lehuis c liter Het dak film van prima de Sica Mijn zoon Gerrit Commerciële t.v. ook door V.P.R.O. afgewezen r Voelt u zich MINTER EN N HET POEFDIER [.J.-leider ernstige Iritiek VOOR UW PEN 33 WAAR? Kijk naar L )OCWATER Vandaag Morgen R.-K. Middenstand tegen reclame-t.v. VANAVOND OP UW BEELDSCHERM Radioprogrammas 7 elevisieprogramma MARTIN MONS laar terp-feuilleton Steeds meer t.u- besitters in Nederland :;ii*eiteKKer- Meisje verdronken te Wolphaart.sdijk Niet machteloos tegenover gVlCp. een aantal personen, die en steken waren. N. had ng om het perceel te be- lijn veroordeling door het 1 was hij in hoger beroep onschuldig, want ik liep Jbrceel maar op een zand- |rde de verdachte zich. izitting over de juistheid 1 geen onvoldoende zeker en verkregen werd de zaak het horen van de verba- DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 4 MAART 1963 bnze correpondent) Ir W. Pielaet van de KAJ ti heeft op een ouderavond rispatronaat een toespraak aan duidelijkheid weinig lerliet. Na doel en werk- I KAJ geschetst te hebben dat zijn vereniging lang verking ondervindt, die zij I districtsleider kon hij con- I ei hij, dat in heel zijn ge- lis het Land van Hulst Iking te kort schiet. Met I hij echter zijn eigen ge- lansteen en hij schroomde [ie de KAB en het paro- Igerlijk bestuur aan te wij- pn, die de KAJ tekort doen Imerde hij aan. dat de KAJ lit kans krijgt om het ver- |w te gebruiken. Voorts i af, waar het gemeentelijk f 250 bestemd voor het laat en de KAJ gebleven is dat subsidie verstrekt, liij, maar de KAJ heeft er li cent van gezien. Itoonde de noodzakelijkheid Iting van een jeugdraad, die lin deze zaak zou kunnen I CARNAVAL ls-HEERENHOEK |uif-lid uit Heinkenszand, wil ik, omdat u als inwo- Jinkenszand zich zo bijzon- leert voor het 's-Heeren- Jval, toch wel eens nader |w ingezonden stukje onder uw pen" van zaterdag 23 onvolkomenheden na [rijven wel als opbouwende len beschouwd. Dat er ech- bewuste vergadering enige (zich niet met de verhoogde van f 2,50 konden vereni- I bent u verkeerd ingelicht. |nd is hiertegen geageerd, an ik mij moeilijk vereni- opmerking, dat de (rijke) geld Voor de optocht bij brengen. Ik geef graag wanneer men beide avon- hszaal wil bezoeken en in hllen met verloofde, veel fs. Maar, is het wel nodig ie avonden uitgaat? Voorts Hat wanneer men in Goes |at dansen graag f 1,50 tot egeld betaalt, waarbij dan Itourkaartje voor de bus |n gerekend. De toegangs bij dergelijke gelegenhe- van tevoren uitverkocht; brdt dan met geen woord |rgaande dagen hebben wij en zeggen, dat de entree voor hem lag nu hij in ninder zakgeld genoot. Ge- at diezelfde persoon ,,een weggaf voor wel 10 per- vraag ik me af: Kan dit (tijd wel het een en ander ;n valt is zeker, maar zou |en op Zoom of Sittard ook al zijn? Zo zijn er o.a. op- 'gemaakt waarom dit feest ft dorp werd gehouden in in „De Jeugdhoeve". Dit inziens het veulen voor de •annen. Eer het als paard igegroeid, zou het al lang bruikbaar zijn. |t feest, dat nog in zijn kin- staat, kan deze last nog toegedragen en wie zou in s kosten moeten dragen en |!a ar toe bereid? itle gelukwensen die het co dagen heeft mogen ontvan- wel, dat we op het goede zo voort moeten gaan. Ivil ik van deze gelegenheid ken, om allen die dit feest 2s hebben gemaakt, dank te ij zijn het die het motto: iet ondersneeuwen" hebben den en hebben getoond dat nhoek alles mogelijk