Walcheren PÓIYDOB FEESTELIJK ZEEUWS BOEKENBAL Wethouderszetel Vogelwaarde wordt opnieuw fel omstreden Zeeuwsch-Vlaanderen Culturele dag te Hulst van agrarische jongeren Veil problemen! 'i m nemen! Philatelica exposeerde postzegels MOROS SCHNITZER Afscheid van Gregorius- vereniging Jongens steli auto voor plezierritje Badminloiiampioenen komen najr Nederland Traditionele interpretatie van de Matthaus-Passion te Aardenburg Damclub Goes recipieerde Parketvloeren WAfHDWAAR? 2 MIDDELBURG Achilles vierde zijn veertigjarig bestaan ZUID-BEVELAND GOES Vijfenzestig jaar getrouwd Dagblad De Stem VLISSÏNGEN Overweldigende belangstelling Onze nieuwe voorjaarscollectie is gevarieerd Solisten m DEGELIJK - BETROUWBAAR W) Geheime stemming wijzigde cijfers REEDS BEROEP BIJ G.S. Protest Noodzakelijk AXEL Afscheid van pastoor Smeltzer TERNEUZEN OOSTBURG Kadervergadering van KAB kring Middelburg Uitslagen Feijenoord heeft het erg druk HOOGWATER Vandaag Morgen 2 DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 De gymnastiek-, wandelsport- en sig naalafdelingen van de gymnastiekver eniging „Achilles" hebben in de volle zaal van het City-theater >et 40-jarig bestaan gevierd. Tijdens deze feestavond aangeboden aan de ouders van de adspi- ranten, aan de donateurs en aan de leden stond directeur-secretaris J. A. Bal op richter der vereniging in het brandpunt van de belangstelling. Voorzitter C. J. Nieuwenburg verwel komde onder anderen de wethouder van Zaterdagmiddag zijn 300 Mangstellen- den naar de ambachtsschool getogen om een bezoek te brengen aan ae 'zegel tentoonstelling en de ruilbeurs, welke waren georganiseerd door de vereniging van postzegelverzamelaars „Philatelica" voor Goes en omstreken. Van deze ver eniging hadden 26 leden gedeelten van hun verzamelingen tentoongesteld, waaruit bleek, dat de leden der vereni ging wel zeer uiteenlopende interessen hebben. Intussen had in de aula ^r sch 1 een aantal handelaren stands ingericht en werd naar hartelust geruild en ge kocht. Er werd een levendige handel gedreven in de zo juist uitgek >men ze gels der „Anti-Honger Actie" waarvoor naar schatting 125 landen zegels uit zullen geven. Naar aanleiding van de grote interesse van de jongeren voor het verzamelen van postzegels zal het bestuur der ver eniging de mogelijkheid onder de ogen zien een jeugdafdeling op te richten. Op deze middag meldden zich vier nieuwe leden aan, waardoor hcJ leden tal der vereniging op 122 kwam. Er werd door de vereniging een ^rote verloting gehouden. waarvoor mooie prijzen beschikbaar waren, in de vorm van albums, insteekboeken en zegels. De twee hoofdprijzen werden gewonnen door mej. Poppe te Middelburg en de heer Bruynooge te Kloetinge. Herhaling van een soortgelijk evene ment zal plaats vinden in oktober aan gezien in deze maand Goes de organisa tie zal hebben van de bekende „Dag van de Postzegel", waarvoor dan een speciaal postkantoor zal worden in gericht. JEUGDVOORSTELLING De gidsn en kabouters van de St. Ber- nadettegroep hebben voor een stampvol le zaal een jeugdvoorstelling gegeven Ongeveer 250 kinderen genoten van een zeer gevarieerd en goed verzorgd pro gramma. Ook de avondvoorstelling voor de ouders en verdere belangstellenden was uitverkocht. De aspirant-kabouters openden de avond men een poppenspelletje. Vervolgens tra den de gidsen voor het voetlicht met het griezelverhaal „Het ontbijt van de neger koning". Ook de pioniersters bleken zich op de planken thuis te voelen met de verto ning van een geestige voordracht. De hele avond stond o.l.v. Miep Rijk. Tijdens de pauze werd een grote verloting gehouden en werd een levensgrote pop Amerikaans verkocht. Kloetinge JAARVERGADERING VAN „ONDERLING GENOT' In de jaarvergadering van het leesge zelschap „Onderling Genot" is de heer C. Beenhakker als secretaris herkozen. Het ledental der vereniging is stabiel ge bleven en er is ook een batig saldo. Na de gebruikelijke koffiemaaltijd wer den boeken en gebundelde tijdschriften met opbod verkocht. Yerseke VERGADERING OESTERKWEKERS Op het gemeentehuis zal vanmiddag door het Werkcomité Oesters weer een bespreking worden gehouden. De lei ding berust bij burgemeester Willemsen. De verschillende verenigingen hebben reeds voorafgaande besprekingen gevoerd teneinde de afgevaardigden in het werk comit' instructies te geven. In hoofd zaak zal de gang van zaken in de Twee de Kamer worden besproken. Naar aanleiding hiervan zijn er bij de oesterkwekers nog wel vraagtekens. In aansluiting hierop zal dinsdag een on derhoud plaatsvinden met ir Lienesch, directeur van de afdeling visserij van het ministerie van Landbouw en visserij, en lid van de commissie van de Deltawet sportzaken, de heer Berenpas en diens echtgenote. In zijn toespraak tot de heer Bal sprak de heer Nieuwenburg zijn bewon dering uit voor de buitengewone pres taties van de heer Bal. Ook nu nog is de heer Bal, die bijna 75 jaar is, voor de vereniging een onmisbare steun. Naast het secretariaat dat hij geheel waar neemt, geeft de heer Bal nog wekelijks tien tot 12 uur les. Mevrouw Bal kreeg een prachtig boeket bloemen. Ook van de voorzitter van het huldi-, gingscomité de heer A. Imanse.j mocht zij een boeket in ontvangst nemen die daarna de jubilerende vereniging, namens de leden, oud-leden, donateurs en vele andere Achilles-vric den een pick-up-installatie met versterker aan bood. De heer Bal kreeg gouden man chetknopen met inscriptie. Hierna sprak zowel de voorzitter namens de vereni ging als de heer Bal een woord van dank voor de fraaie geschenken. Vervolgens voerde de toneelvereniging van de PZEM het toneelstuk: „Gieren op het veilig nest" op. Het huldigingsfeest werd besloten met een gezellig samenzijn in de foyer van hotel Wöhler, waar op de muziek van Baby de Toonder en zijn band tot in de kleine uurtjes werd gedanst. Ze wonen in het Middelburgs Klein- Vlaanderen. Het zijn rasechte Zeeuwen. Hij werd geboren in Middelburg, zij in Serooskerke (w.). En vandaag vieren ze het feit, dat hij, Huibrecht Huybrechtse (85) en zy Elisabeth Huybrechtse van den Broeke (87) 65 jaar geleden door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt werden verbonden. Hij toen 20 en zij 22 jaar oud. Beiden zijn ze nog goed gezond. Meneer Huij- brechtse maakt nog dagelijks zyn wan delingetje door de stad, mevrouw Huij- brechtse is echter minder goed ter been maar bezit nog wel een klaarblijkelijk onblusbare humor. Vandaag komen hun tien kinderen de overige zeven zijn gestorven 32 klein kinderen en een groot aantal ach terkleinkinderen hen allemaal feliciteren. Het zal dus echt wel druk worden in Klein- Vlaanderen. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst, voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1. telefoon 6252, Goes. Alg. redacteur Exploitatie- voor Zeeland: inspectie Zeeland F. DE LIGT L. K. M. de JONG tel. 6252, Goes tel. 2377, HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulsi privé 3327 Redacteur voor Walcheren CH. SCHETS, telefoon 3566 Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 2& mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes" 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en f 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. BRANDJE OP DE BOULEVARD Gisteren omstreeks vijf uur heeft een binnenbrand gewoed op Boulevard De Ruyter 46, bewoond door mevr. M. L. V. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een als kast ingerichte douchecel, doordat een brandende lucifer in een mand met wasgoed kwam. De mand met een aantal jordijnen en andere stoffen verbrandde De brandweer slaagde er in het vuur te doven. De schade wordt door de verzeke ring gedekt. (Advertenties) Kon het vorige jaar bij het eerste Zeeuwse boekenbal van een redelyk succes worden gesproken, het evene- m rit, dat de Zeeuwse boekhandelaren zaterdagavond in Vlissingen organiseer den, heeft de hoogste verwachtingen overtroffen. In de tot de nok gevulde schouwburg zaal van Britannia opende de burge meester van Vlissingen, mr. B. Kolff, officieel de Zeeuwse boekenweek. Hij prees de boekhandel voor haar activitei ten, waardoor ondaiiks radio en televisie bij het publiek de belangstelling voor het boek in ruime mate is blijven bestaan. De heer C. Bikker sprak een woord van welkom namens de Zeeuwse boekhande laren. De wandversiering, die de zaal een bijzonder feestelijk karakter gaf, was ontworpen en uitgevoerd door de Middelburgse kunstenaars Piet Rijken en Antoine Mes. Het programma voor de pauze werd geheel gevuld met voor drachten van Otto Sterman, die het vooral opnam voor de achtergestelde en misdeelde zwarte bevolking van Zuid- Afrika en de Verenigde Staten. Het Haags Studentencabaret verzorg de het tweede gedeelte. In de satirische voordrachten kreeg vooral Simon Vest dijk het zwaar te verduren. Het boekenfeest werd besloten met een bal, waarbij de dansmuziek werd ver zorgd door Roefie Huting's Down Town Jazzband. Op de foto: Het Haags Studentencabaret Regenjassen en Mantels v.a. 39.75 Kostuums en Mantelkostuums va. 89.— Sportcolbertsv.a. 29.75 Pantalons v.a. 22.50 Zomermantels v.a. 59— Fabrieken voor dames- en heren- kleding LANGE KERKSTRAAT 12 GOES Ook dit jaar heeft volgens de in Aar denburg gegroeide traditie op Passie zondag de uitvoering van Bachs Mat- thaus Passion plaatsgehad. Het was nu reeds de tiende keer in de reeks van de ze jaarlijkse uitvoeringen, dat dirigent Piet van Egmond met zijn Amsterdams Oratorium Koor dit meesterwerk in de St.-Baafskerk te Aardenburg ten gehore bracht. En het behoeft natuurlijk ook hier weer geen betoog, dat deze hele reeks uitvoeringen een permanente in terpretatie te zien geeft, die van Eg- mond zich al vroeg eigen heeft gemaakt, en die ook in vele opzichten van andere uitvoeringen verschilt. Reeds diverse ke ren hebben we hier verschillende elemen ten van deze Van Egmond-interpretatie geanalyseerd. De evangelist was Helmut Krebs, die orakti^h de enige mutatie in het geheel was. Deze tenor zong zijn recitatieven op een opmerkelijk sobere manier. In tegenstelling tot de Christus-figuur, Bruce Boyce, die wat meer dramatiek in zijn