Het christendom verloor zijn vaste greep op zeer vele Franse arbeiders PROGRAMMA'S VAN RADIO EN TV Daarom BPI super iMix benzine Kies de soort die bij Uw auto hoort BOEK YAN FRANSE HULPBISSCHOP Bij kernbomaanval zeker vele miljoenen doden G odsdienstige woorden: een fooi voor de armen Onwetendheid Solidariteit Rijke onderneming Kerk en slakingen AMERIKAANSE MINISTER 19 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 MAART 1963 Een diepgeworteld wantrouwen tegen de Kerk beheerst de Franse arbeiders omdat zij in het verle den de bewijzen van praktisch christendom misten, aldus de conclusie van mgr. Ancel. w fPOTTERS^^K Derde kernreactor in Petten kritisch Zondag 31 maart 1963 Maandag 1 april 1963 Televisieprogramma s Zaterdag 30 maart 1963 m 111111111111111111111111* i Zondag 31 maart 1963 19 (Van onze Parijse correspondent). HET BOEK van de hulpbisschop Alfred Ancel van Lyon had op geen heter tijdstip van de pers kunnen komen. Het verschijnt op het ogenblik van grote stakin gen: een algemene staking van 200.000 mijnwerkers, stakingen bij de spoorwegen, gas, elektriciteit, poste rijen, het Parijse transport en stakingen bij de aardgas- fabrieken van Lacq. Het hoek van 500 pagina's is eerlijk en oprecht. De schrijver heeft arbeid noch moeite ge spaard om aan de weet te komen, wat er in de Franse arbeiderswereld leeft, wat de oorzaken zijn van de toe nemende ontkerstening van zijn land. Hij heeft niet de gemakkelijkste weg gekozen om ongeloof en mate rialisme af te schuiven op wat hijzelf noemt de brede rug van marxis me, communisme of socialisme. Uit het Oude Testament heeft hij goed onthouden, dat een mens ook zijn hand in eigen boezem behoort te steken en dat die hand er dan niet altijd even rein uitkomt. De bis schop schaamt er zich niet voor dat te zeggen. Het siert hem. Want wie onzer, ook al draagt hij het geestelijk habijt, is zonder zonde? Bij Editions du Centurion te Parijs is van de hand van de hulpbisschop van Lyon, mgr. Al fred Ancel een boek verschenen, dat al onmiddellijk bij zijn ver schijnen groot opzien heeft ge baard. Het is een realistisch boek dat een eerlijk onderzoek doet naar de toenemende ontkerste ning van zijn land. Onze corres pondent te Parijs Luc Kleyn be handelt het in bijgaande uitvoe rige bespreking. „Cinq ans avec les ouvriers" Edition du Centurion, Parijs Prijs nouveaux francs 13.50 Van huis uit is de schrijver filosoof. Zijn studies heeit hij voltooid in Rome en daarna was hij hoogleraar in de filo sofie aan de universiteit van Lyon. In oktober 1954 kwam hij aan het hoofd van Gerland, een kleine gemeenschap in het zuiden van Lyon, niet als socioloog of politicus, maar om als bisschop de ar beiderswereld te evangeliseren. Die we reld meende hij te kennen en hij had er zelfs over geschreven, „maar men leert haar nooit genoeg kennen" Hij kwam er met de wetenschap, dat de ont kerstening van de Franse arbeidersklas se sterk was toegenomen na de tweede wereldoorlog en de krijgsgevangenkam pen. Kijkt men diep in zijn hart, dan zou hij het liefst priesterarbeider zijn ge worden, maar hij schikte zich naar Ro me, waar men het anders heeft ge wild. Hét einde van de priesterarbeiders heeft naar zijn stellige overtuiging de apostolische mogelijkheden onder de ar beiders sterk doen