is, rootse praalwagenstoet, ek. Prins Janus I. ïsdag 5 maart, gelden voor Zeeland de volgende hoog- Hansweert 11.11 en 23.42 :en 10.38 en 23.10 uur; Vlis- en 22.46 uur; Wemeldinge uur. 10 uur Spartacus, 14 J. lur Cartouche, 14 j. V 20 uur Cartouche, 14 J. tG r Cartouche, 14 j. 10 uur Zorro de gemaskerde j. 14 uur BVAB Dyck 19.30 uur Barabbas im 20 uur Het Chapman j. bouw 20 uur En God schiep 18 j. 5NT uur De zondares van As- ïur De stille getuige, 18 j. !9 uur Rust-Roest f u Het gemaskerd bal DE zaak van de reclame in de televisie blfjkt boe langer hoe meer een ingewikkelde zaak te zijn. Begrip pen worden door elkaar gehaald en standpunten onduidelijk gevonden. De zaak is in de publieke aandacht en komt aanstonds in de Tweede Kamer, daarom doet dr. De Koning in het radioblad Vrije Geluiden" van de V.P.R.O. een poging tot verheldering en geeft daarna tevens een hernieuw de toelichting op het standpunt der V.P.R.O. Daarin constateert de schrijver dat het standpunt van de V.P.R.O. van meet af afwijzend is geweest tegen commerciële televisie en positief tegenover reclame in de t.v. De V.P.R.O. was reeds in 1957 voorstander van het Beyerse systeem, waarbij op vaste, niet of nauwelijks hinderlijke ogenblikken in de normale t.v.-uit- zendingen reclame-boodschappen worden opgenomen. De exploitante staat geheel los van de normale televi sie. Mede naar aanleiding van nieuwe initiatieven van commerciële zijde, zegt de schrijever dat de V.P.R.O. door dit hele gebeuren zijn overtuiging hand haaft dat het huidige omroepbestel zich snel moet aanpassen bij de ge hele ontwikkeling van ons maatschap pelijk en culturele leven, wil het niet hoe langer htoe meer verouderen en bloot gaan staan aan gevaarlijke ten densen. Daarom heeft de V.P.R.O. met de vier grote omroepen en met de N.T.S. de plannen der regering t.a.v. de commerciële televisie als zijnde ge vaarlijk voor de culturele integriteit der R.T.V. mede afgewezen. Wel zou de V.P.R.O. liet tot stand komen van de reclame in de normale t.v. willen bevorderen, om het zakenleven een rechtmatige plaats te geven binnen haar eigen redelijke grenzen. Ten 2de zou men zo spoedig mogelijk het cul- tureel representatief karakter als Nederlands geheel in de t.v. willen vergroten en versterken. Door ook andere groepen dan de geijkte omroe pen met een onbetwist cultureel repre sentatief karakter in de t.v.-program- ma's te betrekken kan men met recht al de belagingen door commerciële belanghebbenden van zich afschudden. DE Nederlandse r.-k. middenstands bond is in tegenstelling tot de kon. middenstandsbond bepaald niet geporteerd voor de opzet van de reclame-televisie, zoals deze door de regering in de diverse stukken wordt aanbevolen. De N.R.K.M. zal zich daarom nimmer aansluiten bij welke kandidaat voor een concessie dan ook. Zonder succes heeft daarom in de af gelopen week de n.v. mij, voor televisiereclame (T.E.R., groep' Zwols- man c.s.) getracht ook de N.R.K.M. voor haar plannen te winnen. Het hoofdbestuur van de N.R.K.M. zal nog voor het t.v.-debat in de Tweede Kamer haar definitieve standpunt in een brief aan de Kamerleden bekend maken. 55 Maandag 4 maart HILVERSUM I 402 m VARA: 12,00 V.h. platteland 12.05 Or gelspel en zang 12,30 Land- en tuinb.- meded. 12,33 Act. of gram. 12,38 Licht instr. ens. 13.00 Nws. 13,15 Praatje v.d. middenst. 13,20 Ramblers hit-parade 13,45 Wikken en wegen, praatje 14,00 Salon- ork. en zangsol. 