Hans Boskamp gaat zingen voor Edmundo Ross ||jjj Zwart o p Wit PROGRAMMA'S RADIO EN T.V. Met VELPONzie J"e er Seen barst van! bcever Mijn zoon Gerrit MINTER EN HINTER EN HET POEFDIER VOETBALLER MET EEN GOEDE STEM Luister na; Kijk tem- Jong bandleider Advies van Toon MARTIN MONS: U bent goed uit in duitsland! Televisieprogramma 's DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 2 MAART 1963 (Advertentie) Hans, de oudste zoon van de be kende acteur Johan Boskamp werd op zijn achttiende jaar door de trainer van de Amsterdamse se- mi-profclub, de heer Jack Rey nolds ontdekt om zijn uitstekende voetbalcapaciteiten. Hij plaatste hem als rechtsback in het eerste team en liet hem meespelen het jeugdelftal, dat de Nederland se kleuren in Monaco moest gaan verdedigen tijdens een toernooi om de wereldtitel voor jeugdploe- gen. De jonge Boskamp speelde zo goed, dat hij later niet minder dan zes maal werd opgesteld in de Oranjeploeg. De jonge voetballer liep toen nog met het plan rond om naar het CIOS te Over- veen te gaan en daarna een carrière als trainer en sportmasseur te gaan op houwen. Maar zün leven nam een be- heel andere wending, want de muzikale Amsterdammer keerde de groene gras mat de rug toe en zocht zijn toekomst in de wereld der showbusiness. Hans Boskamp is van geboorte een Rotterdammer, waar hij op 7 mei 1932 het levenslicht zag toen zijn vader in het oude Tivoli-theater optrad met het ge zelschap van Octave van Aarschot. Ten gevolge van de verwoestende bombarde menten in de meidagen van 1940, toen de Duitsers het gezellige centrum van de nijvere Maasstad volkomen in puin gooiden, moest de familie Boskamp ver huizen naar Amsterdam. Hier deed Hans in 1951 met succes zijn eindexamen aan het Barleus Gymnasium en op wens van zijn vader ging hij enige tijd rechten studeren, alhiewel Hans meer voelde voor de studie aan de Toneelschool. De jonge Boskamp had al gauw genoeg van de rechtenstudie en hij sleet niet minder dan zes jaren op het kantoor van een commissionair in effecten aan de Am sterdamse Beurs Tijdens deze kantoorbaan boekte Hans vele successen in het sportmilieu van Ajax, waar hij als verknocht voetballer zich 'vele vrienden maakte. In zijn gym nasiumtijd was Hans al leider van een Zaterdagavond is er op Hilversum (402 m) een teenagerprogramma onder de titel „Vijf seconden van Woel". Om 21.30 uur volgt het radiospelletje „Tel uit je winst". Om 22.40 uur een cabaret programma van Mies Bouhuys en om 23.10 uur „Op de platenmarkt". Op Hilversum 2 (298 m) zendt de KRO om 20.00 uur de mis in c grote terts van Beethoven uit. Om 21.00 uur volgt „Tie relantijnen" met Sonja Oosterman als gastvrouw. Muziek uit Porgy en Bess wordt om 22.00 uur ten gehore gebracht. Daarna is er om 22.20 uur een biljart- reportage en tot besluit volgt om 23.00 uur een programma van nieuwe klassie ke grammofoonplaten. Zondagochtend is er op Hilversum 1 om 8.30 uur „Weer of geen weer" en om 10.45 uur het programma uit studio 5 onder leiding van Bob Spaak. Willem Duys verzorgt om 12.00 uur de platen- matinee en om 14.10 uur musiceert de Marinierskapel. De clou van de middag is om 14.25 uur de interlandreportage van de NederlandBelgië door Dick van Rijn, Om 16.20 uur speelt het Cocktailtrio en om 17.30 uur volgt het jeugdhoorspel „De zes falken." Zondagavond" is er om 20.05 uur de operette Bal in Savoy" en om 20.55 uur het hoorspel „Het kan niet altijd ka viaar zijn". Sheila Southern komt om 21.35 uur voor de microfoon. Tot slot worden om 23.25 uur werken van Aaron Copland ten gehore gebracht. Op Hilversum 2 wordt om 8.30 uur de hoogmis uitgezonden, welke wordt opgedragen in de parochiekerk van St. Rochus te Steyl. Om 12.15 uur spelen Victor Silvester en zijn orkest, terw.l om 12.25 uur jonge artiesten optreden in het programma .Springplank". De bel canto-rubriek „De Stemvork" begint om 