Militaire junta regeert tijdelijk Indonesi ë-la waai op Y.Y.D .-congres We mogen de grens niet meer over wilt f 45.000 EENHEIDSBETOGING in Belgische hoofdstad Vreugdevolle ontvangst van Sjarif in Den Haag Communisten wilden de macht overnemen Goal van Piet Kruiver Bob Verstraete terug uit Japan Öongenaar in toto Vulkaan op Bali braakt weer lava SLECHTS ENIG SCHIETEN Eindhoven blijft straaljagerbasis Sparta verslaat Hammarby 3-2 BEWONERS VAN BAARLE'S CASTELRE KLAGEN: Zes doden bij hotelbrand in Ciney (België) NEDERLANDSE ZANGERES EERSTE DAGBLAD VOOR ZEELAND Weinig wind Praktisch zonder incident Oud roept op tot eenheid Zermatt door tyfus geheel gesloten Bidault wil naar Brazilië Gemeentebesturen niet gewaarschuwd RECHTSGELDIG? MEEST OMSTREDEN BORD 103e JAARGANG No. 24246 Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG APRIL 1963 Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H B. Brader. i Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. ^Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, 2. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. les, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Uercauteren, L. J. v. 't Westende. bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - fel. 22341 (4 lijnen) - Postgiro 1114111 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. f 0,20 incasso: f 9.25 per post excl. f 0,35 incasso f 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. jreau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Klokstraat 1 -r- telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURG Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) LEGER IN GUATEMALA PRESIDENT AF (Van onze correspondent) Van sputtoto 19 is een restant van het jrijzenbedrag bij toto 20 (gespeeld op 23 en 24 maart) ge komen. Ondat er in deze toto nie mand met „alles goed" was is de tweede prij; van toto 20 uitgegroeid tot een bed-ag van f 184.130,80. Voor dit bedrag zijn vier kan didaten. Eéi ervan is de heer F. in 't Groen tit Dongen, lid van de vv DVVC. Deze Dongtnaar zal, evenals zijn drie andere koffiedik-kijkers", 'n bedrag van riim 45.000 gulden in ontvangst moiht nemen. es" hebben een 130 meter met tot 900 graden n bewegen zich snelheid gelijk Opnieuw stoot d» Goenoeng Agoeng op Bali lavastrom^ uit die volgens vulcanologen een gctarenzóne van on geveer 9,5 kilometer tynd de Krater heb ben gevormd. De „gloeiende lav^ dikte van 100 tot rui temperaturen van 4( Celsius. De lavastroi naar beneden met e aan die van een trein. Mensen die door de stromen zouden worden verrast, zul len vrijwel onmiddellijk sterven. De gouverneur van Bali deelde mee dat er nog „veel mensen" wonen bin nen de gevarenzone. Men zal hen moe ten dwingen te verstrekken als ze dit niet vrijwillig doen. Tot dusver zijn ruimt 1600 personen door de vulkaanuitbarsting om het leven gekomen. Duizenden Balinezen zijn dakloos geworden en het eiland zelf is veranderd in een] onvruchtbare woestenij. Inmiddels zijn voorraden goederen op Bali aangekomen. Medicijnen en voed sel van de Amerikaanse ambassade en het Rode Kruis werden per vliegtuig aangevoerd, benevens eea persoonlijke gift van de Amerikaanse ambassadeur Howard P. Jones van 670.000 roepia. Dit bedrag is voldoende om 10 +on rijst te kopen waardoor 2.000 mensen gedurende 10 dagen kunnen worden gevoed. Een scheepslading babyvoedsel van het Nederlandse Rode Kruis zal binnen kort op Bali aankomen. De regering van Indonesië hoopt 400.000 van Bali's drie miljoen