P huis Van Gogh-beeld voor Zundert Cooper in de ruimte Impasse in kwestie rond kardinaal Mindszenty DUVALIER WIL KOST WAT KOST BLIJVEN Man na messteek in buik overleden Feestgeschenk van bankiershuis Van Lanschot helpt Zundert aan beeld van Zadkine Moordenaar gepakt in ccn....pereboom Vinding van grote betekenis voor de huisvrouw! Ziekenhuis „tipte" politie niet 8 soep Oudste inwoonster van Nederland overleden POKKEN IN ZWEDEN Het sprookje van iedere dag Internationale fdmstudiedagen Amsterdam Waswater nu zo zacht als Meiregen Bloemenweelde in Londen tijdens vorstelijk bezoek Va rkensma rk ten in hele land verboden Paus voor Duitse radio-omroep T.v.-beelden Honderd landen Concessies Come-back van Messerschmitt 10 x genieten ƒ1.40 Spannende week in Haiti Per vliegtuig naar Parijjs? Kard. Feltin 80 jaar Nieuw tyfusgeval ZE ZIJN BEURS VAN AMSTERDAM Philips favoriet [en kiezen. Om [irgen weer een zóveel soepen andere op tafel Imaakt U iedere DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 16 MEI 1963 (Van onze redacteur) OSSIP ZADKINE, de Parijse beeldhouwer, die in Nederland be roemd werd door zijn beeld, dat de stad Rotterdam na het bombarde ment symboliseert, zal ook voor de gemeente Zundert een beeld ma ken. Het wordt in brons uitgevoerd, 2.5 meter hoog. Het stelt de innige verbondenheid voor tussen de gebroeders Vincent en Theo van Gogh. zich al eerder met Van Gogh bezighield in een monument te Auvers Sur Oise, daarmee het onderwerp niet als afgedaan beschouwde. Langzamerhand kwam hij tot de ontdekking hoe groot de rol van Theo geweest moet zijn, zó groot zelfs, dat Zadkine het idee kreeg van een twee-eenheid. De beeldhouwer besprak deze gedachte met een van de beste Van Goghkenners, dr. Tralbaut, die het hiermee niet alleen volkomen eens was, maar hem aanried deze gedachte gestalte te geven. Zo ont stond in Zadkine de onweerstaanbare drang een monument te scheppen, dat deze twee-eenheid tot uitdrukking bracht. Een eerste poging was niet naar zijn zin. De gebroeders werden hier zittend voorgesteld en zodanig verbonden dat men ze onmogelijk ontbinden kon. Het vergrote idee beviel Zadkine echter niet, totdat dr. Tralbaut enkele jaren latei- op het onderwerp terugkwam. Thans voelde de beeldhouwer zich volkomen geïnspireerd en ontwierp in amper drie dagen een nieuw concept, dat de twee broeders rechtop voorstelde. Dit was echter niet de grootste verbetering van het eerste idee. Die vormde het kern punt van de totale massa: de ineenge strengelde handen, die rondom de hart streek zijn gesitueerd. De koppen tonen geen gelijkenis, het ging in dit geval al leen om het symbool. Men kan de beide broers alleen herkennen, doordat de een 'n boordje draagt en de ander een kiel zonder dit burger-attribuut. Het ontwerp in gips was speciaal van Parijs naar Zundert gebracht, waar het niet alleen de belangstelling had van de aanwezige journalisten, maar ook van de heer Roling van het ministerie van O. K. en W. Tot de aanwezigen behoor de ook de neef van Vincent, ir. Van Gogh, burgemeester Manders, die zich een perfect gastheer toonde en dr. Tral baut, die als de Van Gogh-kenner bij uitstek de plannen voor het komende voorjaar ontvouwde en Zadkine tijdens zijn gesprek begeleidde. De schenker van het beeld is het bankiershuis F. van Lanschot te Den Bosch dat dit jaar zijn 225 jarig be staan 'viert. De familie wilde ter gele genheid van dit feest een bijzondere 