Dorus als penose- leider voor radio DE SCHADUW VAN DE TIJD Eerste t.v.-regie van Johan de Meester K?SDamP° Zwart p Wit ocjezec^ d A VRO engageert Belgische musici voor Music Hall Mi'nter en Hinter en de dolende Zozer Eurovisie-reportages van ski-wedstrijden Prins Philip als ober in advertentie Christopher Landon Stem-feuilleton Venhcu/k, Protest tegen proeven met Franse H-bom 10 795- 895. 1695.- Luister naar Miniatuur t.v.'s uit Japan Niets dan de waarheid Conflict NTS-NTB duurt voort Kij Radioprogrammas Televisieprogramma 's zacht-bros beschuit Nkroemali aan bomaanslag ontsnapt Bemiddelaar in buik gestoken DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 v.a. stel met aparte dames- erieure uitvoering.' Met nJWWrr nd d gecapitonneerd bank- - en herenfauteuil. Een n-139-frr: nd iet alle kenmerken van voor superieure kwaliteit, kleding van zuiver wol- pgen met - 24nul095.' bogen vorm. Onberispe- ele wollen moquette; los- per-de- VMMfa WZr- nd 1295*- itonneerd bankstel. Klas constructie en afwerking, "eme moquette. Slechts 23«t: nd dag zi jn onze toon- ele dag geopend t "fine-line". Van-8£6ï= nd 695*" ik-uitvoering. /an-10407^ nd 775- snd. Geheel /anJ^ör: nu 117 5«- i breed) met ihique toilet- nu 1195«"> >or W. VAN DER STEEN Naar wij vernemen, zal Tom „Dorus" Manders zaterdagavond 12 januari om 23.10 uur voor de VARA weer een debuut maken met een nieuwe serie radioprogramma's. Hij treedt daarin op als leider van een groep „penose jongens". Hij wordt op de eerste avond omringd door arsenicum-Annie (Berrie Kie- vits), Japie Blauwzuur (Gerard Walden), Knuffeltje (Harry Boda) en de baron (Antony Wink). De titel van deze radio serie, welke eenmaal in de veertien dagen wordt uitgezonden luidt: „Dorus maakt er een bende van". Tom Manders treedt op de voorgrond als de strenge leider van de „bende", maar steeds blijkt dat zijn plannetjes mislukken en dus ook hier het gezegde dat de misdaad niet loont, bewaarheid wordt. Cor Steyn en Nico Prins zullen als gewoonlijk voor de muzikale omlijsting zorgen. De teksten en regie zijn van Tom Manders. yan de internationale skiwedstrijden, die zaterdag en zondag op de Lau- berhorn nabij het Zwitserse plaatsje Wengen worden gehouden, zullen rechtstreekse Eurovisie reportages worden gegeven, die de NTS resp. van 12,55 uur - 14,00 uur en van 13,40 - 15.15 uur zal overnemen. Zaterdag bij voorbeeld kan men getuige zijn van de afdaling voor heren en zondag van de tweede race in de slalom voor heren. Het vorig jaar zegevierde de Zwitser Adolf Mahhis voor de Fransman Char les Bozon en de Amerikaan Chuk Fer ries. Ook nu worden de beste skiërs aan de start verwacht, onder wie de Olympische kampioen de Westduitser Georg Thoma, de Fin Eino Kirjonen en de Oostenrijkers Willi Eggert en Martin Burger. Herman Kuiphof zal beide reportages van commentaar voorzien. Volgende week zaterdag en zondag, 19 en 20 januari, zullen rechtstreekse reportages worden uitgezonden van de internationale hahnekamm-rennen na bij de Oostenrijkse wintersportplaats Kitzbuhel. De NTS zal op zaterdag 19 januari deze uitzending van 12,55-14,00 uur relayeren en zondag van 13,25- 14,30 uur. Evenals bij de Lauberhorn rennen kan men zowel de afdaling als de tweede race in de slalom zien. Vo rig jaar werd de Zwitser Willi Forrer eerste in de afdaling voor de West duitser Adelbert Leitner en de Oos tenrijker Gerhard Nenning, die even wel zegevierde in de slalom. Kees Buurman zal naar Oostenrijk reizeh om voor onze kijkers het commentaar van deze rechtstreekse uitzending te verzorgen. Op