inwoners een nieuw bestaan te kunnen verschaffen op Celebes, de Molukken en misschien ook Sumatra.. OPNIEUW ZIJN besprekingen gevoerd over de vraag, wie in de toekomst het Lichtbaken voor de KRO zal verzorgen Over de afloop van het gesprek tussen de KRO en de Bond Zonder Naam zullen te zijner tijd mededelingen worden gedaan. FOTOGRAFEN in Zwitserland, die voortaan de Engelse prinses Margaret tij dens haar vakantie in Davos fotograferen, zullen over de grens worden gezet. IN HET dorp Plan-du-Var, ongeveer 25 km van Nice, heeft zich een aardverschui ving voorgedaan, waarbij drie personen om het leven kwamen. RADIO-West-Nieuw-Guinea in Hollandia heeft tijdens het weekeinde voor het laatst in het Nederlands uitgezonden. Motief: er waren te weinig Nederlanders over, waardoor voortzetting niet gerecht vaardigd leek. IN DE Middellandse Zee is een Ameri kaanse Polaris-onderzeeboot gestatio neerd. Het schip heeft 16 raketten aan boord. Er komen drie Polaris-onderzeeërs in de Middellandse Zee, die de landraket- ten in Turkije en Italië zullen vervangen. EEN DC-3 van de Italiaanse luchtvaart maatschappij „Itavia" wordt sinds zater dagavond tussen Pescare en Rome ver mist. Het vliegtuig heeft vijf passagiers en drie bemanningsleden aan boord. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond, op gemaakt gisterenavond 23.15 uur: Op de meeste plaatsen droog weer met enkele opklaringen. Matige tot zwakke veranderlijke wind. Iets ho gere temperaturen dan gisteren. Vandaag: zon onder 19.12 uur. Maan onder 2.40 uur. Morgen: zon op 6.15 uur. Maan op 12.05 uur. Tijdens het weekeinde heeft zich in Guatemala (Zuid- Amerika) een staatsgreep afgespeeld, die nagenoeg zon der bloedvergieten is verlopen. Zij maakte een eind aan het bewind van president Ydigoras, die van te sterke pro-communistische sympathieën werd verdacht. De staatsgreep vond plaats door het leger en stond onder leiding van de 54-jarige minister van defensie, kolonel Alfredo Enrique Peralta. Hij is nu de nieuwe „sterke man". Zijn putsch maakte een einde aan het vijf jaar oude bewind van Ydigoras. Peralta zal bij besluit regeren. Het parlement wordt ont bonden. In een proclamatie is te verstaan ge geven, dat de staatsgreep noodzakelijk was om een einde te maken aan de steeds groter wordende controle van de communisten over het land. Guatemala stond aan de vooravond van een revolu tie als gevolg van een te grote lank moedigheid van Ydigoras, Er was praktisch geen tegenstand, Een kwartier lang werd enig schieten gehoord, maar daarmee was de zaak bekeken. De tegenstand was uitermate gering. Zondag heerste in de hoofdstad volledige rust. De bedoeling is. dat de regering zo spoedig mogelijk zal worden overge- dragen aan een door het volk gekozen man. Peralta schijnt geen ambities te hebben in dit opzicht. Hij zal voorlopig de uitvoerende en wetgevende functies uitoefenen en de grondwet is tijdelijk buiten werking gesteld. Aan de politieke partijen is elke activiteit verboden. De staatsgreep kwam niet onverwacht. Reeds 25 maart j.l. was in het land de staat van beleg afgekondigd. Men heeft snel toegeslagen omdat men bovendien bevreesd was voor de terug keer van een- vroegere president, Juan Arevalo. die sterk links georiënteerd is en zeer anti-Amerikaans Hij woonde in Mexico van waaruit hij 'te verstaan ge geven heeft, dat hij naar Guatemala zou terugkeren om een campagne te begin nen voor zijn verkiezing tot president. Deze verkiezingen worden in november gehouden. Zaterdag