'daad stellen ten opzichte van de ge meente, waaruit zij stamt. Want reeds in 1320 kwam de naam Van Lanschot in <ie gemeente Zundert voor. Misschien is deze naam zelfs afgeleid van een des tijds onder Zundert gelegen stuk land, dat Lanscot genoemd werd. Zodoende kwam men tot dit monument, dat de be roemdste Zundertenaar, die de plaats ooit heeft voortgebracht, zal eren. Het blok zal worden geplaatst op een groot blok witte hardsteen, afkomstig uit Saint Remy-de Provence, waar Vin cent van Gogh de laatste maanden vóór zijn dood heeft gewoond. Deze sokkel is aangeboden door de burgemeester van deze plaats, de heer Vigne, aan zijn col lega, de heer Manders, als een gebaar van vriendschap en verbondenheid tus sen twee gemeenten die alles met Van Gogh te maken hebben. Zodoende komt Zadkines werk op dubbele bodem te staan: de aarde van Zundert en de rot sen van Saint Remy. In het voorjaar van 1964 zal het beeld worden onthuld. Dit zal verge zeld gaan van een reeks manifestaties, o.m. een symposium, dat uitgaat van de gedachte die Zadkine in het beeld heeft gerealiseerd: de verbondenheid tussen Vincent en Theo. Het is de be doeling hiervoor enkele sprekers van naam uit te nodigen en hun gedachten te bundelen in een publikatie. Boven dien overweegt men een expositie van vroege en veelal onbekende wer ken van Van Gogh, de meeste uit zijn jeugd, waarmee men bewijzen wil, dat. de Zuidfranse periode niet alleen belangrijk is. De gedachten gaan ook uit naar het laten slaan van een ge denkpenning. De 73-jarige' Zadkine (klein, tenger, uitermate bewegelijk en welbespraakt) heeft zijn ontwerp dinsdag j.l. voorge steld aan een groep journalisten, die zelfs van over de landsgrenzen waren gekomen. Daarbij bleek, dat Zadkine, die Op 105-jarige leeftijd is in Nijmegen overleden mevrouw M. Kors-Dikker, de oudste inwoonster van Nederland. Me vrouw Kors, de moeder van de oud- voorzittec van de K.R.Q., prof. mag. dr. J. B. Kors o.p., werd op 11 april 1858 in Amsterdam geboren, Op haar 105e verjaardag ontving zij nog een talrijk bezoek waarbij zij een zeer vitale indruk maakte, s De oudste inwoonster van Nederland is thans mevr. J. A. de Bree uit Hoog kerk in Groningen, die vandaag 105 jaar wordt. Het Zweedse rijks-bacteriologisch laboratorium in Stockholm heeft giste ren in een rapport aan de medische raad bevestigd, dat in het gebied van Stockholm een epidemie van pokken is uitgebroken. Entstof ter bestrijding van de ziekte is over het hele land uitgereikt, maar totnutoe zijn geen gevallen buiten Stockholm en omstreken geconstateerd. Een besluit over massale inenting is nog niet genomen. Tot op dit 'ogenblik zijn vijf Zweden met pokken besmet. Veertig personen zijn geïsoleerd en de'overheid heeft alles gedaan om aan de epidemie een halt toe te roepen. (Advertentie) De meest krachtige handige steelstof- zuiger uit de grootste fabriek voor electrische huishoudelijke toesteilen in A Cr VAMPYRETTE ACU DE LUXE f 135.- Polirette f 145.- Tapijtklopper f 123.