Hilversum I (402 m) musiceert om 20.05 uur het Omroeporkest o.l.v. Fulvio Vernizzi met medewerking van de so praan Margareta Dellefors. Om 21.00 uur volgt het hoorspel „De zaak Porfi- rio". De sportactualiteiten zijn om 23.00 uur en tenslotte kunt u om 23.10 uur luis teren naar „Discotaria". Op Hilversum II (298 m) brengt de NCRV wij poetsen de plaat en om 20.20 uur de tweede aflevering van „De jeugd op eigen wieken". Het programma .Sa men uit, samen thuis' volgt om 20.50 uur, waarna om 22.00 uur orgelcomposities jje „Sonys", miniatuur tv-toestellen met transistors, die in Japan wor den vervaardigd, kunnen misschien binnenkort naar Europa worden uit gevoerd. De Japanse fabriek maakt momenteel 30.000 van deze toestelle tjes per maand en voert ze o.a. uit naar Amerika en Canada. Zij wil thans de produktie verhogen tot 50.000 per maand en daarbij een speciaal toestel vervaardigen voor de Europese markt, markt. De av-ontvangertjes zyn 19,5 cm breed, 11 cm hoog en 18,5 cm diep. Volgens de fabrikanten is de ontvangst op de ze miniatuurtoestelletjes even goed als op de normale ontvangers van de gang bare grootte. 5? yanavond zal het tv-spel „Niets dan de waarheid" van de Amerikaanse auteur Adrian Spies in een vertaling van Cees Noteboom door de NCRV- tv worden uitgezonden. Hef stuk zal worden geregisseerd door Johan de Meester, die daarmee zijn regiedebuut bij de tv maakt. Het is een simpel ge geven over doodgewone mensen. Hans Tiemeyer speelt de rol van inspecteur Phil Kadsoe. die een gefortuneerde Ollie Winston (Tom van Beek) een proces-verbaal geeft, omdat hij hoogst onverantwoordelijk heeft gereden. De jonge bestuurder probeert met een groot geldsbedrag een politieman tot andere gedachten te brengen. Phil is echter opgewassen tegen het verlokke lijke aanbod en daardoor wordt deze rechtschapen en plichtsgetrouwe poli tieman bijna tot de rand van de af grond gebracht. Een minder scrupu leuze getuige, die het tafereeltje op straat heeft gezien wil tegen een be hoorlijke vergoeding graag voor de rechter verklaren dat de politieman toch steekpenningen zou hebben aan genomen. De verloving van de dochter des huizes schijnt zelfs ten gevolge van de narigheid, welke over het gezin van de politieman komt, uit te raken. Maar zoals in veel miniatuurdrama's over doodgewone mensen heeft de schrijver ook hier voor een happy end gezorgd, want door een meesterlijke zet gebaseerd op mensenkennis, weet de politieman alle tegenstanders te ontmaskeren. Uit de inhoud van dit spel zal de kijkers blijken, dat het verhaal uitsluitend gelding heeft v°or de States en verscheidene andere lan den, waar de onderwereld zich enorm laat gelden in de rijen van de wets- dienaars. Zelfs een rijke jongen zou in ons land beslist geen politieman kun nen „ophangen" op zulke dubieuze gronden als in dit spel worden gesug gereerd. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) heeft tijdens een ledenvergade ring met algemene stemmen besloten voor onbepaalde tijd de actie voort te zetten. De raad van beheer van de NTS heeft besloten het conflict tussen de musici en de NTS aan het bestuur, dat vandaag bjjeen zal komen, voor te leggen. De NTB is ontstemd over de AVRO, die voor de Music Hall-show. die giste ren werd opgenomen, het Belgische or kest van Henri Seegers heeft gecontrac teerd. De Nederlandse musici hebben ten gehore worden gebracht. De rubriek „Platennieuws" besluit om 23.00 uur het avondprogramma. Vanmiddag om 16.00 uur bijt de NCRV de spits af met het eerste vrouwenpro gramma dat tot titel kreeg „Zig-zag". Het