i Suède item DOEN! IE SHAG Atoom-m uziek en NCRV-rubriek TROEVEN Mijn zoon Gerrit in GROEVEN MINTER EN HINTER EN HET POEFDIER T.V.-show Bueno de Mesquita VPRO-team op reis naar Terugblik DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 EN E KLEUREN DAMES ïsestraat 2—4 opzicht! I RIGTERS- 1 BLEEK Radiop rogramma s Maandag 1 april Dinsdag 2 april Maandag 1 april Vanavond „Kenmerk Speciale uitzending voor vakmusicus mÊÊ Fraaie nieuwe serie Muziek voor L rfX<1 MARTIN MONS: M Stem feuilfefon Bewerkte Chopin Handel-monumentje Drie musicals Krönungsmesse Puike Georges Bras sens met pittige liedjes 9 §J»f advertentie. [)!gens u a.s. zondag an die in gelijk spel net hierbij afgebeelde i ziet zó het verschil, keer deze met 8 cent, len volledig adres op ligt: SAMSON Koning Iril 12 uur v.m. in het l'oto. de wedstrijden van G.V.A.V. N-A.C. b S.H.S. SITTAR- DIA L ZWOLSE 1 BOYS ZWARTE- MEER 1 OI.DEN I ZAAL A.G.O.V.V. 1 N.O.A.D. 1 s.v.v. BRABAN- TIA RDAG A.S. IN! JJet ligt in de bedoeling van de NCRV-televisie om op 13 april een showprogramma te presenteren rond de bekende t.v.-komiek Bueno de Mesquita. De leider van de amusementsafdeling, de heer Dick van Bommel, heeft voor de avond ook het duo Ans en Jaap Daniëls en de vocalgroup de Fouryo's gecontracteerd. Een noviteit is wel dat Rijk de Gooyer bij dit programma als assistent-producer van Dick van Bommel zal optreden. p* isterenochtend is van Schiphol een ^VPRO-team vertrokken bestaande uit regisseur W. v. d. Velde, cameraman P. Korver en ür. Bernard Ochse van de Duitse organisatie ,,Brot für die Welt". De reis gaat naar Libanon, Gaza, Jordanië, India, West-Pakistan, Nepal en Oost-Pakistan. In deze lan den zal men in samenwerking met de Engelse organisatie Bread for your neighbour" en de Duitse stichting ,,Brot Für die Welt" een tweetal do cumentaires, maken over het werk van genoemde stichtingen in deze landen. Over drie maanden keert' het VPRO- team weer in het vaderland terug. De documentaires zullen in het najaar worden uitgezonden. HILVERSUM I 402 m VARA: 12,00 V.h. platteland 12,05 Elek tronisch orgelspel 12.30 Land- en tuinb.- meded. 12,33 Act. of gram. 12,38 Lichte gram. 13,00 Nws. 13,15 V.d. middenst. 13,20 Licht instr. ens. 13,45 Wikken en wegen, praatje 14,00 Salonork. en zang sol. 14,30 De jonge sector 15,15 Viool en piano, klass. en moderne muz. 15,45 De antieke beschaving en haar invloed op ontwikkeling van geest en cultuur, lez. 16,00 Zestig min. voor boven de zestig 17,00 Oude liedjes 17,15 Streek- uitz.: Drente 17,35 Jazzmuz. gr.- 17,50 Milit. comm. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 Ramblers-hitparade 19,00 Pari. overz. 19,15 Regeringsuitz.: Van varen en sparen. Een zilvervlootprogr. van Miep Diekmann, gepresenteerd door Herman Stok en Elisabeth Mooij. 19,30 Maliën kolder, hoorspel 20.00 Nws. 20,05 Melo dieën-expres 20,30 Je neemt er wat van mee hobby-quiz 21.20 Licht instr. sextet 21,50 Volksverteller tussen twee tijden, documentair lit. klankb. over de schrijver A.M. de Jong 22,20 Lichte or- kestmuz. (gr.- 22,30 Nws. 22.40 Babysit ten, lichte gram. m. comm. 23,10 Radio- filharm. ork.. Groot omroepkoor en zang sol., klass. muz. 23.55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12,05 Lichte gram. 12.25 Voor boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.- meded. 12.33 Meisjeskoor en licht instr. kwintet 12,53 Gram., event, act. 13,00 Nws. 13.15 Licht instr. kwartet 13,35 Lichte gram. 13,50 Lichte gram. 14,05 Schoolradio 14,30 Samen uit, samen thuis, gevar. progr. (herh. van donderdag 21 mrt jl.) 15.40 Lichte gram. 16,00 Bijbel- lez. 16,30 Oude kamermuz. (opn.) 16,50 Klass. gram. 17,00 V.d. kleuters 17,15 V.d. jeugd 17,30 Lichte gram. 17,40 Beurs- ber. 17,45 Zigeunerork. (gr.) 17,50 Re geringsuitz.: A.L. Waaldijk, een belang rijk figuur in Suriname, door mr. M.M. de Groot 18,00 Orgelspel, amus.muz. 18,30 Met band en plaat voor u paraat, amus. muz. 18,50 Openbaar kunstbezit 19.00 Nws. en weerpraatje 19.10 Gram. v.d. teenagers 19.30 Radiokrant 19,50 Musette- ens. met zangsol. 