Goed spel op de „Plantage VALSTRIK IN VALKENBURG KRO met nieuwe serie Alfred Hitchcock-films sigaret..? „BONANZA" Veil problemen? flemen! Mi'nter en Hi'nter en de schrik van Pebbei 1 Tweehonderd keer Vliegende schijven Aajje Heynis en Anneke Grönloh in Hartewensconcert Flintstones en Ivanhoe terug Loftrompet over Valkenburg Schat van de dertien huizen Spor t redac teur" viert jubileum Stereoradio door Jan de Winter lem-teuilleton Radioprogramma s Televisieprogramma 's t DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 14 JÜNI 1963 (Advertentie) De KRO zal in het nieuwe seizoen, naast de thans bestaande en gehandhaaf de filmseries, drie nieuwe programma's op het scherm brengen. Op de dinsdag avond zal een grote plaats worden inge ruimd voor The Alfred Hitchcock Hour, een vijftig minuten durende film die onder supervisie van Alfred Hitchcock werd gemaakt en waardoor Joan Harri son (vroeger Hitchcocks assistente) en Norman Lloyd de regie voeren. Op de vrijdagavond komt een nieuwe Amerikaanse cowboyserie Bonanza, door de lezers van TV-guide gekozen tot het populairste televisieprogramma. Op zater dagmiddag tenslotte komt er voor jonge en oudere kijkers een Franse serie De schat van de 13 huizen, reeds vertoond door de Duitse, Belgische en Engelse televisie. We hebben gezocht naar nieuwe film series, aldus Fred Bredschneyder, hoofd van de afdeling filmzaken van de KRO- televisie en „de" markt daarvoor is nog steeds Amerika. Andere landen produ ceren ook wel filmseries, maar de popu lariteit in Amerika blijkt doorslaggevend voor de financiële haalbaarheid van een project. Dit is een van de redenen dat de KRO in het voorjaar 1964 waarschijn lijk zal stoppen met de serie Ivanhoe. Iu Engeland (waar de serie wordt opge nomen) 'en in vele andere landen een enorm succes, werd het ondanks de Ame rikaanse ster-acteur Roger Moore in de hoofdrol in het land van Uncle Sam geen succes. Dat is ook de reden dat de AVRO haar serie Our man Higgings moest stop zetten. Amerika heeft wat filmseries betreft enorm veel te bieden en we hopen dus met de nieuwe Hitchcock serie, Bonanza en de Franse Schat van de 13 huizen goede keuze te hebben gedaan. De Hitchcock filmserie, die de kijkers met ingang van 29 oktober te wachten staat, wordt laat op de dinsdagavond uitgezonden, omstreeks 10 uur. In deze serie borduurt Hitchcock voort op het (Advertentie) schoonmaak thema, dat de grondslag vormt voor zijn films: gewone mensen brengen in onge wone situaties. Soms kiest hij een ro mantisch onderwerp. Soms een humoris tisch, doch steeds ontstaat een ogen schijnlijk toevallige verwikkeling, die de toeschouwer als aannemelijk aan vaardt, doch waarmee hij in het dage lijkse leven gelukkig hoogst zelden te maken krijgt. Hitchcock zelf zegt van zijn produkties: „Het publiek denkt dat ik detectiveverhalen, gangster verhalen, of griezelverhalen film. Dat is een mis verstand." In de eerste aflevering zut u James Mason tegenkomen als een schrijver van detectiveboeken die bij een auto-ongeluk een stoornis aan zijn geheugen oploopt en de gebeurtenissen die hij in zijn boek wil beschrijven werkelijk uitvoert. Zijn tegenspeelster in deze film Captibe audience die wij voor u mochten zien was de actrice Angie Dickenson. De film was in Amerika van reclame voorzien, door de KRO zorgvuldig verwijderd. KRO's verzoekplatenprogramma voor de militairen „Vliegende schijven" zal op vrijdagavond 21 juni voor de 200e maal worden uitgezonden. De eerder aangekondigde uitzending van 7 juni kwam door het overlijden van, Z.H. paus Joannes XXIII te vervallen. De produktie heeft, zoals gebruikelijk, ka pitein J. Chr. van der Putten. Elly van Stekelenburg als Jaja de huishoudster en Otto Ster man als de voorman Saulus in het aan Curacaose sfeer rijke toneelstuk „Plantage Tamarinde", dat gisteravond een prachtige opvoering be leefde op de K.R.O.