zy in deze atoomeeuw op de hoogte die nen te zijn van de laatste snufjes op elektronisch gebied om het spieken tegen te gaan. Een middelbare scho lier in het stadje Lamego had nameltfl zyn gebrek aan parate kennis voor eer moeilijk wiskundeproefwerk zo kun dig opgevangen met zijn wel aan wezige kennis van radio-technische mogelijkheden, dat er een radio-ama teur van buiten de school aan te pai moest komen om hem te ontmaskeren De jongen verscheen op school me' een verband over zijn oor, zogenaamt omdat hij eraan gewond was. De leraai had medelijden met hem. legde zijr vraagstukken voor en alles ging ge smeerd, totdat een radio-amateur dc rector van de school opbelde met dt memedeling, dat er op een bepaaldi golflengte alsmaar over wiskundesom- men werd gepraat. De „gewonde" scholier. Gil dos San tos Frederico, werd ontboden op d< kamer van de rector, waar onder zijr oorverband een kleine radio-ontvan ger te voorschijn werd gehaald er aan zijn pols een miniatuur-zendertjt werd ontdekt. Aldus toegerust kor Gil over alles wat hij niet wist over leg plegen met zijn broer Fernando die zich met een soortgelijke appara tuur en een aantal wiskundeboeken had geïnstalleerd op korte afstand van de school. Op verschillende golflengten.^ NTS: 14.00-17.45 Eurovisie: Recht streekse reportage tenniswedstrijden te Wimbledon: finales heren enkel en halve finales heren dubbel. KRO: 19.30 Voor de jongeren. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. KRO: 20.20 Reportage Tour de France. 20.30 De Flintstones, tekenfilm. 20.55 The Inkspots, zang met piano en drum-begeleiding. 21.10 De kat en de goudvis (l'histoire d'un poisson rouge), poëtische filmimpressie. 21.30 Schatten op zolder. 21.55 Das Kom(m)öd- chen, politiek cabaretprogramma uit Düsseldorf. NTS: 22.40-22.45 Journaal. NTS: 22.45-22.55 Filmverslag Tour de France. FRANS-BELG.: 15.00 Eurovisie: Inter nationaal tennistoernooi te Wimbledon. Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: reporta ge van de Tour de France. 19.00 Berich ten. 19.03 Katholieke uitzending: 19.35 Les mystères de Paris, film. 20.00 Jour naal. 20.30 Eurovisie: reportage Tour de France. 20.40 The Member of the wed ding, TV-spel. 22.10 Festivals van België. 22.40 Journaal. VLAAMS-BELG.: 15.00-17.45 Afwisse lend: Eurovisie: reportage tenniskam pioenschappen Wimbledon, en reportage Tour de France. 19.30 TV-Rally. 19.55 Weerpraatje. 20.00 Journaal. 20.20 Euro visie: Filmverslag Tour de France. 20.30 Cabaretprogramma. 21.05 Reisroutes: Vlaamse emigranten in.Zuid-Afrika. 21.45 Première: programma met filmnieuws en nieuwe films. 22.30 Journaal. (Advertentie) 1963 H.nnfB*fb«r« Prod. I-C. HcNiught Syndic*!* Inc. 37) Vrijwel onmiddellijk na zijn thuis komst sloot hij zich op in zijn studeer kamer, ook alweer een bewijs hoezeer hij in beslag werd genomen door de ge dachten welke door zijn brein speelden. Oo\ zij ging daarom maar aan haar ei gen werkzaamheden en wachtte rustig af tot hij weer een .normaal mens" zou worden, zoals hij het zelf altijd lachend noemde, na dergelijke perioden. Toen, tegen half elf in de ochtend, juist toen zij Pauls derde kop koffie bij hem had neergezet.... wanneer hij zich zo intens op iets concentreerde, verzwolg hij altijd ware hoeveelheden koffie en liefst zo zwart en zo sterk mogelijk en rookte hij onnoemelijke aantallen sigaretten, de een na de an jerging de telefoon. Paul nam nem onmiddellijk aan, niet anders ver wachtend of het zou inspecteur