meer achter de tralies ers en olifanten niet Diefstal of fraude kan Rus het leven kosten Leven van de gloeilamp hangt aan een dun wolfraamdraadje Een haar is er een fors kabeltouw bij REMINGTON TIENJARENPLAN" VAN OUWEHAND R0LLERSHAVE Nü f 58^ Waterpartijen scheiden publiek van de dieren Misdrijven tegen communistische staat METEN MET DUIZENDSTEN VAN BOOMPJE VERWISSELEN Rendieren Stukje bos Pauw en schildpad Doodvonnissen zijn in strijd met ideologie Laffe nietsnutten Hun vergrijpen Voorbeelden TREKKEN DOOR DIAMANT Murm geslagen .Doop' DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 Twee bavianen vermaken zich in het zonnige apenparadijs. (Van onze redacteur) De dieren gaan verhuizen. Dromedarissen en rendieren krijgen een nieuw permanent verblijf, de olifanten hebben straks meer ruimte 0111 zich te bewegen en te baden, de nijl paarden gaan een eindje voor hen opzij en krijgen eveneens een nieuw tehuis. Maar voor dat dit kan gebeuren, moeten eerst de vissen verhuisd zijn, de vogels moeten hun nieuwe verblijven betrokken hebben en ondertussen nemen een paar giraffen als nieuwe bewoners bun intrek in een gloednieuw huis dat voor hen gebouwd zal worden. Dit alles gebeurt de komende jaren in Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg in Rhenen. De directie heeft grote plannen, die veel tijd zullen vergen. Het wordt een soort „tien-jarenplan", zoals de be drijfsleider van het dierenpark, de heer L. Radema, het noemde en hij beloofde, dat het park een volkomen nieuw aanzien zal hebben als het plan geheel is voltooid. Het wordt een dierenpark, waaruit alle hekken en kooien verdwenen zullen zijn, een vrije ruimte waarin de dieren voor zover hun aard dat toelaat van het publiek ge scheiden worden door waterpartijen. De bezoeker zal er meer dan in de traditionele dierentuin de illusie krijgen dat het dier zich in de vrije natuur beweegt wanneer alle storende (en veiligheid sugge rerende) elementen als palen en traliewerk, hekken en gaas niet meer bestaan. Het plan zal een groot aantal jaren vergen, niet slechts omdat er forse bedragen mee zijn gemoeid, maar ook omdat het noodzakelijk in verschillende stadia moet worden uitgevoerd. De gehele indeling van het park wordt namelijk gewijzigd en dat betekent, dat men de ene groep dieren niet het huis kan ontnemen om er ter plaatse een voor een an dere groep te bouwen, voordat de eerste elders een nieuw huis ge kregen heeft. Het wordt een soort boompje verwisselen, een spelletje dat men apen nog wel zelfstandig kan laten spelen, maar dat zon der een gecoördineerd plan niet mogelijk is met dieren die een ge vaarlijker inborst bezitten. Met zijn reorganisatieplannen heeft Ouwehands Dierenpark be halve deze verhuispuzzel ook al lerlei interessante technische pro blemen opgeroepen. Men wil stromende waterpartijen aanleg' gen, maar water is van nature schaars op de top van een berg. Dat betekent dus heel diep pom pen en een middel vinden om plaatselijke niveauverschillen te overbruggen. Het dierenpark heeft de Nederlandse Heidemaat schappij uitgenodigd deze proble men tot een oplossing te brengen en te bekijken hoe de technische kant van de nieuwe parkaanleg uitgevoerd kan worden. Dat zal dus spoedig geen probleem meer zijn. Met het eerste onderdeel van het plan is zo gauw de dooi inviel, een begin ge maakt. Op het linker deel van het ter rein, dat een nogal onoverzichtelijke in deling heeft, is men 'verschillende ge bouwtjes en afscheidingen gaan slopen. Hier komen, omgeven door een gracht van honderd meter lengte, de verblijven van de dromedarissen en van de rendie ren uit Lapland, die het dierenpark vor- rig jaar van de papierfabriek in Gen nep heeft gekregen. Zij hebben een voor lopig verblijf gekregen op het omraster de parkeerterrein. De verblijven voor deze dieren moeten voor het