Zeeuwsch-Vlaanderen Zuid-Beveland WIE is AART ZUIDERENT: .mijn prijzen zijn normaal Ral Gaat zich Walcheren Ruwe Purol Sas van Gent verneemt zaterdag wie de prins is DE MAN ACHTER DIEPVRIES OORLOG? wat na waar? Gesprei OP GROOT CARNAVALSBAL D' Van 10 tot 100 Markt maken Miljoen blikken Gezond beginsel 11 MIDDELBURG AXEL GOES Dagblad De Stem HULST De post komt laat TERNEUZEN TE HULST Toelichting op plannen medisch streekcentrum VROOM DREESMANN AANBESTEDINGEN HOOGWATER Vandaag Onzekere fac\ Vrije dag militair t| Manchestc krijgt 5ram DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Ruil- en verkoopdag van filatelisten De filateletistenvereniging „Delta" zal op zaterdag 19 januari a.s. in hotel-res taurant Suisse een ruil- en verkoopmid dag houden. Op deze middag zullen ve le leden hun dubbele zegels meebrengen en zullen weer circa 200 boekjes uit de rondzendvoorraad van de vereniging voor een ieder ter inzage liggen. Westkapelle ONS OUD VERBOND Onder voorzitterschap van de heer H. Minderhoud vergaderde de mannenver- eniging Ons Oud Verbond in het Her vormd Jeugdgebouw. De heer A. Allewijn uit Goes hield een boeiende bespreking over het boek „Christus wordt weer ge kruisigd". FILMAVOND C. M. B. In het Hervormd Jeugdgebouw hield de afdeling van de CMB in combinatie met de afdelingen Zoutelande, Melisker- ke, Koudekerke en Biggekerke een film avond. Na een openingswoord door de plaatselijke voorzitter de heer A. Huy- bregtse en een propagandaspeech van de districtsbestuurder de heer P. v.d. En- de werd de prachtige kleurenfilm Dertien ezels vertoond. Het viel bij de aanwe zigen zeer in de smaak. UITVOERING „KREKELS" De christelijke mondorgelclub De Kre kels zal a.s. zaterdag haar jaarlijkse uit voering geven waarbij het toneelstuk Een katje uit duizend zal worden opge voerd. BEVOLKINGSAANWAS Gedurende het jaar 1962 mocht onze gemeente weer een gestage bevolkings aanwas noteren. Per 31 december be droeg het aantal ingezetenen 7851 per sonen (4048 mannen en 3803 vrouwen); dit is 59 personen meer dan 31 decem ber 1961. Geboren werden 148 personen (71 m. en 77 vr.er vestigden zich 285 per sonen (143 m. en 142 vr.). In 1962 zijn 58 ingezetenen overleden (29 m. en 29 vr.), terwijl 316 personen naar elders zijn vertrokken (147 m. en 169 vr.). In totaal werden 59 huwelijken vol trokken, terwijl drie echtscheidingen werden genoteerd. STEUN VOOR PATRONAAT Verscheidene Axelse jeugdgroeperin gen ontplooien de laatste tijd een steeds grotere activiteit. Vooral het patro- naatswerk zou, indien men over meer financiële middelen kon beschikken, een nog grotere aantrekkingskracht uitoefe nen op de jeugd. Teneinde de ruim 150 jeugdigen naar behoren te kunnen helpen, zal men eerstdaags de katholieke Axelse bevol king in de gelegenheid stellen om via een donatie de financiële zorgen enigs zins te helpen verlichten. dardenburg BEVOLKING STERK ACHTERUIT De bevolking van Aardenburg is het afgelopen jaar met 58 teruggelopen en bestaat nu uit 1915 mannen en 1882 vrouwen of 3797 inwoners tegenover 1950 mannen tn 1905 vrouwen of 3855 inwoners op 31 december 1961. Het ge- GOEDE VERTOLKING VAN AARDIG STUK De toneelvereniging Onderling Kunst genot trad gisterenavond in de grote zaal van de Prins van Oranje voor het voet licht met het blijspel in vier bedrijven „Een engel kwam voorbij", van Pierre Barillet en John-Pierre Gredy, naar een vertaling en bewerking van James Yoland en H. Meurer. In dit stuk met geringe bezetting had Onderling Kunstgenot ditmaal de jeugd een kans ge geven. Van deze jeugdigen kwam het dienstmeisje Adèle, Marja Cardon, veruit tot de beste prestaties, al moet hierbij worden aangetekend, dat haar rol hiertoe alle gelegenheid bood. Marleen de Jongh deed het eveneens uitstekend, met een vlotte uitbeelding van de dochter des huizes. Solange. De rol van de zoon des huizes. Antoine, werd gespeeld door de heer B. Raad. De ouderen in dit stuk. de heer A. Jager, als Gaston Veyron-Laffite