-t.v. Vanavond brengt de AVRO-televisie het resultaat van een roosteruitzending van enkele maanden geleden. Gast in de studio was toen dirigent Henri Ardens var; het Noordhollands Filharmonisch Or kest, die als zijn wens uitsprak dat de jeugd meer naar de concertzaal zou moe ten komen en voor dat concert zelf het programma zou kiezen. Op de vraag van Wilco Meyer „en als ze nu Gershwin en Anneke Grönloh willen horen?", gaf hij als antwoord „dan spelen we Gersh win en Grönloh". Dat zijn woorden niet aan dovemansoren waren gezegd bleek wel uit de bijna 2000 enthousiaste reac ties die in de vorm van brieven en brief kaarten bij Henri Arends binnenkwamen. (Advertentie) Samen met zijn vrouw en kinderen heeft hij de verzoeken gelezen en op deze wijze een verzoekprogramma samengesteld. Een programma waarin vanavond Aafje Hey nis optreedt naast Anneke Grönloh, een concert waarin u pianist Pim Jacobs en zijn trio zij aan zij vindt met pianist Hans Henkemans. Een concert waarbij het podium werd gedeeld door Herman Krebbers en The Blue Diamonds. Een concert waar ruim 1000 bezoekers een programma hoorden dat zij zelf hadden samengesteld met de solisten van hun eigen keuze. Het was, volgens dirigent Arends, een „bijzonder feestelijke en plezierige aangelegenheid. Het heeft me al jaren geërgerd dat al het plezier in de concertzaal verdrongen werd door stijve vormelijkheid... Bij dit concert ging alles spontaan, en hebben we eikaars muziek gespeeld en beluisterd. Als het aan mij lag werd dit een traditie, niet alleen in Haarlem maar ook in andere steden met andere orkesten." Lonneke Hoogland en Wilco Meyer zul len het programma vanavond presente ren, Theo Ordeman heeft de cameraregie. De Flintstones, de stenen tijdperk-fa milie zal ook in het nieuwe seizoen op het scherm hun avonturen blijven bele ven; zij het vanaf september op de don derdag in plaats van op de zondagavond. Het kind dat de Flintstones in Amerika al hebben zal nog enige tijd op zich laten wachten. Want dat gebeurde in de 80e aflevering en Nederland is pas aan de tweede serie van 13 bezig. Natuurlijk kan men in Nederland niet tegen de we kelijkse Amerikaanse serie op, vandaar dat we de KRO in overweging geven de serie in Nederland twee-wekelijks op het scherm te brengen. Zoals geschreven: „Ivanhoe blijft zo lang de voorraad strekt, en ook inspec teur Bollinger heeft nog twee afleverin gen voor de boeg". De zaterdagavond zal het, door twee amusementsprogram ma's, echter zonder filmverhaal moeten stellen. Jammer want Hitchcock bleek altijd een bijzonder goed sluitstuk van deze avond, zo niet het klapstuk. Bonanza is een kleuren-produktie van RCA-NBC rond de avonturen van Cow boy Bert Cartwright en zijn drie zonen, die in het Amerikaanse wilde westen voor het nodige rumoer zorgen. De Cana dese acteur Lome Greene speelt de hoofdrol van Ben Cartwright. was ja renlang de eerste reporter van de Cana dese omroep en speelde in de films „Boekaniers" en „Peyton place". Zijn drie zonen worden gespeeld door Per- nell Roberts. Dan Blocker en Michale Landon. In België en Duitsland draait de serie al vele seizoenen lang op het televisiescherm, in Nederland zullen de kijkers hem vanaf vrijdag 25 oktober regelmatig zien. Vrijdagavond 21 juni wordt voor de K.R.O.