j.l. wist men reeds, dat Arevalo clandestien het land was binnengekomen. Een andere reden om in Guatemala voorlopig een militaire regering te ves tigen was de communistische infiltratie, die de laatste tijd in alarmerende mate was toegenomen. De regering stond op het punt de leiding van het land aan communisten over te dragen. De huidige crisis is de tweede, die zich in tien jaar tijds in verband met het vraagstuk van het communisme in Guatemala voordoet. In 1954 kwam het tot een opstand tegen de links-georiën teerde regering van president Arbenz. Deze legde zijn ambt na elf dagen neer, waarna de macht werd overgenomen door een militaire junta. Nadien kwam kolonel Armas, die in 1957 werd dood geschoten door een paleiswacht. Hij werd opgevolgd door Lopez, die in 1957 door een militaire junta werd afgezet. Daarna kwam Ydigoras, die thans weer van het toneel is verdwenen. Hij is naar Nicaragua vertrokken, vergezeld van zijn vrouw. Na een verblijf van een half jaar in Japan, op uitnodiging van de Unesco, arriveerde op Schiphol de acteur Bob Verstraete. Verstraete, die in opdracht van de Unesco een studie heeft gemaakt van de diverse soorten van de Japanse toneel kunst, werd op Schiphol verwel komd door een groot aantal ar tiesten. De foto toont de begroe ting met zijn twee dochters. Foto: Ger. Dijkstra. Brussel heeft zondag weer een demon- In de optocht waren slechts de Bel- stratie gehad. Dit keer was echter het doei niet om Vlaamse of Waalse eisen te onderstrepen, maar om de nadruk te leggen op de noodzaak van de Belgische eenheid. Volgens een schatting van de politie hadden ongeveer 12.000 Belgen het organisatiecomité sprak van 50.000 deelnemers gehoor gegeven aan de oproep aan dit „rendez-vous der Belgen" deel te nemen. Het bleef ditmaal bij scheldpartijen, fluitconcerten en voetzoekers en hier en daar wat handgemeen met Vlaamse of Waalse tegenbetogers, waarmee de politie, in tegenstelling tot de scher mutselingen tijdens de „Vlaamse mars op Brussel" van vorig jaar oktober, weinig moeite had. Binnen het kabinet is de beslissing ge nomen, dat de vliegbasis Eindhoven straaljagerbasis zal blijven. Dezer dagen is n.l. te verstaan gegeven dat het ministerie van defensie het aanbod van de industrieën n.l aan het rijk een lening van 9 miljoen gulden te verstrek ken, waarbij die industrieën garant zouden zijn voor de rente van dat be drag niet acceptabel vindt. Eindhoven blijft dus een straaljager basis. gische driekleur, het zingen van de „Brabangonne" en de slagzin „Een heid" toegelaten. De teksten op de spandoeken waren in de twee Belgische landstalen gesteld en luidden ondermeer: „Geen muur tussen de Belgen", „De geschiedenis heeft ons verenigd, het extremisme zal ons niet scheiden", „Wij zijn allen Belg en wensen het te blijven" en „Wij willen niet tot bespot ting van gans Europa dienen". Het waren vooral oudere Belgen, die door de Brusselse binnenstad trokken om met deze leuzen voor de eenheid van hun land te betogen. Ondanks de intensieve voorlichtingscampagne, die de afgelopen weken voor de manifestatie was gevoerd, bleek de belangstelling van de Brusselaars niet overweldigend en langs de route was het aantal toe schouwers gering. Het jubilerende Sparta heeft in Rot terdam voor 4500 toeschouwers met 3-2 gewonnen van de Zweedse club Ham marby. Bij de rust leidden de Rotterdam mers met 3-0 door doelpunten van Ede (17e minuut), v. Miert (27) en Lundell (37, eigen doel). Na rust scoorden Skog- lund en