14.30 De jonge sector 15,15 Viool en piano, klass. en moderne muz. 15,45 De antieke beschaving en haar invloed op ontwikkeling van geest en cultuur, lez. 16.00 Zestig min. voor bo ven de zestig 17,00 Oude liedjes 17,15 Streekuitz. (Friesland^ 17,35 Jazztrio 17,50 Militair comm. 18,00 Nws. en comm. 18.20 Act. 18.30 De New Orleans Synco- paters 19,00 Pari. overz. 19,15 Rege- ringsuitz.: Van sparen en varen. Een zil- vervlootprogr. van Miep Diekmann. ge presenteerd door Herman Stok en Elisa beth Mooij 19,30 Maliënkolder, hoorspel 20,00 Nws. 20,05 Melodieën-expres 20,30 Je neemt er wat van mee. hobby quiz 21,20 Licht instr. sextet 21.50 Ma rimba, maandagavond-magazine 22,30 Nws. 22,40 Radiofilharm. ork. en sol., moderne muz. 23,55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12.25 Voor boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht orkest en zangsol. 12,53 Gram., event, act. 13,00 Nws. 13.15 Licht ens. 13,45 Lichte gram. 14,05 Schoolradio 14,30 Samen uit, samen thuis, gevar. progr. (herh. v. donderdag 21 febr. jl.) 15,40 Lichte gram. 16.00 Bijbeloverd. 16.30 Claveeimbelrec.. oude en moderne muz. 16,55 Gram. 17,00 V.d, kleuters 17,15 V.d. jeugd 17,30 Lichte gram. 17,40 Beursber. 17,45 Lichte gram. 17.50 Regeringsuitz.: Suriname als pro ducent van vetten, door dr. ir. D. A. Kraayenga 18,00 Orgelspel, amus.muz. 18,30 Nederl. mil. orkesten (gr.) 18,50 Openbaar kunstbezit 19,00 Nws. en weer- praatje 19.10 Lichte gram. v.d. teenagers 19,30 Radiokrant 19,50 Op de man af. lez. 19,55 Licht ens., muz. uit de twintiger jaren 21,15 Droom der bevrijding, hoor spel (deel 1) 21,40 Vocaal ens., moderne liederen 22,00 Volk en staat, pari. comm. 22.15 Muzikale momentopnamen 22,30 Nws. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbe- spr. 23,05 Muz. vraagbaak 23,40 Het evangelie in Esperanto 23,55-24,00 Nws BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12,35 Landb.kron. 12,42 Pianorec. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14.03 School radio 15,45 Jazzmuz. 16,00 Nws, 16.03 Beursber. 16,09 V.d. zieken 17.00 Nws. 17.15 Zangrec. met pianobegel. 17,45 Franse les 18,00 Nws. 18.03 Lichte muz. 18,18 Paardesportber. 18.20 V.d. sold. 18,50 Radiokron. 19,00 Nws. 19,40 In en om de opera 20,00 Gevar. muz. 20,30 V.d. teenagers 21,00 Lichte en klass. muz. 22,00 Nws. 22.15 Volksdansen en -zangen 22,35 De zeven kunsten 23.00 Nws. 23.05 Kamermuz. 23,45 Vioolrec. 23,55 Nws. 24,00-0,45 V.d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Gevar. muz. en act. 14,18 Operettefragm. 16.08 Kamermuz. 17.00 Nws. 17,15 Belg. muz. 18,45 Gevar. muz. 19,30 Nws. 22.00 Wereldnws. 22,15 Jazz muz. 22,55 Nws. Dinsdag 5 maart HILVERSUM I 402 m AVRO: 7,00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 Lichte gram. VPRO: 7,50 Dag opening AVRO: 8,00 Nws. 8.15 Progr.- overz. Aansluitend, lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 De groenteman 9.15 Gew. muz. (gr.) 9.35 Waterst. 9,40 Morgenwijd. 9,55 Boekbespr. 10.00 Ar beidsvitaminen (gr.) 10,50 V.d. kleuters 11,00 V.d. zieken. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7.10 Morgengeb. 7,15 Muzieknrogr., strip v.d. jeugd en event, act. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvrouw 9.40 School radio 10.00 V.d. kleuters 10.15 Licht baken. lez. 10.25 Moderne gram. 11.00 V vrouw 11,30 Lichte gram. 11,50 Vol- aanvooruit, lez. Maandag 4 maart CVK, IKOR en RKK: 19.30 Logboek, iet jeugdprogr. over de bijbel NTS: in De schildpad en de haas. tekenfilm -U.00 Journaal 20.20 Zendtijd polit. par tijen. uitz. van de VVD 20.30 Roemrijke Jaren, de geschiedenis van de autosport deel 2) 21,05 II Tetto (Het dak), speel film 22,40-22,45 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19,00 Progr. v.d. jongeren 19,30 Openbaar kunstbezit in Vlaanderen 19,40 Zoeklicht op de cultu rele actualiteit 19,55 De Weerman 20.00 Nws. 20.20 De kapitein van Castilië (The captain from Castille), avonturen speel- ïlfiL 2£15 Medium, toneel en literatuur 22,45 Nws. FRANS BELGIë: 14,15 Schooltelevisie 18,30 Berichten 18,33 Progr. v.d. kind. 19,00 Engelse les 19,30 Sportuitz. 20.00 Journaal 20,30 Histore de rire, amus.- progr. 21,20 Dossier 22,00 Pianospel 22 20 Journaal. Het samenwonen van verschei dene personen onder één dak heeft de befaamde Italiaanse re gisseur Vittorio de Sica geïnspi reerd tot een belangwekkende film over een tragi-comedie, waarin een poging wordt onder nomen een einde te maken aan de te kleine behuisdbeid. De film „Het dak" (II tetto) dateert uit 1957 en is de laatste neo-realistische rolprent van de Sica. Al zijn werken uit deze reeks zoals „Fietsendieven". „Wonder in Milaan" en „Um- berto D" spelen zich in fete af aan de zelfkant van het armoe dige Italië van na de tweede we reldoorlog. Hij vertelt daarin het verhaal van een jong echtpaar dat gaat inwonen bij de ouders van de bruidegom. Reeds spoedig leidt dit tot moeilijkheden en onder de prikkelbare bewoners, ont staan net als overal de drama's van elke dag. De toestand wordt onhoudbaar als de jonge vrouw een baby verwacht Samen met zijn vrienden gaat de man dan in strijd met de bepalingen een huis bouwen. Het blijkt dat in dien het dak er op is aangebracht de bewoners er niet meer mo gen worden uitgejaagd. Zo ontstaat dan een spannende en boeiende race met de tijd. Het wettig gezag doet gelukkig water in de wijn door te beslis sen dat het huisje van de jonge lui niet meer mag worden ge sloopt. Wel krijgen ze een pro- Op HILVERSUM I 402 m is er om 19.30 uur het tweede deel van het programma „Maliënkolder", om 20.05 uur gevolgd door de Melodieën-expres. Daarna kunt u om 20.30 uur naar de quiz „Je neemt er wat van mee" luiste ren. Magazine „Mirimba" wordt om 21.50 uur voor de microfoon gebracht en om 22.40 uur concerteert het Radio Filharmonisch Orkest. Op HILVERSUM II 298 m spelen om 19.55 uur „De O.K. Wobblers", o.l.v. Pi Scheffer. Het hoorspel ,,De droom der bevrijding" wordt om 20.15 uur uit gezonden. Daarna zingt om 21.40 uur het N.C.R.V.-vocaal ensemble. Om 22.15 uur staat de serie „Muzikale moment opnamen" op het programma en tot besluit om 23.05 uur de „Muzikale vraagbaak". Om half acht is er het jeugdprogram ma over de bijbel „Logboek" en om 19.50 uur een tekenfilmpje. Na het journaal volgt om 20.20 uur een politieke uitzending van de V.V.D. De N.T.S. ver toont vervolgens om 20.30 uur het tweede van de documentaire „Roemrijke jaren" over de autosport. Tot besluit is ci om 21.Do uur de bijzondere speelfilm „Het dak" van Vittorio de Sica, welke film minder geschikt is voor al te jeug digen. Om 22.40 uur is er het laatste nieuws. BELGIë-VLAAMS vertoont om 20.20 uur de speelfilm „De kapitein van Castilië" en om 22.15 uur de toneel- en literatuurrubriek „Medium". ces-verbaal omdat ze clandes tien hebben gebouwd. Deze film is minder geschikt voor te jeug dige kijkers. 