Vossen uit Valkenburg zijn, die hem kwam melden welke verdere ontdekkingen zijn mannen op de plaats van de misdaad hadden gedaan. Of wat zij inmiddels verder hadden weten uit te vinden om trent de bekendenkring van het ver moorde meisje. Niet zonder enige verbazing echter hoorde hij dat hij werd opgebeld uit Aken en geen minuut later klonk de opgewonden stem van Alex Meerdingh in zijn oren, toen deze zei: „Ik heb uiterst belangrijk nieuws voor u. inspecteur Nijst. In verband met on ze vriend Schultze. Zijn vrouw is in de afgelopen nacht overleden en de politie schijnt de mening te zijn toegedaan dat er wel eens iets achter zou kunnen zit ten. Zij hebben Schultze althans meege nomen naar het hoofdbureau en schij nen hem daar langdurig aan de tand te voelen. Ik sta hier nu al zeker lan ger dan een uur voor het bureau en hij is nog altijd niet naar buiten gekomen. Zij kwamen hem om 'even negen uur halen, terwijl ik hier nog maar juist was aangekomen en hij is er nog altijd. Ik hoorde van de buren, bij wie ik voorzichtig heb geinformeerd, dat Frau Schultze vanochtend dood in haar bed werd gevonden door de huishoudster en dat de onmiddellijk geroepen dokter hartverlamming meende te moeten con stateren. Maar het lichaam schijnt naar het hospitaal te zijn gebracht, ter nade re sectie. Wat vindt u dat ik nu ver der moet doen, Inspecteur?" Duizenden gedachten vlogen in een on derdeel van een seconde door Pauls brein. Wat had de onverwachte dood van Frau Schultze in het geheel te be tekenen? Speelde dit overlijden ook een rol in het drama De Aanrander, of was het alleen maar toeval dat zij nu juist op dit moment had moeten sterven en had het met de verdere zaak niets uit staande? Weliswaar was de vrouw reeds jaren lijdend, maar de behandelende spe cialisten hadden nadrukkelijk verklaard Jat zij, bij een goede verzorging en met de uiterste voorzichtigheid, nog jaren zou kunnen leven. En nu opeens die'plot selinge hartverlamming! Paul kon on mogelijk de gedachte van zich afzetten dat hier veel meer achter school dan ogenschijnlijk leek. Vermoedde de Aken- se politie misdaad en was zij nu bezig dit nader te onderzoeken? Of zou zij tot y:/ de ontdekking zijn gekomen dat Adolf Schultze wel eens de gevreesde en on vindbare Aanrander zou kunnen zijn, die nu reeds bijna een jaar lang schrik en ontzetting om zich heen verspreidde in drie landen? Eensklaps dacht Paul aan inspecteur Wedemayer. Deze had het onderzoek naar de dood van Emmy Schultze in handen gehad, zodat de kans meer dan groot was dat hem ook deze zaak weer zou zijn opgedragen. Hij nam prompt het besluit zich onverwijld telefonisch in ver binding te stellen met het hoofdbureau in Aken en naar de man te vragen, ten einde te trachten van hem nadere in lichtingen los te krijgen. Snel zei hij nu tegen de jonge Meerdingh: „Blijf nog even waar je bent en houd de ingang van het bureau in de gaten. Bel mij over een minuut of tien weer op, dan hoop ik meer te weten. Ik stel mij nu meteen even met Aken in ver binding. Afgesproken?" „Oke" antwoordde Alex en belde ai, waarop Paul de telefooncentrale belde, zich bekend maakte en zei dat hij drin gend het hoofdbureau van politie in Aken nodig had en verzocht zijn gesprek voor alles te laten gaan. Men wist vanzelfsprekend bij de cen trale precies wie Paul was, met het gevolg dat hij binnen de minuut Aken aan de lijn had en niet alleer. Aken, maar zelfs inspecteur Wedemayer, die tot Pauls intense opluchting