- Populair over de hele wereld: de vlot han teerbare steelstofzui- ger. AEG Vampyrette de Luxe. Hangt in een klein hoekje'altijd voor •onmiddellijk gebruik gereed. Heel krachtig, heel handig. Papieren stofzakken. Geen rom mel. Practische hulp stukken. En uit te breiden niet vloer- wrijver of met de spe ciale tapijtklopper Zuigen, kloppen en borstelen of wrijven met 2 krachtige mo toren. Uniek. AEG. Ossip Zadkine vertelt het een en ander over zijn Van Gogh-monu- ment, staande naast hét ontwerp. Achter hem dr. Tralbaut, de pro- motor van de feestelijkheden, die voorjaar 1964 in Zundert plaats vinden. In de bioscoop Kriterion te Amster dam zullen van 13 tot en met 20 sep tember de „internationale filmstudieda gen" worden gehouden. Aan enige hon derden universiteiten en filmscholen zijn uitnodigingen gezonden om films en af gevaardigden te sturen. Bij de voorberei dingen voor deze manifestatie zijn be halve de algemene studentenvereniging Amsterdam (ASVA), en de stichting Ci- nestud ook het Nederlands filminstituut, de Nederlandse studentenraad en het internationale bureau voor culturele studentenactiviteiten betrokken. Alle voorstellingen zullen openbaar zijn. Aangezien de internationale film- week Arnhem deze zomer niet doorgaat zijn de organisatoren van mening dat de studenten nu kunnen trachten daar iets tegenover te stellen. Steekproeven hebben volgens hen reeds aangetoond dat studenten de afgelopen drie jaar zo produktief zijn geweest dat er een over vloed aan films beschikbaar is gekomen. Voor de drie jaar geleden gehouden „Cinestud 1960" werden door twaalf landen 81 films ingezonden, waarvan de helft uit Oost-Eupropa afkomstig was. ,,De internationale filmstudiedagen" zullen ook een „Seminar" omvatten. Dit Seminar wordt gehouden als uitvloeisel van een besliiit op een internationale studentenconferentie, een organisatie waarbij 80 nationale studentenunies zijn aangesloten. Een dergelijke gebeurtenis werd voor het eerst in 1961 in Aken op gezet om filmende studenten in de gele genheid te stellen op internationaal ni veau met elkaar van gedachten te wis selen. Drie beroemde buitenlandse regisseurs behoren tot degenen die zijn aangezocht om de studenten van hun ervaringen kennis te laten nemen. AMSTERDAM metdeproducten AEG, Telefuoken en Osram Wereldvermaard sinds mensenheugenis De 25-jarige Belg Ruffinus Hellinckx, die vorige week vrüdag zyn 10-jarig schoonzusje Rolande Baudewijns in zijn woning in Schepdaal om onverklaarbare redenen vermoordde is na dagen van intensief speuren gevonden in....een pe reboom in een boomgaard. Een van de speurders had zijn voet zien bengelen onder het dichte gebladerte. Zijn arres tatie leverde geen moeilijkheden op, omdat de moordenaar totaal uitgeput was. Zijn echtgenote werd onmiddellijk van de aanhouding op de hoogte gesteld, maar werd nadien niet in de gelegen heid gesteld met hem te praten. Hij is intussen ingesloten en ondervraagd. Ruffinus heeft het zijn belagers niet gemakkelijk gemaakt. Zodra bekend werd, dat hij zich in een boomgaard vlak bij zijn woning bevond werd het gehele terrein grondig uitgekamd. Ruim tien uur heeft de moordenaar zich in zijn pereboom muisstil moeten houden tot zijn bengelende voet uiteindelijk de aandacht trok en tot zijn arrestatie leid de. Aanvankelijk vreesde men, dat Ruffi nus zelfmoord had gepleegd. (Advertentie) Ja, als u 'n regenton met zacht water haddan was wassen kinderspel. Maar leidingwater is bijna overal in Ne derland „steen"-hard^ En u weet, dat hard water de waskracht van elk gewoon wasmiddel remt. Het maakt uw textiel ook zo stug! Castella heeft nu echter uitkomst ge bracht! Het nieuwe Castella Actief Blauw bevat namelijk een radicale zachtmaker: het Antical-3. Een vinding waar u elke wasdag van uw leven op gewacht heeft. Kijk, dat verschil! In het Mei-regen zachte sop vliegt het vuil uit