Papier voor UW pen „Wat zegt U": 1, 2 of SSl II m i S B e 1 G 1 i 1 H i i i Li. i c E Lij Oude jggffll PROGRAMMA'S RADIO EN T.V. 'aar-forffilaarMérfemtti* U proeft de moutwijn Televisieprogramma s DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 2 FEBRUARI 1963 H. MIS OF CONCERT (III) De heren die gereageerd hebben op mijn schrijven wil ik graag nog iets zeggen, want ze lezen dingen die er niet staan. Heb ik erom gevraagd de Grego riaanse zang af te schaffen? En geeist, dat de hele katholieke gemeenschap ge bukt moet gaan onder mijn z.g. mu zikale onvolwassenheid? Dat is toch wel gelasterd. Ik heb geschreven, dat het saaie lelijke zeurige zang is en het een kleine moeite is voor de heren pas toors om af te roepen: 'n stille of ge zongen H. Mis, Gregoriaans of meer stemmig. In onze parochie is altijd aan gegeven geweest volkszang op de laat ste zondag van de maand in de vasten- en de adventstijd, maar ze houden zich daar jammer genoeg niet altijd aan. En iedereen die eerlijk is, geeft toe, dat het alleluja bespottelijk lang is, vooral die a a a waar de priester op het al taar en de preekstoel moet wachten en ik tel dan hoelang ze duurt; soms 30 tellen of meer om van te genieten. En zou ik werkelijk muzikaal onvol wassen zijn? Ik heb vanaf m'n zevende tot m'n twintigste jaar pianoles gehad in de klassieke muziek en ook mijn vioollessen en wel van een bekende dirigent, die aan het conservatorium heeft gestudeerd. Ik houd van alle soor ten muziek, behalve Gregoriaans, daar word ik melig van. Ik was in de mu zieklessen de beste in het toontreffen, transponeren en maatslaan en ook in het zingen van Gregoriaans en maat slaan. Ik kan zelf het latijn goed ver talen, maar begrijp dat niet iedereen dat kan en vandaar de opmerking de vertaling er naast te houden. Ik ga in ieder geval niet naar de kerk om me te ergeren aan het Gregoriaans. Ik heb al dikwijls genoeg pech gehad, blijf dan liever thuis en zet radio Luxemburg aan en ga later naar een gedialogeerde H. Mis. Traditie en oorsprong zijn geen waar borg voor mooi en doelmatig. „Latijn brabbelen" is wel de juiste uitdrukking. Iemand die daar geen las in gehad heeft, niet op een seminarie, lyceum of hogere school gestudeerd heeft, spreekt dat zelden goed uit en kan het niet vlot vertalen. De KRO hoeft de zendtijd daarvoor ni^t te misbruiken. Op school proberen ze het tot vervelens toe er in te pompen. De koorzangers leren het wel van hun dirigent. En er zijn nog muziekscholen. De meeste mensen verwachten van de radio-om roep ontspanning, muziek, nieuwsbe richten, actualiteiten en niet dat zeu rige gedoe. Als anderen pleiten voor Gregoriaans, mag ik het toch wel voor meerstemmige muzikale zang doen. Als Gregoriaans nu werkelijk zo'n prach tige zang was, waarom zingen ze het dan niet bij het inhalen van de konin gin, een minister, pastoor, burgemees ter, bruidspaar of op concerten? Is mijn voorstel zo gek en verwar rend opgesteld als ik voorstel, dat de priester in de kerk afroept stille of gezongen H. Mis, volkszang, Gregori aans of meerstemmig, dan weten we waar we aan toe zijn en naar welke H. Mis we het beste kunnen gaan. En de heer Vermeulen maakt het te bont als hi* meent, dat mijn geestelijke diep gang zeer gering is op alle gebied. Breda. p A. H. MIS OF CONCERT (IV) Naar aanleiding van het artikel in De Stem op 8 januari onder de rubriek „De Kerk en de Wereld" zou ik gaarne het volgende willen opmerken: Vooreerst, deze inzender heeft be paald een streepje vóór gehad dat zijn artikel onder deze rubriek een plaats je vond. Maar wat hij aanroert en waar over hij zich kwaad maakt, dat is toch wel zeer onbillijk. Wat is er n.l. ge beurd? Bedoelde mijnheer is naar een kerk geweest, waar hij vermoedelijk anders niet komt en daar heeft hij tot zijn spijt een meerstemmige H. Mis ho ren zingen. Hierover heeft hij zich bit ter geërgerd want het was toch zo koud en de zangers daarboven op „hët andere koor" schenen daar geen last van te hebben, die leiden hun eigen le ventje en waren er kennelijk op uit (de organist en directeur incluis) om zichzelf te verheerlijken. Conclusie: Dat moet maar eens uit zijn en men moet al het volk maar la ten zingen, er is immers in de kerk al zoveel vernieuwd (of vernield). Ziezo deze trap hebben jullie alvast te pak ken, heren kerkzangers. Dit is jullie beloning voor al je moeite en repetities waarvoor je soms met veel opoffering tijd moest vrijmaken en door weer en wind moest om alle mogelijke kerke lijke diensten doorgang te kunnen doen vinden. Maar het lelijkste is, dat deze mijnheer de naam niet noemt van de bewuste kerk, die hij bezocht en waar dit spektakelstuk ten beste werd ge geven. Dan had dit koor zich wellicht kunnen rechtvaardigen en de naam van de mis en de componist kunnen noemen. Tien tegen één dat het zou blijken, dat deze mis door de Gregoriusvereni- ging kerkelijk goedgekeurd was en de ze keuring is heus niet goedkoop mijn heer! Over de eigenverheerlijking op de koren, daarover zullen we maar niet eens reppen. Het ware te wensen dat alle gelovigen met dezelfde goede be doelingen naar de