aanwezig bleek te zijn. Wedemayer toonde zich uiterst ver baasd, toen Paul zich bekend maakte en hem vertelde dat hij opbelde om dat hij graag iets meer zou willen ho ren. omtrent de plotselinge dood van Frau Schultze en omtrent het verhoor waaraan haar echtgenoot blijkbaar op dit moment werd onderworpen. Een ogenblik scheen de Akense politieman niet in staat een woord uit te brengen, maar toen vroeg hij op verbijsterde toon: „Maar....maar hoe weet u dat in vre desnaam nu al weer, inspecteur Nijst? De vrouw is nog geen drie uur geleden dood gevonden en we hebben de man nauwelijks een uur geleden hierheen la ten komen. Werkt de inlichtingendienst van Interpol altijd zo snel en feilloos? Of is het speciaal de uwe? Dan kan ik mij levendig indenken hoe het komt dat u altijd zulke schitterende successen hebt weten te boeken!" „Ik wil er mij niet graag op laten voorstaan, inspecteur," lachte Paul, „dat het bij mij altijd zo gaat. Het betreft hier niet anders dan een voor mij ge lukkig toeval". Toen werd hij meteen weer een en al tweede deel van het optreden door het Duitse politieke cabaret „Das Kom(m)- ödchen". Het tweede journaal begint om 22.40 uur en wordt afgesloten met een filmverslag van de Tour. ernst en voegde hij eraan toe: „Kunt u mij vertellen wat er precies aan de hand is, of moogt u zich daar nog niet over uitlaten?" „Tegenover de buitenwereld en de pers nog niet", antwoordde Wedemayer. „Maar u kan ik het rustig vertellen, inspecteur Nijst. Wij hebben het gewenst gevonden Herr Schultze eens even duch tig aan de tand te voelen, omdat zijn vrouw niet blijkt te zijn overleden aan een hartverlemming, doch aan een te grote dosis slaapmiddel!" En meteen schoot het door Pauls brein „Precies als dat vriendinnetje van hem in Duren, die zijn alibi had bevestigd tijdens het tijdstip van de moord in de trein op zijn dochter!" Inderdaad wel een reden om achterdocht te koesteren dat alles hier niet was zoals het moest zijn. Inspecteur Wedemayer scheen uit Pauls langdurige zwijgen precies te kun nen opmaken wat deze dacht, want hij zei goedkeurend: „Inderdaad, inspecteur Nijst! Ik be grijp waar u aan denkt. Die vrouw uit Duren, nietwaar, die zijn alibi had beves tigd en die kort daarna eveneens is om gekomen door een teveel aan slaapmid del...de tweede maal dus binnen korte tijd dat iemand uit de naaste omgeving van Schultze op die wijze de dood vindt! Wel een. beetje erg opvallend, niet? Vandaar dat wij hem eens dringend en kele vragen wensten te stellen." De po litieman zweeg een moment, om vervol gens weer verder te gaan: (wordt vervolgd) De KRO presenteert om 19.30 uur op Hilversum I (402 m) het populaire gram- mofoonplatenprogramma voor onze mili tairen „Vliegende schijven". Daarna is er een herhaling van het luisterspel „Hoogspanning", dat om 20.30 uur kan worden beluisterd. Voor de wielerenthou- siasten is er om 22.15 uur een nabeschou wing van de Tour de l'Avenir en het avondprogramma wordt om 23 uur be sloten met een uitvoering van de le sym fonie van Elgar. Het VPRO-programma op Hilversum II (298 m) bevat o.a. de causerie „Vlaan deren is vlakbij", welke u om 20.40 uur kunt horen. Daarna speelt Malando voor de VARA en verzorgt Joop Koopman om 22 uur een muzikaal programma onder de titel ,,'t Chansonnetje in huis". Harry Gaarenstroom en Aad Bos besluiten deze avond om 23.10 uur met de platenreis „Prettig weekend". Levensangst, verveling, besef van eiger doelloosheid, een kwellend verlanget naar gemeenzaamheid, spijt om wat men aan liefde had kunnen geven en niet gegeven heeftdit alles niet opgeroe pen door een dramatische intrige en een briljante dialoog, maar door het schijnbaar ordeloos gebabbel van een in gegraven vrouw, dat slechts nu en dan weerklank vindt in een gemelijke, af wezige opmerking van een bijna ingesla pen of zo juist ontwaakte echtgenoot. Een spel dat de moeite van het zien waard is en waarmee men de t.v.