'JES Verwarmde oesterputten nu ook in Zeeland Onbewoonbaarverklaring: sterk verdeelde meningen Pater v. d. Meer neemt het op voor de pendel Westbrabantse en Zeeuwse situatie niet gelijk Biesbosch zit vol vogels Binnenvaarder ramde jacht 12 ;oud" in, vlak na >m al dat goeds n gezinnen heeft iningsplechtigheid l open naar de MERKING. ÖSTERHOUT. PRIMEUR VOOR BERGEN OP ZOOM Ideaal maar wel duur In 1947 reeds Nihil Welletj es Koekfabriek door brand verwoest Voorlichting ruilverkaveling Stoppeldijk Voederv luchten hebben succes ontspanning paeblaö Pekten» SMAKEN VERSCHILLEN! LEZING TE GOES Lawaaiprobleem in het bedrijf Tijdens bijeenkomst DrAriënste Goes Kaï-Uwe von Hassel in functie Serie van drie Discussie KANTONRECHTER MIDDELBURG Jan Derks Grote tekorten Kroestjev naar Berlijn Weer bespreking Frankrijk-Monaco Toch belastingvrijheid behalve voor industrie? Overstroming in Marokko 30000 daklozen en dertig doden Overleden na brand in bejaardenhuis DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 onietbivak Hollandia 'EN yta!>' iV\e< Tanah-Merah (Van onze redacteur). Sedert medio december van het afgelopen jaar heeft Zeeland zijn eerste verwarmde oesterputten Ze zijn in bedrijf bij de N.V- Mie- ras-Adriaanse, de grootste oester kweker in Yerseke, bij de fa. J. Vette, eveneens in Yerseke, en bij de fa. Baay in Tholen. De verwarmingsinstallaties kwamen in Yerseke als in Tholen juist voor het invallen van de vorstperiode klaar, zodat ze met een uitgebreid in de praktijk op de proef gesteld konden worden. In alle drie de gevallen voldoen ze uitstekend, al worden verschil lende systemen gebruikt. Terwijl de andere oesterkwekers regel matig met man en macht het ijs in hun putten moeten breken en maar moeten proberen dat ijs op de Oosterschelde ge loodst te krijgen blijft de temperatuur in de verwarmde putten van de drie ge noemde bedrijven rond de twee a drie graden boven nul schommelen. En deze temperatuur is nodig om de Franse oesters, die in hun eigen omge ving nooit met temperaturen onder nul geconfronteerd worden, een aangenaam leefklimaat te scheppen. Juist voor deze Franse oesters zijn de verwarmingsinstal laties ook aangelegd. De Franse oesters, die nu nog op de vispercelen op de Oos terschelde liggen of die in de koude oesterputten verblijven, moeten na de aanhoudende vorstperiode van de laat ste weken als verloren worden be schouwd. Een belangrijke schadepost voor de kwekers! Zeeland heeft met deze verwarmde putten niet de primeur. Die eer komt de Bergen op Zoomse oester kweker v. Dort toe, die in 1947 reeds zijn putten op de gewenste temperatuur wist te houden door middel van een kolenverwarming. Vrij kort daarop heeft ook een kweker in Yerseke een verwarming voor zijn putten aangelegd, maar dit experiment mislukte. Misschien is Yerseke er daar om wel wat huiverig voor geworden. Het heeft in ieder geval lang geduurd voor er opnieuw verwarmingsplannen werden uitgevoerd. Maar de schroom in Yerseke lijkt nu overwonnen te zijn. De verwarmde put ten van de N.V. Mieras-Adriaanse en de fa. J. Vette liggen op hetzelfde complex. Men haalt ze er zó uit. Géén ijs. Géén mannen op klompen, balancerend op de putranden, zwoegend met schoppen en stokken om door het ijs heen te komen. Bedrijfsleider Christiaan Lamper van de N.V. MierasAdriaanse vertelde ons dat zonder de verwarmingsinstallatie 6 tot 8 man zeker 4, 5 uur nodig gehad zouden hebben om het ijs in de twee put ten kapot te hakken en weg te werken. Het is in het verleden meermalen ge beurd, dat brokken ijs uit de oesterput ten niet meer op de Oosterschelde ge bracht konden worden, omdat het ijs buitengaats tegen de spuigaten lag opge kruid. In zulke