verminderen, of schoon hij wel degelijk de gevaren zag, verbonden aan dat „dramatisch gewor den" arbeiderspriesterschap. Werken, in een fabriek deed hij dus niet in de Lyonse voorstad aan de linkeroever van de Rhöne. Wel verrichte hij voor een textielindustrie werkzaamheden thuis. Twee priesters, die hem toegewezen wa ren als hulp, mochten werken als arti san in kleine ondernemingen. Twee le- kebroeders mochten doen wat zij wil den. Hun werk in fabrieken was een wel kome bijdrage voor het in 1954 begon nen experiment. Het duurde drie volle jaren, eer zij in de industriële wijk door het fabrieksproletariaat werden geaccep teerd. Men beschouwde hen aanvanke lijk als een „commando van het Vati- caan" met het doel om de arbeiders een rad voor de ogen te draaien Enkele da gen na hun komst schreef dé communis tische „La République'.' van Lyon: waar om wel gemoraliseer van de arbeiders en geen evangelisatie van de werkgevers die de arbeiders schandelijk uitbuiten. Onder die omstandigheden ging de kleine ploeg aan het werk. (Advertentie) EEN HALVE EEUW VERFIJNDE TAFELSFEER OERO ZIIVIUM GERO ZllDURO ZILMETA volwassene. Hij verweert zich met ei sen tot loonsverhoging, maar dat neemt zijn onlustgevoelens niet weg.Tussen hem en de werkgever is een muur van wantrouwen opgetrokken. Die muur zal blijven bestaan, zolang de arbeiders klasse geen volwaardig deel uitmaakt van de natie met gelijke rechten en plichten als de anderen. Wat de arbeidersklasse in de eerste plaats kenmerkt is het diepe gevoel van solidariteit. Ook bij de bourgeoisie be staat die solidariteit, maar van geheel andere aard, van persoon tot persoon en nimmer collectief. Men voelt zich arbeider, leeft en werkt en woont samen, er zijn geen eigendomsverhoudingen, geen onderlinge concurrentie, men leeft onder dezelfde noden, onder dezelfde sociale onrechtvaardigheid, streeft sa men naar hetzelfde doel. Het patriottisme van de arbeiders is ge heel anders dan dat van de bourgeoisie. Die vaderlandsliefde bestaat intussen wel degelijk, wat men tijdens de bezet tingsjaren lieeft kunnen zien Het pa triottisme van de arbeiders is noch im perialistisch, noch oorlogszuchtig, noch militaristisch. De kazerne is voor de arbeiders een' extra vernedering. Officier wordt hij bijna nooit. Het moge waar zijn, dat het Marxisme de klassenstrijd predikt, maar hoeveel werkgevers heb ben zonder het te willen, door hun hou ding bijgedragen tot die klassenstrijd? Natuurlijk zijn er ook christelijke pa troons, die hun christendom in de prak tijk brengen, maar zij zijn uitzonderin gen. Als men de arbeiders dat voor beeld voor ogen houdt, krijgt men stee vast ten antwoord: ,,U gelooft toch niet aan Père Noël?" De overgrote meerderheid ver vloekt het kapitalisme en stemt communistisch, niet uit communis- maar uit over wegingen van doelmatigheid. Tel kens als de kerk zich tegen het communisme of socialisme uit spreekt is de reactie: „Zie je wel, dat de kerk tegen de arbeiders is?" Zolang de kapitalistische werkge ver de beginselen van het econo misch liberalisme toepast en al leen maar naar de stoffelijke winst kijkt, zal men er de arbeiders nooit van kunnen overtuigen, dat MaTX ongelijk had met zijn meerwaarde- leer. Die Marxistische theorie zal de arbei- der over het geheel genomen niet