en mevrouw N. Geysen-Smout, als zijn vrouw Edmee, waren volkomen voor hun taak berekend en droegen bij tot een goede vertolking van dit aardige stuk. LEONCE CLEMENT OVER DE E.E.G. Woensdagavond heeft de heer Léonce Clément voor de Alliance Frangaise een lezing gehouden over een zeer actueel onderwerp de E.E.G. Het was interes sant over dit onderwerp ook eens een Franse zienswijze te horen. Volgens de spreker zijn de meeste Fransen voor standers van de E.E.G. behalve de uiterst linkse groepen, die om ideolo gische redenen tegen zijn, en de uiterst rechtse groepen, die nog steeds dro men van de grootheid van Frankrijk. Clément zelf is vurig voorstander van de noodzaak van de E.E.G. en enthou siast over de reeds behaalde resultaten, vooral in een land als Italië, dat dank zij de E.E.G. een grote opbloei be leeft. In zeer heldere bewoordingen zette hij uiteen, hoe de E.E.G.-gedachte eigen lijk al tijdens de oorlog is ontstaan en wel speciaal bij de verzetsgroepen, hoe deze later is uitgewerkt aanvankelijk op beperkte schaal, waarna men dan ge komen is tot de huidige organisatie. Uitvoerig ging hij in op de verhou ding Engeland-E.E.G., waarbij hij zich een fel tegenstander toonde van veran dering van de E.E.G.-structuur, om En geland de gelegenheid te bieden toe te treden. Als Engeland de nu bestaande vorm niet wil aanvaarden, dan moet de E.E.G. maar zonder Engeland verder gaan. De lezing was zeker enigszins idea listisch van inhoud en de heer Clément bracht soms sterk persoonlijke ziens wijzen naar voren, maar zijn duidelijke uiteenzettingen hebben ongetwijfeld een beter inzicht gegeven in dit moeilijke probleem. NIEUWJAARSBAL R.K. INSTUIF De r.-k. instuif Jong Goes gaat net jaar 1963 goed inzetten met een nieuw jaarsbal op zondag 13 januari a.s. in zaal Juliana. De avond wordt geheel verzorgd door de Bergen op Zoomse dans- en showband The Goodwill Partners onder leiding van J. Goddrie. In tegenstelling tot het feit, dat bij de laatst gehouden dansavonden nog leden werden toegela ten zonder lidmaatschapskaart zal op de ze avond geen toegang worden verleend indien de leden hun legitimatiekaart niet bij zich hebben. Nieuwe leden kunnen zich nog opgeven bij de heer J. Plou- vier, Ganzepoortstraat 2J waar ook ver loren gegane kaarten vernieuwd kunnen worden. LEERZAME LEZING VOOR R.K. VROUWENGILDE. Dertig dames van het r.-k. vrouwen gilde, afdeling Goes, hebben gisteren avond in het Slot Ostende een leerzame lezing aanhoord over vitamines en voe ding, welke lezing werd gehouden door mej. van Doorne, diëtiste, verbonden aan een Roosendaalse voedingsmiddelenfa- briek. De lezing werd toegelicht met dia's. In de toekomst zal mevr. Clement het bloemenschikken bij het beeld van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand in de parochiekerk voor haar rekening ne men, in welke functie zij mevr. Stave- nuiter opvolgt. De vergadering stond on der leiding van de presidente, mevr. Koopmans-Nelissen. BIJEENKOMST S.C.S. De plaatselijke afdeling van de studie club Schilders zal zaterdagmiddag in de ambachtsschool een bijeenkomst organi seren, waarop de heer Mulder iets zal vertellen over de keramiek. De leden zullen kunnen zien hoe de klei bewerkt, gebakken en geglazuurd moet worden. De jaarvergadering van de studieclub zal op 9 februari gehouden worden. Er zal dan een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden wegens vertrek van de huidige president naar Middelburg. MARIEKEN VAN NIEUMEGEN De Nieuwe Komedie, onder regie van Johan de Meester, zal op dinsdag 15 ja nuari a.s. in de Prins van Oranje o.a.v. de ZVU en met medewerking van het Nutsdepartement Noord-Beveland een opvoering komen geven van het klas sieke „Marieken van Nieumegen", die ..waarachtige en een seer wonderlijke historie van Marike van Nieuwegen die meer dan zeven jaren met den duvel woonde en verkeerde". Marieken zal worden gespeeld door Trees van der Donck. Hansiceert FILMMIDDAG EN -AVOND In het dorpshuis ,Kaj Munk" wordt vrijdagmiddag door het r.