kerk kwamen. Dat wachten van de priester op het koor, dat kan slechts een enkele minuut ge weest zijn en is mijns inziens niet altijd te vermijden; de ene geestelijke leest vlugger dan de andere. Ik heb een gees telijke gekend waarop gelovigen zowel als zangers soms meer dan tien minu ten moesten wachten. Laten we toch niet op alle slakken zout leggen. Als we naar de kerk gaan, doen we dit voor God en Zijn verheerlijking en als we daar niet een beetje kou voor over hebben (vroeger was de kerk nooit verwarmd) kunnen we beter thuis blij ven. En ofschoon ik de Gregoriaanse zang niet gaarne afgeschaft zou zien, we moeten niet overdrijven en op feest dagen (zoals b.v. Nieuwjaar) mag er best eens wat meerstemmige zang in de kerk gezongen worden, want de schoonste gave die God de mens schonk en de grootste dankbaarheid daarvoor is een schone Mis of kerkelijke hymne te componeren en deze zo mooi mogelijk te vertolken ter ere van Hem van wie alle schoonheid voortkomt. Breda. J- H- H. MIS OF CONCERT (V) Toen meneer P. A. uit Breda twee weken geleden nogal van leer trok te gen het Gregoriaans in de kerk had ik werkelijk medelijden met zijn opvattin gen in deze. Maar na de afgelopen week in Breda een kerkdienst te heb ben bijgewoond kan ik hem, mits hij in deze parochie woonachtig is, wel enigs zins gelijk gaan geven. Dit had niets meer met Gregoriaans te maken, het was meer het vestigen van een nieuw wereldrecord snelheid Gregoriaans. Over de verschillende opvattingen in de uitvoerng van deze bijzonder mooie kerkmuziek valt altijd te redetwisten maar ik ben ervan overtuigd dat de aanwezigen in de kerk, die met mij dit schandelijke „gejakker" hebben moeten aanhoren, unaniem van oordeel zijn, dat deze wijze van Gregoriaans zin gen niets meer met kerkmuziek te ma ken had. Mogelijk dat de kou tot dit tempo heeft geleid wat dit betreft verdient het zeker aanbeveling de organisten en zangers in vrijwel alle kerken enige verwarming te bieden maar dan zou ik willen aldviseren maar niet te zingen. Een stille dienst zou hier stich- tendel hebben gewerkt. OOSTERHOUT M.V.B. FORTVNA (II) Naar aanleiding van het ingezon den stuk getekend J.S., van vorige week zaterdag is het mijn morele taak om als secretaris van de supportersclub Jacques van der Kloot te reageren op bovenvermeld schrijven. Zoals alle wielervrienden in Zundert bekend zal zijn, is onze supportersclub niet thuis in het clublokaal van Fortuna, ons clublokaal is in café Harrie Haver- mans in de Molensraat. Verder is J.S. van mening dat Kees Snepvangers het afgelopen seizoen betere resultaten geboekt zou hebben dan Jacques van der Kloot. Ook hierin zal J.S. zijn persoonlijke mening als vast staand hebben laten gelden, persoon lijk ben ik toch een andere mening toegedaan. Zou J.S. onderstaande uit slagen eens goed willen bekijken en dan nog willen nadenken. Hoogst waar schijnlijk is hij dan ook een andere mening toegedaan: Uitslagen klassiekers: le Ronde van de Haarlemmermeer, 3e Ronde van Bra bant, 3e Ronde van Overijssel, 8e Ron de van Midden-Zeeland, 10e Ronde van Nrd.-Holland, 10e Kersenronde, 10e West-Brabant-koers, 13e Ronde van Drente en 2e in het eindklassement om het Zilveren-stuur. Verder heeft Jacques nog 6 overwin ningen behaald waarvan de ronde van Colijnsplaat de mooiste was. In deze wedstrijd is Jacques van meet af aan gaan lopen en niemand heeft Jacques nog voor het einde teruggezien. Ik geloof niet, dat J.S. mij nog een Nederlandse amateur kan noemen, die deze prestatie dit seizoen ook heeft behaald. Verder won Jacques 8 presta- tieprijzen dit seizoen. Ik hoop dat iedere wielerliefhebber in Zundert het kan begrijpen, dat ik op deze wijze gereageerd heb op bo venvermeld schrijven en persoonlijk zou ik er nog aan willen toevoegen dat dit schrijven niet bedoeld is als com mentaar op de supportersclub Huls donk Sportief of op Kees Snepvangers, want die verstandhouding is nog steeds heel gezond. ONDERWEG Als men minder-valide is en f 35. per week inkomen heeft, waar afgaat: f 11,50 voor kamerhuur met inbegrip van water en elektriciteit maar geen gas en verder nog f 3.- voor radio, zie kenfonds, wettelijke aansprakelijkheid begrafenisverzekering en brandverze kering, dan schiet er nog f 21 over voor eten, gas, kolen, was, kleding, schoen lapper, fiets enz. enz. Durft de Stichting Onderweg dan nog te beweren, dat iedereen lid kan worden van „Onder weg"? En die kerkberichten zijn ook niet juist, want door de week zijn er ook dikwijls nog rouwmissen. Ook krijgt men alleen de berichten van de eigen parochie en als daar geen avondmis is, moet men nog bij anderen gaan infor meren. Geef mij de oude pastoors van vroeger maar. Die hingen een groot bord achter in het kerkportaal en brachten de veranderingen op tijd aan. En de lectuur is meest hoogdravend, niet altijd begrijpelijk voor de eenvou dige mens. Breda. P. A. I kwartje per kolomT 4 kolommen f I.- i A i i 1 c 1 i 1 D i i i 1 F r i 1 i i i 1 K I n mm i m mm jj"11 kwartje per kolon 4 kolommen f I.