Rally Monte Carlo wordt zeer zwaar IMPRESSIES VAN HOOGOVENDAC Gaat afvalrace 58 zich nu herhalen? Mhitn, chocola VaN binnen, A. VERAART WIELERSPATTEN TITELSTRIJD DRIEBANDEN IN TILBURG Sui<en vön buiten— Smart es! Zcbó veelzóóplebhsR- zóóó Veel kleuren SMarTies! OM te bijten. OM te Tuigen- Om |v\ee fe spelen- Om uitte delen-- Smqrïïes/ 25cfs per pakje Gesprek met topman Rob Gorris officieel „weg" Onzekere factoren Vrije dag voor militair team Manchester U. krijgt ,ramp'-geld Taaie doorbijter Grote contrasten Voetbalsport in Amerika26 doden STELLINGEN Sonny en Floyd komen 4 april tegen elkaar DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Tientallen journalisten en talrijke sportfiguren uit het gehele land reis den woensdag naar Breda, om Adriaan Veraart op het einde van zijn officiële loopbaan als journalist de hand te druk ken. Dit geschiedde in hotel De Beurs. Jan Cottaar, voorzitter van de Neder landse sportpers, prees collega Veraart, die vooral ook in het organisatieleven een zeer grote rol speelde. Er ging geen enkele vergadering van de sportpers voorbij, of Adriaan kwam met gedegen voorstellen aandragen, die niet zelden in besluiten resulteerden. Voor zijn vele werk in de organisatie bracht Cottaar hulde en dank. Hij onderstreepte zijn woorden met de aanbieding van een ge schenk. Voor mevrouw Veraart waren er bloemen. Namens de Kath. Ned. Journalisten kring sprak de heer A. Willems uit Rot terdam. Ook hij benadrukte het vele werk, dat collega Veraart in K.N.J.K.- verband deed. Jan van Gijzel uit Eind hoven prees Veraart als een van de col lega's van de zuidelijke sportpers. Ook deze sprekers lieten hun wensen verge zeld gaan van geschenken. Naast dc talrijke journalisten waren er zeer vele sportfiguren, voetballeiders en wielermannen. Zonder uitzondering brachten ztf collega Veraart een warme hulde voor het vele dat htf in de afge lopen jaren voor de sport deed. „Ik denk, dat deze 32e rally Monte Carlo, waarvoor ik samen met kaartlezer Hans de Man uit Den Haag op zaterdag 19 januari vanuit Warschau vertrek, minstens even onvergetelijk zal worden als de barre strijd in '58, toen er van de 303 equipes slechts 59 aankwa men. Misschien wordt de zaaK zelfs nog erger en krijgen we de zwaarste rally aller tijden", aldus de 42-jarige Rotterdammer Rob Gorris, die door zijn recente suc cessen op het ogenblik als onze beste rallyrijder staat genoteerd. (Men zal zich herinneren, dat hij het afgelopen jaar samen met Dries Jetten de KNAC-betrouwbaar- heidsritten won.) Deze ongekende winter zal immers vermoedelijk zelfs bij een verslap pende greep in lagere contereien voorlopig nog wel met gestrenge hand in het Franse Alpengebied blijven rege ren, waar vorst, sneeuw ijs en mist de gelederen der 341 equipes dreigen te dunnen en tevens (al even waarschijn lqk) een steeds wassende strafpunten- vloed zullen ontketenen. Nu nestor en routinier Maus Gatsoni des, die reeds in '36 zijn eerste rally reed (en in '53 samen met Peter Wor- ledge in Monte Carlo de zegepalm in de wacht sleepte) zo langzamerhand toch wel iets van de lasten van het stijgen der jaren moet gaan voelen hoewel verrassingen nooit uitgesloten zijn zien insiders algemeen de heer Rob Gorris als de „coming man'die wellicht op het internationale vlak tussen toprijders ook eens wat zal laten zien. Maar zonder geluk vaart niemand wel en dit geldt zeker voor deze ko mende rally, waar meer onzekere fac toren dan ooit gaan meespelen. „Er rij den in het geheel 11 Nederlandse equipes mee. Ik start in een Simca 1000, welke wagen de kranten hebben er, zoals u weet. onlangs over geschreven pas in ons land gelanceerd is. Het is een ge lukkige omstandigheid, dat ik drie mi nuten na een andere sterke Nederlandse rijden, de Zandvoorter Rob Slotemaker De voetbalwedstrijd tussen de militai re elftallen van Luxemburg en Neder land, die woensdagmiddag in de hoofd stad van het Groothertogdom zou worden gespeeld, is niet doorgegaan. Scheids rechter Baumgartel (West-Duitsland) nam deze beslissing, omdat hij oordeelde dat het terrein te gevaarlijk was om op te spelen. 