voordracht legde en op vele mo menten beslist imponeerde. De aria's voor sopraan en alt werden resp. gezon gen door Corry Bijster en Wilhelmine (Advertentie) (Van onze redacteur) In een besloten raadsvergadering In de gemeente Vogelwaarde werd naar ons inmiddels is gebleken vrijdag avond opnieuw nog eens gestemd over de bezetting van de vacante wethou derszetel, die door Fons de Bakker, na een motie van wantrouwen (8-2) en een officiële ontslagverlening (6-4) verlaten moest worden. Men zal zich ongetwijfeld herinneren, dat vorige week dinsdag de verkiezing van zijn opvolger, via hoofdelijke stem mingen, tot driemaal toe vastliep. De heer de Bakker behaalde telkens evenals zijn enige tegenkandidaat G. Peersman, vijf stemmen, waarnaast de blancostem stond, die beslissend had kunnen zijn. Zij is het intussen geworden, want vrij dagavond heeft deze blanco-stemmer de finitief partij gekozen voor de bij loting gekozen heer Peersman, waardoor de uitslag 5-6 werd in het voordeel van de nieuwe wethouder, zodat dus de feitelij ke situatie niet verandert. slotte lag er de mogelijkheid, dat bij de verkiezing in de vorige openbare ver gadering laatstgenoemde herkozen was om zijn zetel in deze geheime vergade ring voor de tweede keer kwijt te raken. Zijn we goed geïnformeerd, dan is in middels alweer een protest onderweg naar het college van G. S. over de ma nier, waarop deze besloten zitting te elf der ure gearrangeerd werd. ZILVEREN DIENSTJUBILEUM De heer A. C. van Tatenhove werd bij gelegenheid van zijn zilver n dienst- jubileum bij de Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij te zijnen huize door de directie gehuldigd. TIij mocht een cadeau onder couvert :n ontvangst nemen. Zijn vrouw kreeg bl^e^^n. La ter ontving de jubilaris nog bcroek van een deputatie van het personeel, die hem eveneens gelukwensen en een ge schenk aanbood. Sas van Gent Zondag j.l. namen de parochianen van O. L. Vrouw Hemelvaart afscheid van hun herder en leidsman, pastoor F. Smeltzer. De dag begon om 10 uur met een plechtige Hoogmis, waarin de pastoor zijn afscheidspredikatie hield. Na afloop van de Hoogmis, was er om half twaalf voor de parochianen gelegen heid om persoonlijk afscheid te n.men, In het verenigingsgebouw werd door kapelaan Adriaanssens eerst het woord aan de heer C. Feijen gegeven, dis na mens het kerk- en armbestuur en de plaatselijke verenigingen sprak. Hij memoreerde de vele activiteiten van de scheidende pastoor en prees diens hoge opvatting van het priester schap. Daarna werd het woord aan kapelaan Geilleit gegeven, die aan Mozes zei te denken, die 40 jaar lang de tocht met de joden door de woestijn moest onder nemen. Deze tocht, aldus kapelaan Geil leit, is voor u een tocht met 14 kape laans geweest, en namens hen wil ik u hartelijk danken voor al wat u voor ons heeft betekend. Daarna werd het woord gegeven aan de voorzitter van het afscheidscomité. burgemeester A. A. J. deri Boer, die ook namens het gemeentebestuur cimkte voor het vele dat pastoor Smeltzer heeft gedaan. Hij bood hem de album met visitekaartjes aan van de parochianen. Namens de parochie kreeg de pastoor een bedrag van f 1375.