be grijpen, maar wel ziet hij die onbe grepen theorie iedere dag bevestigd door de feiten. Wat hij verlangt is medezeg genschap en die wordt hem onthouden. Hij zal communistisch blijven stemmen zolang hij geen ander middel ziet om zich tegen uitbuiting te verdedigen. Zelfs vele katholieke arbeiders hebben tijdens de verkiezingen als volgt geredeneerd: Ik moet kiezen tussen een man van rechts, die de oorlog in Algerije wil voort zetten en een communist, die aan de oorlog een einde wil maken wat wilt ge dat ik doeik heb dus com munistisch gestemd Vanwaar de toenemende ontkerstening in Frankrijk? Ongetwijfeld heeft het ra tionalisme sedert de Franse revolutie de arbeiderswereld anticlericaal en zelfs antigodsdienstig gemaakt. Maar dat *s niet de enige reden. Het christendom brengt zijn geloof niet in praktijk, waar door het zijn oude traditie heeft verloren. Het mysterie van de kerk bestaat niet meer. De kerk is een sociale organisatie geworden met paus, bisschoppen en priesters, een instelling met scholen en liefdadige instellingen. De kerk in de ogen van de Franse arbeiders is een machtige en vooral rijke onderne mingen geworden, „die godsdienst ver koopt". Het begrip kerk heeft geen spiri tuele inhoud meer. De kerk leeft buiten de arbeidersklasse en heeft haar Jot verbonden met hen, die de arbeiders klasse als vijand beschouwt. „Hoe wilt dat ik nog naar de mis ga en kniel naast hem. met wie ik de hele week over hoop lig?"' De priesters staan wat ont wikkeling en cultuur betreft dichter bij de bourgeoisie dan bij de wereld van de arbeiders. De afschaffing van de priesterarbeiders heeft veel kwaad bloed gezet. De redenering is eenvoudig: „Een paar grote werkgevers hebben zich bij het vaticaan beklaagd en toen heeft de paus toegegeven". Alle tegenargumenten worden niet geloofd. De kerk is en blijft schatrijk en wat de schrijver er ook tegen aanvoert („er zijn ook arme pries ters", „de kerk weigert geen giften en is ook genereus"), al die argumenten „ne portent pas non plus" en helpen niet. Ook toen er nog lang geen sprake was van Marxisme, heerste de over tuiging: er bestaat nu eenmaal een bondgenootschap tussen de kerk, de (Advertentie) Pas in Gerland werd de bisschop zich van zijn onwetendheid ten aanzien van de Franse arbeidersklasse bewust. Wat is die wereld gecompliceerd! Die we reld spreekt haar eigen taal, waarmee hjj niet bedoelt te zeggen, dat er ge vloekt of gescholden moet worden om de arbeiders te begrijpen. Wie dat doet met de bedoeling om contacten te leg gen beledigt niet alleen zichzelf, maar ook de arbeiders. Aan bepaalde begrippen hechten de arbeiders een geheel eigen betekenis. Dat, om een voorbeeld te noemen, de kerk wel het „economisch liberalisme" maar niet het „kapitalisme" heeft ver oordeeld, begrijpen de arbeiders eenvou dig niet. Van de honderd godsdienstige woorden ontgaat hun van tachtig de betekenis. Volgens hen is dat een fooi voor de armen. „Godsdienst is een zaak van geld". Bijbelverhalen uit een ver verleden vinden geen geloof. Een arbei der houdt overwegend rekening met fei ten Hij voelt zich slachtoffer van de sociale onrechtvaardigheid en solidair met allen, die daaronder lijden. Hij be schouwt de arbeid niet als een zegen, maar als een vloek, is blij, al shet vrij dagavond en