gevallen moest een uit loopgeul gegraven en open gehouden worden. Hielp ook dit niet dan moest het ijs uit de putten met de kruiwagen naar boven, naar de Havendijk gebracht wor den. Zover is het dit jaar gelukkig nog Vorig jaar heeft het slechts enkele dagen gevroren, maar het kwam Mieras- Adriaanse toch al op een verlies van 4000 kg aan oesters te staan. Nu, met de verwarmde bakken en ondanks de he vige koude, is het verlies, op de gebrui kelijke sterfte van zwakke oesters na, nihil. Het op temperatuur houden van de verwarmde putten is een nauwkeurig werk, dat regelmatig gecontroleerd dient te worden. Het water mag ook niet té warm worden. Dan gaan de oesters na melijk openstaan, zodat ze hun water verliezen. Het water in de putten van Mieras- Adriaanse wordt op één plaats ver warmd. Vandaar wordt het water door- gestuwd, zodat een circulatie ontstaat. Een van de andere oesterkwekers op hetzelfde puttencomplex, die geen verwarmde putten bezit, zei ons des gevraagd, dat de verwarming natuur- Een heel ander beeld toont deze ver warmde oesterput. Op de voorgrond ziet u de kachel. lijk ideaal, maar ook duur is. Hij had wel de indruk, dat het volgend jaar nog meer putten verwarmd zullen zijn, wellicht in een coöperatieve vorm, waaraan verschillende kleinere oes terkwekers zullen deelnemen. Aan de andere kant zal een volledige verwar ming van de oesterputten in Yerseke vrijwel zeker niet verwezenlijkt wor den, omdat velen de investering niet meer aandurven i.v.m. de voortschrij ding van de Deltawerken, die de oes tercultuur in Yerseke binnen afzien bare tijd onmogelijk zal maken terwijl op enig behouden van de cultuur in Zeeland zelfs weinig kans blijkt te be staan. Tenslotte kan nog vermeld worden, dat de oesterkwekers de vorst nu onder hand welletjes beginnen te vinden. Hoe wel de Zeeuwse en Portugese oesters wel tegen een beetje vorst bestand zijn kan aanhoudende koude de hartspieren van deze delicate schelpdieren zodanig ver zwakken, dat de dieren sterven. In dit verband luistert men in Yerseke nog altijd met groot onbehagen naar de ver halen uit de winter van 1889 op 1890, toen de langdurige koude geen enkele oester in leven liet. Niemand hoopt op een herhaling. -• H t 4 P* SÉ n - v, - - SS Zo worden de oesters tussen de ijs- schollen in een onverwarmde put op gevist. Een door de koude wind aangewakker de felle brand heeft dinsdag voor naar schatting 100.000 gulden schade aange richt in de koekfabriek van de firma Koelemeyer te Opmeer (N. H.). Van het fabriekje is niet veel meer over. De brand werd ontdekt door een postbode. Toen de brandweer arriveerde viel er niet veel meer te redden. Het was zelfs zo koud, dat de sirene van de brandweer auto bevroren was. Men vermoedt, dat een hoop briketten In het ruilverkavelingsgebied Stoppel dijk houdt de plaatselijke commissie in januari en februari voorlichtingsavon den in verschillende plaatsen. De on derwerpen voor deze maand zijn het werkplan, de vergoeding voor in be slag genomen gronden, de enquête en de werkmethode van de plaatselijke commissie. In februari komen aan de beurt de onderwerpen beëindigingsver goeding met voorwaarden en de over plaatsing naar een landbouwbedrijf in de IJsselmeerpolders. De plaatselijke commissie komt in januari in Hulst en Stoppeldijk (woens dag 16), Hengstdijk en Lamswaarde (donderdag 17), Terhole en Klooster- zande (vrijdag 18). Op 1 maart worden bezocht Klooster- zande en Terhole terwijl verder 27e en Stoppeldijk en Hengstdijk op don derdag de 28e februari worden bezocht. Vliegtuigen van de Koninklijke Lucht macht hebben hun voedseldroppings voor de hongerige vogels in de Biesbosch voortgezet. De vliegers, die