—. Hierna dankte de pastoor in het kort voor de cadeaus en voor alle sympathie welke hij van de parochianen mocht ondervinden. Daarna werden de parochianen in de gelegenheid gesteld om persoonlijk af scheid van hun pastoor te nemen. DIRECTEUR POSTERIJEN Met ingang van maandag 1 april is in Sas van Gent als directeur van het post kantoor alhier benoemd de heer Mabe- lis. De heer Mabelis had als vorige standplaats Stadskanaal en komt in de plaats van de vroegere directeur van Ginderen die naar Tholen is overge plaatst. BROMFIETSER VERLEENDE GEEN VOORRANG Zaterdagmiddag om half twee reed de 10-jarige F.W. over de Dokweg in de rich ting Baandijk. Een bestelauto stak op enige afstand voor hem de straat over om de Rozenstraat in te rijden. Vanuit de tegenovergestelde richting kwam de bromfietser L.P.J.D. de Dokweg in gereden en sloeg, na de bestelauto te zijn gepasseerd, plotseling links af om eveneens de Rozenstraat in te rijden. Hij verleende daarbij geen voorrang aan het recht doorgaand verkeer, waardoor bij de jongen aanreed. Daar deze over inwendige pijnen klaag de heeft dokter Nijsten, die de eerste hulp verleende, hem naar huis gebracht TAFELTENNISCLUB ONA II KAMPIOEN Door het niet opkomen van „Willem v. Zoelen" III werd 0:N:A: II reglemen tair kampioen der tweede klasse Het kampioensteam had het prettiger ge vonden voor de titel te vechten. Hoe dan ook: het gezellige avondje, waarbij voor zitter J. Aers de kampioen in de bloemen zette, ging er in als koek. Het afgelaste bekertournooi, georga- nieerd door de Ver. O.N.A. is nu definitief vastgesteld op 7 april a.s. Zowel de eerste, tweede, derde als vier- in de eerste en tweede, alsmede in de der de klasse komen aan bod, terwijl ook de en vierde dubbel klasse strijd zal worden geleverd in de r.-k. Kring. Op de kadervergadering van de KAB, kring Middelburg welke in het Slot Ost- ende te Goes werd gehouden, is duidelijk naar voren gekomen, dat de arbeiders zich in vele gevallen voelen achterge steld bij diverse andere bevolkingsgroe pen. Dit werd gesteld naar aanleiding van het feit, dat de KAB in tal van maat schappelijke instellingen niet, of in niet voldoende mate is vertegenwoordigd. Bij de bestuursverkiezing stelde het bestuur voor geen wijzigingen meer le brengen in het huidige bestuur, docfr dit alleen aan te vullen i.v.m. de op han den zijnde structuurwijziging in de KAB. Daarbij zal waarschijnlijk in Zeeland een provinciaal bestuur worden ingesteld. De heer F. Koens, afgevaardigde van de afdeling Heinkenszand verzocht het bestuur van de kring aan te dringen op het beschikbaar stellen van meer be kwame mensen voor de provincie Zee land na het gereedkomen van de struc tuurwijziging. Het bestuur werd tenslot te aangevuld met de enige voorgestelde kandidaat, de heer P. H. v. d. Ven uit Vlissingen. De voorzitter deelde mee, dat in juni a.s. enkele heren van het hoofd bestuur van de KVP een bezoek zullen brengen aan Zeeland tijdens enkele ka derbijeenkomsten zal dan de leden van de KAB de gelegenheid worden gegeven te spreken over allerlei politieke aan gelegenheden. Tot slot hield de heer F. Schets, voorzitter van de katholieke wo ningbouwvereniging St. Willibrord te Vlissingen een causerie over het belang van katholieke woningbouwverenigin gen. Deze herstemming bleek noodzakelijk op grond van de gemeentewet, die be paalt dat er slechts TWEE vrije stem mingen mogen voorafgaan aan een der rie, waaraan dan de betrokken kandida ten niet meer mogen deelnemen. Dit laatste echter is in Vogelwaarde WEL gebeurd. Het was een nadrukkelijk ver langen van