triest als het maandag morgen is. Bijbelse rechtvaardigheid in de zin van „zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid" doet hem niets. Sociale rechtvaardigheid zoekt hij in collectieve contracten, loonsverhoging en werktijdverkorting. Sociale rechtvaardigheid is voor hem niet overwegend een kwestie van geld. Het is een kwestie van menselijke ver houdingen. In het produktieproces voelt hij zich een machine, goed genoeg om aandeelhouders te verrijken. Bioscopen en televisie openen hem iedere dag méér de ogen voor die bestaande so ciale onrechtvaardigheid. Aan onder wijs en cultuur voelt hij zich tekort gedaan. Gebrekkige technische oplei ding hindert hem in zijn promotiekan sen In gesprekken met werkgevers >s hij door achterstand in schoolop leiding niet opgewassen tegen argu menten. Hij weet niet waar de produk- ten, die hij in de fabriek maakt, voor dienen. Men pleegt daarover geen en kel overleg met hem Op zijn verant woordelijkheidsgevoel doet niemand 'n beroep. Op het zuiver menselijk vlak maakt hij van de fabriek geen deel uit. Hij voelt zi°h behandelt als een onmondig kind en nooit sis een tische overtuiging, f -HANDllS^ UNlA^ilP MENTHOL PELLETS i Tejfen hoest en Keelpij- V Uitwerking frappant machtigen der aarde en de rijken. Dat generaal Franco van Spanje door paus Pius XII gedecoreerd werd heeft het wantrouwen tussen kerk en» arbeiders nog méér vergroot. „Wat moet men doen? Wat moet men tegert die feiten en de uitlegging ervan inbrengen? Wel gelukzalig zij, die een verklaring bij de hand hebben. Ik moet bekennen, dat ik die bijna nooit heb kunnen vinden". Met die min of meer pessimistische noot van mgr. Ancel willen wij dit arti kel toch niet eindigen. Hij schrijft in zijn boek, dat de arbeidersklasse in de eer ste plaats gekenmerkt wordt door een diep gevoel van solidariteit. Als die so lidariteit ooit gebleken is, dan is het wel in de eerste dagen van de maand maart 1963. Die overal in het Franse volk gemanifesteerde solidariteit gold in hoofdzaak de 200.000 mijnwerkers die niet alleen staakten voor een luttele elf procent loonsverhoging en zelfs dan nog bij de particuliere sector ten achter blijven maar ook tegen een ongeluk kige en slecht doordachte aanval van De Gaulle op het in de grondwet ver ankerde stakingsrecht. Waf sterk de aandacht trok was de solidariteit van de kerkniet alleen van een paar dorpspastoors midden in de mijnstrekenmaar ook en voor al van de hoge geestelijkheid. In een te Parijs gehouden vergadering van kardinalen en aartsbisschoppen werd een dringend beroep gedaan op de ge lovigen om zich niet afzijdig te hou den in steun aan de mijnwerkers, on verschillig of zij georganiseerd waren in communistische C.G.T.-, katholie ke C.F.T.C.- of moderne F .O .-vakbon den. De kardinalen en aartsbisschop pen hebben daarvoor moeten boeten. De voorlezing van hun boodschap werd nog diezelfde avond uit het tele visieprogramma geschrapt. Maar tegenover dat verlies staat een grote winst. De Franse arbeidersklasse, gewikkeld in een strijd op leven en dood met een regering van technocraten, voel de de steun van de kerk achter zich. In hoeverre het boek van mgr. Ancel daar toe heeft bijgedragen is ons onbekend. Maar als het ertoe heeft bijgedragen een bres te schieten in de muur tussen