27) Goddank niet de Blauwpoort. De Blauw poort, die leidde naar de Veerweg en naar de Brakke Gronden met hun ver- neutelde boompjes en hun diepe, donke re poelen, waar vier dagen geleden het lichaam van de vermoorde Gerrit Schel was gevonden. De weg door de Kruis- poort leidde naar het golvende, beboste terrein, waar hij die morgen Niek Ver geer had aangetroffen. Perquin zou zelf niet hebben kunnen zeggen waarom dit voor hem een geruststelling was. Omdat het landschap daar virendelijk was, niet luguber en afstotend? Omdat daar geen water was? Er waren ook nog wel andere manieren als iemand werkelijk zo'n angst voor het leven had gekregen, dat hij wanho pig een uitweg zocht. Wendela Zaaier had daarvoor ook niet naar de Brakke Gronden behoeven te gaan. Tiberius liep nu snel, de neus op de grond. Af en toe stiet hij hoge kefjes uit, die haast belachelijk klonken bij zo'n groot, fors beest. Tuimelaar wilde de hond zijn tempo wat laten verlangzamen, maar Perquin beduidde hem dat niet te doen. Elk ogenblik was kostbaar. Bijna in looppas volgden ze Tiberius en zijn baas, nu en dan struikelend over boomwortels en afgewaaide takken. Af en toe helde het terrein zo steil, dat ze moeite hadden zich op de met glad de dennenaalden bedekte grond staande te houden. Tiberius rukte zich los en met een dreigend gegrom, dat diep uit zijn keel scheen te komen, sprong hij af op een vage gedaante, die zich dicht tegen een dennestam drukte. Boven zijn hoofd schommelde, iets in de weer heviger opstekende wind. Een afgebro ken tak of... Perquin wendde de ogen af Hij voelde plotseling dat hij niet mocht weten, onder geen enkele voorwaarde mocht weten, wat het anders zou kun nen zijn. Omdat die wetenschap de jon gen, zodra hij haar besefte, de terug keer oneindig zou verzwaren, misschien zelfs onmogelijk maken. Niek Vergeer was onder de stoot van Tiberius' aanval op de grond gevallen, het dier stond over hem heen, alert, klaar bij elke poging tot ontkomen in te grypen. „Roep de hond terug, Tuimelaar," beval Perquin, en nam vervolgens de half bewusteloze jongen op om hem weg te dragen, buiten gezicht van wat daar in de wind schommelde aan die boomtak. „Geen wonder dat hij niet thuis is gekomen, hij kon niet. Hij heeft zijn en kel verstuikt of gebroken. We moeten iets hebben om hem te vervoeren," zei hij dan, terwijl hij de jongen wat cog nac tussen de lippen goot. „Kun je drinken? Dan nog een slok, dat zal je goed doen. Heb je erge pijn?" ,Ik. „Ja, stil nu maar. Het is een geluk aat ze thuis wat ongerust werden, om dat je anders nooit zo laat bent, an ders had je hier de hele nacht wel kunnen zitten. We zullen iets moeten hebben om hem te vervoeren. Maar wat? Met een auto kom je hier niet door," wendde hij zich tot de beide agenten. „Kreïis Moerman heeft een licht wa gentje." opperde Tuimelaar. „En dat ene peerd van hem, die ouwe bles, is zo betrouwbaar, dat je een kind met hem kunt uitsturen." „Mooi. Waar woont die Moerman?" „Dat is die grote boerderij, seffens buiten de Kruispoort. Wijdzicht heet ie," kwam nu de andere agent, die tol nu toe een zwijgende rol had gespeeld. „Is er daar in de buurt ook een tele foon?" Regisseur Vittorio de Sica (links) met een Amerikaanse collega. stem werd vriendelijker. „Wist je dan helemaal niet meer hoe je