Arne di evroren U proeft 't in elk kopje Moccona... dit is koffie van Douwe Egberts A. J.v.d. SANDEN DAG2LAD Gemeente Clinge uwe Ëgb® WÊfaêÊk Wanneer en hoe lang? Sneeuwcent sticht verwarring De ijstoestand op het binnenwater Nog 17000 Russen.... Kennedy overlegt met Koeznetsof over Cuba Nog geen behoefte Geen neven verkoop in de slijterij Vogel kwekers BEKENDMAKING OPENEN WIJ ONZE ZAAK IN ANTIQUITEITEN ZOUTLOZE VELDEN j MARKTEN WATERSTANDEN CONTRACTTELERS VOOR GLADIOLEN 11 SUM ZAALHANDBAL EMM krijgt het niet gemakkelijk Omkoper in arrest Bokswedstrijden Rotterdam later 4 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 •m 'x>:v en geurige verse Moccona staat al klaar in de kopjes! Vier harten... gedubbeld Tel. 4561. IN- EN VEKKOOP (Van onze Haagse redactie) In de woensdag gehouden vergadering van het produktschap van zuivel is door de heer Van Schie (ondernemers detail handel molk- en zuivelhandel) gevraagd of er geen ministeriële richtlijnen dienen te komen voor het toestaan van een „sneeuwcent" voor de melk- en broodbe- zorging. De heer Van Schie was name lijk van mening, dat de thans toegestane „sneeuwcent" nogal wat verwarring bij de consument teweeg heeft gebracht. Verschillende consumenten meenden, dat zij, nu de wegen weer wat beter be gaanbaar zijn geworden, deze extra cent voor de thuisbezorging niet meer hoe ven te betalen. Do „sneeuwcent" mag echter nog steeds tot een nader te bepa len datum in rekening worden gebracht. De voorzitter van het produktschap, ir. Van Dam, dacht, dat een regeling van deze materie eigenlijk niet goed mo gelijk is. Hij vond, dat men het maar aan de ministers van Economische Za ken en Landbouw moest overlaten wan neer en hoelang de „sneeuwcent" in re kening mag worden gebracht. De aan wezige regeringsvertegenwoordiger zei hierop, dat bij het laten vervallen van deze cent rekening zal worden gehou den met een zekere looptijd, omdat de „sneeuwcent" ook wat later is ingegaan. Prof. Wiersma (V.V.Z.M.) was van oordeel, „dat we niet over een sneeuw cent zouden hoeven te spreken, indien de detaflhandelsmarges niet zo aan de idioot lage kant waren tengevolge van de prijspolitiek van minister De Pous". Tijdens een vergadering van de alge mene vereniging voor melkvoorziening in Noord-Brabant, die in Eindhoven werd gehouden, is besloten de sneeuw cent te handhaven. Dit als compensa tie voor de verliezen door stuk gevroren flessen. In geheel de provincie zijn hier bij ongeveer 1400 melkbezorgers betrok ken.. In verband met het feit, dat de be zorging in de afgelopen periode niet zonder grote extra inspanningen en dik wijls met veel extra kosten kon worden gehandhaafd, en mede gezien de om standigheid, dat sedert 7 januari het op nieuw zwaar is gaan vriezen heeft de A.V.M. gemeend de aangesloten melk inrichtingen en handelaren te moeten adviseren de toegestane prijsverhoging te berekenen. Uiteraard zal de extra cent niet langer worden gehandhaafd dan nodig is. De A.V.M. zal hierover onmiddellijk mededeling doen wanneer de situatie weer normaal geacht kan worden. DE MINISTER van Verkeer en Water staat, drs. H. Korthals, zal op 7 februari in het RAI-gebouw te Amsterdam de 46e RAI-tentoonstelling van personen auto's, caravans, auto-onderdelen, acces soires en garagegereedschappen