het goed. Van stugheid is geen sprake meer. En u spaart uw kostbare textiel. Castella Actief blauw is Castella's grote bijdrage om uw leven gemakkelijker en uw was schooner dan ooit te ma ken. Vraagt Castella Actief Blauw. Ook u 'bent er enthousiast over! Koning Boudewijn en koningin Fabiola hebben gisteravond als ere gasten een galavoorstelling in de koninklijke opera van Londen, Covent Garden bijgewoond. Ter ere van het op bezoek zijnde Belgische vorstenpaar waren versie ringen aangebracht die naar schatting vierduizend pond sterling hebben gekost. De overheersende kleuren waren rood, bruin en goud. In de koninklijke loge hadden plaats genomen koningin Elizabeth, koningin Elizabeth de koningin-moeder, prinses Margaret gravin van Snowdon, de her tog van Gloucester, premier Harold MacMillan, en de Belgische minister van buitenlandse zaken, Paul-Henri Spaak. De vergulde Franse stoelen in de koninklijke loge waren voor de gelegen heid vernieuwd Om het interieur van het operagebouw wat fraaier te maken, was voor naar schatting zesduizend pond sterling geleend aan meubels en andere zaken. (Advertentie) „Halt" aan mond- en klauwzeer Met ingang van morgen worden op last van de minister van Landbouw en Visserij de varkensmarkten in het ge hele land geschorst en wordt een ver bod van kracht varkens bijeen te bren gen voor bijvoorbeeld verkopingen, keu ringen en tentoonstellingen. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 15 juni en zijn bedoeld om uitbreiding van het mond- en klauwzeer naar het westen van het land tegen te gaan. Paus Joannes XXII zal op 2 juni voor een speciaal programma van de West- duitse radio-omroep spreken, zo gisteren in Keulen bekendgemaakt. Het is de eerste maal, dat Paus Joannes voor een buitenlandse radio omroep spreekt, zo werd gezegd. Paus Joannes zal zijn toespraak in het Latijn houden. Het programma is getiteld „Het Concilie tussen de twee zittingen". HERO (Vervolg van pag. 1) Schirra „Het is een mieterse sport, is het niet 7" Cooper Nou en of". Na een uur vliegen nam Cooper contact op met zijn collega Viï'gil Grissom. Zij bespraken de tempera tuur van cabine en ruimtepak. Cooper zei, dat hij het iets warmer had dan normaal. „Deze reis is een hele ervaring", vertelde hij voorts. „Ik zag een waas van nevel rond de aarde". De astronaut verklaarde voorts, dat hij ook de vuurvliegjes had waargenomen, die Glenn op zijn reis had gezien. HU heeft tijdens zyn vlucht „life" televisiebeelden uit zyn capsule naar de aarde gezonden. De eerste foto's die door de Amerikaanse t.v. werden uit gezonden, waren echter onduidelUk. Die eerste foto's vertoonden nauwe lijks zichtbare wolkenformaties, die er op wezen, dat hij zijn camera naar buiten had gericht om opnamen te maken. Later, toen hij boven de Sahara vloog, slaagde hij er voor de eerste maal in de t.v.-camera op zichzelf te richten, waardoor er foto's van hem en het interieur naar de aarde werden ge zonden. Die t.v.