woensdagmorgen om half tien zijn begonnen en de geehele dag constant in de lucht zijn geweest, meldden in de Biesbosch de aanwezig heid van vele groepen van duizenden vo gels van allerlei aard. Ganzen, eenden, zwanen, meerkoeten enz. enz. De Bies bosch zit als het ware vol met vogels, de vliegers behoeven hier niet naar con centraties te zoeken, overal, waar men ook maar kijkt, zijn grote troepen vogels te ^ien. (Advertentie) inspanning Na leren en studeren een les in ont spanning... genieten van een vol glas Hero tomatensap. Hero is zo heerlijk royaal met volrijpe zonnige tomaten. Hero tomatensap is een bron van vita minen-C. Proef dat unieke fruit-aroma, die klasse apart. Maak het tot een gezonde en plezierige gewoonte: na de dagelijkse inspanning de dagelijkse ontspanning van Hero tomatensap. Naturel of Cocktail (licht gekruid). TOMATENSAP (Van onze redacteur) Mevrouw De BlockVeldink bleek aan de was en dat zal dan wel de reden geweest zijn waarom ze ons geklop aan de voordeur niet opmerkte. We zijn bijgevolg vrijmoedig achterom gewandeld en zaten toen spoedig aan de kleine tafel in de bepaald niet grote keuken, die meteen aanlei ding gaf tot wat men pleegt te noemen „met de deur in huis vallen". Het was ons namelijk juist te doen om de accommodatie in deze woning aan de Ellestraat te Heikant, die vorige week teza men met die van de buren door de gemeenteraad van St. Jan steen onbewoonbaar verklaard werd na een nogal heftige dis cussie door vóór- en tegenstan ders van deze maatregel. Eenvoudig Die voorstanders, ge hebt het kun- ren lezen, legden het accent op de gemeentebestuuriyke taak met betrek king tot de volksgezondheid, terwijl de anti's de nog steeds schrijnende woning nood als argument ter tafel deponeerden. En welk standpunt deelt nu mevrouw De Block-Veldink als rechtstreeks-be trokkene ,,Het huis is te klein voor ons gezin, maar daarvoor was een eenvoudige oplos sing te bereiken geweest Eng rfio «rr TT" "I" i'Géén accommodatiebezwaren derhalve heeft vMm gevat. brandende oven lagen «^maatschappelijke of hygiënische gron dam' Integendeel: mevr. De Block heeft Het Nederlands Instituut voor Efficien cy, afdeling Zeeland, belegt op woensdag 16 januari a.s. in hotel „De Korenbeurs" te Goes een vergadering. Op deze bijeenkomst zal het woord worden gevoerd door ir. C. W. van Dors- ser, raadgevend ingenieur te 's-Graven- hage en lid O.N.R.I. Met als onderwerp: ..Lawaaiproblemen in het bedrijf" zal de heer Dorsser aandacht schenken aan verschillende problemen, zoals de in vloed van het lawaai op de gezondheid en de arbeidsprestatie, beroepsdoofheid, communicatiebezwaren, enz. De nieuwe Duitse minister van defen sie, Kai-Uwe von Hassel heeft woensdag zijn functie aanvaard. Von Hassel volgt Strauss op, die 6 jaar is opgetreden als minister van defensie in het kabinet Adenauer. De nieuwe minister ontving uit han den van president Lübke zijn aanstel- lingsbrief; later had Von Hassel een be spreking met kanselier Adenauer, waar na hij een kabinetszitting bijwoonde. Met militaire eer is hij op het minis terie van defensie begroet. Op 16 januari zal hij met een formele eed voor de Bondsdag volledig zijn geïnstalleerd. VOLGENS HET Russische persbureau Tass hebben Russische geleerden de pla neet Mercurius met radar geobserveerd en radiosignalen op de planeet Venus terug naar de aarde laten kaatsen. (Van onze redacteur) Pater drs. J. J. van der Meer, bedrijfsaalmoezenier en „pendel aalmoezenier" in West-Brabant., heeft tijdens een bijeenkomst te Goes stelling genomen tegen slo gans als: „pendel is de kanker voor het gezin en „pendelaars rollen s avonds doodmoe in hun bed" en „de pendel zorgt voor een