20,15 Op de man af, praatje 20,20 Hedendaagse muziek (opn.) 20.45 Mijnheer de voorzitter. forum 21,15 Promenade-ork. en zangsol. 21,50 Orgelspel (gr.) 22,00 Pari. comm. 22.15 Carmina, instr. bewerkingen van liede ren en dansen uit heden en verleden 22,30 Nws. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boek- bespr. 23,05 Muzikale vraagbaak 23.40 Het evengelie in Esperanto 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 32.30 Weerber. 12,35 Landb.kron. 12.42 Lichte muz. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. en weerber. 13.15 Kamermuz. 14.00 Nws. 14,03 Schoolradio 15,45 Lichte muz. 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16,09 V.d. zieken 17,00 Nws. en weerber. 17,15 Zangrec. 17,35 Moderne muz. 17.45 Franse les 18.00 Nws. 18,03 Lichte muz. 18,18 Paarde- sportber. 18,20 V.d. sold. 18,50 Radio- kron. 19.00 Nws. en weerber. 19.40 Opera- muz. 20,00 Amus.muz. 20,30 V.d. tieners 21,00 Melodieën uit musicals 22,00 Nws. 22.15 Volksdansen en -zangen 22,35 De zeven kunsten 23.00 Nws. 23,05 Kamer muz. 23,55 Nws. 24,00-0.45 V.d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 434 m: 12.30 Gevar. muz. en act. 14.03 Operettemelodieën 15.03 Lichte muz. 16.i Klass. muz. 17.00 Nws. 17.15 Muz. van Belg. commponisten 18.03 V.d. sold 18,45 Gevar. muz. 19,30 Nws. 22,00 Wereldnws. 22,15 Jazzmuz. 22,55 Nws. HILVERSUM I 402 m AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte gram. - VPRO: 7.50 Dag opening AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Progr.- overz. Aansluitend, lichte gram. 9.00 Gym. v.d. vrouw 9,10 De groenteman 9,15 Klass. gram. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwijd. 9.55 Boekbespr, 10.00 Arbeidsvitaminen 10,50 V.d. kleuters 11,00 V.d. zieken. HILVERSUM II 298 m KRO: 7.00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Muziekprogr., strip v.d. jeugd en event, ad. 7.55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte pam. 8.50 V.d. huisvr. 9.40 Schoolradio 10.00 v.d. kleuters 10.15 Gram. 10.25 Klass. gram. 11,00 V.d. vrouw 11.30 Lichte gram. 11.50 Volaan.... vooruit, lez. Televisieprogramma\s CVK. IKOR, RKK: 19,30 Ken-merk. in- |orkerkelijk magazine 19.40 Logboek. Kngdprogr. over de bijbel NTS: 20.00 Journaal en weeroverz. 20.20 Zendt*id partijen. KVP 20.30 Inl. tot het avondprogr. 20.35 Zeehonden en zee leeuwen in de Stille Oceaan, documen taire film 21,00 Wonder van Milaan, speelfilm 22.35-22,40 Journaal. FRANS BELGIë: 18.30 Berichten 18.33 oh no r*n(*- *9,00 Eng. les 19,30 Sportuitsl. p,0° Journaal 20.30 La Fête bat son plein. Progr. 21.30 Dossier: l'Espionnage -".20 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19.00 Progr. v.d. jongeren 19.30 Openbaar kunstbezit in Vlaanderen 19.40 Zoeklicht op de cultu- 9nonac*' Weeroverz. 20,00 Journaal Alexander de Grote, historische speelfilm 22.30 Medium: toneel en li teratuur 23,00 Nws. RIJK DE GOOYER 55 "U"edenavond om 19.30 uur zal de eerste uitzending geschieden van Kenmerk, een nieuwe t.v.-rubriek onder de ge zamenlijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse kerken verenigd in het r.-k. kerkgenootschap, het Ikor en het convent van kerken. Zoals bekend had den de gezamenlijke kerken reeds een t.v.