-k. vrouwen gilde een filmmiddag voor de jeugd ge organiseerd. Alle Hansweertse kinderen hebben toegang tot deze filmmiddag. Ver der wordt door het Vrouwengilde in de avonduren een filmprogramma verzorgd voor de leden van het r.-k. vrouwengil de. De leden mogen daartoe een of twee niet-leden belangstellenden meebrengen. Vertoond zal worden de bijzonder mooie film „Het lied van de rots". PROPAGANDA-AVOND RODE KRUIS Zaterdag vindt in zaal Zeelandia van de heer J. den Boer een propaganda film muziekavond plaats. De organisatie is in handen van het Rode Kruis. Aan deze avond zullen geheel belangeloos hun me dewerking verlenen de Kon. Harmonie Scheldegalm en het mandoline-accordeon orkest Poly Hymnia. Verder zal er op die avond een film worden vertoond. Kapelle JONGE KERKBIJEENKOMST Tijdens de dinsdagavond gehouden maandelijkse bijeenkomst van de jonge kerk groep in Kapelle heeft ds. H. Stra- ting uit Goes gesproken over kerkelijk maatschappelijk werk. Mevr. Sandee-Wis- se hield de dagsluiting. K t vadendamme „HET MANNETJE VAN DE KUNST MAAN" Zondag 13 januari a.s. zal in De Burcht door St. Paulus uit Middelburg worden opgevoerd het blijspel „Het mannetje van de kunstmaan". Het stuk speelt in deze tijd in het landelijk huis van de familie Bliss, even buiten Londen. De regie is in handen van de heer L. Cas- tenmoller. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes A tg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252. Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 - Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm Ingezonden mededelingen 2V, mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1, elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0.45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. (Advertentie) II HUI D tn HANDEN I w boorte-overschot bedroeg het afgelopen jaar slechts 19, het grote aantal sterf gevallen (37) stond tegenover een vrij laag geboortecijfer van 56. Ook het vertrekoverschot was groot namelijk 77: door vertrek van 151 personen te genover een vestiging van 74 personen, Dit overzicht geeft een duidelijk beeld van de veroudering van de bevolking. In vier jaar tijds is de bevolking met 285 personen achteruit gegaan. Het aantal geboorten verminderde van 109 in 1950 en 98 in 1953 tot 56 thans. MISSERS SCHOTEN RAAK Tussen de schuttersverenigingen ,,De Missers" uit Aardenburg en ,,De Lief hebbers" uit Sluis werd een wedstrijd met de luchtbuks gehouden in het sport' palviljoen te Aardenburg. ,,De Missers' traden met 14 schutters aan, ,,De Lief' hebbers" met 13. De 5 beste prestaties kwamen in aanmerking voor het bepa len van de uitslag. ,,De Missers" wonnen met 800 punten tegen 720 voor „De Liefhebbers". De uitslag was: Aardenburg: J. Klooster man 165 p., K. de Loeijer 160 p., W Cauwels 160 p., J. de Cocq 159 p., C, van Hermon 156 p., Sluis; J. de Clerck 149 p., F. Descamps 147 p., C. de Bree 142 p., L. Francke 142 p., G. Crooij- mans 140 p. Boschkapelle „SPEURDERS OP HOOG NIVEAU" In het kader van het winterprogramma van de plaatselijke afdeling van de KAB gaf de toneelclub „Vrijheid Eendracht" uit Lamswaarde in het Parochiehuis een toneeluitvoering. Het vrolijke stuk „Speurders op hoog niveau" van Rosita Peters werd met veel succes op de plan ken gebracht. Het spel met vele verwik kelingen en onverwachte situaties wist van begin tot eind te boeien en de kos telijke humor gaf de lachgrage aanwe zigen het volle pond. Er bestond voor deze toneelavond veel belangstelling. Graauw GOUDEN BRUILOFT Zandberg maakt zich op om op zater dag 12 januari de gouden bruiloft te vie ren van het echtpaar Strobbe-de Bakker. De juiste datum zou 11 januari zijn, maar Zandberg zou Zandberg niet zijn, als het deze festiviteit niet liet uitgroeien tot een echt buurtfeest. Daarom moest de plechtigheid worden bepaald op zater dag. De heer Emiel Franciscus Strobbe, ge boren op 1 november 