- f St. 1 II 111 ivj 1 A 1 1 B 1 1 1 1 1 D 1 I 1 1 1 F I G 1 1 1 H 1 1 1 l i 1 1 X 1 1 1 1 Inzendingen uiterlijk dinsdag avond 18.00 uur postbus 2500 Am sterdam. Hierboven plaatsen wij nog enkele invulkolommen voor onze puzzel. Deelnemers kunnei deze gebruiken als zij meer dan vier kolommen willen invullen. WAAROM EEN SNEEUWCENT? (II) Allereerst, geachte melkbezorger har telijk bedankt voor uw vriendelijke be zorgdheid, die u voor mijn gezondheid toont. Op dit punt kan ik u gelukkig geruststellen, want ik geniet namelijk een uitstekende gezondheid. Ik hoop, dat u zich daar ook in mag verheugen, buiten alle extra centjes om. Helaas ben ik niet onder de indruk gekomen van uw weerzinwekkend gejammer dat ook u moet werken voor uw brood. Ik vind die extra-cent één cent te veel. Breda. M. S. WAAROM EEN SNEEUWCENT? (III) Nu vind ik het voor de melkbezorger uit Zundert wel sneu als hij denkt, dat de melkbezorgers alleen vroeg uit de veren moeten. Onze mannen gaan, om kwart voor zes de deur uit en zijn 's avonds om 7 uur of later thuis. Ook zij hebben dan hele dagen in de kou ge werkt en toch krijgen ze geen cent meer per uur. In onze plaats wordt dinsdags en donderdags voor twee da gen gereden, dus twee vrije dagen en de onkosten van de wagen gaan niet door. Mijn man kan niet zeggen: ik ga vandaag eens voor twee dagen werken, wat bij jullie wel mogelijk is. Daarom vraag ik, net als vele anderen: waar om die sneeuwcent? Hank. EEN HUISMOEDER DE SNEEUWCENT (IV) In antwoord op het ingezonden stuk van de heer A.H. melkbezorger te Zundert, wil ik hierbij het volgende opmerken: Ik heb bovenvermelde melkbezorger zondag j.l. aangetroffen zwaar in dis cussie zijnde met een viertal lieren over de „sneeuwcent." De conferentie werd steeds feller en 't slot was. dat de afgevaardigde uit het „Melkland" zeer moe werd. Als volkomen buitenstaander in de ze netelige kwestie wil ik opmerken dat ik niets heb tegen de melkbezor ger A.H. Integendeel, ik wil hem zelfs van dienst zijn; als ik u een tip mag geven, beste melkbezorger; kunt u zich niet in verbinding stellen met de vakorganisatie waar u aangesloten bent dan kan deze organisatie voor u bemiddelen bij het Ministerie, want er zitten in dit geval veel mogelijk heden. Men zou b.v. de melkbezorging aan kunnen passen naar gelang de weersomstandigheden zijn (dit in over leg met de Bilt natuurlijk). Dan kreeg de melkbezorger alleen geen sneeuw-, doch ook dooi-, hagel-, hitte-, regen- en stormcent. Alleen moet hij dan oppassen dat hij met windkracht 10 niet hier of daar binnenwaait, want dan zit 't niet snor Tot slot hier nog een vierregelig ge dicht betrekking hebbende op boven staand geval: Beste A.H. al is soms uw keel wat schor, Strijd voor de „sneeuwcent" dan komt 't snor, Huldig de leus met melk meer mans, Doch drink zelf melk, dan blijft men in cadans. Een inwoner van Zundert. ZWIJNENJACHT OP HET LOO Met belangstelling lazen wij het ar tikel van de heer Heymans, welk schrijven kennelijk beoogde, bepaalde misverstanden t.o.v. het jachtwezen middels strikt zakelijke argumenten uit de weg te ruimen. En zulks lijkt ons onder de huidige omstandigheden een wel zeer ondankbaar streven. Op de eerste plaats achten wij het vrijwel uitgesloten, dat het bestuur ener landelijke vereniging tot bescher ming van dieren onbekend zou zijn met de voornaamste bepalingen der Jachtwet. In voorkomende gevallen moet het althans over terzake deskun dige adviseurs kunnen beschikken; hetgeen in theorie op hetzelfde neer komt. Ergo: Niet de behoefte aan ge degen informatie was hier doorslagge vend, doch een zekere neiging zich te laten leiden door onberedeneerde im pulsen. Een hoge functionaris van de N.V.B.D. bleef dan ook een bevredi gend antwoord schuldig op de vraag hoe het toch kwam, dat men bij de Ra dio Nieuwsdienst zoveel eerder van het bewuste protest op de hoogte bleek dan de geadresseerden. Op zichzelf al een bijzonder kwalijke zaak, dit laatste. De K.N.J.V. zag zich aldus geconfronteerd met een voldon gen feit; en wel een, waarvan de con sequenties een doeltreffend verweer zo goed als onmogelijk plegen te maken, ongeacht of de aangeklaagden al dan niet op feitelijke subs, juridische gron den in het gelijk kunnen worden ge steld. De kern van het onderhavige pro bleem schuilt dus veeleer in de enigs zins verontrustende ontdekking, dat ten onzent de personele rechten en vrijhe den relatief minder consideratie en be veiliging genieten dan die der wilde varkens. Overigens, ook ten opzichte van zijn meer sociabele soortgenoten binnen de actieradius onzer openbare slachthuizen neemt het wilde zwijn een benijdenswaardige positie in. Afgezien van de mogelijkheid, een gewelddadige dood te ontlopen, verschaft men het tenminste de voorwaarden tot een on gebreideld zwerversleven in de vrije natuur. Gelijkluidende overwegingen mochten sommigen eens te binnen schieten tijdens het verorberen van de kerstgans en het nieuwjaarskonijn Diepgaande, desgewenst massale be studering van de Jachtwet brengt in dezen alzo weinig soelaas. En al die herrie om een vorm van tijdverdrijf die in ethisch opzicht tenslotte niet ongunstig afsteekt bij sommige minder exclusieve wijzen van sportbeoefening ware dan te wijten aan een vrij alge meen gebrek aan fantasie, c.q. gevoel voor maatschappelijke en historische verhoudingen. Wat b.v. jongstleden zaterdag het V.A.R.A.