-programma voor de jeugd over de bijbel, dat tot titel draagt „Logboek". In het kerkelijke magazine Kenmerk dat eenmaal in de veertien dagen ver toond wordt, willen de kerken niet al leen aandacht besteden aan initiatie ven op oecumenische grondslag, maar ook ruimte laten voor onderwerpen die de kerken zelf onder het oog van de kijkers willen brengen. Volgens de ini tiatiefnemers houdt „Kenmerk" het midden tussen een „interkerkelijk ma gazine" en een journaal met nieuws uit de kerken. Uiteraard worden spe ciaal onderwerpen behandeld, welke ook buiten een bepaalde kring de aan dacht verdienen. ■yanavond om 22.15 uur vindt in het radioprogramma van de NCRV een extra uitzending plaats van „Carmi na", instrumentale bewerkingen van liederen en dansen uit heden en verle den. Kees Otten, die de redactie en toelichting van dit programma ver zorgt, zal enkele nieuwe vondsten in troduceren, die zeker de belangstel ling verdienen, zowel van de vakmu- sicus als van de muzikaal-geïnteres- seerde amateur. (Advertentie) PR0DUKT VAN PIETER SCHOEN VERFCHEMIE BUENO DE MESQUITA Om half acht volgt de eerste uitzen ding van het interkerkelijk magazine onder de titel „Ken-merk". Daarna is er om 19.40 uur een aflevering van jeugdprogramma over de bijbel „Log boek". Na het journaal volgt om 20.20 uur een politieke uitzending van de KVP. Om 20.35 uur vertoont de NTS een documentaire over zeehonden en zeeleeuwen. Om 21 uur begint de hou' film „Wonder van Milaan" van Vitte de Sica en geschikt voor alle kijkers. Tot besluit is er om 22.35 uur het laatste nieuws. België Vlaams biedt om 20.20 uur de film „Alexander de Grote" van Robert Rossen. Om 22.30 uur is er de rubriek „Medium", gewijd aan toneel en littera tuur. Op Hilversum I (.402 m) is er om 20.05 uur de Melodieën-expres, om 20.30 uur gevolgd door ,Je neemt er wat van mee". Kees Brusse gaat om 22.40 uur weer „Babysitten" en om 23.10 uur speelt het Radio Filharmonisch orkest o.l.v. Bogo Leskovik. Op Hilversum II (298 m) is er om 20.20 uur de rubriek „Muziek van onze tijd" en om 20.45 uur het radio-forum „Mijnheer de voorzitter". Om 21.15 uur musiceert het Promenade orkest, terwijl om 23.05 uur de muzikale vraagbaak wordt uitgezonden. Het t.v.-weekeinde is buitengewoon ge varieerd van samenstelling geweest. Het zaterdagavondprogramma van de VARA was gewijzigd, doordat men de beschik king had gekregen over een telvisie-re- gistratie van het Parijse Grand Gala des Artistes, een jaarlijkse gebeurtenis in het beroemde Cirque d'Hiver, waarvoor tel- kers een enorme belangstelling bestaat. Er zat veel sfeer in het programma en die sfeer kon men, dank zij de knap pe reportage der Franse cameralieden, ook in de huiskamers proeven'. Ht grand gala was ongetwijfeld het hoogtepunt van deze zaterdagavond. Overigens was ook de show van Tom Manders niet onaardig. Het was erg pret tig, dat ook meneer' Cor steyn weer van de partij was. Deze zeer bekwame organist liet overigens zeer interessante klanken horen uit een speciaal door een radio-technicus gebouwd orgel, waarvoor men alle respect kon hebben. De rubriek „Achter het nieuws" was niet zo aantrekkelijke deze keer. De on derdelen boeiden weinig. De quiz van Eerdmans tenslotte had weer veel span ning. De AKU-ploeg ging nu naar huis met de wisselprijs, die in Arnhem mag blijven, nadat een spannende strijd tegen een vatenfabriek was geleverd. Overi gens was het publiek wel wat al te ru moerig. E.B. Het zondagavondprogramma van de KRO begon met de uitzending van het klarinetconcert van Mozart. Solist was daarbij Jolle Huckriede. Dank zij de in structieve inleiding van Wouter Paap en de meesterlijke herschepping van de wondermooie klarinetpartij door de so list, was dit half uur muziek onzes in ziens verreweg het mooiste deel van de gehele avond. Via „De Flintstones" kwamen we aan „De Strop", een eenakter van Eugeen O'Neill in de vertaling van L. Rutgers en geregisseerd door Frans 't Hoen. Jan Willem Hofstra leidde dit programma onderdeel bij de kijkers in. Wij vonden de acteurs met o.a. Henk Schaer, Wim v.d. Heuvel en Jan Retel veel beter dan