Johannson voor Hammarby. (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Oud heeft de liberalen de ver kiezingsstrijd ingestuurd met de ver maning toch vooral de eenheid te be waren. „We kunnen nu weer eens gezind de strijd ingaan", zei hij aan het einde van de algemene vergade ring te Scheveningen. Prof. Witte- veen, die prof. Oud in november als voorzitter der V.V.D. zal opvolgen, was eveneens optimistisch. De libe rale minister van binnenlandse za ken, mr. Toxopeus, straks lijstaan voerder der V.V.D., gaf van een rea listisch inzicht blijk. „Laten we er geen doekjes om winden", zei hij, „wij hebben tal van moeilijkheden ge had en die hebben we nog". Mr. Toxopeus kent zijn pappenhei mers blijkbaar. Hij was nauwelijks uitgesproken, of er ontspon zich een verhitte discussie over een paragraaf in het verkiezingsmanifest betreffen de Indonesië. Het debat liep uit op een persoonlijke nederlaag van prof. Oud, culminerend in een incident, dat zijns gelijke niet heeft in de geschie denis van naoorlogse partijcongres sen. De liberale staatspartij, het splin terpartijtje dat de V.V.D. het meest vreest, was er de lachende derde bij. In het ontwerp verkiezingsprogram der V.V.D. was een paragraaf gewijd aan het zelfbeschikkingsrecht der Pa poea's en der Zuidmolukkers. Wat moeten we daar nu nog mee?, vroeg men uit de vergadering. Dit zelfbe schikkingsrecht is een zaak geworden van de Verenigde Naties. Als wij er werkelijk nog iets ten goede aan wil len doen, dan moeten we vóór alles zorgen voor goede betrekkingen met Indonesië. Die goede verstandhouding bevorderen we echter niet als we in Indonesië de indruk wekken, dat we ons in binnenlandse aangelegenheden van dit land willen mengen. Prof. Oud deelde die zienswijze niet. Zijn argumentatie was echter vaag. Kennelijk was hij erop uit die liberalen te apaiseren en daardoor de liberale staatspartij de wind uit de zeilen te nemen die de afloop van het Nieuw-Guineaconflict niet kunnen verwerken. Hij kreeg enige bijval. Een der liberale afgevaardig den kwam woedend verklaren dat het „onwaardig" is om voor alles te wil len streven naar een goede verstand houding met de „dictator" Soekarno. Applaus en boeh-geroep. „Stemmen", werd er vanuit de zaal geroepen. Dat kost ons een half uur, weerde prof. Oud af. „Dat geeft niet", riep men, „stemmen!" Prof. Oud probeerde eerst te stem men bij zitten en opstaan. De zelfbe schikkingsparagraaf blijft gehand haafd, concludeerde hij toen. Luid rumoer. „Hoofdelijke stem ming", riep de zaal. De uitslag daar van was dat de omstreden zelfbe schikkingsparagraaf met 254 tegen 145 stemmen uit het program werd ge schrapt. Prof. Oud had zich tijdens de dis cussies zichtbaar zitten opwinden. Bij de stemming begaf hij zich in de zaal. Hij schoot een van de libe rale jongeren aan, mr. Embden Boas, die het schrappingsvoorstel had ver dedigd. „Het is reuze dom wat u heeft gedaan", riep prof. Oud. Omstanders probeerden de zaak te sussen. Prof. Oud luisterde niet naar hen. „Reuze dom", riep hij luidkeels. Mr. Ebmden Boas werd nu ook kwaad. „Nu wordt de V.V.D. eindelijk een dynamische par tij, wat u altijd hebt tegengehouden", zei hij fel. „U moet rrtet zo'n hoge toon aanslaan", antwoordde prof. Oud wat geschrokken door de heftig heid van die reactie. „Hiervoor heb ben wij vijftien jaar gevochten", ver volgde mr. Embden Boas, „nu zal het beter gaan met de V.V.D. Ik hoop dat u het nog mee zult maken". Neen, veel plezier zal prof. Oud niet beleefd hebben