-Etherforum op dit gebied ter overweging bood, spreekt in zulk ver band wel boekdelen. Van dat ongehoord hypocritische ge roddel omtrent „feodale misbruiken" „prehistorische oer-instincten", en „atavistische rudimenten uit de tijd van de slavenhandel" kregen wij al thans een uitgesproken weerzinwek kende indrluk. In aanmerking geno men, dat dat alles betrekking had op de reputatie van een aantal hoogst- respectabele. in menig opzicht zelfs bij zonder verdienstelijke leden onzer menselijke samenleving. Of behoorde een en ander slechts gezien te wor den m het licht ener socialistische ver kiezingscampagne Dan zoveel te er ger. BREDA l PISON ENIGE NOODTOESTAND VAN HET ZEEUWSE VOLK? Uit de reeds gepubliceerde cijfers over het verloop van de bevolking voor net jaar 1962 in vele gemeenten van Zeeland, blijkt dat de betreurenswaar dige ontvolking met uitzondering van enige kern-industrieplaatsen in onverminderde omvang voortgaat. Volgens de zo juist uitgegeven land- bouwcijfers 1962-1963 van het LEI in Den Haag had deze provincie bij een minimaal toename-aandeel van 657 in woners van de 165.408 voor geheel Ne derland over 1961, in dat jaar naast de laagste geboortecijfers en het aan tal inwonende kinderen per gezin, het hoogste sterftecijfer van ons land, nl. 18.7 geboorten per 1000 inwoners bij 21.2 voor ons land en 24.3 voor Noord brabant, met gemiddeld 1.6 inwonend kind, naast 1.9 voor het land en 2.5 voor N.-Br. en een sterftecijfer van 8.8 naast 7.6 en 6.4 van de hiervoor ge noemde gebieden. Als men daarbij ziet de massale uit tocht van de Zeeuwse werknemers naar hun buiten deze provincie gelegen werk terreinen, dan is er wel sprake van een zekere noodtoestand bij het Zeeuwse volk, waarvoor de noodklok geluid dient te worden, om te trachten met gezamenlijke krachten, daarin de hoog nodige verbetering aan te brengen. Maar wegens de sterke meervoudige gespletenheid van de bevolking is dat vrij moeilijk. De sterke industriële ontwikkeling in Nederland over de laatste jaren komt hier zeer sporadisch en vrij lang zaam op gang en in de agrarische sector, vooral in de akkerbouw, wordt de werkgelegenheid steeds minder; zo is het aantal arbeidskrachten daarbij in ons land van 1959 tot 1962 geslonken van 587.000 tot 513.400. De uitbreiding van de in de laatste jaren vrij-lonende tuinbouw die hier moeilijk van wal komt biedt echter nog wel een behoorlijke uit komst, omdat zowel bij intensieve groenteteelt als voor hard fruit één mankracht op plm. 3 ha en voor klein fruit op 1 ha nodig is. Voor de ver breiding daarvan is vakkundige ont wikkeling nodig, die in Zeeland nog niet vlot wordt opgenomen. Terwijl alleen in de kring Breda van de tuin- bouwbond NCB 1 middelbare-, 6 lage re- en 6 tuinbouwvakscholen bestaan, is geheel Zeeland maar bedeeld met 3 lagere- en 4 tuinbouwvakscholen en de enige groenteteelt-vakschool in Z. Vlaanderen te Koewacht dreigt nog te bezwijken bij gebrek aan voldoende leerlingen. Onder leiding van haar actieve voor zitter H. Biemans houdt de kring Breda thans 11 druk bezochte interlokale voor lichtingsmiddagen of -avonden, en voor de kring Zeeland blijkt één nog niet mogelijk te zijn. Maar de geldomzet van de RBT-veiling te Breda is dan ook van 1952 tot 1962 gestegen van ruim 9 miljoen tot circa 28 miljoen gulden; wat ongeveer de helft is van de omzet voor geheel Zeeland. Om de verontrustende dwerggroei van het Zeeuwse volk te herstellen zijn deskundige voorlichting en een drachtige samenwerking nodig. OOSTBURG, P. D. SPAARONTWERP Naar aanleiding van het artikel „Pre- miespaarontwerp schiet zijn doel voor bij" van uw financiële medewerker, d.d. 26 jan. '63, wil ik u hierbij mede delen, dat het niet helemaal juist is en ten tweede dat ik het bijzonder jammer zou vinden als het niet erdoor zou komen. „Voor werknemers en jeugdige spaar ders bestond al een regeling", is maar gedeeltelijk waar, de regeling voor werknemers is er wel, maar voor alle werknemers bestaat er niet de moge lijkheid om er aan mee te doen, vele industrieën doen er nog niet aan mee maar met name in de bouwvakken be staat er helemaal geen mogelijkheid om aan het bedrijfssparen mee te doen en komt er de eerste tien jaar waar schijnlijk ook niets van. Dat zijn volgens uw gegevens, d.d. 11 jan. '63, „Risicofonds op volle toe ren", liefst 260.000 werknemers, waar voor door het „Premiespaarontwerp" de mogelijkheid geopend wordt om op een aantrekkelijke manier te sparen, van welk spaargeld men een hypotheek kan betalen zonder het recht op de premie te verliezen. Vurig hoop ik dat het ontwerp nog vóór de verkiezingen aangenomen wordt. RAAMSDONKSVEER J. M. OOME NOG GEEN CARNAVALS OPTOCHT IN KRUISLAND? Nu in alle steden en dorpen de voor bereidingen getroffen worden voor de carnavalsviering, valt het mij op dat Kruisland hierbij weer dreigt achter te blijven. Zou dit dan in Kruisland echt niet mogelijk zijn? Een verheugend feit is