kerk en arbeidersbeweging in Frankrijk, dan zijn de vijf in Gerland doorgebrachte ja ren niet tevergeefs geweest. Ook de Franse arbeiders steken begerig de han den uit naar wasmachines, koelkasten, stofzuigers, radio's, televisies en auto's waarvan de desbetreffende industrieën in niet geringe mate profiteren maar desondanks blijft waar, wat mgr. Pierre Veuillot, aartsbisschop coadjutor van Pa rijs, in zijn voorwoord schrijft, nl. dat het bij de Franse arbeidersklasse niet alleen, gaat om meer loon en korter werktijd, maar ook om „reële waarden van broe derschap, rechtvaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid". LUCAS J KLEYN De Amerikaanse minister van lands verdediging, Robert McNamara heeft uit gebreide verklaringen, die 526 pagina's druk beslaan, afgelegd voor de onder commissie voor de toewijzingen van het Huis van Afgevaardigden. Zijn relaas is, hier en daar gecensureerd, gisteren voor publikatie vrijgegeven. Het volgende is eraan ontleend: McNamara schatte het aantal Ameri kaanse slachtoffers bij een Sovjetrussi- sche kernaanval op tenminste tien mil joen. „Dit is een absoluut minimum. Het meer waarschijnlijk te achten getal zou verscheidene malen groter zijn", aldus de minister. Zijn antwoord op de vraag, hoe groot het aantal Sovjetrussische slachtoffers zou zijn bij een overeenkomstige Ame rikaanse aanval op de Sovjet-Unie, werd niet voor publikatie vrijgegeven. De minister vervolgde: „Geen der par tijen zou in staat zijn een oorlog met kernwapens, in de orthodoxe zin van het woord, te winnen. De verliezen, die bei de zouden lijden, zouden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie na een kern wapenoorlog tot mogendheden van de tweede of de derde rang maken". McNamara zei verder: „Naar mijn bes te weten bezitten noch de Sovjet-Unie, noch de Verenigde Staten megatonbom- men van honderd ton. Amerika is in staat dergelijke bommen te vervaardi gen, doch het komt ons thans niet nood zakelijk voor hiertoe over te gaan". De minister vervolgde: „De V.S. zijn militair sterker dan de Sovjet-Unie en wel met name op het gebied der kern bewapening. Er bevinden zich verschei dene duizenden Amerikaanse kernwa pens in Europa en zij zullen worden aan gewend, indien dit noodzakelijk zou zijn om grote belangen te beschermen". De minister gaf hiermede een indirect antwoord aan die Europeanen, die het in twijfel hebben getrokken of de V.S. een Sovjetrussische aanval met kern wapens op Europa zouden beantwoorden met een overeenkomstige aanval op de Sovjet-Unie zelf. De derde kernreactor van het „Reac tor-centrum Nederland" te Petten is kri tisch geworden, d.w.z. dat er voor de eerste maal een zichzelf onderhoudende kettingreactie is opgetreden. De reactor, de zogenaamde Krito, de eerste reactor, die geheel in ons land is ontworpen en waarvan de onderdelen de splijtstof uiteraard uitgezonderd door de Nederlandse industrie zijn ge leverd, De vorige week vrijdag was een begin 'gemaakt met het plaatsen van de splijtstof in het reactorvat. Op 28 september 1960 werd de lage flux-reactor in Petten voor de eerste maal kritisch Ruim een jaar later, op 9 november 1961,werd de hoge flux reactor voor de eerste maal kritisch en op 25 april van het vorig jaar trad in deze laatste voor de tweede maal een zichzelf onderhoudende reactie van kern splijtingen op. Zonder invloeden van bui ten blijft in een kritische reactor het aantal kernsplijtingen per seconde en dus ook de energie ontwikkeling con stant. Amerika heeft 350.000 dollar bij gedragen aan de kosten. Zaterdag 30 maart 1963 HILVERSUM I 402 m VARA: 12,15 Tussen mens en nevel vlek' popul. wetensch. lez. 12,30 Land en tuinb.meded. 