de raadsleden, dat door de zo pas benoemde burgemeester P. J. G. Molthoff, spontaan werd ingewilligd, na dat hij overigens gedecideerd had ge steld, dat de derde stemming in feite overbodig was. Intussen ligt er het feit, dat de heer Peersman na enkele dagen zijn wethou derschap alweer had kunnen verliezen. Anderzijds zat het er in dat de heer de Bakker „in stilte" herkozen was, en ten- Het bestuur van de damclub Goes heeft een drukbezochte receptie gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Er waren afgevaardigden van diverse damclubs en sportclubs, die hun geluk wensen kwamen aanbieden. Er waren bloemen en cadeaus. Namens het gemeentebestuur gaf mr, J. G. van de Burgt acte de présence. De heer A. Blokland uit Amsterdam, vice- voorzitter van de Kon. Ned. Dambond, voerde als eerste het woord. Hij wees o m. op de grote plaats die de Goese damclub inneemt. De voorzitter van de Zeeuwse dambond, de heer M. F. de Jonge uit Middelburg, die zijn eerste zetten op het bord bij de damclub Goes deed, legde in een geestig speechje de nadruk op het feit, dat er in de vereni ging steeds een prettige sfeer heerst. Hij bood namens de Zeeuwse dambond een wedstrijdklok aan als jubileumgeschenk. Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, dankte de voor zitter van de jubilerende vereniging, de heer A. Janse, allen voor de getoonde belangstelling. (Van onze redacteur) De r.-k. Jonge Boeren en Jonge Boe rinnen uit Clinge, Graauw, St.-Jansteen, Kloosterzande, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Nahien, Sas v. Gent, Stoppeldijk, Terhole, Westdorpe en Zuiddorpe hebben zaterdag in de bioscoop-concertzaal te Hulst hun zesde culturele kringdag ge houden, die bijzonder geslaagd mocht he ten. Bijna vijfhonderd belangstellenden, benevens een veertigtal executanten afgezien nog van de volkszanggroepen vormden samen het sprekend bewijs, dat in deze agrarische jongerenkringen het vormingswerk stevig is gefundeerd. De wedstrijden in declamatie, samen zang, duettenzang, welsprekendheid, ver tellen, uitbeelden en proza namen de hele namiddag in beslag, waarna des avonds de prijsuitreiking en een herop treden der diverse winnaars volgde. Ten slotte, als spreekwoordelijke klap op deze culturele vuurpijl traden leerlin gen van de heer Charles Heirman voor het voetlicht met het fantasie-blijspel „Een zomerzotheid" naar de roman van Cissy van Marxveld in een toneelbewer king van Dom, de Gruyter. De zaalwan den hebben er bij wijze van spreken bij gedaverd: de jongelui bleken voortreffe lijk te acteren, de inhoud van het stuk mocht kostelijk heten en de reactie van de stampvolle zaal was navenant. Uiter aard werd dit succes mede bewerkstel ligd door de fraaie décors van Leon Ver- straeten en Jos Nonneman, de sug gestieve belichting en geluidseffecten van Marcel van Hoye en de vakkundige grime van Hugo Metsers.Leider-regisseur Heirman mocht na afloop méér dan te vreden zijn. De prijzen (boekenbonnen) der RKJB- en RKBJB-wedstrijden, toegewezen door een negental gespecialiseerde juryleden werden uitgereikt door NCB-voorzitter P. Vercauteren, de algemeen cultureel leider uit Tilburg J. Grosveld, de kring voorzitster der RKBJB Kitty de Baar en haar mannelijke collega Paul de Decke- re. Declamatie dames A: 1. Yvonne Verbruggen, Lamswaarde 52 p.; 2 Tinny de Nijs, Nieuw-Namen 45 p.; 3 José de Schepper, Lamswaarde 44 p.. Declamatie dames B: 1 Betsy Wijn- acker, Koewacht 48 p.; 2 Vera de Gendt N.