is een magazine dat o.a. een geza menlijk journaal bevat van de NCRV en de KRO. Om 16.45 uur volgt een kleu terprogramma. Vanavond om half acht is er een do cumentaire over het Engelse reddings wezen. Na het journaal volgt de NCRV- rubriek „Memo". Om 20.30 uur kunt u genieten van opnamen van „Les frêres Jacques". Peter van Campen leidt om 20.55 uur de rubriek „Filmkader". De hoofdschotel begint om 21.00 uur en wordt gevormd door het tv-spel Niets dan de waarheid" onder gastregie van Johan de Meester. Ds. C. van de Bosch uit Ginneken verzorgt de dagsluiting. België Vlaams presenteert om 21.00 uur de speelfilm „Amelie, ou le temps d'aimer". Deze première voor België wordt ingeleid door Jos van Liempt. Volgens het Engelse blad ,,The Daily Express" heeft een Duitse krant een advertentie gedrukt, voorstellende een ober die een paar bedient. De ober ver toont een treffende gelijkenis met prins Philip van Engeland. Het meisje in de advertentie, aldus de „Express" is Grace Kelly, die momen teel een bezoek brengt aan Londen. De advertentie was geplaatst door een jeneverfabriek. Men ontkende dat de ober op prins Philip zou moeten lijken. Dinsdag werd uit een etalage van een Londens kledingmagazijn een etalage pop die op prins Philip leek, verwijderd. Het is tegen de Britse wet afbeeldingen van het koninklijk gezin voor reclame doeleinden te gebruiken. Twee andere modellen, die van pre mier MacMillan en van de Amerikaanse president Kennedy, werden eveneens uit de etalage gehaald. (Advertentie) tevergeefs geprobeerd hun Belgische col lega's over te halen niet te spelen. Or kestleider Seegers heeft naar aanleiding van een verzoek van de NTB om het optreden te verbieden een telegram ont vangen waarin gevraagd wordt solidair te zijn met de Nederlandse musici. Aan gezien dit geen werkverbod is (op grond van de Belgische wet zou dat mo gelijk zijn) zal Seegers toch spelen voor de AVRO-televisie. Volgens hem moet hij de kosten van de gehele uitvoering vergoeden (35.000 gulden) als hij het con tract niet nakomt. De NTB heeft ook telegrammen ver stuurd naar bonden van musici in om ringende landen met het verzoek geen engagementen met Nederland aan te ne men met het oog op het lopende conflict. Aan de VARA zal telegrafisch worden verzocht „geen onderkruipers te engage ren en de strijd van de vakbeweging voor verbetering van arbeidsvoorwaar den niet te doorkruisen door Nederland se of buitenlandse werkwilligen aan te werven". Aanleiding tot dit telegram is een poging van de VARA om via Joop Klein Essink musici te contracteren voor de Henriette Davids-show. Klein Essink heeft volgens de NTB na een aantal ver geefse pogingen zijn opdracht aan de VARA teruggegeven. De NTB overweegt om tegen de omroepen, die doorgaan met het aantrekken van werkwillige musici, sancties te nemen door hen bijv. voor een aantal maanden uit te sluiten. Ook denkt men erover de musicus Johnny Holshuizen, die door blijft werken, na het conflict te boycotten. (Advertentie) Het centraal bureau voor de statis tiek heeft uitgerekend hoeveel Ne derlanders nu televisie hebben. De helft van onze bevolking boven de 11 jaar kan nu naar de televisie kij ken. Met de radio daarentegen gaat het slecht. In 1960 luisterde nog een derde deel van de Nederlanders naar de radio. Nu is dat nog maar 25 pro cent. Nog even en er is nog maar één Nederlander over die het ouderwetse praat- en muziekkastje geregeld aan zeteen in zijn conservatisme zó con sequent man dat hij een nationale bezienswaardigheid zal zijn en om zijnentwil zal men het 