-experimenten werden herhaald en zullen in de loop van deze vlucht nog enkele malen plaatsvinden. De lancering zelf kon niet via de communicatiesatelliet Telstar worden uitgezonden, omdat deze satelliet, ten tijde van de lancering, „aan de andere zijde van de wereld" vloog Onder degenen, die in Amerika via dè t.v. de lancering gadesloegen, waren president Kennedy in het Witte Huis, Coopers vrouw Trudy en zijn twee dochters Camala (14) en Janita (12) in haar woning te Houston. Als Cooper alle geplande 22 omwente lingen maakt, terwijl hij met een snel heid van 28.200 km per uur door het luchtruim vliegt, zal hij honderd landen en gebieden passeren. Voor de eerste maal zal een Amerikaanse astronaut over communistisch gebied vliegen communistisch China zal hij n.l zes maal overvliegen. Zijn kortste afstand tot de aarde bedraagt 160 km zijn verste 267 km Cooper liet, bij zijn derde omwenteling, eeen bol van vijf kilo los. Hij vloog op dat moment boven Afrika.Die bol had twee lichten, die iedere seconden aan en uit gaan. De bedoeling van het uitwerpen van dit lichtend voorwerp was na te gaan of een astronaut een voor werp in de ruimte zal kunnen obser veren. Om 20.03 uur begon Cooper aan zijn vijfde omwenteling, om 21.32 uur aan zijn zesde. Mgr. Agostino Casaroli, onder secretaris van het pauselijk staats' secretariaat, die namens het Vati- caan in Boedapest onderhandelin' gen heeft gevoerd over de betrek kingen tussen Kerk en staat en de daarmee samenhangende kwes tie van kardinaal Mindszenty, is naar het Vaticaan teruggekeerd voor nieuwe instructies. Zijn onderhandelingen met de Hon gaarse regering aün vastgelopen, daar deze weigerde in te gaan op voorstellen tot normalisering van het kerkelijk le ven, en om dezelfde reden zou kardinaal Mindszenty aan de paus verzocht heb ben, een beslissing over zijn toekomst nog te mogen uitstellen, aldus verneemt het K.N.P. uit welingelichte bron te Boedapest. De moeilijkheden concentreren zich op het probleem van het benoemingsrecht van het Vaticaan. De Hongaarse rege ring zou bij de benoemingen van bis schoppen een beslissende stem willen behouden. Bij de onderhandelingen zou de rege- ring bovendien vergaande concessies ge- De uit Hitler-Duitsland bekende Messerschmitt vliegtuigfabrieken hebben gisteren in de federale Bonds republiek een 'comeback gemaakt, met het in de lucht introduceren van een revolutionair verticaal op stijgend straalvliegtuig. De proefvlucht werd gemaakt door de Amerikaanse testpiloot George Bright uit Lancaster, Califor- nië, die voorvloog ten aanschouwe van Westduitse defensiedeskundigen, vliegtuigontwerpers en journalisten. Op het zilverkleurige toestel stond het welbekende ijzeren kruis afge beeld, zoals dat het geval was op de ME-109 en ME-110 gevechtsvliegtui gen en bommenwerpers van Messer schmitt, die door de Luftwaffe ge bruikt werden. Piloot Bright noemde het „een schitterend toestel, het opwindend ste waarin ik ooit gevlogen heb". Bright sloot zich aan bij woord voerders van Messerschmitt, die heb ben gezegd dat geen Amerikaans, Brits of Frans verticaal opstijgend vliegtuig dit nieuwe type van Mes serschmitt kan evenaren. Alle zes motoren doen aan de start mee. Ontwerp en bouw hebben 245 mil joen mark gekost. eist hebben tegenover de toestemming voor deelneming van enkele bisschoppen aan het Concilie en de vrijlating van vijf bisschoppen en wijbisschoppen, die overigens niet in hun functie kunnen te rugkeren. Bovendien zou de regering haar kandidaten voor de vacante bis schopszetels willen opdringen. Met name had zij geëist dat kardinaal Mindszenty als aartsbisschop van Esztergom en pri maat van Hongarije zou worden opge volgd door mgr. Hamvas, bisschop van Scanad en voorzitter van deorganisatie der zogenaamde Hongaarse vredespries- ters. Verder zou mgr. Kovacs van Szom- bathely benoemd moeten worden tot aartsbisschop van Eger, terwijl ook voor