openen, die tot en met 17 februari wordt gehou den. De ijstoestand op het water in ons verspreidingsgebied ziet er als volgt uit: Voor het Wilhelminakanaal is thans opnieuw het vaarverbod van kracht. Op de Bergse Maas komt nog enig drijf ijs voor. Op de vaarroute Willemstad via Brui- nisse tot Stavenisse komt veel en zwaar drijfijs voor. Vaart is hier alleen voor sterke schepen mogelijk. De vaart vanaf Hansweert naar Ant werpen is praktisch normaal. Gezien de heersende vorst moet er rekening mee worden gehouden dat de ijstoestand weer verergert. President Kennedy heeft gisteren avond laat op het Witte Huis een bespre king gehad met de Russische ondermi nister van buitenlands© zaken, Vassily Koefcnetsof. President Kennedy en Dean Rusk zijn zeer bezorgd over het feit, dat Kroest- jev geen aanstalten heeft gemaakt om de naar schatting zestien- tot zeventien duizend Russen, die op Cuba zijn, naar de Sovjet-Unie terug te halen. Het bedrijfschap voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken meent dat voorlopig niet de mogelijkheid moet worden gegeven in een slijterij andere artikelen dan dranken, vruchten op sap en sap van vruch'en te verkopen. Tegen een verdere parallellisatie in de slijterij met bijvooibecl^ - uitjes en kaas, kurketrekkers en glas v ei k, bestaat bij het bedrijfschap thans nog bezwaar. Het voeren van dergelijke artikelen, waartoe in het ontwerp drank- en hore- cawet geen bezwaren worden gemaakt, zou naar de mening van het bedrijf- schapsbestuur ertoe leiden, dat het on derscheid tussen een comestibleszaak en een slijterij niet meer zou zijn te zien. Wel is het bestuur van oordeel, dat, zo dra de economische ontwikkeling daar toe aanleiding zou kunnen geven, de in de ontwerp van wet neergelegde moge lijkheid tot bescheiden parallellisatie dan wel moet worden toegepast. Inenting tegen hondsdolheid De Burgemeester van CLINGE maakt bekend, dat tot uiterlijk 14 januari a.s. de huis-aan-huis ver spreide oproepkaarten kunnen worden ingeleverd ter gemeentesecretarie. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden ge nomen en zullen de entingen particulier moeten geschieden. Zeer binnenkort zal datum en plaats van de enting worden bekendgemaakt. Cünge. 8 januari 1963. De burgemeester van Clinge, P. VERCAUTEREN. in de Burg. van Hassellslraat 32 te Bergen op Zoom Wij kunnen U daar op overzichtelijke wijze, de vele in voorraad zijnde artikelen, waaronder zeer exclusieve tonen. U beleefd tot een bezoek uitnodigend. Woonadres, Borgvlietsedreef 30 - Bergen op Zoom - standaardpotf 1,88 grote voorraadpotf 6,80 coffeïnevrijf 2,20 coffeïnevrijf 8,05 Het instituut voor onderzoek van A sportvelden heeft de Engelse voet- u balclubs gewaarschuwd geen zout te gebruiken om de terreinen te ont dooien. De grasmat en ook de grond hebben er te veel van te lijden. De beste remedie om harde en be- i sneeuwde velden tegen te gaan is, zegt het instituut de terreinen te I overdekken, maar men veronderstelt j 8 er dat dit te duur zal zijn. Een af- J dekking met plastic kan solaas bie- den, doch het sneeuwruimen kan j men er niet mee vermijden. Veel I meer bereikt men met verwarmings- 5 kabels in de grond, maar dit middel I is alleen geschikt voor rijke clubs. Een installatie kost 10.000 pond en bovendien moet men op bedrijfskos ten van 2.500 pond per seizoen reke nen. GOES 9 januari 1963 Witlof AI 91. All 83-90, BI 69, Bil 52-78, afw. 62; spruiten AL88-107, AH 70-97, BH 49-58, afw. 38- 53; andijvie II 51-95, prei All 112-119, afw 102; rode kool BI 35-47. afw. 10-29, groe ne sav.kool All 37. BI 28, afw. 17-35, wit- te kool II 11-20, gele kool II 19-26, boe renkool II 33-55, peen BI 20-27, Cl 21; uien II 23, stek 1-15, koolrapen 8-11, knol selderij 40, II 30. 