13.10 uur. Voorts is er om 15.20 uur het verzoekplatenprogramma „Thee met bab belaars". Om 16.30 uur kunt u luisteren naar een avonddienst verzorgd door de werkgroep voor volkstaal liturgie te Amsterdam. Het avondprogramma worde om 20.00 uur ingezet met het spannende detective verhaal „De onweerstaanbare nachte gaal". Om 21.00 uur worden sonates van Beethoven uitgevoerd en om 21.30 uur volgt het programma „Wissewassen". Dan is er om 21.50 uur nog „Wij zingen de wereld rond en om 23.20 uur de muzi kale terugblik „Retourtjes". dixieland-bandje geweest en hij zong toen graag in de stijl van zijn toenmalige favoriet Jimmy Rushing. Zo af en toe maakte hij van de gelegenheid gebruik om even wat in het artiestenvak te gaan „schnabbelen", hetgeen niet te verwon deren viel, want hij vertoefde bijna dage lijks in dit milieu. Zo speelde hij wat toneel en studeerde graag gehoorde lied jes in. Vooral voor het Franse chanson had hij een vurige passie. Er werden zelfs enige grammofoon platen van zij liedjes gemaakt en Hans stond al ras bü de supporters langs de lijnen bekend als „de zingende voet baller". Toch bevredigde dit dualistische leven hem niet en ongeveer twee jaren geleden besloot Iians eens te testen of hij nu wel degelijk enig artistiek talent bezat. Hij kreeg een plaatsje in het caba ret van de komiek Johnny Kraaikamp en het artiestenleventje boeide hem al direct. Overigens was hij weinig enthousiast over zijn vocale kwaliteiten. Schertsend sprak hij altijd over zijn badkamerstem maar de producer van een platenmaat schappij vond dat hij beslist goede stem- kwaliteiten bezat en dwong hem er toe om het liedje „Ring-dinge-ding" voor de zwarte schijf te gaan zingen. Het plaatje werd een bescheiden commer cieel succes. Maar Hans wilde liever lied jes van Brei en Becaud instuderen en zo mogelijk in het Nederlands zingen. Zo kwam hij in aanraking met de be gaafde Ernst van Altena, die reeds vele chansons van de Franse vedetten had vertaald. Hij bezorgde Hans enkele prachtige vertalingen van overbekende chansons, welke hij geschikt vond voor diens warme timbre. in zijn auto. En tijdens de rit naar Den Haag informeerde Toon terloops naar de plannen van Hans. Boskamp haalde een beetje mistroostig de schouders op, want hij stond echt op de tweesprong tussen het sport, en artiestenleven. Toon Her mans klopte hem eens op de schouders en zei toen spontaan: „Joh, waar is je geloof in jezelf? Ik heb je bezig gezien in 't Candleligthcabaret en toen kreeg ik echt de indruk dat je veel meer kunt presteren dan je denkt. Maar dan moet je bereid zijn om hard te gaan werken en resoluut de voetbalschoenen in de hoek gooien". Dit opwekkend gesprek was voor Hans precies voldoende om defini tief te kiezen voor het zware, maar mooie artiestenleven. Op een gegeven dag animeerde tv- regisseur Walter van der Kamp hem, om in „De Brakke Grond" te Amster dam een auditie af te leggen bij Dennis Carey, die de leiding had van de nieuwe musical „Free as Air". Hij kreeg op slag een contract voor de rol van de stoere, mannelijke autocoureur. Hans moest toen het jaarcontract met zijn vader voor „Potasch en Perlemoer" verbreken, maar als hij geweten had dat de musical zo weinig belangstelling van het uitgaande publiek zou ontvangen dan had hij zich wel even bedacht. En toen de show op de fles ging stond Hans weer met lege handen en kreeg hij even de angst, dat hij blijkbaar toch een ver keerde carrière had gekozen. Maar deze twijfel duurde niet zo heel lang, want op een gegeven dag moest hij bij de heer Wunnink, directeur van „Car ré" komen. In aanwezigheid van de cir cuskenner bij uitstek, de heer Jo van Doveren, bood hij de jonge zanger aan omspreekstalmeester te worden tijdens de uitvoeringen van het circus AJithoff. Nadat Van Doveren had beloofd Hans zo goed mogelijk voor te bereiden op dit moeilijke werk aan de