1885 te Schudae- beurs, Hontenisse, trouwde op 11 januari 1913 met Anna Maria Johanna de Bakker geboren te Graauw op 31 oktober 1892. Men ging op de Linie wonen, waar men nog steeds woont, al is het dan niet in hetzelfde huis. Trok hij vóór zijn huwe lijk evenals vele van zijn tijdgenoten re. gelmatig naar Duitsland om werk te vinden, na zijn trouwen zocht hij het dichter bij huis en bleef in de landbouw zijn brood verdienen. Vermelden we nog, dat moeder Strobbe als baker vele ge zinnen van dienst is geweest. Hun huwelijk werd met 3 kinderen ge zegend, waarvan 1 al heel jong is ge storven. De dochter trouwde en breidde de familie uit met 5 kinderen, die voor 3 achterkleinkinderen zorgden. Hun zoon, thans bij de Rijkspolitie te West- dorpe, bracht het aantal kleinkinderen op 7. Dat Zandberg onder leiding van voor zitter de heer de Reycke voornemens is de dag tot een echt buurtfeest te maken, moge blijken uit het programma, dat men die dag hoopt af te werken. 7.30 uur: kanongebulder; 10 uur: plech tige H. Mis; 2-3 uur: receptie in café P. Leeraert te Zandberg; 2 uur: schieting op de liggende wip in ^aal Juliana bij de Vilder te Zandberg; 6 uur: serenade door de fanfare „Nooit Gedacht"; 7 uur: lampionoptocht; 8 uur: tweede serenade door de fanfare en aanbieding van het feestgeschenk door het comité. Men hoopt de avond verder in gezellig samenzijn door te brengen met muziek en dans. LOOP DER BEVOLKING De bevolking van de gemeente is het afgelopen jaar teruggelopen met 141 personen. Het aantal inwoners bedroeg begin 1962 1457, waarvan 762 mannen en 695 vrouwen. Het aantal vestigingen was 36, 21 mannen en 15 vrouwen. Ge boren werden 9 mannen en 5 vrouwen. Door vertrek verdwenen 34 mannen en 38 vrouwen er door overlijden 17 mannen en 12 vrouwen. Het aantal inwoners van de gemeente is daarmee aan het begin van dit jaar gezakt op 1406. SCHIETINGEN De uitslag van de schieting van de soc. De Herleving bij J. Nijs, zondag is: Aantal schutters 44; hoge vogel: W. de Schrijver, Kapellebrug; le zijvogel E. Maes België; 2e A. v.d. Brande, Clinge, meeste kl. vogels F. Nijs, 3 stu, maan dag: aantal schutters 66, hoge vogel: J. Leeraert sr., le zijvogel J. v. Eetvelde België, 2e E. Joris Koewacht, meeste kl. vogels E. Roelands, 4 stuks. Sas van Gent FILMISCH ALLERLEI Hoe is de film gegroeid? Welke ob stakels staan haar kunstzinnige groei in de weg? Wat kan de film ons ge ven? Hoe staat het met de Nederland se lilm? Op deze en nog een heleboel andere vragen hoopt de heer A, Wielek, hoofd der sociaal-culturele afdeling van de gemeente Amsterdam, het antwoord te komen geven tijdens een ZVU-voorlich- tingsavond in het sociaal gebouw der stijfsel- en glucosefabriek op dinsdag 15 januari te 20 uur. Tevens zal een van de belangrijkste Nederlandse films, - Ballade van de ro- gehoed - worden vertoond en geanaly seerd. Dat de voorbereidin gen voor carnaval in Sas van Gent reeds in volle gang zijn, hoeft geen betoog. Zowel het comité als de buurtver enigingen zijn op het ogenblik druk in de weer om in de optocht nog beter voor de dag te komen dan vorig jaar. Wat betreft de onder werpen geschiedt alles onder zeer goede ge heimhouding, zodat men vóór het verschijnen van de optocht slechts kan gissen welke wa gens en groepen er zullen verschijnen. Evenals vorig jaar zal er ter ere van de prins een groot prinsenbal woden georganiseerd, dat dit jaar plaats heeft op zaterdag 12 januari a.s. in de feestzaal van de glasfabriek. Dat dit bal een zeer belangrijk evenement is voor de Sasse carna valsvierders komt, door dat op deze avond de prins voor het komen de carnavalsfeest aan allen zal worden voor gesteld. Dit voorstellen geschiedt natuurlijk op een zeer carnavaleske wijze, zoals tenslotte ook het vorig jaar het geval was. Het bal zal worden opgeluisterd door enke le bekende radio- en tv- sterren, o.a. de Belgi sche zanger Louis Neefs, zeer bekend door de vertolking van het Duitse liedje „Ein klei nes