hoogseizoen klaar zijn, inclusief de stallen die van beton gebouwd worden. „We hebben al lang rondgelopen met de plannen de hekken te vervangen door schilderachtige waterpartijen, zoals we die bij de leeuwen al kenden" zo ver telde bedrijfsleider Radema. „Het maakt een dierentuin zoveel aantrekkelijker en de dieren komen er beter tot hun recht, vooral als we verschillende soorten bij elkaar brengen." Een buurpraatje van het nijlpaard en de olifanten „Elma" en „Sonja". Misschien is het wel waar, dat zij de komende uitbreiding v< hun verblijven bespreken. Tegelijk met andere herindelingsplan nen kan men nu dus in een groot deel van het park stromend water aanleggen. Daarvoor moet een put geslagen worden van minstens 60 tot 70 meter diep, waar uit men het water in de grachten moet pompen, om het vervolgens via een riool weer af te voeren de grond in. Voor de omzoming van het dromeda rissen- en rendierpark is voorlopig waarschijnlijk één pomp voldoende, maar als de waterpartijen in de toe komst door grotere delen van het park worden geleid, zijn ongetwijfeld nog meer pompen nodig. Uitdrukkelijk heeft men voor stromend gekozen, omdat stil staand water snel vervuilt, maar stro mend water dient anderzijds zo snel door te stromen, dat alle dieren die het pas seert, er zonder gevaar voor hun ge zondheid van kunnen drinken. Er zijn behalve dit rendieren- en dro- medarissenverblijf nog verschillende an dere plannen die op uitvoering liggen te wachten. De laatste maanden hebben de directeuren van Ouwehands Dieren park met enkele van hun medewerkers verschillende reizen in het buitenland gemaakt. Zij hebben de dierentuinen van Keulen, Frankfort, Hamburg, Hann over, Oost en West-Berlijn bezocht en zijn in Zwitserland en Italië geweest om met directies van dierentuinen te spre ken. Bij al deze bezoeken hebben zij het beste onthouden van wat zij in modern ingerichte tuinen tegenkwamen, om het straks te gaan toepassen in het dieren park op de Grebbeberg. Een van de eerste resultaten van deze bezoeken is een giraffenhuis met aquaria, een plan dat is ontworpen door een specialist op het gebied van dierentuinen, de Keulse architect Kurt Meywald. Sinds de oorlog heeft Ouwehands Dierenpark geen giraffen meer gehad. Het werd tijd dat deze geliefde dieren weer bij de collectie worden gevoegd en het lag dus ook voor de hand, dat men de moderniseringsplannen zou be ginnen met de bouw van een giraffen- huis. Architect Kurt Meywald heeft een zeer royaal complex getekend, waarvan echter nog talrijke technische details nader moeten worden uitgewerkt. De directie van het dierenpark had het giraffenhuis gesitueerd in een nog onaangeroerd stukje bos, half ver scholen tussen het groen. Men legde het plannetje voor aan de architect, maar deze zette grote ogen op. „In Duitsland doen we een moord voor een boom in een dierentuin en jullie wil len ze hier bij tientallen vellen", zei hij. De directie kon met de Duitser meevoelen en besloot het giraffenhuis te laten bouwen op het tegenwoordige parkeerterrein, waardoor het een fraaie ligging krijgt, niet ver van de ingang van het park. Voor het aanleggen van een nieuw en groter parkeerterrein krijgt men nu de beschikking over twee hectare vlak naast de tuin, waar 1500 auto's een plaats kunnen vinden. Onder hetzelfde dak als het giraffen huis tegen de achterzijde daarvan heeft de Keulse architect een ruime aquarium zaal ontworpen, waar straks de tro pische en inlandse vissen worden on dergebracht die elders op het terrein plaats moeten maken voor de uitbrei ding van het nijlpaarden- en olifanten- huis. Dit nieuwe aquarium met zijn lang niet eenvoudige technische outillage vraagt een flink bedrag aan investerin gen. Het zoetwater en zeewater, dat wordt opgeslagen in grote reservoirs in de kelder, moet via filters en pompen voortdurend