het stuk zelf, dat wel interesse gaande maakt, maar die belangstelling niet weet te belonen. Pater Leopold Verhagen is aardig bezig van zijn epiloog een godsdienstig show nummertje te maken. P.K. Maar aanleiding van een vraag, be stemd voor de NCRV-rubriek „Mu zikale vraagbaak" gesteld door 'n luis teraar in Leeuwarden en handelende over „atoom-muziek" (waarover de betrokken luisteraar een berichtje in een Amerikaans tijdschrift had gele zen) heeft men ir. Hubert van der Waelput medewerker aan het labora torium voor experimentale kernfysica te Gent, bereid gevonden vanavond naar de NCRV-studio te Hilversum te komen en een en ander te vertellen over zijn werk in de rubriek „muzi kale vraagbaak", welke om 23.05 uur uur begint. TYe heer van der Waelput heeft gerui me tijd bij prof. Serge Rakow van het „Institute for engineering applica tions of nuclear power" te Wellington, Iowa, U.S.A. Deze prof. Rakow is de ontdekker van fonoprotonen, die tot voor kort niet meer dan een afval- produkt bij de kernsplitsing door hem voor muzikale doeleinden worden gebruikt. Hij construeerde hiervoor een „nu- cleo-pneumafoon", in de handeling ,,atomis organ" genoemd, waarop reeds een en andermaal in betrekkelijk be sloten kring concerten zijn gegeven. Ir. v.d. Waelput heeft beloofd ter il lustratie bandopnamen mee te nemen van zulk een concert en van enkele voorbereidende experimenten. In de zelfde uitzending hoopt Jaap Geraedts als resultaat van diepgaande onderzoe kingen en naar aanleiding van een vraag van een luisteraarster te Eef- de een tipje te kunnen oplichten van de sluier, die hangt over de geheim zinnige Elise, voor wie Beethoven zijn overbekende compositie „Für Elise" schreef. De serieplaten blij ken wel succes te hebben, vooral in de gematigde prijsklas se. Het label Imperial is nu weer met een reeks op de platen- markt verschenen, getiteld „Muziek voor U". Het zijn 30 cm lp's, die frisse, fleu rige en in al hun bescheidenheid zeer aantrekkelijke hoezen bezitten. De eer ste zes platen uit de serie „Muziek voor U" liggen thans in de winkel. De klassieke bevatten resp. het vioolcon cert van Brahms, het le pianoconcert van Tsjaikowski en het Zwanenmeer van dezelfde componist. (De andere drie zijn gewijd aan Amerikaanse mu sicals, die wij afzonderlijk bespreken). Brahms indrukwekkende vioolconcert in D wordt vertolkt door Endre Wolf, met de „Sinfonia of London" o.l.v. Anthony Collins. In deze uitvoering treft de gave en ernstige voordracht van Wolf, die een glanzende vioolpartij speelt. Hij produceert een prachtige toon tot in de allerhoogste registers en ook in de somberste delen van het con cert klinkt zijn instrument zangerig en troostend. Een bijzonder fraaie uit voering. (ILW 501). Hetzelfde orkest, maar nu geleid door Richard Austin, voert Tsjaikows- ki's eerste pianoconcert uit, 'n merk waardige compositie, zeer populair en door de bewonderaars te veel beju beld, door de tegenstanders te zeer verguisd. Kyla Greenbaum is de solist en we krijgen de indruk dat hij kenne lijk een aanloop nodig heeft gehad om in de sfeer te geraken. Het eerste deel klinkt namelijk niet volmaakt en in sommige passages in Greenbaums spel zelfs weifelend. Later krijgt zijn voor dracht wel wat meer pit, maar van een gave pianistische techniek kan men toch niet spreken. (ILW 502). De balletmuziek uit Tsjaikowski's Zwanenmeer, ook door de Sinfonia of London gespeeld (hier o.l.v. John Hol- lingsworth, krijgt een sprankelende uitvoering, niet te strak, niet te ly risch. Tsjaikowski ten voeten uit, zon der franje. (ILW 503). Bij alle drie de platen waren we en- (Advertentie) Wat moet dat met die bloemen, Pljpie Voor mevrouw Jansen. Bij haar plaatsen we de 25 ste Fasto van deze weekl I Reeds in méér dan een mil joen Nederlandse gezinnen! vanaf