echter, dat enkele Kruislanders al begonnen zijn met de bouw van een carnavalswagen. Maar ik vraag me af, waar blijven de anderen? Want een juiste carnavals viering vraagt meer dan één wagen. Of is het gezegde dat de Kruislanders niets kunnen organiseren en niets in stand kunnen houden, maar al te waar? Laten zij de koppen bij elkaar steken en hierdoor bewijzen dat zij wat de carnavalsviering betreft, niet hoeven onder te doen voor de omliggende plaatsen. KRUISLAND, EEN INWONER ACTIE WARMTE (II) Heel interessant vind ik uw rubriek „Papier voor Uw pen". En dat de mensen hun verlangens en gevoelens naar voren willen brengen op deze ma nier, vind ik niet gek. Maar een ding moet mij van het hart: schamen de mensen zich om hun namen volledig in de krant te laten zetten. En mevr. W. te Etten (om zo maar een voorbeeld te noemen) schaamt u zich, of gunt u die oude stumpers te Etten niet een extra mudje kolen en een deken meer? Ik wel. En ik hoop dat ze hen liefdevol blijven gedenken. Dus als u en dit geldt voor iedereen nog eens wat in de krant wil laten zetten, zou ik het flink vinden dat uw naam volledig in de krant komt staan. BREDA, MEVR. RADEMAKER ACTIE WARMTE Die verhaaltjes in de krant over uw Actie warmte" komen zeker uit de pen van mensen met een erg ruime beurs Iemand die 77,93 verdient en 7 kinderen heeft is toch heel gewoon voor een arbeider. Dan ziet hij nog kans om bijna f 10,. bijsteun te krijgen. En dat begrijp ik niet. Terwijl als iemand ook met een stel kinderen nog geen 60,- heeft er wordt gezegd: ,,U hebt geen recht op steun, want u hebt genoeg en als u er niet van komt, ver koopt u uw spullen maar". Ik denk dat er meer mensen zullen zijn die een dergelijke ondervinding hebben. ETTEN J. SNEEUWRUIMEN IN BERGEN Met klimmende verbazing lazen wij, dat de dienst gemeentewerken 40 mille heeft uitgegeven voor sneeuwruimen. Een enorm bedrag. Gelukkig is de dienst gemeentewer ken niet overbelast geraakt door het intensieve sneeuwruimen. Nou, dat ge loven wij ook niet, als we eens een kijkje nemen in de Zandstraat, Moer- straatsebaan, Mozartlaan, Beethovenr laan en de zijstraten hiervan.... Voorts fluistert men, dat de sneeuw nergens zo degelijk geruimd is als in Bergen. Laat het bij fluisteren blij ven, want zoiets kun je echt niet hard op zeggen. Wij, bewoners van de Zandstraat, vragen ons af wat er gaat gebeuren als het dooi wordt. Alle bewoners heb ben hun stoep en fietspad zo goed mo gelijk van sneeuw ontdaan, met ge volg dat op de straat en de parkeer- stroken de sneeuw zich ophoopt tot ijs bergen waar een Eskimo jaloers op zou zijn. Auto's kunnen elkaar nauwelijks passeren en voor fietsers is het levens gevaarlijk, daar uitwijken onmoge lijk is. Bij de „70 km" (een afstand tot bijna Rotterdam!) zou een kleine 25 km voor de buitenwijken beslist geen overtol lige luxe zijn. BERGEN OP ZOOM, J, K.-van R. W. van R.-S. „IDUNA" Zaterdag 26 jan j.l. werd in Zeven bergen een balavond gegeven, die door een pas opgerichte jongerensoci- eteit werd georganiseerd. Deze jonge- rensociëteit heeft zich de naam „Idu- na" toegeëigend. Wat dit nu precies betekent weet ik niet, maar dat is hier niet van belang. Ik wil n.l. na mens vele anderen, op deze manier die jongerensociëteit niet bekritiseren maar integendeel lof toezwaaien. Deze lof is op de eerste plaats be stemd voor de initiatiefnemer die bij nadere informatie de heer J. Zom bleek te zijn. Verder geldt de lof voor de andere medewerkers van de heer Zom, te weten: de heren C. v. d. Beemt, P. Wevers en W. Jansen, die allen tezamen het bestuur vormen. Waarom al die lof zult u nu vragen. Wel, doodeenvoudig omdat het dit Idunabestuur" is gelukt datgene te realiseren wat voor kort tot de grote onmogelijkheden van Zevenbergen be hoorde, n.l. een echt gezellig bal, waar alle standen en godsdiensten aanwezig waren, dus zonder aanzien des persoons. Ik hoop, en met mij vele anderen, (Advertentie) (Advertentie) dat dit in de toekomst zal blijven. Dit hangt niet alleen van het be stuur van de jongerensociëteit af, maar in sterkere mate van de jeugd uit Zevenbergen en omstreken. Ik hoop dat de jongelui dat zelf ook in zien en als dat zo is, heb ik alles gezegd. Tilburg - „Een bezoeker" RISICO NEMEN Met de leuze van „wij moeten het wagen om het risico te nemen tot een eenzijdige ontwapening" komt eenmaal in de 14 dagen een propa gandist van de P-S.P. voor de radio ons vervelen. Ik spreek hier zuiver over vervelen, want het kan niets anders zijn in de oren van een normaal denkend Neder lander, die zich nog de tijd van vóór Wereldoorlog II kan voorstellen. Toen was er ook een categorie in onze be volking die het risico aanging om het er maar op te wagen. En kijken we nu even verder naar India, waar de grote ex-pacifist ook het risico nam om vertrouwen te hebben in het com munisme; hopenlijk is zijn bekering nog tijdig. Ik kan me bijna niet voorstellen, dat er heden ten dage nog idealisten bestaan die vertrouwen hebben in een regime dat van leugens en laster in elkaar hangt en ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken, dat hun propaganda