Kompliment". Als tweede grote ster zal Ria Verda, bekend door haar vele optreden met De Zaaiers en The Ram blers, de prins en zijn gevolg enkele van haar mooie liedjes brengen. leder, die vorig jaar een bezoek gebracht 'heeft aan het prinsen bal, zal het orkest zeer zeker niet vergeten zijn, want The Orpheans zijn er dit jaar verantwoor delijk voor, dat het bal evenals vorig jaar een denderend succes tuordt. Koetvacht Verschillende inwoners van Koewacht vragen zich de laatste week af hoe het komt dat de post zo laat wordt besteld. Dit zullen echter over het algemeen die genen zijn, die met de toestand der plaatselijke wegen niet op de hoogte zijn. Koewacht is een zeer uitgestrekte ge meente met vele polderwegen, waarvan er zijn die helemaal niet berijdbaar zijn, met het weer van de laatste week. Op bovenstaande foto ziet u Koewachts be steller le klas Roger de Smet over de 2 km lange polderweg, van de Axelse- straat naar 't fort Ferdinandus, door de sneeuw ploeteren. Dit is een route die ie dere dag opnieuw moet worden afgelegd en waar aan de wegen vrijwel niets wordt gedaan. Het zal de inwoners van Koewacht, die over hun P.T.T.-bestellers niets dan lof hebben, nu wel duidelijk zijn waarom de post zo laat is. Schoondijke ZIELENTAL TOEGENOMEN Het zielental van de gemeente nam in het afgelopen jaar toe met 16. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 1973 (982 mannen en 991 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 35 (22 mannen en 13 vrouwen) en door vestiging met 100 (50 mannen en 50 vrouwen); het ver minderde door overlijden met 25 (11 mannen en 14 vrouwen) en door vertrek met 94 (45 mannen en 49 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwoner tal dus 1989 (998 mannen en 991 vrou wen). Er werden 20 huwelijken voltrok ken. Stoppeldijk OUDERAVOND GIDSEN De plaatselijke afdeling van de gid sen bood in het Verenigingsgebouw de ouders een welverzorgde avond aan. Met zang, voordracht en een humoris tische éénakter boekten de jeugdige meisjes veel succes. Tijdens de pauze werd een kleine verloting gehouden. Terhole TWEE AANRIJDINGEN Bij het naderen van een luxeauto moest de heer W. met zijn auto te Rustwat zover naar rechts uitwijken dat hij tegen een langs de weg liggende sneeuwberm terechtkwam en daardoor naar links gedrukt werd. Inmiddels was de tegemoetkomende auto reeds gepas seerd. Aan de linkerzijde van de weg stond evenwel een andere luxewagen welke door de auto van W. werd aan gereden. Beide auto's liepen flinke ma teriële schade op. Persoonlijke ongeluk ken hebben zich niet voorgedaan. Na het verlaten van de Hulsterweg nabij de Driesprong wilde de heer H. uit Rijswijk op de Provinciale weg een voor hem rijdende vrachtauto inhalen. Op het moment dat H. met zijn Volks wagen naast de vrachtauto was haalde de bestuurder hiervan ook naar links uit om een voor hem rijdende en snel heid minderende vrachtauto in te ha len en voorbij te rijden. Omdat er langs de weg een berm sneeuw lag kon de V.W. niet verder meer naar links met het gevolg dat deze tegen de linkervoorzijde van de vrachtauto bots te, waardoor beide auto's beschadigd werden. Door de politie werd ter plaatse het verkeer spoedig geregeld en werd een onderzoek omtrent de schuldvraag ingesteld. Bij deze aanrijding werd nie mand gewond. VOLLEYBAL Zaterdagmiddag zal het herenteam van de volleybalclub Terhole een competitie wedstrijd te spelen in het lyceum te Hulst tegen Egaspo uit Ellewoutsdijk. De wed strijd vangt aan om 14.30 uur. Verwacht mag worden dat Terhole de beide winst punten zal weten te behalen. TEERDAG DUIVENLIEFHEBBERS Zaterdagavond zullen de leden van de duivensociëteit De Snelle Duif te Ter hole hun jaarlijkse teerdag houden. Voor de gezamenlijke maaltijd zal een bezoek worden gebracht aan de leden-caféhou ders. TONEEL Zondagavond zal door de toneelclub het tragedisch toneelspel „Geef mij uw hand" van Wim Dumont voor het voet licht worden gebracht in de zaal