f 169.50 V UW VASTE KEUSi'N FASTO GEISER „Ze behoeven helemaal niet zo sterk op elkaar te hebben geleken," mengde Perquin zich in het gesprek. De kaartjesman keekhem wantrou wend aan, en verklaarde dat hij de commissaris al alles had verteld wat hij wist. En dat de man die nu werd vastgehouden, de man was, die de morgen van die bewuste dag met de pont van de overkant was gekomen. En met de laatste pont weer terug gegaan. „Daar kan ik me niet in vergissen. Ik heb een merakels goed geheugen, al zeg ik het zelf." „Wil je eens opsteken?" „Nou, as ik u niet ontrief." Hij mik te de uitgekauwde pruim virtuoos in het water. „Kijk eens," zei Laurens van Maer- lant, en hij ging gemoedelijk op een dukdalf zitten. „Het gaat er alleen maar om of er op de dag van de moord op die leraar nog een andere oudere heer in het zwart hier op het eiland was." „D'r is niemand anders gekomen of gegaan die dag dan de lui, die ik aan de commissaris genoemd Heb. En daar blijf ik bij." „Ken je een zekere mijnheer Straat jes?" „Met dat rooie wagentje?" „Juist. Komt hij hier vaak?" „Zo ene keer in een verreljaar. 't Is een windbuil, een grote bek en geen harsses." „Bedoel je daarmee dat je niet veel geloof zou hechten aan wat hij voor en na vertelt?" „Nee, 't is een opsnijer. Hij zit vol verzinsels. Als je die geloven wou.." Hij haalde welsprekend zijn schouders op. „Ik geloof, dat we maar beter begon Perquin moedeloos. Maar een oude man, die zuigend aan zijn lege pijp, oplettend het gesprek had gevolgd, mengde zich er onver wacht in met de woorden: „Vanochtend, met de vroege pont, is de vrouws- vader van de doomnie van Kelfkes- zand weer teruggegaan." „Nou, en?" vroeg de kaartjesman vijandig. Maar de oude heer liet zich niet uit het veld slaan. „Hij is niet meer een van de jong- sten." merkte hij op, „en hij draagt altoos zwart." „Nou, en?" zei de kaartjesman weer, en hij keek het oude mannetje woedend aan. „Nou, de heren zoeken toch een ouwe meneer in het zwart?" „Wou ie me misschien vertellen. Dri- kus dat de vrouwsvader van de doom nie van Kelfkeszand op die man lijkt, die hier zit opgesloten? Op die moor denaar?" „Nee, maar dat vraagt meneeer Van Maerlant ook niet. Hij vraag alleen maar ofter soms een ouwe meneer in het zwart.." „Ge kalt, man. Die vrouwsvader van Klefkeszand is hier al een week voor de moord gekommen." „Maar," hield Drikus hardnekkig vol, meneer Van Maerlant vraag toch om- mers niet of er op die zellefde dag nog een ouwe meneer is gekommen? Hij vraag alleen maar ofter toen zo'n ouwe meneer hir op het eiland was. Niewaar, meneer?" En op Van Maer- lants toestemmende knik. „Ziet ge? Nou, en ge kunt niet zeggen dat zo'n ouwe meneer d'r niet was. Dat kunt ge niet." De kaartjesman mompelde iets van kindse stakkers, die zich bemoeiden met dingen, die hun niet aangaan. Maar Van Maerlant zat al weer achter het stuur en draaide de auto met de neus in de richting Holdernesse. „Waar gaan we heen? Weer terug vroeg Perquin teleurgesteld. „Neen, we gaan naar Kelfkeszand. Het begint erop te lijken dat die twee mensen bij de Blauwpoort toch geen pure fantasie zijn." Bijna twee uur later hield Van Maer lant zijn auto in bij de pastorie van Kelfkeszand. r. dat begrepen de heren hopelijk wel, maar ze kon toch echt niet zien hoe dominee hen in deze zaak kon helpen. Dominee had het slachtoffer niet ge kend. Hun kinderen waren nog niet aan het gymnasium toe. Neen, ze begreep werkelijk niet, wat dominee in deze treurige zaakdoen kon. Dan, plotseling, veerde ze op van haar stoel. „Neen, maar u boft, daar komt mijn man aan." De dominee van Kelfkeszand kwam geaffaireerd de kamer binnen. Hij maakte de indruk te behoren tot de mensen die altijd haast hebben. Eigen lijk geen man voor een plattelandsge meente,' dacht Perquin. .Veel meer het