'radio-bestel dan nog handhavenPas als hij die enige radioluisteraar overleden zal zijn, zal men de radio opdoeken. U voelt wel aan, dat ik er ernstig naar streef die exclusieveling te zijn- Reeds thans bemerk ik herhaaldelijk dat ik een uitzonderlijke positie inneem doordat ik naar de radio luister. Als iedereen converseert over het laatste teeveeprogram, dan ben ik tot zwij gen gedoemd, maar ivanneer ik dan het mopje vertel dat ik de vorige avond in een radio-uitzending heb ge hoord, slaat dat altijd enorm in. Een teevee-mopje kun je niet meer vertel len. Dat kent iedereen al. Radiomop jes niet. Die heeft niemand gehoord. Aanvankelijk meende ik dat het wel zielig was voor die radiolui, in Hil- versum. Die doen de hele dag maar druk voor de microfoon, dacht ik, en geen kip die naar hen luistert. Maar er is toch geen reden voor medelijden weet ik nu. Als het avond wordt, trekken alle radiomensen hun jassen aan, zeggen „tot morgen", draaien aan enige knoppen en laten de band net overige werk doen. Dan gaan ze naar huis-.... naar de teevee kijken, intussen jagen twee zenders hun gol ven in het niets. Terwijl de helft van alle Nederlanders boven de 11 jaar aan de kijkkast gekluisterd zit (en het merendeel van de andere helft n, °P kijkvisite is) kaatsen de radiogolven op onverschillige anten nes af. Alleen in Ter Apel en in Gro- tegast woont nog iemand die 'savonds de radio aanzet. Over mezelf praat ik dan niet. Ik wil het stilhouden. Maar over enkele tientallen jaren zult u van me horen, van ben ik de laatste nog levende ra- loluisteraar. Er zal een museum aan mil óewijd worden. Ieder z~> een beet- le°ve^miisl'mlachen. Maar ik zal een nationale figuur zijn. En als men in*. n voor de teevee wil intervie- rt»-' Zal ik met beslistheid antwoor den „neen. alleen voor de radio", borenniemanbet dan kunnen PRAET-MAECKER 30) Ze glimlachte en zei: „Ja, liefste, met jou ook?" Josh zei niets, maar zodra ik hem aankeek zag ik dat er iets veranderd was. Hij was gereserveerd en kalm en leek in elk opzicht groter dan ooit. Ik verwonderde me daarover nog meer toen we de bagage in dc wagen hadden geladen en zuidwaarts reden over de weg door het golvende terrein van de Beauce, de grote, centrale vlakte van Frankrijk, die zich verliest in de verte en aan beide zijden om zoomd is met bomen. Ik reed steeds met een snelheid van tegen de honderd kilometer en sprak niet. Daarentegen zaten Joan naast mij en Josh op de achterbank voortdurend gezellig te bab belen, met een zekere vlotte intimiteit die me bijna ongelooflijk voorkwam. Ik., die erover had gepiekerd of ze wel sa men zouden kunnen opschieten, voelde me nu onbehaaglijk omdat ze het klaar blijkelijk zo best met elkaar konden vinden, en ik schaamde me over mijn plotseling opkomende jaloezie toen zij praatten over een voorvalletje dat zich gedurende hun avond in Parijs had voorgedaan. ï?u vermoed dat jullie het te druk zult hebben gehad met om Josh' moppen te lachen om op te letten of iemand jullie soms volgde?" Joans stem klonk verbaasd toen ze antwoordde: „Natuurlijk hebben we wel opgelet, liefste, maar we hebben niets verdachts kunnen waarnemen, is 't wel J osh „Nee^ ouwe jongen, niets". Het bleef tien kilometer lang stil, toen begon Joan opeens zachtjes te lachen eU i Zag m.het spiegeltje dat Josh piertje H'6 aan zijn kant een Pa" t voer Je 'n 's hemelsnaam uit, Josh ,Ik herinner mezelf aan iets, Harrv" Joan zei: Hij is mal. Hij heeft op een kaartje staan: Pas de Pernod' Le vin du pays seulement. en dat zette hii telkens als we ergens aten voor zich