-microfoon de loftrompet gesto ken over een van de schoonste gebie den van ons land: de omgeving van Val kenburg. Herman Fikkert zal in het programma gesprekken voeren met au toriteiten en deskundigen, die hun licht laten schijnen over de vele problemen waarvoor het toeristenoord Valkenburg zich gesteld z.iet. Als zingende gast zal Jan de Cler aanwezig zijn. Nora Boer man spreekt de verbindende teksten, samenstelling en regie: Tom Bouws. De adviezen voor het programma komen van Ben Delamarre. De film ,,De schat van de 13 huizen" van Alan Poirier en Jean Bacque werd met veel succes in verschillende Euro pese landen vertoond: Nederlandse kij kers zullen hem zaterdagmiddag op hun scherm krijgen, omstreeks half vijf. Vóór het jeugdprogramma, want deze produk tie waarin de clown Achille Zavatti de hoofdrol speelt, is zowel voor oude als jonge kijkers attractief. Het zijn de avonturen van twee kinderen Roger en Mimi, die in een fles aanwijzingen vin den voor een geheime schaf, die toebe hoort aan een zonderlinge edelman, mar kies de la Paillerie. Er zullen in totaal twaalf afleveringen op het scherm ko men. Woensdag 19 juni betekent een jubi leum bij de K.R.O.-televisie, want voor de vijftigste maal zullen Jan Cottaar en Aad van den Heuvel dan hun ru briek ,,Van onze sportredacteur" voor de camera brengen. Toen Jan en Aad vijf jaar geleden met hun programma begonnen stelden zij zich tot doel de sportmensen dichter bij het publiek maar ook het publiek beter met de sport op de hoogte te brengen. In de afgelopen vijftig uitzendingen hebben zij meer dan tweehonderd sportbeoefe naars aan het woord gelaten en droe gen zij er zorg voor dat de kijker een zo gevarieerd mogelijk sportbeeld op zijn scherm te zien kreeg. De eerste uitzending (1 september 1953) beteken de voor Jan Cottaar tevens een monster rit. Want tentijde van die eerste uit zending was hij in Reims bij de wie lerkampioenschappen. Voor die twintig minuten snelde Jan toen naar Bussum. Deze vijftigste uitzending zal gewijd zijn aan de (eveneens vijftig jaar be staande) Tour de France, een sporteve nement dat Jan Cottaar als geen an der kent. „Een hartekreet over de tour" noemde hij zijn vijftigste program ma. Over Hilversum I (402 m) hoort u van avond de NCRV die om 20.05 uur uw aandacht vraagt voor een uitvoering van de opera Patience, van de bekende En gelse componisten Gilbert en Sullivan. Na het nieuws om 22.40 uur de rubriek van kerk en zending, om 23.00 uur Latijns-Amerikaanse klanken en lichte rustige muziek draait u naar het laatste nieuws van 23.55 uur. Over Hilversum II (298 m) verdelen VARA en VPRO de zendtijd. De VPRO brengt om 20.05 uur een programma over hedendaagse dichters, om 20.40 uur de rubriek Vlaanderen is vlakbij. Om 21.30 uur presenteert de VARA een gekleurd portret van Ben Bella, om 21.45 uur para deren de gebroeders Lutz als disc-jockeys door disland. Om 23.10 uur tenslotte tip pen we de muzikale rubriek Weerklank. Vanavond is de AVRO in de lucht met haar televisie-jeugdavond, waarover u al het een en ander is meegedeeld door de omroep in kwestie. Om half acht hoort en ziet u Liedjes van verlangen, een programma van liedjes gezongen door Nederlandse acteurs en actrices. Na het NTS-journaal en weeroverzicht om 20.20 uur de rubriek Televizier, vanavond voor de jeugdavond omgedoopt in Juniorvi zier. Om 20.30 uur