aan dit congres. Tij dens de discussie over een heel an der punt werden hem bovendien „de magogische argumenten" in de schoe nen geschoven. Uit de zaal werd hier tegen geprotesteerd. Toch bleven die woorden langer hangen dan de lof tuitingen, welke de opvolgers van de 76-jarige liberale leider, mr. Toxo peus en prof. Witteveen, hem toe zwaaiden. Mr. Toxopeus had het bij al dit ru moer niet gemakkelijk. De toekom stige leider der V.V.D. liet duidelijk blijken, dat hij na de verkiezingen hoopt op een voortzetting van de hui dige politieke constellatie. Maar zul len de confessionele partijen bereid zijn opnieuw met de (verdeelde) V.V. D. in zee te gaan? Mr. Toxopeus zuchtte eens. De K.V.P. kan kiezen uit de schoonste, zei hij. Mr. Toxopeus verklaarde voorts nog dat de V.V.D. niets voelt voor bindende afspraken bij de kabinets formatie. Hij hield wat dit betreft echter een slag om de arm. „We moe ten nooit „nooit" zeggen", betoogde hij. (Van onze Haagse redactie) In het Statige, deftige „hotel des Indes" te Den Haag is het herstel der Nederlands Indonesische diplomatieke betrekkingen zichtbare en blijde werke lijkheid geworden bij de aankomst van dr. Mohammed Sjarif, de nieuwe Indonesische zaakgelastigde voor Neder land. De komst van de kleine, sympathieke diplomaat was vooral een'grote gebeur tenis voor de ruim honderd uit alle delen van het land samengekomen Indonesische mannen, vrouwen en kin deren, die hun nieuwe vertegenwoordi ger met groot enthousiasme ontvingen. Nauwelijks was dr. Sjarif uitgestapt of hij werd reeds omhangen met een krans van tulpen in de Indonesische rood-witte kleuren. Kinderen zwaaiden, met papieren vlaggetjes, die omgetoverd} waren van Nederlandse tot Indonesische' doordat de blauwe strook papier er af geknipt was. Drie kwartier na zijn aankomst kwam de chef de protocol van het kabinet, baron mr. H. F. C. van Hardenberg, dr. Sjarif officieel begroeten. Dr. Sjarif verklaarde o.m. erg blij te zijn eindelijk in Den Haag te zijn en met zijn werk te kunnen beginnen. Hij zei aan het Nederlandse volk de groeten Nederland kwam in Zwitserland slechts tot een 1-1 gelijk spel. Maar het plaatste zich voor de strijd tegen de Luxemburgers en zit dus in de 8e finales. De foto toont het moment waarop Piet Kruiver de enige Nederland se goal produceerde. Uitvoerige reportages op de sportpagina's. De laatste dagen zijn in Zwitserland dertig nieuwe tyfusgevallen ontdekt. Er zijn nu in totaal 2000 gevallen be kend. In Engeland hebben zich zater dag 2 nieuwe gevallen voorgedaan. Daar zijn nu in totaal vijftig patiën ten. In Frankrijk is één niet ernstig geval ontdekt. In Zermatt hebben de laatste 150 gasten op het hoogtepunt van het winter sportseizoen het stadje verlaten. Zermatt zal voor toeristen gesloten blijven tot dat de plaas vrij van tyfus is verklaard. Normaal vertoeven hier op deze tijd van het jaar een drieduizend vakantie gangers. Behalve de hotels zijn ook alle andere openbare gelegenheden gesloten totdat het gehele dorp gedesinfecteerd De Franse oud-premier Georges Bidault, leider van de „nationale ver- zetsraad", heeft een Braziliaans visum aangevraagd. De aanvraag wordt be studeerd. Frankrijk heeft er geen be zwaar tegen als hij naar Brazilië ver trekt. (Van onze verslaggever) „Zeg, meneer de burgemeester, ze hebben hier de wegen naar Bels afgesloten voor 'alle verkeer. Weet u daar iets van af?", zo belde iemand uit Castelré op naar bur gemeester F. M. A. de Grauw van Baarle-Nassau. „Ik wist