toene mende vervlakking van het gezins leven". Hij was van mening, dat nergens een nadere uiteenzetting of een bewijsvoe ring voor deze kreten te vinden is In tegenstelling tot deze negatieve benade ring van de pendel pleitte hij voor een objectieve houding ten opzichte van'iets wat nieuw is". Volgens pater Van der Meer zijn de zogenaamde nadelige invloeden van de pendel op het gezin terug te brengen tot algemene tijdsverschijnselen. Daarom moet, naar zijn mening, eigenlijk hele maal niet gesproken worden van het probleem van de pendel op het gezin maar van het probleem van de moderne industrie-arbeider in het gezin. In ver band met dit laatste was pater van der Meer van oordeel, dat de gezinspolitiek in zijn algemeenheid t.o.v. de moderne industrie-arbeid nader bekeken dient te worden. Er moet naai een nieuwe ge zinsstijl worden gezocht. Toegroeiend naar een maatschappij die verstedelijkt moet een nieuw en soepel gezinstype ge vormd worden, waarvan een corigeren de werking moet kunnen uitgaan, aldus pater Van der Meer. Pater Van der Meer sprak voor de afdeling West-Brabant en Zeeland van de katholieke vereniging van maatschap pelijke werkers „Dr. Ariëns". Het was de tweede lezing in een serie van drie over de pendel. De eerste lezing heeft de pendel en de zielzorg tot onderwerp ge had. Gisteren had de invloed van de pendel op het gezin de aandacht. De laatste lezing, die in Bergen op Zoom gehouden zal worden, zal gaan over de sociaal-economische facetten van de pen del. Pater van der Meer baseerde zijn le zing op zijn eerste kennismaking met de pendelaar in de noordwesthoek van Brabant. Achtereenvolgens bestreed hij, of trok hij op z'n minst in twijfel, dat de pen delaar te weinig in het gezin zou ver toeven, te weinig aandacht aan het ge zin zou schenken en dat er door de pen- aei een mentale verwijdering uit de ge zinssfeer zou ontstaan. In geval men van een van deze verschijnselen tóch in een pendelaarsgezin zal aantreffen, achtte pater van der Meer dit een gevolg van een algemener oorzaak. Als positieve elementen van de pendel noemde pater van der Meer o.a. het ho gere loon, dat de zorg om het bestaan vermindert, de hoge mate van arbeids- rust in de woonplaats en de doorgaans grotere arbeidsvreugde. Uit de discussie bleek wel, dat de Westbrabantse en Zeeuwse pendel niet over een kam geschoren kunnen worden. Vanuit Hulst bijvoorbeeld wordt via Ant werpen op Rotterdam gependeld. De pendelaars zijn dan van zes uur 's och tends tot half acht 's avonds onderweg. Een van de aanwezigen bracht zelfs het wel heel schrijnende voorbeeld naar vo ren van een pendelaar uit Sas van Gent die s ochtends om vier uur uit bed moest, op de brommer naar Axel reed en daar in de pendelbus voor Rotterdam stapte (ook via Hulst en Antwerpen). De man kwam 's avonds laat pas weer thuis. Dit was zelfs pater Van der Meer wei een beetje te gortig. Hij wilde graag ge loven dat voor Zeeland wellicht andere maatstaven gelden bij de beoordeling van de pendel maar voor zijn uitlatingen over de pendel vanuit West-Brabant nam hij geen woord terug. Wat Zeeland be treft was hij bovendien van mening, dat het geen zin heeft om over de genoemde feiten te jammeren. Als de feiten zo lig gen moet dat geaccepteerd worden. Ver der zal ernaar gestreefd moeten worden de balans vanuit het gezin weer in even wicht te brengen, aldus de inleider. er nog altoos geen spijt van dat zij des tijds een haar GRATIS aangeboden ge riefelijke eigen woning met hof en boomgaard van de hand wees, omdat die woning niet op de Heikant doch in Zuid- dorpe stond! Zij oordeelt, dat haar huisje beslist geen gebreken vertoont, die de onbewoonbaarverklaring rechtvaardigen