neer." Ik stoof op. „Verduiveld, kerel, we zijn niet met vakantie. Dit is een levensgevaarlijke Hij antwoordde niet voor het laatste hoekje van het papier op het glas zat vastgekleefd, en zei toen pas: „Dat weet ik. Harry, maar daarom hoeven we toch geen begrafenisgezichten te zetten Een poos bleef het stil. Het terrein voor ons veranderde zo plotseling alsof er een grenslijn was getrokken, en de wijngaarden begonnen: lange, lage rijen wijnstokken.zwaar van duiventrossen die bijna rijp waren om geplukt te worden Er stonden nu meer bomen en flinke boerderijen en eindelijk lag het brede, zilveren lint van de Loire, bezaaid met donkere eilandjes, voor ons. Ik voelde me miserabel en schaamde me over mezelf. Ik bleef maar in het spiegeltje kijken naar Josh, die met zijn kin op een hand leunend naar het voor bijglijdende landschap staarde. Er was iets in dat gezicht dat ik er nog nooit in gezien had en ik kon toen niet weten dat het de voorafschaduwing was van wat deze man zou overkomen. HOOFDSTUK VI Ik herinner me van de volgende drie dagen bijna alleen mijn voeten, die,warm pijnlijk en vermoeid, in opstand kwamen tegen de scherpe steentjes van talloze paden: paden die kronkelend omhoog voerden naar kastelen boven op heuvels, paden die leidden door mijlenlange met bomen omzoomde lanen, en paden die gestileerde tuinen doorkruisten. Er wa ren kastelen op bruggen, kastelen, die tegen de klippen schenen aan te hangen, kastelen te midden van donkere bossen. Ik werd gewoon misselijk van al die witte stenen en blauwe pannendaken, van ronde torentjes, die er altijd uit zagen als peperbussen, van eeuwig de zelfde verschaalde, muffe, bedompte lucht daarbinnen. Alle wandtapijten le ken op elkaar, evenals de talloze bedden van Diana de Poitiers. We werkten ons afgebakend gebied af van west naar oost; die dinsdagavond slaagden we erin Luynes en Villandry te „doen", woensdag Bouvray. Amboise en Chenonceaux, donderdag Chaumont, Cheverny en Chambord. En na al die ver veling, hat mijlen en mijlen sjouwen om elke stal, elk binnenplein af te zoeken, was er nog altijd geen spoor te beken nen van een klein meisje, en altijd en overal hoorden we het gestadig tikken van klokken, die elke seconde van onze kostbare tijd wegtikten. Ik placht midden in de nacht, doornat van zweet, wakker te worden, me rea liserend hoe de seconden voorbijgingen. Het leek wel wat op het voorbereiden van een oorlogshandeling, het was al leen véél erger, het was het langzaam voortgaan naar het punt waarop je van geen nut meer kon zijn, in plaats van in actie te kunnen komen. Het was snikheet, en dat maakte het er niet beter op, nu we toch al in zo'n spanning verkeerden; we spraken nooit met elkaar over de snelheid waarmee de tijd verliep, maar we wisten het. Ik merkte dat Joan me soms verbijs terd en gekwetst aankeek, en ik wist dat het mijn schuld was dat de spanning steeds groter werd, en toch kon ik er niets aan doen. Een voor een lieten we de kastelen achter ons en nog steeds geen spoor van Margaret! Het kwam tot een uitbarsting de avond in Chau mont, toen Josh na tafel zei dat hij een loopje ging maken: toen knapte er iets in me, en ik beschuldigde hem ervan dat hij uitging om stiekem ergens een paar glazen cognac te gaan drinken. Dat verwijt was ongegrond, het was ge meen van me en er was geen excuus voor - of het moest het excuus zijn dat een vulkaan heeft wanneer hij uitbarst. Josh was gegriefd en verschrikkelijk boos op me. voor het eerst, voor zover ik me kon herinneren, maar Joans re actie was ontstellend. Ze schoof