van De Lindeboom alhier. Het is een zwaar stuk dat van de spelers het uiterste vergt. BROMFIETSER REED TEGEN HANDKAR. Op het rijwielpad tussen de Blikstraat en het Zevennaarsdok reed de heer A. V. uit Westdorpe met zijn bromfiets tegen een handkar, die werd voortgeduwd door J. V. uit Sluiskil. De bromfietser kwam te vallen, zodat de hulp van dokter van Breda-Vriesman moest worden ingeroe pen, Deze liet het slachtoffer na de eerste hulpverlening naar het St. Elisa- bethziekenhuis te Sluiskil overbrengen. GEPAKT NA DOORRIJDEN NA AANRIJDINGEN De voor zijn woning aan de Willem de Zwijgerlaan geparkeerde auto van de heer D. J. D. werd aangereden door een auto, die evenwel doorreed. De gemeen tepolitie spoorde de bestuurder L. W. H. uit Zaamslag, die onder toezicht van de heer W. J. K., eveneens te Zaamslag, had gereden, spoedig op. Hij kreeg een proces-verbaal. W aterlandkerk je ELF INWONERS MINDER Het zielental van onze gemeente nam in het afgelopen jaar af met 11. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal inge zetenen 503 (263 mannen en 240 vrou wen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 11 (5 m. en 6 vr.) en door vestiging met 14 (6 m. en 8 vr.); het verminderde door overlijden met 6 (2 m. en 4 vr.) en door vertrek met 30 (12 m. en 18 vr.). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 492 (260 m, en 232 vr.). Er werden. 4 hu welijken voltrokken. (Van onze redacteur). De vergadering van het Wit-Gele Kruis, die morgenavond gehouden wordt in het klein patronaat te Hulst, mag wel bijzonder belangrijk heten! Immers: van bestuurszijde zal dan gedetailleerd toelichting worden gegeven op de be staande plannen tot eventuele stichting van een medisch streekcentrum, dat Hulst zou moeten verlossen uit een iso lementspositie, die bepaald geen reclame vormt voor de Reinaertstad! In een breed-opgezette circulaire, die huis-aan- huis verspreid werd, heeft men hierom trent dingen kunnen vernemen, die er waarachtig niet om logen. Termen als „onderontwikkeld gebied", „hopeloze achterstand", „antieke duisternis" etc., spreken voor zichzelf, menen we. Zoals inmiddels nu wel algemeen be kend mag worden verondersteld, maakt de realisatie van het beoogde gebouw waaraan we reeds een uitvoerig artikel hebben gewijd een algehele herzie ning der contributieregeling noodzake lijk, die evenwel gebaseerd is op een vrije keuze der leden. Zij konden of kun nen alsnog hun beslissing kenbaar ma ken op een eveneens huis-aan-huis ver spreid formuliertje, dat de vijftiende van deze maand dient te zijn ingeleverd bij een der bestuursleden. Het valt slechts te hopen, dat deze reacties talrijk en gul zullen blijken te zijn. Hulst en omgeving zullen er wèl bij varen! (Advertentie) Deze prijzen gelden slechts 1 week BREDA BERGFN OP ZOOM 00«TC"-> (Van onze verslaggever) it is geen stunt. Mijn prijzen zijn normaal". Dat zegt in Zundert diepvriesfabrikant Aart Zuiderent (36), die deze week sen sationeel inzette met een forse prijsverlaging van zijn Groko-produk- ten. Tot plezier van de huisvrouwen, die hun huishoudgeld zagen slinken als sneeuw voor de zon omdat vorst en ijs de groenteprijzen flink omhoogjoegen, maar tot verdriet van zijn concurrenten, met name van het Vita-concern, een dochteronderneming van Unilever die de Nederlandse diepvriesmarkt tot dusver praktisch volledig beheerst. Het is niet de eerste keer, dat de; blonde Rotterdammer Zuiderent de prij zen breekt. In 1959 bracht hij de Duitse consumentenmarkt in opschudding door een liter ingeblikte aardbeien, die daar DM 2,10 kostte, aan de man te brengen voor DM 1,45. „Onredelijke prijzen worden vroeg of laat altijd gecorrigeerd", luidt zijn laco nieke stelling. Zelf is hij alleen liever de man die corrigeert dan degene die ge corrigeerd wordt. Wie is deze Zuiderent eigenlijk? In 1950 was hij nog de onbekende zoon van een Rotterdamse grossier in groenten en fruit. Nu is hij de algemene directeur van een conserven- en