5m'KdAe,is tot schadeloosstel- j British European Airways, hïPivr Regei]s de vliegramp van 1958 250 n^n ennnrten', 1 V geregeld' ÜC eis W3S P°nd/tfLrlTg Het met d= schik- ™»fi,?' 5?T: bedrag is "iet bekendge- Mn ntnm ï°-rdt dat het in de buurt van 175.000 pond is. m.a" van Manchester United be- bii 21 pbder de 23 passagiers die Muon u ongel"k °P de luchthaven van ten. m £ebruari 1958 het leven lie- die samen met Jan Bootz eenzelfde wagen pestuurt in Warschau van start ga. Hij heeft nr. 318 en ik 321, mooier kan het al niet, zodat we als makkers in de strijd elkaar de nodige steun kunnen verlenen". Inmiddels heeft bedoelde Franse au- tofabriek onze beide landgenoten de eer aangedaan, geen verdere fabrieksryders (dus ook geen Fransen) aan te trekken. Er werd langs de route een service organisatie opgebouwd, die voor een rij den „in eigen beheer" veel te kostbaar zou zijn. Zo staan er meer dan 100 ban den gereed; waaronder spijkerbanden en andere typen, die aangepast zijn aan de wisselende weggesteldheid. Wie is nu deze Rob Gorris, die stellig wel bij de komende zware strijd op het „verijsde dak van Europa" in het nieuws zal komen? Hij is de eigenaar van een grote Rotterdamse scheepswasserij en noemt zichzelf graag simpelweg ,,was- baas". Een magere man, die een sympa thieke indruk maakt, doch tevens een taaie doorbijter, wiens hele leven in het teken stond van het harde mannelijke gevecht. In de oorlog werd hij met een kist stenguns in Rotterdam gepakt en op het nippertje in het aangezicht van de dood door de knokploeg bevrijd. Met valse papieren bereikte hij Tiel, waar hij s nachts met een roeibootje overstak om zich bij het bevrijdingsleger te voe gen, zodat hij tenslotte als sergeant bij de Canadezen gewond raakte. Na de be vrijding kwam er weer strijd van een geheel ander soort. Het gekochte minia tuurbedrijfje, dat twee bootjes per week „in de was had, moest omhoog gevijzeld worden en hiervoor werkte hij dag en nacht, waarbij hij tevens vreemde talen studeerde om de kapiteins van de in Rotterdamse wateren ankerende sche- Rob Gorris (rechts en Hans de Man klaar voor het vertrek naar Warschau. pen te kunnen overtuigen. In deze opbouwperiode begon ook het gevecht om het perfect sturen. Zijn eer ste wagen viel op straat letterlijk uit el kaar en de tweede werd door jongens het was in '49 gestolen en in het water geduwd. Eerst in '52 deed Gorris tijdens een najaarsrit te Rotterdam van zich spreken, hoewel hij voor de finish strandde. Daarna kwamen de rally's, waarvan hij er thans in totaal 87 heeft gereden, welk aantal voor meer dan de helft uit internationale evenementen be stond. „Nog herinner ik mij als de dag van gisteren, hoe ik in '55 in Joegoslavië met twee wielen boven een afgrond kwam te hangen.... de wagen werd toen amper door de taaie struiken boven de rotsen vast gehouden". Hij heeft alle merken gereden die er bestaan en beweert van zichzelf, dat hij zich thans langzaam naar een doel voelt toegroeien. „Aan training ontbreekt het mij niet. ik leg in de eigen zaak ge middeld 25 km per dag afeen scheepswasserij staat tenslotte in het te ken van tempo en moet op kalender en klok werken. En ondanks dit jachtige le ven lokt mij geen luie badstoel op een Frans strandje, zo'n rally betekent voor mij meer ontspanning dan de meest rus tige vakantie". Zo starten de herer. dan op 19 jan. om kwart voor 7 in de morgen vanuit War schau in een naar men mag aannemen metaalharde winterkoude voor een 60 uur non-stop-rit naar het Franse stad je Chamberry, waar alle deelnemers vertrokken uit allerlei hoeken van Eu ropa de komende maandagnacht sa menkomen en direct aansluitend zullen trachten, de over 800 km verstooid lig gende ongenaakbare „cols" te bedwin gen. En zij, die niet op dit laatste en zwaar ste stuk door de slaap of de grillige nuk ken van deze boze winter verslagen worden en ook geen slachtoffer