hierop doelgericht is. Wij allen, normaal denkenden, zouden het zeer hartelijk toejuichen indien het mogelijk zou kunnen zijn. dat een al gehele internationale ontwapening tot stand zou komen. Het verleden heeft herhaaldelijk geleerd, dat overeen komsten en afspraken met de com munisten totaal nietszeggend zijn. Het is daarom van groot belang, dat wij ervoor moeten zorgen dat ook de in vloed van het pacifisme dient te wor den beteugeld hetgeen uiteraard ook het communisme aan banden legt. Het lijkt erop of de P.S.P.'ers in een dusdanige angst verkeren, dat ze niet meer willen of kunnen inzien wat voor een gevaar dat ze stichten door het geregelde overdragen van hun angsten op het Nederlandse volk. De communistische machthebbers maken een dankbaar gebruik van bewegingen als het pacifisme, ze hebben een mach tig geduld en dreigen wel eens zo nu en dan, maar tonen zich ook nu en dan vredelievend (Cuba), 'n Vooraan staand pacifistenleider verklaarde on langs nog „De Russen zijn niet oor logszuchtig". Het gebeurde in Hongarije valt ze ker onder de categorie „incidentjes?" Over dergelijke feiten hoort men nim mer iets van pacifistische zijde. Als het communisme zo vredelievend is vraag ik me af, waarom riskeren Oostduitsers met de dood voor ogen om te vluchten? Toch heus niet om dat ze zo vrij zijn. In tegenstelling hiervan mogen we toch verheugd zijn en er trots op gaan hetgeen kortgele den in ons land gezamenlijk (geheel vrijwillig en zonder dwang) tot stand is gekomen. Ik doel hier op de actie „Open het dorp". En tot de pacifis ten zou ik nu willen zeggen: „Open die muur in Berlijn!" Tilburg - C.A. v.d. S. BONDGENOOT (II) Ja geachte heer Schaerlaeckens, in de nood leert men zijn vrienden kennen en in de krant ook, soms. En mijnheer Pison kan het weten, die spreekt uit ondervinding. Want als ik me niet ver gis, stond er onder deze rubriek eens een ingezonden stukje, dat ongeveer als volgt luidde. Geachte redactie, schrijft u voortaan niet meer Papier voor uw pen, maar Papier voor uw Pison. Dat was dan zeker een krante vriend van u, mijnheer Pison? Maar nu terzake, voor de politie wordt het makkelijker, want commu nisten zijn inbrekers en inbrekers com munisten, aldus mijnheer Pison. Doch ik kan ook gemakkelijk weerlegd wor- den, want die inbreker die ze daar in 4 variaties: Rijstebloem* Bordkiaar* Kinderbloem* Kindergries boven Rusland omlaag gehaald hebben dat was toch geen communist! Maar zit u verlegen om iemand die zich wel kan beroemen op betere ervaringen met inbrekers, ik bedoel communisten, wend u tot Powers Pison, en u komt er misschien wel uit. En wat dat protest aantekenen tegen die reclame van mijnheer den Hartog aangaat, dat noem ik spijkers op laag water zoeken. Ik zou ze niet graag de kost geven, die aan deze kant van het ijzeren gordijn betere reclame voor het communisme maken. Maar wie een hond wil slaan, kan een inbreker vin den. Wij minder politiek geïnteresseer de lezers, worden toch dagelijks via radio en tv geconfronteerd met de gang van zaken in de wereld. En wij horen en zien meer dan eens per dag, dat de wereld het met de spullebaas van het Kremlin, slechter had kunnen treffen. En betreffende die drie andere ont luisterde, briesende en grijnzende leu genaars (toemaar) die u er ook nog bijhaalde mijnheer Pison, zolang die blijven waar ze nu zijn, zou ik me daar ook maar niet dik om maken. Er hebben ons in Nederland ooit wel gro tere briesende, grijnzende en ontluister de leugenaars meer in de weg gelopen en gelegd. En misschien mag ik 't dan ook niet bij het rechte eind hebben, maar vooralsnog heb ik toch liever te doen met een inbreker, die wanneer je hem op heterdaad betrapt, zich gaat melden bij de politie en de plaat poetst als met een bondgenoot die je van de wal in de sloot helpt en die dan de plaat niet poetst. Want met zo een bondgenoot, mijnheer Pison, zijn wij nu de pisang. Maar laten we onszelf troos ten met dit gezegde: Wie werkt maakt fouten. En de christelijke naastenliefde verplicht ons, om met een blindelingse vooringenomenheid te schelden op onze andersdenkende medemensen. Mijnheer Pison, laten we de strijdbijl begraven en handelen naar de geest van Henri de Greve! Verbeter de wereld, begin bij jezelf. CHAAM EEN BONDGENOTE BONDGENOOT (III) Als de heer Pison denkt het com munisme terug te houden door er op te schelden, is hij abuis. Dan is het in een welvarend land niet alleen no dig dat de ministers meer dan f 1000,- per week krijgen, maar dan moeten ook niet zulke toestanden voorkomen zoals we nu met deze koude hebben ge zien. Hoe zou toch dat communisme in de wereld zijn gekomen? Zou het soms komen van de toestanden waar het volk een halve eeuw geleden in leefde? Zo heb ik eens gelezen, dat iemand schreef dat ze het kopstuk van de Franse communisten moesten ophangen. Maar als ze nu diegene eens hadden opgehangen, die verant woordelijk was dat hij met z'n elf jaar de mijn ingestopt werd? En die in Engeland de mijnwerkers in een soort omgekeerde kist lieten wonen, en de kinderen op handen en knieën kolenwagentjes lieten trekken? Of tex