diepvriesindustrie. die in het seizoen 1500 man werk biedt in fabrieken te Zundert. te Rijkevorsel in België en te Walbeek in Duitsland. Als een van de grootste producenten van ingeblikte aardbeien, frambozen en bra men telt hij mee in Europa. Hoe hij dat heeft bereikt? „Een mens moet in zijn leven evenveel geluk hebben als ver stand", filosofeert hij, als hij over die bliksemcarrière vertelt. Geluk heeft hij gehad, al wat dat niet te voorzien, toen hij in 1950 een failliet conservenfabriekje overnam in 's-Gra- venzande. Hij en zijn broer Jan. Ze moesten wel, want de eigenaar stond bij hen zwaar in het krijt en geld viel er niet te halen. Ze begonnen met 10 man personeel. In 1952 stonden er 100 man op de loonlijst. De broers kochten toen een tweede fabriekje in Vlaardingen. De directie werd uitgebreid met hun broers Bastiaan. Jan en Adrie, die de man van de inkoop zou worden. Ze werkten voor namelijk voor de export. Hun klanten woonden in 20 landen. In 1957 streek Aart neer in Zundert, waar de jonge onderneming de conser- venfabriek van Kouwenberg overnam. „Het is een hele overgang, van de stad naar een dorp, maar mijn vrouw, mijn dochtertje en twee zoontjes kunnen reuze goed opschieten met de mensen hier", zegt hij. En hij zelf? Hij had zijn werk. dat hem helemaal opslorpte. Hij was begonnen met de fabricage van diepvries, toen andere fabrieken er we gens technische moeilijkheden mee op hielden. De groenten werden in Zundert gewassen en schoongemaakt en daarna in Breda ingevroren. In 1960, zo vertelt hij tussen vele telefoongesprekken door, zag hy kans de Engelse onderneming Eskimo te contracteren voor 3000 ton diepvries per jaar. De overeenkomst voorzag tevens in de uitwisseling van know-how. Engelse technici tekenden voor hem de nieuwe fabriek die hij wilde gaan bouwen. In de grote hallen achter het Oranje plein en in de vriesruimten waar Sibe rische temperaturen heersen, produceert hij thans 10,000 ton diepvries per jaar. De helft daarvan gaat naar het buiten land. De rest? „Ik probeer nu vaste voet te krijgen op de Nederlandse markt", zegt hij. Hij wil de Nederlanders diep vries leren eten. Nu doen ze het nog niet. „De Nederlander eet jaarlijks diep vries voor 3 cent per persoon", lacht hij. „De Engelsen consumeren per man voor een kwartje. De Amerikanen eten elk voor vijftig cent op." Er is echt nog wel een markt voor diepvries Ze moet alleen gemaakt worden. Zuiderent is ervan overtuigd, dat hem dat lukt. Hij is bezig met plannen voor een nieuwe fabriek in Bladel een pro- duktieruimte van 15.000 vierkante me ter. die hij in 1964 in gebruik wil ne men. Een diepvriesfabriek. natuurlijk, „want het is een veel te mooi produkt", glimlacht hij. Hij gaat naar Bladel, om dat hij daar de financiële faciliteiten van de kerngemeente geniet. Hij heeft in Den Haag hemel en aarde bewogen om hem die ook in Zundert te schenken, maar hij kreeg ze niet. En ook, omdat hij daar volop arbeidskrachten kan krij gen. „Ik heb hier in Zundert 's zomers 400 tot 500 man nodig", zegt hij. „Het zou niet meevallen om er nog eens zoveel te krijgen." Diepvries Het is niet het enige dat hem in die jaren heeft beziggehou den. In 1958 begon hij een fabriek in Rijkevorsel in België, die met een pro- duktiecapaciteit van 18 miljoen blikken per jaar is uitgegroeid tot het grootste bedrijf van het Groko-concern. In zijn Chevrolet rijdt hij er dagelijks even heen. In 1959 begonnen de gebroeders Zuiderent een conservenfabriek in Duitsland, in Walbeek, juist over de grens bij Venlo. Op die manier „ont doken" zij de scherpe invoerbepalingen van de Duitse regering. „Ik heb nooit gesnapt waarom anderen het niet heb ben gedaan", zegt Aart Zuiderent, die met zijn broers daar nu 11 miljoen blikken produceert, die hy via een eigen verkooporganisatie distribueert over een markt van 50 miljoen consumenten. Je- moet geluk hebben en je moet je verstand gebruiken, zegt Aart Zuider ent, die zijn bedrijf nog steeds