ge worden zijn van de typische geestelijke gesteldheid, die men „rally-crazy" noemt zullen de charme ondergaan van een contrast, dat dit jaar wel buitengewoon groot is: de afdaling naar de lente aan de Rivièra met manshoge cactussen, pal men en bloeiende mimosa. Het Amerikaans voetbal heeft vorig jaar aan 26 spelers het leven gekost, een daling met B vergeleken met 1961. Het aan de vereniging van Amerikaan se voetbal-coaches uitgebrachte rapport dat dit meldt, zegt dat het cijfer nog lager kan worden als de bepalingen t.a.v. zekere strijdmethoden worden ver scherpt. Tevens wordt gepleit voor meer en beter toezicht op de wedstrijden. On geveer een kwart van alle dodelijke on gevallen doen zich voor in wedstrijden buiten bondsverband. (Advertentie) Br. Petr Trifunovic lachte. Ter wijl hij opstond om zijn tegenstan der Boris Ivkov de hand te reiken, trok zijn gezicht in scherpe vou wen langs neus en mond. En met hetzelfde gebaar, waarmee hij in de voorgaande uren talrijke oude bekenden hartelijk had begroet, gebaarde hij zijn landgenoot dat het zo wel genoeg was. De winnaar van 1962 was het 25e Hoogoven toernooi met een rustige remise begonnen. Hoogoventoernooi, toernooi zon der prijzen, toernooi van de tra ditionele snert met kluif. Het zal wel altijd verborgen blijven waar om juist dit evenement telkenjare groter faam verwerft, zodat nu niet minder dan elf grootmeesters ge hoor gaven aan de oproep van organisator Piet Veldheer. Misschien is het de gezellige sfeer, misschien het rommelig ka rakter, dat straks wanneer ook de vier- en tienkampen beginnen een nog nadrukkelijker cachet zal krijgen. Hoe dan ook, ze waren er alle maal, van de gewichtig voortschrij dende Stahlberg tot de driftig be wegende David Bronstein. Zelfs Langeweg was gekomen, overigens alleen om te laten zien dat 12 uur hangen in een trein het hem on mogelijk maakte nog dezelfde dag te spelen. Het was koud in de zaal van het Kennemertheater, waar de schakers zich op een L-vormig podium had den verschanst, aan de ene zijde geflankeerd door de droefgeestige Milic. aan de andere kant door de kandidaatmeesters Tan, Van den Berg, voor wie dit toernooi in dub bel opzicht belangrijk is. Zes en een half punt betekent voor hen de meestertitel en tien punten de kwalificatie grootmeester. Gemak kelijk te behalen zullen die punten niet zijn. Want al waren enkele grootmeesters vredelievend gezind andere waren dat beslist niet. Gi deon Stahlberg, het wijkende col bert met moeite rond de spannende tors gesjord, bemoeide zich ogen schijnlijk nauwelijks met zijn eigen partij. Hij ging met bedachtzame tred langs de borden, wierp een scep- JAN HEIN DONNER knippert met de ogen als een sein dat onveilig staat tische blik op andermans stellin gen, liep viermaal langs zijn tafel tje, waarboven Juri Averbach nog immer diep gebogen zat maar be stond het toch om een matdreiging te pareren met een dodelijke te genzet. Hoeveel maal hij tijdens zijn rondgang langs de borden Bron stein tegenkwam, is niet te tel len. De kleine geweldenaar David Bronstein, elf jaar geleden bijna wereldkampioen was de kwiekste onder de wandelende schakers, of schakende wandelaars, zoals u wilt. De handen gekruist achter op de rug, verleenden zijn snelle trip pelpas het komisch wiebelend ef fect van een pinguïn op mars. Ook de „zittenblijvers" van de toer- nooi-bezetting toonden zo hun eigenaardigheden. Het gezicht van Boris Milic nam naarmate de tijd verstreek meer en meer de uit drukking aan van iemand, die gedwongen wordt bedorven waar te eten. Donner, „de Sturm und Drangperiode" te boven, knipper de met de ogen als een sein dat op onveilig staat. Caret van den Berg zette zich neer met een kleumend schouderschudden, dat niet alleen uit de frisse zaaltemperatuur ver klaard kon worden en Han Linong Tan produceerde een trillende wangpartij, die er op duidde wat er in diens ondoorgrondelijk Azia tisch brein voor denkprocessen aan de gang waren. Misschien waren het helemaal geen