en voert in dit verband als bewijs aan, dat zelfs bij de abominabele weersge steldheid van vorige week nergens van enige lekkage sprake is geweest (Het geen overigens natuurlijk niet van door slaggevende betekenis behoeft te zijn. Red.) Haar énige bezwaar geldt dus de te enge behuisheid. Inwoning „Wanneer straks de buren, die al twee jaar wachten op een bouwvergunning, eindelijk kunnen vertrekken, dan had men de twee woninkjes op eenvoudige manier tot één geheel kunnen maken, waarmee ik dan volledig uit de brand zou zijn geweest", aldus het overi gens nogal simplistische oordeel van de bewoonster, die haar huidige accom modatie deelt met haar echtgenoot en vijf kinderen van resp. 19, 18, 13, 12 en 10 jaar. Een accommodatie, die beneden bestaat uit een slaapkamer, woonkamer en keukentje, waarnaast de „open boven" met gordijnen is afgeschut in jongens- en meisjesvertrekken, hetgeen uiteraard een allesbehalve ideale toestand moet heten. De situatie moet dan ook wel bijzonder moeilijk geweest zijn, toen des tijds de moeder en nadien de schoon moeder van mevr. De Block inwoonde.. Rustig Niettemin oordeelt de bewoonster, dat zij hier al twaalf jaar „goed en rustig" gezeten heeft, waarbij nog komt, dat haar gezondheid een verblijf 'in een nieuwe en veelal rumoerige büurt bëslist niet gedogen zou. „Ik zal me dan ook be slist niet in de eerste de beste woning laten steken" aldus mevr. De Block, die „vrij" wil zitten en desgewenst kippen en konijnen wil houden. Stellig kunnen de bewoners van het betrokken pand („ook de kinderen wonen hier graag") zelf het beste oordelen over de situa tie, doch anderzijds moet van de deskundige instanties toch wor den verondersteld, dat hun on derzoek tot gerechtvaardigde con clusies heeft geleid. Een onder zoek, dat uiteraard gedegener zal zijn geweest dan het ónze! (Van onze verslaggever) Voor het veroorzaken van een aanva ring in de buitenhaven van Hansweert stond voor het kantongerecht te Mid delburg bij verstek de schipper P. P. uit Oudekerk aan de IJssel terecht. Hem werd ten laste gelegd, dat hij in de bui tenhaven varende niet door vaart min deren of achteruitslaan met zijn bin nenschip had gepoogd een aanvaring te voorkomen met het Belgische jacht Ca- ravelle. De schipper-eigenaar van het jacht, J. A.C. uit Antwerpen verklaarde als getuige ter zitting, dat hij met een an der jacht op sleeptouw, uiterst dicht on der de wal had gehouden, voldoende ruimte latend aan het binnenschip om te passeren. Hij sprak voorts de verkla ring van de verdachte tegen, dat hij plotseling sterk koers naar bakboord zou hebben gewijzigd, waardoor de botsing onvermijdelijk werd. Na nog de verba lisant, een agent van de rijkspolitie te water, te hebben gehoord, schorste mr. J. Moolenburgh de zaak tot nader da tum voor het horen van de schipper. Aanrijdingen Bijzonder breedvoerig en gedocumen teerd verdedigde verdachte R. T. uit Middelburg zijn zaak. Hem was ten laste gelegd op de Rouaanse Kaai te Middel burg een aanrijding met een motorfiets te hebben veroorzaakt, door met zijn auto te plotseling en zonder voldoende op te letten, op de linkerweghelft te zijn gekomen. Hij trachtte geloofwaar dig te maken, dat de motorrijder veel te hard had gereden, hetgeen door de getuige (slachtoffer) ten stelligste werd ontkend. De officier achtte het ten laste gelegde bewezen en eiste een boete van f. 40 of acht dagen Mr. Moolenburgh strafte conform. Voor een nagenoeg zelfde overtreding, nu begaan op de Markt te Middelburg, stond W. L. R. uit Middelburg terecht. R. verklaarde het slachtoffer, de scoo terberijder J. de V. uit Middelburg, eerst te hebben gezien, toen deze tot op enkele meters was