ziet groeien. Hij gaat te werk volgens een paar gezonde beginselen. (Ook in zijn persoonlijk leven: hij rookt niet. drinkt zelden, eet tweemaal per week diep vries). Een van zijn principes is dat een bedrijf geen al te zware top moet heb ben. Een ander beginsel is dat er gewerkt moet worden. Dat doet hij zelf ook. Om half acht sjouwt hij al door de fabriek. Om zeven uur 's-avonds is hij er nog en als het moet, komt hij ook daarna nog terug. „Zaken-doen is fascinerend", vindt hij. En hij zegt dat hij vergroeid is met zijn zaak. Dat het zijn hobby is. Maar ook: „Als ik dit tot mijn vijftigste jaar volhoud, mag ik me zelf feliciteren Vakantie neemt hij nauwelijks. En als hij het neemt, nog zo „voordelig" mo gelijk. Al vier jaar gaat hij van Kerstmis tot even na nieuwjaar naar een stil dal in Zwitserland. Zijn kinderen skiën daar. Hij zelf wandelt er in de diep vries-sneeuw, luiert er en rust er lek ker uit. Als hij in Zundert terug is, trekt hij er fris van de le-ver op los. Dat be wijst de actie die hij nu heeft ingezet. ..De reacties zijn enorm", zegt hij. Gros siers die normaal nog geen ton per week nodig hebben, bestellen er nu twintig. „En mijn prijzen gaan straks niet om hoog", zegt tfij, „ze blijven laag En als we weggaan: „Maak het niet al te mooi. Ik heb een massa slechte eigen schappen, zie je." VERBETERING WEGVAKKEN Namens G.S. van Zeeland is te Middel burg aanbesteed het verbeteren van een gedeelte van het provinciale wegvak PoortvlietScherpenisse en een gedeelte van het wegvak ScherpenisseSt. Maar tensdijk. De lengte bedraatg resp. 1400 en 1266 meter. Er waren 9 inschrijvingen. De hoogste inschrijver was de c.v. Gebr. van 't Verlaat, Hardinxveld f 517.300.-, de laagste inschrijver de fa. W. v. Vos sen en zn. St. Annaland f 387.933,-. Morgen vrijdag 11 januari, zijn de tijden van de hoogwaterstanden in de provincie Zeeland als volgt: Hans weert 3.47 en 16.18 uur; Terneuzen 3.07 en 15.37 uur; Vlissingen 2.38 en 15.03 uur; Wemeldinge 4.24 en 16.47 uur. TERNEUZEN Luxor 20 uur Porgy en Bess, 14 j ANTWERPEN KVO 20 uur De Toverfluit „Ik denk, dat deze Monte Carlo, waarvc met kaartlezer Hans Den Haag op zaterd. vanuit Warschau verf even onvergetelijk za1 de barre strijd in '58 de 303 equipes slecht: men. Misschien wc' zelfs nog erger en k, zwaarste rally aller de 42-jarige Rotteri Gorris, die door zijn cessen op het ogenb| beste rallyrijder sta, (Men zal zich herin: het afgelopen jaar sam| Jetten de KNAC heidsritten won.) Deze ongekende winter vermoedeiyk zelfs bij pende greep in lagere voorlopig nog wel met In het Franse Alpengebie ren, waar vorst, sneeuw gelederen der 341 equip] dunnen en tevens (al ev ïyk) een steeds wassend] vloed zullen ontketenen. Nu nestor en routinier des, die reeds in '36 zi; reed (en in '53 samen r ledge in Monte Carlo de wacht sleepte) zo langz; wel iets van de lasten der jaren moet gaan vo< verrassingen nooit uitgeslol insiders algemeen de hec als de „coming man' dil het internationale vlak tu: ook eens wat zal laten zi I Maar. zonder geluk wel en dit geldt zeker I mende rally, waar meer I toren dan ooit gaan meesjl den in het geheel 11 Neder I mee. Ik start in een Simei wagen de kranten heb\M weet, onlangs over geschre ons land gelanceerd is. H lukkige omstandigheid, da nuten na een andere sterk rijden, de Zandvoorter R< De voetbalwedstrijd tus: re elftallen van Luxembi land, die woensdagmiddag] stad van het Groothertogdc gespeeld, is niet door ge g? rechter Baumgartel (W nam deze beslissing, omda dat het terrein te gevaarli te spelen. Ua voetbalclub Mancl hee" Kkendgemaakt dat rechtbank om, de eis tot s ling tegen de British Euro; ingediend wegens de vliegr bij Muenehen, is gereeelr 250.000 pond sterling. Het king gemoeide bedrag is r maakt. Geloofd wordt dat f van 175.000 pond is. Acht man van Manches' vonden zich onder de 23 bij het ongeluk op de lu Muenehen in februari 1958 ten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2