-Namen 46 p.; 3 Marianne Asjes, Graauw 44 p. Declamatie heren A: 1. Theo Staal, Lamswaarde 50 p.; 2 Maurice Baert, Koewacht 46 p.; 3 Jo Ysebaert, St.-Jan steen 41 p. Declamatie heren B: 1 Karei Steyaert, Graauw 51 p.; 2 Bernard de Deyn, Lams waarde 45 p.; 3 Jo de Schepper, Lams waarde 40 p. Vertellen dames: 1 Tiny de Nijs, N.- Namen 35 *p.2 Tilly Verbruggen, Koe wacht 32 p.; 3 Yvonne Verbruggen. Lamswaarde 31 p. Volkszang: 1 Koewacht; 2 Lamswaarde. Uitbeelding volksliedjes: 1 Lamswaar de, 2 Koewacht. Welsprekendheid lieren A: 1 Herman Verstraeten, Graauw 32 p.; 2 Antoin Waelman, Westdorpe 31 p.; Albert de Mayer, N.-Namen 27 p. Welsprekendheid heren B: 1 Alfons de Deckere, N.-Namen 33 p.; 2 Etienne Ver straeten, Philippine 30 p. Proza: Kitty de Baar, Lamswaarde, 53 p. (Advertentie) mSsm&sm (Van onze verslaggever) Onlangs heeft pastoor A. D. P. An- driessen van de Willebrordusparochie in Teteringen zijn functie als voorzitter van de diocesane Nederlandse Sint-Gregó- riusvereniging en als penningmeester in het hoofdbestuur neergelegd. Sinds november 1942 presideerde hij de diocesane afdeling, de tweede functie bekleedde hy meer dan veertig jaar. Tijdens de lange bestuursperiode van pastoor Andriessen heeft de Gregorius- vereniging niet alleen o.m. de Gregori aanse kerkgezangen in Nederland weer nieuw leven ingeblazen, maar ook heeft zij zorg gedragen voor een degelijke op leiding van de uitvoerenden. Zo is in Utrecht een kerkmuziekschool gesticht, waar organisten en directeuren worden opgeleid. Verder werden alom in den lande zangerscursussen gegeven. De wijze van zingen van het Gregori aans is volgens Solesmes. Pastoor An driessen, die jarénlang docent in de mu ziekgeschiedenis, piano en zang aan het seminarie IJpelaar is geweest, is van mening dat het Gregoriaans in de toe komst vaker gezongen zal worden. „De meerstemmige missen zijn wel char mant", zegt hij, „maar het is niet elke dag feest. Het Gregoriaans het moet massaler gezongen worden heeft een tekst die een integrerend bestanddeel is van de liturgie, daarom mag deze mu ziek niet verloren gaan". Hij is er stel lig van overtuigd dat dit niet zal gebeu ren, daar staan de activiteiten van de Gregoriusvereniging, waarin niet alleen geestelijken maar ook leken bestuurs- plaatsen innemen, borg voor, zegt hij. De zevenenzestigjarige pastoor staat nu officieel buiten al die activiteiten. ,,Ik ind het jammer dat er een leeftijds grens werd ingesteld, maar gelukkig is het me toegestaan alle bestuursvergade ringen in Utrecht bij te wonen. De za ken waaraan ik mijn hart heb ver pand kan ik zodoende nog van nabij meemaken." Matthes. Vooral waren er schommelin gen in tempo tussen beide solisten en or- kest. Graag willen we hier het prachtige timbre van de alt vermelden. De klei nere partijen werden gezongen door de tenor Reinier Schweppe en de bas Pete? de Vos. En het moet worden gezegd, da' beide solisten de moeilijke passages ii hun partijen met opvallende stembeheej sing wisten te brengen. Het jongenskoo hoewel zeer fraai zingend, had wat mi der effect dan vorige keren, wat het v lume betreft. Mogelijk waren de jonger stemmen minder in aantal of is de stelling van invloed geweest. De bej leiding was deze keer in handen van Kunstmaandorkest. Bij een persoonlj