type voor een grote stad.' „Mij spreken? Over die moord in Holdernesse? Mijn lieve kind, je moet de heren verkeerd begrepen hebben, ik weet van die hele zaak niets af." „We wilden alleen maar graag we ten of u die bewuste dag met uw schoonvader in Holdernesse bent ge weest, dominee." „Maar dat heeft toch niets te ma ken met. „Neen, of tenminste alleen maar zij delings," antwoordde Perquin, „mag ik u de zaak uitleggen?" Hij deed het in een paar woorden. „Een ogenblikje," zei de dominee, die aandachtig had geluisterd, „ik moet even mijn agenda.. Ja, juist, dat is de dag waarop ik met mijn schoonva der in Holdernesse ben geweest. Hij stelt erg veel belang in de middeleeuwse architectuur en daarom.. We zijn terug gegaan met de bus die iets over acht van Het Veer gaat." „En u heeft op die bus gewacht bui ten de Blauwpoort? Waren er nog meer mensen?" „Alleen maar de vrouw van onze bakker." .,En verder was er niemand? Ik be doel niet speciaal mensen die op de bus wachtten." „Er waren twee mensen, één heel kort en dik met een kaal hoofd, die moeilijkheden hadden met hun auto. Een kleine vuurrode auto. Het ding deed me aan een stuk speelgoed den ken. Het was zo blikkerig. Tenminste op het oog." „Nog één vraag. Een vraag die. vrees ik, wat onbescheiden is. Had u woorden met uw schoonvader?" „Woorden? Neen, helemaal niet." Do minee was zichtbaar verbaasd. Maar dan lachte hij. „Het is best mogelijk dat iemand die ons niet kent, dat ge dacht heeft. We hadden het over de bouwdatum van dat huis in de Lang straat, dat ze aan het restaureren zijn. Ik schatte het bijna een eeuw later dan mijn schoonvader. En als we samen argumenteren, maken we ons nogal druk." „Je moest maar met de heren mee gaan en vader ophalen," meende zijn vrouw. (Wordt vervolgd) thousiast over de geluidstechnische kwaliteiten. De weergave is strak en opvallend doorzichtig. Onder de popu lair geprijsde serieplaten (zo kosten nog geen tientje!) zijn die van deze nieuwe reeks „Muziek voor U", voor zover wij weten weergavetechnisch de beste. We hebben even met de ogen ge knipperd toen we een van de nieuw ste plaatsen uit de bekende reeks „Gramophonehouse Klassieken" op de 'draaitafel legden. Chopin Concert luidt de titel en wie dan op de (bijzon der mooie) hoes leest dat 't „Hollywood Bowl Symphony Orchestra" twee polo naises, een fantasie inpromptu en twee walsen van Chopin uitvoert, die zal wellicht reeds bij voorbaat de wenkbrauwen optrekken. Des te meer wanneer men de muziek hóórt. De di rigent van het orkest, Carmen Dragon, heeft deze werken van Chopin be werkt (gearrangeerd, zouden we haast zeggen) voor orkest. Hij heeft dat, we erkennen het graag, zeer consciën tieus gedaan. De melodie blijkt gaaf. de orkestbewerking is strak en afge wogen. Maar de ranke, uiterst subtiele sfeer van deze Chopinmuziek is ver dwenen, waartoe ook de instrumentatie bijdraagt. Het doet, vinden we, een tikje fanfare-achtig aan. Bij de walsen spreekt dat nog niet zó sterk, maar bij de twee polonaises (het zijn DE polo naises, die in a en die in as) des te heviger. Pianomuziek voor orkest be werken, men doet het wel vaker. Tus sen haakjes: Moessorgski's Schilderij ententoonstelling zou in haar oorspron kelijke pianoversie nooit die populari teit bereikt hebben welke de orkest bewerking thans geniet. Maar waar het Chopin betreft, zouden we willen zeg gen: neen, liever niet. De technische kwaliteit van deze (als curosium wellicht aantrekkelijke) plaat is bijzonder goed. (Capitol H 505, stereo S 8371). De 45-toeren Gramophonehouse Klas sieken zijn verrijkt met een puntige, spitse uitvoering van Handels Trioso nate in D op. 5 nr. 2. Niemand min der dan Yehudi Menuhin speelt de eer ste vioolpartij. Een klein, maar waardig monumentje voor de grote Handel, wiens ranke kamermuziek