zullen kijkers en luisteraars er maar eens rustig voor moeten gaan zitten, want dan hoort u Hartewensconcert, een programma dat de AVRO-televisie afgelopen zaterdag avond opnam in het Haarlems Concert gebouw, waar een merkwaardig concert plaatsvond. Om 21.30 uur een documen tair programma Hulp in honderdjes waarin u zes manieren ziet om honderd gulden te vergroten. Journalist Dick Seip schreef een televisieballade die om 22.00 uur zal worden uitgevoerd door de vier eindexamen-kandidaten van de Arnhemse toneelschool en acteurs en actrices van de toneelgroep Theater. Om 22.30 uur de laatste uitzending in de rubriek Meer dan muziek en na het laatste nieuws van de NTS-journaaldienst zijn we gekomen aan het laatste programma-onderdeel op deze vrijdagavond: om 22.55 uur een reportage van de Europese kampioen schappen ballroomdancing voor profes sionals die in Hamburg worden gehou den. Albert van Lingen geeft het com mentaar bij deze uitzending, die tot om streeks 23.30 uur van uw scherm bezit neemt. De Nederlandse omroep neemt de laatste tijd serieuzer proeven met stereo- uitzendingen, dan lange tijd toen men flit technisch vernuft als „voor hoge uitzonderingen" terzijde schoof. Woens dagmiddag werd in Hilversum in de VARA-studio een demonstratie gegeven van een Nederlandse vinding waarbij het geluid van twee microfoons, langs een radiozender wordt eeleid en bij de luisteraars thuis in het ontvangtoestel weer wordt gesplitst. Enige problemen bij deze uitvinding zijn o.a. dat een dergelijk toestel in Ne derland niet op de markt is. zodat het voorlopig blijft voorbehouden aan de enkelen, die een speciaal ontvangtoestel DeZitten of hebben gebouwd. Een tweede niethode is de stereofonische uitzendin gen via de draadomroep welke de PTT Binnenkort zal gaan uitvoeren. Ook hier Kieeff het probleem aan: dgt alleen oezitters van draadomroep hiervan kun nen profiteren. Naast al deze ongetwijfeld zeer interes- onSe Proeven blijven deze uitzendingen enter bcperkf tot een te kleine groep van luisteraars. waFe te wensen dat men in Hilver- m en Bussum eens de handen ineen 11g™e,n he,t teïevisie-geluidskanaal of w ™-zendergroep voor deze proeven -chakelde, zoals de Franse en Engelse da^ al wekeliiks doen. En dan niet alleen het repertoire te beperken tot oratoria en concerten, maar ook lichte muziek en gesproken woord (hoorspelen) en kans te geven. De weinig goede sa- menwerkmg tussen NRU en NTS en het tot dat.de FM-zenders niet anders dan .iltre i m°8cn dienen, schijnen in ri.r .ee« .goe1e aa"Pak van de zaken ui de weg te staan. 20) Het is een wonder dat iemand haar heeft horen schreeuwen, maar vermoe delijk heeft de kerel haar onverwachts overvallen en meteen de keel dicht ge knepen, zodat zij geen geluid meer heeft kunnen uitbrengen en zich alleen maar zwijgend tot het uiterste proberen te verzetten." „Maar heeft men hij aankomst van de trein geen enkele verdachte persoon de controle zien passeren?" vroeg Paul. „Veel mensen kunnen toch onmogelijk met dat lokaaltje hebben gereisd, zou ik veronderstellen en de kleding van de aanvaller moet tijdens de worsteling toch wel enigszins in het ongerede zijn geraakt, neem ik aan. Terwijl het maar een kort traject is, van Simpelveld naar Aken, zodat hij bijna geen tijd kan heb ben gehad om alles voor aankomst nog in orde te brengen, dunkt me." „Vanzelfsprekend is dat heus ook wel in ons opgekomen, inspecteur Nijst," antwoordde Wedemayer. „De zaak is echter, dat de treinen' uit Simpelveld in de regel vlak