rand van de piste, accepteerde hij het toch wel verleidelijke aanbod. Hij heeft er nimmer spijt van gehad en de televisiekijkers, zullen hem na de tournee van Althoff nog wel eens in deze hoedanigheid op het scherm zien, want van de voorstel ling is destijds door de AVRO een tele- recording opgenomen. En nu zit Hans Boskamp zijn koffers te pakken. Hij heeft namelijk van niet minder dan Edmundo Ross een interes sant contract gekregen te komen zingen in Londen. BERT DE RIJK wereldkampioenschap vrij rijden in het ijsdansen. Tenslotte brengt om 23.30 uur het journaal de laatste nieuwtjes. Zondagmiddag wordt indien de KNVB toestemming verleend om 14.30 uur de voetbalinterland NederlandBelgië uit gezonden. In dat geval wordt de Euro visiereportage, welke oorspronkelijk om 15.30 uur zou beginnen van de wereld kampioenschappen kunstrijden vóór da mes in Cortina d'Ampezzo pas omstreeks 16.30 uur uitgezonden. Gaat de tv-repor- tage uit het Feijenoordstadion niet door dan kunt u reeds om 15.30 uur kijken naar de kuer van Sjoukje Dijkstra en haar concurrenten. Zondagavond om half acht is er het weekoverzicht van het NTS-journaal en om 20 uur „Sport in beeld". Daarna ver toont de KRO om 20.30 uur de film uit de Flintstones-serie. Om 20.55 uur wordt onder regie van Frans 'Thoen de dia loog „hebben de eer u kennis te geven" door Yda Andrea en Henk van Ulsen op gevoerd. Cora Canne Meyer zingt om 21.15 uur in de Mozartserie van het Am sterdams Kunstmaandorkest. Vervolgens is er om 21.55 uur een tv-documentaire over communistisch China en tot besluit om 22.35 uur het laatste nieuws. De VPRO bracht gisteravond een, wat men terecht zo mag noemen, „Hollands programma", o.a. over de zeevaartschool te Den Helder en het opleidingsschip voor koopvaardijzeelieden „Pol ux". Dr. L. J. van Holk zei een aantal in teressante dingen over het Vaticaanse concilie, dat hij op uitnodiging heeft kunnen bijwonen. Dan was er een o.i. veel te langdradig programma van „Vogels cn mensen en mensen en vogels" met Kees Brusse als regisseur en commentator. Wim lbo heeft ongelijksoortige lieden bij eengehaald in zijn rubriek „Mens durf te leven". En toen kwam dan de film „Nosferatu de vampier", waarvoor de kinderen naar bed moesten. Die waren er echter al lang vanwege het vervelende programma dat er aan voorafging. En zij zouden er beslist niet door van hun slaap versto ken blijven. VINGERHOED Verleden jaar zijn in de Bondsrepu bliek 6 tot 7 miljoen vingerhoeden vervaardigd, waarvan meer dan de helft blijkens gegevens van het ver bond der galanterie-industrie aan het buitenland werd verkocht. Met dit feit wordt de mening bestreden, dat afgaande op de stopzetting van de produktie bij de oudste Duitse vinger- hoedenfabriek de vingerhoed „ge storven" zou zijn. Dit artikel is nooit uit de mode geraakt en de „vlijtige huisvrouwen" hebben nog veel wen sen op dit gebied. De industrie ver vaardigt vingerhoeden in 30 verschil lende soorten en in twaalf maten. BOM In het hoofdbureau van de belas tingdienst van New York is woensdag paniek uitgebroken. Ruim 750 belas tingambtenaren vluchtten de straat op. Zij meenden, dat er een tijdbom in het gebouw was geplaatst. De „bom" bleek later te bestaan uit wat reserve-onderdelen van een alarminstallatie, die een amateur-uit vinder In het gebouw had achterge laten. JALOERS De 39-jarige mejuffrouw Sabine Ja cobs uit Londen heeft in de woning van de 29-jarige Benjamin Levi ern stige schade aangericht en het bed van Levi in brand gestoken, omdat Levi inplaats van met haar met iemand anders in het huwelijk trad. De officier van justitie S.H. Hoakes deelde tijdens een rechtszitting mee, dat mejuffrouw Jacobs „buiten zich zelf van woede" was en in de woning van Levi voor 432 Engelse ponden schade had aangericht. Zij werd tot een jaar voorwaarde lijke gevangenisstraf veroordeeld. SLAAPWANDELAAR