knarsend haar stoel achter uit van het cafétafeltje waaraan we za- Donderdag 10 januari HILVERSUM I 402 m AVRO: 12,00 Licht instrumentaal en semble en zangsolisten 12,30 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw 12.33 Lichte grammofoonmuziek 13,00 Nieuws 13,15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek 13,25 Beursberichten 13,30 Metropole-orkestamusementsmu ziek 14.00 Pianorecital: klassieke mu ziek 14,30 Voor de vrouw 15,05 Zang en piano 15,30 Voordracht 15,50 Lichte or kestmuziek (gr.) 16,00 Kamermuziek 16,30 Grammofoonmuziek voor de jeugd 17,00 Voor de jeugd 18,00 Nieuws 18,15 Actualiteiten 18,20 Pianospel: lichte mu ziek 18,30 Sportpraatje 18,35 Gesproken brief 18,40 Amerikaanse songs 19,00 Voor de kinderen 19,05 Actie: Open het Dorp 19,35 Carrousel: programma dat alle kanten opgaat 20,00 Nieuws 20,05 Om roeporkest en zangsoliste: operamu ziek 21,00 De zaak Porfirio, hoorspel 22,30 Nieuws en mededelingen 22.40 Ac tualiteiten 23.00 Sportactualiteiten 23,10 Nieuwe grammofoonplaten 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12,00 Middagklok - noodklok 12,04 Licht instrumentaal kwartet en zangsolisten 12,25 Voor de boeren 12,35 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw 12,38 Draaien maar!!!: gram mofoonplaten 12,55 Katholiek nieuws 13,00 Nieuws 13,15 Draaien maar!!! (vervolg) 13,40 Wissewassen.... licht pro gramma (herhaling v. z.ondag jl.) NCRV: 14,00 Klassieke grammofoon muziek 14.25 Het brood dat wij breken, hoorspel 15,30 Kamermuziek uit heden en verleden 16,00 Bijbeloverdenking 16,20 Promenade-orkest en zangsolisten: amu sementsmuziek 16,55 Voor de jeugd 17,30 Schoolzang 17,40 Beursberichten 17,45 Carmina: instrumentale bewerkingen van liederen en dansen uit heden en ver leden 18,05 Lichte grammofoonmuziek 18,15 Sportrubriek 18,30 Meisjeskoor en licht instrumentaal kwintet 18,50 Sociaal perspectief 19,00 Nieuws en weerpraatje 19,10 Koorzang (gr.) 19,30 Radiokrant 19,50 Politieke lezing: A.R. 20,00 Wij ten en twee felle blosjes brandden op haar wangen, toen ze, ons beurtelings aankijkend, uitbarstte: ,,Ik heb er ge noeg van jullie als twee dwaze, kibbelen de kinderen de kansen die we misschien hebben te zien verspelen. En terwijl er al die tijd -" Ze zweeg plotseling toen ze bedacht dat we niet alleen waren. Ze greep haar handtasje. „Ik blijf niet hier om er getuige van te zijn. Ik ga terug naar het hotel en vertrek morgen naar Londen." Het eindigde met een vergadering in onze slaapkamer, excuus van mij, tra nen van Joan, en het unanieme besluit tot het bittere eind door te zetten. En dat einde kon niet ver meer af zijn. Zelfs terwijl we praatten luisterde ik niet werkelijk naar wat ze zeiden, ik hoorde alleen het tikken van Joans reis- klokje naast het bed dat de laatste uren van de laatste dag wegtikte. „Ziezo, dat is afgehandeld, Harry", zei Josh eindelijk, opstaand en zich uit rekkend. „Nu vergeten we die ruzie. Waar gaan we morgen heen?" Ik nam de kaart, blij dat we van on derwerp veranderden. „Beaugency eerst dan naar Chouvray. Ze liggen zo ver van elkaar dat ik niet geloof dat we meer dan die twee kunnen doen." „En weer dezelfde methode - als we geluk hebben?" (Wordt vervolgd) WHISKYSTOKER Een geestelijke uit Nashville in de Amerikaanse staat Ten nessee heeft een boete van vijf tig dollar gekregen, omdat hij van de koffiekan van zijn kerk een stookketel voor whisky had gemaakt. Hij zei tegen de rech ter, dat hij wijn aan het maken was voor een kerkdienst, toen de politie vorige maand een in val deed in de „St. Psalm