voor t' station van A- ken enkele ogenblikken moeten wach ten, omdat 't grote verkeer uit de aard der zaak voorrang heeft en dat is ook geval geweest met de trein waarmee het meisje reisde. Ongetwijfeld heeft de moorde naar hiervan handig gebruik gemaakt om op dat moment reeds de trein te verlaten en niet tot de aankomst in het station te wachten. U moet niet vergeten da het in het harje van de winter was en 's middags tegen vijven, zodat het reeds pikkedonker was Op die manier heeft de dader gemakkelijk kans ge had om weg te komen, zonder ook maar door iemand te worden gezien." „Ja dat zal de oplossing wel zijn," zei Paul nadenkend. ..Maar ik begrijp dat «fit alles destijds met de grootste nauwkeurigheid is onderzocht en daar voor ben ik ook niet hierheen gekomen, van het ongelukkige meisje". „Nu. die kunt u net zoveel krijgen als u hebben wilt, inspecteur," antwoordde Wedemayer. ..Ik heb zelf de mensen na de moord op hun dochter herhaalde ma len gesproken ik ben het ook geweest die hun de treurmare heeft moeten brengen., en heb uit de aard der zaak ook alles omtrent hen willen weten en daarom uitvoerige inlichtingen ingewon nen. En ik kan u vertellen dat ik gren zeloos medelijden koester met de arme vrouw en nog grenzelozer minachting voor de gewetenloze kerel die haar echt genoot is." De Akense inspecteur had de laatste woorden met zoveel emotie gesproken, dat Paul er werkelijk even verbaasd van opkeek. Maar reeds was de ander op een toon vol heftige verontwaardi ging verder gegaan: „Van onze fraaie Herr Schultze, valt werkelijk geen goed woord te vermel den Integendeel.wat ons over hem bekend is geworden, is van dien aard, dat het woord „schoelje" nog veel en veel te goed en te complimenteus voor hem is. Enfin, ik zal u het hele ver haal vertellen, dan kunt u zelf uw oor deel over hem vormen." De man dacht een ogenblik na, eer hij verder ging: „Laat ik beginnen met u zijn afkomst te vertellen. Adolf Schultze is van ori- i f II s. ■li gine een doodgewone burgerjongen, die echter zijn kansen heeft weten aan te Ik ben alleen maar gekomen omdat ik wel graag enkele nadere inlichtingen van u zou wjllen hebben over de ouders grijpen in de tijd van het nazidom en een van de meest fanatietee jonge vol gelingen van de Führer is geworden, die hem zelfs tot leider maakte van een jeugdorganisatie, toen hij, Adolf.ik weet niet of hij die naam heeft aange nomen uit aanbidding voor Adolf Hitler, maar vermoed van wel, omdat hij bij de Burgelijke Stand staat ingeschreven als Alfred en niet als Adolf., nog geen twintig was. Hoe hij aan het einde van de oorlog en na de dood van Hitier en consorten kans gezien heeft uit han den van de bezetters en de rechters te blijven, zal wel voor altijd een raadsel blijven', vrees ik maar ik vermoed dat zijn huwelijk met een Freule Van Adlers- leben zu Clausterfeldzo luidt de meis jesnaam van zijn echtgenote., daar niet helemaal vreemd aan is geweest. Hij leerde haar kennen, toen hij eenentwintig, was en zij tweeëndertig en hij was zeer zeker lang geen onknappe jongen en kon zich ongelooflijk innemend en charmant voordoen. Het gevolg was dat hij haar volkomen het hoofd op hol wist te maken en zij haar gehele familie trotseerde om met hem te trouwen. Zij was schatrijk van zichzelf., van moeders zijde is zij zeer nauw verwant aan de bekende Krupp von Bohlens, van de Kruppfabriekenen ongetwijfeld is het hem in de eerste plaats om haar geld te doen geweest en verder om haar re laties, welke er vermoedelijk