minstens zoveel bewondering verdient als zijn grote en meer bekende werken. (7 EPH 5018). Men hoort weieens beweren dat Puccini, Bellini. Verdi of an dere operacomponis ten, zo zij in deze tijd zouden hebben geleefd, zich stellig aan de musical zou den hebben verslin gerd. Misschien is dat waar. Het is even oncontroleerbaar als onvergelijkbaar. Een feit is, dat de musical, zo deze al mag worden beschouwd als de opera of operette van onze eigen tijd, zich in een geweldige belangstelling mag ver heugen. Deze belangstelling is te ver gelijken met de verafgoding van opera helden in de tijd dat deze figuren premières uitvoerden. In de hierboven al aangehaalde nieuwe serie „Muziek voor van Imperial zijn maar liefst drie musicals (bekort natuurlijk) tege lijk verschenen. Er zullen heel wat teenagers op afkomen, maar dat wil niet zeggen dat de musical daarom voor'de jeugd is geschreven. De verschenen platen zijn: Oklahoma (Rodgers en Hammerstein II) South Pacific (idem) en Rose Marie van Rudolf Friml en Herbert Stothart, Ot to Harbach en Oscar Hammerstein II. „Rose Marie" is de eerste van de grote musicals van deze eeuw (premiè re in 1924), welks verrukkelijke melo dieën u zonder enige twijfel met vreugde herkent. Tien tegen één dat u zult zeggen: „Hé Komt dat uit dié musical?" Solisten zijn in deze opna me: Barbara Leigh, Barbara Elsy, Maggie Fitzgibonn, David Hughes, Da- vad Croft en Andy Cole. Het New Word show-orkest wordt pittig geleid door Johnny Douglas. Hetzelfde orkest horen wij in „South Pacific", maar hier is de cast anders: Joyce Blair, Ian Wallace, Isabella Lu cas, Perer Grant. Bernard Martin. Evenals de vorige, houdt ook deze mu sical blijkbaar repertoire. Wervelende melodieën vol dynamiek. geestige vondsten zowel in de tekst als in de muziek maken South Pacific tot een heerlijk stuk. Oklahoma behoeft eigenlijk in het geheel geen aanbeveling. Deze uit de oorlogsjaren stammende musical doet het altijd, op het toneel, in de film of, zoals hier, op de zwarte schijf. Nog steeds hetzelfde showorkest en dan de solisten: Barbara Brown, Barbara El sy, Peter Felgate, Julian Orchard, George Romaine, Marion Madden. Het koor in beide laatste opnamen is dat van Mike Sammes. In Rose Marie horen wij de Linden Singers. De geluidstechnici hebben een prach tig helder en strak werkstuk uit de microfoons getrokken. De nummers zijn ILW 540 tot en met 506. Het wonderkind, de latere muzikale reus Wolfgang Amadeus Mozart heeft de wereld een onvergankelijke muzi kale schat nagelaten in de vorm van een groot aantal missen. Tot in onze tijd toe worden sommige ervan bij voorkeur uitgevoerd in katholieke ker ken en het is wel veel betekenend dat er heel wat pastoors zijn, die weigeren een mis van Mozart in hun kerk te laten zingen, aangezien de eredienst dan meer op een concert gaat lijken dan wel oirbaar wordt geacht. In noorde lijke streken van ons land neemt men dit risico, zo lijkt het ons toe, wel eens gemakkelijker dan in het zuiden. Een feit is het intussen, dat men, behalve in de concertzaal of via de radio, niet bepaald met missen van Mozart wordt overstroomd. Daarom is elke grammo foonplaat waarop verantwoorde uitvoe ringen van de bekendste missen zijn op genomen, voor de minnaars van deze muziek een kleine oase in een woestijn. In de serie His Masters Voice Gramophonehouse klassieken is nu een opname van de mis nr. 16 in C., beter bekend als de „Krönungsmesse" ver schenen. De uitvoering is van het koor van de Sint-Hedwigs-kathedraal te Berlijn. Zoals bij deze opnamen ge bruikelijk, ontvangt dit koor ondersteu ning van de Berliner Philharmoniker, hier onder leiding van Karl Forster. Een aantal minder bekende, maar daar om niet onverdienstelijke solisten zingt de solopartijen. Het is een voortreffelijke uitvoering, vol