circuleren en tegelijk op de juiste temperatuur en met een goed zuurstofgehalte in de bassins komen. „Toen de oorlog af gelopen" was had den we van onze hele collectie dieren nog precies een pauw en een schildpad over", zo vertelde de heer Radema. Enkele maanden voor de bevrijding was iedereen door de bezetter uit het dierenpark weggejaagd. Heimelijk had men een groot aantal dieren nog kunnen meenemen, maar tijdens de omzwervingen die daarop volgden zijn zij bijna alle omgekomen. Alleen de trots van de pauw en het flegma van de schildpad waren tegen de evacuatie opgewassen. „Na de bevrijding moesten wij dus, evenals in 1940, opnieuw beginnen. Het heeft ons een geweldige inspanning ge kost, want er waren nergens dieren te krijgen," zo vervolgde de bedrijfsleider van de dierentuin. „Je wordt jaloers als je ziet hoe in Duitsland de dierentuinen worden geëxploiteerd met enorme be dragen aan subsidies van de steden en (in Oost-Berlijn) van de staat. In Nederland moeten de meeste die rentuinen zichzelf bedruipen, maar we hebben gelukkig de tijd mee. Er is een groeiende belangstelling voor dieren en de mensen hebben steeds meer tijd en gelegenheid om uit te gaan. We zien het bezoekerstal van ruim een half miljoen dat we het vorig jaar hebben geboekt in de komende jaren nog wel stijgen." In het jaar 1962 zijn in totaal 136 doodvonnissen gepubliceerd in de Russische pers en volgens gezaghebbende waarnemers zal het feitelijke aantal misschien wel 50 procent hoger liggen. Ongeveer de helft van de namen die voorkomen in de gepubliceerde doodvon nissen doen het vermoeden rijzen dat de ter dood veroordeel le joden waren. Het vuurpeloton is het standaard-executiemiddel voor vergrijpen van velerlei aard. Marx en Engels hebben zich in hun tijd fel tegen de doodstraf uitgesproken maar dat neemt niet weg dat twee mannen, die in pasteitjes minder dan de voorgeschreven hoeveelheid vet hadden verwerkt, ter dood zijn gebracht met an deren die verduistering of diefstal van vele honderdduizenden roe bels ten laste was gelegd. De doodstraf is al sinds de Russische revolutie vele malen het onderwerp van wetten en decreten geweest, en al tien tallen malen is ze afgeschaft en weer ingevoerd. In mei 1961 werd de doodstraf voor het eerst toegepast als straf voor economische vergrijpen die geklasseerd werden als misdaden tegen de staat. In westelijke landen wordt nergens de doodstraf toegepast in gevallen van dief stal, verduistering, deviezenzwendel of aanverwante misdrijven Waarom dan wel in de Sovjet-Unie? „Deze economische misdrijven vallen buiten het patroon van de gebruikelijke criminele activiteiten. Zij zijn anti-maatschappelijk en onder mijnen het bestaan van de staat", is het antwoord dat men van Russische juris ten op deze vraag krijgt. Zij hebben in dezelfde adem felle kritiek op westelijke landen waar de doodstral in bepaalde gevallen van moord gehandhaafd wordt. Bovendien voeren de Russen aan, dat de staat het recht heeft in een bepaalde periode afwijkende strafmaatregelen te nemen. De toepassing van de doodstraf op economische vergrijpen wordt ook met dit argument gerechtvaardigd. Een partij-instantie in Kazakhstan stel de kortgeleden in een boodschap aan het centraal comité van de communis tische party van de Sovjet-Unie: „Het :s noodzakelijk de dieven en bandieten, die hoewei zij slechts een klein deel uit maken van de Russische gemeenschap toch voortdurend schade en ongeluk voor het volk doen ontstaan, met de grootste genadeloosheid te vernietigen. Als zij oog in oog staan met hun vernietiging blijkt steeds weer dat deze onverbeter lijke elementen laffe nietsnutten zijn In 1917, kort na de revolutie, werd de doodstraf afgeschaft voor de soldaten die aan het front stonden. Voor de burgerij bestond hij in het geheel niet Maar in 1918 werd de doodstraf