Haiti staat voor een week vol span ning. Gisteren liep de grondwettelijke ambtstermijn van president Francois Du- valier ten einde; volgende week woens dag begint de tweede ambtstermijn die hij zich zelf heeft toegemeten, hoewel de Haitiaanse grondwet bepaalt dat een pre sident slechts één ambtstermUn mag aanblijven. Alles wyst er echter op, dat Duvalier zich nog in zijn zwaar bewaakt paleis bevindt. In het buitenland gaan er even wel geruchten dat hij voornemens is naai Curagao te vliegen en vandaar naar Pa rijs. Het paleis in de binnenstand van Port au Prince lijkt op een vesting. Alle vijf tanks waarover het leger beschikt, zijn bij het paleis in stelling gebracht, als mede ruim 2000 man troepen. In Port au Prince lopen de voorspel lingen over wat er deze week gaat ge beuren sterk uiteen. Veel buitenlandse diplomaten verwachten nieuwe uitbar stingen van gewelddadigheid in het land voordat Duvalier op 22 mei plechtig op nieuw als president geïnstalleerd wordt. Anderen geloven, dat de inauguratie wel zal doorgaan, maar dat de 56-jarige „papa Doe", zoals Duvalier genoemd wordt, het niet lang meer zal uithouden tegen de druk van buitenaf, uit Amerika en andere Amerikaanse landen, gecom bineerd met het verzet in zijn eigen re- Haiti door de zuiveringen van de laatste tijd zó verzwakt is, dat alleen interven tie van de organisatie van Amerikaanse staten een wijziging in het bewind kan brengen. In Port au Prince zijn inmiddels de voorbereidingen getroffen voor de fees telijke herinstallatie van Duvalier. Over al in de stad, hangen al roodblauwe vlag gen uit en zijn portretten opgesteld van „papa Doe". Venezuela heeft ondertussen de diplo matieke betrekkingen met Haiti voorlo pig verbroken. (Advertentie) de andere zetels slechts regeringskandi- gering. Weer anderen brengen daar ech- daten in aanmerking zouden mogen ko- ter tegen in, dat het interne verzet in men. Temidden van meer dan 2000 priesters uit de parochies van Parijs, leden van de Katholieke Actie en vele belangstel lenden, heeft kardinaal Feltin, aartsbis schop van Parijs en primaat van Frank rijk, gisterenmorgen de H. Mis opgedra gen in St.-Sulpice ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de kardinaal in vervulling, eens alle priesters van Pa rijs om zich heen te hebben, zoals de paus tijdens het Concilie zijn bisschop pen. De 52-jarige - havenarbeider P. de Werk, bijgenaamd „Bolle Piet", is gisteren in een Amsterdams ziekenhuis overleden, nadat hij 9 april in het Binnengasthuis was opgenomen omdat hij de nacht daarvoor in een café in donker Amsterdam een messteek had op gelopen. De politie van het bu reau Warmoesstraat heeft van de broer van het slachtoffer moeten vernemen, dat een messteek waar schijnlijk de doodsoorzaak is ge weest. Commissaris B. J. Groenevelt van het bureau Warmoesstraat noemde het gis teren zeer bevreemdend, dat het zieken huis niet gewaarschuwd heeft toen de man met een messteek werd opgenomen. De geneesheer-directeur van het Binnen gasthuis, dr. Em. G. Godfried, acht dit echter volkomen normaal. Hij beroept zich op het ambtsgeheim van de medici. Slechts als de patiënt dit verzoekt wordt de politie van de aard der ver wonding op de hoogte gesteld. Inmiddels heeft de gerechtelijk geneeskundige, dr. J. Zeldenrust, sectie verricht. Tijdens de televisie-uitzending van de wedstrijd Benfica-Feijenoord kreeg de Amsterdamse havenarbeider onenigheid met zijn