Spi ritual Church". Alsof de rechter het verschil tussen miswijn en whisky niet zou kennen. GELDHAAT Mevrouw Doris Lilian Hawtree, een 46-jarige Londense huisvrouw heeft dezer dagen voor de rechter verklaard, dat ze voor 250 pond ster ling aan bankbiljetten had ver scheurd, toen ze na een ruzie met de schoonmoeder van haar dochter plot seling „haat voor geld" was gaan koesteren. Mijn vriend Piet gaf hier op het volgende commentaar: „Zie je nou wel, dat je vrouwen geen geld in handen kunt geven. BAKBEEST De Amerikaans© miljonair Howard Hughes hoopt binnen korte tijd een proefvlucht te maken met zijn reus achtige vliegboot, die 200 ton weegt en al 58 miljoen dollar heeft gekost. Deze vliegboot is eigenlijk de voor naamste reden van Hughes beroemd heid. Met de bouw van deze kolos, die 700 passagiers zou kunnen ver voeren, werd reeds tijdens de tweede wereldoorlog begonnen. Thans heb ben noch de regering, noch de strijd krachten belangstelling voor het vliegtuig. Buiten Hughes is er op dit ogenblik niemand, die ook maar de geringste belangstelling wil tonen voor dit bakbeest, dat alleen aan stalling al 800 dollar per maand kost. Maar ja, een miljonaii- als Hughes kan het zich permitteren een droom lang te koesteren INVASIE De laatste maanden van het vo rig jaar heeft de Amsterdamse dierentuin „Artis" een invasie van wandelende takken ondergaan. Niet minder dan 50.033 van deze levende „sprieten" werden door 't loketje geschoven, waardoor jaar lijks een bonte reeks van dieren wordt afgeleverd. De wandelende takken waren in de loop van 1962 als „huisdieren" in de mode geko men, maar zij vermeerderen zich zo snel, dat de eigenaren op het laatst door de wandelende takken het bos niet meer konden zien. Ge lukkig vormen deze „sprieten" een geliefkoosde lekkernij voor de be woners van het vogelhuis, die met de feestdagen een extra hapje hebben gekregen. -Iff ,;Liefste, steld?" heb jy een koelkast be- poetsen de plaat 20,20 De jeugd op eigen wieken, hoorspel 20,50 Samen uit, samen thuis, gevarieerd programma 22.00 Kerk orgelconcert 22,30 Ni^iws 22,40 Avond overdenking 22.55 Boekbespreking 23.000 Platennieuws 23.15 Pianisten, kritisch beluisterd 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nieuws 12,03 Lichte mu ziek 12,30 Weerbericht 12,35 Lichte mu ziek 12.50 Beursberichten 13,00 Nieuws 13,15 Kamermuziek 14,00 Nieuws 14,03 Schoolradio 16,00 Nieuws 16,03 Beursbe richten 16,09 Franse les 16,24 Lichte mu ziek 17,15 Voor de kinderen 17,50 Volksliederen 18,00 Nieuws 18,03 Lichte muziek 18,18 Paardesportberich- ten 18,20 Voor de soldaten 18,50 Radio kroniek 19,00 Nieuws 19,40 Gevarieerde muziek 19,50 Politieke lezing 20,00 Klas sieke muziek 21,45 Lichte muziek 22,00 Nieuws 22,15 Chansons 23,00 Nieuws 23,05 Opera en Bel Cantoconcert 23,55- 24,00 Nieuws. 484 m: 12,30 Gevarieerd programma en actualiteiten 14,08 Klassieke muziek 15,03 Lichte muziek 16,08 Lichte muziek 17,30 Recital 19,30 Nieuws 20,00 Discoparade 22,00 Wereldnieuws 22,55 Nieuws. Vrijdag 11 januari HILVERSUM I 402 m VARA: 7,00 Nieuws 7,10 Ochtendgym nastiek 7,20 Socialistisch strijdlied 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.) (7,35 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nieuws en Socialistisch strijdlied 8,18 Lichte gram mofoonmuziek 9,00 Gymnastiek voor de vrouw 9.10 Klassieke grammofoonmu ziek (9,35-9,40 Waterstanden) VPRO: 10,00 Schoolradio VARA: 10,20 Voor de vrouw 11,00 Voor de kleuters 11.15 Pianorecital: moderne muziek 11,40 Or gelspel. HILVERSUM II 298 m NCRV: 7,00 Nieuws en SOS-berichten 