Een 16-jarige jongen in de En gelse plaats Barrow-in-Furness is onlangs aangehouden op beschuldi ging van mishandeling van zijn vader. Tijdens een rechtszitting deelde de politie-inspecteur Vernon Clif ton aan het hof mee, dat de jongen een verklaring had opgesteld, waar in hij meedeelde, dat hij, toen hij zijn vader met een hamer aanviel „droomde dat hij iemand doodde". Clifton zei dat de jongen, toen zijn moeder hem wakker maakte, ont dekte, dat hij zijn vader met een hamer buiten bewustzijn had ge slagen. De psychiater dr. A.A. Martin gaf te kennen ,dat hij ervan overtuigd was, dat de jongen sliep toen hij zijn vader aanviel. Dr. Martin zei, dat de jongen „geheel normaal" is en „in slaap op het moment van de aanval". De advocaat van de verdediging, G.A. Voss, voerde aan, dat iemand, die op het moment van de daad. niet bij bewustzijn is, geen misdaad kan plegen. De rechtbank sprak de jongen vrij. ,,Maar ik zal morgen de afwas wei doen" In zijn woning aan de Charles Leickert- straat te Amsterdam vertelde hij met warmte in zijn stem over de grote steun, die hij had ondervonden van de onge kroonde koning onder de kleinkunste naars Toon Hermans. Iedereen weet dat Toon een fervent voeballiefhebber is. Op een dag gaf hij Hans Boskamp een lift Zaterdagmiddag 17.00 uur geeft dr. L. van Egeraat reistips en om 15,20 uur volgt de tv-western „Rawhide". Voorts is er om 16.10 uur een natuurkundeles over energie en om 16.25 uur de filmdocumen taire „Expeditie-terug naar het stenen tijdperk". Het jeugdprogramma om 17 uur bevat de avonturen van „Mik en Mak". Zaterdagavond is er om 19.30 een nieuwe aflevering in de serie „Vrije nieuwsgaring". Na het journaal volgt om 20.20 uur de rubriek „Achter het nieuws" en om 20.45 uur de Johan Heesters-show. Theo Eerdmans leidt om 21.45 uur de quiz „Wereldwijs". Om 22,30 uur wordt een door de Franse tv op film vastgelegd programma van Brigitte Bardot vertoond. Daarna, om 23 uur is er een Eurovisie reportage uit Cortina D'Ampezzo over het (Advertentie) Zaterdag 2 maart HILVERSUM I 402 m VARA: 12,15 Tussen mens en nevelvlek, populair wetenschappelijke lez. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Sportact. 13,00 Nws. 13.15 VARA-varia 13.20 Vers van de pers 13,45 V.d. jeugd 14,20 Radio Jazzclub 14,50 Om de kwaliteit Van het bestaan, lez. 15,05 Matinee op de vrije zaterdag, Omroepork. en sol., klass. muz. In de pauze: 16,05-16,25 Boekbespr. 17,15 Jazztrio met zangsol. 17,30 Weekjourn. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Tango-rumba ork. en zangsol. 18,50 Lichte gram. 19,00 Art. staalkaart VPRO: 19,30 Christen dom in ontmoeting met wereldgodsdien sten, lez. 19,45 Gram. 19,55 Deze week, praatje VARA: 20,00 Nws. 20,05 Vijf seconden van Woef!, teenagerprogr. 21,15 Soc. comm. 21,30 Tel uit je winst, spelletjesprogr. 22,30 Nws. 22,40 Zo maar een zaterdagin maart, cabaretprogr. 23,10 Op de platenmarkt, gevar. gram. 23,55-24,00 Nws HILVERSUM II 298 m KRO: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Amateursprogr. 13,45 Franse les 14,05 V.d. jeugd 15,00 Metropole-ork., amus.muz. 15,30 Man nenkoor 16,00 Als de dag van gisteren, klankb. 16,30 Lichte gram. 17,00 V.d. jeugd 17,15 Licht instr. trio 17,30 Boek bespr. 17,40 Zangrec., klass. liederen 18,00 Kunstkron. 18,30 Meisjeskoor en instr. ens. 18,50 Gram. 18,55 Wereldkamp. kunstrijden op de schaats te Cortina d'Ampezzo 19,00 Nws. 19,10 Act. 19,22 Motorpraat 19,30 De Oelewappers, licht progr. 20,00 Radiofilharm. ork., groot omroepkoor en sol., klass. muz. 20,50 Lichtbaken, lez. 21,00 Tierelantijnen, ge- var. progr. 22,00 Operamuz. 22,20 Euro pese kamp. biljarten ankerkader 71/2 te Den Helder 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Wij luiden de zondag in 23,00 Nieuwe klass. gram., met comm. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12,03 Amus.muz. 12,30 Weerber. 