visie als hierboven beschreven is het] slist geen gemakkelijke opgaaf oj dirigent zo nauwgezet te volgen. Da, op een paar momenten na zo goed s" de is een bewijs van grote kwalif van dit orkest. Ook in Aardenburg, zeer veel publiek was opgekomen, deze jaarlijkse uitvoering van de thaus Passion een steeds terug.' evenement te zijn geworden. JO kt fu nd (Van onze verslaggevej Twee Bredase jongens vanfventien jaar A. van S. en A. vant ingesloten wegens diefstal v; een au to. De jongelui die door de s/eillance- dienst in de auto werden ajetroffen, hebben bekend. Zij wilden een ritje maken om de wagen daar? weer er gens achter te laten. De auto werd gestolen jde Loop- schansstraat. Op de TeteriSedijk deed de motor het om de een |andere re den niet meer zoals het Joorde. De agente n van een passerfie surveil lancewagen vonden het frètal met de auto verdacht genoeg omTen ee11 der onderzoek in te stem- De joyri ders vielen al gauw door|e mand. Met postzakken vol wden de brieven met aanvragen voor larten voor de wedstrijd Feijenoord-Brflca dagelijks het Rotterdamse stadionkaioor binnengedra gen. „We kunnen het oijbgelijk aan", al dus adjunct-directeur i Kimpe. „Er ligt langzamerhand een apel van enkele duizenden. Wij hebbeifigenlijk niet eens de tijd alle brieven cfn te maken, laat staan ze te lezen en Woeantwoorden Het is een soort rijsfrijberg, waar we doorheen zullen moep, maar het is ab soluut uitgesloten dapdj de mensen, die niet in aanmerking/komen voor een kaart, daarvan in k/nis zullen kunnen stellen. Wie dus nief tijdig zijn kaarten in huis heeft, zal defevolgtrekking moe ten maken, dat zijnjlanvraag is afgewe zen,". Het badmintonjfernooi, dat de Haagse vereniging „Drofhot" vrijdag, zaterdag en zondag, 10, Dén 12 mei op de over dekte banen vaijiet tennispark Marlot zal houden, krijt een ongekend sterke internationale bfetting. Door de meddferking van de oud-in ternationale kaïpioen van Nederland, Ferry Sonnevih, hebben de organisa toren reeds defrerzekering ontvangen, dat zowel de «iciuze wereldkampioen Erland Kops («nemarken> als de offi cieuze wereldlpnpioen Judy Hashman (V.S.) zullen Jitkomen. Deze prolon geerden onlans hun all-England kam pioenschap, 's werelds sterkst bezette badminton-evecment. Advertentie) EN STROKEN Park«n Vloerenbedrijf Tilburg.«weg 29 Breda Morgen iinsdag 2 april, gelden voor de provincie leeland de volgende hoogwa terstanden Hansweert 9.26 en 22.03 uur. Terneuzen 8 16 en 21.31 uur; Vlissingen 8.24 en 2106 uur; Wemeldinge 9.37 en 22.22 uur. VLISSINGEN Alhambra 20 u: Vrouwen in de nacht, 18 jr. MIDDELBURG City: 20 uur Vrouwen in de nacht 18 j. GOES Grand 20 u: De gemaskerd0 contra Scotlqnd Yard, 18 j. BRESKENS Casino: 19.30 uur Ben Hur. HULST Bioscoopgebomv 20 u: Gods Geuzen 14 jsar. De Graauwse Poort 20 uur Jaarverg. „Nieuw Hulst" Klein Patronaat: 20 uur Toneel door De Transfigurantie. AXEL Het Centrum: 20 uur De overval TERNEUZEN Luxor: 20 uur De overval 14 j. AXEL Het Centrum: 8 uur: De overval, a.l. SAS VAN GENT Olympia: 8 uur: Jong maar geraffi neerd. TERNEUZEN Luxor: 8 uur: De overval, 14 j. OOSTBURG Eenhoorn: 17.30 uur: receptie paarden- verzekering. MIDDELBURG Electro: 19.30 uur: Alleen de zon was getuige 18 j. HULST Bioscoop- en Concertgebouw: 19.30 uur Ouderavond junioren en pupillen van H.V.V. - 24.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2