eruit moest komen? Neem één ding van mij aan. Weglopen voor je problemen helpt niet, ze lopen even hard met je mee. En nu we het er toch over hebben, je kunt je gerust tegen mij eens uitpraten. Als je denkt dat dat je goed zal doen tenmin ste- Ik heb zelf van mijn leven zoveel stommiteiten begaan en zien begaan, dat ik werkelijk niet zo gauw uit mijn even wicht raak. Dat zien van Schels vader heeft je de laatste stoot gegeven, niet? Hij is dan ook wel een beetje anders dan zijn zoon hem beschreef. Of wist je dat wel?" „Gelooft u nu werkelijk dat. °°h nog maar zoveel respect voor Gerrit had kunnen hebben, wanneer ik dat ge weten had?" vroeg de jongen veront waardigd. „Mijn beste kerel, hoe kan ik dat nu weten? Zijn walgelijke leugens over juf frouw Zaaier hebben dat respect van je toch ook niet verminderd?" „Och, u begrijpt het niet." „Dat heb je me vanmorgen ook al een paar keer gezegd. Kun je dan niet eens proberen het me uit te leggen?" „Nu, je ouders, dat is toch nog iets anders dan.. Ik bedoel maar, daar sta je toch altijd anders tegenover dan te genover iemand die je maar oppervlnk- kig kent. Ik wil proberen eerlijk te blij ven, ziet u." liet hij er zielig op vol gen. „Ik geloof niet dat Gerrit ook maar een ogenblik aan haat gedacht heeft. Hij zei altijd dat mensen zoals zij geheel onverschillig waren voor wat mensen buiten hun kliekje over hen dachten. (Advertentie) Groot of klein, elk écht genoegen haalt u even uit de sleur. Neem Arsenal: een gróte sigaret in formaat, smaak en aroma. Overigensrookt al Arsenal? „Die hebben ze op Wijdzicht." „Nu, bel dan de kantonrechter meteen even op en zeg hem dat we zijn zoon hebben gevonden. En dat verder alles in orde is, behalve dan dat hij zijn en kel zwaar heeft verstuikt of misschien gebroken. Daardoor kon hij niet thuis komen. Hij moet daar wel een uur of vier minstens hebben gezeten. Zeg ver der dat ik bij hem ben gebleven en dat we samen met dat wagentje van Moerman terugkomen." „Jawel, mijnheer," zeiden ze unisono. Het was beiden aan te zien dat ze die verstuikte of gebroken enkel een anti climax vonden. Hun verwachtingen wa ren zichtbaar hoger gespannen geweest. Perquin vroeg zich af wat ze aan het einde van hun onderneming hadden ge dacht te vinden. Opnieuw een dode mis schien? „Ik heb helemaal niets ergs aan mijn enkel," protesteerde Niek Vergeer schor. „Je hebt wel wat ergs aan je enkel, anders was je immers allang thuis ge weest. De dokter zal er wel naar kij ken." „Maar. „Hier, trek maar liever mijn overjas aan. Je zit me daar te bibberen als een juffershondje." „Maar. „Ik wou dat je nu eindelijk eens op hield met al dat gemaar van je," zei Perquin wat kriegel. „Je hebt ons al last genoeg bezorgd door die onbesuisde wegloper ij. Hoe kreeg je het in je hoofd? Had je het dan zo zwaar, joch?" Zijn NAAR de dienst luister- en kijkgelden bekendmaakt waren er op 1 februari j.l. 1.310.969 t.v.-ontvan- gers geregistreerd en op 25 februari j.l. zelfs al 1.336.403 toestellen. Steeds meer gezinnen zijn in de gelegenheid 's avonds naar het blauwige schijnsel van het t.v.-scherm te kijken. In de provincie Limburg steeg het aantal toestellen van 23.566 op 1 januari 1959 tot 88.897 ofwei bijna het viervoudige op 1 januari 1963. In Noord-Brabant stonden in 1959 reeds 43.327 ontvangers en thans niet minder dan 139.541, ter wijl de provincie Zeeland zij het in be- scheidenen mate, maar gezien in het licht der cijfers ook meer t.v.