12,33 Tussen start en finish, act. sportnws. 13,00 Nws. 13,15 VARA-varia 13,20 Vers van de pers 13.45 V.d. jeugd 14.20 Radio Jazzclub 14,45 Rep', van de Energie-conferentie 15,00 Matinee op de vrije zaterdag, Radio-fil- harm. ork„ klass. muz. In de pauze plm 15 55-16,15 Boekenwijsheid 17,15 Licht instr. trio en zangsol. 17,30 Weekiourn. 18 00 Nws. en comm. 18,20 Tango-rumba orkest met zangsoi. 18.50 Lichte gram. 19,00 Art. staalkaart VPRO. 19 30 Christendom in ontmoeting met wereld godsdiensten. lez, 19,45 Residentie-ork., klass. muz. (gr.) 19,55 Deze week, praatje VARA: 20.00 Nws. 20,05 Walsoik. 20.35 Tel uit ie winst, spel van spelletjes 21,35 Socialistisch comm. 21.50 Lichte gram. 22 00 Als de klok dertien slaat, hoorspel 22,30 Nws. 22,40 Zo maar een zaterdag.... in maart, cabaretprogr. 23.10 Ramblers- hitparade 23,40 Lichte gram. 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II m KRO- 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht ens. en zangsol. 12,55 Kath. nws. 13 00 Nws 13.15 Platennws. 13,20 Ama- teiirsDrogr. 13.45 Franse les 14,05 V.d. ieugd 15.00 Lichte gram. 16.00 Als de dag van gisteren, klankb. 16,30 Lichte graim 17 00 Vd jeugd 17,15 Jazzmuz. 17,30 Roekbesor 17,40 Lichte orkestmuz. en rang 18>0 Kunstkron. 18,30 Lichte gram. ip 30 V.d. kleuters 19,00 Nws. 19.10 Act. 19 22 Soortperiscoop 19,30 De Oelewap- Ders licht progr. 20.00 Radio kamerork. en sol popul klass. muz. 20.50 Instr. ens en zangsol. 21.00 Tierelantijnen, ge- var nrogr. 22,00 Licht ens. en zangsol. 22 20 9"? 22.25 Boekbespr. 22,30 Nws. 99 40 Wii luiden de zondag in 23,00 Nwe klass. gram, met comm. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Amus.muz. 12 30 Weerber. 12.35 Kamermuz. 12,50 Progr overz. 13.00 Nws. 13,15 Progr voor teenagers 14,00 Nws. 14,03 Filmmuz. 14 45 De academie der discofielen 16,00 Nws. 16,03 Lichte muz. 16,30 Variété-muz. 17,00 Nws. 17,15 Liturg, gezangen 17,25 Operettefragm. 17,45 Eng. les 18,00 Nws. 18,03 Koormuz. 18,28 Paardesportber. 18,30 V.d. sold. 19,00 Nws. 19,40 Lichte muz. 20,00 Cabaretprogr. 21,00 Amus.muz. 22,00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23,00 Nws. 23,05 Gevar. muz. 23,30 Ritm. muz. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevar. muz. en act. 16,03 Bel Canto 17.00 Nws. 19,30 Nws. 21,00 Lichte muz. 22,00 Wereldnws. 22,15 Jazz muz. 22,55 Nws. 23,55 Nws. HILVERSUM I 402 m VARA: 8,00 Nws., aansl. postduivenber. en soc. strijdlied 8,18 V.h. platteland 8.30 Weer of geen weer, gevar. progr. 9,45 Geest, leven, toespr. 10,00 Klavecimbel- rec„ klass. muz. 10,30 Woorden van werkelijkheid, gedichten van deze tijd 10.45 Zondagochtend in VARA-studio 5, gevar. progr. AVRO: 12,00 Platen- matinee (plm. 12,30 Mogelijke postduiven ber. en afgelastingen van wedstrijden) 13.00 Nws. 13,07 De toestand in de we reld, lez. 13,17 Meded. of gram. 13,20 Knipperlicht, progr. voor alle wegge bruikers 14,00 Boekbespr. 