werkelijk niet wat ik hoorde",", vertelde de burgemeester ons, „en ben er met een met adjudant Bruijs, de com mandant van de rijkspolitie, naar toe gereden". De borden stonden er en staan er nog. Op het Schrans in Castelré, juist over de brug over de Mark, langs de weg naar Minderhout staat er een en op de Schootsenhoek langs de baan naar Wortel heeft men er ook een geplaatst. Het zijn gewone ronde witte borden met een rode rand, met een recht hoekig plaatje er onder, waarop staat „Behoudens toelating vanwege de douane". Nu betekent zo'n bord „verkeer in beide richtingen verboden", wat inhoudt, dat elders nog een tweede bord moet staan. Dit is in Castelré niet het geval. In de Belgische grensgemeenten Minder hout en Wortel is zo'n bijpassend twee de bord niet te vinden, zodat de situatie hierop neer komt, dat men met zijn fiets wel van België uit over Wortel of Minderhout binnendoor naar Castelré mag rijden, maar dat men van Castelré uit niet meer binnendoor terug kan. Deze situatie is nog vreemder, als men bedenkt, dat het Nederlandse Castelré valt onder de Belgische parochie Minderhout. De hele „Castelse" bevol king is op België aangewezen. Men gaat er naar de kerk, hetzij in Wortel, hetzij in Minderhout, en de kinderen gaan er naar school. Overigens is het de vraag, of deze borden wel rechtsgeldig zijn. Voor het plaatsen van verkeersborden is in België net als in Nederland een raads besluit nodig. Van het plaatsen van deze borden, wist noch het gemeente bestuur van Minderhout, noch dat van Wortel iets af en ook op het gemeente huis van Baarle-Nassau, zowel als van Baarle-Hertog was men hiervan niet op de hoogte gesteld Bovendien blijken de borden geplaatst te zijn door de Bel gische douaniers, waarbij men zich kan afvragen of dezen hiermee hun bevoegd heid niet te buiten zijn gegaan. Waar schijnlijk zijn deze borden geplaatst binnen het kader van de aangekondigde verscherpte actie van het Belgische ministerie van financiën ter beteugeling van de botersmokkel. Het zal overigens niet bij deze twee borden blijven. „Een collega van mij", vertelde ons een Belgische douane beambte, „die vroeger metselaar is ge weest, is belast met het aanleggen van de betonnen funderingen voor die bor den. Ze zijn hier begonnen en trekken zo rond Baarle. Op Geel aan Baarle-Nassau-grens deze week waarschijnlijk nog, want daar heeft mijn kameraad ook al beton in de grond gedaan". Geel is een Neder lands, praktisch onontgonnen schier- eilandje in België aan Baarle-Nassau- grens, waar schijnbaar geheel verlaten twee winkeltjes zijn gevestigd. We heb ben het betonnen voetstuk voor het bord gevonden en nemen derhalve aan, dat daar een dezer dagen wel zo'n plaat zal verschijnen. Overigens heeft het plaatsen van deze borden al heel wat stof doen opwaaien. Niet alleen de Castelré'se bevolking, maar ook de betrokken gemeenten^ Baarle, Wortel en Minderhout zijn er over ontstemd en willen nu wel eens pre cies het naadje van de kous weten. Er wordt druk overleg gepleegd tussen de onderscheiden gemeentebesturen en tus sen de Nederlandse rijkspolitie en de Belgische rijkswacht. Het bord op de Schootsenhoek in Castelré wordt wel het meest omstreden. Het staat vlak bij de percelen B I en B II, eigendom van de Belgische gemeente Wortel, die bij de Conventie van Maas tricht in 1842 aan Nederland* werden overgedragen en toegevoegd aan de ge meente Baarle-Nassau De perceels- grenzen volgden in die' tijd de kronke lende waterlopen. Deze werden later