genaderd en hij weinig meer kon doen om een aanrijding te voorkomen. Het feit, dat verdachte niet eerst was gestopt om behoorlijk vast te stellen of er geen tegemoetkomend ver keer was alvorens de linkerrijbaan te kruisen, was voor de officier reden een boete van f. 35 of zeven dagen te eisen Mr. Moolenburgh bracht deze straf op f. 25 of 5 dagen. woonplaats te hard gereden. Toen een auto voor hem stopte, kwam hij er dan ook prompt mee in aanrijding. Het kostte hem een boete van f. 17.50 of 3 dagen. Een bijzonder gevaarlijke manoeuvre had W. K. uit Middelburg uitge haald, door komende van de Ka- naalbrug het voorrang hebbende verkeer op het kruispunt te Sou burg te hinderen. K. gaf als reden voor zijn handeling het feit, dat zijn klein zoontje te traag was met oversteken en hij midden op de weg moest stoppen om hem te manen, daar een auto aantocht was, niet over te steken. Mr. Doedens eiste f. 10 of twee dagen. Het vonnis was conform. Ik dacht, dat het een nozem op een bromfiets was, maar zag te laat, dat het een motorfiets was, aldus verdedigde A. de K. zijn onvoorzichtigheid op het kruispunt Leliestraat-Kamperfoeliestraat te Goes, waar hij, geen voorrang ver lenend. een aanrijding had veroorzaakt met de motorrijder, waarbij diens achteropzittende vrouw verwondingen had opgelopen. De tegen hem geëiste boete van f. 30 of 6 dagen werd con form gevonnist. In journalistieke kring maar ook ver daarbuiten geeft het plotseling overlijden van Jan Derks een grote schok. Deze markante Brabander met zijn bonhommie en zijn gulle lach was een strijdbaar man. Reeds als student weerde hij zich sterk in po lemiek en kritiek. Aan „De Tijd", die hij verscheidene jaren diende, het laatst als hoofdredacteur, gaf hij een eigen kleur. Vooral zijn kroniekjes, spits, openhartig, persoonlijk hebben velen geboeid. Zijn geestdrift en hu mor stelde hij ook in dienst van het werk onder de misdeelden der samen leving, dat de Augustijner pater van Nuenen in Utrecht was aangevangen. Hij schreef toneelstukken, die de slop- penjeugd onder zijn regie met veel plezier opvoerde. Zijn organisatieta lent kwam tot uiting in het opzetten van de feestelijke herdenking van de honderdste verjaardag der kerkelijke hiëarchie en in de actie voor Radio Anno Santo. Hij heeft ook een aantal romans op zijn naam staan. Voor al echter lag zijn kracht in het kor te, knappende stukje. Ook toen hij in 1952 overstapte in het reclamevak, heeft zijn pen zich -daarin rtog uitge leefd in enkele dagbladen. We willen hem ook gedenken als de hartelijke collega, wiens gezelschap altijd een feest was, al werden hem de zorgen in het persoonlijk leven niet gespaard- God schenke hem nu het zorgenloze hemelse feest. "yoor de televisie heeft dr. J. A. van Belkum geneesheer-directeur van 't Rijksasiel voor psychopaten te Groningen, zeer gematigd gesproken over de toestanden, welke in deze in richting heersen. Tegenover „Het Parool" liet hij zich veel krasser uit. „Er zijn hier grote, uitgesproken tekorten, die maken dat van de behandeling van de mensen zoals wij die willen, vooralsnog geen sprake kan zijn. Ik heb tien volle dige zenuwartsen nodig. Ze zijn er niet. Ik heb veertig a vijftig man voor de socio- therapeutische staf nodig. Ze zijn er even min. Ik heb drie psychologen nodig. Die zijn er ook niet. De patiënten, die zeggen dat ze niet aan hun trekken komen, heb ben gelijk. De toestand van ons gebouw is gedeeltelijk niet menswaardig. Wat dat betreft hebben de patiënten ook gelijk. Er is hier in tachtig jaar niet veel veranderd. We hebben nog niet eens overal in het ge bouw een sanitair systeem. Nee, ik kijk van dit incident niet op en ik zou er niet van