-kijker confronteerde? De meningen hierover zullen even verdeeld zijn als die van de critici toen het stuk in première ging. Terecht, want de middelen waarmee Sa muel Becket zijn gedachten op de kijker heeft willen overbrengen zijn even sub jectief als die van een nachtmerrie. Half- uitgesproken zinnen, schijnbaar zonder verband, associëren althans zouden moeten associëren aan de eigen, zeer persoonlijke gewaarwordingen en ge dachten van degenen tot wie hij zich richt. Absurd? Ja. Maar ook de droom is absurd, evenals soms de schemertoe stand voor de slaap, wanneer gedach ten en herinneringen zich onverklaarbaar en intrigerend losmaken uit het onder bewuste. De mens, ingeklemd in de tijd. levend in door conventie en desillusie bepaalde situaties, dat is dit stuk. En als zodanig kwam het, via het boven elke kritiek staande spel van Andrea Dom burg, ook in de huiskamers. Belachelijk zullen sommigen zeggen, cynisch zullen anderen beweren. En met nog veel an deren zullen ze wel gelijk hebben. Maar vergeten zullen ze dit stuk niet, waar mee ze, zonder het zelf te beseffen, recht doen aan de opzet van de auteur. Want ook van een akelige droom, opgeweld uit het onderbewuste, kan men maar zelden een logische verklaring, laat staan recht vaardiging geven. Maar het blijft je vaak dagen bij. J.V. (Advertentie) Wy maken u nog even attent op de tennisreportages uit Wimbledon welke de NTS van 14 tot 17.45 uur uitzendt. Om half acht presenteert de KRO de jonge- renrubriek „Voorprogramma". Na het journaal geven Piet Kaart en Aad v. d. Heuvel een filmimpressie over de Tour de France. Om 20.30 uur kunt u weer lachen om de Flintstones. De poëtische filmimpressie „De kat en de goudvis" van. Edmond Sechan wordt om 21.10 uur uitgezonden. Vervolgens is er om 21.30 uur een aflevering in de serie „Schatten op zolder" om 22.55 uur gevolgd door het 48. Zeeg. de veldwachter, zat ineenge zakt achter een stapel paperassen en staarde met een doffe blik naar een vlekje op het behang. Maar zijn scher pe speurdersbrein werkte op volle toe ren en zijn gedachten draaiden al een uur om dezelfde vraag.... „Hoe kon die tweeling Dor zo opeens. verdwijnen, met het bewijsmateriaal? Ik had nauwelijks mijn rug gedraaid om met Hagelschroot te praten en toen opeens - foetsjie! Weg waren ze! Met die zak vol stroperstuigHet moe ten wel deksels gladde jongens zijn!" Het gerinkel van de telefoon schrok hem op uit zijn gepeins. Verba-asd hoor-. de Zeeg de stem van de baron, die hem het verslag deed van het tulpendrama. „Heel verstandig van u, meneer de baron, om onmiddellijk de politie te waarschuwen!" prees Zeeg. ,,Laat alles zo liggen als het ligt en laat niemand iets aanraken! Hoewel ik op het ogen blik een andere -hm, belangrijke, kwestie uitzoek, zal ik direct werk vai uw aangifte maken! Ik ben dadelijk bi u!" Even later zagen de dorpelingen hun wakkere veldwachter reeds over de weg stuiven, in de richting van het kasteel Lomrrierdoord. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9