weer ingevoerd en twee jaar later wec-i afgeschaft Maar 1920 was nog geen drie maanden oud toen opnieuw de doodstraf werd ingevoerd. In 1927, toen men de Russische revo lutie herdacht, besloot het centraal co mité van de communistische partij dat in het vervolg de doodstraf alleen zou worden gehanteerd in gevallen van mis daden tegen de staat, gewapende bero ving en misdaden van militairen. De reden was dat vele hoge ambtenaren zich op economisch terrein te buiten waren gegaan. Hun vergrijpen werd bij eengebracht onder de noemer „misdaden tegen de staat". Aan het eind van de tweede wereld oorlog werd de doodstraf weer afge schaft, als blijk van waardering „voor de buitengewone toegewijdheid" van het Russische volk aan zijn regering. Korte tijd daarna eiste de Russische afvaar diging in de Verenigde Naties afschaffing van de doodstraf in alle landen. Dat dit voorstel verworpen werd weten de Russen aan de Engelse en Amerikaanse reactionairen. Maar in 1954 werd dan toch weer een decreet uitgevaardigd, waarbij de doodstraf werd ingevoerd voor bepaalde gevallen van moord. Tussen mei 1961 en februari 1962 zijn vijf decreten gepubliceerd, waarbij de doodstraf weer van toepassing werd ver klaard op gevallen van diefstal, valse munterij, omkoping en ernstige aanran ding, alsmede, en dat was de belangrijk ste oekase, voor gevallen van „econo mische vergrijpen tegen de staat". De twee mannen, die kort geleden door de districtsrechtbank van Sverdlovsk ter dood werden veroordeeld in de zaak van de pasteitjes, hadden de volksgemeen schap, dat is De Staat, aangetast. Vooral manipulaties met deviezen, an dere vormen van sluikhandel met het buitenland en ontoelaatbare handelingen met staatseigendom schijnen de vergry- pen te zijn waar men in Rusland thans door middel van de doodstraf voorbeel den wenst te stellen. Het vermoeden dat hierbij vele joden om het leven worden gebracht is zeer wel verklaarbaar omdat de joodse ge meenschap in de Sovjet-Unie zich vooral actief heeft getoond in de economische sector van het maatschappelijk leven. Anderzijds kan men er een jodenvervol ging uit afleiden en deze theorie vindt dan steun in recente uitlatingen van Nathan Goldstein, van het World Jewish Congress, over de beperkingen waar aan de joodse gemeenschap in de Sovjet- Unie zich moet onderwerpen op het ge bied van de godsdienstbeleving. U.P.I. SfmMÊÈmm i S .v, Op 21 oktober 1879 slaagde Thomas Alva Edison er in zijn laborato rium in Menlo Park de eerste bruikbare elektrische gloeilamp te ver vaardigen. Deze eerste elektrische lamp brandde 45 uren, toen bezweek het verkoolde katoendraadje dat als gloeidraad werd gebruikt plot seling en met de lamp, die volgens Edison als een avondster had ge brand, was het gedaan. Maar het bewijs was geleverd dat het kon! Enthousiast experimenteerde men verder om het meest kwetsbare onderdeel van de lamp, de gloeidraad, te verbeteren. Niettegenstaan de alle onvolkomenheden was het eerste succes van de elektrische gloeilamp zo groot, dat in verschillende landen Edisonmaatschappijen werden opgericht. Maatschappijen, die naast de verkoop van andere uitvindingen van Edison ook de gloeilamp verkochten. De ontginning van het nog braakliggend terrein der elektrische verlichting was be gonnen. poeder wordt gemaakt. Dit poeder wordt onder een druk van 1 a 2 ton/cm2 in vier kante staven geperst. Staven van bij voorbeeld circa 25 mm in het vierkant en 600 millimeter lang, die echter zo broos zijn, dat ze met een uiterste voor zichtigheid behandeld moeten worden en die daarom, alvorens verdere behande ling mogelijk is, bij een tempertauur van circa 2600° C hoog-gesinterd worden. Dit sinteren, een proces dat een wezenlijke structuurverandering van de staaf tot gevolg heeft, vindt plaats door een elek trische stroom door de staaf te sturen. In