's-HERTOGENBOSCH 9 januari Aanvoer 6504 stuks 1337 runderen. 127 graskalveren, 864 vette kalveren, 740 n. kalveren. 349 schapen, 7 geiten, 10 fok- zeugen, 734 slachtvarkens, 13 lopers, 1595 biggen, 728 slachtrunderen. Melk- en kalf koeien 540-1100 p. st.. guiste koeien 490-825, graskalveren 175-326. kalfvaar- zen 725-f075, klamvaarzen 570-775, guiste vaarzen 525-740, pinken 390-570. nuchtere kalveren voor fok of mesterij 75-160, wei- deschapen 65-95, drachtige zeugen 230- 310, lopers 57-72, biggen 40-52, slachtrun deren extra kwal. 2.95-3.10 p. kg gesl. gew., Ie kwal. 2.65-2.85, 2e kwal. 2.40-2.65 3e kwal. 2.20-2.35. vette stieren 2.60-2.90, worstkoeien 2.00-2.20, vette kalveren le kwal 3.00-3.25 lev. g., 2e kwal. 2.70-2.90, 3e kwal. 2.35-2.65, nuchtere slachtkalv. 1.25-1.55, slachtzeugen le kwal. 1.45-1.53, 2e kwal. 1.38-1.43, slachtvarkens 1.74-1.82 vette schapen 90-125 p. st.. vette lamme ren 95-130. Overzicht: melk- en kalfk.: aanvoer ruimer, handel: behoorlijk, prij zen gehandhaafd; guiste koeien: ruim, stil prijshoudend, jongvee minder rustig, minder vast, vette kalveren: groter, min der vlot, lager, nuchtere slachtkalveren: ruimer, kalmer, prijshoudend; schapen en lammeren: groter, stroef, niet gehand haafd; fokzeugen: beperkt, slepend, ge drukt; lopers en biggen: redelijk, flau wer. weinig verandering; slachtvee; ruim gedrukt, gedrukt, slachtzeugen: groot, re delijk goed, aflopend. KAPELLE, 9 januari 1963. Golden Delicious I 80 77—83, 75 79—89, 70 72—88 65 67—78, 60 52—64, II 80 70, 75 64—74. 70 62—73, 65 49—67. 60 42—48, lid 28—38, grof 4051, lijn 2233. Jonathan I 75 45—59, 70 51—62, 65 45—54, 60 32—45, II 80 37, 75 30—41. 70 28—46, 65 25—43, 60 20—31, lid 17—25, grof 20—26, fijn 19—22. Lombarts Calville 1 76 5$, 70 50, 65 4». II 60 35, Ifd 19—25, grof 31. Goudremetfe I 85 54—66, 80 53—62, 75 54—59. 70 5T— 56, 65 4952, II 85 48—58. 80 49—60, 75 52—57. 70 48—54. 65 49—50, lid 35— grof 4449, fijn 3448. Cox's Or. Pippin I 70 92—94, 65 78—81. 60 51—58, 55 39—43. lid 20—23, grof 3449, fijn 20—38. kroet 14. Sterappel II 60 22, 55 20. Kroetappe- len 20. St. Remy I 65 35. II 65 33—35, lid 27—28, grof 29. fijn 19—26. kroet 15. Pondspeer II 65 32, lid 25, fijn 19. Gie- ser Wildeman I 50 43. II 55 54. 50 44. fijn 23—24. Kleipeer II 60 42, 55 34, 50 27, lid 1520, fijn 819. kroet 6,510. Comtesse de Paris II 55 12, Doyenné du Cornice I 70 115, 65 108, II 65 107. lid 89. grof 77— 87. fijn 69. Brederode I 75 39. 65 42, lid 27. fijn 24, grof 30. Groenten: kasandijvie II 95. afw. 63. Witlof 79115. prei 8?102. spruiten 84— 121. boerenkool 1649. rode kool 2240. koolrapen 16. groene kool 42, kroten 29, breekpeen 1824. MIDDELBURG. 8 jan. Appelen: cox 60-65: 5665, 55-60: 3545, zoete erm- gaard 55-60: 57, 50-55 4344. jonathan: 60-70 18—42, 60-65: 17—30, lombarts cal ville: 75-85: 35. 