rechtgetrokken, met als gevolg, dat men niet meer precies weet hoe de grens daar nu eigenlijk loopt. Ook kaarten uit en rondom die tijd brengen geen uit komst. daar de kaarten op het ge meentehuis in Wortel niet geheel klop pen met die in Baarle-Nassau. Men is zich nu de vraag gaan stellen: Staat dit bord op Nederlands of op Bel gisch grondgebied We spraken hier over met de heer Schellekens, die vroe ger in Wortel op de administratie ge werkt heeft. De heer Schellekens is van oude Wortelse stam. Zijn grootvader, die er in 1793 geboren werd, was er even als de vader van de nu ook al weer hoogbejaarde heer Schellekens, veertig jaar burgemeester. En ook hij twijfelde er aan of het gewraakte bord wel op ,,Bels" staat. Al met ai zal het laatste woordje nog niet gezegd zijn over deze borden, die niet alleen nadelig zijn voor de Castelse bevolking en voor de goede Belgisch Nederlandse samenwerking in deze contreiën, maar die ook tal van toeris ten, die eens een fietstochtje naar Hoog straten en omgeving willen maken, zullen afschrikken. Toen de verslaggever uit Castelré weg reed, zag hij een enigszins aangeschoten kerel met .een verhit hoofd proberen het bord uit de grond te trekken. Hij had kennelijk geen benul van het stevige betonnen voetstuk onder de grond. Typerend was dit beeld in elk geval Het bord moet weg, maar het kan een zware dobber worden en gelukwensen van het volk en de regering van Indonesië over te brengen. Hij verklaarde voorts, dat de telegram men, die reeds tussen de ministers van buitenlandse zaken Luns en Soebandrio gewisseld zijn, hem de hoop hadden ge geven de samenwerking, het begrip en vertrouwen tussen beide landen weer zo gauw mogelijk te kunnen versterken. Hij bracht voorts zijn innige dank over mijn hart zegt meer dan ik met woorden zeggen kan voor het mede leven en de hulp van het koninklijk huis en het Nederlandse volk voor de slacht offers van de vulkaanuitbarsting op Bali. Dr. Sjarif verklaarde voorts desge vraagd. dat n°§ gezocht moet worden naar een Indonesisch ambassade gebouw. De vroegere ambassade „Bac- kershage" in Wassenaar komt niet in aanmerking", „want zij ligt te ver van Den Haag en ik vind het als ongetrouwd man niet leuk om er alleen in te wonen", aldus dr. Sjarif. Leiders van diverse Indonesische groeperingen hebben dr. Sjarif na de persconferentie nog hartelijk verwel komd Een hevige brand in de Belgische plaats Ciney ten noordwesten van Dinant in de provincie Namen, heeft de afgelopen nacht zes mensenlevens ge- eist en een hotel in enkele uren vol komen in de as gelegd. Vijf mensen kwamen in de vlammen om, het zesde slachtoffer liep een schedelbreuk op bij een poging uit het raam van zijn kamer te springen. overleed kort na aan komst in een ziekenhuis. Het hotel was pas geheel verbouwd, en het zou zaterdag heropend zijn. Tot de slachtoffers behoren de be heerder van het hotel, zijn vrouw en een achtjarig zoontje. De drie overige slachtoffers zijn een tante van de beheerder en twee gasten. Over de oorzaak van de brand zijn nog geen mededelingen gedaan. De Nederlandse sopraan Elisabeth van Doorn uit Utrecht heeft zaterdag op het in Parijs gehouden internationaal zangconcours „Noemi Perugia" in de categorie concertzangers en -zangeres sen de eerste pijrs gewonnen. Het was de vierde keer dat dit concours werd gehouden. Vorig jaar behaalde even eens een Nederlandse zangeres en wel Henriëtte Sengers, de eerste prijs. I.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1