onvergetelijke momenten, welke de luisteraar in gedachten terugvoert naar een tijd die wist hoe aan de eredienst schittering te verlenen. (His Master's Voice GHLP 1049). Georges Brassens, de cynische clo chard, heeft sinds hij als chansonnier furore maakte al vaak de opnamestu dio bezocht. Hij componeert en schrijft hoofdzakelijk om zijn hart bij zichzelf uit te storten. Wat het publiek wil kan hem weinig of niets schelen. Die on verschilligheid kenmerkt Brassens als type volledig. Hij laat het leven langs zich heen jagen, ofschoon hij kritisch genoeg is om het, waar nodig, te lijf te gaan. Maar de strijdbaarheid, die Brassens met het vorderen der jaren steeds meer prijsgeeft, is niet het wa pen geweest, waarmee hij zich maat schappelijke zekerheid heeft verwor ven. Veeleer was het de publieke re actie op zijn strikt individuele levens houding, die intrigerender bleek dan zijn onmiskenbaar talent om in kern achtige uitdrukkingen situaties, toe standen, gebruiken en gewoonten aan de kaak te stellen. Brassens, regel matig geplaagd door nieraandoeningen, is thans wat men noemt arrivé. Niet temin is hij gebleven wie hij was. Op de kleine Philips LP Georges Brassens no. 9 zijn enkele rake schep pingen van hem te beluisteren. „Les trompettes de la renommee", „Jeanne", „Je rejoindrai me belle", „La guerre de 14-18", „Les amours d'antan", „L'assinat" en „La Marquerite", terwijl hij tevens de muziek schreef voor „Marquise" en „Si le bon Dieu Vavait voulu". Brassens begeleidt zichzelf op de gitaar en krijgt daarbij steun van de gitarist Rosso en de bassist Nicolas. De meeste van zijn melodieën zijn in mineur en steeds aangepast aan het vaak grillige tekstmetrum (Philips LP 25 cm B 76-563 R). (Advertentie) N BLOUSE VOOR JE MOEDER? ZOEK'N robson UIT UIT PE KUNST-.' „Neen, het spijt me vreselijk," zei mevrouw, „maar Wim is op huisbe zoek. Het zal wel tot de koffie duren eer hij weer thuis is. Van koffie ge sproken, misschien voelen de heren iets voor een kopje? Met dit weer.." Ze was een moederlijke vrouw. In geen tijd had ze beide reizigers geïn stalleerd in een stoel bij de fel bran dende haard, elk met een, zelfs naar Perquins verwende smaak voortreffe lijk, kop koffie. Toen begon ze hen voorzichtig uit te horen. Ze had daar handigheid in. Een handigheid verkregen door langdu rige oefening. Want haar man was bij al zijn goede eigenschappen nu een maal een driftkop, en zonder haar als stootkussen tussen hem en een ver ontwaardigd diaken of ouderling zouden er al dikwijls brokken zijn gemaakt. Zo. kwamen de heren uit Holdernes se? En in verband met dië moord op die leraar? Een vreselijke geschiedenis was dat. Was die oude vader nu wer kelijk de schuldige? Het leek haast niet te geloven. Ze schudde het hoofd. Ze 27. Na hun rondedans waren de matro zen moe geworden. „Ter kooi, man nen," riep Kloemp. „Ja, ter kooi, ter kooi!" schreeuwden ze. en elkaar in de rug duwend, stom melden ze naar het vooronder. - ----- - Maar plotseling bleef Kloemp staan. wou natuurlijk niet onbescheiden zijn, „Wat zeg ik, mannen? Kooi? Leeuwe- kooi bedoel ik! We moeten naar het ruim. om te kijken of dat beest er al inzit!" De matrozen staarden hem onthutst aan. „Ben je gek, dat doen we mor gen," riep Bep opeens, „ik heb slaap hoor." „Welja, Kloemp, de ouwe kan toch niet wegvaren zonder ons," meende Koepel staart, „we gaan eerst slapen en mor gen kijken we wat voor vlees we in de kuip hebben." „Ook goed", mompelde Kloemp, en ze vervolgden hun luidruchtige tocht naar het vooronder. Kapitein Hebbe, die hen vanaf de brug had gadegeslagen, haalde ver ruimd adem. „Dat scheelde niks, fluis terde hij voor zich heen", „maar als ze denken dat ik niet zonder hen weg kan varen, hebben ze het toch mis.."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9