12,35 Gevar. muz. 12,50 Progr.-overz. 13,00 Nws. 13.15 V.d. teen agers 14,00 Nws. 14,03 Progr. voor de filmliefhebbers 14,45 V.d. platenliefheb bers 16,00 Nws. 16,03 Lichte muz. 16,30 Gevar. muz. 17,00 Nws. 17,15 Lit. zangen 17,25 Gram.. 17,45 Engelse les 18,00 Nws. 18,03 Kamermuz. 18,28 Paardesportber. 18,30 V.d. sold. 19,00 Nws. 19,40 Lichte muz. 20,00 Cabaretprogr. 21,00 Muz. progr. over Vlaanderen 22,00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23,05 Lichte muz. 23,30 Amus. muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 11,55 Gram. 12,18 Lichte gram. 12,30 Gevar. muz. en act. 14,03 Amus. muz. 16,03 Bel Cantoconc. 17,00 Nws. 17,15 V.d. jeugd 18,03 V.d. teenagers 18,38 Gram. 19,30 Nws. 20,00 Hoorspel 21,00 Lichte muz. 22,00 Wereldnws. 22,15 Jazz- muz. 22,55 Nws. 23,00 Lichte muz. 23,55 Nws. Zondag 3 maart HILVERSUM I 402 m VARA: 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 V.h. platteland 8,30 Weer of geen weer, gevar. progr. 9,45 Geest, leven, toespr. 10,00 Vioolrecital, klass. muz. 10,30 Woor den van werkelijkheid, gedichten van neem de voordeligs grote tube. (Advertentie) Uw vakantie begint al na een paar uur onder- Weg zijn in DuitslandIGeen vermoeiende reizen. Uitgestrekte bossen, berglandschap pen, een heel andere natuur vindt u al éven ever de grens! U ontdekt er nog meer... gezelligheid en gastvrijheid, een goede keu ken, en geen taalmoeilijkheden. Bezoekt u hotels, „Gasthöfe", pensions of campings? Reist u per trein of auto? Naar welke streek gaat uw belangstelling uit? Schrijf ons uw voorkeur of vraag de algemene Duitsland-gids. Inlichtingen bij uw reis- I bureau, automobielclub en het UITS REIS-INFORMATIEBUREAU Spui 24, A.nsterdam-C. Tel.24.12.93 26) „Je maakt je druk voor niets," waar schuwde Andriessen, „die jongen komt wel weer opdagen." „Dat help ik je wensen. Kan ik op politiehulp rekenen bij het zoeken, als dat nodig mocht zijn?" „Natuurlijk, maar ik wil er iets om verwedden, dat de lummel al met han gende pootjes op weg naar de warme kachel is", antwoordde Andriessen krib big. Bij de Vergeers werd hij verwelkomd door een woedende kantonrechter. „Ik had mijn dochter streng verboden zich als een gek aan te stellen. Ik moet niets hebben van hysterische vrouws personen. Als die kwaje aap het verdomt thuis te komen, dan blijft hij maar weg. Het spijt me dat u zich de moeite hebt gegeven, maar ik heb er niet om ge vraagd. Ik heb geen politiehulp nodig," snauwde hij, zwaar ademend. „Het spijt mij dat ik u moet tegen spreken, maar u hebt wel degelijk hulp nodig, als het daarvoor tenminste al niet te laat is. Uw zoon heeft de laatste tijd de ene schok na de andere gehad, en die van vandaag was wel het zwaarst te verwerken. Ik zag hem vanmiddag op het kerkhof.." „U zag hem, waar?" „Op het kerkhof." „En jij had me gezegd dat hij niet bij de begrafenis van die schoft was," wendde Vergeer zich ziedend tot zijn dochter. „En ik had nog wel gedacht dat ik op jou vertrouwen kon, maar je liegt al .net zo hard als je lieve broer." „Wilt u nu eindelijk eens even naar mij luisteren? Als uw dochter u heeft verteld dat ze haar broer niet heeft ge zien, heeft ze hem hoogst waarschijn lijk ook niet gezien. Ik zag hem bij toe val, hij stond geheel achteraf. Maar daar gaat het hier niet om." Hij dacht weer aan het doodsbleke gezicht boven de vuurrode tulpen en aan de vertrapte krans. „Het gaat erom dat uw zoon een zware morele schok heeft gehad." „Omdat die rnan dood is?" „Neen, maar omdat hij die man. die hij zo blindelings had vereerd, vandaag pas in zijn ware gedaante heeft gezien. Hem heeft gezien als de vleesgeworden leugen, als iemand, die zelfs er niet tegenop zag zijn ouders te belasteren, om zichzelf een vals aureooltje te ge ven. En er waè niemand die hem hielp die klap op te vangen. Hij voelde zich een verschoppeling. De volmaakte