14,15 Concert- geb.ork. en zangsol., klas. muz. In de pauze: 14,40-15,05 Literair gesprek 16.15 Zigeunermuz. 16.30 Sportrevue VARA: 17.00 Latijns-Amerikaanse muz. 17,30 V. d. jeugd i7,50 Nws., sportuitsl. en sport journaal VPRO: 18,30 Korte Doopge* zinde kerkd. IKOR: 19,00 Kinderdienst 19,30 De open deur AVRO: 20,00 Nws. 20,05 No, No, Nanette, muzikale comedie 21,00 Het kan niet altijd kaviaar zijn. hoorspel (7) 21.40 Instr. trio en zangsol 22,00 Pianorec., klass. muz. 22,30 Nws. 22,40 Act. 22,55 Meded. en sportuitsl. 2e klas voetbal 23.00 Nwe gram. uit Frank rijk 23,25 Klass. gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 8,00 Nws. 8.15 Kamerork. en sol., klass. muz. 8.25 Inl. hoogmis 8,30 Hoog mis NCRV: 9.30 Nws. en waterst. 9,45 Geest, liederen IKOR: 10,00 Oud- kath. kerkd. 11,30 Vraag en antwoord 11,45 De kerk in de spiegel van de pers NCRV: 12,00 Gram. KRO: 12,15 Popul. gram. 12,25 Springplank, jonge artiesten 12,50 Buitenl. comm. 13,00 Nws. en meded. 13,10 De stemvork, bel-canto- progr. 13.45 Een omstreden huwelijk, gesprek 14.00 V.d. kind. 14,55 Interland voetbalwedstr. Zwitserland—Nederland 14,55 Amus.ork. en zangsol. Convent van kerken: 17,00 Christ, geref. kerkd. NCRV: 18,30 Vocaal dubbelkwartet 19,00 Nws. uit de kerken 19.05 Samen zang, geest, liederen 19,30 Gesprekken over de Heidelberger, lez. KRO: 19,45 Nws. 20.00 De onweerstaanbare nachte gaal. hoorspel met muz. 20,35 Herh. van enkele liedjes uit De onweerstaanbare nachtegaal 20,50 Volksliedjes (gr.) 21,00 Viool en piano, klass. muz. 21,30 Wisse- wassen licht progr. 21,50 We zingen de wereld rond, kinderkoren en licht instr. ens. 22,20 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Avondgejj. 22,50 Volks- muz. met comm. 23,20 Retourtjes, een veertiendaagse terugblik op ons progr. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12.03 Fanfaremuz. 12.30 Weerber. 12,35 Amus.muz. 12,50 Progr.-overz. 13,00 Nws. en weerber. 13,15 V.d. sold. 14.00 Nws. 14,03 Opera- en bel cantoconc. 14,55 Sportprogr. 18.00 Nws. 18,03 Pianorec. 18.30 Godsd. uitz 19,00 Nws. en weerber. 19,30 Lichte muz 20,00 Amus.progr. 22,00 Nws. 22,15 Dans muz. 23.00 Nws. 23,05 Gevar. progr. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,18 Chansons 13.00 Nws. 13,15 Gevar. muz. en act. 16,45 Nws. 17,45 Klass. muz. 19,30 Nws. 21.15 Lichte orkestmuz. 22,00 Wereldnws. 22.15 Chan sons 22,55 Nws. 23,00 Jazzmuz. 23,55 Nws HILVERSUM I 402 m VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7.20 Soc. strijdlied 7,23 Lichte ochtend klanken (gr.) (Om 7,35 Van de voorpa gina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Licht ens. met zangsol. 8,48 Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Moderne gram. (9,35-9.40 Waterst.) VPRO: 10.00 Zeggen of laten zeggen, overd. VARA: 10,20 V.d. vrouw 11,20 Voordr. 11,40 Zangrec., moderne liederen. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7,10 Dagopening 7,25 Klass. gram. 7,35 Sport uitsl. van zaterdag 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8,15 Gew. muz. (opn.) 8,30 Lichte gram. 8.45 Amerikaanse Volksliedjes (gr.) 9.00 V.d. zieken 9,35 Gram. 9,40 V.d. vrouw 10,10 Oude muz. (gr.) 10,20 Rondom het woord, theologische ether leergang 11,05 Vocaal kwartet en orgel, geest, liederen 11,35 Licht ens. VARA: 15,00 Rawhide - Incident bij Dangerfield Dip, cowboy-film 15,50 De boekenmolen, boekbespr. voor jong en oud NTS: 16,05 Eurovisie, rep. van de Grand National te Aintree VARA: 16.30 Op reis met dr. L. van Egeraat 17,00 V.d. kind. 19.30 Vrije nieuwsgaring - Als in de goeie ouwe tijd, film (Jim Backus) 19,55 Reactie op reacties NTS: 20.00 Journaal VARA: 20.20 Een avond in Saint Germain des Prés 21,10 Achter het nieuws 21,35 Instuif, dans-demonstra- ties 22.10 Wereldwijs, quiz NTS: 22,50-22,55 Journaal. FRANS BELGIë: 18,30 Berichten 18,33 Mes trois fils, film 19.00 Grammofoon- platenprogr. 19,30 La Vie qui bat. flora en fauna van de wereld 20,00 Journaal 20,30 Tekenfilm 20.35 Drelin-Drelin, wed- str.progr. 21,15 Chiens perdus sans col lier, film 22,45 Journaal. VLAAMS BELGIë: 15,30-16,30 Rep. van de Europese biljartkamp. driebanden 17,00-18,00 V.d. jeugd 19,00 Kennisma king met het moderne Gent 19.30 Act. 19.55 Sport in het kort 20,00 Nws. 20,20 Margie, tv-feuill. 20,45 Lentestemmen, een kleinkunstprogr. 21,15 't Is maar een woord, quizprogr. 21,45 De vijfde be- (Advertentie) I 1"! 1 !:.I 1 1 i j S i i 1 s i s P i 1 i 1 1 i Deze auto heeft uitsluitend een privè-feven. Korte ritten voor bezoek of boodschappen. Verder alleen-voor-het-weekend. .:ÜU.:-,-jS3 Deze auto heeft overwegend een beroepsleven. Iedere dag uren achtereen in touw. In de stad en dan weer op de buitenweg. U ziet: beide auto's zijn aan elkaar gelijk, In merk, type en bouwjaar. Maar onder de motorkap houdt de gelijkenis op. Beide motoren hebben zich anders ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor uw auto. Ook uw motor heeft een eigen karakteristiek. BP Super Mix komt er aan tegemoet met 5 verschillende soorten benzine. Voor elke motor de juiste individuele voeding. Probeer het zelf. Na twee- of driemaal tanken bij een BP-pomp merkt u het verschil. Uw motor loopt inderdaad soepeler, reageert scherper en accurater! Benzine? Kies zelf uit: BP benzine - BP Super Mix 25 - BP Super Mix 50- BP Super Mix 75-BP Super. zoeker (The fifth caller), tv-speclfilm 22,35 Nws. 22,45-23,30 Rep. van het Euro pees biljartkamp. driebanden te Brussel. NTS: 15,15-18,30 Eurovisie, biljarten, toernooi om het Europese kamp. drie banden te Brussel, afgewisseld door rep. van de Ronde van Vlaanderen 19,30 Weekjournaal 20.00 Sport in beeld KRO: 20,30 Kunstmaandork. en sol., klass. muz. 21,05 De Flintstones, teken film (dl. 12) 21,30 De strop, eenakter 22,05 Klaaglied, religieus progr. NTS: 22,30-22,35 Journaal. FRANS BELGIë: 15,00-18,00 Le Di- manche en Pantoufles, gevar. progr. 19,30 Ramous, film 20,00 Journaal 20,40 Le Crevalier de Maison Rouge, feuill. 21.30 Tout en rythm.es, muz. progr. 22,00 Alfred Hitchcock-film 22,30 Journaal. VLAAMS BELGIë: 11,00-11,40 H. Mis 14,15 V.d. landb. 14,45 Panorama, de week in beeld 15,15-16.00 Ronde van Vlaande ren, rep. 16,55-17,35 Rep. van de aan komst te Gentbrugge 16.20-16,55 Rep. Europees biljartkamp. driebanden 17,35- 18,30 Idem In de pauze: ca 16,00 V.d. kleuters 18,55 De avonturen van Rusty, film v.d. jeugd 20,00 Journaal 20,20 Mu- sik der Welt, muz. progr. 21,30 Sportact. 22,00 Festival, selectie van korte be kroonde films 22,45 Journaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 13