tielfabrikanten die kinderen van 8 jaar van 's morgens 6 tot 's avonds 8 voor een paar kwartjes per week aan het weefgetouw zetten? Weet u nog wel, waarde heer Pison, wat pater Peeters in Concordia zei toen hij voor de oorlog, voor de ver kiezingen kwam praten voor de K.V.P. toen hij wees cp de spandoeken die aan de balkons hingen, en waarop stond „communisme nationaal socia lisme", het zou er niet geweest zijn als wij maar christenen waren ge weest! En houd anders maar vast aan wat pater de Greeve zei, ^Ver beter de wereld, maar begin bij je zelf". BREDA J. JASPERS OECUMENISCHE JEUGDDIENST TE BREDA Het trof mij, dat in het verslag over de oecumenische jeugddienst, die vrij dagavond in de Grote Kerk te Breda gehouden werd, hoegenaamd niets ge schreven werd over de medewerking van de organist J. Hille en het Bredaas Kamerorkest o.l.v. J. de Breet. Zij speelden het Orgelconcert in B van Handel, verdeeld over 3 delen en wel aan het begin van de dienst, na de toespraak van ds. A. Knottnerus en aan het einde, op zeer verdienstelijke wijze. En gaven zo een bijzonder ac cent aan deze ontmoeting van katho lieke en protestantse jongeren. Ik meen hierop extra te moeten wij zen, aangezien een dergelijke medewer king in soortgelijke bijeenkomsten toch zeer zeker op prijs gesteld moet wor den. BREDA, EEN KERKGANGSTER Zaterdag 2 februari HILVERSUM I 402 m VPRO: 12,15 Tussen mens en nevelvlek, popul.-wetenschappelijke lez. 12,30 Land en tuinb.meded. 12,33 Sportact. 13,00 Nws. 13,15 VARA-varia 13,20 Vers van de pers 13,45 V.d. jeugd 14,20 Radio- Jazzclub 14,50 Elektronisch orgelspel (gr.) 15.05 Matinee op de vrije zaterdag. Radio Filharm. ork. en sol., klass. en moderne muz. (In de pauze: 15,55-16,15 Boekbespr.) 17,15 Jazztrio met zangsol. 17,30 Week journaal 18,00 Nws. en comm. 18,20 Pianospel met instr. begel. (gr.) 18,25 Metronole-show, Metropole-ork., koor en sol. 19.00 Art. staalkaart VPRO 19,30 Nieuwe vaart, lez. 19,45 Klass. gram. 19,55 Deze week, lez. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Walsork. 20,35 Tel uit je winst, spelletjesprogr. 21,35 Soc. comm. 21,50 Licht instr. kwintet 22,10 Geloof het. want het is waar, hoorspel 22,30 Nws. 22,40 Babysitten, lichte gram. met comm. 23,10 Ramblers hit-parade 23,40 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 ^ns' met zanKsol. 12,55 Kath. nws. 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13,20 Musi cerende dilettanten, kamerkoor 13.45 Franse les 14,05 V.d. jeugd 15.00 Paris et ses vedettes (gr.) 15,25 Lichte gram 16.00 Als de dag van gisteren, klankb. 16.30 Lichte gram. 17,00 V.d. jeugd 17,15 Licht instr. trio en sol. 17,30 Boekbespr. 17,40 Pianorec. (gr.), moderne muz. 18,00 Jubileumactie SUS 10. bekendmaking prijswinnaars 18.50 Musette-ork. 19.00 Nws. 19,10 Kerkenbouwzondag, toespr. 19,15 Act. 19,22 Sportperiscoop 19.30 De Oelewappers, gevar. progr. 20,00 Pro- menadeijork., popul. klass. 20,50 Licht baken, lez. 21,00 Tierelantijnen, gevar. progr. 22,00 Franse chansons (gr.) 22,20 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Wij luiden de zondag in 23,00 Nouveautés 23.55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Amus.muz. 12,30 Weerber. 12,35 Lichte muz. 12,50 Progr.- overz. 13.00 Nws. 13,15 Progr. v.d. teen agers 14,00 Nws. 14.03 Voor de film liefhebbers 14.45 V.d. platenliefhebbers 16,00 Nws. 16,03 Lichte muz. 16,30 Amus. muz. 17,00 Nws. 17,15 Lit. gezangen 17,25 Lichte muz. 17,45 Eng. les 18,00 Nws. 18,03 Koorzang 18,28 Paardesportber. 18,30 V.d. sold. 19,00 Nws. 19,40 Lichte muz. 20,00 Cabaretprogr. 21,00 Muziek van Belg. componisten 22,00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23,00 Nws. 23,05 Lichte muz. 23,30 Amus.muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 11,55 Amus.muz. 12,18 Lichte gram. 14,03 Gevar. muz. 16,03 Bel Canto 17,00 Nws. 18,03 Muziek voor de teen agers 18,38 Amus.muz. 19,30 Nws. 21,00 Chansons 22,00 Wereldnws. 23,00 Gevar. muz. 23,55 Nws. Zondag 3 februari HILVERSUM I 402 m VARA: 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 V.h. platteland 8,30 Weer of geen weer, gevar. progr. 9,45 Geest, leven, toespr. 10,00 Klass. kamermuz. 10,30 Woorden van werkelijkheid, gedichten van deze tijd 10,45 Zondagochtend in VARA-studio 5, gevar. progr. AVRO: 11,30 Lichte orkestmuz. en zangsol. 12,00 Platenmatinee (12.30 Mogelijke afgelas ting van wedstrijden) (Tussen 13,00 en 16.30 uur kan het progr. onderbroken worden voor rep. van de Europese kamp. hardrijden op de schaats in Göteborg) 13,00 Nws. 13,07 De toestand in de wereld lez. 13,17 Meded. of gram. 13,20 Knip perlicht, progr. voor alle weggebruikers 14,00 Boekbesor. 14,10 Pianorec.: klass. muz. 14,50 Toneelbesch. 15,00 Muziek voor allen, gevar. gram. 16,30 Sportrevue VARA: 17,00 Latijns-Amerikaanse muz. 17,30 V.d. jeugd 17,50 Nws., sport- uitsl. en sportjournaal VPRO: 18,30 Korte herv. kerkd. IKOR: 19,00 Kin- derdienst 19.30 De open deur AVRO: 20,00 Nws. 20,05 Fragm. uit musical en operette 21,00 De gestreepte jurk. hoor spel 21,45 Licht instr. trio 22,05 Viool en orgel, moderne muz. 22,30 Nws. 22.40 Act. 22,55 Meded. en sportuitsl. 