7,10 Dagopening 7,25 Klassieke grammo foonmuziek 7,45 Radiokrant 8,00 Nieuws 8,15 Lichte grammofoonmuziek 8,45 Idem 9,00 Voor de zieken 9,35 Lichte grammo foonmuziek 9,40 Voor de huisvrouw 10,10 Grammofoonmuziek 10,15 Morgendienst 10,45 Viool en piano: oude muziek 11,15 In 't zilver, programma voor oudere luisteraars. Donderdag 10 januari NCRV: 14,30 Voor de kleuters 14,45 Voor de vrouw 15,30) NCRV: 19,30 Geen zee te hoog, documentaire film NTS: 20,00 Journaal NCRV: 20,20 Memo 20,30 Zang- en mimegroep 20,55 Filmkader 21,20 Niets dan de waarheid, TV-spel 22,40 Dagsluiting NTS: 22,50- 22,55 Journaal. BELGIë FRANS 18,30 Berichten 18,33 Voor de jeugd 19,00 Geschiedenis van de beschaving 19,30 De Socialistische gedachte 20,00 Nieuws 20,30 Monsieur tout le monde, wedstrijdprogramma 21.30 Nieuwe films 22,00 Lectuur voor allen 22,50 Nieuws. BELGIë VLAAMS 19,00 Programma voor de jongeren 19,30 Voor de vrouw 20.00 Nieuws 20,25 Het manneke 20,30 Tweemaal drie in de zes, liedjesprogramma 21,00 Filmtri bune: Amélie ou le temps d'aimer, speelfilm 22,45 Nieuws. (Advertentie) In het stadion te Accra, de hoofdstad van Ghana, is een bom tussen het pu bliek gegooid, kort nadat de president van Ghana, Kwame Nkroemah het sta dion had verlaten na een bijeenkomst. Volgens de zegsman raakte een aantal personen gewond en moesten sommigen van hen naar het ziekenhuis worden ver voerd. Er is een arrestatie verricht. In de zomer van 1962 ontsnapte Nkroe mah aan een aanslag op zijn leven, toen in een grensplaats een handgranaat naar hem werd geworpen. De regering van Nieuw-Zeeland zal krachtig protesteren tegen de voorgeno men Franse H-bom proeven in de buurt van de Gambier eilanden. Deze liggen een kleine vijfduizend kilometer van Nieuw-Zeeland. De regering van Nieuw-Zeeland vreest dat de Franse bommen „vuiler" zullen zijn dan die welke het vorig jaar door Amerika werden beproefd in het gebied van de Stille Oceaan. Tijdens een ruzie in een café aan de Martelaarsgracht in Amsterdam is dins dagavond de 21-jarige Canadese militair W. L. Box, die gelegerd is in Delling- hoven in Duitsland, door een onbekende Nederlander met een mes in de buik gestoken. De Canadees had getracht te bemiddelen in een vechtpartij tussen de Nederlander en een Amerikaanse mili tair. Nadat hij was getroffen is de Cana dees naar zijn hotel gegaan en later naar het Wilhelminagasthuis, waar nij ter verpleging is opgenomen. De dader is voortvluchtig. 18-5. Voorzichtig slopen Hinter en Min- ter de ingang van de piramide in. Ze hadden geen lantaarns bij zich. maar verderop in de donkere gang zagen ze het vage schijnsel van de lamp die professor Schmauler droeg. En die hoefden ze maar te volgen. Minter gaf Hinter een hand, want hij had wel heel dapper besloten om de professor achterna te lopen, maar nu hij weer in de kille duisternis liep, vond hij het toch maar griezelig. „Het spook is niet echt hè?" vroeg hij nog eens fluisterend aan zijn broer tje. „Stt!" gaf Hinter ten antwoord. Op hun tenen slopen ze achter het licht aan, maar ze zorgden er wel voor om zo dichtbij te blijven, dat ze het niet uit het oog konden verliezen. En toen ge beurde dat even later. Floep! was het licht verdwenen. Daar schrokken ze toch wel van, omdat er ook geen voet stappen meer voor hen uit klonken. Waar was de professor gebleven? Daar stond de tweeling uit Pebbel, midden in een piramide in Egypte, heel alleen, in een heel dikke duister nis. „O", snikte Minter, „en ik weet niet meer waar de uitgang is.."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9