juli 1891 verleende het gemeente bestuur van Eindhoven aan ir. G. L. F. Philips vergunning tot het oprichten van: ,,een stoomfabriek van gloeilampen en andere elektrotechnische artikelen". De eerste zending van vijftig Philips kooldraadlampen werd in april 1892 ge leverd aan de Stearine Kaarsenfabriek(l) te Gouda. Hoewel in die dagen een won der van technisch kunnen, de kooldraad was en bleef een zeer zwak en kwets baar onderdeel van de lamp. In 1898 slaagde Auer von Welsbach erin uit poe der van het metaaj osmium een gloei draad te maken en daarmede was de metaaldraadlamp 'n feit. In '06 evenwel werd een uitvinding gedaan die tot op de dag van vandaag beslissend is ge weest voor de ontwikkeling van de gloei lamp zoals wij die nu kennnen. De wolfraamgloeidraad deed zijn intrede. De problemen waren daar evenwel niet mee opgelost. Het metaal was broos en de draad dus gemakkelijk breekbaar. Toch bleef wolfraam aantrekkelijk omdat het beneden het hoge smeltpunt slechts in geringe mate verdampt, zodat de gloeidraad niet al te snel dun wordt. Dit verklaart dan ook, dat ondanks de kwetsbaarheid van de wolfraamdraad toch een aantal jaren lang gloeilampen met „gespoten" wolfraam zijn gefabri ceerd. In 1910 slaagde de Amerikaan Coolidge er in een buigzame wolfraam- draad volgens een geheel nieuw proces te vervaardigen. Htf perste wolfraampoeder onder hoge druk tot staven met een vierkante door snede, die na sintering in een waterstof atmosfeer sterk in hardheid en stevig heid toenamen, daarna gehamerd wer den waardoor een vezelstructuur werd geïntroduceerd, en vervolgens tot draad werden getrokken. Dit principe, hoewel verbeterd en verfijnd, vindt nog steeds toepassing bij de vervaardiging van gloeidraden. Even buiten Maarheeze, omringd door zacht ruisende dennebossen, ligt de che mische fabriek waar de eerste schakels worden gesmeed van de fabrikageketting die het wolfraamerts frood-bruin wolfra miet) met de wolfraamspiraal verbindt. Het is een ruim opgezet bedrijf, waar in grote ketels, reductie-ovens, mengers en retorten uit het wolframiet het wolfraam waardoor deze tot circa negentig procent van zijn smeltpunt wordt verhit. Een stroom die voor een normale staaf on geveer 6000 ampère bedraagt, maar die voor zwaardere staven zelfs tot 14000 ampère opgevoerd kan worden. Zo ontstaat een stevige metalen staaf. De staven belanden vervolgens in een geheej afgesloten, enigszins geheimzin nige ruimte, waar een aantal ovens met gretig lekkende vlammen rond de oven mond staan opgesteld. Hier worden de staven tot circa 1500° C verhit, om na verloop van tijd met behulp van een grote tang als een rood-oranje gloeiende stang uit de oven gehaald te worden en met een forse zwaai in de gulzige mond van een vervormingsmachine worden geduwd Enkele seconden later liggen ze dan dampend en trillend, ?ls het ware murw geslagen door hitte en druk, dunner en langer, te wachten tot ze opnieuw in de oven zullen verdwijnen. Zo ontstaat, in een aantal identieke stappen, na hame ren en rekristalliserend gloeien, een vijf tien a twintig meter lange ronde staaf van drie millimeter in doorsnede. Uit deze staven wordt het draad, waaruit de gloeispiraal wordt gefabriceerd, ge trokken. Keurig in het gelid staan ze in Maar heeze opgesteld, de groftrekbanken, waar de wolfraamdraad via een serie stenen tot een diameter van om en nabij 700 micron en de molybdeendraad tot een diameter van circa 400 micron worden getrokken. Nadat het draad een laatste inspectie heeft endergaan en op spoelen hebben, terwijj de draaddikte voor de spiraal van een 100 watt lamp circa 45 micron bedraagt. Onvoorstelbaar dunne draden dus, als men bedenkt dat een gemiddelde mensenhaar een dikte van 70 micron heeft. Voor het trekken van deze dunne draden zijn uiteraard zeer nauwkeurige t.rekbanken