-minded is geworden. Daar steeg het aantal toestellen sinds 1959 van 4723 tot 23.328 op 1 januari j.l, In de provincie Utrecht werd het aantal t.v.-ontvan gers verdrievoudigd van 28.483 tot 83.218. De meeste t.v.-toestellen staan momenteel in Amsterdam, namelijk 129.132. In Breda steeg dit getal van 4356 tot 13.336 en in Utrecht van 15.155 in 1959 tot 37.992 thans. Dit be tekent voor de domstad dat bijna de helft van de gezinnen over een t.v.- toestel beschikt. Eigenlijk heeft hij haar nooit als een mens gezien, maar alleen als een mid del om een doel te bereiken." „Wat dat laatste betreft heb je ge lijk, Niek. Maar wat de rest van je betoog betreft, ben je er geheel naast. Het was er Schel wel degelijk om te doen speciaal juffrouw Zaaier te kwel len." „Maar waarom? Ze had hem toch nooit iets misdaan? Waarom zou hij.." „Het had niets te maken met iets dat ze deed. Alleen maar met wat zij was. Misschien is daar dat andere ook nog bijgekomen, maar daarvan weet ik niets zekers." Niek Vergeer zag hem vragend aan, het voorhoofd in diepe rimpels getrok ken van ingespannen denken. „Ik ben bang dat ik u niet begrijp, mijnheer Perquin." „Je hebt zoëven gezegd dat hij haar beschouwde als middel tot een doel. Weet je wat dat doel was?" „De partij had..." „Neen, met de partij had dat niets te maken. En dat doel is niet van het begin hetzelfde gebleven. Gerrit Schel wou er komen. Voor iemand als hij bood de politiek de meeste kansen. En bij alle progressiviteit had een huwelijk met een gefortuneerde vrouw uit een beschaafd milieu voordelen, waarvoor hij niet blind was." „Neen," riep Niek Vergeer ongelovig, „wilt u me zeggen dat Gerrit er ooit over heeft gedacht met juffrouw Zaai er te trouwen? Dat geloof ik niet. Dat is gewoon onzinnig." (Wordt vervolgd) De Italiaanse t.v. heeft zaterdagavond heel wat t.v.-kijkers nodeloos lang uit bed gehouden. De reportage uit Cortina van het wereldkampioenschap ijsdansen die erg lang uitliep door de trage gang van zaken in Cortina, werd zonder meer afgebroken toen men klaarblijkelijk van mening was, dat het nu allemaal wel lang genoeg geduurd had. Dan maar geen bekendmaking van de winnende paren en geen huldigingsceremoniën op het scherm, hebben de Italiaanse t.v.- mensen gedacht. Het was weinig ele gant. Overigens was de zaterdagavond lang geen slechte tv-avond met pro gramma's van Johan Heesters, Theo Eerdmans en Brigitte Bardot. Laatstge noemde liet duidelijk merken, dat ze van zingen bitter weinig weet, maar een aan tal liedjes kwam toch prima uit de verf, dank zij de leuke voordracht en de goe de regie. De quiz Wereldwijs van Eerdmans kwam deze keer heel goed op het scherm Twee sympathieke ploegen en een uit stekend gedisponeerde Eerdmans zorg den daarvoor. De Heesters-show werd weer geken merkt door keurige afwerking. Goede zang, uitstekende muziek, prima decors, een fleurig ballet en een vlotte regie. Het optreden van Vico Torriani was een extra verrassing. E. B. Zondagmiddag won de tv het gemak kelijk van de radio: Oranje verloor maar Sjoukje won. In het avondprogramma: een beste aflevering van de Flintstones, een ontroerende eenacter „Hebben de eer u kennis te geven" met Yda Andrea en Henk van Ulsen; de verklanking door het Kunstmaandorkest van briljante wer ken van Mozart, waarbij de sopraan Cora Cannemeyer en Jan Huckriede