ook de oor zaak van geweest zijn dat hij er na de oorlog zonder enig nadeel is afgeko men. Hoe dan ook.zij trouwden in de oorlog, in 1940 en hadden reeds binnen het jaar een dochter, Emmy, het meisje dat een half jaar geleden op zo gruwe lijke wijze om het leven is gekomen. Nadien zijn er nooit meer kinderen ge komen, want ongetwijfeld was onze Herr Schultze van mening dat de spoeling dan voor hem veel te dun zou worden. Hij schijnt er reeds danig genoeg de pé over te hebben in gehad dat die ene dochter was geboren en heeft het zijn vrouw schijnbaar nooit kunnen vergeven." Wedemayer dacht weer een ogenblik na en ging toen verder: „Ik vergat nog te vertellen dat Schul tze oorspronkelijk afkomstig was uit Berlijn, waar hij ook zijn vrouw had leren kennen en dat zij eerst na de oorlog in Aken zijn komen wonen, ver moedelijk omdat niemand hen daar kende en hij dus niet zo in de gaten zou lopen als in de hoofdstad van het voormalige rGoot Duitse Rijk, in één ding had onze vriend zich echter lelijk misrekend: hoe dol zijn vrouw aanvan kelijk ook op hem zijn mocht, zij was zakelijk genoeg., ongetwijfeld een erfe nis van de kant van haar moeder's familie, de bekende wapenfabrikanten. om haar geld niet op hem te laten zetten en hem ook nooit te veel tegelijk in handen te geven. Zij heeft het hem nooit aan iets laten ontbreken, maar al tijd een eenvoudige, bijna sobere leef wijze geleid en erop gestaan dat hij zelf werkte. Natuurlijk is zij het geweest die hem iri dat assurantiekantoor heeft ge zet en hem op die manier gedwongen te werken voor zijn broodje. Maar aan de andere kant heeft zij zichzelf ermee in de vingers gesneden, want het ver schafte hem de grootst mogelijke gele genheid om de losbol uit te hangen zo veel hij maar wilde en harhaalde malen hele nachten van huis te blijven. De man is een uitgesproken smeerlap op dat punt en zelfs reeds een keer of wat met ons in aanraking geweest voor on verkwikkelijke zaakjes met minderjarige meisjes, waarnaar zijn sma^k bij voor keur schijnt uit te gaan. Ik weet niet hoeveel secretaressen hij wel heeft ver sleten en het is vrijwel allemaal het zelfde liedje geweest. Wanneer zij hem niet ter wille wenste te zijn, vlogen zij de laan uit, wat zij trouwens toch op de lange duur deden, zodra hij ge noeg van hen begon te krijgen." (Wordt vervolgd). Wij hebben tot dusver enkel woorden van lof gehad voor de wijze waarop de programma's zich sedert het weekeinde op ht televisiescherm ontrolden. Zo mochten we gisteravond weer enkele uren genieten van het boeiend geschre ven en naar onze overtuiging meer dan verdienstelijk gebrachte t.v.-spel „Plan tage Tamarinde". Auteur Hans Keuls situeerde dit boei ende verhaal in Curagao van welke oude kolonie hij ook de ondergang symboli seerde. Het spel speelde zich af voor, tijdens en een korte tijd na de twee de wereldoorlog, de periode waarin de structuur van ht eiland een ingrijpende verandering onderging. Tamarinde was een van de plantages daar, beheerd en bewoond door de fa milie Van Leent, waar Sjon Jan (Cruys Voorbergh) de ontwikkeling niet goed kan volgen en deze ook niet wenst te aanvaarden. De onstuimige vooruitgang was echter niet te stuiten en bracht der halve tal van verwikkelingen in deze familie teweeg, verwikkelingen die met overtuiging en echtheid in beeld wer den gebracht. Het gehele spel werd uit gebeeld door slechts acht personen: Cruys Voorbergh, Ellen de Thouars, Frans Koppers, Simone Rooskens, Elly van Stekelenburg, Ben