70-75: 30, 65-70: 23. 60-65: 18. goudreinette: 80-85: 59—60, 60-70: 34 —58, 75-80: 62. 70-75: 61—63, III grof 50— 56. golden delicious 70-op 75, 65-70: 61. 60-65: 5556. Peren: beurré alexandre lucas 70-75 36, III grof 40, st. remy 65-70: 3038, Groenten: Gele savooiekool 31 34. rodekool 947. wittekool 10—12, wit lof 84109, spruiten 44157, uien 1841, prei 91139. knolselderij 1373, savooie kool 940, breekpeen 1436. wijnpeen 923, glasveldsla 138152, glasandijvie 103145, witte rapen 1416, boerenkool 25, struikselderij 179250. TERNEUZEN 9 januari 1963. Sla C10. 4-12.5, knolselderij Bil 25, CII 12-16, boerenkool 31-41, rode kool 31-39, savoofe kool 28-47, witte kool 31-40, breekpeen 15-25, prei I 119-142, spruiten 58-140. uien I 36-39, II 25-32, witlof A 91-92, All 72- 85, B 82-90, BII 65-78, afw. 50-68. appelen cox. or. pippin II 75 91-94, 70 91-95. 65 75- 82, 60 54-59, 55 40, IID 24-26, III grof 53- 62, III fijn 10-34, kroet 9-22, jonathan I 80 43, 75 56, 70 55-57, 65 50-51, 60 40, If 80 29. 75-39. 70 25-38, 65 26-33. 60 19-2$ IID 10-21. III 'Trof 36, III fijn 10-23, goj den d'lic' j 80 77, 75 80-81, 70 78-8&, 65 63- 60 56-58. II 80 63. 75 68, 70 67, 65 61. r 36-51, IJ O 24-27, III grof 44-56. kroet 26 goud 4nette I 85 57-58, 80 58, 75 S- 9, 70 52 3. 65 46-47, II 85 45-47, 80 46-47. 75 45-' 70 45-46. 65 44; IID 38, III grof 41 16, III fijn 36-39, groet 28- 33, zoete appelen III grof 47, peren Bt. Remy II m 75 35, 65 36, IID 31-35, III grof 32, kroet 20-28. Konstanz 258 '4-2); Rheinfelden 171 7); Ottenheim 208 7); Straatsburg 165 7); Maxau 349 5); Plochingen 101 5); Mannheim 174 '4-10); Stein- bach 117 10); Mainz 177 (4-11); Bingen 105 (4-7); Kaub 103 (4-4); Trier 165 143)Koblenz 149 (—11); Keulen 118 (4-18); Ruhrort 258 (4-15); Lobith 864 (4-19); Nijmegen 639 (+9); Arnhem 695 (4-10); IJssel beneden Zutphen ijsvast; Monsin 5474 416)Borgharen 4030 (-t-30); Belfeld 1164 16); Grave bene den de sluis 522 4). Op zaterdag 12 januari a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders Em. Strobbe en M. de Bakker Liniedijk 5 te Graauw, de dag te herdenken, dat zij vyftig jaar geleden in het huwelijk traden. Moge de Goede God hen nog vele jaren in een goede ge zondheid voor ons sparen. Dat is de wens van hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen. Adres van de dag: Café Leeraert, Zandberg. Receptie van 14 tot 15 uur in café Leeraert. Graauw, jan. 1963. DANKBETUIGING Voor Uw gebeden en voor Uw medeleven bij de over gang naar een beter leven van onze innig geliefde moe der, oma, zuster en tante, mevrouw ELODIA MARIA DE LETTER weduwe van de heer Albericus Ph. Buysse danken wij U zeer hartelijk Fam. Buysse-de Letter Zuiddorpe, januari 1963. ZATERDAG 12 jan. a.s. koopt fa. Corstens-Verschu- ren Helmond MANNEN KA NARIES lichte kleuren k f 8.50 p. st. Donkere kleuren f 7.p, st. Popjes f 2.