echtgenote. De vrouw verliet hierop de woning in de Sint-Jansstraat. De Werk is daarna waarschijnlijk naar een café gegaan op de Nieuwmarkt, Zeedijk of omgeving. Hier zou hij door een onbekende met een mes in de buik zijn gestoken. Het slachtoffer is toen thuis op bed gaan liggen. Op 9 april des nachts heeft hij zich per taxi naar het Binnen gasthuis laten brengen. De vrouw, die bij haar moeder verbleef, werd toen ge waarschuwd dat haar man ernstig ziek was. (Advertentie) De kantonnale autoriteiten van Tessin hebben gisteren bevestigd, dat bij Losone, dicht bij Locarno, een nieuw geval van tyfus is ontdekt. Gisteren zijn voorlopig nog officieus vier nieuwe tyfusgevallen gemeld, waarvan drie in het district Arlesheim, in het kanton Basel. KOOP LIEVER WYNAND FOCKINK UW HAAR CORRECT IN MODEL vrellafoiux HAARCRÈME Gistermiddag zijn de Philipsaandelen ter beurze favoriet geweest. Dit fonds werd in een, gezien de algehele markt- constellatie voor de internationale waar den, zeer vaste stemming in een actieve markt verhandeld. Na een opening op f 161.70, tegen eergisteren als slotprijs f 159.40, steeg de koers van de Elektro- aandelen tot boven de f 162. De hoek- lieden hadden lange tijd geprobeerd de limiet van f 162 te kunnen houden. Later bleek dit niet mogelijk. Op deze prijs waren reeds vele stukken geplaatst, die gretig uit de markt werden genomen. Uiteindelijk legde men het hoofd in de schoot en gaf de limiet van f162 prijs, waarna f 162.20 werd gedaan. De aan delen ontmoetten grote belangstelling voor rekening van Zwitserland en die van Amerika. Gedurende de gehele mid dag was de handel in de Philipsaandelen. zeer ruim. Dit in tegenstelling tot de overige internationale waarden, die het heel kalm aan deden. Unilevers waren, een gulden in reactie tot f 166.50. Kon. Olies een paar dubbeltjes lager op f 170.10. Hoogovens hadden van geringe winstnemingen te lijden, waardoor de koers zich een viertal punten beneden de slotkoers van eergisteren stelde. AKU's blijven vast in de markt liggen. De rayon-aandelen noteerden in een kalme markt circa twee punten hoger op 486 'i. Wederom actief waren HVA, Deli en Amsterdam Rubbers. De hausse-stem ming voor deze fondsen van de voor gaande dagen werd onverminderd voort gezet. Het publiek toonde ook gisteren voor genoemde stukken een ruime be langstelling. Certificaten Deli avanceer den f 1.30 tot f 146.50. Amsterdam Rub bers gingen twee punten omhoog tot 128 li, terwijl de kopers voor HVA twee punten meer moesten betalen op 168. In de scheepvaartsector was de stem ming goed prijshoudend met weinig za ken. De staatsfondsenmarkt gaf geen veranderingen van enige betekenis te zien. Ned. '53 414 Ned. '61 4i/4 Ned. '47 3i/2 Ned. grootboek 1946 AKU Hoogovens Philips Unilever Kon. Olie HAL Scheepvaartunie Amst. Bank Ned. Handelmij. Lucas Bols Drie Hoefijzers Mach. Breda Zeeuwse confectie Bijenkorf Simons emb.f. en houth. Van Gelders papier Heineken Hero Conserven Holl. Beton Mij. Kon. Zout Nij verdal - Ten Cate De Schelde Scholten Foxhol Thomassen en Drijver Van Vlissingen Katoen Vredestein Zwanenberg Organon 14-5 15-5 99% 9912 99U 9912 81% 92% 92 J, 484% 487% 590 587 159.40 162.20 167.50 166 170.60 170.30 115% 116% 135% 137% 384% 385 360 369 1027 1027 398 395 205 204 909% 904 134 135b 234 255 480 485 390 440 445 832 827 210 210 215 737 741% 770 773 274 274b 338 365 972 «75

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 17