dupe. Hij had alles gegeven, tot zijn kansen op een behoorlijke toekomst toe. En wat had hij ervoor teruggekregen? Al leen maar belachelijkheid. De arme stakker moet een gevoel hebben alsof iedereen naar hem wijst en hem uit lacht. Hoe had hij weer naar huis kun nen gaan?" „Bedoelt u daarmee, dat hij nooit meer terug zal komen?" „In elk geval niet, als we hem niet kunnen doen geloven dat zijn terugkeer op prijs wordt gesteld, mijnheer Ver geer." „Maar we weten immers niet waar hij is. Hoe kunnen we dan..." „Hij moet worden gezocht. Laten we hopen dat het nog tijd is." Maar u denkt toch niet...Dat kan toch niet...Niek..." „Ik heb u al gezegd, de jongen ziet zichzelf als een verschoppeling en een belachelijke figuur. Dat is op die leef tijd iets heel ergs." „Maar kan hij niet bij een van zijn vrienden..." M/ih MMÊÊ$MÊÊÊiiÊÈÊ$b „Neen," zei Lot, ,,die heb ik allemaal al opgebeld. Niek is nergens geweest." „Natuurlijk niet, hoe kon hij? Hij was immers voorgoed belachelijk, vond hij." „Maar dan waren die vrienden van hem, die ook achter Schel hebben aan gelopen, dat toch even goed," merkte Lot op. „Voor iemand, die nuchter en logisch denkt, spreekt dat vanzelf. Maar je weet ook wel dat je broer geen nuch tere natuur is. Zijn afgod is van zijn voetstuk gevallen niet alleen, maar hij is tot overmaat van ramp gebleken niet meer te zijn dan een pop uit een carnavalsoptocht. Al sprekend was hij naar de telefoon gegaan. De anderen hoorden met strak ke, bleke gezichten toe, hoe hij snel zijn orders gaf. Mevrouw Vergeer snik te zacht voor zich heen. „Ze komen dadelijk met de politie hond." „O, gottogot," kreunde mevrouw Ver geer. „Mag ik meegaan?" vroeg Lot. „Meegaan? Geen sprake van," bulderde haar vader. „Is het niet genoeg dat een van mijn kinderen bij nacht en on tij rondzwerft in de kou? Moet jou nu ook nog iets overkomen?" „U gelooft toch niet, dat Niek... dat Niek...Zegt u het maar eerlijk," arong Lot. „O, ik had hem niet alleen moe ten laten! Het is alles mijn schuld en van niemand anders. Ik wist toch hoe Niek is! „Lot, Lotteke," zei haar vader onhan dig. „Als er iemand schuld heeft, ten aanpakken. Misschien als ik met die kerel had gepraat.. Maar neen, dat had toch niet geholpen. Ik had het col lege van curatoren moeten.. Och, wat geeft het ook, al dat nakaarten. Ko men die mensen dan nooit?" Buiten klonk het blaffen van een hond. Ze keken elkaar aan. De kantonrechter schraapte zijn keel en vroeg bijna fluis terend: ,U moet zeker iets hebben, een., een kledingstuk of zo. Voor de hond, meen ik. Ze laten zo'n dier toch altijd aan iets ruiken, nietwaar?" „Als u iets heeft dat hij kortgeleden nóg heeft gedragen?" vroeg Perquin. Lot was stil de kamer uitgegaan en kwam terug met een pyamajasje en een wollen shawl. „Die shawl heeft hij gisteren nog ge dragen." Ook zij sprak fluisterend, als of er een dode in huis was. „En het jasje vannacht natuurlijk." „Dank u," zei Perquin, en ging met beide kledingstukken naar de deur. ,Is het nu werkelijk onmogelijk dat ik meega?" „Het is beter van niet, mijnheer Ver geer, geloof me." „Natuurlijk." meende Nieks vader bitter. „Als hij mij ziet en hij kan nos lopen, loopt hij zo hard en zo ver als hij kan. Neen, zegt u maar niets, het is mijn eigen schuld." Ze bleven gedrieën achter en luister den zwijgend naar de zware voetstap pen en het hondegeblaf tot die gelui den wegstierven in de verte. Mevrouw Vergeer snikte nog altijd. „Denkt u dat Niek dood is?" vroeg Lot dof. Haar vader schudde het hoofd. „Ik weet het niet," zei hij moedeloos, „ik weet het werkelijk niet. We moeten ge duld hebben." De nacht was een wispelturige afwis seling van donker en zacht, helder maanlicht, al naar de grillen van de wind, die de wolken voortdreef langs de hemel. De drie mannen liepen vlug, achter de hond, die ongeduldig trok aan zijn lijn en van tijd tot tijd