Huisman, Otto Sterman, Jan Grefe en Piet Römer. De regie had Luc. van Gent. Jp. Iv-. In de serie „Geschiedenis van de film" bracht de Vlaamse t.v. als vierde aflevering een programma, gewijd aan James Stewart. In talrijke fragmenten kon men deze sympathieke figuur aan het werk zien, maar vooral verreaste hij als intelligente gesprekspartner bij in terviews. Roland Verhavert die weer aan de wieg van deze schepping stond, is 'n man met smaak en gevoel voor ritme. Jammer, maar wellicht onvermijdelijk is, dat bij sommige filmscènes het hal ve beeldscherm in beslag wordt geno men door vertalingen, die elkaar boven dien ook nog in de weg zitten. Vrijdag 14 juni "HILVERSUM I 402 m NCRV: 12.00 Lichte grammofoonmu- ziek 12,30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12,33 Licht ensemble: amuse mentsmuziek 12,53 Grammofoonmuziek eventueel actualiteiten 13,00 Nieuws 13,15 Licht instrumentaal kwartet 13,35 Ameri kaanse marsen en Weense walsen (gr.) 14,05 Schoolradio 14,25 Klassieke orkest werken 15,30 Gospel Songs (gr.) 15,45 Lichte grammofoonmuziek 16,15 Duizend schoon, lezing 16,30 Viool en piano: mo derne muziek 17,00 Declamatie 17,20 Vo caal ensemble: lenteliederen 17,40 Beurs berichten 17,45 Licht instrumentaal trio 18,00 Militair orkest 18,20 De Hangmat, licht programma 18,50 Regeringsuitzen- ding: Faunabeheer in Nederland, door ir. C. H. J. Maliepaard, directeur van het Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij 19.00 Nieuws en weerbericht 19,10 Metropole-orkest, solis ten en koor: Muziek uit musicals 19,30 Radiokrant 19,50 Lichte orkestmuziek (gr.) 20,00 Patience, opera 21,45 Mijnheer de voorzitter..., forum 22,10 Geestelijke liederen 22,30 Nieuws en SOS-berichten 22,40 Wijd als de wereld, lezing 23,00 Zuidamerikaanse klanken 23,15 Lichte gramofoonmuziek 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12.00 Beiaardconcert 12,05 Zang en piano: lichte muziek 12,20 Rege ringsuitzending: Uitzending voor de land bouw 12,30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12,33 Sport en recreatie, afge wisseld met grammofoonmuziek en feest- flitsen AVRO 40 13,25 Beursberichten 13,30 Licht orkest en zangsoliste 14,00 Kinderliedjes 14,25 Voordracht 14,55 Oude kamermuziek 15,15 Dieren in en rondom ons huis, programma over huisdieren VARA: 16.00 Klassieke grammofoonmu ziek 16.30 Licht ensemble met zangsolist (herhaling van vrijdag 7 juni jl.) 17,00 Voor de zieken 17,30 Musette-orkest 17,50 Actualiteiten 18.00 Nieuws 18,15 Politieke uitzending: PvdA 18,25 Roemeense orkest 18,50 Loon noar werken, actueel praatje 19,00 Voor de kinderen 19,10 Kinderkoor VPRO: 19,30 Musical-melodieën (gr.) 19,50 Daarom...., praatje 20,00 Nieuws 20,05 Dichters van deze tijd, literair pro gramma 20,20 Moderne orkestmuziek gr.) 20.40 Vlaanderen is vlakbij, lezing VARA: 21,00 Wiener Bonbons, dertig minuten Weense muziek en sfeer 21,30 Gesproken portret 21,45 De drie disco- tiers: lichte grammofoonmuziek 22,30 Nieuws VPRO: 22,40 De drie disco- tiers: lichte grammofoonmuziek 22,30 Nieuws VPRO: 22,40 Medeburgers, klankbeeld VARA: 23,00 Socialistisch nieuws in Esperanto 23,10 Weerklank, muziek-revue 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL-VLAAMS 324 m: 12.00 Nieuws 12,03 Lichte mu- ziek 12,30 Weerbericht 12,35 Lichte or kestmuziek 12,50 Beursberichten 13,00 Nieuws 13,15 Lichte muziek 14,00 Nieuws 14,03 Oratorium 15,45 Instrumentale mu ziek 17,45 Duitse les 18,00 Nieuws 18,03 Orkestmuziek 18,20 Voor de soldaten 18,50 Lichte