2e klas voetbal 23,00 Nwe gram. uit Frankrijk 23.25 Klass. kamermuz. (gr.) 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m KRO: 8,00 Nws. 8,15 Klass. gram. 8,25 Inl. hoogmis 8,30 Hoogmis NCRV: 9.30 Nws. en waterst. 9,45 Gew. muz. (gr.) IKOR: 10,00 Muz. voor de zondag 10,15 Inl. op de kerkd. 10,30 Herv. kerkd. 11,30 Vraag en antwoord 11,45 De kerk in de spiegel van de pers NCRV: 12.00 Gew. muz. (gr.) KRO: 12,15 Popul. gram. 12,25 De springplank, nieuwe artiesten 12,50 Buitenl. comm. Tussen 13,00 en 16,30 kan het progr. onderbroken worden voor reportages van de Europese kamp. hard rijden op de schaats te Göteborg 13,00 Nws. en meded. 13,10 Bel Canto-progr. met toelichting 13,45 De kerk in India, lez. 14,00 V.d. kind. 14,30 Promenade-ork. en zangsol. 15,15 Thee met babbelaars, progr. v.d. bejaarden 15.55 De kerk zijt gij, lez. 16,00 Sport 16,30 Godsd. uitz. Convent van kerken: 17,00 Kerkd. van de vrije evangelische gemeente NCRV 18,30 Kerkconc., alt, cello en orgel 19.00 Nws. uit de kerken 19,05 Samenzang, geest, liederen 19.30 De openbaring aan Johannes, lez. KRO: 19,45 Nws. 20,00 Lichte gram. 20,15 SUS 10, finale van de jubileumactie 21,45 Gram. 22.00 Wisse- wassen, licht progr. 22.20???? 22.25 Boek bespr. 22,30 Nws. 22,40 Avondgeb. 22,50 Volksmuziek met comm. 23,20 Retourtjes een veertiendaagse terugblik op ons progr. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Militair ork 12,30 Weerber. 12,35 Amus.muz. 12 50 Progr.-overz. 13.00 Nws. 13,15 V.d sold 14.00 Nws. 14,03 Opera en Bel Canto- conc. 15,30 Sportprogr. 18.00 Nws. 18,03 Pianorec. 18,30 Godsd. uitz. 19,00 Nws en weerber. 19.30 Jazzmuziek 20.00 Amus progr. 22.00 Nws. 22,15 Dansmuz. 23.00 Nws. 23,05 Amus.progr. 23.55-24.00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m; 12,18 Chansons 13.00 Nws. 13,15 Gevar. muz. 14.02 Gevar. muz. 15.03 Ge var. muz. en sportber. 17.00 Nws. 19.30 Nws. 21,15 Lichte orkestmuz. 22.00 We reldnws. 22,15 Chansons 22,55 Nws 23 00 Jazzmuz. 23,55 Nws. Maandag 4 februari HILVERSUM I 402 m VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7.23 Lichte ochtend klanken Cgr.) (7.35 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Licht ens. met zangsol. 8.45 Lichte gram. 9.00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Moderne gram. (9,35-9,40 Waterst.) VPRO: 10.00 Zeggen of laten zeggen, overd. VARA: 10,20 V.d. vrouw 11,20 Voordr. 11,40 Pianorec., klass. muz. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7,10 Dagopening 7,25 Klass. gram. 7.35 Sport uitsl. van zaterdag 7,45 Radiokrant 8,00 Nws. 8.15 Gew. muz. (gr.) 8,30 Lichte gram. 9,00 V.d. zieken 9,35 Gram. 9,40 V.d. huisvr. 10,10 Gram. (klass.) 10.20 Rondom het woord, theologische ether leergang 11,05 Bariton en piano 11,35 Lichte gram. Zaterdag 2 februari VARA: 15,00 Op reis met dr. L. van Egeraat 15,20 Rawhide-herkenning, nieu we filmserie 16,10 Billy Bevan in: De overval, een film uit het slap-stick-ar- chief 16,20 Expeditie - Land van de ster vende geesten, film over Australisch Nieuw-Guinea 17,00-17,30 V.d. kind. 19,30 Vrije nieuwsgaring - Dora op het pad der liefde, tv-film 19,55 Blijdorp, pauze filmpje NTS: 20,00 Journaal VARA: 20,20 Saint Germain des Prés, gevar. progr. 21,30 Achter het nieuws 21,55 We reldwijs. quiz NTS: 22,45-22.50 Journ. VLAAMS BELGIë: 15.40 Eurovisie: rugbywedstr. Schotland Wales 17.10-18.10 Herh. j-ugdprogr. van 30 jan. 19.00 Folk loristisch progr. 19.30 Echo 20.00 Jour naal 20,25 Het is altijd Dennis, tv-feuill. 20.50 Canzonissima, preselectie met het oog op de grote Eurovisieprijs van het lichte lied 1963 21,45 Het is maar een woed. quiznrogr. 22,15 Op het Radio- en TV-bal 22,45 Journaal. FRANS BELGIë: 15.40-17,10 Eurovisie: Vijflandentournooi rugby 18.30 Berichten 18.35 Mes trois Fils, feuill. 19.00 Records, progr. over folklore 19,30 La Vie qui bat: de fauna en flora van de wereld 20,00 Journaal 20.30 Monsieur Magoo et quel- ques autros tekenfilm 20,35 Gevar progr. 21.00 Feu sur le Yang-Tse, oorlogs film 22,35 Journaal. Zondag 3 februari NTS' 19.30 Weekinurnaal 20.00 Sport ln beeld KRO: 20.30 De Flintstones. te kenfilm 20,55 SUS 10, priizenbekendma- kine NTS: 21.10 Het diploma, eenakter KRO: 21.35 Amsterdams Kunstmaand- ork. met sol., klass. muz. 22,15 Navolger van Christus, documentaire over het le ven van prof. dr. Titus Brandsma o carm. NTS: 22.40-22,45 Journaal. FRANS BELGIë: 15.00-18.00 Le di- manche en Pantoufles. gevar. progr. (Om 16.00-16,50 Rep. van de intern, veldloop te Hannuit) 19.30 Remous. politiefilm 20.00 Journaal 20.40 Le Chevalies de Maison Rouge, feuill. 21.05 Sans Ran cune. progr. over hedendaagse komische gebeurtenissen 21,20 TV-film v. A. Hitch cock 21,50 Gevar. progr. 22,20 Journaal. VLAAMS BELGIë: 11.00-11.50 H. Mis 14.30 Landb.kron. 15.00 Rep. 16.00 Rep v.d. intern, veldloop 16.50 V.d. kleuters 17.10 Reisroutes 17.00-18.10 Panorama, de week in beeld 19.00 Poppenfilm 19,10 Nijldal, filmrep. 20.00 Nws. 20,25 Cupido dictator, operette 21,40 Sportact. 2210 Filmfragm. 22,45 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5