zachte jank- geluidjes uitstiet. Door de uitgestorven straten bracht hij hen naar het kerk hof. Daar leek hij het spoor bijster te worden, want hij liep, klaaglijk jankend, onrustig heen en weer, telkens weer op zijn schreden terugkerend. Tuimelaar, zijn baas, moedigde hem aan met zach te woorden en geruststellende geluiden. Perquin voelde het hart in de keel kloppen, terwijl hij het dier gadesloeg, dat nu eens de weg naar de Blauwpoort scheen te willen inslaan en dan weer aarzelend een paar stappen in de tegen overgestelde richting deed. „Kom, Tiberius, best beest, brave hond, zoek hem dan," moedigde Tuime laar aan, terwijl het dier nog eens lucht hapte. Opeens scheen de hond een besluit te nemen en trok zijn begelei der mee in de richting van de Kruis- poort. Perquin haalde verlicht adem. (Wordt vervolgd) deze tijd 10,45 Zondagochtend in VARA- studio 5, gevar. progr. 12,00 Platenma- tinee (plm. 12,30 Mogelijke afgelastingen van wedstr.) 13,00 Nws. 13,07 De toe stand in de wereld, lez. 13,17 Meded. of gram. 13,20 Knipperlicht, progr. voor alle weggebruikers 14,00 Boekbespr. 14,10 Marinierskapel der kon. marine (gr.) 14,25 Rep. Interl. voetbalwedstr. Neder landBelgië 16,20 Licht instr. trio en zangsol. 16,45 Sportrevue VARA: 17,00 Latijns-Amerikaanse muz. 17,30 V. d. jeugd 17,50 Nws., sportuitsl. en sport journaal VPRO: 18,30 Korte herv. kerkd. IKOR: 19.00 Kinderd. 19,30 De open deur 19,45 Het evangelie van deze zondag, rondvraag AVRO: 20,00 Nws. 20,05 Ball im Savoy, operette (ver korte uitvoering) 20,55 Het kan niet altijd kaviaar zijn, hoorspel (dl. 3) 21,35 Instr. combo en zangsol. 21,55 Pianoduo, klass. muz. 22,30 Nws. 22,40 Act. 22,55 Meded. en sportuitsl. 2e klas voetbal 23,25 Mo derne gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 8,00 Nws. 8,15 Gitaarduo (gr.) 8,25 Inl. hoogmis 8,30 Hoogmis NCRV: 9,30 Nws .en waterst. 9,45 Kinderkoren (gr.) IKOR: 10,00 Muz. v.d. zondag 10,15 Inl. op de kerkd. 10,30 Doopsgezin de kerkd. 11,30 Vraag en antwoord 11,45 De kerk in de spiegel van de pers NCRV: 12,00 Kerkorgelconc. (gr.) KRO: 12,15 Lichte gram. 12,25 De spring plank 12,50 Buitenl. comm. 13,00 Nws. en meded. 13,10 De stemvork, een bel cantoprogr. 13,45 De kerk in Pakistan, lez. 14,00 V.d. kind. 14,30 Kamerork. en sol., klass. en moderne muz. 15,20 Thee met babbelaars, verz.progr. v.d. bejaar den 15,55 De kerk zijt gij, lez. 16,00 We reldkamp. kunstrijden op de schaats te Cortina d'Ampezzo 16,05 Lichte gram. 16,30 Avondd. Convent van kerken: 17,00 Geref. kerkd. NCRV: 18,30 Bas en orgel, klass. muz. 19,00 Nws. uit de kerken 19,05 Samenzang, geest, liederen 19,30 Gesprekken over de Heidelberger, lez. KRO: 19,45 Nws. 20,00 De on weerstaanbare nachtegaal, hoorspel (dl. 4) 20,45 Lichte gram. 21,00 Klass. kamer muz. (gr.) 21,20 Klass. pianomuz. (gr.) 21,30 Wissewassen, licht progr. 21,50 Koren en licht ens. 22.20 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Avondgeb. 22,50 Volks- muz. met comm. 23,20 Retourtjes, een veertiendaagse terugblik op ons progr. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Amus.muz. 12,50 Progr.-overz. 13.00 Nws. 13,15 V.d. sold. 14,00 Nws 14,03 Opera en Bel Cantoprogr. 14,25 Sportprogr. 18,00 Nws. 18,03 Piano- ree. 18,30 Godsd. uitz. 19,00 Nws. 19,30 Lichte muz. 20,00 Amus.progr. 22,00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23,05 Gevar. muz. 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,18 Chansons 13,00 Nws. 13,15 Gevar. muz. 14,02 Gevar. muz. 16,15 Gevar. muz. 17,00 Nws. 17,15 Klass. muz. 19,30 Nws. 21,15 Kamermuz. 22,00 We reldnws. 22,15 Chansons 22,55 Nws. 23,00 Jazzmuz. 23,55 Nws. Maandag; 4 maart HILVERSUM I 402 m VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Lichte ochtend klanken (gr.) (Om 7,35 Van de voorpa gina, praatje) 8,00 Nws. en Soc. strijd lied 8,18 Licht ens. met zangsol. 