hun so listische medewerking verleenden; ten slotte een Amerikaanse documentaire over Rood-China, toegelicht door de heer Neuman. P. K. Op de lijst van de beste tv-produkties 1963 van de Vlaamse televisie kan men alvast „Dis Al" plaatsen, een uitzending met Zuidafrikaanse melodieën. Een voor treffelijk scenario van Lies Hullebroeck was uitgangspunt voor een smaakvol en uiterst verzorgd vocaal programma, dat meer dan eens het karakter kreeg van een documentaire. Zo werd het meer dan amusement alleen. Decor, belichting, ca mera-instelling, alles droeg bij tot een gaaf resultaat. Er was een vlekje: bij het Wiegelied manipuleerde de solist met een tekst, die onzichtbaar had moeten blijven; er zal niemand zijn die dit niet wil vergeven. (Advertentie) -ipcill LLI £IJI» 'oWep tesen hcBfdrnn, kiespijn, Woest, Bric nep, bij iviccinis. o rv/aivc.i\o P< dia' gev, krijgbaar in etuis met 6 poeders maar ook in een haruWge plfttic BUIS/*0"®4EEK (met 6 MEENK'S POEDER: Poeders tegen hoofd| diarrhee, influenza, gevatte kou, periodiei krijgbaar in etuis met^ó poeders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder pnjjs- verhoging. Vraag uw drogist. Ml Po. diaHf gevate krijgba^ji it^^ti een hJEp^^lj verschwen. \iprht\qino Vraao «iui.H' i#fegnk's est, ^Kep, ngl^fcbij e""pi)TfPn Tn2Tenz^er- rs jnaac_ook in (met 6 ndtr prijs- Adverten+iej Zaterdagmiddag is in de vijver achter het gemeentehuis te Wolphaartsdijk het driejarig meisje Krina Goedegebuure in een wak in het ijs verdronken. Het meis je is, zonder dat dit bemerkt werd, waarschijnlijk spelend te water geraakt. Een zoontje van opperwachtmeester van rijkspolitie J. Stroo bemerkte dat er een mutsje op het water dreef, waarna hij zijn vader waarschuwde die er vrij vlug in slaagde met een hark het lichaampje naar boven te brengen. Geruime tijd werd nog kunstmatige ademhaling toe gepast doch dit was tevergeefs. Nu de griep in Nederland om zich heen grijpt, is het voor iedereen belangrijk te weten „Wat kan ik doen Eenvoudig dit: kruip onder de wol, zodra u meent het te pakken te hebben. Raadpleeg uw dokter. Hij zal er geen bezwaar tegen hebben, dat u intussen zelf een verstandige maat regel neemt door Aspirin in te nemen. Aspirin waar Bayer achter staat. Neem de grote voordelige gezins verpakking, dan bent u goed voorbereid. 3-6 Minter had het zeil opgetild en keek voorzichtig in de kooi, klaar om weg te hollen als de leeuw zou gaan brullen. Maar er zat geen leeuw in de kooi; er zat helemaal geen beest in en teleurge steld liet hij net zeil weer zakken. „Nou?" vroeg Hinter. „Hij is leeg," zei Minter. „Hiha! Dan krijg ik lekker een ijsje," riep zijn broertje triomfantelijk. „We hebben eerlijk gewed." Maar Minter bedacht zich niet lang. Hij nam een duik, kroop onder het zeil, wrong zich tussen de tralies door en be gon op handen en voeten in de kooi rond te kruipen. „Er zit wel een leeuw in!" riep hij, „Hoor maar!" en hij zette een luid gebrul op. „Phoe," zei Hinter, „dat telt niet" maar opeens klonk er een ruwe stem achter hem. „Wat mot dat daar Een havenarbeider kwam met een boos ge zicht op hem af. „Hoepel op, of ik maak worst van je!" riep de man onvriende lijk, en Hinter vond het maar beter om te verdwijnen. Minter kon echter niet zo gauw meer uit de kooi wegkruipen. Hij bleef zitten waar hij zat en hield zich muisstil

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3