opkijken als iets dergelijks zich ook in andere asiels, bijvoorbeeld in Avereest zou voordoen." Prof. Baan uit Utrecht, lid van de commissie van toezicht op het Gro ningse asiel, bevestigde: „De huisves tingssituatie is er onder het mini mum". Minister Beerman is nu persoonlijk gaan kijken met zijn secretaris-gene raal en de officier van justitie in Gro ningen. De „oproerlingen" zullen nu wel denken: Toch maar goed, dat we herrie geschopt hebben. Had men dit niet beter kunnen voorkomen? W/at gaat er -de volgende week ge- beuren, als Kroestjev op de par tijdag van de Oostduitse communis tische partij verschijnt? Die vraag stellen velen. Ulbricht heeft geen re den om verrukt te zijn over de poli tiek van Moskou. Sinds 1958 is hem als een stuk leverworst aan een touw het aparte vredesverdrag voorgehou den. Maar hoe hij ook zwoegde, be reiken kon hij het niet. Zal nu het touwtje zakken? Waarschijnlijk is 't niet- Kroestjev is nog altijd in een bui van vreedzame co-existentie. Hij wil de zaken blijkbaar niet op de spits drijven. Er zal wel wat retorisch vuur werk afgestoken worden. De Oost duitse communisten zullen er hard bij klappen. Maar hun hart blijft on voldaan. Ze hebben al wel eens ge lonkt naar Peking. Doch China kan hen niet helpen uit hun praktische, onvoorstelbaar grote moeilijkheden. Ze zijn nu eenmaal op leven en dood aan Rusland gebonden. Interessant is nu, dat eerst Willy Brandt, de burgemeester van West- Berlijn, en later ook de nieuwe minis ter voor al-Duitse zaken in Bonn de Russische regeringsleider hebben uitgenodigd aan de andere kant van de muur te komen kijken en praten. We denken echter niet. dat Kroestjev zo ver zal gaan. Want dat zou voor Ulbricht wel een heel erge blamage zijn. Te hard gereden J. J. van L. uit Middelburg had met een bestelauto in de Lange Delft in zijn Onderhandelaars van het vorstendom Monaco zullen vandaag naar Parijs te rugkeren om nieuwe besprekingen te voeren met de Franse regering over een verdrag tussen Frankrijk en de dwerg staat. Verwacht wordt dat bij een eventuele overeenkomst Monaco belastingvrij zal blijven voor de binnenlandse en buiten landse inwoners, terwijl de buitenlandse industrieën onder de Franse belasting wet zullen gaan vallen. De belasting voor deze industrieën zal periodiek toenemen, te beginnen met 25 procent oplopend tot 35 en 40 procent in de toekomst. Een jaar geleden heeft president De Gaulle het bestaande verdrag tussen de beide landen tenietgedaan. DE NEDERLANDSE zwaargewicht Paul Kraus bokst dinsdag 22 januari in Smethwick tegen de als prof nog on geslagen Engelsman Johnny Prestcott. Het gevecht is afgesloten op acht ron den. Grote overstromingen in Marokko nebben het leven gekost aan tenminste dertig inwoners van het Noordmarok- kaanse Rharb-dal, terwijl meer dan der tigduizend inwoners van dit gebied dak loos zijn geworden. Men schat dat tweederde gedeelte van het vee in het Rharb-dal is verdron ken. Duizenden slangen en schorpioenen zijn uit het omringende heuvelgebied in het dal aangespoeld. Er is zeer grote schade aangericht aan gewassen in het Rharb-dal. waar zich ook de voornaamste Marokkaanse aanplantingen van citroen- en sinaasap pelbomen bevinden. In het landbouwgebied rondom Sidi Slimane zijn vele kinderen en oude men sen verdronken, evenals in de streek van de oliestad Siki Kacem. De verbindingen tussen Tanger en de rest van Marokko zijn vrijwel verbro ken. De 79-jarige heer S. Groenveld, die maandag bij de brand in het bejaarden tehuis Hornhoeve te Dirkshorn (N.-H.) ernstige brandwonden opliep, is dinsdag in het ziekenhuis te Alkmaar aan de ge volgen overleden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5