muziek 19,00 Nieuws 19,40 Zang- dansmuziek 20,00 Amusementsmu ziek 20,35 Theaterkroniek 21,00 Lichte orkestmuziek 21,10 Pianorecital 21,30 Grammofoonmuziek 21,45 Volksmuziek 22,00 Nieuws 22,15 Jazz-muziek 22,35 De zeven kunsten 23,00 Nieuws 23,05 Kamer muziek 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL-FRANS 484 m: 12,30 Gevarieerd programma en actualiteiten 14,03 Werken van Belgische componisten 15,03 Lichte muziek 16,08 Operafragmenten 17,00 Nieuws l'9,30 Nieuws 20,00 Vioolrecital 22,00 Wereld nieuws 22,15 Jazzmuziek 22,55 Nieuws. Zaterdag 15 juni HILVERSUM I 402 m KRO: 7,00 Nieuws 7,10 Morgengebed 7,15 Oude kamermuziek (gr.) 7,45 Gees telijke liederen 7,55 Overweging 8,00 Nieuws 8,15 Lichte grammofoonmuziek 9,00 Djinn: gevarieerd programma. (Tij dens dit programma mededelingen over de radio Rally 1963). HILVERSUM n 298 m VARA: 7,00 Nieuws 7,10 Ochtendgym nastiek 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 Lichte grammofoonmuziek 7,45 Orgelspel: lichte muziek 8,00 Nieuws en socialistisch strijdlied 8.18 Lichte grammofoonmuziek 8,50 Wegwijzer: tips voor vakantie en snipperdagen 9,00 Postduivenberichten en ochtendgymnastiek voor het gezin 9,10 Vocaal vrouwen-ensemble 9,30 Klassiek strijkkwartet (gr.) 9,45 Buitenlands weekoverzicht VPRO: 10.00 Samen thuis, praatje 10,05 De raadselachtige spiegel: de bijbel als inspiratiebron van de kunst VARA: 10,20 Klassieke gram mofoonmuziek 10,45 Rotonde, gevarieerd programma. Vrijdag 14 juni AVRO: 19,30 Liedjes van verlangen,, versjes met kleine en grote wensen NTS: 20,00 Journaal en weeroverzicht AVRO: 20,20 Juniorvizier 20,30 Harte wensconcert: Noordhollands Philharmo- nisch orkest met solisten 21,30 Hulp in hand erd jes, documentaire 22,20 Ik wou dat ik iemand wist..., een TV-ballade 22,35 Meer dan muziek: Geestelijke lie deren NTS: 22,50 Journaal 22,55-23,30 Europese kampioenschappen ballroom dancing voor professionals in Hamburg. FRANS-BELGIë 18,30 Berichten 18,33 Sésame: Van het éne continent naar het andere: Nubië 19.00 Engelse les 19,30 Landbouwkroniek 20,00 Journaal 20,30 Mademoiselle Julie, spel 21,55 Kunstkroniek 22,30 Journaal. VLAAMS-BELGIë 19,30 Gastprogramma: Het vrije woord: Lekenmoraal en filosofie 19,55 De Weer man 20,00 Nieuws 20,20 Spel van liefde en toeval, comedie 21,35 Programma met filmnieuws en fragmenten uit nieuwe films 22,20 Nieuws. (Advertentie) Levering van de producten der Constant fabrieken uitsluitend via de erkende juweliers 31. Terwijl Hinter en Minter voetje voor voetje door de donkere gang schuifelden, deed Hinter zijn best om zijn avontuur lijke broertje terug te laten keren. ..Wie weet. waar die gang heen leidt!" zei hij en zijn stem beefde een beetje. ,,Dat. is het nu juist!" antwoordde Minter opgetogen. „Dat gaan we nu juist eens fijn onderzoeken." ,,M-maar het kan wel een r-rovershol zijn...!" wierp Hinter tegen. „Een rovershol!" fluisterde Minter. „Laten we dat hopen..wat reuze span nend!" Hinter zuchtte. „Als je dan maar héél v-voorzichtig bent..." waarschuwde hij. Terwijl de tweeling zijn ondergrondse speurtocht voortzette, naderde er boven gronds iemand de plek die de jongens bijna hadden bereikt. Het was de stro per Gruwe Strobbel. Even keek hij be hoedzaam om zich heen. vooral naar het kasteel Lommerdoord, dat tussen het gebladerte door schemerde. Daarna hees hij zich lenig op aan de takken van een dode boom en liet zich voor zichtig in de holle stam zakken....!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9