denkprocessen en zag kandi- daatmeester Tan in gedachten een groot bord snert voor zich staan, want snert heeft een grote rol ge speeld in de geschiedenis van het Hoogoventoernooi. Het was het enige voedsel dat wedstrijdcom missaris Mulder vlak na de oorlog voor zijn mensen kon bemachtigen en ter herinnering aan dat feit eten de schakers het elk jaar tenminste eenmaal. Om die maaltijd niet te missen, is wellicht de Zuidslavische mees ter Pavlovic een week te vroeg in Beverwijk gearriveerd. Want waar kan een schaker zo goed erwten soep eten als juist in Nederland? Woensdagmiddag zijn twee af gebroken partijen uitgespeeld uit de eerste ronde. De resultaten: Matanovic Zuid-SlaviëO'Kelly de Galway (B.) 1-0. Parma (Zuid- Si.)—Milic (Zuid-Sl.) 1-0. Voor de grootmeestergroep wer den woensdag de partijen van de tweede ronde gespeeld. De uitsla gen waren: Tan (Ind.)Milic Z.-Sl.) afg.: Averbach (Rusl.) Parma (Z.-Sl.) 0,5-0,5; Langeweg (Ned.)Stahlberg (Zw.) 0-1Ivkov (Z.-Sl.)Gereben Israëlafg. Pirc (Z.-Sl.)Trifunovic (Z.-Sl.) 0.5-0.5; O'Kelly de Galway (B.) Pilnik (Arg.) afg.: Donner (Ned.) Matanovic (Z.-Sl.) afg.: Bron stein (Rusl.)Van Scheltinga (Ned.) 1-0; Van den Berg (Ned.) Robatsch (Oostenr.) 0,5-0,5. De stand na de tweede ronde is; 1 Stahlberg 2 pnt. 2, 3 en 4 Van den Berg. Parma en Bronstein al len 1,5 pnt. PIET VAN EST, broer Wim, Jos Linders, Piet van Horst en vele andere bekende streek- renners, nemen deel aan een home-trainer-wedstrijd. De orga nisatie is in handen van de supportersclub ,,Cees v. Dorst" die deze indoor-wielerkracht- meting voor zaterdag 12 januari om half acht in café Sep te Zegge op het program heeft staan. De baten gaan natuurlijk in de kas van de supportersclub. PETER POST heeft reeds twee klassiekers op zijn pro gramma staan. Dat zijn dan Parijs Brussel en Bordeaux Parijs. Ook Bas Maliepaard wil het in laatstgenoemde klas sieker proberen. HUUB HARINGS neemt deel aan het Nederlands kampioen schap cyclocross te Elsloo en hij staat genoteerd als een der grootste favorieten. RIK VAN STEENBERGEN deelde mede, zeker uit te komen in de Konde van Vlaan deren. MEULEMAN en J. Denoyette zijn (op eigen kosten) naar de Azurenkust gegaan om zich vol doende voor te bereiden op het nieuwe seizoen Van 31 januari tot 3 februari worden in Tilburg in Hotel De Lindeboom de finales gespeeld om het kampioenschap hoofdklasse driebanden. Uit de voorselecties die in café Van Eem te Kaatsheuvel plaatsvonden, kwa men de kandidaten naar voren en daar onder bevinden zich o.m. Michielsen uit Breda en Soeterbroek Kaatsheuvel. Vooral Michielsen wordt als grote kanshebber getipt vooral ook omdat hij de voorselecties het best overleefde. Met sterk en hoopgevend spel plaatste hij zich voor deze eindstrijd, maar ook Soeter- boek liet zich van de beste zijde zien. De loting voor de eerste partijen heeft inmiddels plaatsgevonden en ziet er als volgt uit: Van Tak—Hartman. Michielsen Soeterboek, Schmidt—Lorist en Van de LindenLubach. DE 18-JARIGE Frangaise Marielle Goit- schell, wereldkampioene alpine com binatie, heeft in de internationale ski wedstrijden voor dames te Grindel- wald de reuzenslalom gewonnen. IN DE DERDE ronde om de F.A.-beker heeft Leicester City met 3-1 van Grims by gewonnen. De revanchepartij tussen wereldkam pioen zwaargewicht Sonny Liston en ex- kampioen Floyd Patterson zal op 4 april in de Convention Hall te Miami Beach in Florida worden gehouden, zo heeft de advocaat Julius November, de advi seur van Patterson bekendgemaakt. November deed deze aankondiging, na een laatste bespreking met Patterson, Listons adviseur Jack Nilon en vertegen woordigers van de promotorfirma Cham pionships Inc. Patterson koos de plaats en de datum Hij had hiertoe het recht krachtens het contract voor de revanchepartij. Dit con tract was getekend voor Patterson op 25 september in Chicago zijn titel aan Liston verloor door in de eerste ronde k.o. te gaan. Lekker veel

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3