— p. st. Kneu- sijs bastaarden f 7.50 p. st. Putter-bastaar- den f 10.p. st. Vogels brengen: GOES: tus sen 1 - 2.30 uur Café „De Landbouw" Gr. Markt 38; VLISSINGEN: tussen 3 - 4 uur Café „De Witte Ballons" Bellamypark 7. GEVRAAGD: weduwe van Pieter Beulens in de leeftijd van bijna 88 jaar. Uit aller naam Fam. Steenbakker-Beulens Elke hoeveelheid Op zeer gunstige condities. C. W. KUIJS Bloembollenbedrijf LAMSWAARDE Tel. 01142 - 377 b.g.g. 02233 - 257 Terneuzen, 8 januari 1963. Tuinstraat 17. De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen vrijdag 11 januari om 10 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Terneu zen, waarna begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. Dodewake met rozenkransgebed donderdag avond om 7 uur in de parochiekerk. Dagblad De Stem daar hebt U wat aan! VRIJDAG 11 JANUARI 1963 OM 3 UUR Komend weekend is er weer een vol ledig zaalhandbalprogramma. Zo zullen de heren van E.M.M. in Roermond Sit- tardia ontmoeten en hierby zal de winst wel in Limburg blyven. De heren van Hellas Goes zullen de handen vol hebben in Den Haag tegen de naamgenoot. Dit kon weieens een Haagse overwinning worden. De dames van Hellas zullen in Rotterdam D.W.S. ontmoeten en ook hier wordt geen winst gezien voor de Goesenaren. E.B.H.V. zal in Roermond weinig kans hebben op succes. In Breda staan twee districtswedstrij den op het programma en wel Taxan- dria-E.B.H.V. en Volt-Volharding met winstkansen voor E.B.H.V. en Volt. Ver- der staan hier ook nog vele goede wed strijden op het programma. Bergen op Zoom. De meeste belang stelling zal uitgaan naar de plaatselijke ontmoeting heren Fortuna-S.I.O.S. Zal Fortuna hier revanche nemen De dis- De 30-jarige Jack Molinas, een vroegere basketbalspeler van de Columbia universiteit en van een profclub, is door een jury schuldig bevonden aan omkoperij betreffen de 25 universitaire basketbalwed- I strijden. De zaak diende voor het opperste gerechtshof van New York. Op 11 februari zal vonnis worden geveld. Molinas was in mei van het vorig jaar gearresteerd, na een justitieel onderzoek dat ruim twee jaar had geduurd. Vermoedelijk zal de rechtbank een gepeperde straf uitspreken. De verdediger van Molinas heeft reeds aangekondigd dat zijn cliënt in be roep zal gaan. trictsontmoeting Tonido-Tachos kan winst opleveren voor Tonido. Goes. In de afd. le klasse heren kan Hellas 2-Tonido 2 de nodige spanning brengen, maar ook de beide koplopers in de dames le klasse Neptunes-S.I.O.S. ontmoeten elkaar en dit kan punten op leveren voor S.I.O.S. Joegoslavië is op het Hoogoven schaaktoernooi sterk vertegenwoor digd. In een hoekje van de toernooi- zaal zien we hier zittend van voor naar achter: de Joegoslaaf B. lvkov, die speelt tegen zijn landgenoot dr. P. Trifunovic en de Joegoslaaf V. Pirc die speelt tegen de Argentijn H. Pilnik. Wegens ziekte van de Nederlandse zwaargewichtkampioen Wim Snoek zul len de internationale bokswedstrijden, die op 21 januari in de Rivièrahal te Rotter dam gehouden zouden worden, uitgesteld worden tot 4 maart. Snoek zou op 21 ja nuari uitkomen tegen de Amerikaanse neger John Henry. Promotor Termeulen zal nu trachten Henry voor 4 maart te contracteren en, mocht deze niet beschik baar zijn, uitzien naar een andere sterke Amerikaanse tegenstander, daarbij wordt gedacht aan de zwaargewicht Fields. De Arne, die naar Arnemuiden voert is geheel dichtgevroren zoals onze foto laat zien. Dit leverl geen moei lijkheden op, daar dit water niet meer bevaren wordt. Heden overleed, nog vrij plotseling, na voorzien te zijn van de genademiddelen der H. Kerk, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, MAATJE BREVIEL

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 6