8,45 Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Moderne gram. VPRO: 10,00 Zeggen of laten zeggen, overd. VARA: 10,20 V.d. vrouw 11,20 Voordr. 11,40 Moder ne pianomuz. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7,00 Nws. en SOS-ber. 7,10 Dag opening 7,25 Gram. 7,35 Sportuitsl. van zaterdag 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8,15 Gew. muz. 8,30 Lichte gram. 9,00 V.d. zieken 9,35 Lichte gram. 9,40 V.d. vrouw 10,10 Moderne pianomuz. (gr.) 10.20 Ron dom het woord, theologische etherleer gang 11,05 Twee violen, moderne muz. 11,30 Lichte gram. Zaterdag 2 maart VARA: 15,00 Op reis met dr. L. van Egeraat 15,20 Rawhide - stampedo, film 16,10 Fire Science - vuur, natuurkunde les 16,25 Expeditie - Terug naar het ste nen tijdperk, film 17,00-17,30 V.d. kind. 19,30 Vrije nieuwsgaring - De ring is voor Sydney, tv-film 19,55 Reactie op reacties NTS: 20,00 Journaal VARA 20,20 Achter het nieuws 20,45 De Johann Heesters-show 21,45 Wereldwijs, quiz 22,30 opgenomen progr. v. Brigitte Bar dot als chansonnière NTS: 23,00-23,30 Eurovisie, Rep. wereldkamp. kunstrijden in Cortina d'Ampezzo (Vrije rijden in het ijsdansen)t FRANS BELGIë: 16,15 Ploutch, blijspel 18,30 Berichten 18,33 Mes trois fils, film 19,00 Records?, L'Homme et les Bêtes 19,30 De fauna en de flora van de wereld 20,00 Journaal 20,30 Monsieur Magoo et quelques autres tekenfilm 20,35 Co- cagne, film 22,00 Journaal 22,10-23,30 Wereldkamp. schaatsen (ijsdansen). VLAAMS BELGIë: 15,15 Rathlin Island filmrep. 15,40 Rep. van de wielerwedstr. Gent-Gent 16,10 V.d. jeugd 17,10-17,40 Rep. wielerwedstr. 19,00 Aangename ken nismaking met het land van Waas 19,30 Echo 19,35 Sportprogr. 20,00 Nws. 20,20 Het is altijd Dennis, tv-feuill. 20,45 Lied- jesprogr. 21,35 Quizprogr. 22,05 Nws. 22,16-23,30 Wereldkamp. kunstschaatsen. Zondag 3 maart NTS: 15,30-17,30 Eurovisie: Wereld kamp. kunstrijden op de schaats te Cor tina d'Ampezzo 19,30 Weekjourn. 20,00 Sport in beeld KRO: 20,30 De Flintsto- nes, tekenfilm (deel 11) 20,55 Hebben de eer u kennis te geven...., dialoog 21,20 Amsterdams Kunstmaandork. met zangsol., klass. muz. 21,55 De rode dy nastie, Amerikaanse tv-documentaire NTS: 22,35-22,40 Journaal. VLAAMS BELGIë: 11,00-11,40 H. Mis 14,30 Landb.kron. 15,00 Panorama, de week in beeld 15,30 Eurovisie Cortina d'Ampezzo, wereldkamp. kunstschaatsen 17,30-17,50 V.d. kleuters 18,45 Het tover- woud, rep. 20,00 Nws. 20,20 Dis al, muz. progr. 21,20 Sportact. 21,50 Festival, se lectie bekroonde korte Poolse films 22,30 Nieuws. FRANS BELGIë: 15,00-18,00 Le Dï- manche en Pantoufles, gevar. progr. 19,30 Remous, film 20,00 Nws. 20,40 Le Che valier de Maison Rouge, feuill. 21,05 Sans rancune, essay over de hedendaagse komiek 21,20 Film 21,50 Tout en Rythmes (All That Rhythm), amus.progr. 22,20 Journaal. ik het. Ik had de jongen anders moe- 26. Minter en Hinter holden naar het geheimzinnige ding, dat op de kade stond. Door het bruine zeil dat er over heen hing, kon je niet goed zien wat het was. „Het lijkt wel een- vrachtauto zon der wielen", zei Minter. „Welnee," zei Hinter. „ik geloof dat ben het een kooi is". „Een kooi?" Minters ogen glinsterden. „Dan zit er vast een vreselijk wild dier in!" riep hij opgewonden en hij deed ..Doe' wam geen antwoord van on der het zeil. i misschien", zei Minter. „Zou het een leeuw zijn, of een tijger? Of misschien is het wel een olifant." „Die kan niet in zo'n kleine kooi", stel de Hinter vast. „Dan denk ik dat het een leeuw is", zei Minter. „Wedden om een ijsje?" „Phoe, je durf toch niet te kijken", zei Hinter. „Ikke wel hoor.'" riep Minter. Dapper liep hij op de kooi toe, maar hij weifelde toch wel even toen hij ervoor stond. Als de leeuw maar niet ineens grrr! zou doen en hem in zijn vinger zou bijten. Met trillende hand lichtte hij het zeil op....

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 13