nodig. Trek- banken waarin diamanten trèkstenen worden toegepast waarmee het zelfs mo gelijk is draden van 5 micron te trekken. Om nog even tot de 15 W 220-230 V gloelamp terug te keren. Het wolfraam draad dat in deze lamp wordt gebruikt, heeft een gewicht van 3 mgr-m; een klein rekensommetje leert dus dat uit één kilogram wolfraampoeder theoretisch 300 kilometer draad getrokken kan wor den. Een draad dus, die Maastricht met Den Helder kan verbinden. Maar niet alleen draad dat men in microns meet, trekt men op de fijntrekkerij in Eind hoven, ook draden voor de spiraal van de zware 20kW-220 V filmstudiolampen draden met een doorsnede van 1,2 mm. Tussen deze 1,2 mm voor de studiolam pen en de 5 micron voor de raamroos- ters in elektronenbuizen liggen legio an dere afmetingen die nodig zijn om de spiraalmakerij de gelegenheid te geven niet minder dan vier a vijfduizend ver schillende spiralen te kunnen fabriceren. De voornaamste eisen die men aan een goede gloeilamp stelt zyn o.a.: een lange levensduur, een gering stroomverbruik en een grote lichtopbrengst. Om het een en ander te kunnen verwezenlijken is men afgestapt van de rechte gloeidraad en gekomen tot de ontwikkeling van de spiraal en later tot de toepassiug van de dubbele en drievoudige spiraal. De warmte-afgiftë van een spiraal is namelijk veel kleiner dan van een rechte draad en daardoor kon men de tempera tuur van de gloeidraad en daarmee de lichtopbrengst verhogen zonder dat de levensduur in gevaar werd gebracht. De moeilijkheid was evenwel het uitzakken van de spiraal. Dit probleem echter is opgelost door de Amerikaanse onderzoe ker Pacz, die bij toeval ontdekte dat de neiging tot uitzakken belangrijk ver minderd kon worden door toevoeging van een combinatie van kalium, silicium en aluminium. Het toevoegen van deze sub stantie, die „doop" wordt genoemd, ge beurt reeds in het begin tijdens het vervaardigen van wolfraampocder. On danks het feit, dat men van de ,,doopr' is gewikkeld wordt het naar de fijn- in het fijne gloeispiraaltje slechts mini- trekkerij in Éindhoven gebracht. male hoeveelheden, in een orde van In de fijntrekkerij wordt het draad tot verschillende diameters getrokken die nauwkeurig samenhangen met de uit eindelijke toepassing van de draad Zo zal een draad, die is voorbestemd om straks als spiraal van een 15 watt, 22-230 volt gloeilamp dienst te gaan doen, een dikte van circa 14 micron (0,014 mm) grootte van enkele duizendsten gewichts procenten terugvindt, is de invloed van groot praktisch belang. Het spiraliseren gebeurt op ingenieuze machines waar de dunne wolfraamdraad om 'n molybdeendraad wordt gewikkeld. Deze „doorn" van molybdeen wordt la ter opgelost, waardoor men een spiraal overhoudt. Een cm een doorn gewikkelde draad kan opnieuw om een doorn ge wikkeld worden; zo ontstaat een dubbel gespiraliseerde draad, die bijvoorbeeld in 100 W lampen wordt toegepast. Door het spiraliseren ontstaan echter span ningen in de draad, welke door uitgloeien worden geëlimineerd. Nadat de spiralen op de gewenste maat zijn gesneden, zijn ze geschikt om in de verschillende lam pen te worden gemonteerd. Zo blijkt de gloeidraad In onze kunst matige lichtbronnen een produkt te zijn van teamwork en vakmanschap, een pro dukt waarvan zonder meer wordt ver wacht dat het „brandt" maar niet „ver brand" en dat daarom een kvaiiteits- produkt moet wezen. (Advertentie) DE HEER Jan Maenen heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na 37 jaar dienstverband, waar van 18 jaar als bondsvoorzitter, afscheid genomen van de Limburgse Katholieke Arbeidersbeweging. Hij wordt opgevolgd door de bondssecretaris, de heer Jos. En- sinck. WINSTON CHURCHILLS mémoires over de Tweede Wereldoorlog zullen door een Amerikaanse producer worden verfilmd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7